Mnwaanl en man«n, mak en ver in b (j G. H. C. WEPSTER, Werklieden geplaatst worden. Eo ScmitasHalfwas, voor vast werk. TimmanuausEnflcht Boiiaam Waar Thee it ïw taMis E.BRndsm^ AMSTERDAM. Cambrian Naaimachine OfficiönlB Kannisi Schildersknecht Sigarenmakers, van goede getuigschriften voorzien, vinden vut werk bjj 8 a 9 Timmerlieden kunnen direct geplaatst worden bfj A. DEN OUDE te Moercapclle; op het werk te Ouderkerk a/d IJsel of te Moercapelle. Dienstbode. Vervolg: aar Adveitsiitim. „Een Boekdeel zou ik kunnen vullen,” verklaarde ons de Heer A. VAN LIENEN, Rustenburger- straat 81, Amsterdam, „over hetgeen ik geleden beb gedurende zes jaren. Zes Jaren lang heb Ik een benauwdheid ap de borat gehad. O, ik had het somtbds zoo verschrikkelijk benauwd. Met tuesctieupoozen van 4 A 5 maanden kon ik mgn gewone bezigheden niet verrichten. Slapen deed ik slecht; loopen ging zeer moeielyk, want ik was spoedig vermoeid. Ik gaf met moeite een harde, taaie sl(jm op en dit ging met\veel p(jn gepaard. Ik werd bepaald wat men noemt levens moede. Toevallig las ik een annonce over Abdtyalraap en ik talmde niet lang om een flesch te laten halen bg den Drogist H. VbS, Sarphatipark 140. Reeds na bet gebruik van den eersten flacon kon ik bespeuren dat ik er baat bg bad, want de sljjm kwam gemakkeljjker los en zonder pgn. Nadat ik geregeld Abdijsiroop door ben blfjven gebruiken, ben ik ten laatste van mgn borst kwaal verlost geworden en beveel met gerustheid ieder I lijdende aan borst of longen de Abdijsiroop Klooster Sancta Paulo aan. Ik geef U het recht mgne verklaring bekend te maken.” N’. 2725 Bloedmiddel. Mart, van Dorsser, METSELAARS Metselaars. Herbert’s Kaasklenr 5 Metselaars gevraagd, 18 cent per Adres ADR. BOUTER, Schoonhoven. Een Huishoudster, Smidsleerllng, Aardappelen, PUIK! PUIK! Dienstbode, liefst DAGDIENSTBODEvan goede ge tuigen voorzien. Horloge Tabak Dienstbode, zelfstandig leunend» werken en koken en van goede 'getuigen voorzien; loon naar bekwaamheid. Fr. brieven, onder No. 10, Bureau dezer Courant. De ABDIJSIROOP /vVAnL!E.nEn Eene Boerendienstbode, Gezondheid onder uwe Varkens verzekerd door het gebruik van Thorley’s Voedsel H.H. Landbouwers! C. VAN LEEUWEN, Vyverstrut 132, GOUDA, ia ruim voorden van Wringtobben, Kanis, Kuipen, Staren en Emmer*. BOKKEN en WASEMS te koop. Wenscht men zich een TE KOOP: Firma JAS KUBLIBFF Fzn. te KRIMPEN a/d IJSEL knnnen NOG EENIGE AANCIF Leerlingen School KOETSIER, geeft de Kus ook INWENDIG de GHWENSCHTE FRAAIE kleur. H.H. Zuivelbereiders doet uw voordeel. Chem. Fabr. HERBERT, Formerend, Interc. Telef. No. 10. H.H. Landbouwers! solide Naaimachines, D. J. G. d. GRAAF, In Landbouwwerktuigen, BRUIDZAKJES, TAARTEN enz. N. J. GEUSKES, BANKETBAKKER, Credietvereeniging Te AMSTERDAM Gebroeders