lelJIMI gmaagi, Ei Me DieistM, PRESERVER. ïiüï ra looM. ?erlM£ mflooiM. SCHOUW Orgel- en Pianoles, Boekhoudt Schildersknecht Schilders! Brandkast Maandknecht, Een Dienstbode, Kolders te koop, Aanbesteding. Aanbesteding. Vat is PRESERVER??? PRESERVER is de beboeder tegen alle gebreken der PRESERVER voorkomt steeds het r(Jsen der kaas. PRESERVER blauw en bol worden der A. Hf. VAN ZESSEN, 283 jaar ln Rome 129 jaar in Nederland. Spaarbank. Boerenwagen Vleeschboawerjj. best HOOILAND, Dertien HUIZEN Sliedrecbt, Vnilendam, te Streefkerk, >m "o 1 S illislisii fsaslil IsssSsi Zie verder het Tweede Blad. Advertentiên. 8 „o,. „den Hoek en Schnagt" Tandarts CHARLES COHEN, D. v. 't OEVER. Haven B 38, Schoonhoven. Zit- en Slaapkamer. 2 bekwame Schilders J. BOL, Meerkerk. 11.11. Landbouwers P. de VOS, Giessendam: Hooih&rken, Hooischudders ANSICHTEN PRESERVER," PRESERVER H.H. WIELRIJDERS PERSAN RIJWIELEN C. ROME 1JN, TE KOOP: Circa 300.000 Vaal-, Usel- en Rijnsteen, CORN. J. OOSTERWIJK c. s., 4 Bunders Verkooping bij Executie NIEUW LEKKERLAND. Het HOOILAND HET HOOILAND In de op 7 Juni j.l. gehouden jaariyksche algemeens vergadering van aan deelhouders van de Verzekeringsbank „Vic toria" te Amsterdam bracht de directie verslag uit over het Siste boekjaar,eindigende 81 December 1905. Hieruit bleek, dat in de afdeeling Levens verzekering het aantal verzekeringen toe nam met 4818 en het verzekerd bedrag met f 467.S48.80, zoodat op ultimo December van kracht waren 60339 verzekeringen met een verzekerd bedrag van f 6.290.073,80. In de afdeeling ziekteverzekering bedroeg het aantal verzekerden 754 voor eene uit- keering van f 579 per dag. Voor geneeskundige behandeling, welke afdeeling beperkt is tot Amsterdam, waren ingeschreven 13831 personen. Aan premiön werd in de verschillende afdeelingen ontvangen f S69.176.83V», wat tegenover het vorige jaar eene vermeerde ring aanwtist van f 17.977,89. Het bedrag der in dit jaar gemaakte onkosten werd geheel afgeschreven, terwjjl een bedrag van f 5887,SOft in mindering kon worden gebracht van het saldo der onkosten van vorige jaren. Op voorstel van commissarissen werd de balans en winst- en verliesrekening goed gekeurd en besloten een dividend uit te keeren van 4 pCt. De heer E. Baronbroek, die aan de beurt van aftreding wa», werd als commissaris herkozen. ^Haastrecht, 6 Juni. Voorde verkiezing van een lid voor den gemeenteraad (vacature Leeuwenhoek) werden uitgebracht 175 gel dige stemmen. Hiervan verkreeg do heer M. Graveland (a. r. en r. k93, do lieer A. Leeuwenhoek (iib.) 82 stemmen, zoodat eerstgenoemde werd verkozen. «Krimpen a/d Lek, 8 Juni. De stoom boot „Brussel", die na het vergaan op het Uollandsch Diep, aan de werf van de firma I. en K. Smit in onze gemeente werd ge bracht, ligt geheel gerostaureerdgereed het etablissement te verlaten. Ze is voorzien van machines van de nieuwste coustrtictie en zal een geregelden dienst moeten onderhou den tusschen Rotterdam en Antwerpen. Het jongentje C. M. Eerland was stil letjes met een schouw gaan varen. By het voortduwen van het schuitje verloor h|j het evenwicht en tuimelde voorover buiten boord. De landbouwer B. Sterrenberg, die van uit de verte hel ongeluk bad opgemerkt, spoedde zich er heen en mocht er met veel moeite in slagen het ventje van onder het vaartuigje vandaan te halen. •Lekkerkerk, 8 Juni. Van de scheeps timmerwerf, van den heer J. van Limborgh is met goed gevolg te water gelaten een nieuwe stalen boeieraak groot 54 ton, ge bouwd voor rekenipg van den beer D. A. Molenaar te Capeile a/d IJsel, en iB de kiel gelegd voor een nieuw paviljoenjacht groot 45 last, te bouwen voor rekeuing van schipper D. Mudde Jz. te Lekkerkerk. 'Meerkerk, 8 Juni. Men besteedt in deze week tot f 18 per 100 h.K.G. voor eerste kwaliteit kaas. Zware soort werd niet verhandeld. De handel is matig. 'tfleuwerkerk a/d IJael, 7 Juni. Gisteren werd iu het Vereenigiugsgebouw van den heer G. v. Reeuw(jk de jaarvergadering gehouden van de Ccöperatieve Lmdbouw- vereeniging „Nieuwerkerk a/d IJsel". Z|j was bezocht door 41 leden, uitbrengende 73 stemmen. De voorzitter, de heer A. van der Dussen te Capeile a/d IJsel, opende de vergadering met een hartelijk welkom aan de leden, den wuusch daarb(j uitsprekende, dat de discus- sieii weder zouden mogen leiden tot steeds inuiger samenwerking der leden en dat de te nemen besluiten zouden mogen strekken tot bloei dor vereeniging. Uit de mededeelingen van den secretaris bleek, dat de vereeniging in het laatste jaar vele taoeieiykheden had ondervonden b|j de verzekering der gebouwen en granen. Eindelek toch was het 't bestnur gelukt een ver zekering te sluiten, maar aangezien de premie nog al hoog was, was de assurantie nog maar voor één jaar aangegaan. Het bestuur zou zich echter met die zaak nog bezig houden, hopende dat bet goedkooper zou slagen. B|j monde van den h er K. PreuQt, van Zevenhuizen, werd door de commissarissen verslag uitgebracht van het nazien der jaar rekening, die den 23steu Mei jl. ten huize van den secretaris had plaats gehad. Uit 4at verslag bleek, dat de ontvangston en uitgaven hadden bedragen f 171751,18. Zonder stemming werd de rekening door de vergadering goedgekeurd onder dank zegging aan de fiuancifiele commissie voor het zorgvuldig nazien, en aan den secretaris- boekhouder voor t|jn "chtig beheer. Hierna werd bet woord gegeven aan den secretaris, die in het kort den toestand over het afgeloopou dienstjaar mededeelde. De vereeniging ging één lid vooruit, terw|jl er twee stierven, zoodat het aantal leden op 1 Mei 1906 bedroeg 61. De omzet wasaan- raerkelgk grooter dan het vorige jaar. Door de leden waren de volgende hoeveelheden voederstoffan afgehaald: 851480 K.G. mais; tlIM7Vi K.G. gen# 354880 K.G. erwten; 68376 K.G. haver; 556150 K.G. Ijjnmeel; 5120 K.G. voertarwe; 10320 K.G. boonen; 3618 K.G. tgezaad; 25800 