N°. a' Mii TiwmsMl Eeu BarcBriienstbofla Era Scfflorslta, ▼oor vast werk. GRASGEWAS en Kersen, te Bbub tto MM Era Ma Battorij, gelegen in een welvarende streek. Mdw ni Hooitt. 95 r. ABWOBD SB1UT, te leveren vóór 1 Oct. 1906 aan de losplaats hy ’t Belereche. Mnt vai Hooiland. HOOILANDEN f onder ItDbolsD si Hmd, als: Kast, Uittrek- en Ronde-Tafel. Stoelen, Kombuis, Wssghmachine, KaasStandaard met Borden, WinkelopstandToonbank, Schalen en Gewichten, Blikken Bussen, Nieuw Glas- en Aardewerk. Muiil tod Hooiland. Haldol ii IJzsTïM te Stolwijk. Sigarenmakers, van goede getuigschriften voorzien, vinden ▼ast werk bg Een Zilversmid Scbildersknecbts Schildersknecht, Timmerlieden, nette Dienstbode, Dienstbode, liefst DAGDIENSTBOÜE, van goede ge tuigen voorzien. Horloge Tabak van te Streefkerk, ▼oor het seizoen van 1906, te verhuren: Bakkersleerling, Redding van een Znster. Aardappelen, 5 Metselaars Metselaars. Brieven van I, Eene Boerendienstbode, J*-. Timmermansknecht gevraagd. Gebroeders BOS, Ridderkerk by Rotterdam. en een Graveur, JOHs. UITTENBOGAARD, Horloge- en Instrumentmaker, in HORLOGES, REGULATEURS, WEK- KERS, enz. TE KOOP: BRUIDZAKJES, TMRTEI mï. 1.1.1 N. J. GEIJSKES, ♦^BANKETBAKKER, Publieke Verknopingen van Lopik, aan den Uitweg, Eersi OffiCiÖBlB NIEUW-LEKKERLAND, ▼oor het seizoen van 1906 te verhuren; Het HOOILAND S. A V. N. VAN NOOTEN, Schoonhoven. 5-jarige Hit met Kar Handelaren en Particulieren, vanaf f 100,— tot elk bedrag; alsmede nn Huizen, Land, Schepen, als le en lansgoederen uchtgebruik, Meubelen, --jnder borgstelling, naar omstandigheden). Brieven franco POSTKANTOOR, Den Haag. HoofdeliJ verstreken zijn en overgaan. Centnal-Depót LI. AKKER, Van Alkemadestr. 11, Rotterdam. Door omst. te koop: Een nieuwe Wringtob met stalen binnenbak, inboud 300 Liter, met wrongelroerdervoor minder als halven prijs. LANGERAK, Het HOOILAND Gebroeders ZWARTENDIJK, HET HOOILAND De jiarlijbchi Verhuring der Oud-Alblas en Bleskensgraaf ▼an: het ALGEMEEN-ARMBESTUUR van Orad-Alblaa, de DIACONIE en het POLDERBESTUUR aldaar en den Heer H. KAM (3 Hectaren langs den Zfldeweg) zal plaats hebben Woensdag 18 Juni 1906, ’s avonds 6 uur precies, in het RAADHUIS te OUD-ALBLAS. B Openbare Vrijwillige Verknoping. NIEUW-LEKKERLAND, beneden hel Dorp, em kautant geld, te verkoopen: ABDIJSIROOP H. C. KOOI, H. DOLLEMAN, Oudevater, in AardappelenGroenten en Fruit. I. BLAUW, Rotterdam. W. HODS Win., Molenstraat, b/d Wal, Schoonhoven. de Wed. P. KRAMER. Vrijwillige Openbare Verknoping te Bielsvijk, DE KAPITALE BwHswoiim, genaamd„Hoop vleit den landman’ met aanhoorige OPSTALLEN, ERVE!. WERF, TUIN en BOOMGAARD, benevens diverse perceelea «eer vruchtbaar Wei- en Bouwland, alles, aan een geheel, staande en liegende binnen de gemeente BLEI8WIJK, io den Overbuurtschen polder, aan den Hoefweg, strekkende van dien weg, west waarts op tot de landscheiding tusschen Schieland en