iuda l 9 N°. 2720. Zaterdag 26 Mei. 1906. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Eerste Blad. p f20, 18,-, SOLIDE lury llings as, en RQtuigmaker Internationaal. Rotterdam. BimSLAÏD. ÜITO.VI vak S. t W. N. VAN NOOTEN ti Schookbovu. n Water* JE, nieuwen tempel des vredes de offers zjjner tLL« a/d IJskl; te Suidrecht; lASTRECHT; INWOUDK. toen J een in voor meer die dit zjjn goed doch blijft lelQke SCHOOKHOVEMSCHE COURANT. Deze Ceurant bestaat alt 8 Bladen. aam vereeniging werkelijk wel i i voor in bare im?s: M. de mrermalen in )or bun inziens neestentjjds ge- i aanvangen en bikt, die voor hebbenzonder is, met ingang benoemd tot hoog de technologie aan i II verschillende uit of gestreept, Algemeene volksrampen, zooals elkander in het eerste deel dezes jaars in een ontzettende reeks op volgden, hebben dit gemeen met de onheilen, die elk bijzonder leven bedreigen, dat i(j den niet van ernst ontblooten mensch tot nadenken brengen. In de eerste plaats doen zjj te voorschijn treden het gevoel van onze onmacht tegen over de werking der natuurkrachten. Dat mag wehens. Wjj verkeeren in dat opzicht somtijds in een overmoedige stemming. Zeker, de wetenschap van onze denkers en de arbeid van onze werkers hebben veel gedaan, en in de toekomst kan van beide nog oneindig veel verwacht worden. In letterleken zin is het vuur van den hemel geroofd en tot onzen dienaar gemaakt, zjjn de golf van den oceaan en de stortvloed van den waterval geknecht, om vrachten te dragen en om beweegkracht te leveren. De I geheimen, die voorheen slechts een btjge- loovigen angst verwekten, worden opgespoord om de wetten, aan welke die krachten der natuur onderworpen zijn, uit de verschijnse len af te leiden. Maar wanneer het bewust- rijn van onze meerderheid boven alle andere schepselen mocht overgaan in een pralend beweren, dat wjj zijn de beheerschers der schepping, dan komt plotseling een schok ons terugbrengen tot het besef der werke lijkheid, tot het gevoel dat wjj toch ook nog onderworpen zjjn aan een sterkere Macht, die zich op forsche wijze doet gelden, tegen over welke w(j weerloos z|jn als een muscbje. En als wjj van deze waarschuwing het beste gebruik maken, dat er van te maken is, dan zal ons geloof aan de Opperste leiding des beelals aan diepte winnen. Maar daarnaast rijst ook de gedachte of in den ons opgelegden strijd tegen de na tuurkrachten de voorzorgen van verdediging en de wapens van aanval wel in zulken staat verkeeren, als deze nimmer eindigende Uak vereischt. De technische wetenschap gaat vooruit, en haar toepassing op de practjjk moet vooral ten doel hebben ge varen af te weren, die het leven en de wel vaart bedreigen. Aan ons, die den grond waarop wij wonen voor een deel hebben .ontwoekerd aan de baren”, zou dit, zoo schijnt het, niet gezegd behoeven te worden. Maar toch, de kunst der oeververdediging heeft haar laatste woord nog niet gesproken, en gelijk de middelen, waarvan de vaderen zich bedienden om op het droge te blijven, minder krachtig waren dan die waarover het tegenwoordig geslacht de beschikking heeft, moeten wjj ook immer bedacht zjjn op verbetering en op nauwlettender ver- zorging. Het slaat niet boven allen twjjfel, dat de organisatie van ons dijkwezen het hoogtepunt heeft bereikt, en dat alle be sturen, aan wie een deel van deze taak is opgedragen, ten volle aanlun verplichtingen hebben