Kersen hooilanden Tiiiïiiip" mui touw m Mn !i hi ix. - r. sa eoQ mm an iliwlig* Verhoring HEERENHUIS Wei- en Bouwland, HOOIGRAS, nm\i der AflYBrtentlBn. De LANDERIJEN VISSCHERIJEN. Openbare Vrijwillige Verkooping. INBOEDEL, GRASGEWAS, Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente te Bleisvjjk, te Benschop, Griendland enz., Grasverpachting. H. G. KOOI, Notaris te Lopik, Herbert's Kaasklenr Aanbesteding. Een bladzijde uit mijn leven. Tweede Blad. Zilversmeden, Een Jonggezel, Metselaars Opperlieden. Timmerlieden. een Betrekking, Dienstbode, BERICHT VAN INZET. Groot-Ammers, Langerak en Vlist, Te zamen op f 14610,-. Kinderdijk, ijen, als: GOUDA, PAHD met GROOTE MAGAZIJNEN, Winkelhuis WINKEL-EN WOONHUIS. verkocht. 7 is uit de hand Een perceel BOUWTERREIN TE AINEIDE, BELANGRIJKE VERKOOPING OPENBARE VERPACHTING onder Giessendam. Notaris SCHELL OPENBARE VERKOOPING te Schoonhoven. Openbare Verpachting STEIN, Notaris H. OEN BLEKER Notaris M. DEN BLEKER Klaver en Naweide, A, Te IJsselstein B. Te Vreeswijk Haastrecht, De eerste snede Grasgewas UTRECHTSCHE il M- Utrechtsche Algemeene Brandverzekering-Maatschappij, geeft de Kaas ook INWENDIG de GEWENSGHTE FRAAIE kleur. H.H. Zuivelbereiders doet uw voordeel. Chem. Fabr. KEBBERT, Formerend, Interc. Telef. No. 10. Het bouwen van een WOONHUIS TE KOOP: Een gebruikte Pietmolen, Markt A 85, GOUDA. PRIMA CONSUMPTIE. D. Th. DE BOER. F. VAN ZESSEN, Groot-Ammers. G. VIS, Ir. Smid, „DE MERWEDE" te Hardiuxreld Waal-, Profiel- en Siersteenen, J. v. d. BERG. ABDIJSIROOP Centraal-Depöt L. I. AKKER, Van Alkemadestr. tl, Rotterdam. BIINESLAHD. Remonstr. Geref. Gemeente CEREF. KERK Firma M. BIJKAMP, Een RIJ- of PAKHUISKNECHT. Rotterdam - Schoonhoven. JOH. RAVESTEIJN. H.H. Landbouwers! C. VAIM LEEUWEN, V(jverstraat 132, GOUDA, Wringtobben, Karns, Kuipen, BOKKEN eu WAGENS te koop. Bloedmiddel. Hoofd-Agent J. ZON, Voerden te *«n de Erven tso Mij JOH*. VAN DER STOK. ter grootte van 10 HECTAREN, 88 Aren, 17 Centiaren, geveild ten overstaan van den Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk den S3. Mei j.L, ztyn ingezet en verhoogd als volgt Het le perc. op f 200 Het 10e oosteiyk 9e 200 gedeelte op 800 - 3a 370 11e perc. op 900 4a 350 12e 300 5e 380 18e 800 - «0 - 200 14e 800 - 7e - 150 15e 540 - 8e 600 16e 840 9swesteiyk 17e 1275 gedeelte op„ 850 18e 1275 9e oosteiyk 19e 1200 gedeelte op„ 750 20e 600 10e westeiyk 21e 530 gedeelte op„ 700 De teealag blQfl bepaald op Woens dag den 30. Mei 1906, 's voormiddags ten 10 ure, by de Wed. J. BARON te NIEUWPOORT. Nadere inlichtingen geven de mede- Eigenaren, de Heeren C. VAN DER STOK, Burgemeester te Nieuwpoort, Executeur- Testamentair; Mr. I. MOLENAAR, Notaris te Waddinxveen; J. F. NINABER, Notaris te Rotterdam, en genoemde Notaris A. CASTELFIJN. VAN De Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk is voornemens op Donderdag den 31. Mei 1906, 's voormiddags ten 101/» ure, in de „SOCIËTEIT" aan den onder Alblaseerdam, in bet openbaar te verburen: Voor de MAATSCHAPPIJ VAN NASSAU LA LECQ. a. Voor de tijdvakken vanaf 16 Augustus 1906 tot 15 October 1906 en vanaf 16 Augustus 1907 tot 15 October 1907: De STEEK- en WITVISSCHERIJ in de Rivieren de Maas en de Lek, van Bolnesserslootomtrent de scheiding van Ridderkerk en IJaeelmonde, op waarts tot aan het Sloombootenveer te Bergsteep onder Bekgamhacht, in 3 perceelen en massa. b. Voor het tgdvak vanaf 15 Augustus 1906 tot 15 Augustus 1908: le. De VISSCHERIJ in de Rivier de Noord, gedeeltelijk ook genaamd „Pelskat", „de Rietbaan" en „de Strooppot". le. De PALING- en WITVISSCHERIJ in de BakkerskillaDgs de Zaag onder Krimpen a/d Lek. Nadere inlichtingen geven de Heer J. T. HEIJNIS, Hoofdman Ontvanger te Nieuw- Lekkerland, en genoemde Notaris. De Notaris H. GROENENDAAL te Gouda is voornemens op Woensdag 30 Mei 1906, des voormiddags 11 uur, in bet Hótel „DE ZALM", aan de Markt te in he^ openbaar, in één zitting, te veilem Na. 1. Een )zeer ruimgoed onderhouden >oten TUIN, aan den Kleiweg te Geada, wijk E, no. 90, ter grootte van ongeveeé 549 Centiaren. Het Huis bevat beneden: Marmeren gang, 4 kamen! met serre, kenken met marmeren ▼loer en afzonder) yken zolder, binnenplaats en kelder; Boven: 5 kamers, badkamer, provisiekamer en 2 afzonderlijke zolders met diens^bodenkamer. Na. 9. Een goe4 onderhouden aan den Kleiweg te Bands, wyk E, no. 91, VRIJE POORT met rails daarnaast, samen groot ongeveer S45 Centiaren. Het Pand bevat benedenI kantoorlokalen, spreekkamer, pakkamer en ruime en groote magazijnen; Boven: Groote voorkamer, bin nenkamer en ruime kast, waarachter zich de bovenmagazünen en zolders bevinden. Na. 8. Een nieuw gebouwd met afzonderleken opgang hebbend BOVEN HUIS, aan den Kleiweg te Bands, wijk E, no. 92, groot ongeveer 185 Centiaren. Het Pand bevat beneden: Winkel, twee kamers en suite, open plaats, waarachter achterkamer en keuken, daarboven kamer en badkamer; Boven: Voorkamer, keuken, achterkamer met terras; daarboven voor kamer, kabinet, badkamer en zolder met dienstbodenkamer. Het Winkelhuis is verhuurd aan den Heer J. L. BRUNS voor f 700 per jaar en bet Bovenhuis aan den Heer P. J. BELL A ART Jr. voor f 350 per jaar, beide tot 1 Mei 1910. No. 4. Een HIJ 18, ingericht tot Winkel, nagaiifnwaarboven 2 kamers met solder en open plaats, aan den Kleiweg te Bonds, naast het vorige perceel, groot ongeveer 45 Centiaren. Ver- Aanvaarding en betaling op 5 Juli 1906 of vroeger. Combinaties voorbehouden. Te bealchtlgenHet Bovenhuis van no. 3 de 3 werkdagen vóór defl verkoop van 2—4 uur, mits vooraf belet vragende; het perceel no. 6 op Vrijdag. Maandag en Dinsdag vóór den verkoop van 10—12 en