N°. 2722 Zaterdag 2 Juni. 1906 Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht, Eerste Blad. r. rs I i apaa u’ iu «au cvu ing tot het doen ont I BiHKfiHLAND. BDITIIL AID. OveralohA. Uitgave van S. <fc W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. van sproken van een eeng iffan nabg 656,57 528,8P 117,716 en dil I zoek, p tot aanleg inlgn tusschen jenblik ses Ena f8700; C. Klein, Alblasserdai imerstol, f 99S achtte het iwezen het [elegd. Dar* t te <elie sze i van oog- lakt gevangenisstraf. De v drijf °P meende het de lee- n gehouden *1 den polder ing over 1005 ontvangsten 1605,981/8batig slot ting van en deed den, vervat fce lezen I, waarmede Deze Courant bestaat ait 3 Bladen. SCHOOHHOVENSCHS COURAMT. 75 kub. M., J. G. Bergman te per kub. M. dezelfde, voor f 1,59 perc. 30 kub. M., C. H. van Lopik te den vori hem op 11$ bad aan een in rekei cent, als echter, B-kla' 1 371/8 o, wat schied. indeld van „Ie opti- id in is verdediger, Mr. J. Coert, die het mis- >p zichzelf ten f meende echter dat bel feit heeft gepleegd. i bruid is werkelijk ontzaglijk il de bladen vloeien over van roemen haar schoonheid in hoo1’- -• ir- r-.jijeg It dat aan- (zaam moest r$d» veroorzaken. en de muziek b en het Spaansche volkt lOjvige Koning stond op I 1 gezicht zijn bruid o< begroette haar met Donderdag eene dien en Gorii 9d per f 1,94; f 1,10; deze gemeente, is e“' f ‘.omen aan vliegen, d irkt was: F. van Ut den eeuen poot eeu ring 1 werden van bier reedt aan de st Neder Heicop Neder-Boeicop en gem. sn O ver- ond dert uit- ..in. zullen teeren, betoonde jden zyn. rolüarding die moest brengen te Rotterdai f 16 en hoogei l naburen houden maar moeten ze **I.*Dgerak, 31 Mei. P. G. H., binnen dez een geval voor van febris typhoïdea. Molenaarsgraaf, 31 Mei. In de Zondag-morgen gehouden godsdienstoefening van de Gereformeerde gemeente had de be vestiging plaats van den beroepen predikant, den heer A. Heg Az,, Cand. tot den H. D. Het groote, zeer nette kerkgebouw was daartoe gevuld met een groote schare van belangstellenden, waaronder de naaste bloedverwanten, vrienden en bekenden van den heer A. Heg Az. Ds. T. J. Hagen, pred. hg de Geref. van Ridderkerk, tevens plaatsgenoo studievriend van don bevestigingswerk op zulks naar aanleiding in Exodus 4 vers „Neem dau dezen staf gij teekenen doen zult”. Na deze predikatie plaats, waaraan Minste iaschrflvei f 21815. der Zaterdag j.l. door logheemraden van de Aiblas- -1uj;^gen nmdrecht im. Zij golden ir per stuk. Onze Engelsche van Hollandscbe lamsboutjes, j dan ook duur betalen. Ten huize van sze gemeente, doet zich n besmettelijke ziekte, penningmeester v nootschap voor kinderherstellings- ikolonies is benoemd bet lid van ir de heer Th. M. Ketelaar, Kamer der Staten-Generaal ai moi. Io de ver- gerechtigde ingelanden len de rekeningen der i over 1905 aldus vast- Bjj Kon. Besluit is, met ingang van 1 Juni 1906, benoemd tot notaris binnen het arrondissement Tiel, ter standplaats de gemeente Culemborg, C. C. J. van Mierop, candidaat notaris te Gouda. H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins schonken f 100 ter tegemoetkoming in de kosten eener restauratie in net ge bouw van bet Ned. Lutb. Genootschap te Apeldoorn. laar men verzekert zou het be- verleden week Woensdag door de Ministers van Oorlog en Marine aan Ter Neuzen STA! h K -UEN B A A I. TWEEDE KAMER. Dinsdag 29 Mei werd de beraadslaging geopend over het ontwerp tot uitvoering van enkele bepalingen van vroeger gesloten verdragen, die men samen vat onder den I naam van i nternationaal pri vaatrecht. De beer De Savornin Lobman was van meening, dat een tractaat niet met een wet was gelgk te stellen, terwgl de beer Van Doorn releveerde, dat de Grondwet niet eiscbt de wetteljjke bekrachtiging van een tractaat, dat geen wettei$ke rechten I bevat, een denkbeeld, door de heeren De Beaufort en Heemskerk met kracht bes! reden. Nadat nu de mening werd de al( Vervolgens Beauft wijziging van den de Regeering ovei beele ontwerp Daarna kwa dat tot strekkii makerijen en bedgkinge van de gunstige bepalii grondbelasting ten opzi der vrgdomsbepaling amendement Sm bijzondere omstandigheden van lugekomen 8 biljetten. Gegund aan den minsten inschrijver, den heer C. Brusfé te Ouderkerk a/d Use), voor f 38'6. 