N°. 2723. Woensdag 5 Juni. 1906 Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. ii 1906 III”. >1 wers! IWEN, te koop. iwers! GOUDA, an loipen, era. Varken tüIK VAN ’dsel F oonhoven EN hooger BINNEIL AND. BDITHILAID. f S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevers. van was Wk IDE Ml de zonder ont dat bj richt gratis. I. OSKAM. W. A. B. te Gouda, H. M. te ’«-Graven- en i ’kern DSEL 17*. AN VOOTIF. in een geleide 3 Konir had, GRASMAAI ERS of PAAR- rucht: J. V. 2, subs. 2 i erdedigde de heer r) bg de behandeling ie meening, dat de in dier voege i een ni t A.Lz. te SI ie- voor werktuigkun- het Herstel- Ermelo op de van ont- over het zij i nadi stapt, zjjn reden de je «nder -oor De idrid iagt volgens H.A. f 3,50, ODMM «tem- zeker niet toewijding, de patiënten 20 00 10 80 580 010 hrlaad ten en uit- m (Zuidzijde) ontvangsten uitgaven op SGHOOIfïïOVENSCHE COÏÏRAÏÏT. lis beeft een wetje om aan alle Eogel- rookei tfbepalii zoowel als t. Angel in te lingen tegen In de achthuis van ig van stem- den Polder Igemeene stemmen van zijn maar de rave sol- van u. Kats stemmi De rekt 1905 werd jgen f slo zonder r. D. te mm. >10 9.15 9.25 930 940 9 45 9.50 10.- 10.10 1015 1025 10.30 10 40 1050 10.55 11.05 ir het I a/d IJSEL itelde begrooting —ven (Zuidzijde) ontvangsten en uitgaven f787,731/» en de omslag op oedt var- ten in de over m, zoo- rorden. redding ibben, dat de bleef hangen en in de lucht van het wetgevei grens t matige Minis onze a dat grenzen n werkstaking van bete wil zelf de begrafenis der offers bjjwonen. Koningin is door de dntzetting oden en gewonden om haar heer -«schokt, dat zg ongesteld is gew< paar moet z(jn reddi danken hebben, -bom I ;n vreten 'dra men in voeder i zondor bel: J. R. inda, ieder f 1. subs. ia, f 2, subs. 2d. rijwiel rijden zonder u ren, wanneer r zulks vordert rkerk a/d IJsel, Amsterdam mogen dier kunnen met bet van Oorlof hieroi Doe gedrongi tienlijk bebooriyi spoedig 1 Enkeh Uren. Uren, n m. I 3.— I door I door door door doSb 3 30 3 35 3 45 door I I door I door I I door 1 1 door 415 4.20 I 1 4 30 1 K naai - 1IJ kkeljjke beta- 49, Bureau teeds een door hun bekend, esultaten betert da meerdert Isel voor let op de Prijs der AdvertentiënVan 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddags uren. I Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-maal plaatsing opge- I geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. waren, het or schoot of de had gevt nement i, met welk De Minister van Binnenlandsche Zaken bevestigde de feiten. Wel waren inlichtingen gevraagd, doch het resultaat was nog niet bekend. Spreker kon de Fran sche autoriteiten niet beschuldigen, dat zij onhumaan gehandeld hadden, Hg bracht ten slotte nog warme hulde aan wglen den heer Van Letydeo. De beer De Boer bleef bg zijn meening en zeide, dat het verwijt van nalatigheid en gemis aan hoffelijkheid door den Minister niet overgelegd was. Hiermede liep de inter pellatie af. Bg de hervatte beraadslaging over de vijfde afdeeling van het A r beidscont ract sloe gen de heer Van Wjjnbergen en Van Nispen tot Sevenaer de tot hen gerichte aanvallen door den heer Troelstra af. De heer Drucker beantwoordde vervolgens dien Amsterdamschen afgevaardigde eveneens met een meesterlijke rede. Ook de heer Reijne beantwoordde den heer Troelstra. Ds beer Van der Zwaag wilde geen staangeld geregeld zien, terwijl de heer Van Idsinga een zakelijke en doorwrochte rede hield, waarop de Minister eerst bij de artikelen zou antwoordden. Op minder parlementairen toon repliceerde de heer Troelstra tegenover den heer Van Nis pen. Gelukkig werd de algemeens beraadslaging over de vijfde afdeeling ten slotte gesloten en werden daarna de artikels 1639e en 1639f goedgekeurd. Toen besloot de Kamer de behandeling Woensdag voort te zetten. tekende, door voorkomende en spoedigste Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven oer drie maanden ƒ0,75. Franco per post door het geheelerijk ƒ0,90. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. regel een aanvang gemaakt. De verplaat sing der inrichting naar Oosterbeek was ook werkelijk eene verbetering. Niet alleen was hier de huisvesting ruimer en geriefelijker, doch ook de fraaie wandelingen in deze plaats kwamen den patiënten ten goede. Er werd een lighal geplaatst, waardoor de patiënten in de gelegenheid werden gesteld ook met ongunstig wëir buiten te liggen. Het geregeld medisch toezicht werd waargenomen door den WelEd. Zeer gel. heer Dr. J. M. Busch-Adriani, wien een woord van waar- deering en dank in dit verslag mag onthouden worden voor de waarmede Z.Ed. Zeergel. steeds behandelde. Ofschoon het Herstellingsoord i een zeer bescheiden plaats onder toria inneemt, en men er aantreff, wat in andere aard het geval is, ku zeer veel voldoening kregen resultaten, wai fers u een denkbeeld geve Op 15 April 1905 wei patiënten. Gedurende het tijdvak tot 15 April 1906 werden opgenomen 38 patiënten, met 2916 ver- plepgdagen, terwijl van deze op 15 April 1906 nog 5 personen aanwezig waren, waar uit blijkt dat 87 patiënten gedurende dit jaar de inrichting verlieten. Van deze 37 personen waren 14 Geheel hersteld en volkomen in staat hun bezigheden te hervatten. Van twee dezer patiënten werd van hun geneesheer de mede- deeiing ontvangen, dat zjj volkomen hersteld de inrichting hadden verlaten. 9 waren er veel verbeterd en in staat tot werken. 3 waren 4 gelgk i Het wetsontwerp tot toekenning van een renteloos voorschot voor den aanleg en het in exploitatie brengen van spoorweg- Ignen in de Haarlemmermeer en omgeving werd in de Tweede Kamer bg het afdeelings- onderzoek algemeen toegejuicht. Slechts enkele leden toonden zich, wat het algemeen karakter vaó het plan betreft, minder vol daan en hadden liever geuen, dat de aan sluiting van de Haarlemmermeer aan het spoorwegnet ia dier voege ware ontworpen, dat de streek door een nieuwe hoofdlijn werd doorsneden. Van meer dan ééne zijde werd op de be langen der defensie gewezen, daar de Ignen voor een deel vallen binnen de Stelling van en dus op het verdedigend ver stelling van belangrijken invloed i zgn. Men vroeg, welke de meening strekking tot dit punt van den Minister rlog is. Verschillende leden wenschten "omtrent gaarne te worden ingi )oor verschillende leden werd jen, dat de Staat, die zulk voorschot zal verstrekken, jken waarborg bekome, dat m worden ge er krachti Al| nog maar de Sana- niet bet comfort "e inrichtingen van dien runnen wg toch met terugzien op de ver- larvan de volgende cjj- ren. arden verpleegd 4 dringend te behandelen. Het Briteche Hoogerhui in behandeling genomen om schen tot het 16e jaar het verbieden. Daarbij worden stral gemaakt tegen den verkoop zoo,, de jeugdige overtreders zelven. In Japan is men nog verder gegaan. Daar mag men niet rooken vóór 20 jaren. Oostenrijk. Keizer Frans Jozef heeft thans eindelgk een geheel nieuwen man, Baron von Beek, afdeelingschef aan het Minsterie van Landbouw, tot Minister- President benoemd en hem belast met bet vormen van een nieuw