OfflciOBlö Köimisovinoii. Zaterdag 9 Juni. N°. 2724. 1906 Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht Tabak Eerste Blad. IARTEN m. i Schoonhoven. ir. m. LBTENDUE, JAM, BOGAARD, rumentmaker, )A. Rotterdam. Hoofdelijken Omslag verstreken zjjn en bjj tot vervolging MOET overgaan. Particulieren, iIk bedrag; alsmede Schepen, als le en koopmansgoederen gebruik, Meubelen, borgstelling, naar J. GEIJSKfiS, lTBAKKER, Nuhaouhaven. Brieven van een Oudgediende. BINHSHLIHD. I S. W. N. Van NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevers. onjuiste •leg bet zjjn we e Mtooiukunat- preken, dat het Unie- en Sen. xi a/d IJsil; e Suedrkght; lstreght; WOUDE. aver, gemeente e wjjze waarop oodi an zitting ipporteurs jr den niet-benoemde te hebben let schrjjft «oron in.n” LATEURS, WEK- op mi De Gemeente-Ontvanger, VERSLOOT. A M, Ï04, Gemeente Rcheentbeven. Bweg 17, >n solide, met Gar. •in a/d IJsil; ateb; Gouda; ht, Boveneinde; IRDELOOS iuderak; land; DKRKIRK A/dIJ.J /d Lek; Koordricht land; lassirdam; lassirdam; kerk; Dene Ceurant bestaat uit 9 Bladen. SGHOONHOVEBSCHE COURAlfT. hoeven, oud 80 j., Hoorne. C. is, kunnen zulk een rezenlyk kunnen werken. luur van beraadslagingen over zegt „De Stan- opnieuw de aan- the wjjze, waarop Joden en Er bestaat il landsch Verbom jebrek aan vt bondge krenkeuGo, Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,75. Franco per post door het geheele rijk ƒ0,90. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. De ONTVANGER der Gemeente Schoon hoven maakt bekend, dat er 5 termjjnen van den SCHOONHOVEN. Benschop. Lopik Nieuwpoort. PoLSBROEKERDAM. Idem. Of iletters IBus No. schen Neder- Maar er ia bindt, n.l. de king heeft in indslitfde. met rea vo»r unories over (stukken, aan zjjn er niet! >m reeds voor de i te treffan? Ze heid). Wat dit Zjj verklaarde moeite kostte, melkemmer te idanig, dat ik dan gestoord. verkeerde in :hten toestand an gebruikt had ieide: „mensch, hoor je zooveel )t gebruik daar- eg, Amsterdam. mjj naluurlyk niet gevraagd. Ik baal uit het art. deze woorden aan: „De kazernetyd kan inderdaad voor elk milicien gesplitst worden in oefeningsdagen en dagen van dwangarbeid. Ruim zes dui zend jonge mannen worden ter wille van huiselijke kazernebezigheden tweemaal zoo lang in de kazerne gehouden als noodig is voor bun militaire opleiding. „Al die dagtaken in dwangarbeid opgelegd aan onze lotelingen vertegenwoordigen, in dagloonen omgezet, jaarlijks een belangrijke som, die, volgens recht en billijkheid, uit de belastingpenningen van de geheele natie dient te worden betaald en niet, zooals nu plaats heeft, in natura te worden gevorderd van een klein gedeelte der manlike be volking, welke door het lot wordt aangewezen om het Vaderland in oorlogstijd tegen vreemd geweld te beschermen." *t Is toch eigenlijk een gek stelsel ook, en men moet er wel verbaasd over zijn dat de menschen dat niet algemeen inzien en zij er niet zulk een indruk van krjjgen dat aan bet bestaan een eind wordt gemaakt. De jongelui worden opgeroepen om geoefend te worden, teneinde in staat te zijn des gevorderd den aanval van een buitenland- schen vijand af te weren. Om dit gemakke lijker te maken, neemt men ben op in een inrichting, die men gevoegelijk een rjjks- kostschool kan noemen. En zjjn zij klaar, dan zendt men ben niet weg om opnieuw de bezigheden op te vatten waaraan zy noode werden onttrokken, neen, een deel van hen wordt, en dan nog wel voor ongeljjken tijdduur, vastgebouden om het schoolgebouw te reinigen en andere soort gelijke werkzaamheden te verrichten. Ten einde den schijn te vermijden, dat men hen alleen daarom laat blijven, worden