fes Oliëelo tasom Gemeente Ncheenheven. N°. 2719. Woensdag 23 Mei. 1906. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. 1906 veer. Waterleiding der Gemeente Nciaeonheven. eenig >PIJN, 4 1 J.6/. irdan. III”: IDfflf: RESULTAAT het scheikundig onderzoek van het drinkwater op 15 Mei 1906. X'k«r« "'ip K«d^ W^ibói b^gl td °fm ^irgon»1^ BINNENLAND. BDITENLAND. Uitgavi van S. 4 W. N. VAN NOOTEN ti Schoonhoven. >OD, feit. nre Tab per van Liter Keil en M. van bet debat. is Juli uit reld, en einde; t; «A/DU.i lkbt; Als be- ran Andel El ward 1 buiten en de Koning stuw loor invloed zure irzitter van “irbroek is iuj beer C. cere In de op 17 f waren af- H. Kam de beer Wannet van i heel in by IJskl; )RKHt; nr; irteurs -Lim- aan stem- dam; dam; IJml; kM nnr. kM nwr. l.4» «ar. i.M aar. errein van ■■ten. GUI. LAND. CKNSGRAAT. MN A/D I.IK. I» BROKK. OWUN. im :aas- akte en zoo irs. sinenten ihillende regelt uithe ven 1de- goedgekeurd itvang- imissie is altyd 'aardelgk ischheid )O. aanwendei de kaas i warmen kaas. T< ieer Aan rade _w van ■elk moeie- SGHOONHOVENSCHE COURANT #EM en een H. BOUTER, ■sera. warmteg grens k als hoof melk. "ndeelig c In de mi daar llioen dat in i op de Kaas fit België komt bericht v onweder, dat vooral in gerucht itbonden verzet”, een reed verder. Een het land werkende gezien Heuvel raadsbesluiten, irg. Ambestuur 1 de benoeming c men weet, nog wordt den 18ju jsatie behandeld. Hof alleen het ws, vernietigen, zon- proces te gelasten, hoewel zelf liever weer voor een krggs- i terechtstaan en zoo in zgn eer Chloor Organische stoffen Ammoniak Albuminoid ammoniak Salpeterzuur Salpeterigzuur Hardheid in Duitsche graden IJzeroxyde Oordeel op Vrgdag 18 dezer te juden zitting der arr. rechtbank veroordeeld G. te Sliedrecht, diefstal, 9 maan- em> wederspannigheid, Höiidrik-Ido Ambacht, 4 weken. d o. a. behandeld de volgende M Ota. btf en, maar in minder lerlfik aan de kaas; vet en kaas, soms zelfs 1 pCt. lining niet voldoende is. De jfst verdeeld worden met len, zeer fijn en tenminste ;e last hebt van kort of beter een graad minder verdoelen. Nawarmen liet lager dan 37 gr. en gr. Cdaar dit gevaarlijk kort en rijzers; bg een )ger temperatuur dan ite te bereiken liever imdat het water niet'~ a men zuiver water, ibelwandige kaas- gelijkmatige water is dan by de Goed der wrongel ide methode i hcui ueuiui fijn roeren, en eerst een wfcd kaasvat. genoeg loslaten, nier volgen, dus •‘srsing betreft zeggen, dat by kaas In ■malen in in inziens ntyds ge togen en die voor a, zonder leermalen Misvrouw 'in Haag. relde aan i komen, Beds had Bt groote «gen. Ze benauwd- aoedeloos haar een m. Toen I genezen had wat ook eens ocbt een Denmarkt M)P ge- lang der liceeren.” rrquireerde f 60,— boete, subs, ichtenis. Z D. H. de Bisschop van Haarlem benoemde tot pastoor te Moordrecht den weieerw, beer Tb. F. Ebbmkhuisen, thans rector van de Heibloem te Heytbuisen. Milligrammen per 35 6 sporen. 0 0 8°5 03 zeer goed. (w.g.) Dr. H. J. VAN 't HOFFen L. WEEDA. De Directeur MAK. Schoonhoven, 11 Mei 1906. >~Jegri laat-notaris te 'on. besluit zyn, met ingang •gustus 1906, bg den waarborg en ig der gouden en zilveren werken tot adjunct-controleur te 's Graven- hage H. F. J. Kaub, commies stempelaar aldaar; tot commies stempelaar te's Graven- hage A. van Aaken van Schaardenburg, commies stempelaar te Arnhem. By Kop. besluit zgn benoemd: in de provincie Zuid-Holland tot hoogheem raad van de Krimpenerwaard, N. Zyderlaan te Stolwgk en P. P. Stuurman te Ammerstol. By Kon. besluit is benoemd tot boogleeraar in de delfstofkunde en aardkunde aan de Technische Hoogeschool te Delft, J. A. Grulterink, mijningenieur