Delfland, belend ten noorden de Negotiatie „Land is zekere bezitting” en ten zuiden den Heer C. J. A. Biehon van IJseelmonde, samen ter gr.ootte van 54 HECTAREN, 88 AREN, 30 CENTIAREN. *aagd tegen 1 Juli een goed ge war de booi de W. ▼an i dan G. G. TERSTOND GEVRAAGD: P. G., by J. WINGELAAR, fllledrecht. lettere Bus No. *i den Polder vraagt vóór Gei hoog 1 C. T. Aan hetzelfde adres een A M, 104, direct' GEVRAAGD: die tevens het andere werk verstaat. Adres: ’s-Gravenhage, Hobbema- straat 105. Korte Tiendeweg 17, GOUDA. Zeer goedkoope prezen en solide, met Gar. ACHT by D. OSKAM te Benschop. Gebo en Ko jmens op Di 1906, ureby Gevraagd een bekwaam by A. H. D. WE PST ER, Krimpen a/d Lek. TERSTOND GEVRAAGD: door L. P. NOTENBOOM te Gonderak. TERSTOND GEVRAAGD: Adres L. J. SMIT, Schilder te BeenwUk. TE KOOP AANGEBODEN: Een zoo goed als nieuwe KARNMOLEN door JAC. KASBERGEN te Gonderak. i”, :n, Deze C morgens uitge ƒ0,75. Franco abonneeren bi Het beste adres voor Oude Haven, Schoonhoven. in het Koffiehuis van JOHs. OOSTEROM. Deze Courant Gevraagd tegen Augustus: by M<j. de Wed. C. DEN OUDSTEN, Lekkerkerk. BEKWAM» gevraagd by P. H. JONKER, Gouwe C 7, Gouda. Terstond gevraagd een flinke Dienstbode, P. G., van goede getuigen voorzien. Adres W. G. JONGEBREUR, Koningstraat, hoek Kemperstraat 74, Den Haag. Terstond gevraagd een bekwaam P. G., van het platte land, voor vast werk, by W. L. SCHIPPERS te Streefkerk. raaff de J. C. van Dyk, oud 20 j. Everts, oud 7 m. j., echtg. van W. Broer terdam.) A. van Doe- Gemeent Franco brieven, Nommer 12, Bureau van dit Blad. Woensdi 's avotuo KLUIJVER te onder Wiaaw-Lekkerlsmdvan DIACONIE ARMEN aldaar. BV* Allo nog voorhanden zynde ANSICHTEN van Schoonhoven en omstreken worden tgdelgk aangeboden voor slechts f 0,03 per stuk; per 11 stuks f 0,20. De Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk is voornemens op asdag den 13. Juni 1906, mds ten 7 ure, by J. DE Voor direct gevraagd: BEKWAME ▼oor Tast werk. Adres C. v. d STRAATEN, Bergambacht, Stoom-Timmerfabriek. Geachte Heer B van een belangryi kwam in de Niei verzoek ik u de mogen vestigen1 dat ook in myn bri is gebracht. De f den, als hoofdarl plaatste stuk, behi kunnen doen, aa hoogte is van de en ik hoofdzakel herinneringen, dit veertig jaar gelee dadelgk by zegge: de aangenaamste Schr. heeft het by de onbereden zoogenaamde cor onbillijke belastii stipt hg aan: ti houden, gangen, ti dageiyks reinigen in de keukens c zyn, gedeponeerd onderhouden van verlof zyn, enz. zegt hy, waarvo opleiding noodig goed vrywillig g worden genomen In myn tjjd, - wel zoo, wei zoodra de recrutt corvéeén uitgedei ▼oor kamerwacht bykok, id. voor plaatscorvée. H< aanvegen, zoo n kazerneplein en i tingen hield men het zwaarste baa voorkeur opgedra als die er niet w digen hun tol 1 myn diensttyd onaangenaamste onder geleide vi bezoek te breng zeker meubel, in stelsel” wolbeken