er nog af en toe oefeningen gehouden, waarvan het resultaat onbeduidend is, dewijl de jongelui er met weerzin deel aan nemen; zij gevoelen diep het onrecht, dat hun wordt aangedaan. Vatten zij tot aan het eind der eerste oefeningen hun taak met levendigheid en opgewektheid op, „nauwe lijks," zegt onze schr., „is de noodlottige datum van 1 Aug. aangebroken, de dag waarop ook de jonge lichting aan den dwangarbeid begint mede te doen, of alle frischheid en veerkracht verdwijnen van lieverlede en weldra verkrijgt de troep dat onverschillige en lustelooze air, hetwelk op de Nederlandsche infanterie zulk een typisch cachet drukt.” Het schoonhouden van het schoolgebouw is niet de taak der leerlingen, evenmin van hen die den leertijd achter den rug hebben. Dat is, dunkt mjj, nogal begrijpelijk. Ja, voor alle gewone menschen, niet voor onze militaire autoriteiten en voor onze wetgevers. Naar het oordeel van de groote meerder heid dergenen, die met zaakkennis de militaire vraagstukken behandelen, is een eerste oefentijd van zes maanden voldoende. Ook in Zweden, zegt schr., heeft men daarvoor slechts 180 dagen. Allen moeten daar dienen, terwijl de pbysiek ongeschikten voor den dienst de corvéeën verrichten. Met deze laatstgenoemde regeling zou ik liever niet méégaan. Wie niet kan leeren, moet van leerplicht geheel worden vrijgesteld. Men moet de .jongelui niet verdoelen in Spartanen en Heloten. Zes maanden voor de eerste oefeningen der infanterie, en wat van die oefeningen vooraf buiten de kazerne en buiten een troepen verband van eeaigea om vang kan worden gehouden, daarvoor de gelegenheid opengesteld, ten einde den tijdduur van het verblijf in de kazerne en dientengevolge de onttrekking van de jongelui aan hun gewone werkzaamheden zoo kort mogeljjk te doen zijn. Als de niet vóórgeoefendbn opkomen met 1 April bijvoorbeeld, dan late men hun gedurende twee maanden datgene leeren wat de anderen reeds kunnen, en dezen komen dan 1 Juni onder de wapenen en blijven vier maanden. Eind September gaan allen met groot verlof. Wat is daartegen? De groote moeilijkheid van de vorming van bet miiitiekader zie ik niet over het hoofdzjj, die een graad zullen bekleeden, zullen larger moeten blijven, zullen minstens de eerstvolgende lichting hebben te „enca- dreeren". Den lust, om daarvoor zich be schikbaar te stellen, behoort te worden gewekt door bet in uitzicht geven van voordeelen, evenredig aan bet offer, dat gevraagd wordt, en als de gewone miliciens naar huis zijnkan de tjjd geheel besteed worden aan de opleiding. Dat is, naar het mij toescbijot, de eenig redelijke weg om het kader-vraagstuk op te lossen; al het andere, bijvoorbeeld het beloven van een «passende" burgerbetrekking na een dienst tijd van zekeren duur, bet zoogenaamde Mpltulanlenstelsel, welks toepassing niet kan nalaten in de kringen der burgerlijke ambtenaren en beambten ontevredenheid te wekken, omdat dezen er hun promotie kansen door benadeeld achten, is een onvoldoend lapmiddeltje. Maar er wordt gezegd, de Regeering moet bet zoogenaamd „blijvend gedeelte" bij de hand houden, vooreerst om het te doen optreden bij rustverstoringen. Dat is weer een andere soort van heerendienst, even onbillijk als de corvéaën; hij drukt op een nog kleiner deel der natie, met vrijstelling van al de andere burgers. De leerlingen van welke school ook, dus ook niet van deze, moeten geen politiedienst verrichten, daar heeft de Regeering des Rjjks andere menschen voor. Heeft zjj er niet genoeg, zij neme er meer, maar het is een onrecht er lieden voor beschikbaar te houden, die er niets mee te maken hebben. Nog beroept men zich die „men", dat zijn