lorriopaaril i Zaterdag 16 Juni. N°. 2726. 1906. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Hoiland en Utrecht. Eerste Blad. SU 4$ tank. 1 I 1 >OP: i Particulieren, eik bedrag; alsmede Schepen, als 16 en Koopmansgoederen gebruik, Meubdlen, r borgstelling, Maar F 1 EXAMEN. ~lïiïïïuïï r' •l i i it inooral dal de examii I en A. tan- j. en H. I S. W.|'N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, d Uitgevers. waarovei len kapiU.. uit nal eig zoi driejarig uaneo, mak en ver- G. H. C. WEPSTER, DOoe Oewant bestaat wit 8 Biadea. wordt tien ii natte getrapt muizen van wordt een man Vis- Jg, oud 6 j. P. f. van H. van der oud 8 j. - H. Bruin, oud 63 j. - A. M. Bakker, ud 1 m. C. de immelen, oud 1 m. Mei. •om, oud 15 j. en 67 j, Elfin, rieden r J - luwnaar van I. j van koning Haakc intheim vertegenwooi an Heeckeren het Noorsche Fpescbe reis' indien bjj .slechte mede na|r deö len afaienh maar mnden. "‘imeentebesturen ng voor „de ver- ried8 in .o.a ver- <Fl ECHT” Tat N«t eaaeem. ve worden herinnerd li a. n. in te leveren te 1905-1906. Het Bestuur. “1 geen antwoord van naar Gouda ie, bleek wel ten de vader van .L»-rde tot des :hap ie uur door x»r o, letters A' M, RBus No. 104, jjzeren 1 over het 'van 10 pCt. erd 10 pCt, Deze Courant wordt des Wol morgens uitgegeven. Prijs: voor Scha ƒ0,75. Franco per post door het geheel abonneeren bij alle Boekhandelaren, At t?l 'or bestaan, m tweeden was het ;merk aan een jrde mededinging iafcht de bil den aan de- ara hebben, diving van $>rdt, tfter* fdcu/s- en des Zaterdags- phoven per drie maanden ryk ƒ0,90. Men kan zich inten en Brievengaarders. rheid dat leidt imi Bte stufte SCHOOMOVEIfSGHE MUST. Ij- on, oud 15 m. j ecntgenoote i_ rsiuis, oud V m. - j., weduwe van-G. K. van Oort. Verwoord Mei. J. van Straten dje, d. van Ci Noort, PrijMder Advertentiën: Van 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte Inzending franco uiterhjk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddags 4 uren. Alle bj-nnenlaudsche Advertentiën, voor 3-rnaal plaatsing opge geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. bpnparig geti Sbeurj te va zelfb h njjhderH kt afsithrikken door 1 -31 Mei. I. van Wijngaarden - Maaike Neellje, n en D. Tak. •chutte en M. P. an H. de Jong en Cornelia, d. van rman. Nicolaas, at en J. v. d. Pol. u J. Verheul en an A. Swjjoenburg irk, z. van J. van Iriana Margarelha, de Voe. -, oud 25 echfg. van H. L M. Buitelaar, •ud 17 m. A. Wal, oud 58 j.— C. A. Oppelaar, tg. van J. van tharf, oud 9 m. II Mei. in J. de Brnjjn ies Arie, z. van rannigje Jakobs, de Ruiter. - van Kleef, n, oud 5 m. ud 10 W. J, voorzitl “i van de notulen ig bracht de penning i den stand van zaken, waaruit vereenkging 70 leden en dat haar bezit op dit f 130,35 bedroeg, welke som in postspaarbank was belegd. Tot heden haddi wegens ziekte als Op het voorstel na breedvoerig! van af 1 Jak a. f 1,50 per 1 Januari lt_. Het bestuur tweeden voorzitter, secret meester en 4 commissarii meerderheid van stemmee rasp, de heeren H. den Brr G, den Burger, T, Burger, P. Vink en W. Vonk. In een van zjjn Litterarische Fantasiën en Kritieken herinnerde Busken Huet aan bet gebeurde met Borger, den later be roemden dichter van de „Ode aan den R|jn”, toen deze, uit zQn dorpje in Friesland naar Leiden gekomen om, tegelijk met eenige andere jongelieden, mede te dingen naar een der studiebeurzen, die zouden toegekend worden volgens den uitslag van een ver- oboeite had om toegelaten