gereinigd, terug Die „plaatscor afgeschaft; men lieden voor, dit „burger-corvéefin worden betaald, betering; maar niet verder door Zeer zeker is belasting; een in taald, evenals df Maar daar verv soort van belast zy niets. Zy dn jonge manneiyke deel niet, en I wie er aan zal benaming in de nog veel te zacb het corvée-stels moet genoemd meer past in he dige rechtebegri dagen geweren lotgenooten, in t gevel, de voorma Markt te Haarlei m(j daarvoor huü plus traktement 5 cents per da waarden bereid wat aangename non aanwenden. 'ceelendie by den a combinatiën zullen TE KOOP AANGEBODEN: ,JB EEN MAKKE en TUIG, ook afzonderiyk te koop, by IZAK VERHEI J, Mr. Klompmaker, Greet* Mevrouw NIEKERK—Kooijman te Schoonhoven verlangt met 1 Aug. a. s. eene P. G.goed kunnende koken. voor 18 Mei—1 Juni. N. Soldaat. en Job. den J. Tom en De ONTVANG1 hoven maakt bei van den Het BESTUUR van Beternche” v. .w. IS Jani a. a. prijsopgave van Monster te zien by Heer H. ANKER Wi gem. Stolwi&k. Bejaarde Dame vraagt te Schoonhoven een ongein. Zit- en Slaapkamer, ■•■der PENSION. Br., onder No. 15, Bureau van dit Blad. Wed. J. VUIJK te Krimpen a/d IJskl; C. VAN WIJK te Oudewatkr; Firma WOLFF Co. te Gouda H. v. d. DOOL te Slikducht, Boveneinde; C. VAN STEENIS te Noordkloos; FRANS VAN DAM te Goudkrax; J. DE KLUIVER te Ottoland; A. VAN WALSUM Pz., Ouderkerk a/dIJ.; W. DONKER, Krimpen a/d Lek; C. C. VAN GENNEP te Moordrecht; H. POT te Nikuw-Lkkkkrland; Mej. KORTE WEG te Alblasskrdam; Wed. F. AMSING te Alblasserdam; E. H1LGEMAN te Streefkerk C. SPELT te Nikuwpoort; F. J. BATS te Stolwuk; J. ALES te Zevknhuizkn; P. GOUDRIAAN te Capklle a/d IJml; G. ELSEN AAR, Drogist te Sukdrsght; W. J. VAN DAM, te Haastrecht; G. DEN HOED te Berkenwoudk. Verkrijgbaar by A. C. FIJN VAN DRAAT te Schoonhoven; A. N. van ZESSEN, Drogist te Schoonhoven van der WOUDEN te Lkkkerkerk; S. ROSS te Oud-Alblas; J. L. VLOT te Oud-Alblas; W. van REES te Bleskensoraaf; J. SCHUTTE te Molenaarsgraaf; van ZESSEN te Vuilkndam; TERLOUW te Goudriaan; HOUWENINGEN te Gieskn-Nikuwk., ZONNEVELD—Piek te Hoornaar, C. BROUWER te Meerkerk, G. BOUWMEESTER te Tiknhovkn; P. G. J. de JONG te Ameide; G. COLJE te Lopik; G. d. HOEK te Cabauw; Jb. dkn OUDSTEN te Groot-Ammers T. MOLENAAR te Lkxmond; R. VERMEULEN te Langkrak; K. VAN DAM te Bergambacht; Br. fr., No. 14, aan het Bureau van dit Blad. fl fi S. 4TW.B^kVAN,N,3oTKN l» lira Schoonhoven worden 1OO Lm I I NaanahaarQee, op helder wit f I I carton, in net étui, geleverd voor I I I I 00 UENT8. Op fijn I I I I bristol carton in luxe-étui U W 10.78, ƒ!,-,ƒ 1,3»,/1410 enz. roller aan >g meer middelet om *t zoo lastige insect te vangen. Heel doelmatig zyu hiervoor de zoogenaamde vangbanden. Gemakkeiyk kon men ze zelf uit stevig pakpapjer ver vaardigen. Deze banden worden in Juni om de stammen gebonden met een stevig touw of yzerdraad, ongeveer 1 M. boven den grond. Zóó moet de band worden