BOS, Ridderkerk bg Rotterdam, Een zoo goed als nieuwe Tilbury met nieuw zil ver en Collings Patentas (Delfi sch model) en 3 gebruikte en een nette Dogcart, op Coll ings-Pa lentes, b(j B. BOCHANEN, Nieuwpoort. RIJWIELEN van af f 50,- en hooger te verkrijgen op zeer gemakkelijke beta- lings-condities. Br. fr., no. 49, Bureau dezer Courant. Kamer van Koopl Fabrieken Door omst. te koop: Een nieuwe Wringtob met stalen binnenbak, inhoud 300 Liter, met wrongelroerder, voor minder als halven prijs. Hoofd-Agent J. ZON, Woorden en bij de bekende Depótbeaders. Koestraat B193 en 160 alhier. W. SPECHT GRIJP. Attentie!!! Grasmaaimachine’s Osborne, le kwaliteit, één- en tweepaards, licht trekken, op proef voldaan; alsmede alle onderdeelen van OSBORNE en CHAMBRIAN. W. SCHAKEL, Bleskensgraaf. 4-persnons TENTWAGENTJE Betrekkingzoekenden en zij die een anderen werkkring weoschen, zenden 50 Cent aan postwissel of post zegels aan D. BROUWER, Oppert 5 Botterdam en ontvangen daarvoor ge durende 8 weken 3 maal per week de „Betrekklngglds”, waarin de meeste vacante betrekkingen voorkomen, zoowel voor vrouwen als mannen. J. BREM, z Nieuwpoort a/d Lek. H. DOLLEMAN, Oodev&ter, in AardappelenGreenten en Frnlt. Dienstbode ENTINGEN H. ANKER, F. VAN ZESSEN, Groot-Ammers. Gebroeders ZWARTENDIJK, ROTTERDAM, BUlTBNLi Overzicht W. SPECHT GRIJP VanStraalenMönsieur&Erkeltns Ceitrul-Deint LI. AKKER, Vu Alkemadestr. II, Rotterdam. Verkrijgbaar bjj Wed. J. VU1JK te Krimpen a/d IJsel; Collecte gewapend SCI it us of eerder, tegen hoog dan Geertruida, d. van A. Wemmers is b|j Onge- en te Suxdrecht; Alh baar t uur. Oude Haven, verder prfla; voor TERSTOND GEVRAAGD: P. G., b(j J. WINGELAAR, bliedrecht. KUIPER, |9~ Aan hetzelfde adres •f •nderdeelen aan te schaffenwendt U tot den Hoofdagent Kalk haven, DORDRECHT. Gemeente Schoo in naai De F GEVRAAGD. Adres S. v. d. OEVER Pzn., Schoonhoven. Een drle-Jarig Amb de Steenfabriek Woningen beschikbaar. Adres W. KALKMAN, Krimpen a/d IJsel. voor f 13,— goedkoopste IDE j, d. van A. J. J. Driessen. Aiida en J. C. Zuidam. oud 28 j. en srt da ■rdert gevest per 5 BURGEMEESTER en WE Schoonhoven brengen ter ingezetenen, dat voor de aai __»i--de School eiken werk uren ter S 4 Juli i een vc TERSTOND GEVRAAGD: Adres L. J. SMIT, Schilder te HecnwUk. Er biedt zich aan een flink persoon als in een Kaaspakhuis of iets dergel(jks. Br. fr., lett C, Boekh. Firma EDAUW, Gouda. Terstond gevraagd 3 METSELAARS. Adres B. STAM, Ond-Alblas. loorl tl i der Bas, oud 33 j. en en Bastiaan, z. van zgn alléén verkrijgbaar bjj de SINGER MAATSCHAPPIJ. Adreuen te ROTTERDAM: Hoogstraat 846 (Telefoon 1594). OostzeedUk 883. JonkerfranMtraat 44. Gedeponeerd. Door Consumenten gewenscht, door den Handel Opgericht 1858. verlangd. Zoo spoedig mogelgk gevraagd: bö L. VAN