I' „omd^t hjj er zoo onnoozel “™i en ennoozel dat de examid', rjhiit (igedehjden gaarne uit rnemdpn van forste vragen ^af «an tadea; geven, i Juste r<d«| unstig Een wordt op wfjtigin^ van men aan den anderen kant, waar geen verplichting daartoe bestaat, dien vorm van onderzoek naar verstandelijke ontwikkeling toenemen. Allerlei particuliere véreenigiogen voeren examens in, benoemen examen commissies, geven diploma's uit, die wel geen officieel karakter dragen in dien zin, dat hun bezit een vaststaande eisch is, maar waaraan toch niet minder waarde wordt gehecht dan aan een Rjjks-document. Dit streven wordt van overheidswege aan- gemoedigd, omdat het wezenRjk van belang is, verzekerd te zjjn dat menschen, die in een betrekking optreden, waarbfj denken en weten te pas komen, bewjjs hebben geleverd dat het hun aan deze voorwaarden van geschiktheid niet ontbreekt Wil men beperking van examens, zjj zal gezocht moeten worden in de richting, die nu reeds is ingeslagen. Toelating tot inrichtingen van voortgezet onderwijs, voor zoover mogelQk, overgang in deafdeelingen derzelfde inrichting als regel, zal men zonder nader onderzoek kunnen doen geschieden. Voor de hoogste, de universiteiten bij voorbeeld, zal wel altijd een waarborg van goed volbrachte voorbereidende studie noodig blqken. Maar verder,' wat zal daar af te schaffen zjjn, wil men geen toestanden scheppen, die spoedig ernstige klachten zullen doen rjjzen Hervormingen zijn te overwegen; wjj kunnen ons voorstellen dat een rationeele scheiding tusschen een onderwijs, dat allen ten dienste staat en de daarop gebaseerde vakschool, van welken aard ook, ten gevolge zal hebben, dat examens ter verkrijging van een diploma van benoembaarheid ook ten slotte alleen de resultaten van dat vakonderwijs zullen te contiöleeren hebben. Die examens kunnen daardoor meer worden geconcentreerd, door weglating van hetgeen tot het gebied van de „algemeene ontwikkeling” behoort. Of zjj daarmee gemakkelyker zullen worden, valt te betwijfelen en het is ook geenszins gewensebt, met de vak-eischen te laag bjj den grond te biffven. Intusachen heeft het klagen over de veel heid en de zwaarte der examens dit groote nadeel, dat het de candidaten brengt in een toestand van overspanning, althans van zenuwachtige opwinding, die wel de normale dreigt te worden. Er is een suggestieve werking in de auti-exameu-beweging; zjj leidt de jongelui tot een idéé van huipe- loosheid, waarin zij zich ongeveer beschouwen als de rampzalige slachtoffers van een nood- lottigen staat van zaken. Van het rustig zelfvertrouwen, dat ieder behoort te bezielen, die weet dat hg flink gewerkt heeft, is weinig te bespeuren, en dat gemis voert den geest in een staat van verwarring, die in de eenvoudigste vraag een schrikbeeld ziet. En na het examen komen de verhalen van „onmogelgke” vragen, die getuigen van de verwaandheid des examinators, maar die, als men ze had kunnen nagaan in het verband van het gehesle onderzoek, zouden blijken van weinig beteekenis te zjjn. Met het bestaan van de epidemie, die examsnkoorts heet, moet rekening gehouden worde», en ook daarom is de keus van personen, aan wie het onderzoek naar de 1 Mei. d. van P. Hooger- n. Margaretha ia, dochters van van Doorn. n C. Baars en J. lia Lfsje, d. van Loster. Pieter, i F. Verwaal. en M. Grooten- rtus, z. van C. Adriaan, z. van i. Nico, l van ran der Kau. en G. Blanken. n M. Schouten. n W. Kreuk. - skamp en A. de d. van J. van veld. Adriana, de