de conservatieve handhavers van een onverdedigbaar stelsel, op de mogelijkheid van een onverhoedschen aanval; om dien af te weren moei een krijgsmacht steeds op de been zjjn. Denkt men inderdaad, dat die verspreide bevoorrechten van het „blijvend gedeelte" op een gegeven oogenblik vereenigd zullen worden tot een troep die eenig verweer zal kunnen bieden in afwachting dat ook de anderen zjjn opgekomen Zoo gaat het immers nooit I Bij oorlogsgevaar wordt eenvoudig gemobiliseerd, een of meer geheele lichtin gen, alles tegeljjk, en het zal in de op komst al heel weinig verschil maken of de jongelui uit de kazerne of uit bun woning komen. De schr. in de „N. A. Ct.” komt nog met een ander argument voor de door hem bepleite afschaffing van de corvéeön. Daar zijn menschen, die ze zouden willen behou den wegens de goedkoopheid. Hjj weder- legt dit met te wjj zen op de „burger- corvé^örs. „In een kazerne, bewoond door 2 bataljons, wordt thans door 3 vrijwillige arbeiders, a f 1,20 per dag, hetzelfde werk, maar veel beter verricht, waarvoor vroeger een plaatscorvée van 8 miliciens met een korporaal dagelijks werden gecommandeerd. Rekent men dat aan voeding, kleeding, zak geld, schoeisel, wapenen ea aandeel in de onderhoudskosten van menage-artikelen en bewoonde lokalen een milicien per dag aan het Ryk f 0,75 en een korporaal f 0,90 kost, dan ziet men, dat thans door het ryk voor vrijen arbeid f 3,60 wordt betaald, terwijl voor dezelfde hoeveelheid dwangarbeid1 vroeger 8 X f 0,75 -f- 0,90 f 8,90 werd uitgegeven. Gy zult mjj wel ten goede houden, mijnheer de redacteur, dat ik u in dezen brief zoolang bezig houd met bet werk van een ander, aangevuld met mjja eigen opmerkingen. Maar die andere heeft de dingen zoo duidelijk gezegd, dat aan zjjn woorden de meest mogeljjke ver breiding behoort te worden gegeven. Want dit staat bjj m(j ea bjj zeer velen vast; De algemeene oefenplicht, met korten kazerne- tjjd en ontdaan van alle bjjmengselen, die niet tot de opleiding voor de landsverdediging behooren, —'moet komen. Geen andere grondslag van onze weer baarheid mag voldoende beeten. In de hoop, door dit schrjj ven weer eenige lezers tehebben opgewekt om aan deze, voor de toekomst des vaderlands zoo ge wichtige zaak huo gedachten te wjjden, noem ik mjj, vriendschappelijk groetend, BAREND. XL. Geachte Heer Redacteur. Op den inhoud van een belangrijk artikel, dat onlangs voor kwam in de Nieuwe Arnhemsche Courant, verzoek ik u de aandacht uwer lezers te mogen vestigenhet betreft een onderwerp, dat ook in mjjn brieven meermalen ter sprake is gebracht. De schrijver van het ingezon den, als hoofdartikel in genoemd blad ge plaatste stuk, behandelt het beter dan ik xou kunnen doen, aangezien bjj meer op de hoogte is van de hedendaagsche toestanden, en ik hoofdzakeljjk moet afgaan op oude herinneringen, die al dagteekenen van ruim veertig jaar geleden, en, ik moet het er dadelyk bjj zeggen, in dit opzicht niet van de aangenaamste zjjn. Schr. heeft het over den langen diensttijd by de onbereden troepen, in verband met de zoogenaamde corvéeön, die hy „een hoogst onbillijke belasting’' noemt. Als zoodanig stipt bjj aan: trappen en lokalen schoon houden, gangen, terreinen en badinrichtingen dageljjks reinigen, handlanger van den kok in de keukens of bediende in de cantines zijn, gedeponeerde wapenen en uitrusting j onderhouden van lichtingen, die met groot verlof zjjn, enz. enz., al te maal diensten, zegt hjj, waarvoor geen speciaal militaire opleiding noodig is, maar waarvoor even goed vrijwillig geëngageerd personeel kan worden genomen. In mijn tijd, en *t gaat denkelijk nog wel zoo, werden alle