3o. Het maken van steenglooiingen en uitvoeren van eenige herstellingen aan steenglooiingen van Scbielands Hoogen Zt dgk, in drie perceelen en in massa. (Bestek BO. 92). Ingekomen 22 biljetten. Gegund aan den minsten inschrijver, den heer C. Zanen Hr. Sr. te Ammerstol, in massa voor f 47970. 4o. Het uit voeren van bagger werk in het Tuevoerkanaal. (Bestek no. 93) 6 biljetten. Gegund aan den -“ver. den heer T. Mudde te f 1188. oger beroep, inge- iheidscom missie, gezeteld tegen het besluit van den ite Lekkerkerk, d. d. 2 Maart onbewoonbaarverkltying van -_,1 onbewoonbaar rerd geweigerd, i gemeld raads- 'oningen alsnog iet last tot ont i de Minister van Justitie der Regeering had weergegeven, Igemeene beraadslaging gesloten, werd een amendement De lort z. b. s goedgekeurd, een redactie- i heer Van Doorn door ergenomen, waarna het ge- werd goedgekeurd. iam een ontwerp aan de orde, ing had, om kleine droog- idgkiogen te doen profiieeren ling van artikel'41 der '.icbte van de verlenging tot tien jaren. Een - e, om ook in bedgkingen enz. meer dan 500 H.A. daarvan te laten profiieeren, werd met 53 legen 9 stemmen aangenomen, waarop de goedkeuring van dit ontwerp volgde, evenals die der pensioeo- begrootingen. Thans kwam bet ontwerp van een gouvernementsteiefoon Batavia, Semarang en Soerabaia aan de orde, dat aangenomen werd. Eindelijk trok de heer Verhey de con clusie in zake bet adres van den beer Okhuizen in en besloot de Kamer de discussie over bet arbeidscontract den volgenden dag weder voort te zetten. Woensdag 30 Mei hield dan de heer Troelstra een lange rede in verband met het vgfde hoofdstuk van genoemd ontwerp, inboutlende de w{jze, waarop de dienstbe trekking, door arbeidsovereenkomst ontstaan, zal eindigen. Spreker beschouwde de werkstaking niet als contractbreuk, zoodat dus het arbeids contract wel verbindend voor den werkgever en niet voor den werkman zou z$n, een meening door de heeren Van Nispen tot Sevenaer, Talma en Re$ ne bestreden. De rede des heeren Drucker, die als vierde in Bumde volgde, was altijd een meesterstuk naar inhoud en vorm. Uit de socialistische lectuur bewees hg den Amsterdamschen afgevaardigde, dat deze op eenzijdig stand punt stond. Meer nog. 11$ illustreerde de Kameroverzichten van „Het Volk”, waarin de artikelen van het ontwerp onjuist werden voorgesteld. Nadat nog de heer Van der Zwaag den opzeggingsterm$n met het staan geld en de contractbreuk b$ werkstaking ouaannemelgk verklaard bad, werd de be raadslaging tot den volgenden dag verdaagd. Wales op zg de Spi bgwonen. I de buitenj*" besloten, om de twee !2g van het onderhoud loldervlieleu en de verpachting van het iwater te doen plaats hebben op Dinsdag- i f OS. voor twee si twee knc‘u woaende te L— met kaap, welke z$ moesten afleveren, Gouda r$den. Onderweg, ongeveer ter hoogte van Vijst, schrikte echter het paatfü voor een grinthoop, zoodat het paard en 4e wagen met inhoud te water geraakten. Gelukkig waren dadel$k bereidwillige handen gereed paard en wagen weer op het droge te balen. Van den inhoud was slechts 1 kaas beschadigd. De bestuurders kwamen met een nat pak en den schrik vr$. Wijngaarden, 29 Mei. B$ den beer C. Aanlj.es alhier is Maandag j.l. komen aanvliegen een donkerblauwe postduif, met een zilveren ringetje om den rechterpoot met bet opschrift „Contich" en een bruin elastieken bandje om den linkerpoot. De 3de, 4de, 5de en 6de slagpen van den linkervleugel z$n gemerkt met een ster en een kroontje eu de getallen 267, 166, 1M en 221. De heer Aantjes stelt de duif gaarne tor beschikking van den eigenaar. -Ingekomcn i minsten in scbrtfvi Lekkerkerk, voor Op het ho< steld door de Gezondl Ie Schoonhoven, t 7 Raad der gemeente j.l., waarb$ de c~ïr zes door de commissie als voorgedragen perceelen wi hebben Gedeputeerde Staten besluit vernietigd en deze wr onbewoonbaar verklaard mei ruiming binnen zes maanden. Voor den Hoegen Raad werd Dinsdag j.l. behandeld het cassatieberoep van G. L C. W. B., koopman te Gouda, door het gerechtshof te '3 Gravenh.ige, m«t vernietiging van een vonnis der rechtbank te Rotterdam, veroordeeld tot 7 dagen ge vangenisstraf wegens bet aan z$ne schuld te wgten hebben, dat een ander lichamel$k letsel bekomt. Requirant had, op een voet pad te Gouda met een motorrgwiel in te snelle vaart rtydende, eene vrouw aange reden, waardoor deze tegen den grond sloeg, bloedend aan het hoofd verwond werd en gedurende veertien dagen onder geneeskun dige behandeling is geweest. Het hof veroordeelde den beklaagde tevens tot betaling van eene schadevergoeding aan de beleedigde partij en sprak hem van een gedeelte (met betrekking tc.2 staan van ziekte) vr$. Mr. L A. Michaels, advocaat te’s-Graven- hage, voor requirant optredende, ontwikkelde een drietal cassaliemiddelen, te weten: lo. dat ten bezware van den beklaagde is ac^it geslagen op een stuk waarvan niet blpkt dat het ter terechtzitting is voorgelezen; 2o. dat art. 308 Strafwetboek is toegepast I op een lichteren graad van scbuld c. prov. bestuur van 1 artikel vereischt. Het hof nam aan dat hirkl. 