Gymnasium Bericht! lienst der Sl( zware HEERENHUIS Boezemsingel 112, Metselaars Opperlieden. TIMMERLIEDEN, een Betrekking, Timmerlieden. ÉB. Een Jonggezel, Dienstbode, Dienstbode Dienstbode, Dienstbode. Een Dagmeisje Boerenmeid, Aanbesteding. Voor den Spot-I Bloedmiddel. Paardenmarkt PUTTERSHOEK Openbare Vrijwillige Verkooping. Grasverpachting. De leeftgd doet er niets toe. Advertentiëa i Hendriekus van Krimpen te Gorinchem. VERHUISD ROTTERDAM WILLEM PHILIP, „GR00T-AMMERS". Uitvoering Een RIJ-of PAKHUISKNECHT. H.H. Barbiers 1 2de BEDIENDE, MEISJE, HANDNAAIMACHINE, Spoedl Hoofd-Agent J. ZON, Voerden Raderboot „SCHOONHOVEN" REEDERIJ OP DE LEK, Slikkerveer. N.V. Stoombootdienst op de Lek, Directie te Schoonhoven. GEWIJZIGDE uitsluitend op DINSDAGEN niet meer worden aangelegd. I. BLAUW, Rotterdam. W. ROUSJIzn., Molenstraat, b/d Wal, Schoonhoven. GOUDA, PANDmet GROOTE MAGAZIJNEN, Winkelhuis WINKEL- EN WOONHUIS, No. 7 is uit de hand verkocht. Een perceel BOUWTERREIN Waddinxveen. Openbare Verkooping Meubilaire-, Inboedel- en andere Roerende Goederen, Mr. I. MOLENAAR, TE KOOP: Een gebruikte Pietmolen, Openbare Verkooping. Schoonhoven Haastrecht, De eerste snede Grasgewas AlblaaaerdamSi Mei. Drika de Jong, die de vorige week uit de Haven water haalde, werd toen door een handwagen, wiens bestuurder het beheer ervan verloren was, te water geduwd. Door spoedige hulp kwam ze met een nat pak en den schrik vry. Ammeratol, 21 Mei. Aangenomen het beroep naar deze gemeente door Ds. Pb. Begeman, rustend predikant te 's-Gravenhage. Door heeren kerkvoogden der Ned. Herv. Kerk alhier zyn van de leening 1880 uitgeloot de nummers 105 en 100 en van de leeniog 1902 nummer 4, welke betaal baar z(jn gesteld in November a. s. M< j. N. van Houwelingeo. onderwijzeres alhier, is in geljjke betrekking benoemd te Sliedrecht aan school No. 1 (hoofd de heer B. J. Groeneveld). 'Bergambacht, 22 Mei. De heer P. van Balen, hoofd der 1ste openb. lagere school alhier, is benoemd tot voorzitter van het leesgezelschap „Bergambacht" alhier. Zaterdag middag reed de landbouwer C. T. alhier met een fiets in de buurtschap Tusschenlaneu. Naar het scheen was de sportman nog niet geheel zjjn rywiel mach tig, zoodat h(j na eenige malen kennis te hebben gemaakt met de aan den kant staande boomcn, pardoes in het water reed blijkbaar was h(j echter niet erg verschrikt, aangezien hg dadeljjk, nadat h(j zich zelf op den kant had gewerkt, weder op z\jn stalen ros sprong. Boluea, 21 Mei. Ds. J. Mulder te Zaam- slag is beroepen tot predikant bjj de Geref. Gem. alhier. 'Gteaen-NIenwkerk, 21 Mei. Maan dagmiddag werd Dr. Rense op den terug weg van zjjo huwelijksreis aan 't station verwelkomd door honderden dorpelingen. In een grooten optocht van opgesierde paarden en ons fanfarekorps werd een tochtje door ons dorp ondernomen. Overal wapperde de driekleur en 't huis van den heer Rense was aardig versierd. Vele geschenken werden den jubilaris aangeboden; alle dorpelingen betoonden den geachten dorpsdokter sym pathie. Des avonds gaf 't fanfarekorps in den kom der gemeente een concert. Jammer dat 't weer niet gunstig was. 'Gieaen-Oudekerk, 22 Mei. Onze dorpsgenoot, de heer G. v. d. Zouwen, is benoemd tot onderwijzer aan de Christelijke school te Zwjjndrecbt. "Sraat'Ammen, 21 Mei. Op Zater dag jl. had alhier eeu vergadering plaats van stemgerechtigde Ingelanden van den polder Ammers Graaflind, Achterland en Peulwgk en van den polder Gelkenes. De rekening over het jaar 1905 van eerst- genoemden polder werd vastgesteld meteen totaal aan ontvangsten van f 34-38,38'/»aan uitgaven van f 3226,76V« en mitsdien met een batig slot van f 211,62, terwgl de be grooting voor 1906 in ontvang en nitgaaf werd vastgesteld op f 2619,26V». Het bedrag van den hoofdeljjken omslag voor het loopend jaar werd vastgesteld op f 2 per H.A. De rekening over 1905 van den polder Gelkenes werd vastgesteld in ontvang op f 1091,50, in uitgaaf op f 721,85, batig slot f 369,65. De begrooting voor 1906 bedraagt in ontvang en uitgaaf f 1133,84'/» Het bedrag van den omslag voor het loopend jaar werd op f 1,70 bepaald. ^GrMl-Amnien, 22 Mei. Bljjkens ach terstaande advertentie hoopt de zangvereeoi- ging „Volharding" Donderdag avond eeu uit voering te geven, afgewisseld door de opvoe ring van een paar tooneeistukjes. Ongetwijfeld zullen vele leden, en tegen een geringe entrée ook niet-leden zich een aangeuamen avond verschaffen. "Haastrecht, 21 Mei. Ter vervulling van een vacature in den gemeenteraad, ont staan door het overlijden van den heer J. Leeuwenhoek, zjjn ten gemeentehuize als candidaten opgegeven de heeren A. Leeuwen hoek van liberale z|jde en M. Graveland door antirevolutionairen en katholieken. "Langerak, 21 Mei. In de Zaterdag gehouden vergadering van stemgerechtigde Ingelanden van den polder Langerak werd: lo. vastgesteld de rekening over hot jaar 1905 in ontvang op f 3148,28'/»in uitgaaf op f 2658,75, batig slot f 489,53'/». 2o. vastgesteld de begrooting voor het jaar 1906 in ontvang en uitgaaf op f2768,41. 3o. besloten voor bet loopend jaar een omslag te heffen van f 1,80 per H.A. 'Lekkerkerk, 22 Mei. Uitgeput door vermoeienis en het slechte weer viel Zondag avond op het erf van den heer J. den Boon een postduif neer. Het beestje werd in het kippenhok gezet en van eten en drinken voorzien, maar den anderen morgen was het dood. Op een alluminium ringetje om den linkerpoot stond 1 15 05 S 7. M Meerkerk21 Mei. De lotelingen A. A. Speger en T. van Kekem, voor verkorte oefening onder de wapenen, z|jn ingedeeld b|j het 6e reg. infanterie te Breda. Laastge- noemde werd ongeschikt verklaard voor den militairen dienst, zoodit in zyn plaats moet treden A. Vurens, lotelingsnummer 11. Van de lichting 1906 is nu reeds de vierde, die onder de wapenen geroepen is, afgekeurd. 