Kabinet, hetwelk, steunende op de Czechen, Duitschers en Polen, de zaken met Hongarije moet regelen en de kieswetshervorming tot stand moet brengen. Kantongerecht te GOUDA. Zitting van Woensdag 30 Mei 1906. Overtreding der Jachtwet: G. V. te Reen- w(jk, f 3, subs. 2 d., met verbeurdverklaring der 3 niet in beslag genomen snoektrommels, bevel tot uitlevering of te betalen f 1,50, subs. 2d.; M. H. te Bleiswfjk, f 3, subs. 2 d. met verbleurdverklaring van den in beslag ge nomen strik met bevel tot vernieling en met verbeurdverklaring der in beslag genomen en verkochte visch ad vfjf cent. Overtreding der Spoorwegwet: G. J. IJ.’ d. S. te Gouda, f 3, subs. 3d.; C. v. d. W. te Sliedrecht, f 5 subs. 3 d. Met een rijwiel rijden en R. G. A., beiden te Got 2 d.; A. H. H. te Gouda, f Des nachts met een r“ licht en geen signaal met bel gevt de veiligheid van het verkeer W. S. v. d. S. te NieuwerL— 1 X f 2, subs. 1 x 2 d. Des nachts rijden met een rijwiel i licht: P. F. L. te Pjjnacker, W. v. Zevenhuizen, ieder f 1, subs. 2 d. Des nachts rijden met een wagen i licht: K. A. te Gouda, f 1, subs. 2 d. Overtreding van het reglement op de wegen en voetpaden in Zuid Holland: J. H. v. D. te Moordrecht, f 0,50, subs. 1 d.; L. V. te Waddingsveen, f 2, subs. 2d.; A. v«, D. te Waddingsveen, f 3, subs. 3 d.M. B. te Gouda, 2 x f 1, subs. 2x19. Overtreding der Alg. Pol. verord. van Gouda: M. J. E. T., eebtgenoote van *M. J. P. T., M. R., A. G., allen te Gouda, f I, subs. 1 d.; T. B. te Gouda, f 2, subs. 1 d G. S. te Gouda, f 1, subs. 1 week tuchtschool. ld. en opgeven van een valschen naam: M. N. te Gouda, f 1 en f 5, subs. 2x1 week tuchtschool. Art. 427 aanhef en sub 5 W. v. S.J. N. te Bergschenhoek en R. R. te Papekop. f 2, subs. 2 d. Nachtelijk burengerucht: J. V. en P. V., beiden te Gouderak, f 2. subs. 2 d. ld. bg herhaling: L. F. te Gouda, 1 maand tuchtschool. Openbare dronkenschap: H. B. te Gouda f 0,50, subs 1 d., E. L. F., B. L., J. M., F. K., allen te Gouda en L. v. d. V., woonplaats onbekend, f 1, subs. 2 d., voor ieder hunner. ld. bg 4e herhaling: D. S. te Gouda, één week hechtenis. ld. bg 6e herhaling: drie weken hechtenis. ld. bfj 7e herhaling: H hage, één week hechtenis. den B. Verhoef en C. van Baaren, die op 1 Juni a. s. volgens den rooster moeten aftreden, met algemeene stemmen her kozen. In de plaats van J. van Rossum, die om gezondheidsredenen zjjn ontslag nam, werd tot heemraad gekozen Adr. van Breu- kelen met 563 van de 885 geldige stemmen. Op Ant. van Kats werden 304 en op G. Overbeek 18 stemmen uitgebracht. Blanco 14 stemmen. De rekening van het water schap over 1905 werd vastgesteld. De ont vangsten bedroegen f 12848,59’/», de uitgaven f 11279,24, batig slot f 1069,351/». Goedgevonden werd de helft b(j te dragen in de kosten van eene nieuwe brug over de Benschopperwetering te IJselstein. Het nemen van een besluit in zake ver nieuwing van het bestaande of het aan schaffen van een nieuw stoomgemaal werd aangehouden tot een volgende vergadering. Bg wed. J. v. d. Stok alhier is een postduif komen aanvliegen met een lederen ringetje om den linkerpoot. Op den linker vleugel is onduidelijk gestempeld, „Hamel- brouw” of „Hasselbruin”. BleekcnegrMf4 Juni. Donderdag jl. in het Polderrei Hofwegen gehouden vergadering gerechtigde Ingelanden van Hofwegen, werden met al( goedgekeurd le. de rekening der ontvangsten en uit gaven van den Polder Hofwegen (Noord-en Zuidzijde) over het dienstjaar 1905; de ont vangsten vastgesteld op f 179,67!/» en de uitgaven op f 140,51!