il r MEUBELEN, BEDDEN, TAPIJTEN en GORDIJNEN s. BIK, lÈllte 61 SI jimti Tan m „A.V.I.S." -Rijwielen. zware Ion BALKEN, Laatste tajaMÉiu RIJTUIGEN. Het Heerenhuis, GRASfiEWAS 't Goedkoopste! 't Soliedste! 't Vertrouwdste Adres! Dienstbode, p G Opening 1 Juni a.s. Boezemsingel 112, WILLEM PHILIP, Schildersknecht, Dienstbode, Dienstbode, Dienstbode. Hooibouwbier, Hooischudders. Attentie I MAGAZIJN f2,50 en meer verdienste per dag Grasgewas. Gemeenteleening. Een Boerenwagen en Naweiden Houtwaren, BUITENLAND. Hoofdelijken Omslag Zie verder het Tweede Blad. Advertentiën. MttlUKftJimitüiltlittliÜ 25-jarige Echtvereeniging m s iiin 'T BISTE ADRES VOOR VFMIlltlRGRR. Alle Goederen worden Iranco aan huis bezorgd. NV* Bjj het leveren van Tapijten leggen en naaien gratis. ?r Alvorens uwe inkoopen te doen, bezoekt dan eerst de Magazijnen. EXAMEN Tandarts CHARLES COHEN, ENTINGEN H. ANKER, FLOR ALIA Zwem- en Badinrichting GESLOTEN. J. D. OOSTERLING. Dankbetuiging. VERHUISD ROTTERDAM Betrekkingzoekenden een HALF VAS en een LEERLING, MEISJE, H.H. Landbouwers! Nederlandsche Onderlinge Hagelverzekering -Maatschappij H.HLandbouwers! J. BREIJ, Nieuwpoort a/d Lek, Geëmailleerd. Geëmailleerde Hnishondeljjke Artikelen Algemeen erkend als beslist waardevolle Rij wielen. Groote kenze met verschillende nitrostingen. Schoonhovensche speciale Rijwielhandel A.VAN 1PEREN. THOS. H. WHITTICK C-., Openbare Verkooping. Schoonhoven, Het GRAS GE WAS van de Kaden en den Damweg, in de gevone perceelen. DERTIEN DUIZEND DULDEN Credielvereeniging AFSLAG. Schoonhoven f 4800,-. Notaris Dfi MOOIJ. Een zoo goed als nieuwe Tilbory B. BOGHANEN, Nienvpoort TE KOOP GEVRAAGD: TE KOOP: Grenen-, Dennen-en EikenPianken Waddinxveen. Openbare Verkooping Meubilaire-, Inboedel- en andere Roerende Goederen, Mr. 1. MOLENAAR, te JAARSVELD. GOUDA, f Ia de op f5 dezer gehouden ver gadering van dun Raad dezer gemeente werd besloten 1. Schoollokalen, voor gebruik vreemd aan hunne bestemming, voortaan af te staan tegen f 10 per jaar of gedeelten daarvan. 2. Hat besluit, waarbij aan de af Ieeling „Schoonhoven" van de vereeniging .Volks weerbaarheid" het terrein buiten de Veerpoort is afgestaan, in te trekken en Burg. en Weth. op te dragen nader met het bestuur dier vereeniging te onderhandelen. 3. Vast te steiJeo de gewijzigde verordening 'op vee en vlcesch, 4. De rekening van het Gereformeerd Weeshuis over 1905 goed te keuren. 5. Goed te keuren de voorstellen tot af- en overschrijving op de gemeente-begrooting, dienst 1905 en 1906. 6. Te wijzigen de verordening op de hefiiig van den hoofdel|jken omslag in dier voege, dat deze mag worden geheven tot een maximum van f 14000 en de te klasse zal aanvangen met een inkomen van f 450 tot f 500. 7. Tot onbewoonbaar-verklaring van drie woningen gelegen in de Nes. t De 2e luitenant der artillerie P. Visser, van de Instructie-Compagnie alhier, staat No. 1 op de voordracht voor leeraar aan de 8dH. B. S. rnetöj. cursus te 's Gravenhage. |Door de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier werden in de op 23 dezer gehouden vergadering herbenoemd tot voorzitter en plaatsvervangend-voorzitter de heereu G. Greup DHz.euH-rm. A.Schreuder, die de benoeming hebben aangenomen. t Op de weekmarkt waren aan gevoerd 240 lammeren. Da haudel was minder vlug dan de voorgaande weken. t Donderdag, 24 dezer, had de scoietwedstrgd plaats, waartoe de „Schoon- hovensche Weerbaarheidsvereenigiug" hare zuster vereeniging „Albrecht Beyiing" had uitgenoodigd. Wederzijds werd met groote inspanning gericht en vele goede treffers gaven blgk van ijverig oefenen, totdat aan het eind „Aibrecht Beyiing" met 18 punten meer overwon. De prgs, een zilveren medaille, was uit geloofd door de S. W. V. en nadat de voorzitter van dit korps, de heer J. G. Tielenius Kruythoff, een woord van warmen dank had gericht tot den voorzitter van A. B., den heer P. Versloot, werd de heer H. G. Geelhoed als voorzitter der plaatselijke hoofdafd. en als eere-voorz. van de S. W. V. uitgenoodigd de medaille uit te reiken. Dit werd gaarne aanvaard en met een gepast woord van hulde en aanmoediging werd de prijs overhandigd. Tevens zegde spreker aan de leden van A. B. een verkleind model toe, om welke medaille dan onderling zal gekampt worden. Nogmaals werd een zilveren medaille uitgeloofd, thans door den heer H. G. Geelhoed, zoo dat de beide vereenigingen binnenkort opnieuw gelegenheid hebben elkander te meten. t Bij onzen stadgenoot, den heer T. J. Zgderlaan, maakte de langdurige uttering, volgens advies vau Drs. A. Spahr van der Hoek, nog eene nieuwe operatie noodig. Naar wij vernemen is deze operatie nu ten huize van den patiënt, ouder leiding van Dr. Sprugt uit Gouda verricht en be staat rr gegronde hoop, dat alles nu spoedig zal genezen, hoewel het gebruik van de hand aanmerkelijk beperkt zal big ven. f De processie naar de Graven der Gorcumsche Martelaren bjj Brielle zal dit jaar plaats hebben voor Schoonhoven en Cabauw op Maandag 30 Juli a. s. f Van den op 2 Mei j.l. van hier vertrokken ZeerEerw. heer H. J. D. Okhuqztju, Miss., die per stoomschip „Prins Willem 111" de reis naar Paramaribo maakte, is door den heer M. J. Stekelenburg den 23. dezer een brief ontvangen, gedateerd 9 Mei, waarin Z.Eerw. melding maakt van het slechte wtêr gedurende den overtocht. Het schip had met verechrikkelgke stormen te kampen, waardoor het vreeseljjk slingerde en stampte, en menig baDg uurtje met de overige passagiers werd doorgemaakt. De brief, die, naar Z.Eerw. schreef, in een flesch gesloten was, is waarschijnlijk door visschers aan de kusten van Portugal opge- viscbt en daar op de post gedaan. Inmid dels is bekend geworden dat het schip be houden te Paramaribo is aangekomen. t Donderdag (Hemelvaartsdag) was het