'Nienwpeert, 21 Mei. De voordracht voor onderwijzeres aan de openbare school alhier bestaat uit mej. H. M. van Zuilichem te Dordrecht, E. M. Duvergé te Utrecht en L. J. van Burken te Veenendaal. Noerdelooa, 21 Mei. In deze gemeente beeft zich een geval van diphtheritis voor gedaan, tot dusverre met een gunstig verloop. 'Onderkerk a d IJsel, 21 Mei. Oaze dorpsgenoot do beer M. van Blankenstegn heeft heden aan de uuiversiteit te Leiden cum laude behaald den graad van doctorandus in de Nederlandsche letteren, na eene studie van slechts 6'/» jaar. Met deze zéér byzon- dere onderscheiding zy hem en de zynen onzen hartelyken gelukwensch gebracht. 'Ondewater, 21 Mei. De heer S. van Dorp, candidaat tot den H. D. te Hazerswoude, is alhier by de Ned. Herv. Gemeente tot predikant beroepon. Genoemde candidaat is mede beroepen te Zegveld, Moercappelie en Zoeterwoude. In de vorige week vervoegde zich een onbekend heer aan de huizen der ingezetenen, met een lyst, waarby hg zich bekend maakte als een goochelaar, die voor het ingeteekende gold deu schoolkinderen gratis een ver- makeiyken avond wilde bezorgen. Die avond had Donderdag jl. plaats in den Buitentuin „Rozenburg". Zeer veel kleinen waren present, die allen genoten van de prettige en vermakeiyke toeren van den magist. Aan de kindervrienden, die hem daartoe in staat gesteld hebben, komt een woord van dank toe. Ridderkerk, 21 Mei. Tot onderwycer aan de byzondere school op het dorp alhier is benoemd de heer J. Wely te Nymegen. •Rozendaal (gem. Haastrecht), 22 Mei. By den landbouwer B. Holland is komen aanvliegen een blauwe postduif; aan den liukerpoot een stalen ring, gemerkt O 5 S—567—6; aan den rechterpoot een gummi- ring, van buiten gemerkt E 413 en aan de binnenzyde met 6615. 'fftelwU k, 21 Mei. De heer P. M. Zyderlaan alhier slaagde den 17den dezer te Utrecht ▼oor het examen van onderwijzer. Ia de heden gehouden zitting van den gemeenteraad werd door den voorzitter medegedeeld le. de goedkeuring van de heffiag van 37Vi opcenten op de personeele belasting; 2e. idem van het kohier van den hoofde- lgken omslag; 3e. idem van de gemeente-rekening over 1904; 4e. de vaststelling van de rgksbgdrage in de kosten van het herhalings-onderwgs over 1905 op f 185,60; 5a. dat was ingekomen de rekening en verantwoording der Gezondheidscommissie te Schoonhoven; wordt goedgekeurd. Bssloten wordt tot bet af- en overschaven van enkele posten der begrooting van 1905. Gunstig werd beschikt op het adres, inge diend door de zangvereeniging „Eensgezind heid", waarin deze verzocht voor hare repetition gebruik te mogen maken van twee lokalen der 1ste openbare school. Met het oog op het ongunstige weer der laatste dagen mag men wel zeggeD, dat het badseizoen hier te vroeg geopend is. Zoo nam verleden week reeds een wielrgder een bad in de Voorwetering en voor de gezelligheid nam hg zyn fists mee. Ea van morgen om 7 uur ging er oen jongedochter te water, liefst kopjen onder. Zjj zou de wasch spoelen, doch door het breken van een lat werd zy gedwongen tot enn bad. Niet lang echter bleef ze er in: het was haar te nat en te koud; het mocht baar gelukken zich spoedig weer op den vasten grond te werken. 'Zevenhalzen, 21 Mei. De heer J. A. Vos reed gepasseerde week met zyn wagen van Nieuwerkerk naar Zevenhuizen. Aan den Groenenweg ontmoette hy een stoelen- matter uit Leiden. Deze week uit, maar geraakte daardoor te water. De bergder sprong terstond uit zyn voertuig en poogde deu drenkeling uit 't water te halen. Na veel inspanning mocht het hem gelukken den stoelenmatter te redden. Tot kroosheemraden van den Een- drachtspolder zyn benoemd de heeren C. van der Wilt en J. van Vliet. Alhier zgn in twee gezinnen verscheidene persouen door roodvonk aangetast. Zevenhuizen, 22 Mei. Ds. H. N. Boukema te Zweeloo hetfi voor het beroep bg de Geref. Gem. alhier bedankt. Afloapvan Publieke Verkooplngen van Onroerende Goederen. Vrydag 18 dezer werden ten overstaan van den notaris H. C. Kooi te Lopik, ten verzoeke van de erven de echte lieden Blok—De Wyman, iu het koffiehuis van den heer P. Kentie te Jaarsveld publiek verkocht de volgende onroerende goederen onder Jaarsveld: I. Een huis, ingericht tot 2 woningen, met erf en grond, tusschen Grave, groot 5 aren, 52 centiaren. II. Een woonhuis met schuur, erf en grond, in het waterschap „Graaf", groot ongeveer 15 aren, 35 centiaren. III. Een huis, ingericht tot 3 woningen, met schuur, erf en grond, aldaar, groot on geveer 15 aren, 35 centiaren. Kooper werd de heer C. de Bruin te Jaars veld, van perceel I voor f 770. Van perceel II en III voor f 3250. Afloop der veiling van open bare verkooping van onroerende goederen te Gouda, ten overstaan van notaris J.J.A. Montyu aldaar, op Maandag 21 Mei 1906 Pand met erve en tuin, aan de Markt, A no. 143, f 11200. Kooper de heer A. Hom brink Jr. te Gouda. Winkelhuis met afzonderiyk woonhuis, aan de Westhaven, B no, 204 en 205, f 10100. Kooper de heer J. Zielstra te Gouda. Woonhuis met erf, aan de Walesteeg, F no. 77, f1560. Kooper de heer C. M. Kulik q.q. GEMENGD NIEUWS. Tegenover de bewering van de Pr. Gr. Ct„ dat het pokkengeval te Wilder- vank „waarscbgnlyk" een gevolg is van conversatie met de mormonen, wordt met beslistheid verklaard, dat noch de tegen woordig hier wonende mormoon, noch zyn voorgangers ooit ten huize van de familie Meyer z(ja geweest. Op een daartoe gedaan verzoek heeft de zendeling alle rapporten over huisbezoek van zyn voorgangers na gezien. Ook by kent de raenschen niet en zgn voorganger Gould onlangs aan pokken overleden is 14 April uit Veendam ver trokken en is daar niet weer teruggekeerd. De mormonen hebben aan dit geval geen schuld. Uit een hótel aau de Wilhel- minakade te Rotterdam, werd vóór eenige dagen naar de barakken op Hoogenoord vervoerd de 15 jarige vreemdelinge G., welk meisje aan pokken leed. Thans is ook een broertje van dit meisje door dezelfde ziekte aangetast en naar deze barakken gebracht. Het aantal