Knikker, n M. C. Blonk. - Ier Woensel. len nog geen uitkeeringen anderszins plaats gehad, van den voorzitter werd ;e bespreking besloten, om s. tot 31 December d. a. v. r week uil te keeren en na 1907 het volle bedrag van f 5. werd uitgebreid met een iter, secretaris en penning* 4 commissarissen, waartoe met m werden verkozen i Braven, B. de Koning, Gelderblom,] Th. den Bij de door het bestuur van den polder „De vier Bannen van Duivoland” te Zierikzee gehouden herbesteding van het verhoogen en verzwaren van de zeedijken aan de Noord- en Zuidzijde van den polder in drie perceelen en in massa, waren voor de massa 6 inschrgvingsbiljetten inge leverd: hoogste de heer C. Boelhouwer Jz. te Hardingsveld, voor f 41.000; laagste de heeren W. H. Swets te Hardingsveld en Arie Smit Az. te ’s-Hertogenbosch, voor f 37.285, aan wie het werk werd gegund. Aan de algemeene vergadering van aandeelhouders der maatschappij Sliedrecht, tot verzekering van - schepen, zal worden voorgesteld boekjaar 1905/6 een dividend 'vr uit te keeren (over 1904/5 wer< uitgekeerd). .4 Te Middelburg is een ver- gadering gehouden van de voor dezen zomer aldaar georganiseerde tentoonstelling «van oud goud- en zilverwerk in Zeeland aanwezig of op Zeeland betrekking hebbend. De datum van opening is vastgesteld op 25 Juli. De tentoonstelling heeft plaats in het Kunst museum van het Schuttershof en zal duren tot in de tweede week van September. Uit dé mededeelingen van den len secre taris, den héér j. A. Frederika, bleek, dat, behalve de reeds vroeger vermelde gilden- bekers, keek zilver enz., nog meer groote stukken zijn toegezegd, waaronder zeer fraaie, tefwgl bovendien de inzending verzekerd is vanu een aanzienlgk aantal voorwerpen van huishoudelgken aard, in het bezit van particulieren. Ingevolge een besluit van een vorige ver gadering heeft de hoofdcommissie als een der reclame middelen briefkaarten laten makeri. Een drietal zjjn daarvan reeds in den handel gebracht. Ze geven een repro ductie van oude prenten van Jan Luyken uit diens Afbeelding der Menschelgke bezig heden. Op het eene ziet men een goudsmid, op het tweede een goudslager, en op het derde een gouddraadtrekken Alle drie staan ze in de typische omgeving van hun werk plaats; en onder de afbeelding vindt men een vierregelig rgmpje, op het vak be trekking hebbend. Vrede-Tentoi wfj vernemen is in c van het Algei Vereen iging lid, den beei van de le opdracht nog van te doen voerend van de te houdei stelling, die de V» van de houden. oonstelling. Naar de laatste vergadering ;emeen Bestuur der internationale „Vrede-Tentoonstelling” aan het jr J. E. Scholten, industrieel, lid Kamer der Staten-Generaal, de t verstrekt ia de Augustns vergade- i het Algemeen Bestuur een voorstel over de samenstelling van het Uit- Tentoonstellings-Comité ten behoeve U Lw^den VVereld-Vrede-Tentoon Ji: '3 Vereeniging bg gelegenheid inwfjding van het Vredespaleis wil De heer J. E. Scholten heeft deze opdracht welwillend aanvaard. Te Breda en te Delft zfja afdee- lingen opgericht van de Vereeniging „Vrede- Tentoonstelling”. In de vergadering van de Gezondheidscommissie te Bodegraven werd medegedeeld wat door het Dagel. bestuur gedaan was ingevolge genomen besluiten in de laatste vergadering. Onder de iogekomen stukken behoorde o. a. een schrgven van het lid Zeehandelaar, mededeelende dat hg naar Amsterdam is vertrokken. Voorts formulieren woningwet van verhuurde woningen uit Nieuwkoop; goedgekeurde