gelegd, dat er onder een opening biyft tuaschen stam een band. De insecten, welke tegen den stam op klimmen, zullen zich gemakkeiyk onder den band laten vangen, aangezien ze er zich onder gaan iuspinnen. In November kunnen we de banden wegnemen, om de insecten on schadelijk te maken. Vaak worden dan nog dezelfde banden gebruikt voor ’t vangen van den eveneens zeer schadelijken winterrliuder. Hierop ko men we nog wel terug. Dader den mo even haaahnvaa baad kan- voormi H. VAN ES te voor het seizoen van 1906, te verhuren: onder Langerak, van de DIACONIE- ARMEN aldaar, van den Heer M. P TIERIE, Van Mevr, de Wed. A. P. H. A. DE KLEIJN en van de Erven van Mej Ja. Ma. VAN DER STOK. wraagd Augustus of eerder, tegen looneen. degetyke Adres: Zeugstraat 92, Gaada. Overleden: J. Kortenhoeven, oud 80 j., echtgenoot van N. van Hoorne. C, Tukker, oud 27 j. Mien werker k a/d IJ. Geboren: Dirkje, d. van Cornelia, d. van KI. Dekker Hollander. Lijntje, d. van ROTTERDAM, verkrijgbaar by: J. BOON. Schoonhoven. M. VAN DEN BERG, Benschop. J. BENSCHOP, Lopik J. BBEIJNieuwpoort. J.P. KASTELEIJN Dz., Polsbroekerdam. W. DE BRUIJN, Idem. I den Voorzitter, den rz., Beierache, De Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk is voornemens op Donderdag den 14. Juni 1906, *savonds ten 6 ure, by A. SCHALK Jz. beboorende aan de Polders Streefkerk en Kortenbroek, aan de Burgeriyke en Diaconie- Armen van Streefkerk en aan den Heer G. N. TERLOUW. Gevn vorderd P. G.. bjj A. v. d. WOUDEN,'JK. Bakker, Krimpen a/d Lek. Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris Mr. J. P. VAN DEN BBINK. CM op Huizen, Land, Schepen S ie Hypotheek, Koopmai pxq Erfenissen, Vruchtgebruik enz. (met en zonder borgst CSi 1 CJ3 boom, vaak de rups nog in zich verbergend. Steeds is het aan te raden, direct dergelyk afval op te rapen en aan varkens of dergeiyke te voeren. De rupsen zyn dan meteen weg. Is de rups n.l. verzadigd, dan verlaat ze de vrucht om een geschikte plaats te zoeken om zich in te spinnen, welke ze gewooniyk op den boomstam, tegen palen of oude schuttingen vindt. Ze vervaardigt een cocon om zich; in Mei verandert ze in een popje, terwyi in Juni of Juli hieruit een vlindertje komt. Door het reeds vroeger door ons bespro ken reinigen der stammen hebben we dus tevens een middel ter vervolging van den zoo schadelijken appelbladroller aan de band ge geven, mayr nog meer middelen moet men te baat nemen, om ’t zo Heel doelmatig J3 vangbi* i zelf uil Deze banden - muilen gebonden met :erdraad, on moet de „Kweeker”. BLBGEBA4JME STAND. Vervolg van pag. 3. Berkenwoude. Van 1 Mei—l Juni. Geboren: Gerrit Teunis, z. van S. de Jong en M. H. Lekkerkerker. Geertrui, d. van A. Oudenes en A. Molenaar. Getrouwd: A. van Leeuwen, oud 22 j. en M. Nugteren. Overleden: C. Benschop, oud 18 d. GraabAmmera. Van 1—81 Mei. Geboren: Lena, d. van A. den Ouden en W. Schep. Abraham, z. van A. Janse