voldaan. Elke overstroomiog dwingt tot vernieuwd onderzoek, tot een herhaalde toetsing van de eischen aan de middelen ter voldoening, en bljjkt dan dat het verweer nog niet krachtig genoeg is om een herhaling van de ramp te voorkomen, dan ligt de vraag open, wat verder gedaan moet worden om tegen een nieuwen aanval beter bestand te zijn. Ernstiger wordt de zaak nog, als er grond bestaat voor een beschuldiging van verzuim. Of w|j ten opzichte van de grootste arbeids- ramp, waarvan de geschiedenis van het minwezen gewaagtdie van Courrlères, spoedig de volle waarheid zullen vernemen, i, twjj fel.chtifd.t ...rachuwingeo in den wind KMl.«en en m.alregelen ,.n voorr.or, niet behoorlijk loegepwl rijn, d.irvnn honden xich velen overtuigd. Doch in elk gevel ie hol een nieuwe opwekking tot ellen, die mot regeling en toericht rijn belui, del ril toch hun teek met eerljkheid en met neuwgeeet- heid verrichten. Er inweleens gelegd dot groote rompen een weldeed rijn voor velen, omdol ril dringen tot meer rorg, die een oneindig grooter enntnl leven, meer etdoende beschermt. Voor de slachtoffers ie dot een schrale troost, - voor de over levenden i» bet een woorschuwing. Er bian nog ultjjd ruimte voor de ver wondering, dot op gevenrltjke plaatsen steeds menschen rich vestigen: de jongste uit- bursting ven den Vesuvius, heviger don m eeuwen is beleefd, doet wederom de vroeg Otten. of hel gevoel ven bet gev.sr de nieuwe bebouwing v.n de thans verwoeste akkers en hel herstel van de in puin ge worpen dorpen aan den voet en langs de hellingen van den vulkaan niet lal tegen houden. De ervaring der geschiedenis be antwoordt haar ontkennend, en hel is te verwachten, dat hetaelfde rich weer aal voordoen. De mensch beril ook in met geringe mate de eigenschap der volharding; hem te willen veranderen tal moeieljjk gaan. Maar - hö wil toch ook wel loeren. Groote rampen brengen somtijds dingen aan bet licht, die tonder deae niet tonden pin a/d IJszl; tatir; Gouda; zht, Boveneinde ORDELOOS OUDERAK •land; DERKERE A/D IJ., i/d Lu; Moordrecht; bland; blasserdam; blasserdam; FURR van Koloniën ir-generaal van Neder- phisch bericht ont- t 1904 voortvluchtige '»i (zoon »an wjjlen Tahir Keijil zich nden het Gr voorzit vergadering. van het zout zal, evenals nu, onder toezicht van ambtenaren. van de groenten en noten be- liet meer gedaan te worden in ...teoaren. ontdekt zjjn. In de puinhoopen van San- Frapcisco zjju bloot gekomen de verborgen heden van een deels onderaardscbe Chi- neezenstad, waar het gruwelijk moet zjjn toe gegaan, holen van de ergerljjkste zedeloosheid. Welnu, men weet het thans, en kan een vernieuwing van dien toestand voorkomen. Wat bjj dergeljjke gebeurtenissen schitte rend uitkomt is de hulpvaardigheid der menschen in het algemeen, en dat mogen wjj inderdaad haar lichtzijde noemen. Nisi alleen, dat op de plaatsen des onheils zelf wonderen van heldenmoed en zelf opoffering worden verricht. Het pleit voor den adel der menscheljjke natuur, dat in oogenblikken van dreigend gevaar, tegenover de velen die hun dierljjk instinct van lijfs behoud den teugel vierende, met niets ontziende woede zich een uittocht naar het leven banen, anderen staan die aan eigen redding niet denken en geheel en al opgaan in den drang tot hulp. Op dat veld van eer sneuvelt menigeen, wiens naam niet in eenig historisch tafereel zal worden opgq- teekend, en