vervoer te water groot: van en naar Schoonhoven werden ongeveer 850 personen vervoerd. In den morgen was het weer zeer aanlokkelijk, zoodat velen een uitstapje gingen maken. Echter werd men teleur gesteld, toen er 's namiddags een hevig on weder kwam opzetten, gepaard met slag regen, waardoor velen doornat en sommigen met beschadigde kleedingstukken huiswaarts keerden. In verschillende stadsgedeelten stonden de straten blank, daar de riolen ontoereikend bleken voor de ontzettende hoaveelheid water. f Daar het carillon in den Stadhuis- toren Woensdag-middag defect was ge worden, kon het iu de Meimaand gebruiko- Jgke carillonmuziek niet plaats hebben. Nadat het weder was hersteld kon Vrijdag die muziek weder aanvangen. fTrouwen met hindernissen, kan men wel noemen hel geval dat Woensdag j.l. een paartje alhier overkwam. Op het bepaalde uur ten SLadhuire aanwezig, om zich door den huwelijksband te laten beves tigen, bleek het dat de moeder van den brui degom, wier toestemming vereischt werd, niet was medegekomen. Direct werd baar toen telegraflich verzocht over te komen, betgeen geschiedde, zoodat bet huwelgk nog des avonds is kuanen vol trokken worden. Door de welwillendheid van den predikant kon ook de Kerkelijke inzegening, wegens de verhindering des middags, des avonds nog plaats hebben. f Woensdag-middag werd de 10jarige A. V. in de Schoolstraat door een hond zoodanig in zijn been gebeten, dat hij belangrijk werd gewond. Op last van den Burgemeester moet de hond worden vast gehouden of worden gemuilkorfd. OfiMEIOD NIEUWS. In eene woning in de Rem- brandlstraat te Rotterdam is een geval van pokken geconstateerd. Van vrouw A. v. d. L., wonende te Gouda, is op de markt aan den Goudscben singel te Rotterdam een pprtemonnaie met ruim twee gulden en een retourbiljet van Rotterdam naar Gouda ontstolen. Een geval van bloedvergifti ging heeft zich voorgedaan in de gemeente Oudshoorn, alwaar een landarbeider onder het werk een puistje aan het boofd door krabde. Toen het gezicht begon op te zetten, begaf de man zich op last van deH dokter naar het academisch ziekenhuis te Leiden, waar hg binnen twee dagen overleed. Als een bijzonderheid wordt ons gemeld, dat het stoomschip „de Koningin Wilhelmina" der dogger maatschappij, direc teur A. Uoogeodgk Jzn. te Vlaardingen, in I schoten reeds 89 ton nieuwe Hollandsche haring wist te bemachtigen. W(j zullen dit jaar dus reeds vroeg Hollandscbe haring kunnen eten. Professor Lapponi, de igfarts van den Paus, heeft een „modiscb-critische studie" over „Hypnotisme en Spiritisme" uitgegeven, in welk werk een lijvig boek deel bij zich een overtuigd spiritist be toont. Het boek wekt, gelijk te denken is, groot opzien ouder de geestelijkheid, vooral, om dat men als zeker kan aannemen, dat de Pauselijke lgfarts het niet zonder goedkeuring van den Paus in 't licht zond. iflaapvan Pablleke Verkowpingen van Onrwereude Goederen. De uitslag van de ten overstaan van den notaris N. F. Cambier van Nooten te Gouda in hótel „De Zalm" aldaar gehou den verkooping is, dat de perceelen: No. 1, Een winkel- en woonhuis en erf, wflk S no. 185, aan den Ridder van Catsweg. No. 2, Een woonhuis en erf, wgk S no. 18. En No. 8, Een woonhuis met schuur, erven en tuin aan de PriuB Hendrikstraat, wijk P no. 811, uit de hand werden verkocht. Van de volgende perceelen werden koo- pers van: No. 4. Een woonhuis en erf, in de Diamant poort, aan de Karnemelksloot, noordzijde, wgk R no. 335, de heer N. Prins te Gouda, voor f 610. No. 5. Een woonhuis en erf, gelegen als voren, wgk R no. 339, de heer C. Plomp te Gouda, voor f 48). No. 6. Een woonhuis en erf, gelegen als voren, wgk R no. 341, de heer J. Stolwijk te Gouda, voor f 630. No. 7. Een woonhuis en erf, in de Boom gaardstraat te Gouda, wgk RR do. 18, de heer M. A. Heerkens te Gouda, voor f 630. No. 8. Een woonhuis en erf, in de Geuze- straat te Gouda, wgk L uo. 27, de heer K. G. v. Buuren te Gouda, voor f 620. No. 9. Een woonhuis en erf, gelegen als voren, wgk L no. 28, de heer P. van Mensch te Gouda, voor f 510. No. 10. Een woonhuis en erf, op het Wees- erf, aan den Groenewrg te Gouda, wgk L no. 142, de heer J. Vermeulen te Gouda, voor f 230. No. 11. Een woonhuis, erf en grond, aan de Prins Hendrikstraat, wjjk P no. 318 te Gouda, de heer A. Prins te Gouda, voor f 1045. No. 12. Een woonhuis, erf en grond, ge legen als voren, wjjk P no. 319, de heer J. Bik Jr. te Gouda, voor f 1090. No. 13. Een woonhuis, erf en grond, ge legen als voren, wgk P no. 320, de heer J. Bik Jr. te Gouda, voor f 1105. No. 14. Een woonhuis, erf en grond, ge legen als voren, wjjk P no. 321, de heer J. Vermeulen te Gouda, voor f 1065. No. 15. Een woonhuis, erf en grond, ge legen als voren, wgk P no. 323, de heer J. L. W. v. d. Pool te Gouda, voor f 1020. Overdekt. De nieuwe Bnnalnche Rtjks-Duma kan nog niet op veel succes bogen. Het adres van antwoord is nog niet in Keizers handen en blijft liggen tot bet den Czaar aller Rus sen behaagt den dag te bepalen waarop bij hetzelve ontvaDgen zal. De Duma bad be sloten het adres door een commissie te doen aanbieden, maar van booger hand werd er op gewezen dat zulks niet in den vorm was. Alleen de voorzitter mocht bij den Czaar komeo, evenals alleen de voorzitter der Rijksraad ia zoo'a geval. Deze fout in den vorm heeft dus een paar dagen oponthoud gegeven. Intusschen gaan er kwade geruch ten omtrent het lot der jonge Duma. De Petersburgscbe berichtgever van „Daily Telegraph" voorspelt, dat de Rijks-Duma weldra zal worden ontbonden De Russische Hofpartij met Trepoff (de gehate oud-com mandant van Petersburg) aan 't hoofd acht „de proef' met Witte's Duma, waartoe de Czaar slechts ongaarne z(fn medewerking ver leende, als mislukt. Daarom zou de Regeering, die feitelijk geregeerd wordt door de Hofpartij, de Duma maar weer ontbinden en een nieuwe volks vertegenwoordiging in 't leven willen roepen door middel van beperkt kiesrecht, zoodat alleen vrienden van de Regeering er in zouden komen. Durnovo, een medestander van Trepoff, zou dan als Eerste Minister deze zaak leiden. Trepoff wil tot eiken prijs de Duma, die zoo kalm eu flink optrad, van de baan hebben. Desnoods met krasse maatregelen. Volgens een berichtgever van „the Tri- bune" zou de hofparljj een komplot smeden tegen de Duma. Het Taurische paleis zou worden omsingeld, al de volksvertegenwoor digers zouden gevangen genomen worden en men zou Trepoff uitroepen tot militair Dictator. Nu, zoover is het nog niet. 