en N. van den Hoven. Adriana, d. van G. Prins en M. C. Prins. Cornells, z. van A. de Bondt en O. Vsrspuy. Jan, z. van J. C. van Buren en H. van Holten. Trynfje, d. van H. de Ridder en A. van den Hoek. Getrouwd: A. Broere, oud M) j. (won, De Notaris A. CASTELEIJN te Streefkprk is voornemens op Donderdag den 7. Juni 1906, ’s voor middags ten 9 ure, ten huize van A. STAMWinkelier te Eew swart aftaadachen Hit, t Karren, Petroleum wagen, Slede, Bellen tuig, 2 Kruiwagens, Zeisen, Hooivorken en Ryven. Eea NOB UURTJE am af te bre- ken, Kippenhok met Loop, enz. De Notaris A. CASTELEIJN i Streefkerk is voornemens op a ter dag den 9. Juni voormiddag! ten 10 i ren: Di d. i Hollander. L. Hagendyk. Overleden: J. E. van Vianen, oud 10w. Waddingsveen. Van 29 April—81 Mei. Geboren: Margaretha, d. van L Rhyn en E. Buurman. Johanna Clazina, d. van M. Koole en J. Hol. Abraham, z. van P. Mulder en F. Bonefaas. Geertje, d. van J. van Leeuwen en A. van der Marei. Pieterneila, d. van G. van Putten, weduwe van P. Versluis. Maria Jacoba, d. van L. Bonefaas en J. Meyvogel. Gerarda, d. van G. C. van Welzenis en I M- C* Groeneschey. Anna Maria, d. van A. Koster en N. Tiele. Huibertje, d. van A. Cammeraat en A. den Hartog. Getrouwd: D. Vermey, oud 26 j.(won. te Reeuwyk) en J. den Boer, oud 26 j. A. Buurman, oud 83 j. en S. van Vliet, oud 80 j. (won. te Rotterdam.) C. de Rooy, oud,25 j. en E- J- van den Qerg,oud24j> W. H. den Haan, 29 j. (won. te Saaeenbeim) en A. Buitelaar, oud 13 j. - J F. Straatman, oud 36 j. (won. te Vierpolders) en H. B. Commys, oud 81 j. Overleden: A. Bikker, oud 8 j. Een levenloos aangegeven kind van het manneiyk geslactit van J. de Krujjff en J. de Joode. Idem van A. A. Geers en C. van D|jk. J. Versluis, oud 10 m. W. Bakker, oud 9 w. C. van Harskamp, oud 6 W. G. Alphenaar, oud 19 j. Een afgeweerd trearspel. De volgende ware geschiedenis heeft plaats gehad te De Wever, gemeente Ouder-Amstel (N.-H.), en is een eenvoudige geschiedenis van de w|jze waarop een treurspel afgewend werd in een huisgezin. Mej. J. DROST te De Waver leed aa*h asthma (kortademigheid). Wat dit zeggen wil kunnen alleen zjj best ff an, die ook borstiydend zyn. Zg verklaarde aan onzen verslaggever, dat zy zoo Hevig Igdend was, dat het haar moeite kostte, om eens een voorbeeld te noemen, om enkele passen met een melkemmer te loopen. „Slechts de geringste krachtsinspanning vermoeide my zoodanig, dat ik in het geheel geen lucht kon krygen, zoodanig was de ademhaling dan gestoord. Ik was bleek en mager en zag er zeer slecht uit; in één woord, ik verkeerde in een beklagenswaardigen toestand. Ik werd wanhopig over den slechten toestand waarin ik verkeerde, temeer daar ik reeds ifle denkbare middelen gebruikt had om weer gezond te worden. Mgoe zuster, die my zoo zag tobben, zeide: „mensch, waarom probeer je het toch niet eens met de ABDIJS1RUOP, daar hoor je zooveel merkwaardige