die niettemin de kroon der menscheljjkheid draagt. En dan, daarna. Ofschoon het diepst ons treft datgene, wat in de nabijheid voorvalt, zjjn we toch niet ongevoelig voor het lijden op grooten afstand, en de gaven der liefde, met welke getracht wordt de gevolgen eenigermate te lenigen voor de nabljjvenden, wien met de ramp alles ontnomen is wat zjj hadden om levens onderhoud te vinden, vloeien over de gren zen heen, worden verspreid zonder onder scheid van ras en van nationaliteit. Ook de publieke liefdadigheid begint bjj groote gelegenheden een internationaal karakter aan te nemen. Op de belangrijkheid van dat verschijnsel mag wel worden gelet. De president van de groote Amerikaan- sche Republiek heeft hulp van buiten met een beleefde afwijzing begroet: Amerika kon zichzelf wel helpen. De eerste indruk, door deze daad teweeggebracht, was die van respect voor zooveel fierheid, voor een zoo krachtig zelfbewustzijn. Maar verder na denkende, hebben wjj ons afgevraagd, of dat wel juist was gezien, en of de heer Roose velt wel recht had, aldus te sprekenalthans de comité’s op de plaats zelve zjjn het er geheel niet mede eens en maken bekend dat z|j wel degelijk de gaven uit de andere wereld- deelen met dank zullen aanvaarden. Nu zegge men niet, dat deze helpers wel zullen zien te krijgen wat hun wordt aangeboden om zich de taak gemakkeljjk te maken, terwijl de president de meening van zijn landgenooten uitdrukt, want dat laatste is nog uit niets gebleken. Naar aanleiding van de groote behoefte aaq onmiddellijke hulp op onderscheiden plaatsen zoo kort achtereen gebleken, en het meer en meer internationaal worden van de liefdadigheid, ook op schoone wijze aan den dag gekomen toen Duitsche mijnwerkers eigen arbeid in den steek lieten en hun Franschen confraters te hulp snel den, is het denkbeeld uitgesproken, aan de reddingswerken een organisatie te geven, die het mogelijk maakt terstond op te treden, waar en wanneer ook. Een centraal station voor verweer, voornamelijk ten doel hebbende geld bijeen te hebben, om in de eerste behoeften te voorzien, en dat in alle landen der wereld zijn agenten en ver tegenwoordigers zou aanwijzen. Een hersenschimmige gedachte? Mis schien. Maar het is toch wel meer gebeurd, dat een los daarheen geworpen woord de kiem bevatte van een daad, die jaren en eeuwen noodig had om tot stand te komen. Het optrekken van het gebouw der inter nationale verbroedering is de taak, waaraan het thans levend geslacht bezig is, en die het met toenemenden ijver zal verrichten, als maar gezien wordt dat er vorderingen zjjn. De meest twijfelzieke mensch zal dat toch niet ontkennen. Al is 't niet hard, wjj schieten op, en men kan er wel ver zekerd van zjjn dat, welke machten van égoïsme en ijdelheid ook tegenwerken, deze beweging een versnellende zal zjjn. Eigenlijk is hetgeen zoo in vluchtige trekken is voorgesteld, niets anders dan een consequente toepassing van de vredes- idèe. Dd volken, er niet meer op uit om hun bekrompen belangen te behartigen ten nadeele van de aanspraken van anderen, en geneigd om hun geschillen aan onpar tijdige rechtspraak te onderwerpen, zullen doordrongen worden van dat solidariteits- begrip, dat in rampen doet deelen alsof men ze zelf heeft te doorstaan, - zullen zoeken naar de toepassing van het schoone beginsel, dat het leed, aan enkelen opgelegd, moet verdeeld zijn over