ROTTERDAM, hoek Heerenstraat. Goedkoopst en meest gesorteerd Speclaalknls in Heeren- en Kinderkleeding voor alle standen. HooibonwwwöMan DINSDAG dienst der Stoomlioiit Jokaii in". AtBliersToorFIiDtoirafiB, HEMELVAARTSDAG Dames- en Kinderhoeden. A. J. van der KOP, HaMol it V|i i Gadistillaard, Eoiigg ïandsmators - j 2 liMoittr. REEDERIJ op de LEK, Zwolle Apeldoorn. Sneek - Kampen. Alle Afdeelingen bevatten de GROOTST mogelijke sorteering ln ALLE PRIJZEN. Nieuwpoort, Wei- en Hooiland, Alqemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente N.V. Stoombootdlenst op de Leb, Schoonhoven. Het HUIS en ERF, Grasgewas. Donderdag 24 Mei a. s. Thorley's Voedsel Magazijn „De Nieuwe Wereld", A. LOKKER, Rotterdam, Tweede Blad. arftjussspsffSiS rSswrs Een Jonggezel, SDdras mWèsss: Rietdekkersknecht. VbtvoIê tor MjBrjjL examen ïoz t S5aarJ5-k Dienstbode Dienstbode. Keukenmeid, Metselaars Opperlieden. 10 Metselaars. SCHILDER Timmerlieden. 3 Timmerlieden TIMMERLIEDEN, Timmerlieden, COLBERT COSTÜÜMS, diverse Fantasie-Stoffen, f4,75, f5,50, f6,75, f7,75, f 8,50, f 10,—f 11,50, f 13,5)0, f15,-—. COLBERT COSTÜÜMS, in de nieuwste Schotsche Patronen? prima afwerking, f 16,50, t IS,—, t 19,50, t i2,5U, 25f 27f 29 50 f 32 JONCEBEEREN COSTÜÜMS, enorme s'orteering, vanaf'f 3,50 tot f 20,— DE AFDEELING KINDERKLEEDING, afgescheiden van de andere afdeelingen, biedt eene overstelpende keuze in de nieuwste stoffen en modellen vanaf f 0,90 tot f 16, De vervaardiging der kledingstukken geschiedt in volmaakt nieuwen stijl en onder volledige garantie. Een bezoek aan de KLEEDING MAGAZIJNEN GEBRs. BERVOETS zal O direct van de propte keuze, prima modellen en lage prijzen doen overtuigen. ■l 7 Hectaren, 69 Aren, 93 Gentiaren. BOUWLAND MET WEG, G. VIS, Mr. Smid, j isis Directie te Schoonhoven. GEWIJZIGDE uitsluitend op DINSDAGEN niet meer worden aangelegd. OPENBAREVERKOOPING Oud-Alblas - Bleskensgraaf. Planken, Balken, Vlistp Rotterdam - Schoonhoven. JOH. RAVESTEIJN, Dienst als op Donderdag, met een tusschendienst 's middags 12— uur van Rotterdam naar Lekkerkerk. 's nam. 1.30 Lekkerkerk Rotterdam, De boot n.m. 3.30 uur uit Rotterdam zal dien dag doorvaren naar Culemborg. Directie Slikkerveer. RIJWIELEN f 35,-. Gezonflheid onder we Varkens „DE MERWEDE" te Hardinxreld Waal-, Profiel- en Siersteenen, J. v. d. BERG. RIJWIELEN van af f 50,- en hooger Hooibouwwerktuigen E VERMEULEN Azn., Leerling en een Knecht, H&vea, hoek Vóórharen, SCHOONHOVEN. Kantoor: Plantagewcg 54, Interc. Teltfooo-no. 4495, Effecten, Coupons, Meten, Hypotheken en Assurantiën. SCHOONHOVEN, ■r pbukoiibut op uinisa BI1I1ILAID. 7T' ^{X'-haW. PL^r%.?n'i,p^t^H5Jt.J: JS» /„r^ataFn. 0," iTdl 'h- ^/drv^Thf-aïV^-v^ ÏÏTe ST, ^t^^rLra^'om-Than. H.H. Barbiers 1 21' BEDIENDE, lommies bq 's Rqks Belastingen. ,0?riè"^'Tiai"s^SCüOWt-. SCHOOL. Protestantenbond te Rraeide. CEREF. KERK CONCOURS te Krimpen a/d IJsel Rijwielen binnenshuis, tnLTkl^^ln-^rSlkf.^ Betrekkingzoekenden J. SPRDITENBDRG KLEEDING W. v. BEUZEMI, te Langerak b/z Lek. ijzeren Toogramen, U.H. Landbouwers! P. de VOS, Giessendam: Hooiharken, Hooischndders H.H. Landbouwers! C. VAN LEEUWEN, Vlierstraat 132, GOUDA Wringtobben, KarnsKuipen, BOKKEN en WAGENS te kosp. Gebrs. BERVOETS. De Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk is voornemens op Woensdagen den 23. en 30. Mei 1906, felkens 's voormid dag» ien 10 ure, bq de Wed. J. BARON te b|j inzet en afslag, te veilen en te verkoopen: Voor de Erven van M*g. JOBa. VAN DER STOK: le. Eenlge perceelen DIJK, WEG en WATERING, onder Groot-Ammen, boven den Korenmolen, aan den Lekdfjk, binnen- en over de Tiend- wegscbe Wetering en aan den Graveland- schen Dqk, te z»men groot ft Hectaren. 