1 laarlem werd Donderdag jl. Gouda, 29 Mei. Door Burg, en Weth. is a^u de raadsleden toegezoudeu de mede- dealing, dat door hen vag de afdeeling Gouda en omstreken van de Holiandsche Mzatschappy van Landbouw een schreven is ontvangen met verzoek om de uajaars- 'kt, welke thans gehouden wordt op 'jensdag vóór de vr$e paardenmarkt op Vr$dag vóór de Montfoortsche markt, te veranderen in eene jaarmarkt van vee en deze voortaan to doen plaats hebben op deu ig vóór de Monlfoortsche markt, en eene tweede vr$e paardenmarkt in te stellen en te houden op den Vrgdag vóór de Gorinchemsche paardenmarkt, in November. I lu eeu begeleidend schrgven zeggeu Burg, en Weth., dat adressant, dia door z$ne be- moeiingen veel hoeft bggedragen tot ver- I levendiging van de vee- en paardenmarkten in deze gemeente, van meeniug is, dat boven genoemde regeling zoowel aan de stad als aan landbouwende bevolking in den omtrek ge- I ten goede zal komen en daar Burg, en Weth. jder zich verder kunnen vereenigen met de b$ het adres gevoegde memorie van toelichting, stellen z$ den raad voor om lo. af te schaf fen de najaarsveemakt, welke gehouden wordt op Woensdag vóór de vr$e paarden markt in October, en 2o. in te stellen: a. een jaarmarkt vau vee op Donderdag vóór de vr$e paardenmarkt in October en b. een vr$e paardenmarkt op den Vrgdig in N ivem- ber vóór de Gorinchemsche paardenmarkt. Bleskensgraaf, 29 Mei. Beroepen als predikant b$ de Ned. Herv. Gemeente alhier, de heer S. van Dorp, candidaat tót deu H. Dienst te Hazerswoude. Giegeudain, 31 Mei. De heer J. Ver steeg alhier is benoemd tot onderwgzer aan eene Christel$ke School te Rotterdam (Oud- Kralingen). Hel- en Beelcep, 31 Mei. gadering van stemgt van 25 Mei j.l. worde verschillende polders 1 gesteld 1 Neder-Heicop f 1201,38 f 978,665 f 221,715 2 Neder-Boeicop. 240,83- 215,18 - 25,65 3 Neder Hai- en Boeicop 4 Neder- ei Boeicop gein. - 3015,76 - 2409,55 606,21 Totaal f5114,54 f4131,14 f982,30 De begrooting van ontvangsten en uit- gaven voor 1996 werden respectievelijk vast gesteld op f 1114,66. f257.51, f 689,36 en f 2714,36, totaal f 4875,90, terwql du omslag voor dit jaar voor den polder Neder-Heicop met Boeicop gem. f 2,15 bedraagt en voor Neder-Boeicop met Heicop en O rer Boeicop gem. f 3,60. Blokland, gadering van stemgerechtigde iiiRelauden van den Polder deu Beemd van Ziterdag j l. werdeu do rekening over 1905 en de begroo- ting voor 1906, zouala zg door het bestuur,op gemaakt waren, goedgekeurd eu vastgesteld. De omslag over 1906 bleef bepaald op f 5 per H A. Na afloop van de gewone werkzaamheden had de verkiezing plaats van eenen voorzitter en eenen heemraad, wegens periodieke af treding v*u de heereu D. de Groot en W. van Beest, die met bgua algemeeue stemmen herkozen werden. Verder werd nog boo' jaarl$ksche aanbesteding der polder vlieten en de v vischv— avond 5 Juni a. s. I B$ den heer W. van Beest, aan den Bazeldgk ouder deze gemeente, is een ver- fl0 w$ze reeds dwaalde postduif komen aan vliegen, die op o- -o de vleugels gemerkt was: F. van Iterson, z$ue veroordeeling gevraagd tot v$f jaar Gouda en die om den eeuen poot eeu ring had. tpvantrenisHtraf. Zaterdag j.l. werden van hier reeds de r. J. Coert, die het mis- eerste vette zuiglammeren aan de stoomboot ernstigste afkeurt, ver- Jeaunetle" geleverd, die bestemd waren jeklaagde geen strafbaar voor den koopman Bouwman te Vianen, die Het geld toch, in de j ie den volgenden Maandag weer ter markt Na zeer lang dralen heeft de KuHHlHche Regeering geantwoord op het adres van antwoord der Duma op de troonrede. En met dit Regeeringsantwoord is de strjjd tusschen Duma cn Rngeering ontbrand. Want nadat de Eurste Minister gesproken had, nam du Duma een molio aan, waarin niet