de schouders van velen, om gemakkel(jker gedragen te kunnen worden. Mocht de lijd komen, dat de oorlogstoerustingen geen beslag meer leggen op onze financiéele krachten, niet langer onuitvoerbaar maken wat menschlievendheid volg als plicht voorschrijft in eigen kring en wjjd i E’ daarbuiten, dan zal men ook gaarne in den I nieuwen tempel des vredes de offers zjjner dankbaarheid nederleggen, om daarmede in het leven te houden den broeder, al woont hjj ver af, dien men noodig heeft om met hem op nobele wjjze den strjjd te voeren voor de verhooging van menschelijk geluk. Eu de werkkrachten, die men dan niet meer noodig zal hebben om de grenzen des lands te dekken tegen vfjandeljjke invallen, men kan ze gereed hebben om bij het eerste mobilisatiebericht op te treden tot redding en beveiliging, als ergens de ontketende natuurkrachten een deel der menschheid met den dood, een ander deel I met den maatschappeljjken ondergang be- I dreigen. Verbeeldt u, een hoofdcomité van inter nationaal hulpbetoon, gevestigd in den Vredes- burcht te 's-Gravenbage, beschikkende over credieten door heel de wereld gewaarborgd, in telegrafische gemeenschap met alle hoofd steden, centrum van aanvoering van een nieuw leger des heils, welks soldaten in gewone tijden hun dagelijksch werk verrich ten, maar zoodra de nood aan den man komt onmiddelljjk gehoor geven aan de roepstem, die hen zendt naar de plaats des onheils, waar de overheid niet behoeft te wachten op geld om voor eerste hulp de noodige middelen te krjjgen, maar op aan vrage een nader te verantwoorden crediet zich geopend ziet Wjj moeten erkennen, inzien dit alles muziek mag heeten, dan is bet niet die van de naastbjj liggende toekomst. Er zjjn nog andere menschen dan die voor de verwezen lijking van een grootsche gedachte bun krach ten zouden willen aanwenden. De interna tionale vrede is er nog niet en de verbroe dering laat zich nog niet sterk genoeg aanzien om geen scheuren te vreezen in hetgeen men op haar grondslag zou willen bouwen. Niettemin, laten wjj de gedachte vasthou den. Zjj moge utopistisch zjjn, en van meer idealisme getuigen dan op dit oogenblik de werkelijke toestand veroorlooft, niet zjj, die j de schouders ophalen en een werkplan met t spot bejegenen, zjjn de arbeiders aan het gebouw der toekomst. In elk geval, er ligt een beginsel in. Het heiligste, waarvoor wjj moeten trachten de wereld te winnen. bepaald op f 4,16 per aande< en winst- en verliesrekeniLn edgekeurd, terwjjl tot directeur moemd de heer H. F. R. Hubrecht en tot commissaris herkozen de heer H. J. Nederhorst Jz. hospitaalhnr -De te Gouda gehouden alge- 7 Viïl meene vergadering van aandeelhouders der vennootschap Textiel-Iodustrie „Gouda” Pnoondion heeft de balans en winst- en verliesrekening «ovonuien goedgekeurd en besloten het winst-saldo over het eerste boekjaar te bestemmen voor afschrijving op diverse rekeningen. Een trust in Noord-Bra ban t. Er bestaat plan op te richten een N. V. Maatschappij tot Exploitatie van Steen fabrieken in Noord-Brabant, met een kapitaal van 4 millioen gulden, in 4600 aandeelen verdeeld, elk groot duizend gulden. Het doel der vennootschap is het ver krijgen en exploiteeren van steenfabrieken en van de daartoe beboorende landerijen en conceseiën, het fabriceeren van- en de handel in steenen, het uitoefenen van land bouwbedrijf en alles wat verder in den ruimsten