98 Aren, 84 Centiaren, le. Eenige perceelen KADE, WEG en WATERING, onder JLangerak, in het beneden- en boveneind, over den Tiendweg, over de Middel- en Buitendqksche Wetering en aan de Achter kade, te z&men groot 3e. Een perceel in de Vli«t, aan de Vrouwebrug en de zoogenaamde Vliatgroot 20 Aren. De veiling geschiedt in 21 perceelen en by den afslag in verschillende massa's. Te aanvaarden, zooals bq veiliugboekjes breeder is omschreven. Betaling der kooppenningen op den 13. Juni 1906. Nadere inlichtingen geven de mede-Eige- naren, de Heeren C. VAN DER STOK, Bur gemeester te Nieuwpoort, Ex°cufpur-Testa- mentair; Mr. I. MOLENAAR, Notaris te Waddii x^een; J. F. NINABER Notaris te Rnflerdam, en genoemde Notaris A. CASTE LEIJN, by wien mede veilingboekjes gratis verkrygbaar zyn. BOEK EN HUIDEKOPER, Amsterdam, Groningen. AGENT voor Onderkerk a/d IJsael en Omstreken Onder kerk a/d IJsmel. PalrllWr hnr1- larlljkaclw lUfrvkU <Wr f 100 tartan kiftUuJ- gavaatiffd ta AMSTERDAM, Damrak 74. •ead(aktnrd bij Koninklijk Bealnit van 1 Hovambar 1880,Mo. 88. DinaoTitnunr i IrAL J.T.8ekMkk»ni, E. W. S»tt n J.E.L. Bliikeihwg. Beorctari, der Dlreotle: lr. 1. I. Sckniclini. UNJliS {NMffNk MUA1M) Ü406.84Mlft ■ekerde Rent* Ontrantatan la varMkaedaü bëiaaUf. SS 30 38 40 40 00 JAABIilJK0CHS ftvlTraar/ <1 16 Ji bU *T»r ■ft to k ■a >0 Jar** srssm li avu-moMi alt U kMr**. 4» 18 44 61 i« 88 60 36 68 34 00 SB 60 68 70 ii 12 Vanaf 23 MEI 1906 zal de Salon*Ntaowboot „JOHAN III" eiken DINSDAG ln plaat» van 11.45 nnr v.ui. te 1,— aar n.m. en arend» ln plaats van 5.80 nnr te 6.— van BOTTERDAM naar SCHOON HOVEN vertrekken. Met den dienst 8.80 nnr n.m. van SCHOONHOVEN naar BOTTER DAM zal op de tasschen-statlens NIET worden aangelegd. Op de Stallons: Slikkerveer, Bolnes, Stormpolder en 'jEMMr Hrallngsche Veer zal TE. De Notai is A. J. DE MOOIJ k te Lckkerkerk zal op Woens- dagen 23 rn 30 Mei a. s teikeus des avonds 6l/ï uur, in bet Café „RIVIERZICUT", voorheen „VAN ZESSEN" te Schoon koven, veilen en verkoopeu: B 10, naby de Haven te Schoonhoven, groot 1 Are, 51 Centlaren. Het PAND, laatst bewoond door den Heer C. KORTLAND, is voorzien van Gas- en Waterleiding, bevat beneden KANTOOR en PAKHUIS, daarboven VIER KAMERS, WARANDE en KEUKEN, daarboven DRIE KAMERS en is door zeer gunstige en fraaie ligging aan de ritier uitnemend ge schikt tot uitoefening van een Zaak of tot gebruik als Heerenhuis. Bezichtiging drie werkdagen vóór de veiling van 1012 en 25 uur. Aanvaarding by de betaling der koop- penuingen op 9 Juli a. s. Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris. r H. VAN DER WOUDE, Deur- jy AL/ waarder te Slikkerveer, is voor- Hfti nemens om op Woensdag 23 Mei 1906, des v.m. 9 uur, by de Kerk te Oud-AiblM, en des n.m. ééa uur, by de Wyngaardsche Steeg te HlMkemsgraAf, publiek, A centant, te verkoopen: Delen, Hibben, P.len, Hinten, Lillen, hebrootenDeurenRimenKozijnen Tegele enz. enz. Het DAGELIJ KSCH BESTUUR van het Waterschap de H«*ge Boezem achter Haastrecht zal op Zaterdag den 26. Mei 1906, des voormiddags ten 10V» ure, in het RAADHUIS te in het openbaar VERPACHTEN: De eerste snede Grasgewas van de Hooge Haezemkaden eu van den ZAJdeweg, in perceelen. AANBESTEDEN: Het 2-maal scheenmaken van den Watergang „de Vllst", ln perceelen. In het ATELIER te Beheenheven eiken Weensdag gelegenheid van 9Vi—4Vi uur. Prijscourant gratis op aanvraag. Aanbevelend, Fhetegrsaf In alle geares. f 3ö,-. VERZEKERD DOOR HET GEBRDIK VAN Oudergeteekende bericht bier- mede zque aanstelling als Ver- tegi u woord iger der 8tosm-W aaleement- ■teenfabriek en beveelt zich minzaam aan voor de levering tan alle Boorten Erachtige kleuren, kloeke vorm en metalen lank. Monsters en pryzen op aanvraag. Aanbevelend AmmersUI, 15 Maart 1906. te verkrqgen op zeer gemakkelqke neta- lings-condities. Br. fr., no. 49, Bureau dezer Courant. van BOEKE EN