rekeningen uit Zwammerdam, Papekop, Langeruige weide en Rjjnzater- woude; een missive van den hoofd-inspec- teur in zake de worstvergifiiging te Lei- muiden, waaromtrent wordt medegedeeld dat de burgemeesters van Nieuwkoop, Nieuw- veen, Zevenhoven, Ter Aar en Rgnzater- woude zgn verzocht om de ingezetenen op deze gevaarlijke worst opmerkzaam te willen maken; missives van Boskoop en Oudewater in zake onbewoonbaarverklanng en aanschrij vingen tot het aanbrengen van verbeteringen aan verschillende perceelen. Medegedeeld wordt dat in April de navol gende gevallen van besmetteigke ziekte zgn voorgekomen, als te Barwoutswaarder en Waarder ieder 1 geval van febris iyph., te Zwammerdam 2 febris lyph., te Boskoop 1 febris lyph. en 1 diphtheritis, te Wad- dmgsveen 1 febris lyph. en 1 diphth. en te Oudewater 1 dipht. Ingekomen is een klacht over stank varkens in de kom van Zwammerdam besloten hierover aan het gemeentebestuur te scbrfjven. De begrooting o en zal aan de 18 gemee Woi gelijkend examen, te worden, zódi dom eaj reo hiynilnif' «k dL« "xÉ énig tfiUielJ datj al ware or‘slechts éi zij till voor Borger fg Zi^ daar het b« versUfadeigke kracht kwade kaneen van,; uiterljjk, die zich nieli een ontmoedigende oktjkngst. DeuDjong^ 1 man, die van de' wereH {niet het tieódepart j wist Van hetgeen onzen jeugdigen candifiaten, 1 na»r een of ander diploma reeds bekend is' als zfj pas komen kfjkèo, maar die zgd gelukkigen aanleg door flinke studie had ontwikkeld tot het hoogste dat op dien leeftijd vpn hem gevergd kon worden, was ■eker niet behept met de kwaal van onzen tijd, de examenfcoorts, waaraan zoo velen Rjdende zgn, omdat het aantal dergenen, die zich aan een onderzoek van hun geestes bagage hebben te onderwerpen, verbazend groot is. Inderdaad is er bgnageen tijdperk in het jaar aan te wfjzen waarin niet een commissie, ea dikwfls zijn hei tal van comraieeièa lo««l|ik. bezig is om jonge menschen, die de een of andere bevoegdheid wenschen te bekomen of van eenig diploma voorzien willen worden, de duimschroeven aan te leggen, zooais dat met een niet zeer uitlokkende beeldspraak genoemd wordt Over die veelheid van examens is reeds V«o< geschreven, meest in kiagenden, in afkeurenden toon, en vooreerst zal men daarover wel niet uitgepraat raken. Erkend wordt, dat er iets zeer onaangenaams is, em niet het hardste woord te gebruiken,— in de tegenwoordige verhoudingen; de drang naar beperking en naar vereenvoudiging wordt van verschillende kanten uitgesproken, maar hoe men daartoe zal kunnen komen, dat bRjfl nog altjjd een onderwerp van ge- dachtenwisseling, waarmede lot dusver de te volgen weg niet is gevonden. Inmiddels gaat men voort de Nederlandsche natie te verwaten, dat zjj met haar gefixamineer do Chineezen naar de kroon steekt, dat zg door haar stelsel de studie verlaagt tot een soort van dressuur; dat de geestelgke inspanning, waartoe die aanhoudende exa* mens noodzaken, de volkskracht verlamt, en voor de toekomst des volks noodlottige gevolgen zal hebben. Waaneer men meent, een warkeRjk of zelfs maar een ingebeeld kwaad te moeten aan tasten, dan vervalt de bestrijder licht tot overdriving. Bg de taxatie van het pas vermelde oordeel zal dat wel in het oog gehouden worden. Op een paar feiten moeten wjj den nadruk leggen, en hoe men ook moge redeneeren ever de „examen-quaestie”, deze zullen moeie* Rjk ter zjjdegesteld kannen worden. Vooreerst dit: Veer de goede vervulling van een groot aantal openbare