zin tot exploitatie van steen fabrieken wordt vereischt of daartoe behoort. De processie naar de Graven der Gorcumsche Martelaren bjj Brielle zal dit jaar plaats hebben voor Gouda op Woensdag 30 Mei a. s. *AlblMacrwaard en VUfheeren- landen, 24 Mei. De handel in kaas U,"M willig en de pr(js vast; boter met redi vraag onveranderd in prjjs; men besteedt thans in deze streken voor: kaas f23,50 f27, zwaardere soorten tot f 29.50 per 50 kilo; goéboter f 0 571/*. weiboter f 0,50 per Vi kilo. Anaeide, 23 Mei. De beer G. Router Jzn. alhier is aannemer geworden van de totale verdekking der toren te Ravenswaay; dat dit werk in goede handen is gekomen, onder vond men bier eenige jaren geleden, door hem aan den toren dezer gemeente denzeljjke arbeid is verricht. Bleak «nagraaf, 25 Mei. De dracht voor onderwijzeres aan de opei lagere school alhier bestaat uit de dan: io. P. M. van Stam te Gorincbem; 2o Groot te Hellouw3o. E. M. Duvergé te Utrecht en 4o. M. Ringeling te Dordrecht. Hekenderp, 23 Mei. In de op 19 dezer gehouden vergadering van stemgerechtigde Ingelanden van den polder Groot-Hekendorp werd vastgesteld de rekening over 1905, bedragende in ontvangst f2034,491/*. in uit gaaf f1330 40, batig saldo alzoo f 704,09'/*. De begrooting voor 1906 werd vastgesteld in ontvang en uitgaaf op f1102,031/* en de omslag op f 1 per H. A., evenals het vorig jaar. In de op 19 dezer gehouden Ingelanden vergadering van den polder Oukoop c. a. alhier, werd vastgesteld de rekening over 1905 in ontvang op f838,69, in uitgaaf op iver, blijft de vrjjdom be- t, dat gebruikt wordt voor an van groenten en noten, welke buitenland worden uitgevoerd. inslag van zou», waar- NTATEM-6EMERAAL. TWEEDE KAMER. Maandag 21 Mei werd het in ons vorig overzicht genoemde amendementDe Klerk ingetrokken en een dito van den beer Schaper met groote meerderheid verworpen Toen volgde de goedkeuring van artikel 1638p. Met ernst bestreed daarna de heer Lohman het volgend artikel 1638q, waarbjj den werkman rente-vergoeding voor niet uitbe taald loon verzekerd wordt tot een maximum van 50 pet., dat ongeveer na zes weken bereikt zou worden. Op voorstel van den Goesschen afgevaardigde werd ten slotte het debat over dit artikel tot den volgenden dag verdaagd. Dien dag stelde de heer Lohman een amendement voor, om de aanspraak op rente-vergoeding te doen vervallen, indien de werkgever bewjjst tot betalen niet bjj machte geweest te zijn. Na een uitvoerig debat stelde de beer Drucker, namens de Commissie van Rapporteurs, de volgende bijvoeging voor: „Niettemin is de rechter bevoegd de ver- hooging te beperken tot zoodanig bedrag als bem, met *t oog op de omstandigheden van het geval, billijk zal voorkomen.” Deze bijvoeging werd met 54 tegen 8 stemmen aangenomen, waarmede het amendement- Lohman verviel. Nu volgde ook de goed keuring van bet gewjjzigde regeeringsartikel. Het daarop volgend artikel 1638r bevat de vaststelling van bet loon en de bestand- deelen, waardoor het gevormd wordt. De heeren De Waal Malefjjt c. s. hadden hierop een amendement ingediend, om, in geval er voorschotten op het loon waren gegeven, de schriftelijke verklaring, vermei- dend de oorzaak en het bedrag der schuld, niet te vorderen. Dit amendement viel met 33 tegen 31 stemmen, waarop het artikel werd goedgekeurd. Op artikel 1638x had de heer Ter Laan een amendement ingediend, dat met 50 