pokiyders bedraagt in deze gemeente op het oogenblik zes. Onlangs is te Scherpenisse (eiland Tholen) een 70jarig man overleden, die 40 jaar geleden een kogel in den buik kreeg, welke men niet had kunnen ver- wgderen. Al die jaren had de man er niet den minsten last van ondervonden. Maandag middag is de Guate- malees A. Mjicanos Beteta, wonende op den Schiedamsc/iedyk no. 64 te Rotterdam, als verdacht van pogiag tot doodslag, Daar het huis van bewaring aldaar over gebracht. De door hem verwonde Spanjaard Theofllo Perez Gil is nog steeds in het ziekenhuis. Zfin toestand levert geen gevaar op en er zal omtrent hem, wegens den ook door bem op den Noordblaak op Beteta gepleegden moordaanslag beslist worden zoodra zyn toestand dit toelaat. De milicien A. van Minnen, uit Vlaardingen van het 4e reg. inf. te Leiden, wilde Ziterdag-avond, terugkeerende naar zj|n garnizoensplaats, op het station te Vlaar dingen op den trein, die le ongeveer tien uur van daar vertrekt, stappen, toen deze nog in beweging was en had daarby het ongeluk tusschen den trein en het perron te geraken. De ongelukkige, wien een hand werd afgereden en die overigens aan andere lichaamsdeelen werd gekwetst, is, na voor- loopig op het station verbonden tezjn.naar het ziekenhuis te VlaardiDgen vervoerd, waar hem beide armen zyu afgezet. Groote ontsteltenis ontstond in de vorige weck op den Vleutenschen weg te Utrecht, doordat naby den molen „de Kat" een kinderwagen met twee kleintjes bet water inging. Het meisje, dat den wagen voortschoof, had zich even verwyderd en in hetzelfde oogenblik greep het ongeluk plaats. De wagen rolde van den hellenden kant af en de beide kleinen, één van onge veer IV* jsar en de andere van pas enkele maanden, gingen met een vaartje het water in en kopje onder. Gelukkig kwam er onmiddellgk hulp op dagen in den persoon van een beer, die zonder aarzelen in het water stapte en bet oudste kind dadeiyk weder op het droge bracht. Het andere wicht was echter geheel onder water verdwenen en kon niet zoo Bpoedig gevonden worden. Toen het eindeiyk opgehaald werd, was bet geheel blauw. Reeds vreesde men het ergste. Een dokter kwam er aan te pas. Niet zonder moeite mocht men er in slagen, het leven in het kleine lichaampje te doen terngkeeren. De stoomtrajn uit Purmerend heeft Maandagochtend by de Kluft van Buiksloot een 20jarig meisje overreden en verpletterd. Het meisje passeerde de rails, niettegenstaande zy was gewaarschuwd voor het haar dreigend gevaar. In de gemeente Haskerland ge raakte een lap met terpentyn, waarmede een meisje de kachel poetste, in brand. Het meisje wierp den brandenden lap weg, die on gelukkig terecht kwam op haar zusje, dat in den kinderstoel zat. Dit kind kreeg zóó erge brandwonden, dat het bezweek. Te San Francisco worden nog steeds af en toe aardschokken gevoeld. Zgterdag was er een vry hevige scbok, welke 2 seconden duurde, en vele inwoners brachten den nacht in de open lucht door. Ook te San-José, Oakland en elders zyn schokken gevoeld. Een merkwaardig vulkanisch verscbynsel wordt van de Philippyasche eilanden bericht. Daar is namelgk een berg, de Detula, in de provincie Abra, den 5n Mei plotseling verdwenen en op de plaats waar die berg was, vindt men nu een meer. 0TADBNI1IDW6- NchMnliaven, 88 Mei. f Den 26en dezer vertrekken van de Instructie Compagnie 24 korporaals titulair in den e ff -et ie ven rang van korporaal naar de verschillende regimenten vesling-artillerie. t Gedurende deze maand werden 11 jongelingen als volontair by de Iustructie- Compagnie in dienst gesteld. t Dinsdag j.L, werden te Gouda voor de nationale nuiitie iogedeeld voor den tyd van 4mtanden: Johannes van Kesteren, lsto reg. vest.-art. UtrechtJan Dirk Wen- dels, 4de reg. vest.-art. Deu HaagSgbrand van Wgngaarden, 4de reg. inf. Haarlem Adrianus Heikoop, 4de reg. inf. Gouda. t Heden-middag is alhier aange komen Hr. Ms. Kanonneerboot „Dufa", kom- mandaat de luitenant ter zee le klasse H. J. Pak, en komende van Dordrecht. f Zondag-middag had in het café Leening een gecombineerde vergadering plaats der vereenigingen „Adolf Spiess" en „Aurora", waarin de regeliogs-commissie verslag uitbracht van de financiëele uit komsten der in Februari gezameniyk ge geven uitvoering. De rekeniog sloot met een tekort van f 15,40. By monde van den heer J. G. Tielenius Kruythoff voor „Adolf Spiess" en van den beer Pousioen voor „Aurora" werd de commissie den dank der vereenigingen overgebracht voor hare be moeiingen en werd de wensch uitgesproken, dat beide vereenigingen nog dikwyis mogen samenwerken. fin de jaarvergadering der „Parysche Bezetting", gehouden 1.1. Maandag avond in het Ueerenlogement, werd besloten in den loop van den zomer aan leden en begu nstigers eenige concerten aan te bieden. De rekening over 1905 sloot met een batig saldo van ruim f 26. Tot penning meester werd, in de plaats van den heer E. van Wageningen, gekozen de heer L. de Ridder. t Maandag-avond werd in de ver gadering van de muziekvereeniging Apollo" besloten die vereeniging te ontbinden. Opgericht door den heer W. van Rossum op 2 December 1870, waren respectieveiyk directeur der genoemde vereenigmg: wglen de heer G. H. Weatbroek 22 Maart 1874- Juli 1891de heeren J. C. Wewer Juli 1891- Juli 1895W. van Rossum Juli 1895— 21 Mei 1906. t De afdeeling „Schoonhoven" van „de Ned. Vereeniging tot afschaffing van alcoholhoudende drarken", hield Maandag avond een zeer druk bezochte huishoudelijke vergadering. Na afdoening van buishoude- ïyke zaken, sprak de heer A. Dgkgraaf over „Geheelonthouding of matigheid, met of zonder organisatie." Na nfljop daarvan werden nog eenige propaganda middelen be sproken, waarna de geanimeerde vergadering werd gesloten. Naar men verneemt bedraagt het ledental reeds 25. f Naar aanleiding van één der op het Congres der Sociaal Democratische Arbeiders Party aangenomen moties, lui dende als