te Delft. De heer H. T. Swets, gemeente secretaris te Hardingsveld, beeft tegen 1 a.s. als zoodanig ontslag aangevraagd. De vereenigde commissie de gemeenten Sliedrecht, Hardingsveld, Giesendam en Papendrecht, si amgesteld met het doel een automobieldiensi tot staud te brengen tusschen de voormelde gemeenten en met het oog daarop pogingen aan te wenden tot het oprichten eener naamlooze vennootschap, heeft hare taak ntérgelegden ztcb in hare gisteravond gehouden vergade ring ontbonden, omdat de zaak niet zooveel instemming en medewerking had gevonden, als de commisie gemeend had te mogen ver wachten en daardoor slechts voor de klein ste helft van het benoodigde kapitaal was geteekend, ofschoon toch de levensvatbaar heid der zaak door eene proefneming van drie maanden ten volle was gebleken. De algemeens vergadering der Liberale Unie zal dit jiar in de maand October gehouden worden. In de t Dordrecht gehoi zyn o. a. v A. v. d. den; R. H. te Gorinchei I maand; A. M. de J. tet mishandeling, 4 Voorts werd zaak: Een 63 jarige houthandelaar Jacob van H., wonende te Meerkerk, die reeds zes mden was veroordeeld wegens verschillende mis- drgveu, was nu beschuldigd van diefstal van een bos teenbout, ten nadeeie van den hoepelmaker C. van den Heuvel onder Ameide. Bekl. reed op 10 April jl. met zgi kar en paard langs de plaats waar teenbout was opgestapeld, hield even stil, nam een bos weg, legde die op de kar en paar in de nabgheid op arbeiders hadden een en ander gezien en hiervan kennis gegeven aan v. d. Heuvel én de politie. Heden bleef bekl. bg zyne ontkantenis volharden. Hg beweerde met ter plaatse met kar en paard te zyn geweest. Het O, M. II dagen he< amt de plaatsen, taald wordei vielen ment alinea's, drankinrii vielen. Toen z. h. s. goedge Toen kwi amendei Twist uitbetaling mag. Dit ai en nit Op artikel 1638p waren twee am voorgesteld. Hel eerste, dat Aalberse, om in plaats van loon te spreken van „ver - werd door den Mi niste Het tweede amendement, De Klerk, om ook voor stukwerk den arbeider aam op het geheele loon van deel, werd èa door den Mi den heer Drucker, namens i Rapporteurs, bestreden. Beiden voorkeur aan het regeeringsartiki van het loon moet blyven staan, t< het werk voltooid is. Maandag voortzetting Gorlacliem, 21 Mei. De heer A. C. Hey, beroepen predikant der Geref. Kerk te Molenaarsgraaf, nam Zondag 13 dezer afscheid van de gemeente alhier, met eene predikatie over Hosea 11 vers 3. Z Eerw. hoopt Zondag 27 Mei zyn intrede gemeente te doen. u_ p te treden Ds. J. vi manu> persing reel te zg opgemerkt, de zwaarte der worden aangewend. spreker aan ikelweger en Te natte kaas i dan wit en gr. k 17 gr. en iral gebruike men ir dit goed is tegen kaas geschiedt - Over vanrjten. Da be".» P ia bast.\ddel beter Xen. in dn kaas komt door de melk, langs k ,.n invloed lure melk en .leebl Deze ieriagwerd met de mtmel. den heer Bos voor zyn zaakrgse b'1H.';ïkn.ï‘r,"''jl Mei. Riedsverg.dering van 17 dezer. S^UntVoXverg.dering.ord.o '‘N^trSofge^'l-e. Hbaffin '“b.bbe. heemraad in plaats van uau. heer A. van den Berg. gei De hX'^vV.n Heukelom alhier, 'ie l« Holler- ï.m gaeleègd voor bel ex.men Hnlpkonr- meester vso vee en vleescb. •Ituderkerk a/d IJael, 19 Mei. De d'r» wk"rm.bn.sr. is voor teder met t 50 verhoogd. l-apen<lr««bt, 11 Mei. Dj. W. Zglslrs te Brocrem o s. he-fi voor hot beroep tot pred.ks.1 bö de Ned. Uerv. Gem. .liner be.‘lRld<lerteerk. 