/» 2e. de voorgestelde begrooting van ont vangsten en uitgaven (Noord- en Zuidzijde) over het dienstjaar 1906 in ontvangsten en uitgaven op f178,711/» en de omslag op f0,70 per H. A. 3e. de rekening der ontvangst! gaven van den Polder Hofweger over het dienstjaar 1905; de vastgesteld op f 1327 en de i f896,391/». 4e. de voorgesl vangsten en uitgavi dienstjaar 1906 in on vastgesteld op f 1.75 per H. A. *Krluapen a/d Lek, 4 Juni. Aan de firma J. en K. Smit is opgedragen bet maken van een baggermolen voor de heeren L. Volker Az. en P. A. Bos te Gorinchem ten behoeve der havenwerken van Chili. De vrouw van J. de Bruin was haar kind kwijt. Na lang zoeken zag zg het in een sloot nabij h**r woning. Op bet gegil der moeder kwamen buren toeschieten die het reeds bewustelooze knaapje op het droge brachten. De middelen tot redding van drenkelingen werden in toepassing gebracht en na langen t(jd mocht men toch nog het genoegen smaken de levensgeesten wéér op te wekken. Gebouwd voor rekening der firma Louis T. van den Broeck en Zoon te Antwerpen ligt thans te dezer plaats ter afvaart gereed de stoomboot „Amsterdam III”. De boot is lang 37.5 M., breed 5.50 M.. bol 140 M. en meet 200 ton. Het geheel is naar de nieuwste constructie ingericht en heeft een Compound Machine van 250 I. P. K. Een geregelde dienst zal hiermee onderhouden worden van Amsterdam op Antwerpen. ••l^rlmpew a/d Uncl, 4 Juni. Het college van kerkvoogden vergaderde Don- derdag-avond voor het eerst na het over lijden van z(jn voorzitter, den heer A. C. Münlieff. De waarnemende voorzitter, de heer K. van Walsum, de vergadering openend, wijdde eenige gevoel volle woorden aan de nage dachtenis van hem, die gedurende zjjn ge- beele leven zoo verbazend veel had gedaan voor de belangen van de Ned. Herv. Kerk. De kerkelijke rekening werd na het lezen der notulen in behandeling genomen. Met het batig saldo van het vorig jaar, dat voor bet grootste gedeelte belegd is,'bedroe gen de ontvangsten f 6493,461/». Door groote reparatiën aan den kap en het plafond waren de uitgaven beduidend hooger dan andere jaren, hoewel z(j de begrooting niet overschreden. Nu waren zjj f 2132.501/» en het batig slot f 4360,96. In eene gecombineerde vergadering met notabelen werd deze rekening in orde be vonden. In de vacature-M| beien met In de vacature-Mijniieff werd door nota belen met meerderheid van stemmen tot kerkvoogd benoemd de heer C. D. A. Ver kerk, die, staande de vergadering, de benoe ming aanvaardde. *xVlewwerkerk a/d IJsel, 4 Juni. De milicien L. Verhoef, eenige dagen ge leden in dienst gegaan, is als ongeschikt naar buis gezonden. Voor hem zal nu J. Ames moeten opkomen. Dinsdag j.l. had de stemming voor een lid van den gemeenteraad plaats. Er waren ingeleverd 179 biljetten, die alle geldig waren. De beer C. P. Kaptefjn, candidaat van „Neder land en Oranje”, verkreeg 61 stemmen, de beer M Molenaar, candidaat van „Algemeen Belang", 107 stemmen en de heer K. Schilt, candidaat van eenige kiezers, 11 stemmen, zoodat gekozen is de heer M. Molenaar. Ridderkerk, 4 Juni. De heer Th. B. Peer en alhier is benoemd tot onderwijzer aan de school voor gewoon lager onderwas 3e kl. no. 35 te Rotterdam. 'Waarder, 4 Juni. In de vergadering van stemgerechtigde ingelanden polder Westeinde van Waarder wei F* in De heer De Boer meende, dat ingeschreven recht der humaniteit ge lden was. Hg vroeg den interpellant, Regeering in het. gebeurde aanleiding vonden om het Fransche gouver- inlichtingen te vragen, en zoo ja, resultaat, nister vai bevestigde d< >gen gevraagd, dc niet bekend. Spi voor gev e Rotterdam. 