REEUWDE te Nienwerkerk a/d Usel^ Terstond gevraagd een bekwaam P. G., van het platte land, voor vast werk, b(j W. L. SCHIPPERS te Streefkerk. Leerlingen voor heid bestaat op op de gewone op Woensdag gegeven Leerlingen ul worden gehouden 1 September. Schoonhoven, 11 Jnni VA! D A. R WILT GD HOOÏSCHUDDERS of HOOI HARKEN, vraagt prgsopgave by LEKKERKERK. |W Overal Agenten gevraagd. Voorko mende Reparation worden direct uitgevoerd. Trademark Heen in verzegelde pakjes verkrijg- te Schoonhoven bjj E. C. v. n ENDE; Noordeloos J. G. v. d. BEST. In bet bQzonder wordt de aandacht digd op SOUCHON THEE, A f 1.30 ons. Het beste adres voor Oude Haven, Schoonhoven. verstrekt credieten tegen eerste hypotheek, onder borgtocht en in blanco, tegen zeer billijke Voor Mr. P. Gevraagd een bekwaam bij A. H. D. WEPSTER, Krimpen a/d Lek. gevraagd, tegen hoog loon. Zich te vervoegen ten huize van de Weduwe M. VERSTOEP te Moordrecht. willen vreten ig zoodra men ioor hun voeder met witten staart i trouwd. Te bevragen Krimpen a/d Lel De BURGEMEESTER vi noodigt hen, die niet vc laatst vutgestelde lijst vi den voor de Kamer, doch a maken om op de kiezerslfj plaatst, u it, om daarvan vi aangifte te doen ter Secret Schoonhoven, 12 Juni VA Deze Courant morgens uitgegeven. ƒ0,75. Franco per posi abonneeren bij alle Bc Zoo spoedig mogeljjk gevraagd: P. G., leeftjjd 40 A 50 jaar. Brieven aan J. v. d. WOENSEL, Platteweg, RccnwUk, bg Gouda. Br. fr., No. 14, aan het Bureau van dit Blad. Belangrijk nieuws voor Varkens houders I MUL» fEN 1 I Kockengen i i aldaar, dat hy heel erg hoestten, flesschen Blecdi genezen. Per flac. M CL, 6 fl. a 60 CL Verkrijgbaar bij den mwd: G. Noorlander, oud 15 j. en lander, oud 21 j. P. Stuurman, en P. van der Baa, oud 14 j. lop, oud 33 j. en B. F. van oud.39 j. leden: Te moote van G. Otto L m. W. Vi 99^ Mg refereerende aan boven- staande kennisgeving, zij nog mede gedeeld, dat Kantoor en Pakhnls voorloopig bl(jven gevestigd Ik beveel m(j beleefd aande orders zuilen, als steeds, met zorg worden uitgevoerd. Scheen ha ven, 1 Juni 1900. Verkrijgbaar b(j den Agent Zoo spoedig mogeljjk gevraagd een P. e,, bj T. VAN BOON, Aaaeide. 09** Aan hetzelfde adres te keep een gebrnikt in de olie, met ZIJPORTIEREN. Firma WOLFF it Co. te Gouda; H. v. d. DOOL te Suedrecht, Boveneinde; C. VAN STEENIS te Noordeloos; FRANS VAN DAM te Goudmba*; J. DE KLUIVER te Otto land; A. VAN WALSUM Px., Ouduuuu a/dIJ.; W. DONKER, Krimpen a/d Lek; C. C. VAN GENNEP te Moordrecht; H. POT te Nieuw-Lkkkkrland; Mej. KORTEWEG te Alblasserdam; Wed. F. AMSING te Alblasserdam; E. ÜILGEMAN te Stkutkok C. SPELT te Nieuwpoort; F. J. BATS te Stolwuk; J. ALES te Zevenhuizen; P. GOUDRLAAN te Capellz a/d Um G. ELSEN AAR, Drogist te Suedrecht; W. J. VAN DAM, tfMAASTBgcrr; G. DEN HOED