K.G. geslagen lijn koek; 16150 K.G. melassekoeken; 25000 K.G. harde Amerik. Ijjukoek en 19880 K G. bak- tarwe, tozamon een gewicht van 215U140V» K.G. Vooral het gebruik van mais en erwten was aanmerkelijk booger; door de hooge prijzen was de afname van gerst miuder. Dat het, door den grooten omzet, aan de maalderij in den voertjjd zeer druk was, spreekt van zelf; maar iedereen kon toch op t|jd bediend worden, behalve één keer, toen voor noodige reparatie aan de machine, deze één dag buiten werking moest gesteld wordeo. De b"ereu J. Rejjtn, lid van het bestuur, en T. van Vliet, lid vau de commissiu van toezicht, werden met nagenoeg algemeene stemmen herkozen. In de plaats van den heer J. J Allemekinders te Rotterdam werd tot lid van bet bestuur gekozen de beer C. J. Plaizier van Zevenhuizen, die zich de benoeming liet welgevallen. Voor den bouw van de twee knechts- woningen was iu het vorige jaar een obli gatie leening aangegaau van 53 aandeelen a f 100. Uiervan werden de volgende num mers uitgeloot11, 14, 19. 20.12, 29, 84. 85, 45 en 46. Den 15den September e. k. moeten z|j worden ingeleverd b|j den secretaris. Na bet afdoen van bovenstaan de taken werden nog verschilleode punten besproken. Besloten werd het maalloon van de mais en het l|jnmeel 6 cents te verlagen. Het voor stel van den heer Preujjt om de toelage van den secretaris met f 50 te verhoogen werd b|j acclamatie goedgekeurd. Nadat de voorzitter de leden had bedankt roor do prettige stemming onder de beraad alagingen, waardoor de leiding hem gemak- keiyk gemaakt was, werd de vergadering gesloten. ftNIenw-Lekkerlnnd, 7 Juni. Tot bestuurslid vau do zang vereeniging „Amicitia" is gekozen de heer M. van der Wal, in de plaats van den heer C. den Boer, die ala zoodanig heeft bedankt. Van de ryksnormaalsohooi te filebout hebben zob leerlingen deelgenomen aan het examen voor onderwijzeres), waarvan er v|jf zjjn geslaagd n.l. de heeren J Dekker te Ouderkerk a/d IJsel, B. Verwaal te Lek kerkerk, A. Bongers te Nieuw-LekkerlanL eu de dames L. A. Kakebeeke te Lekker kerk en P. W. Ooms te Oud Alblas. Op de beide Pinksterdagen is in de Ned. Herv. Kerk alhier een collecte gehouden voor de Zending, welke beeft opgebracht f 53,621 Zaterdag had de 19 jarige dochter van A. O., welke aan toevallen ljjdt, het ongeluk in eene sloot sehter de woning te geraken. De moeder en een zuster bemerkten het ongeval; beiden moesten zich te water begeven, om de drenkelinge te redden, wat eerst na veel inspanning gelnkte. Ondewater 6 Juni. In deze gemeente doet zich een geval voor van diphtberitis. Alhier is op voorstel van de kolfclub „Keer niet" te Cabauw, een gewestelijke hond opgericht, waarbfj zich reeds eenige kolfvereenigingen uit den omtrek hebben aangesloten. In September zal de nieuwe bond een wedstrijd uitschrijven. Papendrecht, 6 Juni. De heer J, Schipper Cz., ambtenaar ter secretarie alhier, slaagde voor het tweede gedeelte (schrifte lijk) voor het examen als candidaat-gemeente- secrfetaris. I(eenw|)k, 7 Juni. Als bijzonderheid mag zeker wel worden vermeld, dat in de hoogste klasse der openbare lagere school B. in de afdeeling Sluipwijk een zwaluw paar bezig is een nest te bouwen. Zoowel onder als na schooliyd zjjn de diertjes vol Ijver om hunne woning in orde te brengen. De jeugd stelt deze bouwer|j zeer op pr(js *Stolw(Jk, 7 Juni. Bjj'den landbouwer C. H. alhier is komen aanvliegen een post duif, doffer, met het stempel: D. Lussing, Oraojeboomstraat 341, Rotterdam; op den voetring las men: E. M. B. 2078. Uit de vele dergelijke berichten, die men in den laatsten t|jd in dit blad beeft kunnen lezen, bl|jkt wel, dat het instinct dier gevleugelde bestellers, waardoor ze steeds naar hun bok worden gedreven, hen nog al eens in den steek laat. Een zeldzaam grappige tegenstelling bracht bier verleden week heel wat menschen op de been. Verbeeld u: een automobiel, een ding, dat soms een wedBtryd durft aangaan met de locomotief getrokken dooreen hit. En het was geen onmacht, dat hy zich op zulk een smadeiyke w|jze voortbewoog, o neen, 't was bittere nood zakelijkheid. Wat was bet geval De tabaks handelaar H. uit Gouda, die op zyu reclame- tocht met z|jn tuf-tuf ook gaarne het Beierscbe, den Achterbroek, Berkenwoude enz. wenschte te bereizen, zag zich in dit voornemen verhinderd door de vele borden, die hem het boryden der meeste wegen verboden. Om nu niet opnieuw een keuring op te loopen, h(j bad er reeds twee te pakken, had hg er dit op ge vonden: aan het begin der Beierscbe buurt, dus daar waar de verboden wegen be ginnen, stond de bit te wachten op zyn auto-vrachtje en toen hy er vóór gespangen was, gioft het heet kalm langs de waar schuwende borden en door de anders voor hem onbereikbare buurten. Zoo kwaï men na een langen tocht hier aan; de hit werd afgespannen en huiswaarts gezonden en 's avonds, toen hier de zaken afgehandeld waren, vloog de auto, alle hitten eu paarden ten spyt, in een ommezien naar Gouda terug. Als een byzonderheid kunnen we nog mee- doelen, (jut een 93 jarige grijsaard een ge deelte van de' reis in de nieuwerwetsche vliegmachine medem&akle. Een jongmensch uit het naburige P., dat eekor e|jn bewering door een fermen slag op de tafel wat kracht wou byzetten, vergiste zich en sloeg - 't gebeurde ineen café op een glas, waardoor hfj zich ernstig aan de hand verwondde. In 't eerst meende hy het wel zonder dokter te kunnen stellen, doch het aanmerkeiyk bloedverlies dwoDg hem ten slotte, geneeskundige hulp in te roepen. En 't was maar goed dat dit gebeurde, want had men iels langer gewacht, 't ware te laat geweest; nu kon de dokter hem nog net in tyda bewaren voor den dood door ver bloeding. „Geen verkeerd woord hebben we ge hoord, veel minder iets gezien van vecht- of snypartyen; eu dat nog wel in Stolwyk.dat vroeger buitenaf zulk een slechten naam had!" Zoo spraken