HUIDEKOPER, Grsnlngen, Amsterdam. AGENT voor Amelde en ttm»treken Mr. Smid te Amelde. BW Aan hetzelfde adres gevraagd een aankemend bekend met boerenwerk en Hoefbeslag. Varkens die slecht willen vreten beginnen weder gretig zoodra men Thorley's Voedsel door hun voeder vermengd Thorley's Vcedael behoedt var- kens voor koorts en mest hen in de helft van den gewonen tijd Meng voor uwe biggen steeds een weinig Thorley's Voedsel door hun voeder Niets is tot heden bekend, hetwelk zulke bevredigende resultaten geeft als Thorley's Voedsel. Thorley's Voedsel verbetert de Sezondheid der koeien en vermeerdert e hoeveelheid melk en boter. Probeer Thorley's Voedsel voor uwe Paarden een maand en let op de uitkomst THORLEY'S VOEDSEL voor alle soorten vee. Verpakt in kisten van 448 pakjes f 20 00 32410 00 na5 80 56 3 10 Vertegen woordleer voor Nederland en Belfie: K. BARGER, Amsterdam, Nassaukade 370. Geedkeepal en Mlledst adres vaar BIJ WIELEN en ONDEBDEELEN. Ry wielen v. sf f 35.- tot f 85,- met 1 jaar garantie. Binnenbanden v. af f 1,50. Buitenbanden v. af f 3 50. Voetpompen v. af f 0,75. Pedaido v. af f 1,86. Kettingen v. af f 0,95. Verder alles tegen scherp concurreereude pryzen p.L_ DEVCEI A AH I Taarh. Fa. VGBOODEM A Os., b6br. DEööCLAAtt, j Bierhaven 80, KOTTEBDAM. Vraagt gratia Pr{|acanrant. Handel kartlng. IN Belast zich met den aan- en verkaap van Effectenverzilveren van CanpaBS, bet sluiten van Beleeningen enz. Neemt gelden in depealte, op voordeelige voorwaarden. v Geeft vesnehatten en bedrUEshapltaal aan LandbouwersVeehonders, Koop lieden, Winkeliers en anderen. Verstrekt geld op Hypotheek, met particulier kapitaal, tegen lags rentezeer auoemeiyke voorwaarden eu desverlangd zonder verplichte jiariyksche aflossing. Verleent zflne bemiddeling om geld voor derden in solide Hyphotheken te beleggen* Sluit Verzekeringen op het leven, tegen Ongelukken en InvalftdUtaAt en tegen Brandschade. uit één stuk vervaardigd, is practisch, elegant, van echt linnen niet te onderscheiden en goedkooper dan het waschloon voor linnengoed. Verkrygbaar te Sebaanbaven Wh. Mag. v./d. MaatschappU „DE FAAM" en by C. KONING, Mazagyn .DE STER". "A, - I Jselsteïn en van den Nederlandscnsn n Katholieken volksbond, ,f<ioeling Woerden Ie Woerdeo. UltsU» Tl» de op I* in .de Doelen" le Gorinchem d«r d(k«rW en hooftioomreden Ttn h«l de Ltape-UUwetering g»h«den lo. Vernienwingen e. ge»oon j"MJk« onderhoud der (elnizen «n bruggen). K A. den Breeion, Herdmgereld, i W. t. d. Mepden, ïjj' A. S. Mint. Gorinchem, J. G Coenroods, Herdmgereld 93^- A. ren den Broek, G' *Twee^e' perceel (oteomgemeel). B. Moto, Gieeeodem, "U- G. ren Dj)k, Herdmgereld, 6». A. Brouwer, 171 T. Donkers. >m K. A. den Bryim. - 2? j. w. V. A Mefden. - Aan de laagste inschrijver» lo. Het verrichten van verfwerken. Eerste perceel (sluizen en bruggen). K. Bronlwjjk, Herding»"", "J- Gebr. De Jong, Gieeend.m, OU». Tweede perceel («loomgemeel). K. Br.ndwjjk, Herdingereld, f Gebr. De Joog, GieBcnd.ni, A»n de laagste inschrflvera gegund. 3°. Het -leden der grienden en bet maken van banwerken. o In rerschillende perceelen ennbesteed tot "JLSlSrT'r« ze^c te Hordi.gor.ld, voor f 1M8. De rerp.chting ren het groo- gewes ren de dijken r.n kot Kennel ren Steenenhoek brocht f 1601 op, tegen IM5 in het rorige jrar. üitolog der op M.ood.g do», djjkgroof oo hoogheemraden ren de Alhlen eerweerd c.gehouden greererpechtm». le perc. P. Moot, Gormchom, f «J. Ie W. Monehouwer, Se A. Sterk, J?ft* ie A. Kortlever, Scbelluinen, - 110. 6e Johs. Smits, Gorinchem, - 154. 6e Th. Verhoef, 7e A. Dubbeldam, tw- ITitalaK der op Maandag door het bestuur van den polder „de Benne van Gorinchem c a." vehouden grasverpachting le perc. 1. de Kretj, Scb.Uu.oeo, f A. Price, Gonochem, «J- 3e J. de Krejj, Scholluineo, 17. i, A. do Brnio. Hoorooor, 73. 