'Waarder, 4 Juni. 1 o van stemgerechtigde ingelanden van den polder Westeinde van Waarder werd vast besteld de rekening over 1905, bedragende .a ontvangst f 4029,06, in uitgaaf f 3652,02, batig saldo f 337,04, De begrooting over 1906 bedraagt in ont vangst f 4585,40, in uitgaaf f 4585,—-, saldo f (MO. Omslag dienst van 1906 bedraai kohier f 3358.36. De aanslag Tot heemraad werd met u men herkozei de heer G. de plicht. erop aan- r een aan- •"'orschot zal verstrekken, daarvoor ,.an waarborg bekome, dat de Ijjnen tot stand zullen worden gebracht. Ie leden drongen er krachtig op aan de Ign Aarianderveen Alphen le verlengen over Boskoop en Waddingsveen tot aan Gouda. Werd tot nu toe oogluikend toe gelaten, dat militairen zich in het openbaar in sporlcostuum vertoonden, thans is door den Minister van Oorlog aan militairen, die aan een of anderen wedstrijd op sportgebied deelnemen, verlof verleend om in het open baar zoodanig costuum, voorzoo ver zulks noodig mocht blgken, te dragen. Bjj beschikking van den Minis ter van Justitie is met ingang van 1 Juli e. k. b(j de tuchtschool voor jongens te Ginneken o. a. tg delg k benoemd: tot onderwijzer de heer H. A. van Ravestjjn, thans hoofdonderwijzer aan school IV te Sliedrecht De heer J. Lug drecht slaagde te Delft dige ingenieur. Er worden opnieuw ernstige pogingen aangewend om den gestaakten automobieldienst Hardinxveld—Giesendam— Sliedrecht—Dordt weer in 't leven te roepen. Bg den Zaterdag 11. te Schiedam gehouden nationalen zangwedstr|jd, uitge schreven door Schiedam’s mannenkoor „Orpheus” te Schiedam, verkreeg „Harmonie” te Vianen den len prga van de 8e afdeeling (mannenzangvereenigingen, die in deze afdee- ling nog geen eersten prgs behaalden). In de jaarljjksche algemeene vergadering van aandeelhouders van de Nederlandsche Spaar- en locasso-Bank te Amsterdam, werd door de directie verslag uit gebracht over het afgeloopen boekjaar; daar uit blgkt dat de toestand der maatschappij zeer gunstig is. De balans en winst- en verlies rekening sluitende met een winstsddo groot f2599,66‘/i werden met algemeene stemmen goedgekeurd. Besloten werd dit bedrag ge heel voor afschrijving te bestemmen en wel f 150 op meubilair, waardoor deze rekening tot f 1,— op de balans paraisseert, f 1860,53>£ op oprichtingskosten en f589,13 als extra afschrijving op aanbrengprovisie. De periodiek aftredende commissarissen aandeelhouders, de heeren Mr. N. A .1. van Aken te 's-Gravenhage en J. H. Moojen te Haarlem, werden als zoodanig herkozen, terwijl eveneens de periodiek aftredende commissaris-inlegger, de heer Mr. A. J. F. Fokker te Zierikzee, door de aanwezige in leggers werd herbenoemd. Het bestuur van lingsoord, aanvankelijk te Ermelo op Veiuwe opgericht met het doel minvermo gende herstellenden op te nemen, zag zich, door vele aanvragen voor lijders aan tu- oerculose, genoopt den aard der inrichting eenigszins te wijzigen en het voortaan alleen open te stellen voor beginnende longlijders. Tegelijk met de verplaatsing dsr inrich ting naar Oosterbeek werd met dezen maat- 8TATEM-UENERAAL. TWEEDE KAMER. Donderdag 31 Mei verdedigde de heer Van den Bergh (Helder) b|j de behandeling arbeidscontract de meening, dat de snde macht moest streven naar de tusschen het rechtmatige en onrecht- “j bg werkstakingen, waarop de ster aantooude, dat het staangeld in arbeidstoestanden reeds bestaat, doch t dit ontwerp een en ander binnen vaste regelt. Voorts betoogde hg, dat .