tegen 23 stemmen verworpen werd. Na goedkeu ring van dit artikel en het volgend was de Kamer ten slotte gekomen tot artikel 1638z. In het debat hierover bleef zjj echter steken. Bjj het Departement v is van den gouverneur-genen landsch-Indië telegraphisch vangen, dat de sedert Pangeran Ratoe van Djambi(zooi ex-sultan Taha) en Raden T hebben onderworpen. Bjj Kon. besluit is, van 1 September 1906, b< leeraar in de mechanisch! de Technische Hoogeschool te Delft, L. A. van Rojjen, kapitein, hoofdopzichter aan de construotie-werkplaatsen te Delft. Bjj Kon. besluit is, met ingang van 25 Mei 1906 aan P. Scholten, op zjjn verzoek, eervol ontslag verleend als school opziener in bet arrondissement Dordrecht. Ter uitvoering van het Kon. besluit van 25 April II. omtrent den vrjjdom van accjjns voor zout, dat gebezigd wordt voor het zouten van groenten en noten, welke naar het buitenland worden uitgevoerd, is door den Minister van Financiën o. a. het -nlgende bepaald Evenals tot duav0- nerkt tot het zout, uut zouter naar het - De bevoegdheid tot f888,11, nadeelig saldo alzoo f49,42. De begrooting over 1906 werd vastgesteld in ontvang en uitgaaf op f834.04 en de om slag op f3,50 per H. A., tegen f3 in het vorig jaar. De heer S. Sterkenburg te Oudewater is weder voor den t(jd van één jaar benoemd tot gemeente opzichter alhier. *H«wg-BI«kland, 23 Mei. Onze pre dikant, Ds. G. Benes, heeft ook bedankt voor de beroepen bjj de Ned. Herv. gemeente te Bleskensgraaf en te Brakel. Lekkerlaad, 21 Mei. Bjj het j.i. te Utrecht gehouden examen ■wijzer is o. a. geslaagd de heer alhier. ook meermalen LRT, huisvrouw 21Den Haag. n sukkelde aan if kon komen oor reeds bad ;af met groote g uitzagen. Ze irljjke benauwd- paald moedeloos s, die haar een i vangen. Toen iemand genezen (zelfde bad wat njj bet ook eens ik kocht een !n.. Groenmarkt INI HOOP ge bet belang der Dg publiceeren.” d. zjj is altjjd invoorwaardeljjk jjn, heeschheid, oeninger. I voor vrjjdom kan worden genoten, zal niet meer afhankelijk zjjn van eene vergunning van den Minister. Ieder, die den vrjjdom verlangt, zal slechts ten kantore van den ontvanger aangifte behoeven te doen v*n de panden, welke hjj voor zjjn bedrjjf bezigt, en zekerheid moeten stellen voor den accjjns, voor de hoeveelheid zout, welke hjj wenscht in te slaan. De inslag geschieden t Het zouten v*' hoeft echter niet bjjzjju van ambti Naar men verneemt, zal de Tweede Kamer niet vóór 29 Juni a.s. op zomerreces gaan. Het wordt betwijfeld of vóór dien tjjd nog iets anders zal kunnen worden afgedaan dan het Arbeidscontract, eenige kleinere wets ontwerpen, waaronder dat tot wijziging van de wet op de Personeels Belasting, benevens de reeds aangekondigde interpellatiën, con clusion op adressen, huishoudelijke begroo ting enz. Ook is nog steeds onafgedaan gebleven de bespreking van de Erfgooiersquaestie, die op initiatief van den heer Heemskerk in Maart reeds zou hebben plaats gehad, in verband met het bekende adres. In parlementaire kringen werd het dezer dagen waarschgnljjk geacht, dat tegen half Juni de behandeling van het Arbeidscontract, waarvan het einde nog niet te zien is, zal worden geschorst, om den nog overbljjvenden tjjd te besteden aan bovengenoemde werk zaamheden. Door den Raad van State, afd. voor de Geschillen van Bestuur, is o. a. be handeld Het beroep van den Minister van Oorlog tegen het besluit van Burg, en Wetb. van Gorinchem, waarbij G. de Vos Jr. aldaar vergunning is verleend voor het opriebten van eene bewaarplaats voor benzine. Rapporteur: de staatsraad Mr. Huber. Gevreesd werd in deze gevaar voor ontploffing in verband met de nabjjheid van de Willemskazerne. De prov.