verschillende vreemde lingen, die ons gedurende de kermisdagen bezochten en daarmede spraken z|j een vleiend oordeel over ons uit. Orertuigen- dor bew|js, dat wy in dit opzicht bard vooruitgaan is er zeker niet, dan een ver- geiyking van de kermisvreugde van jaren her met die van heden; ouden van dagen zouden u staaltjes kunnen meedeelen van wat er vroeger zoo al gebeurde. En nu, overal prettige kermisvreugde, een opge wekte geest, die geen óogenblik dreigde te veranderen in losbandigheid en wat ook den vreemdeling trof: een dienaar van Bachus te zien, was een hooge zeldzaamheid. We gaan steeds vooruit I Biyft er dan niets te wenschen over? Wel zeker, al was het alleen maar, dat er een einde kwam aan bet bartverheffende en van zooveel kunstzin getuigende uit schreeuwen der diverse kermisliederen. Neen, dan dat schoone vierstemmige gezang, dat soms weerklonk in een koffiehuis, waar velo leden onzer zangvereemging bgeen waren; hoe geheel anders was de indruk daarvan en hoe velen zaten daar met genot naar te luisteren. Zie, dat is weer een goed teeken en ook in dat opzicht gaan we vooruit; moge dat steeds crescendo gaan Vliet, 8 Juni. Blykens de ter visie liggende rekening van het Waterschap den Hoogen boezem achter Haastrecht bedragen de ontvangsten f 14950,01; de uilgaven f 11242,26V»; alzoo een batig slot f8707,75tyi. Baat was spoedig aanwezig om hulp te verleenen. In een gezin in de Van Speyk- straat te 'a-Gravenhage heeft zich een geval van pokken voorgedaan. De patifint is naar de barak voor besmettelijke zieken over gebracht. Donderdag-ochtend passeerde door de Wilhelmina-sluis le Zaandam een reusachtige electriache scheepselévator voor het lossen van kolen, waarmede 60.000 kilo kolen per uur worden gelost. Dit lossen geschiedt in combinatie met Jacobsladders en transportbanden, waardoor het mogeiyk is de kolen pl. m. 300 M. het land in te voeren. Deze elevator is ver plaatsbaar langs den steiger, zoodat bet tyd* roovende verhalen van bet schip achterwege kan biy ven. Alles werkt automatisch en door electriciteit. Behalve deze voordeelen geeft de elevator ook belangryke besparing van arbeidskracht en tyd. Wat vroeger gedaan werd door 25 man in 6 dagen, geschied nu door 5 man in 3 dagen. De inrichting de eerste in ons land is bestemd voor de Vereenigde Kon. Papier fabrieken van de firma van Gelder Se Zonen te Velsen. Men heeft al lang gewezen op het gevaar van het likken aan de postzegels, wanneer men ze wil opplakken, maar het bl|jkt nu dat b|j deze gebruikte kleine voor werpen no$ andere gevaren dreigen dan de bacteriale infectie, die men er van vreesde. In Engeland althans. Daar heeft men in de gele driepence-postzegels een zeer vergiftige stof, loodchromaat, gevonden, in een hoeveel heid, die zeker niet ongevaarlijk is, van ruim 2.5 percent. Op 70 postzegels maakt dit een gewicht van het vergif van één grein, of 66 milligram. Eenigen tgd geleden werden twee kinderen doodei|jk vergiftigd door een vyfde van die boeveelheid, afkomstig van een gekleurde kaart. De gele postzegels worden zeer veel gebruikt voor de verzendmg van postpakelten en het gevaar is dus zeker niet denkbeeldig. Het kan wel zaak z|jn dat men er ook elders op let. Uit het hart van Siberië komt een bericht, dat nadere bevestiging behoeft, w|jl het te vreeseiyk lykt om geheel waar te zyn. De geheele stam der Tsjoeksten, in het gouvernement Jakoetsk, zoo luidt het verhaal, zou verdwenen zyn, uitgeroeid door zelfmoordDit nomadenvolk, onder de bewoners van Siberië een der meest ontwik kelde stammen, vond zyn bezit en rijkdom in talr|jke rendieren. Twee jaar geleden brak er een ziekte uit, waardoor nagenoeg al do dieren stierveD. Daardoor kwam de bevolking tot diepe ellende en hongersnood. Gedurende den barren winter hebben z|j hun ellendig leven voortgesleept, steeds hopende, dat de leute verbetering zou brengen in bun lot. Hierin echter zagen zy zich bedrogen, want zy vervielen tot volslagen gebrek. Toen hebben zy een geheelen dag beraad slaagd, waarna besloten werd dat ieder huisvader t|jn geheele gezin en daarna zich- zeiven zou dooden. Den dag daarop is het besluit naar de letter volvoerd. Üp een uitgestrekte vlakte hebben de Tfjoeksten zich den dood gegeven en daar heeft men de l|jken gevonden, meer dan tweeduizend b|jeen en ip rgen geschaard: mannen, vrouwen en kinderen. Alleen enkele zwakke grysaards werden nog in leven gevonden. UEMKHGD NIK UW (4. In de Sliedrechtsche Zeepfa briek te Sliedrecbt heeft Donderdag ochtend een ontploffiog plaats gehad in een open ketel, vermoedelijk door ophooping van gassen op den bodem. Men meldt aan de „Dordr. Ct.'\ dat de ketel, waarin de ontplof Bog plaats bad, uit komt op de le verdieping der fabriek en aldaar niet ver van de eene zyde, het Bchuine dak, is verwyderd. Aan den open ketel, die gevuld was met pl.m. 4 kub. M. kokend water, had zich op den bodem een koek gevormd.' Men vermoedt dat zich tusschen den bodem eu dien koek gassen hebben opge hoopt. Oogengetuigen deden mede, dat de knal overeenkwam met dien, gehóórd by het springen der „Dieu Donné VII". Ongeveer IV» kub. M. kokend water is tefceu het dak aangekomen^ dat aan eene zyde geheel uit elkander geslagen is. De heer Caljé en zoon bevonden zicb gelukkig aan da t(jde van den ketel waar bet water niet heen spatte; daaraan hebben zy bet te danken dat zy niet werden gedood. Met welk een kracht de- ontploffing plaats bad, biykt wel hieruit, dat een yzeren pomp geheel is afgeslagen, eveneens een geslagen yzerou goot en een burrie. De hoer J. F. Caljé heeft brandwonden aan de beide beenen en in den hals, Genit Caljé ia .veiwond aan bal» «n rug, Dr. De llADINIIIIWfi. fichaoaliaven, 8 Jul. t Onze stadgenoot, de beer A. Hoogkaas, reserve-sergeant by de landweer, is op 30 Mei 1.1. in bet kamp bg Zeist bevorderd tot reserve-sergeant-majoor-instructeur. t Met ingang van 