«..Icing niet per se eenzijdige verbreking n de dienstbetrekking door den arbeider teekent en dat een opzeggingstermijn voor beide partijen gewenscht was, mits deze niet te lang gesteld was. Vervolgens repliceerde de heer Troelstra, die in zgn repliek betoogde dat bjj de verdediging van het arbeidscontract mis bruik gemaakt was van de zedelgkheids argu- menten. Ten slotte stelde hg vast, dat hier thans twee richtingen tegenover elkander stonden: de burgerlijke partgen, die uit vrees voor enkele slechte gevolgen onrecht vaardigheid willen bestendigen en de sociaal democratische partij, die ondanks enkele minder gerechtvaardigde gevallen van staking, deze aanvaardt ter wille van een recht vaardige arbeidsbehandeling. Nadat ten slotte de heer Loeff de regeeringwjjziging in artikel 1639p bestreden bad, werd besloten de beraadslaging den volgenden dag voort te zetten. Dien dag had eerst de iaterpellatie- De Boer plaats. Dit geschiedde, wgl Mr. Van Legden, consul generaal ter beschikking, laatst zaakgelastige van H. M. de Koningin te Caracas, op zjjn terugreis uit het zuiden van Frankrgk naar Amsterdam, plotseling ziek geworden zgnde, naar het Gemeente ziekenhuis te Pargs werd overgebracht en op last der directie daarna, na een kort verblgf, naar een openbaar krankzinnigen gesticht vervoerd werd. Hoewel nu de heer L. verschillende stukken b(j zich had, waaruit z(jn identiteit bewezen kon worden, hebben beide gestichten verzuimd, van diens opneming aan het Ned. consulaat of gezant schap te Parijs of zelfs aan de familie in Holland kennis te geven. Eerst 5 dagen na het overlijden des heeren v. L kreeg het gezantschap te Parijs langs offlcieelen weg een bericht, waarin bovendien naam en beroep nog op foutieve w|m vermeld Bewachwp, 4 Juni. Dezer dagen werd door den heer P. Lamoré, hoofd der openbare school no. 2 en onderwijzer aan den thans geöindigden landbouw-wintercursus alhier, net vetgehalte onderzocht der melk van alle koeien van een in deze gemeente wonenden veehouder. Na met verschillende instrumenten en de grootste nauwgezetheid vele werkzaamheden te hebben verricht, was bet aardig te zien boe zich het vet van de melk afacheidde en zijne hoeveelheid (percentage) kon worden bepaald. De uitslag van dit onderzoek was dat de veehouder zeer tevreden kon zgn en dan ook vergenoegd huiswaarts keerde. Daar het voor de veehouders uit fioantieel oogpunt van groot belang is te weten hoe veel procenten vet de melk van elk hunner koeien bevat, raden wjj hen aan het goede voorbeeld van hun collega te volgen en evenzoo melkonderzoek te doen plaats heb ben dit moet ieder jaar 3 a 4 maai worden herhaald. Blgkt nu bQ onderzoek dat de melk van sommige runderen niet het ver- plachte gehalte aan vet bevat, dan zal men zeker niet lang wachten, deze dieren te ver- koopen en andere aan te schaffen. Van het vetgehalte toch hangt groeten; deels de kwaliteit van den zuivel af. Genoemde heer Lamoré zal in de Pinkster- vacanlie te Wageniogen een cursus op land bouwgebied volgen, die aldaar van 4 tot en met 7 Juni a.s. wordt gehouden en die o.a. wordt geleid door den ook in bet buitenland beroemden professor Rilzema Bos. Reis- en verblijfkosten worden hem door het Rgk vergoed. Voor slechts 40 hoofden van een land- bouwcursus is de gelegenheid opengesteld de colleges bg te wonen. Wg twijfelen ni^t of de beer L. zal door deze reis zgn thans uitgebreide kennis op het gebied van land en tuinbouw belangrijk vermeerderen. B(j het lossen van een baal