5e I C. Rj)nhout, Goriochem, d7. „..en. 17 Mei. Alhier heelt zich eene commieeie gerormd uit oud leerlingen en tiriingen der Rijk. Hoogere Bnrgerechool, ten einde de oprichting dezer inrichting en bet tSj.rig bentsen der schooi els 6 jarigen „«mui fwatelük te herdenken. Mol ««re-comité bestaat uit de beeren: R. L. Martens, burgemeester van Gouda; - id-dir eind wega om lo ploegen, daar do dj|k zoo steenachtig herd was, dat het onmogelijk mi deer zoo de niln da trom in Ie pientsü. Bö den landbouwer C Smit nebjj deze gemeente is giateren een lief moiaie ren drie en een helf jaer rerdronken. Ofechoon men zeer leng bezig ia geweeat mat aüe mogelijke middelen om da |p»onagee»ten op wekken, mocht het, helaaa! met gelukken. PmneaMrechi, 18 Mei. Uit een zeatal sollicitanten werd door het polderbeatuur ran Papendrecht tot hulpolokor aan het atoomgamaal benoemd T. Dekker, die reed. in dienet U getreden. •ZeTMhalM-, 16 Mei. Tot hamraad v.n dan Eendracbtapolder 'S" hed"" kozen de heeren I. C. Paul met 360 en F. Paul met ttl atemmen. IMSEeOHWE*- Builen vermtvmrMijkhM 'Ur Redactie, j Geachte Redacteur l Den 1. Januari 1906 zjju wj eau nieuw tijdperk iogelreden op het oudorwrjj'ajtehied. Keu wet tred n werking ala eiach dea volk», om d*n wrg vrjjer ta alall.n in dabehoeflen en begeerten van onderwjjzen voor de kin deren onzen volko. Dia -at bracht ooa oen crooten stap verder in de geiqxneia. Doch daer in het proctiecbe leveo vale mïï?r» "ggen: Maar hoe zullen w, nn van SnrntUd".trniei' tSS-eï advertentie) en ook niet op hun we,t ligt. Een burgemeester is een afdalende macht van de Kroon; hjj heeft te heetnren langa j-j.. pooMtnnf. die in Den Haag dë wetten der regeering, die in De«i Haag Tertegenwoordigd wordt, onverschillig of die hem aanstaat of niet. Dus welke P*r'ö een burgemeester toegedaan mocht zyn, op schoolgebied moet hy strikt neotrad zyn. En de ouders kunnen volgens advertentie handelen naar hun pI0- Berg-Ambacht, Mei 1906. R. L. Mariens, duiiw»"- - c q nr W. Julius, ouddirecteur; Dr. b. »- Hoogstra, directeur; J.W.Moiyo. voorzit ei- der commissie van toezicht, en Prof. Dr. W. Koster, hoogleeraar te Leiden. - De verkiezing voor een hd van den mmeenteraad in district 1 (vacature-IJseel d« Schappar) zsl plaat» hebben op Du»'" II Jnni O.*, de atammmg, zoo noodig, op 10 en de heretemming op 17 Juni o. a. «J.rtnchem, 17 Mei. Mede ala protoat togen het handhaven der markt op Paai en Piokatermaaodagen, hebben de 6eIjn"'"' like boekhandelaar», boekdrukkera an boek- binders te dezer atede beelotan hnnne wjokelB on dia dagen, aio tjjnde erkend chriatelSkc fL2d.gen, te aloiten. te beg.nnen m ET"« t Jnni (Ien Pinkatardag). Reed, veraeheidene 6rma'a gmgen vroeger al dVXn ÏZ' dagen in and». pUataen .leeds een ruatig verloop, hier leveren zij da walg.ljjk.te dronkeman»- en vechttnoneelen op, wat zeer «ker d®°r he; sfschiffen of het honden dier markt op Dinsdag nk gemelde feestdagen voorkomen sou kunnen worden. ™n»#wir«n- *ilblaaMrwaard en TUraeeree Uadcn, 18 Mei. De handel in kaas gaat ÏÏÏSg "n boter redeiyk; kal ie f 0,50 per 50 KG. hooger. boter onveranderd in pry». Men besteedt thans in deze Btreken YOor kaas f 23,60 k f 17, zeer zware tot f per 16 kilo. goeboter f 0,571/«v weiboter f 0,50 17 Mei. De levering der be- aoodigde grind voor de polders Middelbroek TT u gegund: te Tienhoven aan L. J- Mudde te Lekkerkerk ad f 1,74 per Stère te Meerkerk aan T. den Breejen te Hardmgs- „Id^ld f 1.41 per Stère; en het vervoer dearvam op de wegen onder Meerkerk en Am."» aan C. C. d. Hoven t. Meerkerk reap, ad f 0,70 k f 0,83 per Stère. De levering Aor dit jaor vermoedelijk benoodigde ateenkolen voor het atoomgamaal werd opgadrwan aan A. de Bruin ta Hoornaar voor f 0,91 per Hectoliter in /llfea'laeneirMr, 17 Mei. ïo onza gemeente worden pogingen aangewend tot het verkrijgen van een Rjjkatelefoonkanloor. Een ad'ea aan het Gemeontobeatuur, waarop door 66^tmlanghabbenden ia geleekend, ia id'Z £-jj.g da. d. bahTf.e «n zoo'n kantoor meer cn meer gevoeld word Z Mlaivhekkcrlaad, 16 Mei. In deze gemeente ia eene collecte gehouden voor de noodlijdenden, tengevolge van den we termed in Zealand," welke beeft opga- brachM Boer Az, heeft ontalag genomen ala beatnuralid van de zangvereenl- 81 Uitmhot jaarverslag van de vereeniging Hulp in Nowl" bljjkl, dat in het afgaloopan .Uuip m eye bedragen met UKMK6UU MIBIIWFI. De kantonrechter te Njjmegen heeft den koopman in marigarine, v. d. B aldaar, wagena overtreding van dan Botervret (het doen venten van margarine, terwjjl dat 'woord niet op de verpakking^atond) veroor. deeld lot f 600 boete, auba t maanden hechtenis. Men schryft ons uit de Lopi- De eerste veertien dagen van Mei hebb®^ 't iroed aemaakt; 't weer was warm en vochtig, op de volden ontsproot malsch gras in overvloed, 't vee vindt nu allerwege een weltoebereiden diach en do molkpriductie wint met den dag. De hooilanden zj)n vo van achoone beloften, in de weldon staat zooveel gras, dat verscheiden boeren omzien naar meer vee. De prjjzen van t weideyea dan ook gerezen; beate melkkoeien komen alechla in beperkt aantal l«r m*r't en worden buitengewoon duur beU.ld. Ue prijzen der vette varkens hepen belangryk ferng; 't oadeelig verschil beOzaagt per pond 3 4 t et. ba een week of wat geleden. Een groote terugaiag voor de vele *»rke°™,'0n Iers, die de meatvarkeoa zoo door kobbe" gekocht. Dat de prjjzen der biggen «et™ magere varken» zullen terngloopen, la te wachten, ook omil.t do pr(i-n va^ t vee voeder, met name van do mals, blik hooger zjjn dan een week of drie, vier geledan? Met de karn. bUfl het.verwond"' Ink aocd Kaan. De productie is buitenge woon overvloedig, Duitschland heft hoogere invoerrachten, dë pryzen der Zwitaersche kaas, de mededingster van de Hollandache kaas in Duitschland, zyn tcru680'0,JPenDiw®P op de Engeleche markt is de handel in Hol- landsche kaas, vooral tengevolge van de groote aanvoeren nit Amerika, minder g «nimeerd Toch loopen de noteeringen van Goudeche kaaa op onze Zuid.ilol'.ndache kilo's; zelfs voor scheikaas wordt een flmke pry» bedongen Een prflavraag. - Vóór enkele „eken werd door de maatschappij De Voh hardieg een prijsvraag mlgeaelhrav,en,,- e zyn de irots der natie de vyf flmkste m"ingekomen r°yn daarvoor 56.245 stemmen, verdeeld over 916 levende NederUndem Van de mannen verkregen de mewte stemmenDr. Abraham Kuyper 20.465, Jozef Iar.Sla 18.03». Louia Bouwmoeater 11 257 neneraal Van Heutsz 10.968. "v.n d*. r,ef'gan. die boven de WO .temmen «Arkrenen noemt „de Standaard er maar enkelen, omdat er aardige tegenstellmgen onder schuilen M W F. Mr. P. J- Troelstra 8960, Prot- Treub 6967. Van Hall 6391, Domela Nieu- Th dn Visser 1251, P. Nolting 1182. H. r. Berlaga ST Prof. H. Drneker 83t Joh. van Houten 728, Prof. Van t Hof 667, Mr. Van Giech 611. p. L. Tak 613, Cb. Boiaao- „i„ 677 Oscar Carré 671, Mr. A. F. da Savornin Lohmao 666, Joh. Zaagman» 661. J. H. Schaper 661, Mr. A.lberai|478Geo™! u<iHor 105 G. v. d. Zwaag 446, W. ÜOYy 427 Willem Kloos 418, Mr. Heemskerk 412, Th. Ketelaar AIO, Idenborg 39J, N. G. P'»"0" 881 Jaap Eden 3J7, D. Pauwela3U, Minister Loelf 301. Dr. H. Gorter 937 Minister Le^ 181, Naaltje Lokken» 180. J. A. Toura 168, Prof. Valetoo 166, Prof. Bavinck J69. Onder de vrouwen ataat H. M. de Koningin bovenaan, dan volgt Koningin Emma, ver volgen» mevr. Dr. Jacob, en freule Am. da Savornin Lobman, welko laat»1» "°E '7®3 atemmen kreeg. Mevrouw Roland Uolat baalde er 2714. Onder het opschrift: Of pokken j ook besmettelqk zqn," meldt de „Haagsche ^°Eenige