minder dan het ontslag van het Ministerie werd gefiisebt. Nu, er was reden toe, gelgk men zien zal uit den hiervolgenden korteu in houd van het antwoord der Regeering, dat feitel$k baar program is. De Minister ver klaarde, dat de Regêeriug bereid is, mee te werken tot oplossing der te berde gebrachte quaesties, zoover die bl$ven binnen de grenzen van het wetgevend initiatief der Duma. De Regeering is zonder eenig voor behoud tegen het oplossen der agrarische quaestie, in den geest als de Duma wil. Voorts w$st de Regeering de wetsvoor stellen betreffende de verantwoordelgkheid der Ministers on de opheffing van den R$ks- raad van de hand. Dat zgo grondwetten, die niet aan het toezicht vau de Duma zgn onderworpen, volgens de Regeering. Amnestie wil de Regeering niet. Over de willekeur der ambtenaren mag de Duma enkel inter- pelleeren, geen wetten maken dus om die te beteugelen. Ten slotte herinnerde de Minister, dat het onmogel$k is de hervormingen, welke de Czaar aankondigde, uit te voeren, „als niet overal in het land eerbied heerscht voor wet en recht". De rede van den Minister duurde 17 minuten en werd met groote koelheid aangehoord, «q Maar toen brak de elorm los. Verschillende sprekers voerden onder luid applaus het woord. Allen bestreden het Ministerie. Prof. Kovalewski verweet den Ministers, dat z$ de amnestie verklaarden tot een persoonlek voorrecht van den Czaar. „Wilt g$ ons misschien vertellen,” zeide h$, „dat de Czaar zelf de amnestie weigert Dan beleedigt g$ den Keizer en dan moet de Keizer u door ons laten heenzenden. Het bureaucratische Ministerie moet vervangen worden door een, dat parlementair is en steunt op een meerderheid in het Parlement.” Over de agrarische uuaeslie verklaarde de boerenafgevaardigde Pavloff naïef: „Wy slaan geen acht op dq. verklaringen der Regeering, dat landonteigening oumogel$k is. W$ welen, dat de Czaar ons land zal geven, als w$ er om vragen en ik stel aan de Duma voor, den Czaar te verzoeken grond aan de boeren te geven." En het slot der debatten was, gelgk boven reeds is gezegd, de nagenoeg eenstemmig aan genomen motie, waarbty de Duma het ontslag van het Kabinet eischt en benoeming van Ministers, die overeenstemmen met de meerderheid der Volksvertegenwoordiging. Over wat nu zal gebeuren loopen vele geruchten. Volgens sommigen zoudeCzaar den voorzitter der Duma b$ zich willen ontbieden, om hem de opdracht tot het vormen van een nieuw Kabinet, steunend op een parlementsmeerderheid, op te dragen, daar de Czaar tot eiken pr$s een str$d met de Duma wil verm$den. Ook wordt echter gesf ontbinden der Duma. Dit ware niet te hopen voor Rusland. De revolutie zou dau voor de deur staan. Do Duma, zoo hebben ver scheidene sprekers in de laatste vergadering gezegd, is „een d$k, die het geweld der revolutie weert." Als die d$k wordt door gestoken dreigt groot gevaar. De Felersburgsche berichtgever Tempa” seint aan z$n blad een zeer opti mistisch bericht omtrent den toestand in Rusland. De Czaar, zoo verzekert hg, is „gunstiger dan ooit gezind jegens de Duma” en het aftreden van het Kabinet Goremykin wordt spoedig verwacht. In OMtenrUk-Hongarije duurt de crisis nog steeds voort. De Keizer heeft wel vele personen b$ zich ontboden, maar er scbgnt nog geen opdracht tot het vormeu van een nieuw Kabinet te zgn gegeven, dat in plaats moet komen voor het af tredende Ministerie-Hohenlohe, ’l welk heengaat wegens de voortdurende oneenig- heid met Hongar$e over het toltarief. De nieuwe Oostenr$ksche Eerste Minister zal tusschen twee vuren staan. Hg kan niet goede vrienden zgn met de Oostenrgk- sche Kamer zonder krachtig op te treden lover de Hongaren en dat kan h$ weder doen, zonder zich tegenover den Keizer Hen, die de onafhankelykheidswenschen mgaren betredende bet toltarief heeft lligd. .a bevreesd, dat zulk een strgd zou tegem niet d te steil der Hor"' ingewilligi Alen is --- kunnen tengevolge hebben het afscheiden van Hongarfe. Hohenlohe’s aftreden wordt zeer betreurt, vooral door de Oostem $ksche afgevaardigden. Het Britache Lagerhuis heeft met 365 tégen 162 stemmen het eerste artikel der nieuwe onderw$swet aangenomen/ na lang durig debat. Men maakt te Londen toebereidselen ter ontvangst van de 500 vertegenwoordigers van 20 vreemde Parlementen, die daar van 23 tot 25 Juni een „Interparlementaire Con ferentie” zullen houden, waarsch$nl$k