16Juni is be noemd tot brieven- en telegrambesteller albier de beer C. Verhoek, thans postbode op Willige- Langerak. t Naar wy uit gaode bron vernemen, mist de mededeeling in ons vorig nummer, dat mej. J. C. Hommes (die thans ten post kantore alhier hulp verleent) na afloop van die bulpverleening wegens huwelgk eervol zou worden ontslagen, allen grond. Een dergelijk ontslag is door haar niet aangevraagd en daar ty niet in het huweiyk treedt, zal haar dit ook niet gegeven worden. Wel zal mej. Hommes na deze vervanging niet naar Montfoort terug keeren, doch zal haar een andere standplaats worden aan gewezen. (Bedoeld bericht was door ons ontleend aan het/Nieuws, Weekblad voor Montfoort. Red.) f Morgen 10 Juni zal het lltyi jaar geleden zyn, dat Ds. J. van der Spek, predi kant by de Ned. Herv. Gem. alhier, in zyn dienstwerk hier ter stede werd bevestigd. Achtereenvolgens was Z-Eerw. werkzaam te St. Anthonypolder 1886, Giesen-Nieuwkerk 1889 en sinds 10 Dec. 1898 alhier. - üugelw|jfeld zal de dag van morgen voor >n geachten jubilaris niet onopgemerkt voorbygaan. t Vrijdag 1 Juni j.l. werd de heer A. Sytzema geïnstalleerd ala hoofd der school voor Christelijk Volksonderwijs. De voorzitter van het bestuur Ds. J. M. Conradi, wjjzende op de hooge roeping van den Chriateigk-ouderw|jzer, hoopte dat de heer Sytzema mocht blyken te zyn, de rechte man op de rechte plaats. De heer S. dankte het bestuur voor het in hem gestelde vertrouwen, en verbond zich met een ernstig en harteiyk woord aan de kinderen eu het onder wy zend personeel. De kinJeren zongen hunnen nieuwen on- derwyzer toe PBtlm 134 8. Met dankgebed door <Ds. Conradi was deze plechtigheid geëindigd." t Waterstand 'Vin 10 tot met 16 Juni. Zoudag v.m. 8.11 hbog, n.m. 426 laag. Maandag 843 4.68 Dinsdag 9.19 5.34 Woensdag 10.07 6.12 Donderdag 10.45 7.— Vr|jdag U.49 8.04 Zaterdag n.m. 1.03 „9.18 t Dinsdag-a vond had op de Haven eeu volksoploop plaats, veroorzaakt door een beschonken kanonnier. Door de politie en met behulp van enkele andere persouen werd hy onder hevig verzet zynerzfjds naar de kazerne gebracht. Maatsckappy ut KxplalUUe v*p Irawwegea. Verslag over het jaar 1906, uitgebracht in de algemeene vergadering ran aandeel houders op Mei 1906: Ter voldoening aan artikel 29 der statuten heb ik de eer u hierby te verstrekken enkele mededeelingen ómtrent den gang der zaken in het afgeloopen jaar. Ia myn vertrouwen, dat in dit tydvak de moeiiykheden, waarin de maatschappy door den aanleg der l(fn Gouda Schoonhoven is geraakt, zonden worden opgeheven, ben ik teleurgesteld. Wel echter zyn voorstellen der Regeering ontvangen, volgens welke aan de maat schappy door den Staat en de provincie Zuid-Holland voorschotten zullen kunnen worden verstrekt. Van de houders onzer étyi en 4 obliga tiën werden daarby belangryke opofferingen gevraagd en ik meende allereerst de belang hebbenden daarop te moeten hooren. Op den Iden September 1905 werd eene vergadering belegd, waarin eene commissie tot behartiging der belangen van obligatie- houders werd gevormd. In deze commissie werden gekozeu de heeren H. D. Piersou, voorzitter, A. W. van Eeghtn Jr., H. J. de Lanoy Meyer, G. A. A. Middelberg eu Mr. F. R. ter Horst (later vervangen door den heer Mr van Nierop Jr.), secretaris. Zy richtte op den 8jten November jl. lot hare lastgevers eene circulaire, waarin zy de voorstellen der Regeering nader uiteen zette en machtiging vroeg om met de maat schappy eene overeenkomst aan te gaan. Obligatiehouders, die biermede instemden, werden uitgenoodigd hunne stukken onver- wyid by de commissie in te leveren. Aan deze uitnoodiging voldeed een groote meerderheid, zoodat der commissie nog sléchts enkele stukken ontbreken. Zg constitueerde zich tot eene vereeniging en by schryven van 27 Februari j.l. kon het bestuur daarvan de maatschappg mach tigen om de door de Regeering gedane voorstellen aan te nemen. Een woord van dank aan de commissie voor bare medewerking en voor baar krachtig optreden is bier zeker op zyn plaats. Worden de reeds eerder bedoelde voor stellen van de Regeering door de Staten- Generaal goedgekeurd, dan zai de maat schappy zich in staat gesteld zien het een maal aangevangen werk le voltooien. Naar ik mg vlei, mag de indiening van het betrokken wetsontwerp by de Staten- Generaal spoedig worden verwacht. Ons bedrgf werd onveranderd voortgezet. In de algemeene vergadering van aandeel houders, gehouden den 31. Mei 1905, werd do beer Mr. H. Zillesen, die als commissaris aan de beurt van aftreding was, herkozen. In de beden te houden algemeene ver gadering zal u voorgesteld worden het college van commissarissen uit te breiden en verzoek ik u ter voldoening aan een der voorwaarden van het, tusschen het bestuur van de zooeven vermelde vereenigiDg en de maatschappy overeenkomene, een z|jner leden tot commissaris te willen verkiezen. Hiernevens gelieve u aan te treffen de Balans per 31 December j.l., zoomede de winst- en verliesrekening over 1905. Voorgesteld wordt de behaalde wiost voor afschrgving te bestemmen. De directeur, J. M. VAS VISSER. -s ÜOOfcE 00008 J 1 00 n ¥381ssggi 1 .1 O C/3 m 3 I'S o® S's.^o 3 ga.. b£goow gos??