jaren geleden nam een joDgen, die te Aken werkte, maar Zaterdags naar zgn Limburgsch dorp kwam, des avonds op zyn zolderkamertje, omdat by 't koud had v.n een bed dat op den zolder stond een deken, waaronder zyn' grootmoeder twa.lfj^nte voren aan pokken was. gestorven- Een Pa" dagen later was de jongen ook door de ziekte aangetast. amo»ainf de Twaalf jaren dus was de smetstof in ae deken virulent gebleven. Wti deelen dit feit ons door een auton- f«it verhaald ter waarschuwing mede, opdat men toch vooral, als zich gevallen voordoen, ook 't ontametten met nalate. De gebroeders K. en G. van B «it Doorn waren Zondag naar Bunmk gegaan. Op hunnen terrugtocht worden zy overvallen door een hevig onweér. &VSSJS:'h."hbe. hadrmTen (met inbegrip van een batig slot van f 73,74 van ,a°4BUI«WAter, 17 Mei. Zooals met alle zaakies hebben ook de werkzaamheden aan tram niet zonder wederwaardigheden haar beloonDe werkman T. B .bezig zyn de met 't leggen der rails, had het oD8el"b Sn voet te verzwikken, waarby genees- Windige hulp moest worden ingeroepen en bü genoodzaakt is eenigen tyd rust te nemen. E, Mk kon men daze -eek het vreemde zien. dat in plaats van op t bouwland, de ploeg met zee hitten hespannen bezig was de toekomstige trambaan een heel Achter het slot te Zeist wordt *t weder ióó hevig, dat de eene breeder voorstelt, ™ns te taan schuilen door oe» woning binnen te gaan. De andere broer acht zedke niet noodig en vindt een Imom deanooda voldoende voor Hjdeljjke achudpeala; .Zie rnaar^ daar achoilt .1 een meieja onder een boom! Uien wij d*4r ook hoon gaan 1 Eo zjj vinden 'tmelde('aneircaWl"'jn rzzpfin Annr den bliksem getroffen, bewusteloos babkad! D"ïr de beido broeder» naar een dokter gebracht, bleek de ongelukkig tZ oog to zijn k—SjtgeraaM 1 moedeljjk gedeeltelijk verlamd I B den landbouwer B. aan da Zuidzijde t. Bodegraven milten lei oude» een onbewaakt oogenblik in de sloot waa geïaakt "o verdrogen. Op bat gaacbrm der ouders anelden boren toe en probeerden inen nog vele middelen om de le.enagee.te" £p ,e wekken, doch te vergeef» De onb boden geneeeheer kon slecht» den dood conatateeren van bon eenig kind. Het lók van den op 23 Januari 11. aan~de werf van d. (.ManWlBjh verdronken werkman A. van A„ ia Woenadag middag ter hoogte van de visscherq „Ue Mprnde" drdvcnde gevonden. Het verkeerde S ,n vergevorderjkn ataat v.n o„tb,nd,^ doch werd herkend san eene waar de naam van man in gemerkt atond. I Bleek een vorig bericht onjuist te zjjn, thans kan met zekerheid -orden gemeld, dat het Rjk van den student M.J.F Woensdag j L gevonden is op drie uur afetan H.r?.rJ.jjk, door He. vlmnber I. Jn»«n. De commissaris van politie heeft, hiermee in Sla gesteld, terstond nan duJfamilie in Deventer getelegrafeerd. Hat l(jk wordt van daar vervoerd. Eene vrouw, moeder van acht kinderen, baar man ia op zee, wonende in de Kleine Wittenbnrgeratraat ta Amuterdnm, bad het ongeluk b( vergissing uil e»n ÜMcb met zoutzuur te drinken. Z(j dacht, dat er bier in waa. De vrouw ia aan de gevolgen 1 overleden. - De 10-jarige fabriek a ark eb der Bercndsenuit Gcndnogen wilde to laselborg, op de in beweging zjjnde tram apnngan, mot hot ongelukkig gcvolg.dat bS er onder raakte en hem zjjn_ b"!4" werden afgereden. Na een hevig Wd""- de ongelukkige den volgenden dag overleden. I Aan de gemeente-Saafabriok in don Haag beeft Woen.dag n.mrn.dd.v een ernstig ongeluk plaata gehad. Een 67 jarig rangeerder kwam bij het tangooien onder een kolenwagen, met het noodlottig gevo g dat bjj oomiddelljjk dood waa. Op den Schiedamachendjjk te Rotterdam in pand no. 6» heeft zich aedert geruimen l||d ala koopman in scheepabenoo- digheden gevestigd da uit Guatemala her komstige A. M. Beteta, iemand vao omstreek» 16 jaar, die al een jaar of zeven ncli l'11'! ter