't Is te hopen dat de Czaar niet naar zijn slechte raadge vers zal luisteren en de gevraagde amnestie, zoo ruim maar eenigszins mogelijk is, zal verleenen. Op zjjn verjaardag gebeurde zulks niet. Men hoopt nu weer op den 27sten Mei, den verjaardag van 's Keizers kroning. De Duma gaat iutusschen rustig voort met züne beraadslagingen. Ia de laatste dagen werd eene interpellatie behandeld. De be woordingen dezer interpellatie tot den Minis ter van Binnenlandsche Zaken werden vast gesteld. Zjj betreft de willekeurige gevan- fennemingeu en verbanningen van den aatsten tgd. De ie Minister was eenigen tgd bij de debatten over de interpellatie tegenwoordig, doch ging henen omdat deze te lang duurden. Namens hem kwam toen Minister Scbwane- bach verklaren, dat de le Minister kennis zal nemen vau de interpellatie en binnen den wettelijken termjjn daarop zal ant woorden. De einduitslag der Frauuche Kamerver kiezingen is, nu alle herstemmingen gehouden zijn, een bevestiging van de overwinniog der vereenigde linkerzijde, het z. g. n. „bloc". De socialisten zjjn in de nieuwe Kamer beduidend talrijker, de radicaal-socialisten en de vereenigde socialisten vormen de meeste zetels. De regeering kan met deze groote meerderheid gemakkelijk hare belofte betreffende politiek, fiaanciëo en sociale hervormingen vervullen. Wat de ecbeidingswet betreft, de Fransche Minister Briand verwacht dat Rome er in zal berusten en een leuze zal vinden om aan le nemen wat niet meer te vermijden is, en de oprichting van vereenigingen voor eeredienst toe te laten. De beslissing vau het op 30 Mei te honden Congres van Fransche Bisschoppen zal waar schijnlijk in denzelfden geest zgu. In de mjjnen van Corrières is opnieuw een brand uitgebroken. De Regeering gaf last tot het nemen van alle mogeljjke maat regelen voor de veiligheid der arbeiders. De Duitnehe Burgemeesters zjjn weder uit Londen vertrokken, verrukt over de hartelijke ontvangst. De vriendschappelijke verhouding tusechen beide landen is er door versterkt. Toch is het niet geheel 't rechte met die verhouding. De Duitsche bladen bevatten artikelen vol achterdocht jegens Engeland, dat een overeenkomst met Rusland zou gesloten hebben in zake de regeling van beider belangen in Atië. Duitschland zon niet gedoogen dat Engeland en Rusland b.v. een schikking toudeu maken betreffende den Bagdadspoorweg zonder daarin gekend te worden. De Duitscbe Bank toch bezit de volledige concessie voor den geheelen spoorweg, tot de Perzische Golf toe. Dat is een recht, waarover Rusland en Etgeland niets te zeggen hebben, en dat, zoo noodig, door het Duitsche Rjjk moet worden beschermd. Keizer Wilhelm heeft, naar aanleiding van het aannemen van de belastingwetten door den Rjjksdag, een hartelijk schrjjven van dankbetuiging gericht aan den Rijkskanselier Vorst von Pü'ow. Ook de vlootwetten zijn nu door de Rjjks- dag in derde lezing defi litief aangenomen. De opening van den Simplontunnel, groote gebeurtenis van internationale beteekenis. is 19 Mei j.l. te Bré^ues, op Zwitsernch grondgebied gevierd. Reeds den vorigen avond was daar alles gel lumineerd, wat in weerwil van den regen geheel slaagde. Op den feestdag zelf regende bet gelukkig niet, ai bleef de luebt grauw. Koning Victor Emanuel van Italië woonde met een schitterend gevolg de plechtigheid bjj. De tunnel zal eerst op den eersten Juni voor bet publiek verkeer worden geopend. Het werk heeft naar men weet zeven jaar geduurd en ongeveer 35 miliioen gulden gekost. De ministriëele crifis in Italië is nog niet beslist. De Paus is eenige dagen ongesteld geweist. Z.H. had een hevigen aanval van rbeumatbiek en moest te bed bljjven. De laatste berich ten luiden zeer gunstig. De patiënt heeft geen koortB meer, mfcar Prof. Lapponi ried hem voorzichtigheid^alve aan, nog wat in bed te bljjven. Toch ontving de Paus Kardinaal Mevry del Val weder bjj zch en vei leende, volgens de „Observatore Romano" verscheidene audiënties. Het Koninkrijk Roemenië heeft een groot, een dubbel feest gevierd. Op 22 Mei 1856 werd Prins Karei von Hohenzollern-Sigmaringen te Boekarest bjj volksstemming tot vorst gekozenop 22 Mei 1881 werd bjj gekroond als Carol 1, Koning van Roemenië. In een buitengewone zitting, waartoe het Parlement was simengeroepen, sprak de Koning een Koninklijke boodschap uif, welke met groote geestdrift werd toegejuicht. Koning Carol zeide o. a.Als ik terugzie op den nu in veertig jrren afgelegden weg, dan is mjjn eerste gedachte alle Roemeniërs te danken, wjjl ze allen, van den hoogst- geplaatste tot den eenvoudigsten landman, mjj ondersteund hebben bjj het vervullen van de moeiljjke levenstaak, waarvoor ik veertig jaar geleden in mjjn nienw vader land gekomen ben. te weten: het opbouwen, van den grond af, van een Roemeenscben staat. VERVOLG DER NIEUWSTIJDINGEN. Hendrik Ibsen is Woensdag middag te Cüristiania overleden. De „Nieuwe Courant" merkt hierbjj aan: „De groote dichter van Peer Gyat, Brand, Spoken, Nora, De wilde eend, Houde Gabler ea zoovele andere drama's, die hun plaats hebben gevonden in de