volgt: „Het Congres der S. D. A. P. Gezien het feit, ,dat in Nederland sinds 1889, dus sinds 17 jaren, geen enkele stap vooruit is gedaan op het gebied van wette- lybe arbeidsbescherming voor wat arbeids duur en nachtarbeid betreft, en de be staande regeling als totaal onvoldoende moet worden beschouwd; Overwegende, dat hetgeen de vakbeweging op dit gebied heeft gedaan slechts een be- trekkelgk gering deel der arbeiders ten goede komt, eu van de overige niet verwacht kan worden, dat zy spoedig tot zelf-help in staat zullen *yn; dat oven wel het verkregene de mogelgk- heid bewgst en dat door middel der wet die mogeiykheid tot werkelgkheid moet worden gemaakt voor alle arbeiders in Nederland; besluit terstond de Nederlandsche arbeiders op te roepen tot een algemeene agitatie, ten einde aandrang uit te oefenen op de regeering, opdat deze vier j irige periode niet voorbyga zonder dat verkregen zg: a. Een wettelgk vastgestelde 10-uren dag voor alle volwassen mannen, met termya- bepaling binnen welken die dag resp. op 9 en 8 uren wordt gebracht; b. afschaffing van nachtarbeid in alle bedry ven waar by niet absoluut onontbeeriyk is en beperking tot haogsteus 8 uur per etmaal waar hy moet wtrden toegestaan; c. uitbreiding van het verbod van kinder arbeid over alle bèdryVén en verhooging van den leeftgd, waarop het verbod ophoudt, tot minstens 14 jaar, alsmede verdere be scherming voor jongelieden beneden 18 jaar. Het Congres draagt aan het P. B. en aan de Kamerfractie op, maatregelen te ntmen om de agitatie voor deze arbeiders eischen ten spoedigste in te zetten;" besloot de afdeeling „Schoonhoven" dier party een drietal cursusvergaderingen te beleggen, teneinde de daaiin genoemde agitaiie onder hare leden voor te bereiden. In de eerste sprak de heer A. Dgkgraaf over den toestand, waarin zich de arbeidende klasse op het oogenblik bevindt, over de loouen, kinderarbeid, kinderkleeding en •voedsel, woningtoestanden enz., terwgl in de volgende vergaderingen zal besproken worden de reeds bestaande Bociale wetgeving en de middelen om te geraken tot datgene waarvoor de agitatie op touw zal worden gezet. De afdeeling won weder een lid. f Maandag-morgen was de 14-jari- ge Cornelia VVesterwaal bezig kledingstuk ken te spoelen in de Groote Gracht aan de verlengde Lopikerstraatzy geraakte daarby te water, hel geen gelukkig werd opgemefkt door L Rehorst en J. Dubbeldam, die haar spoedig op het droge brachten. Aanvan kelijk kon zy wegens den schrik niet loopen, waarom zy door hare redders naar de ouderlgke woniDg werd gedragen. t Dinsdag-namiddag geraakte de hit van den ry wiel handelaar D. Schakel alhier, by het opvangen aan de Uiterwaard, waar hy praasde, in de rivier de Lek. Met ml moeite gelukte het, nadat hy de rivier was overgezwommen, hem aan de andere zyde, naby de overzetplaats op het droge te brengeD, waarna by weder per veerpont naar deze zgde werd teruggebracht. Dat dit schouwspel vele nieuwsgierigen lokte, behoeft wel geen betoog. SCHIETBAAN. Sedert geruimen tyd is de afdeeling „Schoonhoven" van de vereeniging „Volks weerbaarheid" yverig bezig om een ge schikte schietbaan alhier te verkrygen en aanvankeiyk met succes, want de Raad heeft een geschikt terrein voor dat doel aangewezon, terwyi de Regeering een subsidie van f 1500 heeft toegezegd. Toch is bet niet zoo gemakkeiyk om uitvoering te geven aan de goedgekeurde plannen, want voor een en ander wordt f 2500 vereischt. De baan moet aan alle eischen van veiligheid, waterhoogte enz. voldoen. Uit de besturen der onderafdeelingen „Albrecht Bejling" en „Schoonhovenscho Weerbaarheidsvereeni- ging" en uit het afdeelingsbestuur is eene commissie samengesteld, die zich uitsluitend tot taak gesteld bei ft „de schietbaan op te richten. Dio schietbaan commissie, bestaande uit den voorzitter, secretaris en een lid van bet afdeelmgsoesluur en den voorzitter van „Albrecht Btyliug" en „Weerbaarheid", zal zich thans moeten be ijveren om te trachten de ontbrekende gelden byeen te brengen. Hedeu hebben de leden dier commissie by heeren Burge meester en Wethouders hunne opwachting gemaakt, waarby by monde van den voor zitter doel en strekkmg van de samenstelling der commissie werd medegedeeld en onder warme bepleiting voor de oprichting der schietbaan den onmisbaren steun en by- stand gevraagd. Zeer welwillend heeft het EdelAchtbaar college de commissie gehoord en bg monde vaa den Burgemeester mede werking toegezegd. "N Van zeer veel belang voor onze gemeente zal het daarstellen van de schietbaan zyn, aangezien het algemeen verkeer daardoor zeer kan bevorderd worden, omdat de schietbaan, volgons de eischen door het Rgk gesteld, dienstbaar moet gesteld worden niet alleen voor de schiet vereeniging „Albrecht Beyling" en „Weerbaarheidcorps", maar ook voor het garnizoen alhier en voor de aan grenzende gemeenten wat betreft de schiet oefeningen voor de landweerplichtigen, voor de vrgwiilige oefeningen in den wapenhandel, voor het voorbereidend militair onderwgs en voor de Rgksveldwacht. Op eene algemeene medewerking wordt dan ook de hoop gevestigd, daar voor een algemeen erkend nuttige zaakeeu goed ingerichte veilige schietbaan, waarvoor bet Rjjk reeds f 1500 heeft toegezegd, zeer zeker op de belangstelling van velen mag gerekend worden. De schietbaan is in bestek en teekeniog gebracht door den heer L. F. Redeker, architect, terwyi van wege bet Rgk door de Normaal Schietschool de inrichtingen voor veiligheid enz. zyn voorgeschreven. VERVOLG DER NIEUWSTIJDINGEN. Blgkens by het departement van koionién ontvangen telegrammen is in het landschap Doeri op Celebes de rots stelling Bonto-Batoe na hardnekkige ver dediging genomen. Omtrent de geleden verliezen is enkel gemeld het sneuvelen van één Europeeech sergeant en de verwonding van twee officieren (luitenants M. J. Berckenhoff en C. F. J. Pape, beiden licht gewond) en vier Europeesche