51 Mei. De bode A. v. d. Hnteellulnen, 11 Mei. N.ar men ml g„X bron vmne’omt, g..t men bier met een Hist rond om in dete gemeente oen telephoon verbinding te verkrijgen, d«t voor enkelen v.n groot belong ton rtjo. •Vll.l, 11 Mei. Vrijdeg-middog kw.m iemand uit Polsbroek in een ‘"««’“‘J rijtuig v.n Gouda. Bij de Vroutvebrug olh er struikelde «ijn paard. X ‘Foeg’ ekn‘'eehn-'^’ko^en8^ ^ó'ToFde'1.0.;8 tir bb:ir;ch,Hu7p™rZ worden voorlgewt. si zyn 38sten Ryks-Duma _den tot bet n woonde ook de gods- igenheid van 's Keizers De o p p e r c e r e m o n i e m e e s ter maakt bekend, dat het Hof, ingevolge de bevelen van Hare Majes'eit de Koningin, den lichten rouw zal aannemeu voor den tyd van acht dagen, ingaande op Zaterdag 19 Mei 1906. wegens het overtgden van Hare Koninkiyke Hoogheid Mevrouw de Prinses Weduwe Frederik Karei van P»u ssen. By Kon. besluit is aan J. A. Heulf Azo. (J. Huf van Buren), Ie Tiel, opgediagen de R «gearing te vertegenwoor digen op bet XXIXste taal en letterkundig congres, in 1906 te Brussel te houden. By Kon. besluit is benoemd tot notaris te Bodegraven B. D. Kruseman, caudidaat-notaris te Arnhem. Bg Kon. besluit zyn, met iogi van 1 Augustus 1906, bg den waarborg de belasting benoemd: tu NTATJEN-GËNIEBAAL. TWEEDE KAMER. Donderdag 17 Mei werd de beraadslaging over artikel 1638i hervat. Dit artikel was nu door den Minister zóó gewyzigd, dat by èa door den beer Schaper è-i door den heer Limburg werd aangevallen. Deze laatste stelde by amendement het dwin gend recht voor, terwgi de heer Plate na de regeeringswyziging zgn amendement introk. Onmiddeiiyk hierop werd dit inge trokken amendement, eenigszins gewyzigd, weder in bet debat gebracht door den beer Talma. Nadat nu de heer Drucker ver klaard had, dat de Comm, van Rapport verdeeld was over het amendement—1 burg, doch het amendement—Talma beval, werd het eerste met 37 tegen 21 werkstakingen in Frankrijk begin- if te nemen. Ia Pary-i bedraagt echter ital slakenden nog 60.000. De boek- zetters nemen hier een meer houding aan, om de patroons tot inwilliging van hunne eischen te dwin gen. Te Mézot is de burgemeester door werk- slakende arbeiders in het raadhuis gevangen gehouden. Er werd hulp van troepen gevraagd. De Dn yfus zaak, die, geiyk eens weer ter tafel komt, worm uen josn Juni door bet Hof van Crssatie behandeld. Waarschyniyk zal bet vonnis van den krgg.iraad der een nieuw Dreyfus i raau zou worden hersteld. Uit België komt bericht van een zeer zwaar onweder, dat vooral in Namen en Leuven groote schade aanriebtte. In geheel Vlaanderen woedde het noodweer üostelgk België werd het meest geteisterd. Overal zware branden, vooral boeven, terwgl veel vee door den bliksem gedood werd. In bet bovengenoemde Leuven heeft het onweder een ware ramp teweeggebracht. Een groot deel der stad is ondergeloopen, vele huizen zyn door den drang van het water ingqstort en andere staan op vallen. Ontwortelde boomen versperren bier en daar de wegen totaal en op andere plekken iade grond meters diep weggespoeld. In het gehucht Alsemberg bg Leuven is het water de kuil, waarin het gehucht lag, bionengeloopen en zyn zes menschen vtr- dronken. Het ItaliaanRche Ministerie heeft zyn ontslag by den Koning ingediend. De eerste Minister deed hiervan mededeeling in de Kamer, maar het is nog niet zeker of Koning Victor Emanufil het ontslag zal aannemen of wel de Kamer zal ontbinden. Koning Alfonso XIII van Spanje, binnen kort bruidegom, is twintig jaar geworden. Prinses Eaa van Battenberg is met hare moeder uit Engeland naar Madrid vertrokken. Te BiarntC zal Prinses F.ederika van Hannover zich bg de twee vorstinnen voegen. Koning Alfonso zal Vrydag, den 25eo, zgn bruid aan de Spaansche grens komen be groeten en het gezelschap zal den avond van dien dag te Madrid aankomen. *n een half uur stremmei tyd is het niet bevorde verlies aan v:* - als de stremming u. wrongel moet