-hoofdingenienr, met wiens advies Ged. Staten zich vereenig- den, meende dat de voorwaarden behoorden te worden gewjjzigd, o. a. in dien zin, dat slechts 100 liter benzine zou mogen worden bewaard in plaats van 200 en dat door bewaring in onontplofbare vaten de kans op ontplof fing zeer aanmerkelijk wordt verminderd. De kapitein der genie, Nebbens Sterling te Gorinchem, lichtte het beroep toe en ont wikkelde nader de bezwaren, ontleend aan vrees voor gevaar. De Koninklijke beslissing volgt later. Naar men verneemt,zal depluim, behoorende bij de groote tenue, in het leger worden afgeschaft. Aan het Ministerie van Water staat is Woensdag j.l. aan besteed: De uitvoering van baggerwerk in het Pan- nerdensch kanaal, den Nederrijn en de Lek tusschen Pannerden en Krimpen a/d Lek. Minste inschrijver de heer J. L. van Haaf- ten te Sliedrecht voor f31440. Na een kortstondige ongesteld heid is in den ouderdom van 47 jaren over leden de heer A. R. van Beeknm Maurisse, burgemeester van Naaldwijk en schoolop ziener in het district-Maassluis. Het dividend der Goudsche Telefoon-Mjj. is bepaald op f4,16 per aandeel. De balans en winst- en verliesrekening werden goedgekeurd, terwijl tot direct, werd herbenoemd de heer H. F. R. Hubrecl tot commissaris herkozen de heer H. sderhorst Jz. te vergadering van aam •otschap Textiel-Iodustrie „Gouda* de balans en winst- en verliesrekening besloten het i Mi«aw-Iz Donderdag j.l. voor onderw" A. Bongers ÏTADMVIBUWB. Seh««aheven, SS Hel. Dinsdag-avond had in het café „Rivierzicht” van den heer J. P. Leening eene algemeene vergadering plaats van de afdeeling „Schoonhoven” van de Z H. ver eeniging „Het Groene Kruis,” onder voor zitterschap van Dr. H. Hartong van Ark. Door den secretaris, den heer C. J. M. van den Braak werd uitgebracht een jaarverslag van de werkzaamheden der afdeeling over 1905. luidende als volgt „Voor de vjjfde maal heb ik de eer ver slag uit te brengen over de handelingen en lotgevallen van de afdeeling „Schoonhoven” der Z-H. vereen. „Het Groene Kruis”. Nu een tjjdperk van 5 jaren voor onze afdeeling is voorbijgegaan is het m. i. niet ondienstig een blik te slaan over dat geheele tijdperk, en te overwegen of de afd. met tevredenheid op die 5 jaren kan terugzien. M. i. kan die vraag bevestigend beantwoord worden. Over het algemeen geniet de afd. de sympathie der ingezetenen van Schoon hoven, het ledental is zoo groot, dat gerust kan worden aangenomen dat vrjjwel allen, dia de vereeniging kunnen steunen, ook werkelijk doen; ongetwijfeld er nog wel ingezetenen, die zeer goed konden bjjdragen wanneer zij wilden, doch zich om de een of andere reden, hier aan onttrekken; maar het getal van dezul ken is gelukkig klein. Het bestuur der afd. was in den loop der 5 jaren niet onderhevig aan groote wisse lingen; 4 leden die zitting namen bjj de op richting, vervullen nog steeds hunne func ties In het afgeloopen j*ar meende de heer P. Versloot zjjoe bestuursfunctie te moeten neerleggen, lot leedwezen van zjjoe mede bestuursleden, en werd hjj vervangen door den heer J. J. Hogendoorn. De ijverige