militairen beneden dien rang. De commissaris der Koningin van Zuid Holland, Mr. J. G. Patgn, is van zyu verblgf in het buitenland te 's Graven- hage teruggekeerd. Dykgraaf en Hoogheemraden van Rgaland hebben op de voordracht ter benoeming van een secretaris van hot hoog heemraadschap geplaatst de heeren: 1. Mr. P. A. Pgnacker Horogk, ambtenaar van het O. M. bg de Kantongerechten in het arron dissement Utrecht te Utrecht; 2. Mr. H. j J. Silvergieter Hoogstad, adjunct-secretaris van den Raad van toezicht op de spoorweg diensten te 's-Gravenhage. De vereenigde vergadering zal legen 6 Juni J e.k. bycengeroepeu worden tot het doen van de benoeming. Raad van Beroep (Ongevallen verzekering) te Dordrecht. Zitting van Maandag 21 Mei 1906. Uitspraak werd gedaan iu de volgende zaken: A. de Vormer te Dordrecht kwam van de weigeriDg eener tydelgke uitkeering in I beroep; werd in zyn beroep niet ont- vaokelgk verklaard. 1 Martinus Droog te Waddingsveen, wiens hand door een cirkelzaag zoodanig is verminkt, dat hg alleen voor zeer grof werk is te ge bruiken, had van het bestuur der Ryksverzeke- i ringbank voorloopig eene rente gekregen van 44V» cent per werkdag, berekend naar een invaliditeit van 50 pQt- De Raad, vooral ook ia aanmerking nemsnde zgn leeftgd (klager is 67 jiar), stelde zyn invaliditeit op 60 pCt. en kbude hem voorloopig eene rente toe van 58V» cent per werkdag. Behandeld werden de zaken van; J. H. Ritmeester van Geel van Dordrecht wed. T. Stehouwer te Hendrik-Ido Ambacht; F. Kloos Sc Zn. te Kmderdgk. Allen tegen het bestuur der Ryksverzeke- ringbank. Ia deze zaken zal a. s. Maandag 28 Mei uitspraak gedaan worden. Te Utrecht is dezer dagen defi nitief samengesteld eenvComilé voor de orga nisatie van Nederlandsche congressen tegen het alcoholisme. Vertegenwoordigers van de navolgende vereenigingen nemen in het comité zitting: de Nederlandsche vereeniging tot afschaffiug van alcoholhoudende dranken, de Volksbond (Vereeniging tegen drankmis bruik), nationale Christen-Geheelonthouders- vereeniging, de Hoop der Toekomst, de Predikautengeheelonthoudersvereenigiug, de Nederlandsche Onderwgzerspropagaudaclub, de Christen Oüderwgzers Geheelonthouders- vereeniging, de Onthoud8ravereeniging in het Jongelingsverbond, de Nederlandsche Grootloge der Goede Tempelieren en de Vrouwenbond voor Geheelonthouding. Eenige vereenigingen, die zich om be paalde redenen niet kouden aansluiten, betuigden desniettemin sympathie met het beoogde doel. De dames C. S. van Kekem en M. H. van Brouwershaven te Gorincbem zyn te Rotterdam geslaagd voor het akte examen lager onderwys. L.l. Donderdag heeft de classis Woerden met gunstig gevolg geixamineerd de heer C. A. van Nood, caudidaat aan de Vrye Universiteit, wonende te Alfun a/d Ryn, en hem beroepbaar gesteld in de Geref. Kerken in Nederland. RAmelde Tlenheven, 22 Mei. Ds. M. van Grieken, predikant by de Ned. Herv. Gem. alhier, heeft voor het beroep naar Genemuideu bedankt. 'BeenwUk, 21 Mei. Vrydag avond j.l. hield de afdeeling „Reeuwyk" van de Zuid- Holl. Vereeniging „Het Groene Kruis" in het oafó van den heer L. P. van Leeuwen aan de Reeuwyksche brug hare ledenverga dering, waarin de secretaris verslag uitbracht over den toestand en de werkzaamheden der afdeeling gedurende het afgeloopen dienstjaar. Aan dit verslag ontleenen we het volgendeHet leden-aantal is in den loop van bet jaar 1905 van 168 geklommen tot 214. Ztor zeker een verbiydend teeken. Van het verplegingsmateriaal, dat door aankoop van verschillende artikelen weder vergroot werd, is in het jaar 1905 acht en dertig maal een of ander artikel in bruik leen afgestaan en dat alles naar genoegen der belanghebbenden. Ook de fiaanciéele toestand laat niets te wenschen over. Als reservefonds is op de Nutsspaarbank te Gouda een bedrag groot f 104,53 aanwezig en volgens de goedgekeurde en vastgestelde rekening van den penning meester bedroegen in het afgeloopen jaar de ontvangsten f 271,06 en de uitgaven f 178,06, derhalve een batig saldo van f 93, niet minder een verbiydend teeken. Nog werd in deze vergadering by monde van een der afgevaardigden naar de algem. vergadering van „Het Groene Kruis", gehouden op den 26sten October 1906 te Rotterdam, verslag uitgebracht van die ver gadering. Na afdoening van nog eenige zaken van meer buishou deiyken aard, sloot de voor zitter onder dankzegging aan de heeren leden voor hunne tegenwoordigheid aan deze plaats de vergadering, welke jammer genoeg zeer slecht bezocht was. De door ingelanden van den polder Siuipwyk goedgekeurde en vastgestelde rekening over hel dienstjaar 1905 bedraagt aan ontvangsten f 1830,53V» en aan uitgaven f 1651 45ifc, derhalve een batig saldo van f 179,08. De begrooting voor bet dienstjaar 1906 is geraamd op f 2032,43'/» aan ontvangsten en op 2030,26V» aan uitgaven, alzoo een batig saldo van 2.17. De gewone omslag is voor het jaar 1906 vastgesteld op f 2,20 per H.A. tegen f 2 in het vorige jaar, terwyi de buitengewone omslag is bepaald op f 1,50 per H.A. VISSCHER1J-BERICHTEN. De uitkomsten derzalm-enelft- visschirgen op de Waal en de Merwede waren in de laatste 8 dagen zeer bevredigend. In het traject van Tiel tot Woudrichem werden gevnngen 98 zalmen, 6325 elften on ruim 3000 vinten; b(j Gorinchem 25 zalmen, 1156 elften en 314 vintenen te Hardingsveld 6 zalmen, 412 elften en 1300 vinten. Boven dien bemachtigden de visschers 3 stenren. die van f106 tot f113 per stuk opbrachten. De besomming aan andere rivier- en polder- viscb was insgeiyks tamrlgk loonend. Zalm deed f 1,10 a f 1,40 per K. G.. elft 65 ct. tot f 1,60, vinten 8 A 15 ct. per stuk. 'Tlenhnven, 21 Mei. Van gisteren avond tot heden-morgen zyn op de zalmzegen- visscbery alhier 5 zalmen en 20 elften ge vangen. Te Vianen werden ook 5 zalmen bemachtigd. BEURSBERICHTEN. Cert Nederl. Werkl. Schuld. 2Vi Dito dito 8 Oostenrijk, Obl. pap. Mei-Nov. 4 Dito zilver Jan.