liefot Amerikaansche messei een half uur. Als ge slecht drogen is het I en dan lang en fijn op 38 gr. C. en ni niet hooger dan 42 is met het oog op vetryke melk op hoog 38 gr. Om de warmU geen wei gebruiken, omi loslaatliever gebruike By het gebruik van dubl bakken verkrygt men een warmte en de kwaliteit van onverschillig. Doet men het water wrongel, dan trekt deze sterk samen, is het tydens het roeren een deel di af te nemen. Rapen is een goe< waarbg men dan in acht neemt hooge temperatuur f Wil de wei het vocht niet dan eenigszins de oude verkruimelen. Wat de behoefde spreker niet v< Ia 't algemeen nn‘,°l raapkaas 12 maal als kracht moet worden aaui betrekking tot bet pekelen ried gebruik te maken van den pek in den beginne slappe pekel. Ti wordt gewoonlgk te zout en is kort. Slappe pekel moet 16 de sterkste 22 gr. zyn. Vooral pekel zoo koud mogelgk, daar heft. Hit schoonmaken der ki___ met goed warm water met wat zuur, kaasgebreken in verband mi deed de beer Bos vooral een nauwkeurig land met de opers mog het weer, aanstonds voltrokken. De Czaar vierde den 19den Mei verjaardag. De President der L behoorde onder de genoodigdt- feestmaal ten Hove en J‘ dietstoefening ter geleg geboortefeest bg. De Sultan van Tark^je heeft ter elfder ure zgu verzet tegeu Engelaud in de Tabab quaeslie opgegeven. Heeds werden door lurkye de troepen in Egypte terug getrokken, zoodat dit geschil gelukkig op vreedzame wgze werd beslecht. Aan Enge land heeft intusschen het volhoudeu van den Sultan tot het laatste oogenbiik een aanmerkelgk bedrag aan militaire uitgaven gekost. Engeland heeft de erkenning door Turkge van zgu beschermheerschap over Egypte duur genoeg gekocht. De vertoogen van Rusland en van Duitscbland tot den Sultan van Turkye, om Engeland toe te geven, hebben biykbaar veel goed gedaan. De verhouding tusschen Engeland en Dultachlaad is er beter door geworden. Dit blgkt dezer dagen duideiyk uit de zeer harteiyke ontvangst, welke den Duitscben burgemeesters te beurt valt bg hun bezoek aan Groot-Brittanje. De Koning zelf moet voornemens zyn hen zelf het kasteel te Windsor te laten zien en hen in het Birmingham-paleis te ontvangen. Ea overal werden de Duitsche gasten feestelgk ont vangen. Aan harteiyke toespraken ontbreekt het niet. Aan een feestmaal te Londen sprak Minister Haldane over Keizer Wilhelm en noemde hem .niet alleen een groot Keizer, maar ook een groot man.” Lord Avebmy, die op Koning 1 dronk, verzekerde „dat Duitschlaud zgne grenzen geen wycer, hartelgker getrouwer vriend" heeft dan van Engeland. Bg een andere gelegenheid zeide de heer Winston Churchill, die daar de Regeering vertegenwoordigde, dat er werkelgk toege negenheid bestaat tusschen Duitscbland en Engeland. Met een weinig beleid en ernstigen goeden wil zal men gemakkeiyk uit den weg kunnen ruimen wat de beide volken nog scheidt. Vorst von Bü ow, Duitschland's Rgks- kanselier, beifi in iutiemen kring zgn herstel gevierd. De ziekte van den heer Von BQ’ow heeft duideiyk aan ’t licht gebracht, hoe populair hg is. Aanzienlgk eu gering, kleine luiden uit het volk en de regeerende vorste- lyke personen uit alle deeien van de wereld toonden bua belangstelling Verder kwamen er een groote menigte geschenken binnen, Voor een deel van roerende niiT^viteit ge tuigende, en merkwaardige recepten om te genezen en weer sterk te worden. Hieroy komt wel de eereprgs toe aan een 70jirigen paardenarts, die zgn zelf gevonden kruidenmiddel voor aanvallen van beroerte enz. toezond, met de trouwhartige verzeke ring, dat bg daarmede al zoovele paarden genezen bad. De nen al bet aanl drukkers en aanvallende men verworpen en het laatste