wereldliteratuur en meest op deels realistische, deels sym bolische wjjze de groote vraagstukken der samenleving raken, is 78 jaar oud geworden. Geboren 20 Maart 1828 te Skiën, bracht bij «jjn eerste jongelings jaren als apothekersleerling door, tot bjj in 1850 naar Christiania trok, waar hjj korten tgd in de journalistiek werkzaam was. Het volgende ja&r werd hjj geroepen tot regisseur aan den Nationalen Schouwburg te Burgen, waar hjj tot 1857 als zoodanig bleef en trouw ieder jaar een drama leverde. Van 1857—'64 tooneeldirecteur iu de hoofdstad, brak daarna wat hjj noemde zjjn ballingschap voor hem aan, welke duurde tot 1892, toen hg zich weer voorgoed in Christiauia vestigde. Die ballingschap, die oift zjjn beste werken ge geven heeft, was hg zwerver in Berlgo, Rome, Dresden, Nttachen, en bezocht hg ook nog eens Scandinavië, zgn beboetpredikt vaderland, waar hg als een triomfator werd ingehaald. Zgn dramatische epiloog: „Als wg dooden ontwaken" werd geschreven in 1899. Sedert ontving de wereld niet meer van hem dan de droeve tgdingen van zga lang durige ziekte, telkens afgewisseld door korte opflikkeringen en nieuwe instortiogeneen groot licht dat niet wilde uitdooveu." Uit Arnhem wordt gemeld, dat de heer Mr. W. C. J. J. Cremers in den ouderdom van 88 jaar is overleden. De heer Cremers, die te Gromogeo was geboren, promoveerde aldaar in 1842 tot doctor in de beide rechten en ving in 1847 zgn langdurige loopbaan bg de rechlerlgke macht aan als griffier bg hel kantongerecht te Winschoten. Achtereenvolgens werd hg benoemd in 1854 tot rechter in de rechtbank te Appingedam, in 1856 tot rechter te Win- Bchoten, in 1866 tot raadsheer in het gerechtshof te Zwolle, in 1876 tot raadsheer te Arnhem en in 1881 tot vice-president van laatstgenoemd college, welke functie hg tot 1898 waarnam. In het jaar 1888 was de heer Cremers gekozen tot lid van de Tweede Kamer voor het district Almelo, welk mandaat hg tot 1891 vervulde. In dat jaar bg de Jum-ver- kiezingen herkozen, nam bg het mandaat niet aan en werd vervangen door Dr. H. J. A. M. Schaepman. Twee jaar later werd b| door de Staten van Gelderland afgevaar digd naar de Eerste Kamer, doch legde dit mandaat bg de volgende periodieke verkie zing wegens hoogen leeftgd neder. Van de stad zgner iqwoaiog vervulde de heer Crpmers een aantal jaren het lidmaat schap van den gemeenteraad. Verschillende werkem op rechterigk gebied (o. a. aanteekeuingen óp de Gemeentewet, de Nederlandsche wetboeken en de Notaris- wet) hebben van hem bet licht gezien. Door de arr.-recitbank te Rotter dam is Dinsdag j.l. o. a. veroordeeld: T. H., huisvrouw A. C S., 80 jaar, zonder beroep te Krimpen a/d Usel, wegens eenvoudige beleediging, tot f 3 boete, subs. 2 dagen hechtenis. Voorts werd o.a. behandeld de volgende zaak: Aan het station te Gouda waren in het begin der maand April inmaakpotten gelost ten behoeve van de firma A. Jonker aldaar, van welke er 24 op een wagen waren ge plaatst. Door dun 60-jarigen S. T., sjouwer te Gouda, in dienst van den stationschef, was toen van deze potten er een weggenomen en geborgen in een machineloods, vanwaar hg dezen in den morgen van den twee den April had weggehaald. De pot was echter reeds ontdekt, zoomede de plaats waar hg geborgen was. Bg het weghalen was beklaagde door een agent van politie aangehouden. Eisch 7 dagen gevangenisstraf. Uitspraak over 8 dagen. •AlblaMerdam, 15 Mei. Van de scheepswerf der gebr. Jonker is te water gelaten het rgnschip „Noord", groot 850 ton, voor rekening van den heer J. Mes Az. te Kinderdgk, gem. Nieuw-Lekker land, die het schip zal bevaren. Maandag 21 dezer herdacht H. v. Krimpen, zaagtnoienbaas bg de firms voor» heen J. Smit Cz. alhier, d-n dag, waarop hg vóór 50 j «ren bg die fl -ma ia dienst trad. Van den molen en enkele woningen waaiden de nationale driekleur. Aan belangstelling en waardeering heeft het dien dag den jubilaris niet ontbroken. Z'iowel van de heeren Smit als van zgn werklieden werden bem verschillende ge schenken aangeboden. Mmmerntol, 25 Mei. Bg den heer Otto Ooms liep dezer dagen van stapel een stalen buuscbip, voor rekening van den beer Eiias Koelman to. Utreobt. Het schip kan pl.m. 13000 pond visch levend bewaren. Op 't dek bevinden zich een kantoor en woning van alle gemakken voorzien. Het schip is geheel naar de eischen des tgds ingericht, en getuigt van de ervaren heid en bekwaamheid van den bouwmeester. Bleakenngraaf, 25 Mei. Tgdens het onweder vau gister-middag werd een paard van den landbouwer C. Slingeland alhier door den bliksem getroffin en gedood. Het dier liep op eenigen af-dand van de hofstee in een weide. (Jmpelle a/4 IJsel, 22 Mei. Gisteren werd van de 2de werf der fi ma A.Vuyk& Zonen alhier met gunstig gevolg te water gelaten het voor rekening van den heer Alf. Monsen te Tonsberg gebouwde ss. „Fager- sand". De boofdafmetiDgen dier boot zgn: lengte 210', breedte 32' en holte tot spardek aan de zgde 19. Het draagvermogen op 13 6" zal pl.m. 1000 ton zgn. De boot is gebouwd volgens bet spirdek lype mst verhoogden bak, brug en campague, alles volgens de voorschriften van Norske Veritas Bureau voor hare klasse Gross 1 A 1. Het schip is ingericht voor het vervoer van lading en levend vee, terwgi in de campagne salon en batten zgn aangebracht voor eeo beperkt aantal passagiers. De hutten voor kapitein eu officieren bevinden zich op het spar- en brugdek. Voor het behandelen der lading bevinden zich op het dek 2 krachtige lieren. Voorts zal de boot in de bulten en op dek electrisch worden verlicht. De machine zal een kracht van pl.m. 800 lad. P. kunnen ontwikkelen en wordt in Engeland vervaardigd. De diam. der cylinders zgn: 17i/»" X 281/»" X 47" en de slaglengte is 30". De beide stoomketels, die een diam. hebben van 12', een lengte van 10', leveren stoom van 180 lbs. druk. De gecontracteerde vaartsnelheid zal 11 mgi zgn. Giegen-Ondekerk25 Mei. Don derdag avond gaf onze zangvereemgiag eene welgeslaagde uitvoering in de openbare lage re school. De taal was goed bezet. De zangnummers waren zonder uitzonde ring goed vertolkt en de voordrachten, door de vrouweigke zoowel als maoneigke leden gegeveD, vielen zeer in den smaak. «Geudrlaan, 25 Mei. Gisteren woedde boven deze gemeente een hevig onweder. Verbazend snel volgden de bliksemstralen elktdr op, vlak vóór de woning van J. M. werden twee booge boomen getroffen en in het naburige Ottoland sloeg de bliksem in de woning van de wed. A., zonder brand te veroorzaken, en gelukkig werd ook niemand getroffen. 