-Juli. 4 Portugal. Oblig. le Serie. 8 Dito 3e 3 Rusl. Obl. Binnenland 1894 4 Dito 89/90 le en 2e uitg. 4 Dito 1880 4 Dito Orel-Griasi. 500&2000 M. 4 Amst. Hyp. Waarb. Maatsch. ObL 4 Zuid-Dal. Spoorw.-my. Oblisr. 3 Wladikawkas Spoorw.-mg. 1894 4 Loten Amsterdam f 100.3 Loten Hong. Hyp.-Bank 4 Loten dito fl. 100 3 21 Mei. 78Vi« 9!*/s loo Vu 1003/8 677/8 Wk 77*/s 777/s 778/8 98 68UA$ 79'/* 1103/* 125 MARKTBERICHTEN. Alblaaaerdnaa, 21 Mei. Ter kaasmarkt waren beden aangevoerd 72partgen (971 Btuks), wegende 1685 K.G. Prys 23 a 27 ct Hnrlnohnna, 21 Mei. Aangevoerd 271 runderen, 16 nuchtere kalveren, 14 vette varkens en 719 biggen, ft-yzen: zware kalfkoeien f 180 a 260, kalfvaarzen f 130 a 200, melkkoeien f 160 a 210, 1'/» -jarige ossen f 90 a 120, guiste vaarzen f 100 a 140, pinken f 40 a 90, graskalveren f a nuchtere kalveren f 8 a 16. Vette varkens 22 a 24 ct. per Vi kilo, biggen f 8 a 14. Botterdam, 21 Mei. Tarwe f tot f Per 100 kilo f 8,— tot f9,—. Rogge f 5*25 tot f 5,85. Katterdan, 21 Mei. Aangevoerd 393 vette runderen, 0 magere dito, 375 vette en graskalveren, 0 nuchtere kalveren, 188 schapen of lammeren, 488 varken*. Bunderen 25 a 36 ct; kalveren 34 a 50 cL; varkens 20 a 25 ct. en lichte varkens, voor export, 20 a 21 cL per Vi kilo. BUBGEBLUKK STAND. N lnauüavun. Van 18-22 Mei. Geboren: Willemiaa, d. van J. H. Oldenboom en A. van Dam. Overleden: D. J. Lizonder, oud 76j. J. B. van Klaveren, oud 91 jwtduwnaar van M. Frgda. AlblfMaerdnm. Van 17 April-17 Mei. Geboren: Ngs, z. vau N. van Spanje en P. deu Hoed. Albertus, z. van J. Muilwgk en J. Westbroek. Maria Hendrika, d. van D. den Boef on M. van Steenis. Zoetje, d. van C. Verloop eu S. Kool. Cornelia Wilhelmus, z. van U. Laponder en P. A. van Hatium. Pieter Teunis, z. van N. van Heiningen en A. Visser. Jannipje, d. van D. den Beste en E. Vastenhout. Elizabeth, d. van J. Kertleve en M. Klip. Adrians, d. van J. Roodnat en G. Herlaar. Adriaantje, d. van C. Verschoor en A. den Boef. Dirk, z. van A. Verwoerd en D. van Dgk. Maria Klazina, d. van D. Stout en L. de Keyzer. Aart, z. van B. Rikkers en M. Roodnat. Getrouwd: L. Lantman, oud 24 j. en A. Nonbof, oud 24 j. Overleden: A. Brandwgk, oud 7 j. H. Kooyman, oud 68 j., weduwnaar van A. M. Spaan. Gie*end*in. Van 5—19 Mei. Geboren: Johannes, z. van H. van der Vlies en L. J. Baardman. Getrouwd: A. van Houwelingen, oud 24 j. en M. van Noordenne, oud 25 j. D. Noordermeer, oud 25 j. en G. C. Leen man, oud 23 j. Overleden: N. van Wyngaarden, oud 4 m. P. de Koster, oud 3 w. Moordrecht. Van 7—11 Mei. Geboren: Catharina Petronella Johanna, d. van H. J. Kromwyk en J. H. van der Pouw. Wouterina, d. van A. de Jong en J. de Rniter. Getrouwd: J. Verborg en B. Steenbeek. Overleden: D. J. Carlier, oud 51 j. NtolwUk. Van 1-16 Mei. Geboren: Pieter, z. van G. Gelderblom en A. de Mik. Cornelia Janna, d. van A. C. Kool en J. Kool. Aaltje, d. van 5-p- L)?!1»'''- Jan Willem, z. van A. de Mik en P. Loeve. G e t r o u w dC. Hol (won. te Schoonhoven) en J. Kool. Overleden: A. Baas, eebtg. van E. Molenaar, oud 41 j. RECLAME. De Pink Pillen genezen de ouden gel||k de jengen. Tegelykertgd dat zy ons haar portret rond, dat wy hieronder weergeven, schreef Mejuffrouw J. v. d. Spoel—v. Nispen, wonende 9 Fort Kyk in de Polstraat te Nymegen ons het volgende: „Sedert jaren leed ik op vreeseiyke wgze aan de maag, vooral had ik zeer hevige krampen, had hoegenaamd geen trek in het eten, zelfs bet lekkerste stond my tegen, ik at zeer weinig. Mgne spUsvertering was bovendien zeer slecht en tengevolge daarvan was ik zeer verzwakt. Vele malen heb ik een gepeesheer geraadpleegd, men beeft my verscheidene geneesmiddelen voorge schreven, maar zonder eenig resultaat. Ia Mej. J. v. d. SPOEL v. Nispen. (Portr. Smit Sc Co.Nymegen.) de dagbladen dikwyis de attesten gelezen hebbende, die de heilzame uitwerking der Pink Pillen bewezen, heb ik besloten dit geneesmiddel ook eens te probeeren. Na het gebruik der eerste doos bemerkte ik reeds eene zekere beterschap. Het kwam my voor alsof ik een nieuw leven begon en toch beb ik reeds den zestigjarigen leef- tyd bereikt. Ik heb de behandeling voort gezet en al myne pynen zgn verdwenen. Ik kan bevestigen, dat ik na het gebruik van eenige doozen genezen ben gewordeD. Ik gevoel mg ook opgeruimder, vroolyker en sterker dan voor myne ziekte." De Pink Pillen, door hunne krachtige werking op het bloed en het zenuwgestel, onderhouden al de organen in goeden staat van werking. De vertragingen der werkingen is afhankeiyk van den ouderdom, bgna alle grysaards zyn inderdaad onderhevig om aan verstopping te ïyden, alsmede aan verlies van eetlust, slechte en trage spys- vertering, aan koude handen en voeten, aan benauwdheid. De Pink Pillen be vorderen do werking zonder te vermoeien. Zy geven krachten, wekken den eetlust op, bevorderen de spysvertering. Hun gebruik verzekert aan de grysaards een gelukkigen ouden dag, vry van deze kleine en groote ODgemakken, waaraan zy over bet algemeen ïyden. Zö zyn onovertrffbaar tegen bloedarmoede, bleekzucht, neurasthenie, algemeene zwakte, maagkwalen, pynen. Prys f 1,75 de doos, f 9,— per 6 doozen. Verkrygbaar by Snabilié, Steiger 27, Rot terdam, hoofd-depóthouder voor Nederland en Apotheken. Franco toezending tegen postwissel. Ook echt verkrygbaar voor Schoonhoven en omstreken by A. N. van Zessin. Drogist. Heden overleedtot onze diepe droef heid, na een korte ongesteldheid, onze geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder E. O. DE JONG, Wed. P. C. de Boom, in den ouderdom van 80 jaar en 6 maanden. C. DE BOOM Hoogendoohn. Wed. A. DE BOOM Kriens. ADR. DE BOOM Halling T. C. DE BOOM-Rijm M. DE JONG. C. E. DE JONG-de Boom. E. C. DE BOOM. K. DE BOOM van Limburg. L. DE BOOM Hoogerwaard. M. DE BOOM. H. NOORDEGRAAF. A. P. NOORDEGRAAF—de Boom en Kleinkinderen. Krimpen a/d IJssel, 16 Mei 1906. Heden overleed, Da een korte onge steldheid, onze geliefde Broeder, Bebuwd broeder en Oom, de Heer lAMI l. JUSTUS LJZONDEB, in den ouderdom van zes en zeventig jaar. Uit allor naam, A. W. LAZONDER. Schoonhoven, 18 Mei 1906. Hedeu overleed onze waarde Vader, Bebnwd- en Grootvader, de Heer JOSEPH VAN KLAVEREN in den ouderdom van byna 93 jaren. Uit aller Daam, J. B. VAN KLAVEREN. Schoonhoven. 