met 50 tegen 9 stemmen aangenomen, waarna de goed keuring van het gewgzigd artikel volgde. Een redactiewyziging van den beer Van Doorn op het volgend artikel werd mèt dit artikel aangenomen. Op het volgend artikel (1638</), dat het beslag tot ten hoogste Vs van het loon, wanneer,dit f 4 of minder bedraagt, regelt, was door de heeren Limburg eu Jannink een amendement voorgesteld, om by hooger loon dan f 4 per dag het meerdere geheel voor beslag in aanmerking te doen komen. Nadat dit amendement met 45 tegen 18 stemmen was aangenomen, werd het artikel met 54 tegen 6 stemmen goedgekeurd. Ten slotte bleef de Kamer steken in de behandeling van artikel 1638/» (voldoening van het loon in de overeengekomen Ryks- betaalmiddelen). Den volgenden dag werd besloten dit artikel aan te houden en tot de behandeling der volgende artikels over te gaan. Op artikel 1638/: waren verschi lendementen voorgesteld. Dit artikel waar het loon niet mag wv.den. Al die amendementen i door aanneming van het amen Lohman, waardoor de beide die op de uitbetaling van loon in iebtingen betrekking a werd de rest vi jekeurd. ram art. 1638/ aan de orde met het unent des heeren Duymaer van c. s., om te bepaleu, dat de loons- alleen op werkdagen geschieden imendement telde slechts 17 vóór- iet minder dan 37 tegenstemmer amendei des heeren „vanfiend" srschuldigd" loon, er overgenomen. dat des heeren niet voltooid ispraak te geven het afgewerkte i n i s t e r én door de C. van gaven de iel, waarbg -, totdat 7. Begrooting vakteekenschool over 19 Deze wordt zonder discussie vastgesteld f 1150. 8 Kohier der gemeente-belasling over 1906. Daar niemand het woord verlangt, gaat de raad in geheime zitting over. 'Berkenwaade, 21 Maart. In de plaats van den heer E. J. K-.Westbroek is tot bestuurslid van het fanfarekorps „Door hulp tot stand gebracht” gekozen de beer C. Molenaar Tz. HleMkensgraftf, 21 Mei. Woensdag j.l. vergaderden alhier in *t lokaal van den heer II Pellikaan de leden der onderlinge brand waarborg maatschappy „Molenaarsgraaf e. o.” Uit T jaarverslag bleek dat de maalsc'iappg te besenikkeu heeft over een waarborg kapitaal van f 63 135 Dat in de 7 maanden van haar bestaan is verzekerd voor een bedrag van f 219 650, terwyi nog bovendien is toegezegd een bedrag van f 791.830 door leden die nog door loopende contracten aan andere maalschappyen zyn verbonden. Na afschryving van alle kosten, ook die der oprichting, bedraagt de netto-winst f 6I0.8Ï1/». De maatschappy telde op 31 Maart 1906, einde van 't eerste boekjaar, 141 leden. H-t aftredend bestuurslid, de heer D. Tukker alsmede commissarissen en de com missie tot het nazien der rekening 1906/07 werdep met algemeene stemmen herkozen. 'Belaea— Slikkerveer, 21 Mei. Door de vereeniging „Fioralia” opgericht 11 Oct, '05 zyn heden voor ’t eerst bloempotten uitgereikt. Er was veel animo. Ruim 150 stel, elk van 4 stuks zyn uitgereikt. Ia de tweede helft van Augustus zal de tentoon stelling plaats hebben. Ongeveer 50 pryzen zullen er worden beschikbaar gesteld. Il«»g-Bl«kland, 21 Mei. Vrydag- avond hield de heer A. Bos, zuivelcousulent, voor de afd. „Noordeloos” c.a. alhier een lezing over kaasbereiding en kaasgebreken. De stampvolle zaal bewees de belangstelling in dit onderwerp en de vergideriog werd zeker niet teleurgesteld, daar de heer Bos eenvoudig, zaakryk en glashelder zyn denk beelden uiteen zette. Vooreerst wees hy op de belangrykheid van dit onderwerp de uitvoer van kaas meer dan 30 mill Kilo's bedraagt. De heer Bos zei, de le plaats de aandacht moet vallen melk, die vry moet zyn van gebreken, is gevoelig bg afwgking van de melk. Niet altijd is bet mogeiyk