magazijnmeester, de heer De Roos, verzocht in het begin des jaars, wegens vertrek naar elders, ontslag. Het bestuur zag hem ongaarne vertrekken daar bet in hem een jjverig en nauwgecet beambte ver loor. Het gevraagde ontslag werd zoo eervol mogeljjk verleend. Zjjn opvolger als wees vader, de heer B. de Kramer, nam ook de betrekking bjj „het Groene Kruis” over. Voor de laatste maal ontving de afd. 1905 de bjjdrage uit de Gemeentekas, het loopende jaar is deze subsidie niet toegestaan. Wat betreft het verplegingsmateriaal is in de afgeloopen 5 jaren eene groote uitbrei ding te constateeren. De vergelijking der cjjfers van mjjn eerste jaarverslag met die van thans kunnen hiervan getuigen: Windkussens van 5 tot 7, croupketela van 2 tot 4 (en bovendien thans nog een van 5 L. inhoud), ondersteken van 9 tot 10, urine- flesschen van 10 tot 9, irrigatoren van 11 tot 11, jjsrakken van 7 tot 19, hals-jjszakken van 5 tot 7. inhalatie-toestellen van 1 tot 3, hospitaallinnen van 8 tot 12 stukken, ledi- i 3 tot 7, jjzeren ruststoelen van 3ten ruststoelen van 2 tot 9, tocht- men van 1 tot 4, beenspalk 1 tot 1. Bovendien komen thans op de inventaris lijst voor: 2 rieten leuningstoelen, 1 kussen- raam, 1 gereedschapskist, 1 beugel, 1 kamer- gemakje, 1 couveuse, 1 badkuipje, 1 zieken wagentje, 6 inneemschuitjes en 1 voetbankje. Dit alles ongerekend de vele artikelen die onbruikbaar geworden, door nieuwe werden vervangen. In het afgeloopen jaar werd voor 56 pa tiënten verplegingsmateriaal in bruikleen gegeven. Ten slotte dient nog vermeld, dat door de afdeeling eene subsidie van f 75 werd toegestaan ter tegemoetkoming in de op richtingskosten eener zwem- en badinrich ting van Volksweerbaarheid. Wederom werden 2 kinderen uitgezonden naar de gezondheids kolonie. Moest ik in den aan vang van dit verslag er op wjjzen dat er nog wel ingezetenen in Schoonhoven zjjn die, iudien zjj wilden, zeer goed de afdeeling fioantiëel konden steunen, laat ik dit verslag eindigen met eene op wekking om te trachten, door een enkel woord van aansporing, wanneer zich de gelegenheid daartoe aanbiedt, die ingezetenen tot het lid worden der afdeeling te brengen. Op die wjjze toch bevorderen wjj den bloei der afdeeling en daardoor ook het zoo goede doel der vereeniging „Het Groene Kruis.” Hierna werd door den penningmeester, den heer S. E. van Nooten W.N.z., rekening en verantwoording gedaan over het afgeloo pen jaar, welke rekening door de heeren G. J. van den Bergb en A. Djjkgraaf werd narezien en in orde bevonden. Tot bestuursleden werden herkozen de aftredende heeren S. E. van Nooten W.N.z. en J. W. Valk, die hunne herbenoeming aannamen. Dr. H Hartong van Ark bracht, als af gevaardigde ter vorige algemeene vergadering, verslag uit van het verhandelde. Op voorstel van het Bestuur werd daarna een subsidie van f50 verleend aan de Schoonhovensche Zwem- en Badinrichting. Aangaande te dezer stede opgerichte af deeling van bet Cent Taalgenootschap voor Kinderherstellings- en Vacantiekolonies werd besloten in den loop dezes jaars met het bestuur der genoemde afdeeling te conferee- ren, ten einde in den vervolge samen te werken. Voor dit jaar worden pogingen aangewend in plaats van twee, vier kinderen te zenden naar een vacantie-kolonie van wege het Groene Kruis. De voorzitter sluit hierop de druk bezochte

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1