'Greet-Aininers, 25 Mei. Gister avond gaf de zangvereeniging „Volharding" alhier eene uitvoering in bet schoolgebouw. In zgn openingswoord zette de voorzitter, de heer H. Voorspug Jz. in eenige welge kozen woorden, den toestand der vereeniging uiteen. Lang bad zg een kwgnend bestaan geleid en zelfs was besloten haar, bg gebrek aan belangstelling, op te htffen, doch bet bestuur had den moed niet laten zinken: het was den naam der vereeniging getrouw ge bleven, het had volhard, en de vereeniging was weer opgebloeid en kon op dezen avond baar eerste openbare uitvoering geven. Spreker riep den aanwezigen een barteigk welkom toe en hoopte, dat zg geen berouw zouden hebben op de uit roering te zgn gekomen. Hierna bracht de vereenigiog, onder directie vau den heer J. Kortland, een 5-tal zang nummers ten gehoore, waarna werd opge voerd een bigspel, getiteld: „De Wonder dokter". Vervolgens kregen we wederom een 5 tal zaDgnummers te hooren, die weer werden gevolgd door een kluchtspel: „Hoe Jetje gevrgd werd". Zoowel over zang- als tooneelstukjes valt weinig anders te zeggen, als dat zg goed werden uitgevoerd. Alles bleek goed te zgn ingestudeerd, en liep dan ook vlot van stapel. Ea in zga slotwoord zeide de voorzitter het dan ook, bg hoopte dat zulke avondjes de aanwezigen, niet-leden. mochten opwekken om hunne belangstelling te toonen door als lid toe te treden. Jammer was het, dat slechts een klein getal personen deze uitvoering bg woonde, wat natuurigk in hoofdzaak te wgten is aan bet bar slechte weer. Zg, die echter wind ea regen hebben getrotseerd, zullen daarover zeer zeker geen spgt gevoelen. En wg zonden daarom bet bestuur willen toeroepen: Uwe uitvoering is uitstekend ge slaagd in alle opzichten, maaréén ding ontbrak: het publiek. Zou bet daarom niet mogeigk zgn hetzelfde avondje nog eens te geven, met hetzelfde programma, en wgzi- ging van den datum in een week of veertien dagen na Pinksteren? Zg, die geweest zgn, znlien zeer zeker hetzelfde avondje nog wei eens willen genieten en het Fransche spreek woord bleek hier van toepassing: „de af wezigen hebben ongelgk". Wg meenen, dat, zoo natuur er toe wil meewerken, wg „Vol harding" voor een volle zaal een succes vollen avond kunnen garandeerenl tirott-Ammera, 25 Mei. Bg den heer Joh. Vermeulen, kaashandelaar alhier, was men deze week bezig aan het heien en bad men het ongeluk met (le heistelling omver te vallen, waarbg de werkman A. de Bes zga arm bezeerde, zoodat heelkundige hulp moest worden ingeroepen. De dokter con stateerde dat de arm was gebroken. Door den heer H Voorspug Jz., vee handelaar alhier, werd weder in de afgeloopen week een menigte koeien naar Rotterdam gezonden, om vandaar naar Spanje te worden vervoerd. Door de kaashandelaars alhier werd deze week hier en in de environs de kaas gekocht van f 24,50 tot f26,50. Zwaardere soorten tot f27,50. Kazen boven 12 K. G. bet stuk tot f29 de 50 K. G. De handel is over het algemeen vlug. Haastrecht, 14 Mei. Jhr. R. W. P. F. von Müblen, gemeente-ontvanger alhier, is als zoodanig benoemd te Heemstede. "Haastrecht, 24 Mei. Heden middag is bg den bouwman C. Sprugt in Boven- H&astrecht door het onweder een koe in de weide doodgeslagen. Bg nieuwe politie-verordening is het rgden over de voetbestrating, de zooge naamde „kleine steentjes" strafbaar gesteld. Wielrgders, opgepast I Hoenkeep, 22 Mei. Toen beden-middag de vrachtrgder O. met een wagen vuilnis bg den landbouwer S. te Rozendaal de stoep wilde afrgden, had hg het ongeluk te vallen en wel zoodanig dat hg het wiel over zgn been kreeg en dat erg bezeerde. O. moest op eén wagen thuis gebracht worden, terwgi ook geneeskundige hulp werd ingeroepen. Eenige tgd rust cal voor hem wel een eerste eisch zgn. Jaarsveld, 28 Mei. Door den raad dezer gemeente ia benoemd tot Wethouder de heer C. de Groot. Kinderdijk, 15 M«L Alhier dost zich in ééa gezin een tweede geval van diphtberitis voor, waarvan één reeds met doodeigken afloop. Vau de scheepswerf der firma J. en K. Smit alhier is te water gelaten de schroef stoomboot „Kijkduin", voor rekening van den sleepdienst L. Smit Sc Co. te Rotterdam. Machine en ketel worden vervaardigd op de machinefabriek „Kinderdgk". 