in Eet Westminster-paleis. Koning Edward heeft dezer dagen te Lon den een nieuw gebouw van een spaarkas voor de arbeidende klasse geopend. De bla den beschouwen dit feit als een teeken des tgds. Een kwart eeuw geleden zou b$ zulk ten gelegenheid in Engeland geen vorsteigk persoon z$n tegenwoordig geweest. Dnitachland kr$gt geen afzoqderlgk Ministerie van Koloniën. De Duitsche Rgks- dag hee ft op voorstel van den afgevaardigde Groeber met 117 tegen 67 stemmen besloten, dat de afdeeling Koloniale zaken een onder- afdeeling van het departement van Buiten- landsche zaken zal bltyven, onder bestuur van een Directeur. Gel$k men weet, was de Keizer zeer op een Ministerie van Kolonifin gesteld en had Z. M. den Erfprins ▼an Hobenlohe al als hoofd van dit depar tement bestemd. Men hoopte tot het laatst, dat de Rgksdag en de Regeering het eens zouden worden. De geheele gebeurtenis maakt den indruk, alsof de verwerping voornamel$k gericht was tegen de bgzondere wenschen des Kei zers en diens persoonl$k ingr$pen in de koloniale aangelegenheden. Na de verdere buraadslagingen over de begrooting ten eindo te hebben gebracht, heeft de R$ksdag z$ne zittingen verdaagd tot 13 November, om uit te rusten van z$n vermoeiend werk. Den 30eu Mei werd te Par$s het congres der Franse lie Bisschoppen geopend, waar beraadslaagd zal worden over het al dan niet berusten in de scheiding van Kerk en Staat en het vergunnen van 't stichten van godsdienstige vereenigingen. Het aantal werkstakers in Par$s neemt gestadig af. President Failières kreeg Woensdag j.l. bezoek van den Prins en de Prinses van hun doorreis naar Madrid, waar pannache huwl$ksfeesten gaan Dienzelfden dag kwamen te Madrid de buitengewone vorstelijke afgezanten, die ’s Konings hiiwe)$k komen b$ wonen, aan, en werden ten pileize ontvangen door Koning Alfonso en z$n bruid. Het moet een indrukwekkend oogt z$u geweest, toen de Eogelscbe Prinst aan het station van het grensstadje Irun aankwam. Er ging een daverend gejuich op uit de menigte op het perron, hetwelk zóó vol was dat de trein langzaam moest r$deo, om geen ongelukken te veroorzaken. Er knalden vreugdeschoten en de muziek speelde het Engelsche en het Spaansche volkslied. De 20jvige Koning stond op bet perron met stralend gezicht zgn bruid op te wach ten en hg begroette haar met bl$de ont roering. De jonge populair. Al lof en dravende taal. Zelfs wanneer z$ foulj tegen de strenge etiquette, wordt gemerkt ils bewys voor haar naluurlflkheid en eenvoud. By aankomst op El Pardo werd de Konings kruid begroet door een stoet adellyke jonge dames in het wit, die handen vol bloemen voor haar strooiden. Ook liet men er honderd blanke duiven der bruid tegemoet vliegen. terech 18 St lichteren gra vereischt. Hl niet reed met een voorzichtig beleid. Maar hierdoor betoogde pleiter, was nog niet be wezen, dat hö zoo onvoorzichtig reed dat ia Ontvai - hierop art. 3<J8 to>-passelyk was. veemarkt imende werken Ia de derde plaats betoogde pleiter, dat, i-xei. Raming nu beklaagde werd vr$gesproken van het 1 Op yr$da veroorzaken vau licbamel$k letsel waaruit veranderen in t$del$ke ziekte is ontstaan, hg ten onrechte i niettemin is veroordeeld om aan de belee- gebouw van het hoofd- digde part$ te vergoeden, kosten, welke uit >ster$en en telegraphie werd 1$ lel$ke ziekte zouten z$n ontstaan. lanbesteed: het bouwen vai Ad vocaat Generaal M>-. Nyon zal 5 Juni a. s. conclusie nemen. :r de heer G. I In de zit ti te Rotterdam op oordeeld: t S. T 60 jiar, sjouwer te Gouda, wegens diefstal vau een inmaakpot, tot 7 dageu gevangenisstraf; C. S 26 jaar, landbouwer te Zevenhuizen, wegens wederspannigheid. tot 6 weken 1 vangenisstraf; P. v. L, 19 jaar, vrachtr$< Gouda, wegens beleediging van 'een ibtenaar, tot f8 boete, subs. 8 dagen hech- tenis; J. G., 24 jaar, grondwerker te Hoog vliet, wegens gal$k misdrijf, tot f 5 boete, •r, subs. 5 dagen hechtenis; W. M, 36 jaar, J69; arbeider te Oostvoorne, wegens mishande ling, tot f 15 boete, subs. 15 dagen hechtenis. i voorts werden o. a. behandeld de volgende ...Ooms zaken: .ueu, idem, deo ochtend van den 20s!en Maart ;ht, f 2766; omstreeks negen uur of half tien werd de de Waard, kapelaan van de roomsch-kalholieke kerk 1 r tiinn aan den Kleiweg te Gouda gewaarschuwd dat zich in de kerk een man ophield, die door zyn geheele manier van doen zeer de aandacht trok. Deze