van 2—4 uur en op den dag der verkooping van 9—11 uur, en de overige perceelen de 3 werkdagen vóór den verkoop van 10—12 en van 1—4 uur en op den dag der verkooping van 9 11 our. en verkoopen: Verhuurd aau de Firma A. P. MAR TENS Sc Co. te Rotterdam voor f 260 per jaar tot 1 Mei 1910. No. 5. Een HUI8 en Erf aan de Gouwe te Bonds, wijk C. no. 143, kad. Sectie D, no. 1344, groot 79 Oentlsren. Bevattende benedenVoorkamer, tusscben- kamer, achterkamer, opeD plaats en keuken; Boven: Voorkamer, tusschenkamer, slaap kamer met alkoof en keuken en daarboven grooten zolder in 2 gedeelten en dienstboden- kamer. No. 6. Een op goeden stand staand waarin gedurende tal van jaren de Bsk. keril ia uitgeoefend, welke een burger bestaan opleverde, aan de Oostbaven te Gosds, wijk B, no. 53. met 2 uitgangen aan- en een recht van uitgang door eene poort naar de Lange Noodgodsteeg, met f BOVENWONINGEN, afzonderlijk opgang hebbende in de LaDge Noodgodsteeg, kad. Sectie C, no. 2588, groot 190 Centiaren. Het Winkel- en Woonhuis bevat beneden: Winkel met kantoortje, kamer, achter kamer, slaapkamer, kelder met 2 gemet selde eierputten, bakkerij, keuken, open plaats, schuur en bergplaats met recht van uitgang; Boven: Voorkamer, 3 slaapkamer tjes, waarboven 2 bloemzolders met slaap kamertje. De Bovenhuizen zön te zamen verhuurd voor f 2,10 per week. N.B. De Inventaris der Bskkert) en Winkel kau tegen taxatie worden •vergensmen. Nes. 8 en 9. in het Van Bergen IJzendoornpark te Besds, aan den Hoofdweg, in 2 per ceelen, zooals het terrein door piketten is aangewezen, kad. Sectie H, no. 1031, samen groot 404 Centlsreu. in de Zaal van Gebrs. DIEPENHORST, ten overstaan van Notaris SICHTERMAN te Meerkerk, op Donderdag 14 Jsni 1906, 's namiddags 5 uren. precies. Informatifin bij de Heeren SICHTERMAN voornoemd en VAN STAVEREN teAroeide. van van benevens te Giessendam zal op Zaterdag 9 Juni 1906, des namiddags te 3 uren. ia het RECHTHUIS te Gleaeen-Oadekerkvoor het seizoen van dit jaar, in bet openbaar ver pachten Voor Mevr. de Wed. Ds. SNELLEN: 89.91.84 H.A. aan den Breeden Achter, dijk, in de gewone 16 perceelen. Voor de Besturen v/d polders Giessen- Oude Boven- en Benedenkerk: 1.40.76 H.A. AVELING en KADE in den polder Gleo- ■en-Oade-Bevenkerk, genaamd „Ge- meenelandskamp". En voor de Algemeene Armen van Gies sendam: 9.95.90 H.A. in bet Broek en 0.55.IO H.A. buitendams in bet Broek. Nadere inlichtingen zijn te bekomen by den Heer GÖBELL te Giessendam en ten kan tore van voornoemden Notaris. De Notaris D. TEIJINCK te X/ L Schoonhoven zal op Donderdag 81 Mei 1906, 's morgeDB9i/s ure. il*y in het HEEREN- La) G E M E N T aldaar, in het openbaar verkoopen: Eea gedeelte van een feed •nderheuden waaronder: Onderscheidene goed gevulde Bedden met toebebooren, Ledekjmten met Matrassen, Mahoniehouten Linnenkast, prachtig Kabinet, Mahoniehouten- en andere Tafels, Stoelen, Spiegels, Schilderijen, diverse Kastenalsmede Peroeleln, Giss en Aardewerk. Alles daags te voren te bezichtigen van 10 tot 12 en van 2 tot 5 uur. Breeder by biljet en nader onderricht ten kantore van den Notaris. van in elf perceelen, door het BESTUUR van den Polder op Wsenndsg O Juni 1906, des avonds zeven uur, ten huize van A. MULDER by Haawtrecht. ffevaatiffd t* AMSTERDAM, Damrak 74. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 1 November 1880, No. 28. DIBSCTXURIN 1 Ir.8. R. J.i.Nchevichaven, K. W. Scott en J. F.L. Blankenberg. Seoretaris dor Directie: Mr J. 1. ScheitcfaaVPn. Voltoekend Maatschappelijk Kapitaal f 1.000.000.— Veraekenl Kapitaal 135.UCt 157-üO Venekerde Bento 2.1X0.201.08 Outran#sten |n 1004 0.X3 nji'SO} Beeerven op 81 December 1004 M.l'l.'i HUI.CO Tot SI Decemb. 1004 aau verzekerden betunld, 21.40i.si3.il J I JAABL1JKSCHK premie voor f 1000.- Oaderdom. I «0Jaren aa 15 Jaraa A "ïLHi"- Jjmj hi o.,rtua.. is 64 I 41 68 87 42 27 62 43 18 28 97 44 61 34 62 46 85 *-' 03 36 PadalOk JMfMAmé» JaarllJkar.h* llÏÏreaU 1 f 100 (Mtort kapllai 58 VA 68 78 r-9 46 60 52 62 19 64 fc2 40 50 65 ton overstaan van den Notaris REIJNDERS te |1 Zevenhuizen, by veiling, JUK verhooging en afslag, op IIM) Woensdagen 20 en 27 Juni 19Q6, telkens des voflrmiddags te elf uren, in het Logement „DE ZWAAN", op het dorp, van: DE KAPITALE genaamd„Heep vleit den lsndinsn", met aanhoorige OPSTALLEN, ERVEN, WERF, TUIN en BOOMGAARD, benevens diverse perceelen Beer vrnchtbssr alles, aan een geheel, staande en liggende binnen de gemeente RLEI8WIJK, in den Overbnartechen pelder, aan den Hoefweg, strekkende van dien weg, west waarts op tot dn landscheiding tusschen ScbieJand en Delfland, helend ten noorden de Negotiatie „Land is zekere bezitting" en ten zuiden den Heer C. J. A. Bichon van IJsselmonde, samen ter grootte van 54 HECTAREN, 88 AREN, 30 CENTIAREN. To veilen in 6 perceelen, die by den afslag in verschillende combination zullen worden aangeboden. In eigendom en gebruik te aanvaarden, vry van huur: de Bouwlanden met Bloot- schoof en de Weilanden 15 December, beide van dit jaar 1906 en de Woning c. a. 1 Mei 1907. Betaling der Kooppenningen 15 October 1906. Notitifin, houdende perceelsbescbryving, kadastrale kaartopgave van lasten en voornaamste verkoopbediDgen zyn verkrijg baar ten kantoren van den Notaris REIJN DERS te Zevenbuizen en van den Notaris L. Tb. J. M. MEIJLINKle Sweelinckstraat 58 te 's-Gravenhage. te IJmelsteln zal aldaar, in het CONCERTGE BOUW van het Café „de Strik", op Woensdag 13 Juni 1906, 's voorm. 