'Krimpen a/d Lek, 25 Mei. Dat bet fokken en mesten van vee in deze plaats nog al gaat bleek deze week. De beer Corns, de Jong Albz. verkocht een 2 jarige stier voor do respectable som van f 850. De beer A. de Jong Senior leverde too'n dito beestjs voor den prgs van f 335, dat het kolossale gewicht had van 838 K.G. Door den heer Hk. Kaptein werd deze week een ei geraapt van zgn kippen, dat ruim een Hectogram woog. "Krimpen a/d IJsel, 24 Mei. In den op Hemelvaartsdag gehouden Muziek- wedstrgd voor Harmonie vereenigingen wer den de prgzen als volgt toegekend: a. Wedstrgd „Lecture Vue": 3de afdeeliog: „Harmonie" Giesendam; 1ste af- deeling: „Concordia" Vlaardingen; Eere- af ieeling: geen prgs toegekend. b. Gewone wedstrgd, verplicht nummer 3de afdeeliog „Saint k Nyon" en een nummer naar eigen keuze: 1ste prgs, zilveren me daille, aangeboden door Mr. J. G. Patjjn, Commissaris der Koningin, „Harmonie" Giesendam; 2de prgs, zilveren medaille, „Hoilandia" Vlaardingen; 31e prgs, zilveren medaille, „Vered'ling en Genoegen" 'a-Gra ven ba ge; 4de prgs, bronzen medaille, „St. Johannes" Vlaardingen. Tweede afdeehng, verplicht nntntner:'„Le collier de la Reine" en een stuk naar eigen keuze. In deze afdeeling werd geen prgs toegekend. Eerste afdeeling, verplicht nummer: „!s Reine des Féas, benevens een vrjj nummer, lste prgs, groote bronzen medaille, aange boden door H. M. de Koningin, toegekend aan „Concordia" Vlaardiagen; 2de pr^s, zil veren medaille, „Concordia" 's-Gravenhage 3de prgs, bronzen medaille, „Forum Hadri- ani" Voorburg. Eere-afdeeliog, verplicht nummer: „Doly", première suite tiré? du ballet en een eigen nummer, lste en 2de prgs, niet toegekend; 31e prgs, bronzen medaille, „Harmoniekapel" Hof van Delft. c. Marschwedstrgd: lste prfis, „Concor dia" Vlaardingen; 2deprgs,„Harmoniekapel" Hof van Delft; 31e prgs, „Hoilandia"Vlaar dingen 4de prgs, „Harmonie" Giesendam. d. De directeursprgs werd toegekend aan den heer J. C. Broekhuizen van 's-Gra venhage of L. M. Waasdgk van Vlaardingen, welke heeren om dien prgs moeten loten. De heer H. J. RidderLof van Rotterdam, benoemd tot onderwgzer aan de bgzondere school alhier, cal zgn functie aanvaarden op 1 Juni, op welken datum het ontslag aan den heer Hogenkamp ingaat Langerak, 25 Mei. Tgden* het hevige onweer, dat gistermiddag boven deze gemeen te losbarstte, sloeg de bliksem ia de woning van de Wed. V. alhier, waardoor nogal be- l&ngrgke schade veroorzaakt werd en een begin van brand ontstond, die echter geluk kig door het kordate optreden van de doch ters des huizes kon gebluscbt worden. «Lekkerkerk, 25 Mei. Dinsdag-middag zou de heer v. d. S. een fornuis wegbrengen. De bit maakte zich bang voor het gerammel en ging er van door. Achter bet school werd b(joa een kind overreden en schoot bet hoofdstel van den kop, waarna het beest er opnieuw vau door ging. In vlie gende vaart werd da draai op den hoek bjj het school gemaakt, waar het raam van den heer v. d. W. voor het grootste deel werd vernield De uitgestalde naaimachines bleven onbeschadigd. Een oog van het tuig lag in huis. Ear men er bg was, had het dier zich losgewerkt en werd de reis voort gezet en den dgk opgedraaid. By de wed. B. v. d.W. werd het beest gegrepen. De wagen was daar los gescho'en, liep van den dgk en tuimelde onderstboven. Het fornuis was totaal vernield ea de wagen nog al beschadigd. Op den dgk werd een mglpaal geheel uit den grond gereden. De hit zelf kwam er met ean paar schram men af. «Meerkerk, 23 Mei. Ia de verg***"")? vau ingelanden van den polder „Quakernaak", heden alhier ten huize van mej. Romegn gehouden, werd de heer G. Versluis met algemeene stemmen sis heemraad herkozen. Uit de daarop gedaoe rekening bleek, dat er was ontvangen f 751,27 en uitgegeven f 900,91, alzoo een nadeelig slot van f 149,64. Door den aanhqudenden regen ia het vorige najaar was T 375 extra uitgegeven voor macbiaelooo. Vandaar het nadeelig saldo. Met het oog daarop werd de omslag voor het volgend jaar vastgesteld op f 2,86 per H.A., tegen f 1,50 in het vorige jaar. De begrooting voor 1906 werd vastgesteld op eene ontvangst en uitgaaf van f 909,45. Een voorstel om de visscherg in 't vervolg te verpachten, werd niet aangenomen, zoodat ieder ingeland vrg kan handelen met zgn vischwater. De vergadering werd daarna gesloten. Men besteedt in deze week voor kaaa eerste kwaliteit f 28 per 100 h. K.G. Voor zware soort werd f 32 besteed. De handel is redeigk vlug. «JMIeiiwpeert, S3 Mei. In de heden gehouden vergadering van den gemeenteraad werd met algemeene stemmen tot onder- wgzeres aan de openh. school alhier benoemd mej. H. M. van Zuilicbem te Dordrecht, tg ede no. 1 der voordracht. «JVwerdelees, 25 Mei. Gisteren-middag ontlastte zich boven deze gemeente een hevig onweér. De bliksem sloeg in ds woning van den bouwman FL van M. en verbrgzelde een aan den wand hangende klok. Ottoland25 Mei. Donderdag-namiddag woedde hier een kort, doch hevig onweder. De bliksem Bloeg in de boerderty van de wed. A. Aan ea ea liet overal zga sporen achter, daksparren waren versplinterd, gaten in den gevel geslagen en zelfs een gat in het hooi gemaakt, coodat het een ieder ver wonderde dat er geen brand was ontstaan. •Oaderkerk a/d IJsel, 23 Mei. Op 21 dezer is alhier Overleden de heer Job. van Vliet, die vele jiren de betrekking bekleedde van lid van het bestuur van den polder Kromme, Geer en Zgde en als zoo- danijj. de belangen van polder en ingelanden naar vermogen behartigde. Zjjne vele vrienden zullen zgne nagedachtenis in eere houden. Oudewater, 25 Mei. Men toonde gisteren uwen correspondent een ei, gelegd door een witte leghorn van een ingezetene alhier, dat de buiter gewone lengte had van 76 mM- Ntreefkerk, 24 Mei. De heer P. Kortland alhier is benoemd tot onderwgzer aan de openbare lagere school te Hagestein. Waddtafrnveen, 26 Mei. Tot predikant bg de Geref. Gem. alhier is beroepen Ds. A. Hoeneveld te Kockengen. ftWllllge-Langerak, 25 Mei. Heden zga de eerste nieuwe aardappelen aangeboden aan de Ambacbtsvrouwe van Willige Lange- rak mevrouw le Fèvre de Montigoy—Bisdom van Vliet, te Haaatreeht, UOATtBEBEURTSM op Zondag 27 Mei 1906. Hing fiebseubsvoD. AMMERSTOL. 's Voorm. Ds. Van der Spek, van Schoonhoven. King Blledreotat. BLESKENSGRAAF. 's Nam. li/a uur, Ds. Van Willenswaard, van Goudriaan. PAPENDRECHT. 