dagen, het begon zoodra de recruten waren afgeëxerceerd, de corvéeën uitgedeeld. Men werd aangewezen voor kamerwacht,, trap- en corridor-corvée, bijkok, id. voor onderofficieren, inkoopen, plaatscorvée. Het laatste bestond in het aanvegen, zoo noodig schrobben van het kazerneplein en van de privatenbadinrich tingen hield men er toen niet op na, en was het zwaarste baantjehet werd dan ook bjj voorkeur opgedragen aan „gestrafien”, maar als die er niet waren moesten ook onschul- digen hun tol betalen in deze, wat mjj in mjjn diensttijd éénmaal is overkomen. Het onaangenaamste deel van die taak was, onder geleide van den korporaal morgen- bezoek te brengen aan de provoost, daar zeker meubel, in het tegenwoordig „tonnen stelsel” welbekend, vandaan te balen en weer, gereinigd, terug te brengen. Die „plaatscorvée" is sinds eenige jaren afgeschaft; men neemt daar gewone werk lieden voor, die den naam dragen van „burger-corvéeërs” en met f 1,20 per dag worden betaald. Dat is een groote ver betering;-maar waarom trekt men die ijjn niet verder door? Zeer zeker is het een hoogst» onbillijke belasting; een in arbeid die niet,a$rdt be taald, evenals de heerendienstewin Indië. Maar daar vervangt zjj tenmiote andere soort van belasting, bjj ofll 'vervangt zjj niets. Zjj drukt op een deel van onze jonge mannelijke bevolking, op een ander deel niet, en het lot heeft uitgemaakt wie er aan zal hebben te betalen. De benaming in de Nieuwe Arnb. Courant is nog veel le zacht; ik ben van oordeel, dat het corvée-stelsel een ergerlijke slavernij moet genoemd worden, die volstrekt niet meer past in het kader van de tegenwoor dige rechtsbegrippen. Ik heb eens drie dagen geweren zitten poetsen, met eenige lotgenooten, in het gebouw met dien mooien gevel, de voormalige vleeschhal op de Groote Markt te Haarlem, 't Is waar, het Rjjkgaf mjj daarvoor huisvesting, kleeding en voeding, plus traktement, zijnde toen de som van cents per dag, maar of ik op die voor waarden bereid was mjjn tjjd, die ik heel wat aangenamer en voordeeliger bad kun- Mn aanwenden, beachikbaar te stellen, b Vianen, oud 10 w. q 29 April-31 Mei. d. van L. van Johanna Ciazina, Hol. Abraham, mefaas. Geertje. en A. van der an G. van Putten, Maria Jacoba, J. Me jj vogel. ran Wel ze nis en ma Maria, d. van Huibertje, d. van Hartog. jj, oud 26 j. (won. teer, oud 25 j. S. van Vliet, oud - C. de Roojj, Berg, oud 24 j.— m. te Sassenbeim) -JF. Straatman, tolders) en H. B. oud 8 j. Sen van bet mannelijk m» J. de Joods. i C. van D|jk. W. Bakker, oud ip, oud 6 w. leming? Courant’’ schreef De griffier bjj den Raad van Beroep voor de Ongevallenverzekering te Dordrecht maakt bekend, dal door Gedepu teerde biateu van Zuid Holland by beschik king van 29 Mei 1906 eervol ontslag is verleend aan J. Weener, tPans te Utrecht, ah lid- werkgever van boven genoemden Raad, dat mitsdien het plaatsvervangend lid-werkgever J. den Boer te Zwjjndrecbt van rechtswege in zjjn plaats treedt, en dat H. Lodder te ViAnen by dezelfde beschikking is benoemd tot diens plaatsvervanger. Voor het dit jaar te hpuden examen ter verkrijging van het politie- diploma hebben zien niet minder dan 270 aaspiranten aangemeld, tegen 180 't vorig jaar. Tot voorzitter der wederom uitgebreide extmen-commiMie is opnieuw benoemd de neer J. van Waning, burgemeester van Ouderkerk a/d IJaol en hoofdrsdaetsur van do Polithgids. w Prijs der AdvertentiënVan 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzehding franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddags 4 uren.' Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-rnaal plaatsing opge- I geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. heer poli, liedi als weten zoo volk zich lei mikpunt karaktei Treub in c gaarne d< democraten zyo, maar wanneer L voetveeg willen zjjn, dan vergiet zooals misschien nog nooit een zich vergist heeft. Een partijdige benoi De (a.-r.) „Stichtsche onlangs: „Mr. Rink heeft alweer een i noeming gedaan. Ditmaal in Zelhem, anti revolutionaire dorp in den achteri van Gelderland, dat onder het gezegei bestuur van den anti-revolutionairen burg meester Dr. Brants voorspoedig was. Dr. Brants vertrok naar Schiedi iedereen benoemd jaren me! en die de als burgemeesl zyn voetstappen hem’s voorspoed Maar tegen aller ven benoemd. Hjj is i zegt genoeg.” 't Utrechtsch Dagblad’’ zegt eenige in lichtingen over den niet-benoemde te hebben ontvangen. Het schrjjft „De aangewezen man" is vroeger op een paar plaatsen in Friesland burgemeester ge weest en heeft toen zjjn ontslag genomen om zich van een kwaal te laten genezen te Hooghullen. Uit den naam Hooghullen ziet men wel, welke kwaal bedoeld wordt. In deze inrichting is de betrokken per soon verpleegd; hfj is nu sedert eenige jaren geheelonthouder, tot welken heilzamen keer de gunstige invloed van burgemeester Brants ook wel medegewerkt heeft. Maar is nu, gezien het feit dat de bedoelde kwaal wel eens terugkeert, een Minister verantwoord met aan iemand, die daaraan geleden heeft, de zelfstandige en verant woordingvolle betrekking van burgemeester toe te vertrouwen! Te-recht heeft indertijd Minister Kuyper het beginsel verdedigd dat een burgemeester vry moet zjjn van alle verdenking van psychische of physieke minderwaardigheid, al mag het woord „seniele aftakeling", dat de Minister bjj die gelegenheid gebruikte, misschien bard hebben geklonken. Zou de Stichtsche dus niet voorzichtiger gedaan hebben, indien zjj de stoute beweging dat de niet-benoeming van den persoon, die wjj op het 'oog hebben, aan zjjn anii-revolu- tionaire gevoelens te wjjten is, achterwege gelaten had Wjj meenen, dat de Stichtsche wel eens adviezen vau het Kamerlid den heer De Waal Mak fijt outvangt. De heer De Waal Makfijt is met zjjoe aanbeveling voor een burgemeester!).benoeming in deze provincie, die tegen den wensch van de meerderheid- der gemeentuuaren voltrokken werd, niet gelukkig geweest. Had ook dit niet wederom een aansporing tot voorzichtigheid moetan zjjn? Om zoo gauw in een oFandere benoeming partijdigheid te zien, is niet voorzichtig, ook om deze reden, dat zoo licht de herinnering aan het spreekwoord wordt gewekt: zooals de waard is, vertrouwt hjj zyn gasten. kdrukkeiij van VAN NOOTEN te en worden 10e •ges, op helder wit t étui, geleverd voor CENTS. Op fljn r t o n in luxe-étui 1.25,/1^50 enz. VAN BIEB EN HAAK. Wyze van „De lange di. het Arbeidscontract daard" vestigt vanzelf dacht de weinig practiscl onze Tweede Kamer werkt. Bjj elk ingrypeod wetsontwerp wordt daar over geklaagd. Laatstelijk nog by de Drank wet en bjj de Onderwys-wetten. In verband daarmede zal zeker ieder, die meeleeft, met belangstelling kennis genomen hebben van het gerucht, dat de hoofdmannen van de onderscheidene partjjen, overtuigd van de noodzakelijkheid om verandering aan te brengen, de handen zouden ineen slaan, teneinde het op het stuk van Reglements- herzieniog eens te wordeu en gezamenlyk te komen met'een ontwerp-wyziging van het Kamerreglement. In hoeverre dat gerucht tfraar i we niet beoordeelen; maar dat wyuging dringend noodig is en een w< landsbelang betreft, zal niemand I ontkennen. Ongetwijfeld zou de Kamer zelve, ook zonder Reglementsherziemog, veel kunnen bijdragen tot bekorting der debatten. Door b. v. zorg te dragen, dat de woordvoerders