11 uur, in ééne zitting, publiek veilen en verkoopen, afzonderlijk en gecombineerd Voor de Erven van den Heer J. VAN ZANTEN: I. Een perceel vóór aan den weg beplant met 50 beste jonge VRUCHTBOOMEN, aangelegd in 1905 en 1906. met KADE en WEG, waarop jonge POPULIEREN POTEN, en WATER aan de noordzyde in het boveneind, naast eigendom van den Heer A. van Beusekom; kad. Sectie A. nos. 740a. 7405. 740,740c, 741 en 742, samen groot 8.67.89 Hec taren. 11. Een perceel geheel als perceel II usschen dat perceel I en eigendom van d«n Heer G. Brouwer; kad Sectie A, nos. 739a, 7395, 739, 738a en 738, samen groot 8.89.57 Hectaren. Eiken werkdag te zien. Breeder by biljetten. Inlichtingen geeft genoemde Notaris. te IJsselstein zal publiek verknopen en verpachten als: in bet Koffiehuis „DE ROODE LEEUW", op Maandag 18 Juni 1906, 's nam. 6 uur, voor Mevrouw Wed. J. M. VAN DER SCHALK, dir Heeren C. VAN AME RONGEN en C BOS, Mevrouw J. D. VAN ARKEL, den Heer C. VAN VLIET, de Erven van den Heer E. BOS Wzn. den Heer J. VAN DEN HOOGEN, den Heer P. VAN DAM en den Heer ANT. DE KUIJER in het Café van den Heer MENTHEN, op het Dorp, op Vrydag 22 Juni 1900, 's nam 6 uur vim de „Bosscherwaard" voor Mevr. RADEMACHER SCHORER VAN NIEUWERKERKE, geb. Royaards en van de „Bolswaard" voor Jhr. Mr. S. VAN CITTERS. Breeder bfi biljetten. Het BESTUUR van de Polders Beneden- Haastrecht, Hoog- en Laag-Htl- wyk zal op Donderdag 7 Juni 1906, des namiddags te 6 nren, ten huize van Mej. BLANKEN te publiek verpachten: van de Pnldereigendommenin perceelen als vorige jaren. De Secretaris van genoemde Polders, A. DE GROOT. Haastrecht, 18 Mei 1906. A*. 1811 ALGEMEENE BRANDWAARBORG MAATSCHAPPIJ, werkende in verband met de MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL f 9.000.00Ü. ONDERLINGE WAARBORG. VASTE PREMIE. Het Beat uur geeft door deze kennis, dat aan den Heer N. F. CAMBIER VAN NOOTEN, op diens verzoek, wegens vertrek, op de meest eervolle wyze ontslag is ver leend en dat tot Correspondent voor LOPIK en Omstreken benoemd is de Heer bp wien aangiften tot deelneming aangenomen worden en nadere inlichtingen te be komen zyn. Het Bestnnr, C. M. R. RADERMACHER SCHORER. W. E. VAN LENNEP. G. ELINK SCHUURMAN Jzn. Gedeponeerd. Door Consumenten gewenscht, doer den Haandel Opgericht 1858. verlangd- Op Donderdag 31 Mei 1906, 's mid dags 12 uur, zal voor rekening van den Heer J. VINK, door den Bouwkundige C. NUGTEREN te Ameide, ia het Café „DE DRIE SNOEKEN" te Lexmond, worden aanbesteed: ■an den Straatweg te Lex mend. Bestek met teekening liggen ter inzage vanaf Dinsdag 22 Mej a. s. in voormeld Café en zullen tegen betaling van 1 Gulden verkrygbaar zyn by genoemden Bouwkun dige, by wien op Vrydag 25 Mei e. k. persoooiyk inlichtingen kunnen worden inge wonnen. nog in goeden staat zyade, br. der schijven 11 Centimeter. Franco brieven, onder No. 9, aan het Bureau van dit Blad. PP BUwlelen werden ln be waring geneinen. Aanbevelend Emallleeren en vernikkelen van BUwlelen, leklas voor 12,—per rfl wiel. Ook het beste en goedkoopste adres voor alle le kwaliteit ONDEBDEELEN, als BANDEN, KETTINGEN, PENDALEN, HANDVATEN enz. Alle reparatlën aan Rywielen voor biliyken prgs. Verkoopt uitsluitend le kl. By wielen. Aanbevelend. F. VAM ZE88EW. van BOEK HUIOEKOPER, Amsterdam, Greuingen. AGENT voor Ouderkerk a/4 IJssel en Omstreken Ouderkerk u/d IJssel. Ondergeteekende bericht bier- mede zjjne aanstelling als Ver tegen woordiger der Stee as-Waaleement- steenlabrlek en beveelt zich minzaam aan voor de levering van alle soorten prachtige kleuren, kloeke vorm en metalen klank. Monsters en pryzen op aanvraag. Aanbevelend, Ammerstel, 15 Maart 1906. De Heer Een 84-Jarige grijsaard ls aan het woerd. Het is de Heer SIMON VAN DER WIJNGAARD, wonende Isaflc Hubertstraat 129, Botterdam, die navolgende heeft mede te deelen: „Openiyk en volgaarne verklaar ik, dat ik door zulk een 1/=^ H\ hevige borstziekte was aangetast, dat mijne gezondheid =-vl geknakt was, waardoor ik in een ziekeiyken en zwakken toestand verkeerde. De koorts, die my somtyda aangreep, was een ver- schrikkelijke plaag voor myn gestel," zeide de Heer VAN DER WIJNGAARD tot onzen verslaggever. „Zg maakte my zwak en ellendig, deed myn eetlust verdwyoen en veroorzaakte hartkloppingen, die zoo hevig waren, dat ik daardoor hoe langer hoe bleeker en kortademig werd. Het zweet brak my somtyds uit. De nachten bracht ik wakende door. Ik had somwyien zulke hevige hoestbuien, dat ik uren noodig bad om op rust te komen, terwjjl myn borst hggend op en neer ging en voortdurend piepte. Natunriyk beproefde ik allerlei medicynen, in de hoop genezing te Simon v. d. Wijngaard, vinden. Geen enkel middel, door my genomen, deed mij naar een pboiograpbie. goedtotdat ik een proef nam met de klooster Sancta Paulo; één enkele flacon van dit middel overtuigde m# reeds, dat ik ten laatste het ware geneesmiddel gevonden had, want vanaf het eerste flescbje kon ik direct gaan Blapenikdie weken slapeloos had doorgebracht. Ik ging daarom met de Abdilalrssp voort, werd pleiziger gestemd, opgeruimd en vrooiyker. Na het gebruik van één flacon van f 1,— en twee van f 2,— was ik geheel genezen. De koortsen en hartkloppingen waren verdwenen, bet piepen en bygen hield op, zoodat mgn gezondheid en kracht niets te wenscbey meer overlaten. Gy kunt gerust bekend maken wat ik heb gezegd en mgn portret in de couranten plaatsen, opdat anderen de uitwerking kunnen zien van de zoo terecht beroemde AbdU*lreap." Past op voor namaak, en let op dat men U de echte AbdUelreep geeftdeze is kenbaar aan een rooden band om de flesch, waarop de handteekeoing van den Generaal Agent L I. AKKER, Rotterdam voorkomt. Alle andere is namaak. pry9 f v-, f a, Verkrygbaar by A. C. FIJN VAN DRAAT te Schoonhoven; A. N. van ZESSEN, Drogist te Schoonhoven G. VAN DBH WOUDEN te