verdachte wgze gaf dan ook den kapelaan aanleiding om den man die door eene dienstbode was aan getroffen nab$ eeu offerblok met iets in de hand uit de kerk te doen verwgderen. Op straat gekomen was b$ aan de politie aangewezen en gearresteerd. In de kerk nu bevinden zich twee offerblokken. B$ onder zoek bleek een daarvan «eer weinig geld te bevatten, hoewel de bus in een paar maan den niet geledigd was en naar schatting een 50 gulden moest inhouden. Aan de gleuf van beide blokken werd i$m bevonden. In hét bezit van dien man nu werden bevonden o. m. geld, 3 r$ksdaalders, 9 guldens, 33 kwart jes, 83 dubbeltjes, 28 2Vi centstukken, 369 centen, 13 halve centen en I tienpfanningstuk. Deze mar, een zekere F. W. H. R koopman, zonder vaste woonplaats, en 52 jaar oud, epn man, die reeds herhaaldel$k is' veroordeeld, bekende dit geld uit het offerblok gelicht te hebben door middel van baleinen, waaraan l$m zat. Io een urinoir, waar beklaagde zich had opgehouden na het verlaten der kerk, was dan ook een balein, waaraan l$m, en een pakje lym gevonden. Daar een der getuigen niet aanwezig was, werd de verdere behandeling dezer zaak uit- gesteld )ot des middags half drie. B$ de voortzetting dezer zaak verklaarde thans deze getuige den beklaagde op be- wmten dag in den ochtend omstreeks negen uur in genoemde kerk aanwezig te hebben gezien en wel zittende in de nabyheid van een der offerblokken. Nog eene andere ge tuige had beklaagde in een café, gelegen aan den Kleiweg, geld uit z$n zakken ne mende en dit bergende in een reistaseb gezien. Na het verhoor dezer getuigen O. M. wettig en overtuigend be' feit, den beklaagde ten laste gelegd. Daar b$ z$n beroep er van sengot te maken katholieke kerken binnen te dringen en de offerblokken te ledigen op c": gemeld een zeer ernstig misdr$f werd Gem. vens plaatsgenoot en heer A. He$, had het zich genomen van de woordei 17, alwaar in uwe hand, It”. had de handoplegging behalve de bevestiger ook deelnam Ds. J. v. d. Vlies, pred. van de Geref. Gem. van Oltoland. De gemeente zong hierop baren nieuwen herder en leeraar het tweede en derde vers van Psalm 131 toe. waarmede deze plechtigheid een einde nam. Des namiddags hield Ds. A. Heg Az. voor een niet minder groot aantal belangstellenden, waaronder, behalve de reeds genoemden, ook nog werd opgemerkt het Dagelöksch Bestuur dezer gemeente. Als tekstwoord had ZEerw. voor deze gelegenheid gekozen het 21e vers van het 12e hoofdstuk van het Evangelie van Johannes en daarvan slechts deze woorden: „w$ wilden Jezus wel zien”. NoordelooH 30 Mei. Gisteren-avoi gaf ons fanfarekorps voor het eerst sede haar bestaan een concert op het zoo ui stekend daarvoor geschikte schoolpleii Ofschoon door het gure weêr velen r weêrhouden zyn daarvan te profit! mag dekjonge vereenigiug met de belangstelling toch zeker tevredei Zeer duidelyk bleek hier wat vg.u onder zulk een uitstekende leiding als van den heer Stoot wel vermag. We wen- schen zoowel directeur als leden geluk mst deze eerste uitvoeriog en hopen dat zg op den ingeslagen weg zullen voortgaan en ons Noordeloos’ ingezetenen nog menig avondjs van kunstgenot mogen verschaffen. In de gisteren-avond gehouden gods dienstoefening in de Chr. Ger. kerk is het aldaar geplaatste orgel ingew$d. Ds. H. Janssen van Leiden trad als voorganger ophet orgel werd bespeeld door den leverancier den heer J. C. Bender. Het is een eenvoudig en dogelyk instru ment, met een aaogenamen en krachtvjbllen toon, ruim voldoende voor het bestemde gebouwhet is een zes spels werk, voorzien van twee klavieren met 17 registers. Ouderkerk */d IJiel, 31 Mei. ATot onderwgzer aan de Christel$ke school alhier is benoemd de heer H. Wels te R$senburg. Oudewater, 31 Mei. De heer 3. van Dorp, cand. te Hazerswoude, heeft bedankt voor het beroep tot predikant b$ de Ned. Herv. Gem. alhier. *Papek«p, 29 Mei. In de op heden alhier gehouden vergadering van stemge rechtigde ingelanden van den polder Papekop en üiemerbroek werd vastgesteld de reke ning over 1905, bedragende aan ontvangsten f 4578,32 en aan uitgaven f 4380,96, alzoo batig saldo f 197.36. De begrooting dienst 1906 bedraagt in ontvang en uitgaaf f 4127,31. De omslag voor dit jaar werd vastgesteld op f 5,— per H A., tegen t 4,75 in 1905. *ReeuwIJk, 31 Mei. In dej.l.gehouden vergadering van den polder de Broek velden en Vettenbroek is de rekening