- - - - o<5 P-Wro 'JwfS-S3. ?ls.Sg I §81 I I I I I I Winst- en Verliesrekening over het jaar 1905. DEBET. Intrest-Re kening Saldo winst. Winst op f 780C 83 het Be drgf. f 33669 26863 466 f 33661 W f 33669 88& VERVOLG DER NIEUWSTIJDINGEN Donderdag j.l. werd de volgende voordracht opgemaakt voor secretaris van het polderdistrict Tieierwaard: Jhr. H. J. van Adrichem Boogaerdt te Middelburg, Mr. J. E. Stolk te Oosterbeek én D. C. Mees, secretaris der gemeente Brandwyk. By de Donderdag j.l. gehonden openbare aanbesteding voor het maken van twee beschoeiingen langs twee gedeelten der Noordwestgracht en het plaatsen van duk dalven en bescbermingapaien in de Voorhaven te Schiedam, kwamen io 9 inachryvingen. De hoogste inschryviog was die van den heer J. J. Duym te Gouda ad f 12-876. De laagste inschryver was de heer H. J. Nederhorst te Gouda voor f 7640. De gunning is aangehouden. Wegens byzondere omstandig heden heeft het bestuur van de afdeeling Woerden der Hollandsche Maatschappy van Landbouw "besloten de tentoonstelling met daaraan verbonden feesteiykheden niet op 15, maar op 22 Augustus a. s. te doen plaats hebben. Het jaarlykach concours van den Bond van gemengde zangvereenigingen in de provincie Zuid-Holland zal gehouden worden te Ammerstol den 8en Augustus. In de eerste afdeeling zullen zingen de vereenigingen uit: Ammerstol,Zwyndrecht, Kedichem, 's-Gravendeel, Lekkerkerk, Krim pen a/d Lek en Oollgeusplaat. In de 2e afdeeling: Arblaaserdam, Berken woude, Meerkerk, Krimpen a/d UseJ, Moordrecht en Willemstad. In de 3e afdeeling: Dubbeldam, Kapelle a/d IJsel, Groot-A tamers, Molenaarsgraaf, Papendrecht, 's-Gravenzande, Giesendam en Stolwyk. De heer A.P. H. A. de Kleyn is aan de universiteit te Utrecht geslaagd voor het Theoretisch geneeskundig examen le gedeelte. In d*e Donderdag j.l. gehouden zitting van het Gerechtshof te 'a-Gravenhage eischte Advocaat-Generaal Mr. Reitsma vrij spraak voor een portretschilder, R. de M., te Botterdam, beklaagd dat hy op 26 Februari 19(16 onder valscde voorgeven» te Goudriaan iemand beeft bewogen voor een vergroot portret, hetwelk hy volgens afspraak voor een familielid voor f 5 sou vervaardigen, bg aflevering f 6,50 (e betalen, voor welk feit de rechtbank te Dordrecht wegens oplichting 7 dagen gevangenisstraf had opgelegd. Mr. W. Francken, advocaat te 's-Graven- bage, pleitte eveneens vrgspraak. Uitspraak 21 Juni a. s. In de op Donderdag j.l. gehouden zitting der arr.-rechtbank te Rotterdam werd behandeld de volgende zaak: Niet aanwezig waren P. B., 22 jaar, zeeman, H. v. Z., 18 jaar, varensgezel en T. V.,11 jaar, los werkman, allen alhier. Zy bleken op den SOsten April te Capeile a/d IJsel de lade gelicht te hebben in den winkel van C. E. van Zetten. De bestolene, die zoowel lade als inhoud (een bedrag van ongeveer f 6 aan koper- en zilvergeld) miste, was dadeiyk op onderzoek uitgegaau. Aan den politiepost aan het Kralingscheveer bad hy aangifte gedaan en van daar was getelepho- neerd, met 't gevolg, dat de beklaagden onder Rotterdam waren aangehouden. Uit het onderzoek bleek, dat de eerste de lade met inhoud bad weggenomen, terwgl de beide anderen van bet weggenomen geld ten ge schenke hadden aangenomen, resp. bedragen van 93 en 60 cents. Veroordeelicg werd gevraagd van no. 1 tot 6 maanden, van de beide anderen ieder tot 4 maanden gevangenisstraf. Uitspraak over 8 dagen. Blykens de opgaven van het Centraal-Bureau voor de Statistiek opge nomen in de SL Ct. no. 180 bedroeg op 1 Januari j.l. de bevolking der provincie Noord-Holland in het geheel 520.624 m. en 549.058 vr., te zamen 1.069.682 zielen, waar van te Alameer 4971, Abbekerk 721, Aker sloot 1530, Alkmaar 20.055, Amsterdam 567.614, - Andgk 2796, Ankeveen 546, Anna Paulowna 3296, Assendelft 3469, Avenhorn 1156, Barsiogerhorn 1915, Beemster 4529, Beets 485, Bennebroek 1297, - Bergen 1804, - Berbout 2408, - Be- verwyk 6231, Blaricum 1060,— Blocmendaai 6958, Blokker 1761, Bovenkarspel 2127, Broek-in-Waterland 1593, Broek- op-Langendyk 1906, Buiksloot 1478, - Bussum 10.840, Callantsoog723, Castricum 2265, - Diemen 1670, Edam 6497, Eg- mond aan Zee 2713, Egmood-Binnen 1666,— Enkhuizen 7492. Graft 1384, 's-Graven- laod 1612, Grootebroek 2807, Haarlem 68.997, Haarlemmerljede c. a. 3354, Haarlemmermeer 18.470, Harenkarspel 2392, Heemskeik 2561, Heemstede 6248, Heerhugowaard 3073, Heiloo 2114, Helder (Den) 26774, Hensbroek 893, Hil versum 26 417, Hoogkarspel 1323, Hoogwoud 2073, Hoorn 11.050, Huizen 5039, Upendam 2096, Jisp 715, Katwoude 240, Koedgk 1386, Koog a/d Zaan 3193, Korten boef 1088, Krommenie 3578, Kwadgk 512, Landsmeer 2227, Laren 2884, Limmen 1821, Maarten (St.-) 1025, Marken 1307, - Medemblik 3023, Middelie 714, Midwoud 1013, Monnikendam 2488, Muiden 1376, Naarden 3779, Nederhorst den Berg 1465, Nibbixwoud 1151, Nieuwendam 2105, Nieuwe-Niedorp 1466, Nieuwer- Ainstel 6743, Noord-Scharwoude 1489, Obdam 961, Oost huizen 1187, Ooat- zaan 3467, Opmeer 402, Opperdoes 876, - Oterleek 679, Oudendyi? 481, Oude-Niedorp 1136, Ouder-Amstel 3036, Oudkarsprl 1794, Oudorp 884, Pan- eras (St.-) 914, Petten 316, Forme rend 6741, Ransdorp 1868, Rgp (De 1533, - Schagen 1880, - Schellinkhout 499,- Schermerhorn 1038, Scboorl 1298, Schoten 6326, Sloten 8594, Spaarn- dam 920, Spanbroek 1466. Sgbe- karspel 1161, Terschelling 3983, Texel 5949, - Twisk 783, - Uitgeest 1736, Uithoorn 2395, Urk 2706, Ursum 1171. Velsen 15.543, Ven huizen 1940, Vlie land 717,Warder 637, W&rmenhuizen 1704, —Watergraafsmeer 6294, Weesp 7234, Weesper karspel 2626, Wervers- hoof 2359, Westwoud 1048, West zaan 2243, Wieringen 3003, Wieringerwaard 1096, - Winkel 1606, - Wognum 1729, Wormer 2049, Wormerveer 6641, Wgdenes 711, Wydewormer 689, - Wyk aan Zee en Duin 1740, Zaandam 13.773, Zaandyk 2443, - Zandvoort 3509, - Zuid en Noord-Schermer 1014, Zuid Scharwoude 1648, - Zwaag 1060, Zgpe 4234. ^Gaada, 7 Juni. Tot onderwyzer aan de Vry8 Geref. school alhier (hoofd de heer J. Pieterson Moens) is benoemd de heer E. van Scbaik, thans in geiyke betrek king werkzaam te Waddiagsveen, die de benoeming heeft aangenomen. 