Lekkereehe; G. S. ROSS te Oud-Alblas; J. L. VLOT te Oud-Ai.bi.as; W. van REES te Blzskknsoraaf; J. SCHUTTE te Molenaarsgraaf; C. van ZESSEN te Vuilendam; T. TERLOUW te Goudhiaan; M. v. HOU WENINGEN te G.esen-Nieuwx., J. ZONNEVELD—Piex te Hoornaar; C. BROUWER te Meerkerk; G. BOUWMEESTER te Tienhoven; P. G. J. de JONG te Ameide; G. COLJE te Lopik; G. v. d. HOEK te Cabauw; Jb. den OUDSTEN to Groot-Ammers; T. MOLENAAR te Lexmond; R. VERMEULEN te Lanqerak; K. VAN DAM te Bergambacht en f 8,50 per flacon. Wed. J. VUIJK te Krimpen a/d IJsel; C. VAN WIJK te Oudewater; Firma WOLFF èc Co. te Gouda H. v. d. DOOL te Sliedrecht, Boveneinde C. VAN STEENIS te Noordeloos; FRANS VAN DAM te Gouderak J. DE KLUIVER te Ottoland; A. V AN WALSUM Pr.., Ouderkerk a/dIJ. W. DONKER. Krimpen a/d Lek; C. C VAN GENNEP te Moord**cbt; H. POT te Nieuw-Lekkkrland; Mej. KORTEWEG te AumanpiM; Wed. F. AMSING te Alblasserdam; E. UILGEMAN te Streefkerk C. SPELT te Nieuwpoort; F. J. BATS te Stolwijk; J. ALES te Zevenhuizen P. GOUDRIAAN te Capelle a/d IJsel G. EIGENAARDrogist te Suedrecht; W. J. VAN DAM, te Haastrecht; G. DEN HOED te Berksnwoude. VU H1EH EI DAAR. De twee atroomingen in deS.D.A.P. De Nieuwe Tydgroep eu de Kamerfractie der S. D. A. P. weten het samen nog niet te vinden. De „Nieuwe Courant" schrgft over die verdeeldheid: „Het Congrea bad uitgemaakt, dat de Nieuwe Tyd ongeljjk bad en de aociaal demo cratische politici niet meer mocht hinderen. Er werd verwacht, dat daarop een of meer van de Nieuwe Tydgenooten gemoedelgk in het Partö-bestuur zouden plaats nemen, ten einde aldaar, overeenkomstig het Congres- besluit, het inzicht hunner groep big vend ondergeschikt te maken aan dat der zege vierende meerderheid. Weliswaar had me vrouw Roland Holst na de stemming dreigend geroepen: over een paar jaar zien wy elkaar terug 1 maar dit kon van alles beteekenen, en in Duilscbland bad men gezien hoe zelfs de kwaadste opposant ten slotte murw te maken valt. Het ia evenwel anders geloopen. De heer Van der Goes wil niet ia (let Pértqoeatuur en niet uit de party. De Nieuwe Tqdgroep houdt dus een hoekje van de party bezet, welks grens zty zoover mogetyk tracht uit te breiden en daarin biyft zfl zitten, bewe gingloos, zonder deelneming aan het „party- leven", maar niet stilzwygend, o neen! Het biyft een hinderlijk hoekje voor de overwinnaars van Pascheu. Eu werkeigk grappig is, dat Van der Goes thans precies betzelfde van de Party vraagt, als wat de groote party-leider enkele weken geleden heeft gefiischt en verkregen „eerherstel Wilde men hem als leider behouden aldus Mr. Troelstra in Egn bekende brochure, dan moest bet Congres dat van 1906 onge daan maken en hem rehabiliteeren. Deelneming aan het partyieven zoo thans Van der Goes is niet van ons te verwachten, zoolang het Congres zga Pasachbesiuit niet intrekt. Hoor nu Mr. Troelslra zwaarwichtig be- toogen, dat dit een oumogeiyke eiscli is van Van der Goes; dat het niet kan! En biyft er ernstig by Nieuwe party groepeering? Naar aanleiding van de rede, door den beer Talma gehouden iu de Kamerzitting van Vrydag 4 Mei, scbryft de Uaagsche Redacteur van bet „Handelsblad": „De wedergeboorte van Us. Talma! Onder 't Mmisterie-Kuyper was hg, evenals Dr. Kuyper zelf, meer „christen" (politiek christen al.) dan democraat, bjj bad, gelqk wy wel eens hebben opgemerkt, toen eigenlgk weinig gelegenheid om zich vry te uiten. Maar nu zyn die vier jaren „christeiykheid" achter den rug, de oogst op dat gebied is binnen, democratische laksheid van een bevriend kabinet behoeft nu niet meer zwygend te worden ontzien, er zit trouwens nu een Ministerie dat een Bociale wet in gediend heeft, die onder 't vorig régime ▼oor het L. O-subsidie bleef liggen en nu voelt de democraat Talma zich weer vry en kan, op zga beurt, de christen Talma eens op non-actief gaan. Zoo'o „rooie" speech van den heer Talma hebben wy op geen stukken na in de vorige vier jaren te hooren gekregen. Ea al dien schroomvailigen en schuchteren in den lande, die toch maar liever op ea^tjrechtsche dan op een linkache stemmen,\wdat men links toch zoo licht in 't kielzog van de socialisten heet te sturen, geven wy den raad om de rede eens na te lezen, die Vrydag j.l. de antirevolutionaire leider Talma heeft gehouden. Ook die vau den katholiek Baron Van Wgnbergen trouwens. Maar vooral die van den heer Talma. Een sociaaldemocraat kon 't wel krasser van vorm hebben gezegd (de heer Schaper be wees dat Vrydag jl. in zfin heftige woorden- wiaseliog met den beer Van Dedem), maar kon niet méér aan inhoud hebben gefiischt." „Zou de heer Kuyper, toen hy onlangs eenige dagen iu het land was, zyn luitenant Talma het commando hebben gegeven: links zwenken? vraagt „Het Volk". Zouden wy ▼oor ,«en herleving van de dagen '91— 84 ■taan? Hoe het zy, zeker is: de heer Talma sprak zoo rood, zoo rood, dat het een mirakel was. Er trikte verontwaardiging in zyn stem toen hy den ehristelgken agranfir Van Dedem en den vrijzinnigen agranfir Zglma aan hunne zedeltike verplichtingen tegenover hunne arbeiders herinnerde. Er snerpte sarcasme door zyn woord, toen hy van den werkgever sprak die zyn zieken arbeider laat hongeren uit vrees voor simulatie. Er loeide toorn door zyn rede, toen by smaalde op hen die de arbeidskracht meten en betalen als ponden krenten. Maar wat trilt en snerpt en loeit er al niet in de stem van den beer Talma, als hjj het op tyn heupen heeft? Hg is waariyk een „gebenedyd acteur." Vier jaren lang heeft hy de arbeiders helpen trappen en knevelen, en alsof er niets gebeurd ware, hangt by daar eenklaps weer den gebraden haan uit en etaat sociaal te zalven dat het een lust is." Verschillend