witte sui ker had schipper A. R. alhier, op 16 Mei bet ongeluk dat deze zak zoetigheid eerat een dompeling in de wetering onderging, alvorens in den kruidenierswinkel te worden gebracht. Daar dit artikel, na nat te zgn geweest, z|jne waarde zoo goed ais geheel beeft verloren, Ijjdt onze schipper door dit geval waarschyDiyk heel wat schade. In de op 81 Mei gehouden vergadering van stemgerechtigde ingelanden van bet waterschap .Benschop" werden de beemra- Ovenrtelat. De huwelijks-voltrekking van den jongen Koning Alfonso van Spanje en Prinses Ena van Battenberg was, door den grooten luister, het aantrekkelijkste onderwerp, waar over de bladen in verschillende landen schre ven. Een tragisch voorval beeft echter deze plechtigheid plotseling verstoord en daardoor oorzaak gemaakt van ieders deelneming. De vreugde is op het schitterende feest te Madrid met één slag in rouw verkeerd. De feestelijkheden, voorafgaand aan het huwelijk van het Spaansche Koningspt waren geëindigd en het huwelgk zelf i voltrokken, toen op het jonge echtpaar, op weg van de kerk naar het paleis, een aan slag werd gepleegd. Uit een venster van een huis waar de stoet een oogenblik stil hield werd een bom, in een bloemruiker ver borgen, naar het rgtuig van den Koning en de Koningin geworpen. De bom ontplofte tusschen het achterspan en de voorraderen. Twee van de acht paarden, voor het Konink- r|jtuig gespannen, werden gedood, een voorrijder gekwetst, vier der soldaten, die langs den weg opgesteld stonden, werden gedood, een officier werd doodelijk gekwetst, een politie hoornblazer werd de hals door gesneden; twee vrouwen, die dicht bg bet rijtuig sto nden, werden eveneens gedood en ruim 50 menseben werden gewond, van wie reeds v(jf overleden. De Koning en de Koningin bleven ongedeerd en hielden zich kalm. Op de trap voor bet paleis aange komen, waar de vreemde vorstelijke per sonen ben hartelgk gelukwenschten, waren zeer bewogen. De Koning ging terstond, lat bü uit de beschadigde koets was ge- rt, moeder geruststellen. Daarna reden de jonggehuwden in een ander rijtuig, onder zwaar militair geleide naar het na burige paleis. Toen de Koning zich den toestand vergewist had, waren eerste woorden: „Ik betreur alleen n ischuldige slachtoffers en mjjn bri aten.” De Koninj slachtoffer- De E de doodr zeer geschokt, dal Het Koninklijk alleen daaraan te van bovep af geworpen boi tusschen electrische draden ontplofte. De huwelijksfeesten waren onder groote geestdrift der bevolking gevierd. Schitterende diners, ook de gebruikelijke stierengevech ten, kortom feesten van allerlei aard waren in de beste orde afgeloopen. Alleen de illuminatie van Madrid werd door den aan slag niet gehouden. Enkele gebouwen waren wel verlicht, maar de stemming was er uit. Men dacht meer aan de ongelukkige slacht offers, dan aan verder feest vieren. De laatste berichten melden, dat de Koning en de Koningin (die dus hare ongesteldheid reeds te boven is) in een open automobiel zonder gevolg, de slad doorkruisten, onder stormachtige toejuichingen van het publiek. Er z(jn reeds verschillende personen ge arresteerd, die verdacht worden Vfm den aanslag. De laatste berichten noemen zekeren Moral, uit Barcelona afkomstig. Doch men vermoedt dat bjj een valschen naam opgeeft en niet de pleger van den aanslag is. In de Fraaoche Kamerzitting van j.l. Vrijdag beantwoordde de waarnemende voor zitter een toespraak van bet oudste lid en zeide, den aanslag tegen den vorst van een bevriende natie zeer af te keuren. In deze