te B^Ktwoudk. »p bekomt, die de Heer :bc alleen geneest en is de baudteekeuing van den alle andere is namaak Brandaunrantle Levensverzekering LUfrenten Ongelnkkenveraekerlng Verzekering velgena d< vallenwet van 1901; Artaen-Pella (Fatum); Paarden- en Vee verzekering; Verzekering tegen Hagelslag, Tarieven en inlichtingen bij Heesbeen.) A. i. te Ark^J) en C. 1 5 Mei-5 Juni, ’ieternella, d. van P. voor f 8,— per Mud of 70 Kilo; alle soorten tegen concurreerenden de beste GELDERSCHE BLAUWEN f 4,50 per Mudbfj :e rente, aanvragen zich te wenden tot GRKUP te Scheenheven. Mevrouw NIEKERK—Kooijman te Schoonhovkn verlangt met 1 Aug. a. s. eene nette Dienstbode, P. G.goed kunnende koken. Gevraagd Augustus of eerder, tegen looneen degelijke Adres: Zeugstraat 91, Genda. Terstond gevraagd een flinke P. G., van goede getuigen voorzien. Adres W. G. JONGEBREUR, Koningstraat, hoek Kemperstraat 74, Den Haag. Mevrouw VAN NOOTEN, Tol, A no. 5, Schoonhoven, vraagt tegen 15 Augustus a. s. een nette i D. SLOEZERWEI te schreef aan mijn Agent zeven Varkens had die Na ’t gebruik van twee middel waren ze totaal (voorbehoed- en genees tegen vlekziekte, worden verricht door Veearts te Ondewater. Emailleeren en vernikkelen van BUwielenle klas voor f 13,— per rfjwiel. Dok het beste en goedkoopste adres voor alle le kwaliteit ONDERDEELEN als: BANDEN, KETTINGEN, PENDALEN HANDVATEN e nz. Alle reparation aan Rijwielen voor billijken prfjs. Verkoopt uitsluitend le kl. Rijwielen. Aanbevelend, F. VAN ZESSEN./ van verkrijgbaar b(j; J. BOON, Schoonhoven. M. VAN DEN BERG, Bknschop. J. BENSCHOP, Loi’iz. J. BREIJ, Nieuwpoort. J. P. KASTELEIJN Dz., Polsr ROKKERDAM. W. DE BRUUN, Idem. Varkens die slecht beginnen weder gretig Thorley’s Voedsel d< vermengd Thorley’s Voedsel l»ehoedt var kens voor koorts en mest hen in de helft van den gewonen tijd Meng voor uwe biggen steeds een weinig Thorley’s Voedsel door hun voeder Niets is tot heden bekend, hetwelk xulke bevredigende resultaten geeft als Thorley’s Voedsel. Thorlev’s Voedsel verl>etei gezondheid der koeien en vermeet □e hoeveelheid melk en boter. Probeer Thorley’s Voedsel voor uwe Paarden een maand en let op do uitkomst THORLEY'S VOEDSEL voer allo soorten veo. Verpakt in kisten van— 448 pakjes 1 f 20 00 na >80 56>10 Vertetenwoordlger voor Nederland K, BARQER, 4ait,rdui, NuMakwI. „fc Tijdens het bezoek van i Keizer aan Weenen, waar Keizer van OeztenrUk z< ontvangen, hebben deze k aan den Koning van Ito flschen groet gezonden, 01 Drievoudig Verbond tusset landen als ware te beve« In Oostenrgk wekte dit doening. De „Neue Freie 1 het doel van de samenko bereikt. „Dat men ook in het feit der bevestiging vu Verbond zal verblijd rijn Duitschland’s alleen staan i verdreven.” De „Norddeutsche Alge zegt, dat men niet al te vi