inzicht. Onder dagteekening van 10 Mei scbryft „Het Volk": „Ia het wetsontwerp op het Arbeidscontract etaat een artikel, dat den werkgever ver plicht om, als een arbeider ziek wordt, hem gedurende een tyd, gelgk aan den duur van den opzeggmgatermyn, zyn loon uit te betalen. Dat is dus voer de overgroote massa der arbeiders ééu week, voor inwo- nenden, b.v. voor dienstboden, zes weken. De heer Talma beeft een geweldige sociale speech gehouden voor dit artikel. Hy heeft er den heer Lohman mee uit zyn tent gelokt, die steeds meer als de leider van de conservatieven optreedt, en die van al wat er voor de arbeiders wordt voorgesteld, steeds en allereerst de schade ziet die bet kapitaal te dragen zal krygen. De heer Talma had gesproken van chnsteiyke plichten, die de werkgever heeft jegens de arbéïdera, daartegenover beweerde de beer Lobman dat men cbristeiyke plichten niet in de wet kan schr|ven. Even te voren had hy Schaper verteld, dat de christeiyke humaniteit niets met het arbeidscontract te maken had. Toen kwam de heer Heemskerk, die een derde standpunt innam. Die had niets tegen de grondgedachte, maar wel wat tegen de uitvoering. Die wou wel de gedachte, maar niet de daad. Ziedaar au drie politieke christenen. Christelijke plichten zet je niet in de wet, zegt de heer Lohman. Ei zoo, en waarom niet? Er, zal'misbruik van gemaakt worden. Of er ooit misbruik gemaakt wordt van de omstandigheid dat ze niet in de wet stun? Dat doet er minder toe, in dat geval ia de arbaider de lastdrager. Da heer Lohman beweerde zelfs, dat de heer Talma zich op het standpunt van dan klaaaenatryd had geplaatat, door ar Mém «9 patroons als twee tegenover elkander staande partgen aan te zien. De beer Talma sociaal-demokraatEa dat alleen omdat hy „christetyke plichten" in de wet wilde schryven! Men zou anders zeg gen dat juist de christenen, met hun denk beelden over den zondigen menscb, het noodzakeiyk moeten achten die christeiyke plichten tot dwiügend recht te maken. Het leuke van het geval is, dat dit nu de menschen zga, die zeggen iu de politiek geleid te worden door Gods woord. Allen geleid door Gods woord en toch op zoo verschillende wegen." Arbeidscontract. Na veel discussie ia met 60 tegeu 12 stemmen aangenomen het volgende artikel: „De werkgever is verplicht in geval van ziekte of ongeval van eenen by hem inwonenden arbeider, zoolang de dienstbe trekking duurt, doch uiterlgk tot eeu tyd van zea weken, voor diens behoorlijke ver pleging en geneeskundige hehandeling zorg te dragen, voor zooverre daarin niet uit anderen hoofde is voorzien. Hg is gerech tigd de kosten op den arbeider te verhalen, doch voor zooveel betreft die der eerste vier weken alleen dan, wanneer de ziekte of het ongeval door diens opi:et of ouzede- Igkhei'i veroorzaakt of het gevolg is vau een lichaamsgebrek, waaromtrent de arbeider by het aangaan der overeenkomst den werk gever opzetteiyk valsche inlichtingen heeft gegeven. Elk beding, waardoor deze verplichtingen des werkgevers zouden worden uitgesloten of beperkt is nietig." Ook is aangenomen, dat de arbeider zyn aanspraak op loon behoudt, wanneer hy bereid was te arbeiden, doch de werkgever daarvan geen gebruik beeft gemaakt, hetzy door eigen schuld of zelfs tengevolge van hem persoooiyk betreffende, toevallige ver hindering. Een en ander sluit natuurtgk ook vrouwe- ïyke dienstboden in zich. Dr. A. VV. Bronsveld ia weinig ingenomen met het Arbeidscontract. In zyn „Kroniek" drukt hy de vrees uit, dat het aanleiding zal geven tot allerlei misverstanden, vergis singen en vergrypen. Maar er is iets ergers. „Reeds in ons oude Doopformulier wordt gesproken van twee partgen, die in elk verbond begrepen zgu en van de eene party wordt gezegd, dat zg wordt verplicht tot eene nieuwe gehoorzaam heid. Ia het nu aanhangig arbeidscontract beersebt, indien wy ons niet bedriegen, een sterke eeazgdigbeid. Den zoogenaamden werkgever worden allerlei verplichtingen op gelegd, en den arbeider worden allerlei rech ten toegekend. Denkt de wetgever aan den werkgever, dan is hg pessimist, wantrouwend, kwaaddenkend, terwgl de arbeider hier voor ons Btaat als de vermoorde onnooeel- heid, en een kort begrip van alle deugden." Toch is tegen de bezittende en tegen de werkgevende klasse bg een groot deel der arbeiders een geest heerschende van zeer krachtigen weerzin en neiging tot verzet. En nu moeten de eerstgenoemden uit „vaderiyke" toegenegenheid zich voor huu werklieden toch maar bet eene offer laten getroosten Da het andere. „Dit ib meten met twee maten. En daar komt dit by terwgl men een beroep doet op de moreele beginselen en gezindheden der werkgevers, maakt men een wet, die den wortel van alle zedetykheid, dat is de vrybeid, afsngdt. Er blgft door al die tot in de kleinste bgzonderheden afdalende voorschriften en bedingen, nagenoeg niets over voor de per- soonlgke welwillendheid. Van den patroon wordt gehaald wat van hem te balen is, en den arbeider valt de eene na de andere winst in den schoot. Ik zou willen, dat ook den arbeider werd gewezen op zyn moreele verplichtingen, en dat deze by onze codificaties wat minder uit het oog werden verloren. Alles wat wfi voortaan voor onze onderhoorigen doen, zal worden aangemerkt ala iets, dat w(j verplicht zyn: „te moeten het wel doen", zal men ons toeroepen. Ik weet wel, dat er hardvochtige patroons zyn: en ik zie ook wei iets van de ellende en verlegenheid, waarin werklieden door ziekte en tegenslag gebracht kunnen worden en ik vind bet ook hard, dat zg dan door een armbestuur of door particuliere lief dadigheid moeten geholpen worden; maar nu komt het contract in alles voorzien