naar dezelfde wyze van werken een goed product te krygen, de vrouwen als kaasbereidsters hebben dat niet altyd in haar macht. Wat het melk onderzoek betreft is dit niet altyd voldoende, daar de gebreken meestal elders schui len. Alleen by ernstige gevallen van af wyking is onderzoek in de eerste plaats noodig. Eenvoudig melkonderzoek en ge duld leiden tot het opmerken, hoe de m^lk zich gedraagt, dus letten op de duurzaam heid benedeu 15 gr. Celsius gedurende 36 uren bg het staan. Te vroege verzuring is oorzaak van ryzers. Wil de melk niet zuur worden dan is dit een gevolg van abnormaliteit. Bg vergeiykende strem- proeven komen steeds verschillen voor, waarom men zich bepalen moet tot de uiterste grenzen. In bovengenoemd geval van niet zuur worden is de oorzaak onvol doende afscheiding van kaas en deze houdt dan te veel vocht, waardoor zg kort wordt. Is de afgescheiden kaas warm gehouden op bloed warmte, dan zie men hoe zg zich ge draagt. Als by een bepaalde wyze van werken gemengde melk, waaronder die van koeien, welke melk geven, moeieiyk stremt, dan ge bruike men iets meer stremsel en vooral werke men dan met hoogere warmte. Zoo veel mogelgk by het stremmen een zelfde --tegraad aan te wenden die als laagste 30 gr. C. by gemakkeiyk en 35 gr. C. igste grens bg moeielqk te stremmen Het toevoegen van veel water is nadeelig op de stremming. In de moeilgks'e maanden Juli en August wordt te sterke gisting tegen gewerkt dc het by voegen van wat salpeter, maar vooral niet meer dan 1 lepel op 100 L melk en daarby dan vooral een hoogere temperatuur in, want by lage temperatuur droogt niet goed; verder vooral goed na- in. Salpeter levert ook soms bonte Toevoeging van zure melk, karnemelk, is dan aan te bevelen. Vooral zou aan bevelenswaard zyn gezuiverde karnemelk en de hoeveelheid daarvan niet meer dan de hoeveelheid stremsel, want anders verkrygt men korte kaas. Het gebruik van korte wei verdient in deze streek meer de voorkeur, want is het zuur niet goed, dan is het gevolg zeer ryzende kaas. Wat het stremsel betreft moet man bepaalde hoeveelheden nemau en is het gebruik van maatglazen aan te raden 20 gram stremsel per 100 kilo moet de melk in zyne nieuwe g vestiger hoopt op van Gorinchem. Alblauaerdam, 21 Mei, lo dezer gehouden raadsvergadering wezig met kennisgeving de heeren en P. Leis en wegens ongestelheid W. Goedhart. De notulen worden na voorlezing goedge keurd. 1. Mededeeling van Ged. Staten dat de ge meente inzake bet herhalings-onderwys over 1905 f 129 60 ontvangt. 2. Goedkeuring van vroegere r 3. Mededeeling van het Bui dat de heer G. v. Eyk voor als lid van dat bestuur bedankt en de heer A. Vogelenzang Johz. zyne benoeming aan neemt. 4. Schrijven van het bestuur van „Kunst na Arbeid” (in de vorige verg, aangehouden) verzoekende een lokaal in school II te mogen gebruiken. B. en W. adviseeren afwyzend er op te beschikken. Aldus wordt besloten. 5. Dankbetuiging van G Sprugtenburg e. a. (Stekbewoners) voor de f 200 subsidie. 6. Voorz. legt den raad het verslag van den toestand der gemeente over 1905 over; ter visie. 7. Begrooting vakteekenschool over 1907. Overalcbt. De jonge, naar vryheid strevende Bhr> ■isciae Ryks-Duma beeft zich de geheele vorige week bezig gehouden met het adres van antwoord op de Troonrede, waarmee de Czaar de vergadering der nieuwe Volks vertegenwoordiging geopend heeft. Van de punten, die door de verschillende sprekers aangegeven worden als ia het adres nood- zakeiyk te behooreo, is wel het voornaamste dat betreffende volle amnestie, dat is in- vryheidsleiling van de politieke gevangenen, de geestverwanten, die in den stryd voor hervorming