hechten aan deze zeer natuu der beide Keizers jegens Was die niet geschied, zi men daaruit hebben Drievoudig Verbond 1 bestond. J Koning van Italië sein den beiden boadgenootea groet en verzekerde van onveranderlijke vriendscha; En enkele Duitscbe blad< trouwig de woorden ziften Victor Emanuêl, die niet s] bondgenooten. Intusschpn de benoeming van «derde op gezag van «een welinge dat het Drievoudig Ver bon nog zes jaren en dat het, als te voren wordt opgezegd, zes jaren wordt vernieuwd Keizer Wilhelm heeft ■eheidene gesprekken ge Hongaarschen Minister W ta HzBgarUe een zeer gemaakt en de Hongaars nu een geheel andeien Diü tachland. Ia de Fransche Kam gekomen met het onden brieven en werd in eene 1 nagenoeg alle leden zitti definitieve bureau gekort werd nu gekozen de beer voorloopig deze functie I onder-voorzitters de heer er Cruppi en Cailleaux. De Ministerraad zal eei tiek program in de Kam Reeds wordt gemeld, dat inkomstenbelasting, ad mi mingen, arbeidsorganisati de militaire rechtspleging Men verzekert voorts-, tich zal verklaren VOO naasten van eenige spot •m in het aanzienlek t( trooting te voorzien, verbo teehten zal voorstellen, Ha da reehten op wenen, 1 iHUtendi of later voor Den Hm£ gevraagd eene nette ran. oud 55 D. W. C. n B. Ter- I j. (won. te I 19 j. - H. Lekkerkerk) Ondergetekenden geven hiermede kennis, dat%(j voor Schaan- heren en oiulij^nde plaatsen hebben aangesteld als bunnen Vertegen- waardiger, den Heer te Scheenhaven. Retterdam, 1 Juni 1906. Wgnbandekars. I UT AP I dat gij dezelfde soort AbdUslroop Lui Ui I vajj HENEN gebruikt heeft, deu^ kenbaar aan een rooden band om de flesch, waarop Generaal-Agent L. I. AKKER, Rotterdam, voorkomt; en geneest nooit! klooster Sancta Paulo voorkomt de tering, geneest bronchitis, verouderde en verwaarloosde verkoudheden, asthma, keelpjjpontstekingpleuris, keelziekten, kihkhoest, longontsteking, bloedbrakingenbloedspuwingen, influenza en alle borst- en longaandoeningen. Prijs per flacon f L-» f d»— eu f 8,50. A. C. FIJN VAN DRAAT te Schoonhoven; C. VAN WIJK te Oudewater; A. N. van ZESSEN, Drogist te Schoonhoven I';—-- •- G. van der WOUDEN te Lekkerkkrk; G. S. ROSS te Oud-Alblas; J. L. VLOT te Oud-Alblas; W. van REES te Bleseensoraav; J. SCHUTTE te Molenaarsoraaz C. van ZESSEN te Vuilendam; T. TERLOUW te Goudhuan, M.v. H0UWEN1NGEN te Gieun-Nieuwk., J. ZONNEVELD—Pm te Hoornaar; C. BROUWER te Murkirz; G. BOUWMEESTER te Tienhoven, P. G. J. de JONG te Amzidi; G. COLJE te Loriz;. G. v. d. HOEK te Cazauw; Je. den OUDSTEN te Groot-Ammem; T. MOLENAAR te Lexmond; R. VERMEULEN te Lanoerae; K. VAN DAM te Bergambacht; BURGERLIJKE STAND. Ammcrstol. Van 1—31 Mei. Geboren: Cornelia, z. van A. van Herk en L. Stam (te Capelle a/d IJsel). Johannes, z. van H. Looren de Jopg en G. van