en de moreele band wordt juist daar doorge sneden, waar hy vroeger het sterkst werd gevoeld. Om het bekende woord te gebruiken: de arbeider ziet zfjn rechten, en de werkgever zjjn plichten vermeerderen; dit vinden wy eentydig en onbillgk. Bovendien zal men, eenmaal aan het vieren van de iyn, niet ligt kunnen zeggen waar dit zal ophouden. Bedriegen wy ons niet, dan heeft een ▼ryzinnig democraat dezer dagen de uit drukking gebruikt: „arbeiders-staat". En het schynt wel, dat wy daarheen op weg zyn." Vergadering van den Gemeenteraad van KRIMPEN a/d LEK. van 18 Mei 1906. Aanwezig de heeren J. Drapers, M. Boo- gaerdt, J. Huizer, W. v. d. Weiden, K. Smit, P. v. d. Linden en P. v. d. Hoog. Voor zitter Secretaris de heer J. G. van Mierop. De voorzitter opent de vergadering en leest de notulen der vorige. Na eenige inlichtin gen door den heer Smit gevraagd en door den voorzitter aan dezen gegeven worden de notulen goedgekeurd. De voorzitter: Ik deel u mede, dat is ingekomen van Ged. Staten een goedgekeurd bestuit tot af- en overschrö ving van een post op de begrooting van 1205. Wordt goed gekeurd. Verder deel ik u mede: een voorstel van Burg. en Weth., tot overschryving van een post van f 69 96 op het hoofdstuk onderwys. Wordt aaogenomen. Ten derde is aan de orde een adres van het N. O. G. om de traktementen der onderwyzers zoodanig te verhoogen, dat ze geen oogenblikkeiyk nadeel ondervinden voor het betalen der procenten voor pensioenen. De heer Boogaerdt: De vorige maal was dit adres reeds ingekomen. Op myn verzoek is het aangehouden tot deze vergadering, omdat de raad toen niet voltallig was. Ik meen nu dat we hierop niet kunnen ingaan. Waar de onderwyzers later zelf <ffe groote voordeelen van deze pensioenen genieten, dunkt my dat zy ook zelf die kosten betalen. De voorzitter: Burg. en Wethouders hebben precies hetzelfde oordeel gevormd. De onderwyzers genieten hier een trakte ment f 60 hooger dan dat het minimum by de wet bepaald. Bovendien krygen te nog f 26 extra voor bet lesgeven in vrye- en orde-oefeningen. Feiteiyk hebben ze hier dus een traktement van f 676. Burg. en Weth. stellen daarom voor het adres voor kennisgeving aan te nemen on het venoefc te wheen «o de head. De heer Ven der Hoob. Zon het niet wen- schelgk zyn het voorstel van Burg. en Weth. in rondvraag te brengen. Het voorstel wordt aan stemming onderworpen en met algemeene stemmen aangenomen. De voorzitter: Ingekomen is de rekening en verantwoording van de gezondheidscom missie, zetelende te Schoonhoven. De heer SmitIk zie niet de gespecificeerde rekening van de reis-en verblgf kosten der leden. De heer BoogaerdtDeze zgn te vinden aan de andere zyde. Hierna wordt de reke ning met algemeene stemmen goedgekeurd. De voorzitterIogekomen een adres van den heer A. de Boer te Nieuw Lekkerland, waarin deze betoogt dat het lateren van een dak met riet en bedekking daarvan met pannen niet bg de wat is verboden, doch dat de raad een besluit kau nemen zoo iets toe te sta&D. Wg hebben by bet voordoen van bovengenoemd geval moeten toepassen art. 65 der woningwet. De heer BoogaerdtBy art. 56 der be doelde wet is verboden hot uitsluitend met rietdekking van een woning. Dit ia gedaan met het oog op brandgevaar voor zulke gebouwen by het rond vliegen van vonken. Da heer Van der Hoog Er staat met riet gedekt, doch by Van den Berg dekt men met pannen. De voorzitter: Dat alles is volkomen juist. We hebben het adrM afgewezen op grond van art. 55 der woningwet. Ik wilde met de heeren eens over dit adres spreken. Het kan tot vele kwesties aanleiding geven. Weer is ons een adres in handen gesteld, waarin wordt verzocht de rietbedskking op reeds bestaande gebouwen te mogen behouden. Da heer Van der WeidenHandhaven we de verordening, dan zullen we vele inwoners ergen last aandoen. Daarin staat n.l. dat elke woning moet worden gedekt met plan ken. Dit vind ik op het oogenblik onuit voerbaar. Ik stel voor deze zaak tot de vol gende vergadering aan te houden. Ieder lid kan de zaak dan nog eens nagaan. Zoo mogeiyk konden we in genoemd artikel dan eemge wgziging aanbrengen. De heer Van der Hoog Ik ben het vol komen eens met den heer Van der Weiden. Vele menschen zullen door handhaving van bedoeld artikel veel nadeel ondervinden. De heer Van der Linden Voor de boe renwoningen is het oDmogeiyk de daken van plaukeD te maken. Elke twee jaar konden de boeren dan wel een nieuw dak laten maken. Da uitwasemingen der beesten ma ken dat het hout geheel verstikt. Het voor stel van den heer Van der Weiden wordt met algemeene stemmen aangenomen. De heer Boogaerdt: Het adres van de heer Den Bodr wou ik afhandelen. De voorzitter: De heer Van den Berg heeft geen vergunning noodig. Ik heb zelf myn abuis bemerkt en by den genoemden landbouwer wezen zeggen, dat za kunnen door werken. De heer Van der Linden Ja abuizen kun nen bestaan, dat kan je hebben De beer Boogaerdt: We dienen toch den heer Den Boer te antwoorden. In dien geest wordt besloten. De voorzitter: Iogekomen een adres van den heer F. A. vaa Driel, om ootbeftiag van hoofdei ijken omslag; wordt goedgekeurd. De voorzitterEenzelfde adres is ingekomen van den beer A. v. Wagtendonk. Burg. en Wetb.steiien voor, hem ontheffing te verteenen over 6 maanden. Hy zou tot Juni moeten zyn gebleven, wat voor ons reden is het voorafgaande voorstel te doen. De heer BoogaerdtBurg. en Weth. hebben hem verlof gegeven tot het stellen van een plaatsvervanger. Zoo is geschied, en van Wagtendonk is vertrokken. Ik vind dat we iemand die afwezig is, Diet kunnen laten be talen. Daarom stel ik voor het verzoek toe te staan. Wordt aangenomen, evenals een voorstel