genezingen van.” Ik liet mg bepraten en ging tot het gebruik daar van over, door een flescb te koopen by CLEBAN 6c Co., Heiiigenweg, Amsterdam. Ik ben door de Klooster Sancta Paulo volkomen genezen en kan uit ondervinding sprekendat het een krachtig geneesmiddel is.” Er zyn nog zooveel menschen, die voor hoest, verkoudheid, bronchitis, asthma of andere ontsteltenissen der borat of longen van alles geprobeerd hebbenen alles Ie vergeefs; aan deze lieden strekke het bovenstaande tot naricht: zy zullen door de uitstekende ABDIJSIROOP evengoed genezen worden als Mej. DROST. Prys f 1,—, 3,— en f 3,50 per flacon. De K«vreae JnarlUkaehe keeplngen zullen plaats hebben: Van Grasgewas Donderdag 7 Juni a. s., van Kersen Donderdag 14 Juni a. s., telkens des avonds 6 uur. Breeder by biljetten. Notaris, Leplk. PUIK! PUIK! voor f per Mud of 70 Kilo; verder alle soorten tegen concurreerenden prys; de beate GELDERSCHE BLAUWEN voor f 4,50 per Mudby TUINBOUW. Wormatekelige appel* en peren. Fruit zal er weer komen, we hopen het, maar tevens zullen we weer, ja, wie durft te beramen hoeveel, vruchten, lydende aan bovenstaande, algemeen voorkomende en zeer zeker door ieder gekende kwaal onder ouzm oogst aantreffen. Dergelyke geschonden appels en peren zyn j.oq goed als onbruik baar voor de consumptie en niet zelden worden ze als voeder gebezigd. Zyn vele vruebtenliefhebbers nog onbekend met ds eigeniyke oorzaak van het kwaad, veel meer zyn er nog, die dezelve niet weten te voorkomen. *t L’gt daarom in onze bedoeling over een en ander hiér eens nader uit te weiden, terwyi we tevens de ge schiktste voorzorgsmaatregelen aan de hand willen doen. Hst groote kwaad, n.l. wormstekelig- heid, wordt veroorzaakt door een klein vlindertje, appelbladroller genaamd, dat in Juni en Juli rond vliegt, om zyn eitjes op de nog zeer jonge vruchten te leggen. Uit deze eitjes komen na 8 dagen rupsjes te voorschyn, welke door de schil vreten om, na eenigen rusttyd, al vretende hun tocht ▼Dort te zetten, ’t Is de diertjes n.l. te doen ’t klokhuis te bereiken om zich van de zaden meester te maken. Hebben ze deze verorberd, zoo vreten te zich een uitgang, ▼aak om in dicht by hangende vruchten ‘t vernielingswerk voort te zetten. *t Spreekt van ieif; dat op dergelyke wyze bezochte Vruchten den groei staken, vroeg gekleurd worden en spoedig afvallen. Steeds vinden we M na een stenigen wind onder den nen we houtwol, wat hooi of iets dergelgks aanbrengen. Heel doelmatig is hiervoor ook het geribde carton. Hierdoor worden kleine kanaaltjes gevormd, waarin de rups gemak keiyk kruipt en waardoor tevens onderaan den band openingen worden gehouden. Gedroogde konynevelletjes kunnen tevens in dezen geschikte diensten bewyzen. Men bindt ze met den haarkant tegen den stam. Ze kunnen natuuriyk meer dan een jaar gebruikt worden. Het spreekt vanzelf, dat de resultaten na een jaar zichtbaar zyn, maar wanneer