Vliet. Aartje, d. van G. de Jong en A. de Brtt(jn. Getrouwd: W. L. Dubbeldam, oud lij. en A. Kok, oud 18 j. C. den Hoed, oud 19 j. en L. Looren de Jong, oud 10 j. Overleden.' Pb. Hoejeaboe, oud 77 j., echtgenoot van L. van Lomwel. Bergambacht. Van 1 Mei—1 Juni. Geboren: Arie, z. van J. Kote en R. van der Velden. Willemina Sggje, d. van W. G. v. Vliet eu S. Blanken. Elizabeth Johanna, d. van A. de Graaf en M. de Ridder. Marripje, d. van C. Vermaat en P. Versluljs. Dirk, z. van A. van der Hek en M. Sprong. Catharina, d. van A. J. Berkouwer en P. Verkaik. Anna, d. van C. Hoogendoorn en W. Schep. Aafje, d. van P. Stout en A. Boom. Cornelia Teunis, z. van N. Schouten en M. Potnat. Getror- A. Noorlau. oud 26 j. K. Benacht Leeuwen, Overleden: Te Wileis: J. Nap, oud 28 j., echtgenoote van G. Otto en J. H. Otto, oud 4 m. W. Visser, oud 81 j„ weduw naar van M. Naves. K. den Besten, oud 70 j., echtgenoot van L. Verdufjn. M. Verburg, oud 74 j., echtgenoot van A. Mak. J. Zwemstra, oud 39 j., echtgenoot van C. Herlaar. A. Graafland, oud 78 j., echt genoot van E. Ooms. Bleakenagraaf en Herwegen. 1 31 Mei, Getrouwd: J. Brouwer, oud 18 j. en S. Slingerland, oud 20 j. Overleden: M. H. Verhejj, oud 3 m. Gieaendam. Van 19 Mei-S Juni. Geboren: Kundertje, d. van W. Romeijn en H. Korporaal. Geertruida Neellje, d. van C. J. de Keizer en J. M. van der Laar. Jan, z. van G. Boelhouwer en C. J. van de Giessen. Getrouwd: J. Trapman, oud 15 j. en M. Huisman, oud 34 j. - W. H. van Houwelingen, oud 36 j. en M. Brouwer, oud 16j. Overleden: C. van Wijngaarden, oud 81 j., weduwe van J. de Kluiver. E. Kraafje- veld, oud 5 m. Gieaen-Nieawkerk. Van 1—31 Mei. Geboren: Ggsberdina, d. van G. Vonk en M. Lemmen. Getrouwd: E. van Kesleren, oud 32 j. en B. Muis, oud 31 j. Haastrecht. Van 1—31 Mei. en: Maria Catharina, d. van A. P. R. M. van der Rejjken. Cornelia, Ooms en M. van der Starre. 1. de Korte en G. van Dam. M. Versloot, oud 8 m. 48 echtgenoote van M. Korte, oud 8 d. H. BURGEMEESTER en WE Schoonhoven maken beken< jaariilksche Collecte tot 01 het Fondls voor den gew langs de huizen zal gebot Maandag den 18. Juni Schoonhoven, 11 Juni VA1 De A. R. Gehore Klegs en F z. van A. Ooms en Neeltje, d. van J. de Overleden: 1” J. Blom, oud 4 Vergeer. N. de Burger, oud 16 m. Hekendarp. Van 1—81 Mei Geboren: Vera Henriette, van der Voo en A. W. Drie Neeltje, dÈvan J. Benschop t Getrouwd: A. L. Verklej J. Vermeulen, oud 27 j. Hasg-Blokland. Van 5 Mei—5 Juni. Geboren: Geertruida, d. van A. Wemmers en C. Buizerd. Getrouwd: S. Wilschut, oud 80 j. en H. Broere, oud 34 j. Haarwaar. Van 5 Mei—5 Juni. Geboren: Pietje, d. van J. Wallaard en O. Rietveld. Petronella, d. van H. van Maurik en A. Vink. Ni co laas, z. van G. den Hartog en G. Rietveld. Overleden: J. den Hartog, oud 3 