20 Mei 1906. Heden overieid, na een langdurig doch geduldig ïyden, onze geliefde Vader en Behuwdvader, dé Heer JOH AN NIH VAN VLIET, in den ouderdom van ruim 65 jaar. Uit aller naam, JOHs. VAN VLIET. Ouderkerk a/d IJssel, 21 Mei 1906. Voor de vele bewyzen van deelneming, ondervonden by bet overiyden van onzen ge liefden Echtgenoot en Vader, Behuwd- en Grootvader, den Heer KLAAS den BESTEN, betuigen wy onzen hartelyken dank. Wed. K. den BESTEN Verduijn en Kinderen, Behuwd- en Kleinkind. Bergimbtcht, 21 Mei 1806, Heden herdacht de Heer 3§j zgn 50-jarlft Jubileum als Molenaar op den Houtzaagmolen w SU „Ons Genoegen" van den Heer 3§f JAN SMIT Cz. te Alblasserdam. jg «Het beeft den algemeen geachten JK Jubilaris aan de noodigo blijken Hl van belangstelling geenszins ont- SR 2g£ broken. Het BESTUUR der afdeelirg ,Hchoonh«ven" van het Cen traal Genootschap voor KinderherstelliDgs- en Vacantiekolonies herinnert de leden aan hun rechtvervat in art. 10 der Statuten (zie no. 2716 van dit blad) en verzoekt bun, de namen van kinderen, welke zy meenen in aanmerking te kunnen laten komen voor uitzending, op te geven aan de Secretaresse, Mevr. JOH. MAK-Smith, vóór VrRdag;. middag 13 uur. Hei Beetunr. Het eerste Toelatlnga-examen zal plaats hebben Donderdag 13 en Vrijdag 13 Jnll, des morgens 8 uur. Belang hebbenden worden verzocht zich aan te melden vóór 1 Jnll by den Ondergeteekende Dr. G. VAN HELBERGEN, Gymn.-Rector. van BINNENROTTE naar (recht over de Veemarkt): Koopman in levend en geslacht Vee. op Donderdag 31 Hel 1VOO (Hemel vaartsdag), 's avonds tt'/s uur, in bet SCHOOLGEBOUW. V Ter afwisseling een paar TOONEEL8TUKJE8. ENTREE f 0,30. HET BESTUUR. en Terstond gevraagd 3 Metselaars Opperlieden. Adres B. STAMOud-Alblas. Terstond gevraagd: ZES BEKWAME by D. LAANBROEK, Mr. Timmerman, Alblasserdam. Iemand van onbesproken gedrag zoekt hetzg als Pakhuis- of Stalknecht of iets dergeigks, ook met alle boerenwerk bekend, goed met paard en rgtuig kunnende omgaan, goede getuigen staan ten dienste. Brieven franco, no. 6, aan bet Bureau van dit Blad. Er biedt zich aan: Adres, letter C, HULPPOSTKANTOOR 8tolw(Jk. Terstond gevraagd 3 Timmerlieden. Adres A. VAN DER PLAAT, Ond- Alblas. Zoo spoedig mogeigk gevraagd een goed kunnende scheren en haarsn(Juen, met kost, inwouing en loon naar bekwaam heid, bg A. OOSTERLING le Zegwaard, Zuid-Holland. Terstond gevraagd: EEN HALFWAS van den G. G. of P. G., met kost en inwo ning en loon naar bekwaamheid, by A. OSKAM, Schoenmaker te Bergambacht. Zoo spoedig mogeigk gevraagd by J. C. BUIZER, Rgtuig- en Wagenmakerg, Almkerk, een (intern). Zg, die zich in 't rgtuigvak willen bekwamen, gemeten de voorkeur. GEVRAAGD: bekend met graveeren van Lepel- en Schep werk, aan de Fabriek van Zilverwerken, Molslaan 116—119a, Delft. TERSTOND GEVRAAGD: f die goed kan melken en met boerenwerk bekend, P. G.; Huis beschikbaar, by H. v. d. BROEK te Oaderfcerk a/d IJsoel. Als een concurreerend en degeiyk adres voor leveraotién en reparatiön van Rywielen en toebebooren kunnen wg den Schoonhovenschen spe- clalen RIJWIELHANDEL (A. VAN IPEREN) in volle vertrouwen ten zeerste aanbevelen. Zoo Bpoedig mogeiyk gevraagd goed kunnende melken en met boerenwerk bekend. Huis beschikbaar. Adres G. H. REIJM, Gonderak. Mevrouw JAMES te Schoonhovkn vraagt met Augustus of September eene P. G.kunnende koken en bqiswerk ver richten. Goede getuigen vereischt. Mejuffrouw A. J. OTTO Sr., Krimpen a/d IJssel, vraagt met 1 Augustus een als binnenmeid, kunnende naaien en stoppen. Gevraagd tegen hoog loon eene flinke goed kuDnende werken en koken. Adres Mevrouw VAN DER VOO, Heken- derp, naby Oudewater. Mevrouw TEEPE, Gouwe C 49, Genda, vrangt direct, door vertrek der tegenwoordige wegens ziekte, eeno nette Loon f 100. Gevraagd in een klein gezin te Genda een net P. G.genegen zgnde alle voorkomende huishoudeiyke bezigheden te verrichten. Zy, die gezellig buiseiyk verkeer boven hoog salaris stellen, genieten de voorkeur. Brieven franco, onder Nommer 8, aan het Bureau dezer Courant. GEVRAAGD: by T. VAN ZOEST te Bergambacht. Terstond of met 1 Juni gevraagd een P. G., die goed kan melken. Adree B. BR AND W IJ KOosteinde, WUngaarden. Het BESTUUR va'n den polder Berg ambacht zal op Woensdag 30 Moi 19 06, des voormiddags 10 ure, bg T. VAN ZOEST aldaar, aanbesteden: Het maken en plaatsen van een zes-roeden HOOIBERG aan de woning bewoond door P. KOOL te Haastrecht. Inlichtingen te bekomen by den Schout vau genoemden polder te Bergambacht. De Polderschout, A. VAN DER STRAATEN. prgs van f 13,50 te koop aangeboden een piksplinter hagelnieuw van de nieuwste verbeteringen, schuitje zonder gaatjes, zelfwerkende garenwinder, mahoniehouten voet, alle apparaten en'5 jaar garantie, f ÏOOO,— belooning die bewy&t dat zy niet splinter hagelnieuw is. Oude MACHINES worden ingeruild. Speciale in richting voor reparatie, bg W. VERMEULEN, Hoogstraat 78, Botterdam, Amsterdam, 's-Gravenhage, Dord recht, (Jnlemborg en 11*1. Te koop een makke aftajylscbe HIT met TUIG en KAR (Kar op Cyllings-patent- assen en Tentwagen-model), bg P. J. KRUIJT, Bakker te A ME IDE. Belaugrgk nieuws voor Varkens houders is betgeen de Heer W. v. VLIET te KamerUk my schreef: M! Uw Bloetliuiddel is my uitstekend bevalleDdaar ik Varkens had die erg aan brand en stgvigbeid leden, eu na 't gebruik van een paar llesschen Bloedmiddel volkomen waren genezen. Ook werkt bet onschadelgk by gezonde dieren en kan bet dan ook gerust een ieder aanbevelen. (w. g.) J. BLOOS. Zegveld, 28 Juni 1902. Per flic. 65 €t., 6 fl. 4 60 Cl. Verkrggbaar bg den en by de bekende Depótbouders. Ter Boekdrukkery van S. Sc W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven worden 106 Naamkaartjes, op helder wit carton, in net étui, geleverd voor slechts 6(1 GENTS. Op fijn bristol carton in luxe-étui f 0,75,fl,-, l»SO ens. DONDERDAG 31 MEI 1906. 