van den voorzitter om bet ontslag op 1 Mei te doen ingaan. De voorzitter: Van den heer Boogaerdt is ingekomen een verzoek tot onthefflag van de hondeobeiastiag over een haIf jaar. Ik stel voor dit adres aan te houden tot de volgende vergadering en het tegeiyk met de andere verzoeken te behandelen. Wordt goedgekeurd. De voorzitter Ea nu zou ik van de hoeren graag willen weten of we de stoom brandspuit zullen, accepteeren. De heer v. d. Hoog: By beproeving heeft de spuit goed void&an, ik stel daarom voor haar te aanvaarden. Na eenige discussie wordt een voorstel aangenomen om Burg. en Weth. te mach tigen de spuit te accepteeren, na nog een beproeving van een paar malen onder minder gunstige omstandigheden dan nu is geschied. Na eenig over en weer praten van den voorzitter en den heer Boogaerdt wordt besloten de handbrandspuit in reserve te houden en ze op te bergen in het aschhok. De voorzitter: Verder is ingekomen een verzoek van den heer Drees, om zyn tracte- ment als hoofd der school met f 100 te verhoogen. Adressant vind dit noodzakeiyk omdat by zooveel belasting moet betalen en zooveel moet bydragen voor zyn pensioen. De heer Boogaerdt: Ik stel voor dit verzoek toe te staan en het traktement met f 100 te verhoogen, daar het verschil tus schen de tractementen van de hoofden der scholen te groot is. Te meer zou ik dit verzoek willen toestaan, omdat de heer Drees is een uitstekend onderwyzer, dien wg noode zouden missen. De heer Van der Hoog: Ik ga geheel met Boogaerdt mee en steun diens voorstel. Het voorstel Boogaerdt wordt in stemming gebracht en met 5 tegen 2 stemmen aan genomen. De voorzitter: Een vaorstel is aanhangig om aan onze gemeente te verzoeken een hoogere subsidie toe te staan voor de .Robert Fulton," om daarna ook by Ged. St. aan te kloppen, teneinde ook daar wat meer geld los te maken. De heer Boogaerdt: Ik heb de zaak met 4e aandeelhouders besproken. Kregen deze een htpogere tegemoetkoming tot f 1000, dan zouden ze de „Robert" wel laten varen, daar ze zelf overtuigd zyn, dat we dezen Veerdienst, met het oog op handel en nyverheid, slecht kunnen missen. De heer Van der Hoog: Ik geloof dat de aandeelhouders eerst de contrakten van de aanlegsteigers 'moeten vernieuwen en eerst daarna verhoogde subsidie moeten aanvragen aan Ged. St. en niet aan de gemeente. De heer Boogaerdt: Ze konden eerst sub sidie aanvragen by gemeente en Ged. St. Worden de eontrakten door den beer Vau der Hoog bedoeld niet vernieuwd, dan hebben ze geen subsidie noodig en kunnen dat aan Ged. St. melden. De voorzitter: Ik zou eerst wel eens kunnen onderzoeken of Ged. St. hiertoe ge neigd zyn. De beer Boogaerdt: De aandeelhouders zouden zich daarmee wel kunnen vereenigen. Aldus wordt besloten. De voorzitter: De vorige vergadering is het voorstel tot benoeming van een onder wijzer aangehouden. Ik breng het nu weer ter titel. Ven morgen wee de -1—11 commissie iu de lokalen aanwezig. De leden kregen allen den indruk dat voorden goeden gang van het onderwys het benoemen van een onderwyzer noodzakeiyk was. Waar de kosten hiervan voor de gemeente slechts f 240 bedragen, stellen Bnrg, en Weth. voor een oproeping te plaatsen. De heer Van der Lindeu: Waar het ver- eischte aantal leerliDgen niet aanwezig is zou ik geen onderwyzer willen aanstellen. We zouden het aantal leerlingen (33), waar voor een onderwyzer zou worden benoemd, over een paar andere klassen verdeelen en desnoods er ook enkele overscbrgven naar school I. De voorzitter: Dat is niet in het belang van het onderwys. De Wethouders en ik met hen, vinden het noodig, dat een onder wyzer wordt aangesteld. De heer Van der Weiden: Voor den goeden gang van zaken moet eene nieuwe leerkracht worden aangesteld. Verliest de school nog meer leerliDgeD, dan kan een onderwyzer op wachtgeld worden gesteld. De beer Van der Linden: Is do onder wyzer er, dan ben ik er tegen hem nader hand te ontstaan. Ik zou dat willen voor komen, door hem niet aan te stellen. De hoer Boogaerdt: Ik geloof, dat we zeer onverstandig zouden handelen geen nieuwe onderwgzur aan te stellen. Wordt besloten tot het benoemen vau een ODder- wyzer met 6 legen I stem (die van den heer Van der Linden). Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering. By het departement van kolo- nifin is ODtvangen het volgende aanvullend telegram van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indifi, betreffende de vermees tering van de rotsstelling Bon'o Batoe in het landschap Doeri op Celebes. „B(j Bonto Batoe z(jo, behalve reeds ge seinde verliezen, onzerzgds gesneuveld 4 en gewond 29 inlanders. Vyand liet ia onze handen 37 dooden, 4 gewonden en 8 gevan genen. Voornaamste hoofden van het ver zet zgn gesneuveld. Versterkingen zgn geslecht." De Minister van Waterstaat* Handel en Nyverheid a. i. heeft bepaald, dat de nieuwe rivier, die ingevolge de wet van 26 Jaefuari 1883 gevormd is tusschen Hedikbuizen en den Amer, den naam zal dragen van „Bergsche Maas." By den Hoogen Raad is wederom ingekomen een verzoek om revisie van de Leidsche giflmengster 1 (Maria Catharina Swanenburg), indertgd veroordeeld tot levens lange gevangenisstraf. Tot onderwyzeres aan de School met den Bgbel te Kamerik is benoemd mej. Greve. GEMENGD NIEUWS. Wederom is er een verdacht ziektegeval vermoedeiyk pokkon ge constateerd by den stucadoor Bibbeler in de Rabenhauptstraat te Groningen. De drie overige poklgders zgn zoo goed als hersteld. Ook een opzienbarend geval, maar een paar eeuwen geleden. Men schryft aau de „N. R. C." uit Amsterdam: Ze heette Barbera Adriaens maar verdoopte zich in Willem Adriaens, om dienst te kunnen oemea in 't leger van den