's Nam. 2 uur Ds. Van Vliet, van Ottoland. VISSCHER1J-BERICIITÈN. *Anana«rutol25 Mei. Van Zaterdag 19 tot en met Vrgdag 25 Mei zgn alhier ter markt aangevoerd 60 zalmen; prgs per y$ kilo van f 1,20 tot f 1,50; 216 elften, prgs per stuk van f 0,40 tot f 1,55. *KraliagMif 25 Mei. Deze week werden ter markt aangevoerd 798 zalmen; prgs Winterzalm f 1,20 k f 1,60, prgs Zomerzalm f 1,05 k f 1,56 per 6 ons; 1220 elften, prgs f 0,80 k f 125 per stuk; 2050 fiuten, prgs f 0.03 f 0,30 per stuk; 2 steuren, die f 44 k t ISO opbrachten. MARKTBERICHTEN. Bndegraven, 22 Mei. Kaas. Aangevoerd 196 wagens, te zamen 9623 stuks, wegende pl. m. 55242 kilo; le soort Goudsche f16,— a 27,50, zwaardere 1 29,50, te soort f 23,— k 25,—, Derby-kaas, le soort f 27,— 27,50; Edammer-kaas, le soort f 28,60, te soort f 26,—. Handel matig. CtoBda, 23 Mei. Kaas, le quai. f27,— a f28,-, te qual. f24,- a 26,- zwaardere f Aangev. 73 partgen. Handel vrgwel. Boter: Prgs der goe- f 1,20 k f 1,30. wei- boter f 1,10 k f 1,15 per kilo. ■tottordnna, 23 Mei. Aangevoerd 24 paarden, 979 magere en 790 vette runderen. 166 vette, 378 nuchtere en graskalveren, 240 biggen. Koeien en ossen 26 tot 38 ct., kalveren 35 tot 53 c. per kilo. Nehssnhsven, 23 Mei. Boter, le qual 55 et, 2e qual. 60 ct per half kilo. Kaas f 24 a f 28 per 60 kilo. Vette kalveren 25 a 28 ct. per kilo. Vette varkens 22 a 26 ct. per V» kilo. Biggen f 10 a f 13 per stuk. Lammeren f 8 a f 13 per stuk. Aardappelen (gele) f 3,— per HL. (blauwe) f 2 50 (poters) f 1,50 Eieren f 3,- per 100 stuks. W*erden, 23 Mei. Kaas. De aanvoer ter markt op heden bedroeg 203 partgen, prfis van Goudsche le soort 126,— k f28.—, Ie soort f 23,- a f 26, zwaardere f 27,60 a Edammer le soort f 2e soort f per 50 kilo. Handel matig. Op de heden gehouden vee- en varkens- markt besteedde men voor stieren f schapen f 30 k 31, lammeren f 8 k 16, var kens f k biggen f 8 k 10 per stuk. Aangevoerd 810 lammeren. UORKESPOW UENTLK. Een ingezonden stuk en eenige berichten wegens plaatsgebrek in een volgend Nommer. BURGERLIJKE HTABD. fiebeanbareB. Van 22—25 Mei. Geboren: Jan Wouter, z. van C. den Besten en A. de Jong. Jacob, z. van J. de Jong en A. Verheul. Getrouwd: C. Strookman, weduwnaar van M. J. Kraal, oud 25 j.( won. te Rotterdam) en M. Zieldorff, oud 21 j. Gemeente Nctaownhwven. De ONTVANGER der Gemeente Schoon- boven. bekend, dat er op 1 Juni a. s. 5 termgnen van den verstreken zgn en hg na dien datum tot vervolging moet overgaan. De Gemeente-Ootvanger, P. VERSLOOT. I A s. Maandag 28 Mei hopen onze j j geliefde Ouders AR1E DEN BOER JANSJE VERKAIK hunne te berdenken. Hunne dankbare Kinderen. Nieuw-Lekkerland, 26 Mei 1906. 8A.b. Maandag 28 Mej hopen onze Hf geliefde Ouders |g| MIJNDERT VAN NAMEN S JR en SR m MARIA BERKOUWER jgg S hunne te herdenken. M Hunne dankbare Kinderen. Nieuw-Lekkerland, 26 Mei 1906, Tot mgne diepe smart overleed heden, na een kort doch geduldig Igden, in de hope des eeuwigen levens, mgn ge liefde Zoon, de WelEd. Achtb. Heer ANTHOKY RUTERUS VAM BEEKUM MAURINNE, in den ouderdom var. 47 jaren. Wed. J. MAURISSE-van Bekkum. Naaldwgk, 21 Mei 1906. Heden overleed, in den: ouderdom van veertien maandenons geliefd Dochtertje flora. D. LEEN en Echtgenoote. Goudriaan, 24 Mei 1906. Algemeene kennisgeving. d ct>: Hierbg beluigen wg, mede namens onze Kinderen, zoowel binnen a's buiten de ge meente, onzen bartelgken dank voor de vele bigken van belangstelling, ondervonden bg onze 25 jarige Echtvereeniging. P. KORTLEVER. H. KORTLEVER-van Buren. Schoonhoven, 26 Mei 1906. Mejuffr. BRANDWIJK Kooijman te Schoonhoven wraagt met 1 Augustus a. s. een flinke Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden. Bg vonnis der Arrondissements- mF RpchtbaDk te Rotterdam van 21 Mei 1906 is NEELTJE PIETER- NELLA YAM DEK li EED EN, zonder beroep, wonende te Palal>ra«k, ter zake van onnoozelheid, gesteld onder Uurateele. Namens de Eiacberesse, Mr. G. J. J. DE MOOIJ, Procureur. Lekkerkerk, 23 Mei 1906. Jongelieden van 21—27 jaar, die zeker willen zgn het volgend jaar te slagen, dienen nu reeds beginnen te leereu en kunnen daarvoor te Rotterdam onder- wg» bekomen van een Onderwgzer, die uit stekend op de hoogte is met de eischen en ▼ragen. Zg, die geen gelegenheid hebben naar Rotterdam te komen, kunnen per correspondentie opgeleid worden, zooals het vorige jaar enkelen daardoor slaagden. Fr. br.letter T. in VAN BEERSCHOTEN's Boekhandel. Itolterdam. OohtzeedUk 374, ROTTERDAM, is geregeld lederen Wwenndag van 9-12 uren te Schoonhoven te spreken in het Heeren-Logement. (voorbehoed- en geneestegen Tlekzlekte, worden verricht door Veearts te Öndewater. op Woenadag 80 Biel a. b., des nam. van één tot drie nar, ia het HEEREN- LOGEMENT (ingang Tuin). Het Beatnar. SCHOONHOVENSCBE wan „Volksweerbaarheid". De inrichting zal, gedurende het seizoen, den geheelen dag geopend zgn van 's morgens 6 tot 's avonds 8 uur. Minimum Contributie f I,—. Wegens Landwefrplicht is mgn ZAAK vanaf 38 Mel tot en met 3 Juni e. k. Hoogachtend, Haastrecht, 26 Mei 1906. P.8. Gelieve dringende boodschappen te bezorgen bg den Heer J. J. OOSTERLING, Marktveld. Voor de onverwachte en overstelpende bewjjzen van achting, ondervonden bg ge legenheid van bun Vgf-en-twintig jirige Echtvereeniging, betuigen Ondergeleekenden, ook namens Kinderen, Behuwdkinderen en Tante, hnn oprechten dank. A. GOUWENS en Echtgenoote. Ukktrkerk, S8 Mei 1906. wan BINNENROTTE naar (recht aver de Veemarkt): Keopman la lerend en geslacht Vee. en zg die een anderen werkkriDg wenschen, zenden SO Cent aan postwissel of post zegels aan D. BROUWER, Oppert 5 Botterdam en ontvangen daarvoor ge durende 8 weken 3 maal per week de BetrekklnggIds", waarin de meeste vacante betrekkmg-n voorkomen, zoowel voor vrouwen als mannen. TERSTOND GEVRAAGD een voor geruimen tgd werk, bjj H. VERWEIJ, Mr. Schilder te Drlebrugge. niet beneden 15 Jaar, knnnen werk winden ln de VERF- en VEBNISFABBIEK te Schoon- bowen. Wordt gevraagd eene nette P. G.i die genegen is 1 Nov. mté naar Amsterdam te