atede ophoudt. In den laataten tjld had hij in zjjn dienet ala knecht den Spanjaard Tbeofila Perez Gd, in 1878 ta Pntenci. geboren. Dezer dagen keerde Beleta uit Bilbao, waarheen hjj zich voor t.ken begevcn had, hier terng en meende reden le hebben om ontevreden te zjjn over bet gedurende zijn afwezigheid gehnndnni be- heer vau zyu knecht Gil. wien bq boven K verweet zich op minder netto wjjzo Sn vrouw te hebben n.lgel.ten Het geschil tuascben patroon en knecht liep zoo hoog, dat Gil z(jn congé kreeg. Deze vestigde zich toen op den Schie damachendjjk no. IS en werd yan zyn vroegeren patroon Beteta, die geld van hem bleef vorderen. In beider bleef het koken en Donderd^ ocbtend kwam het tot een niUmnting. Gü Z'XZe ter h£ng[e 3T iïWtaïS!?. een revolver te voorscbyn haalde en een schot op Beteta loste. Deze werd "J®1.*™" en vluchtte de vestibule van de Wissel- en Effectenbank binnen. i Inmiddels had de Spanjaaard zich op den hoek van het postkantoor grnosteerd en toen nu Beteta de Wissel- en Effectenbank ver liet begon het schieten opnieuw. Beteta verschool zich achter een boom. van waar hq den schutter in het oog hield, d,ein'«J richting nog drie of vier schoten los te. 3ok nu werd er. wonder boven wonder, niemand eeraakt. Het publiek stoof uiteen. Zoodra evenwel Theofile Perez Gil al zyn schoten «relost had, werd hy door de politie, die van verschillende zyden op bet schieten^kw.m aanloopen, en tusschen twee agenten in zwaar geboeid in de richting van het politiebureau in de Pauweusteeg gebracht. Beteta, die uit zyn schuilp aats achter den boom, de arrestatie van Gil gezien had, trad, nu te voorsebqn. Sluipenderwys wist hij den geboeide van achteren te naderen en stootte hem plotseling zqn dolk op ver- radeiyke wyze met kracht in den hals. Zoo hevig was de Btoot, dat de punt van het dolk mes omboog. In plaats van naar het politie bureau, werd Gil nu naar het Ziekenhuis gebracht, waar men hem ter verpleging opnam. De wond is 6 centimeter diep. Beteta, inmiddels gegrepen en door een brugwachter ontwapend, is op bet Pol,tl®- burau in de Pauwensteeg opgesloten tot nader onderzoek. Een kunstenares, die een manis. In het Nieuwsbl. v. Ned. werd dezer dagen medegedeeld dat een beeldhouwster van naam, die voor enkele j.ren den pril de Rome verwierf, mejuffrouw F. J., a,Md"*1; meisje beschouwd en ala zoodanig ook bij den burgerlijken stand ingeschreven, geble ken waa een man te zjjn. Het verhaal kwam op het eerste gezicht ongelooflijk voor, doch het ia gebleken dat men Ter inderdaad te doen heeft met een kunstenares, die bUjkt een kunstenaar te ■tin De beeldhouwster van voor enkele weken mejuffrouw Free Jeltsem», is in werkelijkheid thans de beeldhouwer Jeltsema. Fnkele weken geleden is de 26 jarige kun stenaar uit Nederland naar Italiö vertrok ken waar hy thans werkzaam is. Free Jeltsema werd te Uithuizen m de nrovincie GroniDgen uit eenvoudige ouders geboren en op gezag van den geneesheer dier plaats bq den burgerlqken stand inge- schreven .la zijuile van het vrouwBljk „lacht en werd ook aldus opgevoed ,Ag bezocht de school, werd te Amaterd.m leer- lmge der rikanormaalechool voor leeken- onderwijzers, kwam later aan de rijksaca demie van beeldende kunsten en werd apj» dig een kunstenares van naam, getuige den prix de Rome, dien zy wist te verwerven Herhaalde malen toefde zy ter wille der kuDst in Italifi en te Parys en woonde daar Bt<Ind8deP laatste jaren echter rees allengs twtifel en ofschoon haar vrouwelqke Ke|"t8- retken en dik hoofdhaar iets anders deden vermoeden kwam ten slotte de zekerheid dat zy tot het „sterke" geslacht behoort. Natuurlqk zyn toen de noodige ofhciöele en*1 Urnim'' staat f'i« j"»m. ta««"raveo mncrnlKb Bevrijd van allerlei sombere ge dachten,'die hem vroeger wel eens galden. kunstenaar nog veel "'.