Prins. Had zg 't daarbg gelaten 't ware niet zoo buitengewoon geweest. Het was in der vaderen tyd heel niet ongewooD, als een joDge dochter 't kalfsvel koos boven spinrad en keukengerei, zich in een broek en wambuis stak en den stormhoed op de kort gesneden lokken drukte, om, den snaphaan over den schouder en 't rapier op de maagdetyke heup, het prinsen vaan del te volgeD. Of dat een andere jonge maagd, op verre reizen belust, keurs en bouwen iu een hoek wierp, de pikbroek aanschoot, den bolkvanger om de schouders hing, bet toppershoedje op één oor zette, en als lichtmatroos op een Oostiojevaarder terechtkwam, of een reiBje mee naar Groen land maakte, om walvisschen te helpen vangen. Doorblader de jaarboeken onzer kryarshistorie en de oude scheepsjournalen, Bouffel in oude vonnissen en oude lieder boeken en gy zult er de bewyzen in over vloed van vinden. Maar Barbertje, dat Brouwershavensche heldinnetje, was met haar gedaanteverwisseling zóó ingenomen, dat ze zich verbeeldde nu wezenlgk een jongen te zyn en ze verkoos uit vryeu te gaan. Ze won het hart van Billetje Jansdochter en met zyn liefje aan den arm spanceerde de gewaande Wil lem Adriaens door Amstels straten en hield haar vry in taveernes. En nog was 't niet genoeg. Barbertje wilde trouwen ook en eens op eeu Zaterdag „ten een ure nae noene", wandelden de twee meiej es arm inarm naar de oude kerk en traden er de sacristie binnen en lieten er zich in den echt verbin den. Maar het bedrog kon niet ltDg duren en in het stadejustitie-boek kan men 23 Oc tober 1632 fol. 186 lezen, dat Barbera Adriaens van Brouwershaven, ond 21 jaren, „alsoo zy haer enige jaren geleden in mans klederen gesteecken ende op de naem van Willem Adriaenss. als soldaat in 's lands dienste begceven heeft, ende daernae niet ontsien, op de vorss. naem seeckere Hilletje Jans openbaar in de Kercke als een man te trouwen, is daerover bg Schepenen, nae voorgaende recommandatie van de Harto- ginne van Bouillon, zyode alsdoen bier ter Stede, gebannen uyt deser Stede, de vrjjheyd, van dien, een mgl in 't ronde, den tyd van vier ende twintig jaeren, op pene van 't Spinhuis." Het geval is indertgd door Jan Ter Gouw iu een eenigszins romantisch kleed gesto ken maar het relaas van het gevelde vonnis is echt en kan men in het geciteerde justitieboek ter aangegeven plaatse letteriyk vinden ingeschreven. Alleen staan er in het oorspronkeiyke nog de namen by van schout en schepenen. De „nae recom mandatie vau de Hartoginne van Bouillon" beteekent, dat deze vorstin by het gerecht de voorspraak is geweest van Barbara en dat zy er daarom met zoo'n lichte straf is afgekomen. Eene bruidjesmarkt. De jonge meirjes van Ecanssines Lalamg, in Hene gouwen, ricblen dit jaar op tweeden SiDk- sendag, 4 Juni, weer een feestje in, wuarop al de jonge dochters van Belgifi en elders zgn uitgenoodigd. Het program van den dig beval eene ontvangst op het stadhuis, eeu bezoek aau de vermaarde steengroeven en aan de oude kerk, het bezichtigen vau het oud versterkt kasteel der XVe eeuw, ontvangst der vrijgezel len door de meisjes, concerten op de openbare plaatsen, aanbieding vao een eetmaal; koffie met mastellen, toespraak door de juffsr- voorzitster, volksbal. Deze eigenaardige bruiloftsmarkt lokt alle jaran een groot aantal jongelingen en dank aan de, te dezer gelegenheid, aangeknoopte kennissen, ia menig meisje van Ecaussinea aan een wettigen man geraakt. te Ftcheanhaven. GODSDIENST-OEFENING op Zanda* 97 Mei 1906, 's morgens lO'/a uur, onder leiding van Ds. H. VAN ASSENDELFT, Predikant te Gouda. Ouderkerk a/d IJoael. Zondag 97 Mei, vm. 9SU uur en nm. ötyi uur, de Heer T. J. KOSSINK van Arnhem. Fabriek ran Zilverwerken, STEEN WIJK, ▼raagt terstond een of twee flinke zelfstandig kunnende werken en grondig bekend met za&gwerk. Brieven fr. met opgaaf van vorige werkkring en ver langd loon. GEVRAAGD: bekend met graveeren van Lepel- en Schep- werk, aan de Fabriek van Zilverwerken, Molslaan 116—119a, Delft. en Terstond gevraagd 3 Metselaars en Opperlieden. Adres B. STAM, Ond-Alblaa. Terstond gevraagd 3 Timmerlieden. Adres A. VAN DER PLAAT, Ond- Alblaw. Iemand van onbesproken gedrag zoekt hetzy als PakkalH- of Stalknecht of iets dergeiyks, ook met alle boerenwerk bekend, goed met paarden rytuig kunnende omgaan, goede getuigen staan ten dienste. Brieven franco, no. 6, aan het Bureau van dit Blad. Er biedt tick aan: Adres, letter C, HULPPOSTKANTOOR 8talw|)k. GEVRAAGD: EEN BOERENARBEIDER, goed kuonende melken. Liefst met klein geziD. Adres Weduwe C. HOOGENDIJK, Capelle a/d IJsel. Zoo spoedig mogeiyk gevraagd goed kunnende meikeu en met boerenwerk Bekend. Huis beschikbaar. Adres G. H. REIJM, Gaaderak. TERSTOND GEVRAAGD: die goed kan meiken en met boerenwerk bekend, P. G. Huis beschikbaar, by H. v. d. BROEK te Oadarkerk a/d IJm«1. Mevrouw JAMES te Schoonhoven vraagt met Augustus of September eene P. G.kunnende koken en huiswerk ver richten. Goede getuigen vereischt. In het ATELIER te Rchaanbaven eiken Waensdag gelegenheid van 9Vi 4Vi uur. Pryscourant gratis op aanvraag. Aanbevelend, Pbotagraaf la alle («nrea. KUIPER, is ruim voorzien van 8taren en Emuen. 02F"* Aan hetzelfde adres BdaDgryk nieuws voor Varkens houders is hetgeen de Heer T. v. OOSTEROM te Kamerik my schreef: Ml Ondergeteekende verklaart by deze, dat door het Rleedmlddel voor Varkens by bem elf Varkens met vier flesschen van bovengenoemd middel zyn genezen en be veelt het een ieder met vertrouwen aan. (w. gT. v. OOSTEROM. Kamerik, 19—4—'04. Per flac. 65 Cl., 6 fl. A 66 C4. Verkrygbaar by den «n b(| ds bekends Oepetbsadsn.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3