over 1905 als volgt goedgekeurd en vastgesteld: in komsten f 8784,10, uitgaven f 8521,13. Batig slot f 261,97. De begrooting voor het dienstjaar 1906 is geraamd aan inkomsten op f 17708,60 en aan uitgaven op f 17674,28, derhalve een batig saldo van f 34,32. De omslag voor 1906 is bepaald op f 50 per H.A. Met ingang van den Isteu Juli a. s. is mejuffrouw M. C. J. Guldemond alhier, benoemd tot onderw$zeres aan de openbare lagere school te Zevenhoven. NtelwUk, 30 Mei. In de heden gehouden vergadering van ingelanden van den polder „’t Beiersche” werd de rekening over 1905 goedgekeurd, bedragende in ontvangsten f 2913,46 en uitgaven f 2605,98‘/ïbatig slot alzoo f307,47. Tevens werd de begrooting yoor 1906 vast gesteld, tot een bedrag van f2768,IO1/9 in oatvangsten en uitgaven. be omslag bedraagt f3 50 per H. A. •Vliet, 31 Mei. De gehouden grasver- pachtiog van den Slangen weg in eigendom dezer gemeente heeft opgebracht f 87, tegen verleden jaar f 25. Pachter werd de heer G. Bergers te Polsbroek. Het grasgewas van het waterschap den Hoogen Boezem achter Haastrecht heeft opgebracht voor één snede f 69, terw$l het verleden jaar opbracht f 163 voor twee sneden. Donderdag j.l. zouden twee knechts van de gezusters Schep, wonende te Koekoeks- veer, met kaap, welke z$ moesten afleveren, naar Gouda rgden. Onderweg, ongeveer ter Vltot, eet; grinthoop, zoi el inhoud te 1 f waren ngderarr. rechtbank Dinsdag j.l. z$n o. a. ver- 1 gebracht, geleid hebben tot de beslissing, I dat én Ter Neuzen èo Ellewoutsdgk opnieuw versterkt zullen worden, dat de kanonnen dateerende van 1896 zullen worden ver vangen door snelvuurgescbut van groot kaliber (nieuw model) en dat wederom gar nizoen in deze plaatsen zal worden gelegd. Een en ander sctüjnt in verband te staan met de opgenomen verplichting, b$ tractaat in 1843 met Belgié gesloten, om op het nauw van Ter Neuzen als verdedigingslinie te kunnen steunen, voor het bewaren der neu traliteit. De Slct. (no. 123) bevat sta tuten van de naamlooze vennootschap „De Goudsche glucosefabriek” te Gouda. Doel: a. het fabriceeren van glucose, blanke en zwarte siroop, druivensuiker, caramel, sago en aanverwante artikelenb. bet handel dr$ ven in de gefabriceerde artikelen; c. het in den handel brengen van aardappelmeel, andere meelsoorten en van bovengenoemde artikelen, door derden gefabriceerd. Duur: tot 1 Januari 1931. Kapitaal: f 160 000, verdeeld in 160 aaudeelen van 1000, waarvan f 100 z$u plaatst. Als volledige storting van 60 aandeeien wordt ingebraebt het navolgende, alles behoorende tot de maatschap onder den naam van„De Goudsche glucosefabriek”, gevestigd te Gouda: a. de fabrieksgebouwen met de daarin aanwezige machinerieën, ge reedschappen en wat daartoe uit den aard of door -bestemming behoort, pakhuizen, woonhuizen eu erven, staande en gelegen iu de Lazarussteeg aan de Raam en aan het Non nenwater te Gouda; b. alle voorraad grond stoffen, afgewerkte goederen, benevens alle handels- en fabrieksmerken en étiquetlen, kantoorameublement en al wat verder tot de uitoefening der zaken behoort; c. alle connectiën eu relatiën, welke genoemde maat schap mocht hebben, benevens alle preteu- tiën vau die maatschap. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen. Voor de eerste maal z$n benoemd: tot directer: de heer J. Bree- baart Lzn., en tot commissarissende heeren C. Jonker. H. J. Nederhorst Sr. en H. Paul. Tot penningmeester van hel Centraal genootschap voor kinderherstellings en vacantiekolonies is benoemd bet lid vai het hoofdbestuur de heer Th. M. Ketelaar lid der Tweede te Amsterdam. Door het Noord Holland te Hi aanbesteed 1. het uitbreiden en verbeteren van steei - glooiingen uaby het Hornlje en aan deu stuitd$k op de Horst en bgkot op de Zuidoostkust van Texel. a f 24 000. Minste inschr$ver de heer J. W. Roeloffs te Papeodrecht, f 22.900. Aan heto_l2 bestuur der poster$en en telegraphie wer(l Woeusdag j.l. aanbesteed: het bouwen vaii een postgenouw met directeurswoning te IJselnionde. Minste iüschrjs,’“- A‘' Varenkamp, ’s-Gravenzande Uitslag dgkgraaf en hocQ eerwaard c.a. gehouden aanbesttdin; te perceel r$swerken onder Papt en Alblasserdam. W. 't Hoen, Alblasserdam, f3730, v.. mou, Sliedrecht, f 8786; J. Pyl, Alblasserdam, 1 f 8970; C. Zaaneu Hz. Jr., Ammerstol, f 9999; te 1 Joh. Kamsteeg, Giesendam, f 10250; A. Boo- aIQb gaard, Sliedrecht, f 10420; G. Kamsteeg, Bol- tenis nes, f 10800. 