gaao. Zich te vervoegen bg Mevr. Wed. SCHALIJ, Sciioonuoven. Gevraagd tegen hoog loon eene flinke goed kunnende werken en koken. Adres Mevrouw VAN DER VOO, Rekendorp, nabg Oudewater. Gevraagd in een klein gezin te Gonda een net P. G.genegen zgode alle voorkomende huishoudelgke bezigheden te verrichten. Zg, die gezellig huiselgk verkeer boven hoog salaris stellen, genieten de voorkeur. Brieven franco, onder Nommer 8, aan het Bureau dezer Courant. Mevrouw TEEPE, Gouwe C 49, Gaada, vraagt direct, door vertrek der tegenwoordige wegens ziekte, eene nette Loon f 100. Terstond gevraagd: P. G., melken geen vereischte en tegen hoog loon, bg P. RIJLAARSDAM te Aarlander- vcenKabaal. THOMSON'S VANILLESUIKER, Is JE suiker, dat staat vast, Eu met de THOMSOS's PUDDING, Steelt men 't hart, van ied'ren gast. Pr gedraag 23 Dec. 1905. van den prgs van f 3, -i3,35 en f 3,50, bg J. TEEKENS, KarnemelkslootGanda. Te kaap aangeboden: Gavel- schuddera, Ceres No. 20, met rieken; ook Hoelharken en Maalmachlnea, Albion No. 9. Te bezichtigen bg L. TONMr. Smid Htllegersberg, Prine-Alexanderpolder Hoofdweg. Ojk verkrggbaar bjj A. VAN VLIET, Krimpen a/d IJsel en te bezichtigen bg de Weduwe ENGELVAART, Wagen- makerg te Capelle a/d IJsel. Alle Machines worden op proef geleverd. Koopt steeds de beste GRASMAAI- MACHINES. HOOISCHUDDERS of PAAR- DENUOOIHARKEN! Te bezichtigen bg 0ndergeteekendedoor wien ook eventuë 1 alle voorkomende reparaties persoouig^ e» ten spoedigste kunnen worden uitgeyofrd. Levering op proef. Onderricht gratis. Aanbevelend p I-ekUerterU. J. H. OSKAM. -il ALGEMEENE te DORDRECHT. In 5 jtar t(jd werd uw oogst door hagel slag tweemaal totaal vernield. Vraagt tarieven ter verzekering van uw le veld staande gewassen bg onzen Correspondent die alle inlichtingen desgewenscht ten uwen huize kastetoes verstrekt. Het goedkoopste en meest gesorteerde IN is Blnnenmtte 101 en Oppert 113, ROTTERDAM. Beslist fiftng email onder contróle. VOOR WERKZAME PERSONEN UIT DEN NETTEN STAND. De Breimachine-MaatsclinppU tot Bevorde ring van Huisarbeid THOS. H. WUITTICK Sc Co., Keizersgracht 263, Amsterdam, verklaart hiermede openlgk, dat men, bg doelmatige opvolgiog harer aanwgzingen f 3,50 en meer per dag kan verdienen, en dat zg over een groot aantal dankbetui gingen beschikt van koopers harer „MIRAMAR" BREIMA CHINE, alsmede officiëeie rapporten van expafts, die zonder onderscheid volkomen overeenstemmen iu hetbeweren, dat hetgeen wg in ons prospectus beloven, met de waarheid overeenkomt. Wg koopen het werk. Men vrage pro spectussen bg de Brelmachlne.MaaUcli.ppU tol bevordering van halaarbeld, AMSTERDAMKeizersgracht 308. J. jteAN IPENBÜMG, Deur waarder te SchoonhM»zal op Woensdag 30 Mei 1906, 's morgens 9 uur, te in de Koestraat, A coutaut, verkoopen: EEN PARTIJ KOZIJNEN met RAMEN, EIKEN KAPHOUT, SPAUREN, een groote part(J Brand hout, enz. Het BESTUUR van het Waterschap Lopik, JLopikerkapel en Zeven hoven is voornemens op Dinsdag den 5. Juni 1906, des middags ten 11 ure, aan den Watermolen No. 1, bewoond door C SLOOTJES, pnbhtk te verpachten: Een GEMEENTEBESTUUR wcoecnt eene geldleeniug van aan te gaan tegen drie en een half procent. Aanbiedingen worden franco ingewacht, onder No. 10, aan bet Bureau vau dit Blad. TE AMSTERDAM verstrekt credieten tegen eerste hypotheek, onder borgtocht en in blanco, tegen zeer billgke rente. Voor aanvragen zich te wenden tot Mr. P. A. GREUP (e Schoonhoven. In voorraad UTR. WAGENS met en zonder Portieren, TIL BURY'S met Kappen, benevens vele soorten van Tuigen, Keffers en Breukbanden, tegen uiterst biltgke prgzen, bg P. HULLEMAN, Harte Ilendeweg U 77, UULOA. B 10, met ERF en GROND, nabg de Haven te den 23. dezer geveild, is in bod gebracht en verhoogd tot De nadere verhooging, afslag en toewgzing big ven bepaald op Woensdag 30 Mei 1906, 'savonds 61/» uur, iu het Koffiehuis „RIVIERZICÜT" le Schoonhoven. latusschen worden verhoogingen aange nomen tegen eene premie van 10 Lekkerkerk, 25 Mei 1906. met nieuw zilver en Callings-Patentas (Dolfiacb model) en 3 gebruikte en een nette Dogcart, op Cullings-Paienlas, bg met BREEDE WIELEN. Rr. Ir. met prgs opgaat, onder lelt. C, HULPKANTOOR Oapelle a/d IJ snel. EEN PARTIJ ZWARE van 3 tol 12 M.voor kcnunmgeu, Drug- dekken en kruigangenzware EIKEN PALEN van 3 tot 6 M.; 100 MARMEREN TEGELS; 10 SLIJPSTEENEN; HaRDSTEENEN DOR- PELS en STOEPZERKEN. Adres BREED VELD, Oad-Albta* ten verzoeke van den Heer Curator, Az aJz a contant, ten huize van den failliet aan het Dorp, op üins- dag 29 Mei 1906, 's morgens ten 10 ure, van: waaronder o.a.: Dogcart met toebehooren, Benzinemotor- Rgwiel, zoo goed als nieuw Biljart c.a., üuffdt, Naaimachine, Tafels, Kachels, Kas ten, Secretaire, Ornamenten-Klok, Schilde rgen, Ornamenten Lantaarns, Zweepen, Wollen Deken, een partg KLOMPEN en verdere WINKELWAREN en al hetgeen meer op de biijstteu staat vermeld en 's morgens afge- nummerd zal zgn te bezichtigen. Notaris. De gewone jonrlUknche GRA8- V ERF AUIITin GRIM te JMtoveld zullen plaats hebbou iu het Koffiehuis van P. KE.NT1E: Voor de Familie VAN EE TEN, de Water schappen eu verdere Administraties onder Jaarsveld op Donderdag 7 Juni 1306, v.m. 11 nur. Voor de Familits GERUNGS, VAN TILL, DI£ PESTERS en VAN HENGST: op Donderdag 14 Jnnl 1300, v.m. l&Vs uur. Bilj stten op aanvraag gratis te verkrggen. H. C. KOOI, Wotoria, JLopik. op Woensdag 30 Mei 1906, voorm. 10 uu -, op het terrein van J. v. VLIET, aan dj Karnemelksloot te t door den Deurwaarder F. H. SWAM, voor zgn principaal den Heer C. J. OOSTERWIJK, van een groote partg als: F.iken Palen, Piankeu, Platen, Baddinga, Raggels, Binten, Latten, Ribbens, Deuren, Kra&lacbot, Schutten, Vloerdelen, Brofleg gers 1x8. Ramen, etc

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2