ambten en maatschappelijke betrekkingen ia het noodig, zeker peil van verstandelijke ontwikkeling bereikt en ze kere positieve kennis verkregen te hebben beide zijn niet gelgk van beteekenis, maar vullen elkander toch op merkwaardige wgze aan. De hoogte van dat peil en de soort van die kennis worden bepaald door den aard van ambt of betrekking, en zij, die verantwoordelijk zgn voor de benoeming tot het eerste en tot de aanwgung van de laatste, moeten waarborgen hebben dat zg hun keuze niet vestigen op personen, die aan de eischen niet voldoen. Een ander middel, om die waarborgen te verkrggen, dan een examen, bestaat niet. Er zgn ook inrichtingen van voortgezet onderwgs, waarbg de leasen van dien aard zgn, dat zg slechts gevolgd kunnen worden door personen, die eenig doel der wetenschappen, aan welker beoefening zg verder hun krachten zullen wgdon, tot hun geestelgk eigendom hebben gemaakt, en wederom kan dit moeieigk pleiter aan De arroi te Leeuwarden gedaan in de notaris H. J. I valschheid in courant en van die rekenir en onvervaLvu ringen, een van f 2000 en een De rechtbank heeft hem all verklaard aan verduistering van f 2000, en hem deswege veroordeeld tot 8 maanden gevange nisstraf, met aftrek der preventieve hechtenis, •Alblsazerwaard en V4JBieeren> landen, 15 Juni. De handel in kaas is willig, prgs oploopend, boter met goede vraag vast in prgs; men besteedt thans in deze streken voorkaas f 24 f 27,50, zwaardere soorten tot f 31 per 50 kilo; gcêboter f 0,60, welbeter f per Vs kilo. Hoog*Blokland, 13 Juni. De eerste dagen van Juci waren afwisselend, meer koud dan warm en daardoor ontwikkelde de natuur niet die groeikracht, welke door velen wel gewenscht werd. Toch is er voor den landbouwer reden genoeg tot tevreden heid, want de weilanden bieden volop voedsel aan het vee en de hooilanden beloven een goede opbrengst. De vruchten op de bouwlanden staan goed, vooral de aardappelen en de suikerbieten, zoodat, hehoudeus onvoorziene omstandig heden, de oogst ruim kan wezen. De kaasmakerg is loonend, want bg levendigen handel worden de kazen van 6 KG. en daar beneden verkocht naar kwaliteit voor f 25 tot f 17,50 per 50 KG., zwaardere brengen meer op. Alleen klagen de zuivelboeren dat er in dit seizoen zooveel minder weiboter t gekarnd dan andere jaren. Sommigen in dit verschgesel de naweeën van het uajaar van 1905, toen het weiland erg pt werd door het vee en van de muizenplaag. Dd werkliedenvereeniging „Onderlinge Steun”, die zich uitbreidt over de gemeenten Hoornaar, Noordelous en Hoog-Blokland en sinds 1 April dezes jaars bestaat, hield Ziterdag-avond j.l. een vergadering in het koffiehuis van ueu heer T. Pesselse alhier, die vrg goed bezocht was. Na opening der vergadering door den voorzitter en het voorlezen van de notulen der vorige ver* gadering bracht de penningmeester verslag uit van den stand van zaken, waaruit bleek, dat de vereeniging 70 leden en 51 donateurs telt en dat haai- bezit op dit oogenblik de Rgks- ers^ oud 33 j. Antbonios, z. vajt brink. iel. Van 1-81 Mei. van C. Bouter en van B. de Bruin en z. van A. Mak en 1. vin J. van Herk llemina, d. van J. ndoorn. Marinus, wlwgk. Johanna, de Jong. Maria, i C. Nobel. Ier Linden (won. te der Vooren. kerk, oud roek. A. Silviua (overl Jong, oud 14 wedu- kennis der jongelieden wordt opgedragen, van overwegend belang. Wie die taak ver vult, moet ernst aan vriendelijkheid paren, met de laatste bedoelen wjj niet die weeë zoetsappigheid, die den