krggsgev^ngen werden ge maakt. „Dat zoo zeide een der sprekers is de eerste vereisebte voor een goede verstandhouding tusschen Vorst en Volk. Vergiffenis is het zegel van het verbond tusschen Volk en Czaar.” En iu gulgkeu geest uitten zich een zeer groot aantal sprekers. Er waren er zooveleu, dat de voorzitter ieder spreker slechts vgi mi nuten toestond. Verder werd aangedrongen op voorziening in de behoeften der boeren- eu arbeiders klasse, meerdere volksontwikkeling en tege moetkoming aan de eischen der verschil lende nationaliteiten; op afschaffing van den Ryksraad, welk lichaam een scheids muur vormt tusschen den keizer en zyn volk; op vryheid van denken, spreken, schreven, vergaderen, werksiaken en ver- eeuigen, zonder welke grondslagen hervor ming van de maatschappeiyke toestanden ondenkbaar is; afschaffing van de doodstraf, gelgkheid van alle burgers voor de wet. Emdeiyk is de Duma, na een nachtelgke zitting té hebben gehouden, met het adres klaar gekomen. Het is du in derde lezing aangenomen en is met, zooa|i meestal de antwoorden op troonreden van andere Volks vertegenwoordigingen, een getrouwe weer klank op de toespraak van den Vorst, maar veel meereen politick programma, waarnaar de Duma wil, dat gerekend zal worden. Zoo kras is soms de toou der beraad slagingen geweest, dat er al een heeft geioopen, dat de Duma ,-pnl zou worden wegeus „den geest ^4 welke daar beerscht. In den Ryksraad is een heel ander adres van antwoord gereed gekomen. Dit adres verklaart, dat uitbreiding van zelfstandig bestuur, zoowel Vorst als Volk tot eer strekt, en dat de dag van Rusland's her leving door het initiatief van den Czaar als een onvergeteiyke dag in de geschiedenis opgeteekend staat. De Rgksraad betuigt zyn verontwaar diging o ter de aanhoudende politieke moorden, maar bg beveelt de politieke overtreders, die zich niet aan leven of eigendom vergrepen, in 's Keizers groot moedigheid aan. De Ryksraad vraagt dus beperkte politieke amnestie. Ook Graaf Witte, de oud Minister, thans lid van den Ryksraad, pleitte voor beperkte amnestie. Ea daar zal de Czaar wel toe te bewegen zyn. Maar te hopen is het voor de rust in Rusland, dat zyn grootmoedigheid niet zóó beperkt zal zyn. De Ministers zeggen tot nu toe official niets, maar men leidt uit dit stilzwygen af, dat zg niet ongenegen zyn.de volledige amnestie te verleenen. Toch wordt verteld, dat de eerste Minister het adres van de Duma „een onbeschaamdheid” vindt. Dit zou ten goede komen aan met minder dan tusschen de 24.000 en 25.000 politieke ge vangenen, waarvoor de Duma «rgheid vraagt. Omtrent den moord op den commissaris van politie Konstantinof, te Warschau, wordt nader bericht, dat Konstantinof op straat stond met twee politie-agenten en vier soldaten, toen plotseling een jonkman een bom naar hem wierp. Konstantinof vloog letterlijk aan stukken en de zes personen, die bg hem stonden, werden allen zwaar gewond. De moordenaar werd terstond neergeschoten. E in de verwarring werden door de toe snellende soldaten nog vier menschen ge dood en 19 gewond. Het is nu zeker, dat de bekende priester volksleider Gapon dood is. Zyn iyk werd, afscbuweiyk verminkt, gevonden in een kasteel, dat kort voor den moord door een paar onbekenden werd gehuurd. Deze onbekenden zyu waarsebgn- Igk vroegere bondgenooten van Gapon, die hem thans beschuldigden een som van 20 000 roebels aan de ar beider spar iy toebehoorend, te hebben verduisterd. Voor dit feit werd Gapon ter verantwoording geroepen en na zyn bekentenis werd het vonnis over hem van ardoor de t ig van loon in hadden, ver- ran het artikel uitbc

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1