van de verschillende stroomingen ten op zichte van een ingrijpend wetsontwerp, aan gewezen worden tol rapporteurs. De omstandigheid, dat mannen ais de heëren Lohman en Tydeman geei hebben m de Commissie van Hap,- over het Arbeid» contract, maakt vanzelf, dat de debatten gerekt worden. mchitis, asthma hebbenen richt: zjj zullen ej. DROST. wezen dat de takliek der Unie een taktiek is geweest. Een andere bewering -van den heer Treub wil het „Vaderland" niet weerleggen; het geeft haar alleen als proeve. Jodien, ver zekert de heer Treub, in 1905 door de Unie het urgentie-voorstel ware aangenomen en dus hy en zjjn vrienden in het bestuur der Unie waren gebleven, dan „zou de L. U. innerlijk en uiterlijk geheel zijn veranderd." Is bet gewaagd, hierin het beminnelijk opzet te lezen van alle „politieke avon turiers”, wat m. a. w. zeggen wil: alle tegenwoordige Unie-liberalen, over boord te zetten! Tot zoo hardhandigen maat regel had het wel moeten komen, want vrywillig verlaat geen vrijbuiter een schip, waar hjj eens vasten voet heeft gezet. De eenige moeilijkheid zou geweest zjjn het keuren der harten en het proeven der nieren. Of zou men het daarmee zich even gemakke- lyk hebben gemaakt als thans de heer Treub met zjjn grievende uitlatingen aan het adres zijner „bondgeuooten"? In trouwe, voor wat slag lieden ziet de ur Treub deze bondgenooten aan? Voor litieke avonturiers; dat weten we. Voor len, die niettemin goed genoeg zijn om bondgenooten te worden gebruikt; dat we ook. Maar ook voor personen met ilkomen gebrek aan zelfrespect, dat zQ ieenen tot bondgenooten eerst, tot it der krenkendste verwijten van .erloosheid daarna? Wanneer de heer in de Unie-liberalen mannen ziet, die j de bondgenooten der vrijzinnig- ~;n, dan vergist hjj zich niet; bjj meent, dat zjj tevens zjjn m rijn, dan vergist hjj zich politicos Doch ook wanneer de Kamer daarmede meer rekening mocht houden, waren we er nog niet. In het Kamer reglement moest, dunktons, de bepaling worden opgeuomen, dat bjj ieder wetsontwerp, dat aanleiding geeft tot criliek, de Commissie van Rapporteurs zich te wenden heeft tot de regeering, teneinde door gemeenschappelijk overleg het wets ontwerp te wjjzigen, alvorens het Voorloopig Verslag verscbjjnt. Dan zou het Voorloopig Verslag alleen maar loopen over de punten, waaromtrent de regeering en |le Commissie van Rappor teurs het niet eens konden worden; en op die manier werd vanzelf de openbare beraad slaging bekort." Met een kluitje in *t riet. Met de staatscommissie, die redding zou brengen aan den middenstand, bekocht, zegt „De Middenstander". We vroegen om hulp; de vorige regeering gaf ons de commissie en nu? Nu is de minister van ons af e/a- wjj zjjn nog even ver, Want wat heeft die commissie in haar tweejarig bestaan uitgevoerd? Met reuzen- letteis zjj het vermeld: „niets”. Men zegge 't zelf, of 't zich laten foto- grafeeren, ’t maken van een kostenbereke ning voor eigen uitgaven en 't een paar maal heel deftig bijeenkomen zonder iets uit te richten als eenig resultaat van twee jaar levens, op den naam van „werken" aan spraak mag maken? Verder heeft zjj niets, absoluut niets gedaan Waar zjjn de rapporteren mei belangrijke middpbstandsvraage de regeering uitgebracht? Ze Waar zyn de adviezen oi hand liggende maatregelen zjjn er niet! Waar zjjn de ontwerpen om de oneerlijke concurrentie tegen te gaanf hel handelsvak- onderwijs te bevorderen, haar opinie in zake de wjjziging der wet of?'de Personeele Be lasting? Al weer, ze zjjn er niet. De Middenstand is gedqpeerd. Of te dan opdoeking Van de Staatscom missie wenscht? Neen, maar wel, dat ze gebracht worde onder betere