candidaat de ge dachte moet geven dat daar iemand is, die hem de zware pil in een suikeromhulsel toedient; moet flink op de hoogte van zjjn vak zgn, zoodat hjj alle antwoorden, ook de onjuiste of de half-juiste, op waarde kan échatten. Menschen die *s avonds eens nakijken wat zjj den volgenden dag zullen vragen en pasklare antwoordjes bedenken buiten welke al het andere veroordeeld is,i dat zjjü niet degenen die de kennis van jongelieden kunnen schatten. Ook ernst noemden wjj. Wie kent niet den quasi-geestigen, die een ongelukkig antwoord met het licht van zjjn vernuft bestraalt en den candidaal wanhopig maakt, niet den ruwen, die hem qe woorden, vaak 'vergezeld met de rookwolken van zjjn sigaar, als bet war's in hei aan gezicht werpt? J f Eo waaneer wjj 'kunnen rekenen op be gaafde en beschaafde examinatoren, dan moeten de jongelui zich ook wat schrjp zetten tegen een vrees, die1 hen ongeschikt maakt te lateh zien wat zjj geleerd hebbqn, de maat van hun kennen en kunnen Te doen ;beOordeeleiü Het meest afdoende ‘is natuurjgk een rustige voorbereiding, met gelgk^aiatige stappen, en wie in het bezit ii<ijvan de gegeyens, noodig om kennis te Verwerven en vast Ac leggen, wie zjjn aandacht niet verdeelt over allerlei dingen, die met d^ sjodie niets té maken hebben, die kan, natuürljjk mits ^'gezondheid hem ten deel valle, zonder zich de noodige rust te ontzeggen, het arbeidsveld bewerkt hebben als de dag der keuring is gekomen. Maar dan moeten ook zjj, die geen examen meer te doen hebben of nooit deden, de jongelui niet opjagen. Daar wordt veel nadeel door veroorzaakt. H. M. de Koningin zal bg de kroning van koning Haakon van Noorwegen te Drontheim vertegenwoordigd worden door baron Van Heeckeren van Kell, Hr. Ms. ge- zant bjj het Noorsche hof. Het pantserschip „Tromp", waarover het bevel is opgedragen aan den kapitein ter zee F. Koster, zal ia het laatst dezer week naar Christiania vertrekken, ten einde Harer Majesteits gezant uit de boofdstad van Noorwegen naar Drontheim te geleiden en aldaar gedurende de kroningsfeesten ter reede aanwezig te zjjn. Bjj Kon. besluit van 9 dezer is aan Jhr. Mr. J. J. Rochussen op zjjn ver zoek eer vol ontslag verleend uit zjjn betrek king van referendaris aan het departement van buitenlandsche zaken. Bjj Kon. besluit van 9 dezer is de luit.-kolonel van het le reg. infanterie C. F. van den Hoff, commandant van het Koloniaal Werfdepot, op zjjn aanvrage, krachtens punt 5 van art. 79 der wet van 9 Juni 1901 (Stsbl. no. 89), op nonactiviteit gesteld. Namens Z. M. den Duitschen Keizer zgn aan de bemanning van den loodskotter „Eems III” te Delfzyl de vorige week belooningen uitgereikt voor de hulp, verleend aan de bemanning van den Duit- schen hannglogger Nelly” uit Emden, toen dit schip op 24 Nov. j.L aan den Eems- mond strandde. De schipper H. de Vries ontving gouden horloge met inscriptie, de stuuri A. Sleeboom f 60 en de matrozen J. ser, G. de Roos en T. Groen elk f 30. Zondag is Dr. Kuyper te Parjjs ontvangen door den president der Repu bliek, daarna door den president van den ministerraad en den minister van buiten landsche zaken. Hjj Betuigde den heer Faluères, en vervolgens aan de heeren Sarrien en Bourgeois zyne erkentelijkheid voor de vriendelgke ontvangst, die hem in Algenë en in Tunis was te beurt gevallen vau de zjjde der vertegenwoordigers van Frankrjjk. Na een langdurig verbljjf in het buitenland, tot herstel zguer gezondheid, ia de heer Van Kol, lid der Tweede