2e perceel onder Nieuw Lekkerland, enz. C. Zaanen Hz. Jr., Ammerstol, f 236C, Chr. Streefkerk, Ameide, f 2388; A. Streef kerk, idem, f 2510; E. J. Boon, Bergambacht, f 2670; C. Klem, Sliedrecht, f2686; W. Cz., Ammerstol, f 2695; W. Ziui f 2747; P. de Vos, Bergambuchf H. Bode, Ammerstol, f 2786; P. c idem, f 2979; J. Verscnoor, idem, f 3100. Perceel aardewerk onder Alblasserdam. C. Boelhouwer Jobzn., Hardingsveld, f9747; W, 't Hoen, Alblasserdam, f 9872; C. Klein, Siitdrecht, f 9896, J. P$J, Alblasserdam, f 10050; G. Slagmoten, Bewerken, f 10240; A. P. Volker Pt., Sliedrecht, f10300; P. Koo nings, Werkendam, f 10350; G. Kamsteeg, Bolnes, f 10370j; C. Zaauen Hz. Jr., Ammers tol, f 10669; Jobs. Kamsteeg, Gieseudam, f 10770;, C. Boelhouwer Sz., idem, f 10900; P. de Waard, Ammerstol, f10916; W. 0 >ms Cz., idem, f 10980; A. Zanen Cz., f 11636; P. de Vos, Bergambacht, f 11857; H. Bode, Ammerstol, f 11937; W. Ziuen, idem, f 12430; H. C. Paunekotk, Asperen, f 12500. Leverantie grint. Ie perc. C. van Lopik, Hardingsveld, per kub. M. f 1,87; 2e perc. H. van Lopik, id., id., f 1,86; 3e perc. F. van Lopik, id., id., f 1,56; 4e perc. W. Hokken, Sliedrecht, id., f 1,65; 5e perc. F? van Lopik, Hardingsveld, id., f 1,70; 6a perc. P. R. de Jong, id., id., f 1,73; 7d perc. C. Mudde, Lekkerkerk, id., f 1,83; 8a perc. L. Mudde, id., id., f 1,90; ire. G. J. Sturr$, Groot-Ammers, ld., 10a perc. C. Mudde, Lekkerkerk, id 11e perc. G.J.SIurrg, Groot-Ammers, id., f 2,0.7; 12e pert. I. den Breejen, Har dingsveld, id., f 1,52. Levering grof biggelzand. Een perceel L. Egas Lz., Hardingsveld, f 0,85 per kub. M. Uitslag der aanbesteding voor de levering van grint, gehouden door het bestuur van den polder „Het Land der Zes Molens”: 1 perc. Gorinchem, voor f 1,81 2e perc. 70 kub. M., per kub. M. 3e j.r._ Hardingsveld, voor f 1,60 per kub. M. D$kgraaf en hoogheemraden vin Schieland hebben Dinsdag j i. in het ge- meenelaudshuis alhier in bei openbaar aan besteed lo. Het uit voeren van eenige herstellingen aan de Maas- en IJsselhoofden (bestek no. 90). IngekomeD 4 biljetten. Gegund aan den minsten iaachr$vor, den heer T. van Herk te Nieuwer kerk, a/d IJsel, voor f 1625. Ie. Het uitroeren van eenige herstellingen aan Schielanda Hoogen Zeedflk (bestek no. 91). offerblokken aanwezig, waarvan de eigenaars afstand hebben gedaan, heeft een zekere I bestemming en wordt eerst eigendom van dengene die het ontvangt. Vóór dien heeft het geen eigenaar. Mocht de rechtbank echter een andere ziensw$ze zyn toegedaan, zoo zou slechts I veroordeeling kunnen volgen voor die geld- I stukken, die bek'aagde erkend heeft te heb ben weggenomen. 1 Den 27en Februari bevond de 32 jarige D. V., koopman te Moordrecht, zich te Ouderkerk a/d IJsel, en daar had hy zyn hondenkar onbeheerd op den openbaren weg laten staan. De veldwachter J. de Krey zeide hem hierover bekeuring aan. H$ had toen den veldwachter eerst eenig geld aan geboden, als deze naliet precis verbaal op te maken later had b$ de vrouw van den veldwachter een pan aangeboden. Beklaagde beweerde uiet te bedoeling ge had te hebben om den veldwachter om te koopen, doch alleen om de bekeuring direct maar af te maken. Eisch 7 dagen gevangenisstraf. Wegens overtreding der wet op den waar borg der gouden en zilveren werken had zich te verantwoorden J. O 31 jaar,zilver smid te Schoonhoven. B“klaagde bekende vervaardigd te hebben 25 zilveren hoede- pennen, welke niet voorzien waren van het officiöele steuipelmerk, zyade een dolfijn met opgeheven staaft in den vorm van een driehoek, doch van een valsch r$ksmerk, ■m hebbende van een driehoekje, door 1 de pennen iugeslagen met een stiftje. I de pennen opgezonden en verkocht 1 winkelier te Utrecht en dezen made ining gebracht een bedrag van betaald voor het stempelen, zooals gezegd is, niet was gesc ngde bekende uit armoede gehai te hebben. Veroordeeling werd gevraagd tot drie maanden gevangenisstraf en f 50 boete, subs. 10 dagen hechtenis met verbeurdverklaring van de in beslag genomen zilveren sieraden. Aangenomen het beroep bde Ned. Herv. Gem. te Zegveld door den heer S van Dorp te Hazerswoude. Ds. T. Lekkerkerker, pred. b$ de Ned. Herv. Gom. te Montfoort, is be- j roepen te Genemuiden. jegepast I dan dat (Inl hxlrl.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1