leiding,. Nederlanders. ia oas land een Algem. Neder- id dat strjjdt voor de Ned. taal en de Ned. belangen; kan een Jood, dje zjjn eigen stam wil handhaven en ver heffen, dit tevens doen met den Nederland- schen, m. a. w., staat het een oprechte Jood wel vrjj, lid te zjju van het Algem. Ned. Verbond? Als antwoord op deze in „Neder- landia" gestelde vraag schrijft in hetzelfde orgaan de heer G. P. Gomperts: „Van stam eenheid is tusscher landers en Joden geen sprake. een andere eenheid, die hen Ir staatkundige, die haar uitdrukking de gemeenschappelijke vaderlai Nederland is ons tweede vaderland, een Jood als Minister van Justitie;'t Neder- landsch onze tweede moedertaal, waarin Joden als Heyermans, Quérido en Van Campen bun kunstwerken scheppen. Zelfs het Zionisme, de nationaai-Joodsche be weging, wenscht ons eerste vaderland slechts terug voor die Joden, welke als bet ware geen tweede vaderland hebben kunnen vinden. Zjj, die zooals de Nederlandsche Joden dat geluk wél gehad hebben, voelen ondanks alle stam-verscbil voor hun land en zjjn taal, verheugen zich in beider bloei en moeten daartoe meewerken.’’ Het streven van het A. N. V. nu komt neer op instandhouding en versterking van alles wat goed en mooi is van de Neder landers en wat lot hun zedeljjkeu en stoffeljjken vooruitgang kan bjjdragen. Dat streven moeten alle Joden steunen. Vrjjzinnig-democraten liberalen. De „Vrijzinnig Democraat" nam dezer dagen een artikel op van Mr. Treub, waarin de Unie-liberalen werden voorgesteld als „een allegaar)je van politieke avonturiers," die, in naam in één bond vereenigd, over de hoofdpunten van politiek beleid het onder ling oneens zjjn en „zich de vryheid voor behouden hun koers te bepalen uaar de wind hun in de zeilen blaast." „De Vaderlander" ep „Het Vaderland" ko men op tegen Mr. Treuns qualiflcalies, het laatste blad geeft o. m. de volgende opmer kingen: Beginsul-zwakte wordt den Unie- liberalen op bet stuk van belasting herzie ning verweten en ais bewjjs haalt Mr. Treub de houding van den beer Borgeuus aan, die het geven van een besliste verklaring zou hebben vermeden. Wjj verwjjzen naar de begrootingsdebalten van December 1904, toen door Mr. Borgesius een besliste verklaring ten gunste van Mr. Treubs belastingplannen is afgelegd. Beginsel zwakte wordt den Unie-liberalen verweten op het stuk van sociale wetgeving. Daags na Mr. Treubs rede voor de jonge Liberalen kwamen wy daartegen op en we zen op de gelijksoortige programs van Unie en Bond inzake het sociaal hervormingswerk. Deo Unie liberalen verwjjt Mr. Treub, dat zjj na het Amsterdumsch verbond met de vryzinnig democraten, weder naar rechts Zjjn gezwenkt,immers ook de oud-hberalen als bondgenooten hebben behandeld. Inderdaad, de Unie heeft geweigerd de zittende oud- liberale leden te bestrjjden. Zjj weigerde dit, omdat het baar de beste tactiek scheen ter bareiking van het gemeenscbappulyk doel van Unie en Bond. Het staat den heer Treub vrjj die meening onjuist te achten, maar het staat hem met vrjj haar als begin- sul verzaking te brandmerkenniet bjj bezit het monopolie van beginsel trouw. De uitkomst der verkiezingen een Mi nisterie op den grondslag van bet Amater- damseh program heeft Hk»r niet be- I. 18Mei-lJuni. an N. Soldaat. iker en Job. den van J. Tom en partijdige be- Zelhem, bet ^hoek ‘“end -rge- iam en dacht, dat als zjjn opvolger zou worden de man, die gedurende iet hem in Zelhem had samengewerkt ie aangewezen man scheen om hem ster op te volgen, die zeker in zou getreden zjjn en Zel- zou hebben bevorderd, •wachting in is deze niet antirevolutionair! Dit

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1