Kamer, in Den Haag teruggekeerd om de verdere vergadering der Kamer bg te wonen. Tengevolge van opheffing van deurwaardersdiscncten vervallen de navol gende deurwaardersdistricten der derde klasse: Eist, Gouda, Middelburg, Roermond, Sittard, Ter Neuzen, Veendam, Winschoten, Winsum, Zalt-Bommel, Zeist en Zutphen. Bjj de Woensdag te ‘s- Graven- hage aan het Ministerie van Waterstaat, Handel en Ngverheid gehouden aanbesteding had bet minst ingeschreven voor bet maken van een regelmatig rivierbed op een gedeelte van de Vecht boven Haandrtk bjj de rijks grens en van eenige daarmede in verband staande werken tusschen Haandrik en de grens in de gemeente Gramsbergen (prov. üverjjsel) de beer J. Prins van Wgngaarden te Sliedrecht, f 10674. Bjj de Woensdag LL door de directie der marine te Willemsoord gehou den openbare aanbesteding waren o.a. laagste mscbrjjvers voor: perc. 5, grenen gezaagde houtwaren, Gebrs, Hulsinga, IJselmonde, f 1189,10; perc. 7, eéschen en iepea platen, B. Schilte A Zn„ IJselstein, f 665, over 1907 wordt vastgesteld 3 tot het ressort beboorende lenten worden toegezt ordt besloten aan de te verzoeken om beschikBaarstelhop belanghebbenden van de brochure: zorgiug van de zuigeling”, zooais reet vele gemeenten geschiedt en welks spreiding hoogst nuttig is gebleken. De aandacht wordt gevestigd op een artikel van Prof. Wefers Bettink over het voor komen van lood in gekleurd krjjt, zooais dat tegenwoordig op de meeste scholen in gebruik is, welk onderzoek badplaats gehad naar aanleiding van verschijnselen van lood- vergiftiging bg een tweetal leeraren die dit krjjt gebruikten om op bet bord te teekeuen. De monsters krjjt die een groene, gele en oranjekleur hadden, bevatten belangrgke hoeveelheden lood, de oliegele was niet ge heel loodvrjj, bet roode en blauwe krjjt was loodvrjj. Er bljjkt uit het onderzoek dat het gebruik van loodhoudend gekleurd krjjt, dat ook vaak als speelgoed in banden van kinderen komt, niet zonder gevaar is. In den middag van den 26en Maart omstreeks 8 uur hadden de 17 jarige W. F. 5., koopman, en de 12 jarige C. H., los werkman, beiden te Rotterdam, aan hun voornemen gevolg gegeven om naar Gouda te i anders worden geconstateerd dan door middel •nn een examen, jtllEn nu is, in do eeuw van „verliehting", '■le aan de onze is voorafgegaan, ontzaglik |lel veranderd, is in dien tfjd jhet maat- ,'Mhappeljjk leven meer ingewikkeld gewor- '4en, zjjn de eischen, die gesteld moeten Wórden voor de richtige waarnemingvan ■In taak, waarbjj de werking des verstands i voorname rol heeft te vervullen, be- ngrjjk gestegen. Tegeljjk vermeerderde ik het percentage dergenen, die streven), ter eea min of meer wetenschappelijker! srkkMng, althans eén waarbjj theoretische I vörmink gevraagd wrdt, in n^et geringe ^te.'zoodat op elk gebied de i jtoegenomen. Bjj veel keus el een voorsprong te gel die het jmeesti in hun mi alweer tot een ppf i-eischen „*|die te dterkv iet aantal beschikbaren ziaii uitbreidt) ir nalnurjjjk pro^s is ^oeieljjk te len zulke eischenl^ niet mteld klaat ifc toelating tot afhbt"; oV; betreliking ^n - allerlei pmstandifrhederij waaronder junstiging dart een vooróiante plaats in- Bmt.’jdan zjjn ^e ^volgen) >iie| in MV be- ig van den eftië werkef^^n lot aAutal ongediplömeerdj onderwjjiters; Igië Behoort dan ook tot de lafidenj ^«iw onderwjjs het sléchtst! is,|Nwahr 1st aaptal volwassen» zj^ die m n<Fh schrjjven kunnen. 