zitting werd Brisson met 398 van de 500 stemmen tot voorzitter gekozen. De vergadering der Fransche Bisschoppen heeft haren arbeid beëindigd. Men gelooft, dat zich een meerderheid vormde van 21 stemmen op de 74 stemgerechtigden, vóór de onderwerping aan de wet op de scheiding van Kerk en Staat en ten gunste van «en organisatie van vereenigingen van eeredienst. De RMNBlnehe Duma heeft nog eens getoond niet met zich te willen laten sollen en heeft de Regeering weer heftig aange vallen. Onder anderen werd het Kabinet door haar geïnterpelleerd over de overhaaste executie van de acht werklieden, veroor deeld door een krijgsraad van de Baltische provincies. In een vorige Atting had het Russische Parlement de verdaging van de terecht stelling gevraagd, en als antwoord op dat verzoek had de Regeering de werklieden onmiddellfjk ter dood doen brengen. Generaal Karavaleff sprak naar aanleiding dezer terechtstelling een der schoonste rede voeringen uit welke de Duma nog gehoord heeft. Hll vraagt wat de beweegreden der Re geering is geweest en zegt: „Het was natuur lijk een daad van wraakneming tegen de onlangs plaats gehad hebbende politieke aanslagen. Hoopt de Regeering op die wijze een einde te maken aan die misdaden? Neen, duizendmkkl neen! Iedereen weet dat die politieke aanslagen uitgelokt waren door de handelingen van de Regeering. Zij is aansprakelijk voor de reeks van moorden in Rusland. Maar de Duma zal zich niet laten afschrikken en niet naar huis gaan, dan zouden de leden ban heiligen plicht verzaken. Neen! lederen dag moet men trMhten den muur omver te halen die op hun weg werd opgericht, totdat men er in ■luugt, er een bres in te maken!” Opge wonden en langdurige toejuichingen volgden °P woorden. Daarna besloot de Duma met algemeene stemmen een commimie te benoemen mot opdracht, binnen vjjf dagen een wetsontwerp betreffende afschaffing der doodstraf nit ts werken, den Minister uit te Modigea do eerste lezing ervan bjj te wsoen m dat wetsontwerp aan den Rjjto- rud voor te leggen, met verwek bet als 3 waren verbeterd. 4 gelgk gebleven. 1 achteruitgegaan. 2 overleden. 4 patiënten waren te kort in de in richting om daarover een goed oordeel te kunnen vellen. De patiënten werden geregeld alle 14 dagen gewogen terwijl de toename in gewicht meestal gelijken tredkbield met de verbetering van den algemeenen toestand. De grootste gewichtstoename in 14 dagen was 31/» kilo. De meeste bedden waren bezet in den zomer 1905. Nog allgd scbfjut het idee om tegen den zomer patiënten naar buiten te zenden, meer ingang te vinden, terwgl ook bier wederom gebleken is, dat de resul taten, des winters verkregen, nog iets beter zjjn dan 's zomers. Uit bovenstaande gegevens bljjkt, dat ook deze inrichting,op bescheiden schaal, ofschoon nog in baar begin, een werkzaam aandeel heeft in de bestrgdiog der tuberculose, temeer waar het dikwjjls voorkomt dat de patiënt óf wegens plaatsgebrek óf om de hooge kos ten niet in de Sanatoria kan worden opge nomen en alzoo verstoken blgft van de voor hem zoo onmisbare hygiënische levenswijze en rustkuur. Verpleegkosten in het Herstellingsoord zjjn f 1,25 per dag. Voor nadere inlichtingen wende men zich schrifteljjk tot den directeur. Ter benoeming van een onder wijzer le klasse aan de openbare school voor gewoon lager onderwijs der 2e klasse, aan de Pretoriusstraat 95 te 's Gravenhage komt als no. 3 van de voordracht voor de heer H. A. van Ravestfjn, onderwijzer te Sliedrecht

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1