'iaamental, 8 Juni. Ingevolge art. 63 der wet op het lager onderwys is aan de gemeente een buitengewone subsidie van f 525 toegekend. •Gleien-Sleairkerk, 8 Juni. De Bra- banter Schillekens heeft evenals vorige jaren een honderdtal byenkorven in de onmiddeltyke nabyheid van „de Giescen- burcht" geplaatst. Het koude weder belette de nyvere diertjes 't zwermen. Thans, door de zonnewarmte, heeft de ymker 't zoo druk met 't scheppen der nieuwe zwermen, dat er gevaar bestaat voor de omwonenden, door deze soms gevaarlyke insecten over vallen te worden. *GleMn-OHdek«rk, 8 Juni. Zondag 17 Juni, is thans vastgesteld, zal Ds. J. J. v. d. Grient in de Ned. Herv. Kerk afscheid van zyne gemeente nemen. *ar*«t-kM«ers, 8 Juni. Ia de afge loopen week bad de heer Adr. Bouter, mannfacturier alhier, het ongeluk met zfin beladen fielB te Goudriaan te watër té "ge raken, waardoor zyn waren veel schade be kwamen; gelukkig kwam by zelf met den schrik eu een nat pak vry. Door de kaashandelaars werd déze week de kaas bier en in de esvirons ge kocht van f 26 tot f 27.60, zwaardere soor ten tot f 28,60, kazen van 16 k 10 kilogram tot f 33 de 50 K.G. De handel ia over het algemeen redeiyk. 'Oadewater, 7 Juni. Door 't bestuur >r Holl. Maatschappy van Landbouw, afdeeling „Oudewater e. o.", is ssn de leden bet programma voor de op 4 Sept. a. s. te houden tentoonstelling verzonden. Het pro gramma bevat 85 nommers van inzending, waarvoor uitgeloofd wordt aan pryzen de som van f 684,50. Aan deze tentoonstelling is verbonden een Koninkiyk goedgekeurde verloting, waarvan de 1ste prys zal zyn vier vette koeien, ter waarde van f 1000; de 2de prys een Utrechtsch Wagentje be spannen met een paard, de 8de prys een kaasbrik bespannen met een paard. De prjjzen zullen zooveel mogeiyk op de tentoonstelling worden aangekocht. Op den tden Pinksterdag had op bet land van den beer Jac. Boer, nab| deze stad, 'a namiddags een openlucht-meeting plaats van het Leger des Heils. Te 4 uur arriveerden de Heilssoldaten met een motor boot, versierd met vlaggen, en trokken, voorafgegaan door een muziekkorps en ge volgd door een groote menigde toeschouwers, in optocht door de gemeente naar 't terrein. O® kapitein J. de Dreu, van Goes, loitanant N. Veldhuis, van Groningen, an vele andere sprekers voerden er bet woord, afgewisseld door 't zingen van toepasseiyke liederen op rolkswyien. De leiding der mooting was opgedragen aan den stafkapitein P. H. Schuurman. Op 't terrein ging alles zeer ordeiyk toe, en, hoewel koud weder, waren er zeer veel belangstellenden. Jammer echter, dat vele jongelui van buiten er alleen een uitspanning van maakten en na afloop der meeting in en by de koffiehuizen de liederen, die zy 's middags gehoord hadden, nog eens nagalmden. PEB TELEGRAAF. De Tweede Kamer nam beden motie—Lohman aan, waarin, in bet belang eener spoedige behandeling by begrootingen, de wenaobeiykbeid uitgesproken wordt, dat de Koloniale begrooting vóór 1 September en de Staatsbegrooting by de opening der zitting is gedrukt en rondgedeeld. Bovendien zal, daargelaten byzondere om standigheden, de troonrede niet meer met adrea van antwoord worden beantwoord. VACIATFKF.MKURTJEW op Zondag 10 Juni 1906. Bind Nehaanliaren. AMMERSTOL. 'sVoorm. Ds. Van Willens- waard, van Krimpen a/d IJsel. Bin* Sited rectal. BLESKENSGRAAF. 's Nam. 1^ uur, Ds. Ten Kate, van Sliedrecbt. PAPENDRECHT. 'sNam. 2 uur Ds. Hnlscber, van Nieuw Lekkerland. VISSCHER1J-BERICHTEN. Anawaerstwl8 Juni. Van Zaterdag i tot en met Vrydag 8 Juni z(jn alhier ter markt aangevoerd 91 zomerzalmen; prgs per kilo van f 1,20 tot f 1,60; 46 elften, prys per stuk van f 0,30 tot f 0,90. *&raÜinKeB, 8 Juni. Deze week werden ter markt aangevoerd 1142 zalmen; prys Winterzalm f 1,85 f 1,80, prys Zomer7xlin f 1,05 k f 1.00 per 5 ons; 220 elften, prys f 0,25 k f 1,60 per stuk; 2 steuren f 88 k f98. BEURSBERICHTEN. 31 Mei. Cert. Nederl. Werkl. Schuld. 777/8 Dito dito 8 98ty4 Ooetearfk, Obl. pap. Mei-Nov. 4 Dito Apr.-Oct. 5 1017/s Portugal, Oblig. le Serie. 8 Dito 2o 3 66'/» Dito 8e 3 67*/b Rusl. Obl. Binnenland 1894 4 731/4 Dito 1880 4 76V, Dito Nico lal Spoorw. Dito Gr. Russ. Spw.-my. '91 Spanje Oblig. Buiteul. Perp. 4 801/s 4 751/4 4 90 Zmd-ltal. Spoorw.-mh. Oblig 3 68tyi Wladikawkas Spoorw.-mtj. 1894 4 78W Loten Amsterdam f 100. 8 1111/8 Loten Madrid 8 69»/4 Loten Turkge 1870 3 86ty» MARKTBERICHTEN. AlblaaoeraUum, 5 Juni. Ter kaasmarkt waren heden aangevoerd 28 partyen (1003 stuks), wegende 6242 K.G Prgs 24 a 29 ct. BadegraTSm, 6 Juni. Kaas. Aangevoerd 367 wagens, te zamen 18.386 stuks, wegende pL m. 107.168 kilo; le soort Goudsche f27,— k 16,60, zwaardere f 29,60, 2e soort f 26,— k 26,60, Derby-kaas, le Boort f 28,— k Edammer-kaas, le soort f 28,60,2e soort f 18,Handel matig. CtwHda, 7 Juni. Kaas, le qnal. f28,—a f80,—, le quaL f 16,— a 17,— zwaardere f 31,50. Aangev. 187 p&rtyen. Handel vlug. Boter: Prys der goe- f 1,20 k f 1,30, wei- boter f 1,05 k f 1,15 per kilo. ItotterdMa, 5 Juni. Aangevoerd 31 paarden, 949 magere en 780 vette runderen, 283 vette, 320 nuchtere en graakalveren, 143 biggen/ Koeien en ossen 24 tot 36 ct., kalveren 36 tot 61 c. per kilo. ScbMÜhbwvea, 6 Juni. Boter, le qua], 57 ct., le qual. 50 ct. per half kilo. Kaas f 26 a f 29 per 60 kUo. Vette kalveren 26 a 28 ct. per kilo. Vette varkens 22 a 24 ct. per V» kilo. Biggen f 9 a f 12 per stuk. Aardappelen (gele) f 4,60 per HL. (blauwe) f 3,26 (poters) f 1,2* Eieren f 3,— per 100 stuks. Waeriea, 6 Juni. Kaas. De aanvoer ter markt op heden bedroeg 409 partijen, prys van Goudsche le soort 127,k f30.60, le soort f 14,— a f 26, zwaardere f 29,—. Aangevoerd 170 lammeren. Op de heden gehouden vee- en varkens- marlet besteedde men voor stieren f schapen f 28 k 30, lammeren f 10 k 15, var kens f 14 k 38, biggen f 8 k 12 per stuk. BBBflfillLlJKl UT AND. fifltaaantasven. Van 6—8 Jnni. Geen aangiften. Beaachap. Van 1—81 Mei. Getrouwd: M. H. Kleingeld, oud 17 j. en G. Lekkerkerker, oud 29 j. N. de Leeuw, 'oud 80 j. en D. de Haan, oud 16 j. Palibrtek. Van 1—31 Mei. Geboren: Aaltje Hendriks, d. van' C. H. Hogen doorn en P. Boom, Jacob, z. van L. Hoogenboom en M. Kok. Ttunis en Engel, zoons van C. Erkel en E. B. Westerhout. Overleden: A. H. Hogendoorn, oud 20 d. Ondertrouwd; PIETER MUL JOHANNA OPSCHOOR. Ouderkerk a/d IJasel, 7 Juni 1906. Ondertrouwd: HUIG VAN IEPEREN Bz. en NEELTJE ELISABETH OOSTEROM. Hnweiyks-voltrehking II Juni a. e. Geboren: NICOLAAS, Zoon van N. H. C. VAN BAAREN. S. VAN BAAREN -Meum, Schoonhoven, 5 Juni 1906. Vnor de vele bewyzen van deelneming, ontvangen by bet overiyden van onzen geliefden Vader, den Heer JOHANNIS VAN VLIET, betuigen wy onzen barteiyken dank. Uit aller naam, JOHa. VAN VLIET. Ouderkerk a/d IJeeel, 9 Juni 1906. Voor de vele en harteiyke bewyzen van belangstelling en deelneming, ontvangen tydena de ziekte en by bet overiyden van myn geliefde Eebtgenoote, betuig ik, ook uemens m|n Kinderen, myn oprechten dank. D. SLIJK. Lekkerktrk, 8 Juni 1906, Myn dank aan de „Eerute Onder linge Aannemeru-Vernekerfng- M nu tec ha pp (J", Agent S. P. BERK HOF, voor de spoedige en solide uitbetaling voor een my overkomen ongeluk, en beveel deze Maatscb. ten zeerste aan. P. ROOZENBOOM, Ry wielbandelaar en Hersteller. Oudewater, 3 Juni 1906. Geen crediet te verleenen aan myn Zoon G. D. MAK, zullende door mg zyce schulden niet meer worden betaald. H. MAK Gz. Bergambacht, 8 Juni 1906. VOORZITTER en HEEMRADEN van den Polder onder Lekhcrtaerk maken hierdoor be kend, dat zy voornemens zyn cp Woens dag 80 lui a. i. te drgven over het blooten en effen maken der wegen, over d8 hechtheid der daarin voorkomende bruggen en taluds en over het opsnoeien van het daarlangs staand houtge was, zoomede over het schoonmaken der wateringen bezuiden den Weteringsweg. De Voorzitter des Polders, C. DEN OUDSTEN. Lekkerkerk, 7 Juni 1906. OeatacedUk 874, BOTTERDAM, is geregeld lederen Weenudag van 9—12 uren te Schoonhoven te spreken in het Heeren-Loqeuent. Ondergeteekeude, mlck alhier gevestigd hebbende tot het geven van velgens de nienwste methode, Stemmen en Repareeren, beveelt Kiek daartee b(| het pnbllek van Schoenhoven en Omatreken min- Yeerloeplg adrea: Te haar aangebeden ongemeubileerde Te bevragen by P. J. HELLEGERS, Haven, Scbeenheven. GEVRAAGD. Zy. die met Expedltlewerk bekend zyngenieten voorkeur. Salaris nader te bepalen. Br.fr motto „Boekhouder", Bureau „Schoonb. Courant". SPOEDIG GEVRAAGD: by G. VAN OTTERLOOMf. Timmerman, Waddinxveen. Terstond gevraagd een bekwa (inwonend), tot 1 Jam H. VERZIJL,Mr.Schilder vast werk. Adres te Nlenw-Lekkerland. gevraagd, voor geruimen tyd werk, bg K. HOOGENDOORN Mr. Schilder, Boekoop. TERSTOND GEVRAAGD: of flink Halfwas bg A. EIJKELENBOOM te Uroot-Ammera. Aan hetzel/de adres een solide en een mooie Kinderwagen te koop. GEVRAAGD: Tydena den hooibouw een goed kunnende melken, bg de Wed. T. NOORDEGRAAF te Onderkerk a/d IJMei. EEN FLINKE, wonende te Schoonhoven of naburige gemeente. Lseftgd 15—17 jaar. Werkzaamheden voornamoiyk Machi nist- Leer ling. Aanbieding Gebr. OOMS, Schoonhoven, Zuivelfabriek. TERSTOND GEVRAAGD: P. G.omstreeks 18 jaarneijts kuchende werken en van goede getuigen voorzien. Adres VAN DER LINDE, Jonkerfrans- straat 115, Botterdam. TERSTOND GEVRAAGD: P. G, Adres L. DE VRIES, Broodbikker KütelerelUk. zwaar 4 dm. top, A WO CL Te koop aangeboden een beste lang 14 vt, per stuk, Adres R. VAN DER BAS te MoordrechL Verkrggbaar by WRINGTOBBEN, TONNEN. EMMEHS en KAASVATEN, alles vervaardigd van teak hout, zonder verhooging van prfizen; verder THERMOMETERS, PEKEL WEGERS en MELKPEILDERS enz. enz., en wat verder tot den landbouw behoort, zooals: en OSBORNE GR ASM A A1MACHINESdie ten zeerste aanbevolen worden om vroeg- tydig aan te schaffdn. Al bièdt uw tafel lekkernyen, By 't diner of op partqen, Tot recht komt zf'eerst inderdaad Als THOMSON'S PUDDING er op staat. Prgs vraag 23 Dec. 1905. Het BESTUUR van het Waterschap „de Noderwaard" zal op Zaterdag 88 Jnnl 19(16, des 's middags ten 12 ure, in het GE8EENLANDSHUIS te Alblaucrdam, behoudens nadere goed keuring, trachten aan te besteden: Het gcdceltelUM afbreken en weder epbewwen der NCHUT- en UITW ATKBINGSNLUIB te Alblasaerdammet de leverantie der daartoe benoodlgde Materi alen enz. Bestek en Teekening 4 f 1,76 verkrijgbaar vnn af Woensdag 13 Juni by den Fabriek van „dk Nederwaard" den Heer C. DE HAAS te AlblaMerdam. Aanwgring op Woensdag 20 Juni 1906, des voormiddags 11 uren, op de Sluis. Buiten die geschiedt geen aanwyzing. Het Bestuur voornoemd, K. BAAN, Voorzitter. L. LOOI JEN, Secret «-Penningmeester. MP Alle nog voorhanden zgnde van Ncbwanhovcn en ematreken worden tydeiyk aangeboden voor slechts f 0,08 per stuk; per 12 stuks f 0,20. fl.de W. N. V4N NOOTEN, Schoonhoven. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Amelde zullen op Zaterdag 23 Juni a. s.des voormiddags te elf uur, in het RAADHUIS te Ameidc, aanbesteden: A. Het maken van een apwelrlael met bijkomende werken; B. Het maken van eene bestra ting van Waalkllnkers; C. Het vcrnlenwen vnn bestaande bestrating met bUleverlng van te kort komende materialen. Het bestek ligt ter inzage ten RAAD- HUIZE te Amelde vanaf 12 Juoi e. k. 'a voorm. van 10—12 uur. Persooniyke inlichtingen zullen op Zater dag 16 Juni a. s. worden verstrekt door den Bouwkundige C. NUGTEREN te Amelde, van des voormidd. 