's morgens 3.— aar. 3.30 H 3.30 Slikkerveer 4.80 Alblasserdam 4.55 Terng van Patters lioek 's nam. 1 uur. vertrekt van Lex mond A m e i d e Schoonhoven Bergstoep Lekkerkerk Vanaf 33 HEI 1906 sal de Salon-Stoomboot „JOHAN 1(1" eiken DINSDAG in plaats van 11.45 nar v.m. te 1 uur n.m. enavends ln plaats van 5.30 aar te 6,~ nnr van ROTTEBDAH naar SCHOON HOVEN vertrekken. Het den dienst 3.30 nar n.m, van SCHOONHOVEN naar ROTTER- DAH zal op de tnsschen-statlons NIET worden aangelegd. Op de Stations: Slikkerveer, Seines, Stermpelder en Krallngsche Veer zal Laat uw goederen verven of nltstoomen in de Steomknnst- Ww ververU en Chemische WasscherU van De geederen blijven in elkander, behalve zUden stellen. Pr()zen zUn billijk en spoedige aflevering. Agent voor Schoonhoven en Omstreken De Notaris H. GROENENDAAL te Gouda is voornemens op Woensdag 30 Mei 1906, des voormiddags 11 uur, in bet Hó'el „DE ZALM", aan de Markt te in het openbaar, in één zitting, te veilen No. 1. Een zeer ruim, goed onderhouden met grooten TUIN, aan den Kleiweg te Gonda, wgk E, no. 90, ter grootte van ongeveer 543 Centlaren. Het Huis bevat beueden: Marmeren gang, 4 kamers met serre, keuken met marmeren ▼loer <n afzonderlgken zolder, binnenplaats en kelder; Boven: 5 kamers, badkamer, provisiekamer en 2 afzonderlgke zolders met dienstbodenkamer. No. 3. Een goed onderhouden aan den Kleiweg te Gonda, wgk E, no. 91, VRIJE POORT met rails daarnaast, samen groot ongeveer 315 Centlaren. Het Pand bevat beneden: 2 kantoorlokalen, spreekkamer, pakkamer en ruime en groote magazgnen; Boven: Groote voorkamer, bin nenkamer ,jjsn ruime kast, waarachter sich de bovenmagaxgnen en zoIderB bevinden. No. 3. Een nieuw gebouwd met afzonderiyken opgang hebbend BOVEN HUIS, aan den Kleiweg te Gonda, wgk E, no. 92, groot ongeveer 135 Centlaren. Het Pand bevat beneden: Winkel, twee kamers en suite, open plaats, waarachter achterkamer en keuken, daarboven kamer en badkamer; Boven: Voorkamer, keuken, achterkamer met terras; daarboven voor kamer, kabinet, badkamer en zolder met dienstbodenkamer. Het Winkelhuis is verhuurd aan den Heer J. L. BRUNS voor f 700 per jaar en bet Bovenhuis aan den lieer P. J. BELLAAKT Jr. voor f 350 psr jaar, beide tot 1 Mei 1910. No. 4. Een HC18, ingericht tot Winkel- magazijn, waarboven 2 kamers met zolder en open plaats, aan den Kleiweg te Gonda, naast bet vorige perceel, groot ODgeveer 46 Centlaren. Ver en ▼erkoopen: Verhuurd aan de Firma A. P. MAR TENS Sc Co. te Rotterdam voor f 250 per jaar tot 1 Mei 1910. No. 5. Een 19DIS en Erf aan de Gouwe te Gonda, wgk C, no. 143, kad. Sectie D, no. 1344, groot 79 Centlaren. Bevattende beneden: Voorkamer, tusschen- kamer, achterkamer, open plaats en keuken; Boven: Voorkamer, tusscbenkamer, slaap kamer met alkoof en keuken en daarboven grooten zolder in 2 gedeelten en dienstboden kamer. No. 6. Een op goeden stand staand waarin gedurende tal van jaren de Bak kerij is uitgeoefend, welke een burger bestaan opleverde, aan do Oostbaven te Gouda, wyk B, no. 53, met 2 uitgangen aan- en een recht vau uitgaDg door eene poort naar de Lange Noodgodstoeg, met 2 BOVENWONINGEN, afconderlgk opgang hebbende in de Lange Noodgodsteeg, kad. Sectie C, no. 2588, groot 190 Centiaren. Het Winkel- en Woonhuis bevat beneden: Wiukel met kantoortje, kamer, achter kamer, slaapkamer, kelder met 2 gemet selde eierputten, bakkerg, keuken, open plaats, schuur eu bergplaats met recht van uitgang; Boven: Voorkamer, 3 slaapkamer tjes, waarboven 2 bloemzolders met slaap kamertje. De Bovenhuizen zyn te zamen verhuurd voor f 2,10 per week. N.B. De Inventaris der BakkerU en Winkel kau tegen taxatie worden overgenomen. No*. 8 en 9. iu bet Van Bergen IJzendoornpark te Genda, aan den Hoofdweg, in 2 per- ceelen, zooals bet terrein door piketten is aaDgeweren, kad. Sectie H, no. 1031, samen groot 404 Centlaren. Aanvaarding en betaling op 5 Juli 1906 of vroeger. Combinatie* voorbehouden. Te bezichtigen: Het Bovc-nbuis van no. 3 de 3 werkdagen vóór den verkoop van 2—4 uur, mits vooraf belet vragende; het perceel no. 6 op^Vrgdag, Maandag en Dinsdag vóór den verkoop van 10—12 en van 24 uur en op den dag der verkooping van 9—11 uur, en de overige perceelen de 3 werkdagen vóór den verkoop van 10—11 en vau 1—4 uur en op den dag der verkooping van 9 11 uur. ten verzoeke van den Heer Curator, .L> A contant, ten huize vau deu Afig£flL failliet aan het Dorp. op Dins- dag 29 Mei 1906, 's morgens ten 10 ure, van: waaronder o. a.: Dogcart met toebebooren, Benzinemotor- Rgwiel, zoo goed als nieuw Biljart c. a Buffdt, Naaimachine, Tafels, Kachels, Kas ten, SecretaireOrnameDtec-KlokSchilde- rgeu, Ornamenten-Lantaarns, Z deepen, Wollen Deken, een party KLOMPEN en verdere WINKELWAREN en al hetgeen meer op de bi<jetten staat vermeld en 's morgens afge- nummerd zal zyn te bezichtigen. nog in goeden Btaat zgnde, br. der schijven 11 Centimeter. Franco brieven, onder No. 9, tan bet Bureau van dit Blad, J. VAN I PEN BURG, Deur- waarder te Schoonhoven, zal op Woensdag 30 Mei 1906, 's morgenB 9 uur, te in de Koestraat, A con taut, v erkoopen: EEN PARTIJ KOZIJNEN met RAMEN, EIKEN KAPHOUT, SPAHREN, een groote partU Brand hout, enz. Het BESTUUR van de Polders Beneden- Haastrecht, Hoog- en Laag-BIl- wUk zal op Donderdag 7 Juni 1906, des namiddags te 6 uren, ten buize van Mej. BLANKEN te publiek verpachten: van de Poidereigendommen, in perceelen als vorige jaren. De Secretaris van genoemde Polders, A. DK GROOT. Haaitrecht, 18 Mei 1906,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2