in boomgaarden dergelyke banden worden aan gebracht, zullen we *t kwaad zeer beperken en ’t groote voordeel hieraan verbonden, zal zeker hier dubbel de bestrydingskosten vergoeden. Laat uw gaederen verven «f uiüitewmen in de Nteoinkunst- IIm ververU en Uhemiache WaMcherU van De geederen blijven in elkander, behalvê e|jden «leffen. PrUsen zijn billijk en spoedige aflevering. Agent voor Schoonhoven en Omstreken gevraagd, 18 cent per uur. Adres ADR. BOVTER, Oude Haven, Schoonhovei^. Terstond gevraagd 3 METSELAARS. Adres B. STAM, Oad-Alblas. Tegen concurreerende prgzen verkrggbaar alle soorten van Hooibouw-artikelen, als: TWEEPAARDS GRASMAAIMACH1NES (Albion no. 9). HOOISCHUDDERS, HOOI- en HANDHARKEN, ZEISEN, RIEKEN, SCHOP PEN enz. Verder: FORNUIZEN, gegoten engeömail- leerd, WASCH- en WATERKETELS enz. Te bezichtigen bg N.B. Alle Machines worden op proefgeleverd. ten overstaan van den Notaris REUNDERS te Zevenhuizen, bg veiling, verhooging en afslag, op Woensdagen 20 en 27 Juni 1906, telkens des voormiddags Je elf uren, in het Logement „DE ZWAAN”, op het dorp, van: Te veilen in 6 perceelen, die by den afslag in verschillende - worden aangeboden. Tb eigendom en gebruik te aanvaarden, vrg van huur: de Bouwlanden met Bloot- schoof en de Weilanden 15 December, beide van dit jaar 1906 en de Woning c. a. Betaling der Kooppenningen 15 October 1906. Notitifin, houdende perceelsbeschryving, kadastrale kaart, opgave van lasten en voornaamste verkoopbedingen zyn verkryg- baar ten kantoren van den Notaris RE1JN- DERS te Zevenhuizen en van den Notaris L.Tu. J M.MEIJLINK, le Sweelinckstraat 58 te ’s-Gravenhage. te Bergambacht) en J. Overleden: J. J. A. Broer, oud 58 (overleden te Rotte land, oud 2 m. Guudriaan. Van 1—31 Mei. Geboren: Gerrit, z. van G. Zwynenburg en J. Terlouw. L(jsje Cornelia, d. van J. V. Adriaan, z. van J. Terlouw en L. de Jong. Getrouwd: C. Witsier, weduwnaar van G. den Ouden, en D. Kortlever, weduwe ▼an A. de Haan. Overleden: A. de Vroomen, oud 43 j., echtgenoote van J. de Pater. F. Leen, oud Ij. Hat- en Baelcap. Van 1—81 jtei. Geboren: Johannis, z. van J. Burggrr en J. Versluis. Huibert, z. van J. Kogel en A. Holl. Getrouwd: L. van Dyk, oud 34 j. en E. Spronk, oud 29 j. Overleden: A. Bogerd, oud 1 j. Langerak. Van 1—81 Mei. Geboren: Cornelia, d. van Beuzekom en J. den Burger. Getrouwd: M. Boer, oud 43 j. en D. Zwynenburg, oud 31 j. C. Mabtkamp, oud 13 j. en D. Aanen, oud 15 j. B. Zwynenburg, oud 33j.en B.Rozendaal,oud24j. Leksmand. Van 1—31 Mei. Geboren: Jannipje, d. van G. de Jong en A. J. Lamboo. Gerrit, z. van A. den Braven en A. Vink. Everije Anneke, d. van A. J. Versluis en K. Kooyman. Jacob, z. van W. Vuik en K. Stravers, Barend, z. van A. Stravers en L. de Jong. Getrouwd: C. Versluis, oud 81 j. en J. A. Swats, oud 18 j. J. L. de Jonge, oud M j. en M. W. Langerak, oud 18 j.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3