j. Langeralge welde. Van 1—31 Mei. Geboren: Maria Adriana, d. van A. Slugs en M. van den Engel. Adriaantje Jacomjjolje, d. van A. Hoogendfjk en A. Smit. Adrianus, z. van A. Verhagen en L. de Jong. Leerbraek. Van 1—31 Mei. Geboren: Janna, d. van W. Kars en M. de Bruin. Getrouwd: A. Terlouvr, oud 31 j. (won. te Leerdam) en G. Brakband, oud 30 j. Overleden: C. van Genderen, oud 71 j., weduwnaar van J. Sprengen G. M. de Wildt, oud 3 j. E. de Jong, oud II j. J. den Besten, oud 37 j. Laplk. Van 1-81 Met Geboren: Bartha Jannigje, d. vanJ.de Gier en M. van der Neut. Aiida Cornelia, d. van A. Jonkers en A. van Beuzekom. Lena Maria, d. van C. Borst en G. Rietveld. Overleden: A. Schippers, oud 78 j. Meerkerk. Van 1—31 Mei. Geboren: Johann Albert Wilhelm, z. van F. G. Berghauser Pont en M. Brukmi Getrouwd: H. J. Tr one het, weduwnaar van A. Buizert, en Daniëls, oud 43 j., weduwe van maat. D. van Dgk, oud 33 j. Ameide) en A. Kortitover, oud van Peet, oud 37 j. (won. te en J. Kok, oud 25 j. Overleden: P. van den Dool, oudlj.— A. van Kooten, oud 81 j., gescheiden echt genoote van B. Schalk. Nlewwlawd. Van 1—81 Mei. Geboren: Annigje Klara, d. van G. de Groot eu M. de Jong. Getrouwd: A. van Lent, oud 24 j. en M. van Enkhuizen, oud 19 j. (won. te Eethen, Genderen en u Bakker, oud 25 j. (won. Oosterom, oud 26 j. Nosrdetoss. Va» Geboren: Metie Pil Bikker en M. de Jong. Oud-Alblas. Van 1-81 Mei. Geboren: Adriaan, z. van J. L. Vlot A. van Vliet. - Willem z. P. Hofwegen en A. Geiderbiom. Getrouwd: D. Brouwer (won. te Mole naarsgraaf), oud 20 j. en C. Ngbof, oud 22 j. T. Zwartbol (won. le Wassenaar), oud 63 j. en C. Sfok, oud 40 j. K. J. Kwakernaak, oud 33 j. en J. de Vries, oud 38 j. - Overleden: G. de Haan, oud 78 j. Papekap. Van 1—81 Mei. Geboren: Cornelia Maria, d. van C. M. Boere en C. Matze. Marrigje, d. van J. G. Verdouw en C. Oosterom. Emma Aiida, d. van G. P. Lekkerkerker en E. A. van Scbajik. Streefkerk. Van 1-81 ’Mei. Geboren: Adriana, d. van A. den Boer en A. Streef. Jan, x. van M. Stem en M. v. d. Hoek. Cornelia, z. van H. v. Meerkerk en J. den Batter. Arie Teunis, z. van A. Rome|jn en N. T. Verhoef. Coruelis, z. van C. Noorlander en C. Kortland. Overleden: D. van Harten, oud 65 j., echtgenoote van C. Bakker. J. A. van der Wiel, oud 39 j., weduwe van A. den Butter. S. Vlot, oud 90 j. VlisL Van 1-81 Mei Geen aangiften. Willlge-LMKCrak. Van 1-81 Mei. Geboren: Wiliempje, d. van G. van Beuzekom en H. Verveer. Kiazina, d. van B. Verveer en A. Stout. Jacob Adriuus, z. van A. Schep en A. Siöb. Antonie, z. van J. Versiu|js en T. Bot. TheodorusLaurentius Wilhelmus, z. van J. van Kata en A. Boere. Getrouwd:. A. Bretf, oud 85 j. es J.M. Mulder, oud 82 j. Overleden: K, Vervssr, oud I d. e

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 4