1 I tweede feit: terwfjl aUgedrdngen lp beperking van examens, ‘door wetteljjke voorschriften, ziet gaan en daar werk (e zoeken. Zg waren daartoe over ’s-Gravenweg gaande door een dorp gekomen ze wisten niet dat dit Capelle a/d IJsei was waar zjj aan den openbaren weg een zak vonden liggen. Daarin ziende, zagen zjj 5 doode eenden en 124 eieren. Den zak met inhoud hadden zjj toen weg geborgen met het doel dien later van daar weg te balen. In Gouda geen werk kunnende vinden, waren zjj in den daarop vojgenden nacht langs denzelfden weg weder terug gekeerd en op dezefde plaats waar zg 's middags den zak met inhoud hadden ver stopt, hadden ze dezen teruggevonden. De inhoud was toen gedeeld, doch op wegnaar Rotterdam waren zjj door de politie aange houden en overgebracht naar het bureau in de Hcflian, vanwaar zjj later waren gebracht naar den burgemeester van Capelle a/d IJsei. Bjj de aanhouding der beklaagden bleken de eenden nog warm te zjjn; daarop attent gemaakt, hadden zjj daarop- gegeven. Dat hun verbaal v geweest te zjjn, onwaar i' duidelijkste hieruit, dat den eerstqn beklaagde verklaarde dat zjjn zoon op bewusten dag tot des avonds balt tien in rgn gezelschap is geweest. Dat de eenden om 3 uur door beklaag den dood zouden gevonden zjjn, werd weërsproken door den eigenaar S. Hooger- waard, die ze ’s avonds om 7 uur nog levend bad gezien. Beide beklaagden staan zeer ongunstig bekend en zjjn reeds vroege ver oordeeld. De moeder van den minderjarige verzocht dat haar zoon, die niet wil oppaaaen, zal worden gesteld ter beschikking vau de regeering, om tot zgu 21e jaar in een ge slicht le verblijven. Het O. M. van de rechtbank te Rotterdam kon zich met dit verzoek niet vereenigen; het zou een rotte appel zgn die de goede appelen zou aansteken. Zjjn plaatsing werd gevraagd in een tuchtschool voor den tjjd van 9 maanden. Voor zgu medebeklaagde werd gevorderd 1 jaar en 6 maanden ge vangenisstraf. De verdediger van den minderjarige, Mr. H. G. van Blommestein, kon zich met het genomen requisitoir ten opzichte van dezen zeer goed vereenigen. De jongen die nooit iets geleerd heeft, zou zich zeer gaarne be kwamen in het timmervakin de tuchtschool zai daar wellicht de gelegenheid voor Mr. D. P. Kieboom, voor den beklaagde het woord voerende, met zjjn mede pleiter eens dat het oogi van wederrechterljjke toeëigening niet wezig was. Mocht de rechtbank echter een ander gevoelen zjjn toegedaan, zoo refereerde ter zich, wat de op te leggen straf betreft, ’s rechters oordeel. rrondissements-rechtbank rden heeft Woensdag uitspraak «a zaak van den ontslagen S. aldaar, beschuldigd van in geschrifte in een rekening- het opzettelijk gebruik maken ening courant, als ware die echt ilscht, en van twee verduiste- f 2000 en een van f 500. Heen schuldig E STAND. in 18 Mei—7 Juni. Leentje, d. van J. FSi6*. Johanna, Vink. Elizabeth, an Veen. Gflsbert igers en W. Noord- i L. de Vries en C. a Jacoba Johanna, M. Hoogendoorn. eld en B. Roodnat. Dillen en M. Soete. innes, z. van W. J. ingeo. Elizabeth, i L. Versluis. ram, oud 25 j. *n Scbrenrs, oud 24ij. - F. Spruit oud 24 j. j. A.Markenstejo, >or. ouj| 25 j. -< 't Hóef, oud Mj.L A. Rpodnat, oud 25 j, ,«ge, 4ud 18 m. jechtgenoot vau de Beeld, oud 1 d.- 4 Stem, oud 82 j. Schulp. ran M. de Brain IhriMtaan, t. van lais.^— Jan, l vas Versluis, oud 25 j. jud 23 j. G. van N. Uittenbogaard, 1 hordt, oud 21 j. ea oud 15 m.j I •chtgenoote van -sluis, o_ j., wédr- van —9 Juni. ▼an A.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1