9 tot 12 uur. Prachtig middel, ongeëvenaard. Onmisbaar voor leder kaasmaker. is bet middel uitnemendheid ter voorkoming van sctaenren, orden der kaas. bereiding der kaas, geeft de besliste verzekering gebruikt by de dat men m*akt lo. Beter kaas dan vroeger; 2o. Meer GELD voor E(Jn kaas. DDCCrDUCD moet men niet alleen by warm weer, doch steeds gebruiken, om r nCvLll f til uit yd de beste kaas te leveren. is jiet onmisbaar middel voor den kaasmaker. Daarom voorkomt PBEBERVEB gebrek la de kaas, dus ook gebrek ln de kas. Preserver wordt geleverd in pakken van f 0,80, bg 6 pak f 4,50, en is Verkrygbaar by SCHOONHOVEN, CULEMB0BG, en verder by: T. van oer H EU DEIN, Meerkerk. R. VERMEULEN, Langerak. J. de KLUIJVER, T. CONJONGII, C. van ZESSEN, P. C PESSELSE, J. den OUTER, Ottoland. Brandwijk. Giesen-Oudekerk. tilEUWERKZIIK A/D IJsZL. L. de HAAS, Molenaarsgraaf. C. van STEENIS, Noordeloos. T. TERLOUW, Goudriaan. W. van REES. Bleskensgraaf. A. R. v. d. BERG, Stolwijk. A. van L1MBORG, Lekkerkerk. HOFLAND. Vlist. brengen wy ter kennis, dat de nlenwe modellen Is te klasse met 8 JAAR GARANTIE gereed zyn; zonder overdryving kunnen wy ver klaren, dat er geen fraaier Rywiel in dit seizoen zal worden aangeboden. De afwerking is prima; dubbel clockeolager; inwendige verbindingen; stuur met bionen- sluiting; prachtig diep zwart gefimailleerd, met of zonder gouden lynen afgezetgemonteerd met Persanbanden. Kortom, alle goede eigenschappen vereenigen zich in onze Rywielen, wat voor 1808 verlangd wordt. De prUs vnn f 75,— Is seer seker lager dan één concurrentie-machiée. Alvorens U een Rywiel aanschaft, is bet zoowel «w belang als het onze meerdere inlichtingen of een Rywiel op zicht te vragen. Overal AGENTEN gevraagd. Waterpoort, Gorlnctaem. Kerkbuurt, Sliedrecbt. Agent veer Molenaarsgraaf en Omstreken L. MOLENAAR. en reeds De van oudsher bek^ude URBANUSPILLEN worden reeds vanaf IflBS door o. s. Firma in Home gefabriceerd en worden reeds vanaf 1777 in Nederland gebruikt. Het is bekepd in boévele gevallen zy nuttige diensten kunnen bewgren, niet alleen ala laxeermiddel by uitnemendheid, doch ook zyn door ons vele berichten ontvangen van genezing van hevige zinkingspyu, lendenpgn, graveel en zoovele andere kwalen. Al is U in 't bezit ven uitstekende gezondheid, is het een nitnemende gewoonte om van tyd tot tyd eenige dezer oprechte URBANUSPILLEN te gebruiken voor zuivering van uw bloed. Raadpleegt de gebruikaaaowgzing. Alleen die tfja beslist de echte URBANUSPILLEN, die voorzien z(ja van onzen naam: FABRIUS AB AQUAPENOENTE, Rome, Italië 1623. Verkrygbaar A 87ty» Cent per doosje van 26 stuks by: Vlist, Polsbroekerdam, Benschop, Cabauw, Lopik, Goudriaan, Noordeloos, Ottoland, Hoog-Blokland Montfoort, Nw-Ltkkerland, E. de JONG; A. A. CETON; Bergambacht, A. BLANKEN; Bcuedenfcerg C. v. d. BERG; H. I.'-Ambacht, Groot-Ammers, Streefkerk Ammerstol, Haastrecht, Uekendorp, V. van MONTFOORT; P. MOURIK; H1LGEMAN; G. CASTELEIN A. LOOREN DE JONG; G. v. D. WERKEN; Wed. M. KNOERS; CHR. de BK LIJN; Krimpen a/d Lek, K. den BOOM J. ic C. DEKKER; G. UITEN BOG AART: J. P. KASTELEIJN Dz P. NUMAN; H. C, v. IEPEREN; J. dk VOS; P. van VLIET; Wed. v. GINKEL; M. v. n. BERG; G BROER; Wed. J. BUIJS; Gebr. COLJE; Erven TRAPMAN; T. TERLOUW; Wed. J. v. d. KOLK; J. dk KLUIJVER; J. v. MAURIK; A. KRUISHAAR; Jaarsveld, Uitweg, J. K. BOON; Polsbroek, J. A G. dk GILDE; Gouderak, R. VEERMAN; Nieuwpoort, C. SPELT Ouderkerk a/d IJsel, A. SCHOUTEN i/d. Kromming, T. SCHOUTEN Berkenwoude, Wed. J. dk BRUIJN P. GELKIJN; Schelluinen, A. HAMERPACHT; Giesen-Oudekerk, J. v. d. DOOL. Lekkerkerk, G. r. d. WOUDEN; Voor MHBhtTiB b(J «e Firms Wed. WOLFF dk Eb. Moordrecht, Capeile a/d IJael, Stolwyk, Langerak, Oude water, Molenaarsgraaf, Giesendam, Oud-Alblas, H. dk HAAS; W. PERK; F. van DAM; Wed. P. BEUKERS; Wed. J. dk STIGTER; F. J. BATS, R. VERMEULEN; J. A. HEIJ J. SCHUTTE; D. HOEFL4AK; Wed. SPRONG; C. AALDIJK; C. KLEIN Pt. Depart. ..HAASTRECHT" Tet Nat vnn 't Algemeen. INLEGGERS van dezelve worden herinnerd bun boekjes vóór 1 Jnlt n. a. in te leveren tot byschryving der rente 1905—1906. Het Beatnnr. TE KOOP OF TE HUUR: EEN GEBRUIKTE en een goed onderhouden TILRUBY. by K. G. SMIDT te Gendernk. - bonevins 30.000 ree de en blnnwe Dakpannen eu BOO zware grenen Hinten, in verschillende lengte. Verder vele aellde AFBRAAK van de in stooping zgnde zeven solide Huizen, staande cn gelegen aan de Boteralent neven do Telefoonkantoren. Alles aldaar te zien en te bevragen, en by HerI«cmtraant IO, Noordsingel W.Z. Bergplaatsen: Rlddersstrmmt Na». 88, naby bel Weeoapkiu te ROTTERDAM. Wegens noodzakelgke omstandigheden ter «vernnme aangeboden een sinds jaren solied gevestigde VlccachhoaawerU. Omzet circa 3 koeien tn 2 vette kalveren per week. Steeds voor uitbreiding vatbaar. Op den besten stand van Rotterdam. Br., onder motto „VlcencbboawerU", Adv-Bureau C. W. BETCEL". Rotterdam. UIT DE HAND TE HUUR: in den Polder lieucden-Uaatntrecht. Te bevragen by den Heer A. BAARS te Haaaitrecht. Notaris VAN MAANEN te Sliedrecfit zal op Vry dag 15 Juni 1906, by Inzet en op Vrgdag 22 Juni 1906, bg Afslag, beide dagen des avonds half acht, ten huize van den Heer G. BLOM VAN DER VLIES, aan het Middeuvter lo fllicdrecht, voor de Erven van den Heer B. VAN DER WIEL, iu hel openbaar verkoopen: met SCHUURTJES eu ERVEN te aan bet Boveneinde, bmnendyks, wyk A, nommers'628 en 531, 529 eu 530 532 583, 534 635 536 538 687, 543 en 541, by het kadaster dier gemeente bekend hi Seetie I, nommers 1691, 1820, 181t, 1822, 1823, 1824, 1825, 1819 2129 2167, 551, 2165 en 1166, sameu groot 7 AREN, 23 CENTIAREN, in 11 perceelen en combination. Alles breeder by biljetten en boekjes omschreven. Aanvaarding bg de betaling vóór of op 3 Augustus 1906. Lasten van af 1 Juli 1906 voor rekening der koopers. Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris. JO op Vrydag 15"Juni 1 des morgens te half 10 ure, het huis no. 135 te G(Jbela n naby den van eene partg I Hauw- en Melk gereedschappen, BOERENWAGEN en diverse TUIGEN, Mestheep enz. enz. ene. De Deurwaarder, beiast met de Executie, J. KUIJTERS. De Notaris A. CASTELEIJN is te Streefkerk is voornemens op Woensdag den 13 Juni 1906, '8 avonds ten 7 ure, by J. DE KLUIJVER te voor bet seizoen van 1906 te verhuren: onder Nleaw-L«kkerlamd, van de DIACONIE ARMEN aldaar. r De Notaris A. CASTELEIJN te WU J.L/ Streefkerk ia voornemens op JNfeGflL D o o de r d a g den 14. Juni 1906, 'savonds ten 6 ure, by A. SCHALK Jz. et seizoen van 1906, te verhuren: behoorende aan de Polders Streefkerk en Kortenbroek, aan de Burgeriyke en Diaeoaie- Armen van Sf raaf kerk an aan dm fleer G. N. TERLOUW.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2