„deS Te Ver.ailla» 1. da jooge i,e- rintemmer Robert bij eene voorstelling m iet leeuweohok aangcvajlen door eene leeuw en vervolgen» ook door een tl doQ|> ,1U0 met stangen eTmeaUorken tot loalaton fXwZhot U d*?MU;iwnJ1 maoan 'co hökhem' Xk£rnh.nz<^th„r broeder uit het bok koo komon, waarna zj hem 'Botrt is ernstig, maarniet levensgevaarlijk gewond. GEVRAAGD: Molslaan 115—119a, P»'Q' TERSTOND GEVRAAGD: voor geruimen tyd werk, door A. VAN WALSUM Pz., Mr. Schilder, 0«4®rk«rM s/4 IJ—ol- Zoo spoedig mogeljjk ievr»«»d M Set"1 kostDeinwotting en loon h£d, hjj 'a. OOSTEHUNG le Zegwaard, Zuid-Holland. Temtan d gevr»»|4: EEN BEKWAAM Adrea W. GRAAFLAND, Mr. Rietdekker, Lekkerkerk. voor Jongelieden van V« -f. tr'b2kom"nT V.» een ^oTderw ijzer, die nit- 'vr'agem '«"^'^"ge^^ben Boekhandel, Betlerdam. GEVRAAGD: liefst gehuwd, bekend met Eogelsch- en Boterwerk. Zomer- en wintermaanden vast werk, bq TEMPELMAN, SchwUev®^ Teritand gevrsaid: L-t-M HAI.FWAS „n den G. G. of P. G„ met koat en Inwo ning en loon naar bekwaamheid, bfl A. ObKAk, Schoenmaker te Bcrgambariit. lien kunnen de kinderen van de niet ha geerde Bchool afnemen en zenden zb dan naar da door ben verlangde 'cbonl. geven daar bat hoofd dier achool konnia f.ó eo "rzoekon ZEd. voor do vaccinatie- briefjes te zorgeo. Zie ingezonden stukje ra dit Had. H. TEMPEWW Dr, Bergambacht, Mei 1906 ^raagt^meM ala binoenmeid, kunnende naaien en atoppen. Wegens hnweljjk der tegenwoordige wordt tegen Augustus gevriawgA eeno flinke Zonder goede geluigeM Onnoolig zich .an te melden. Adres ABRAHAM BEBKLEU, Lopikeratraat, ScHoomovEN. GODSDIENST OEFENING op ao Mei 1900, 8 morgens 10 uur, onaer Sin" v.: Ds-'BUURMA Predikant der Ned. Herv. Gemeente te Tiel. Osderkerk m/d IJs»el. HmLANDWEHR vïn Leiden. 1 DowderdAK Mei, v.m. 9»/. nnr, Da. S. OUDKERK van Kralingen. •p HenielTAsrUidsK p,Dh' Hlerdsg. GROOTE RUIMTE tot het bewaren van A ÏO Cent» per rywiel, by A. GROENE- VELD Lz., Mr. Schilder. van goede getuigen voorzien. Hoor 130,- 4 Hrièmn franco, adrea Mevrouw KLÜS3E- NER, R®tt«rdl»n«, Haringvliet No^48. Een alleen-wonend Heer op een Dorp in Utrecht vraagt ten spoedigste een Brieven, onder No. 3, met opgaaf van leeftyd, verlangd salaris enz., aan het Bureau dezer Courant. en zü die een anderen werkkriDg weoacben, zenden »0 Cent aan postwissel of poat- zegels aan D. BROUWER. Oppert 6, Bwtterdam en ontvangen daarvoor ge- durende 8 weken 3 maal per waak dé „Bwtrekklnggld.", waarin de meeate vacante betrrkkmgen voorkomen, zoowel voor vrouwen ala mannen. en Terstor d gevraagd 8 Met»et»»rs en "ggTsTAM. Owd-Alb!»». Omstreeks 91 Mei gevrAAgd: Adres Nieuwe Gasfabriek te Fchoonbove*. De Ondergeteekende bericht hiermede, dat by zich alhier ala hoeft gevestigd, hopende door een nette bediening de gunst van de geachte Inge zetenen waardig te mogen worden. Sl«ow-I*kli«rlA"M. Terstond gevraagd 8 Timmerlieden. Adres A. VAN DER PLAAT, O.d- AlblAB. N Die zich feed en geedkeeF r wil kleedenkoope zyn Mr. Kleedermaker w.vrAAgd tegen boog loon. bjj C. DE BRUIN, Aannemer, Jaarsvem. Aan hetzelfde adres te keep met glas bezet, groot 2.25 bq 1 M. Terntend geTraagd: ZES BEKWAME bjj D. LAANBROEK, Mr. Timmerman, Alblmzaerdaiu. TERSTOND GEVRAAGD: 4 BEKWAME voor vaat werk tot Januari 1907, door L. C. GROENEVELD Jz., Aannemer te krtzapeu A/d Lek. Verkrygbaar bq WBINGTOBBEN, TONNEN, EMMERS en KAASVATEN, alles vervaardigd van teak* I hout. zonder verhooging van prijim; verder THERMOMETERS, PEKELWEGERS en 1 MELKPEILDERS enz. enz., en wat verier tot den landbouw behoort, zooals: on OSBORNE GRASMAAIMACHINES, .ia ten zeerste aanbevolen worden om vroeg- tydig aan te webtffgn. KUIPER, is ruim voorzien van Staren en Emmer». 99- Aan hetzelfde adres

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3