I A. J. van der KOP,m '.fffi.?. AieraPlotipjis, SWARTSENBURG's K1È1Ë8S, GOUDA, KleiVlË8S. éis JAC. PRESERVER. s J. A. P. VAK VLIET, LAMDB0UWL0TEN KMSPOEDER n°. am. H00IGRAS, te Bleiswjjk, Wei- en Bouwland, Het Vooolmis, l Het Woonhuis, HUIS en ERF, KOFFIEHUIS best HOOILAND, Kolders te koop, Vat is PRESERVER?!? Osborne Maaimachines, Osborne Hooiharken, Osborne HoolsclmtMers BRINKMANN NIEMEIJER, i Het beste adres voor het koopen van daar alle nummers worden opgeschreven en den prijs- winners onmiddellijk bericht wordt gezonden. J. ZIELSTRA, Gouda. Zaterdag 16 Juni. 1906. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Tweede Blad. EEN HUIS, Vrijwillige Openbare Verkooping DE KAPITALE Openbare Vrijwillige Verkiipiig. SCHOONHOVEN, Openbare Verkooping te GOUDA Notaris J. KOEMAN, Huis en Erf, EEN HUIS EN ERF, Een HUIS en ERF V e rgunning te Oudewater. Kachel-, Grof-, Hoef-, en 4 Bunders J. BREIJ, Nieuirpoort a/d Lek. TE KOOP: EEN NIEUWE TILBURY. SII6ER-MAATSGHAPPU. H.H. Landbouwers! C. VAN LEEUWEN, Tgverstrz&t 132, GOUDA, Wringtobbeo, Kin», Kiipen, H.H. Landbouwers! P. de VOS, Giessendam: Hooiharken, Hooischndders Notaris 1. DEN BLEKER Klaver en Naweide, g. Te IJsselstein B. Te I 'reeswijk H. H. Landbouwers solide Maaimachines D. 4 J. C. v. d. GRAAF, TE KOOP: Circa 300000 Vaal-, Usel- en Bjj os teen, CORN. J. OOSTERVUK c. s., Rjjtuig- eo Wagenmaker, DOELEN, SCHOONHOVEN. Rjjwiellufldel „De Goncorreat". J. ROL, leerkerL Markt A 85, GODDA. PRIMA CONSUMPTIE. 0. Th. DE BOER. Rotterdam - Schoonhoven. JOH. RAVESTEIJN, PRESERVER is de kekaeder tegen alle gebreken der karna. PRESERVER voorkomt steeds het rjjaea der kaaz. PRESERVER, gebruikt bjj^de bereiding der kaas, geeft de besliste verzekering PRESERVER is het onmisbaar middel voor den kaasmaker. A. N. VAM ZESSEN, j schoonhoven, DORDRECHTE alkhaven. £- Kleiwreg 77 eh 78 y GOUDA. GEREEDSCHAPPEN vair Landbouw- ea Zuivelbereidiui. Gras-HooimachinesPaarden-Hooiliarken 3: HOOISCHUDDERS MET VORKEN. gebruikte Paardenhark en een Vorkenschudder. BOL, KORT, SCHEUREN. KANKER EN BLAUV MELKZUUR, HA WIELRIJDERS PERS AN RIJWIELEN C. ROMEIJS, I 3b,-. RIJWIELEN 35,- fifthr RRXXRI AAM 1 T**rto-^molües oa, mor. nn.~wTii.niin, j uorntf BOITIILAID. BIIHHILAID. TE KOOP OF TE HUUR door ophefflog der zaak wegens hoogen leeftijd bestaande nit a Waning», elk «tijver- trekken, met WERKPLAATS en SCHUUR, waarin einde jiren het Haaramaken- •••rUf '8 uitgeoefend. Om zgne gunstige ligging bijeonder geschikt het Hoepel- of Mandenmakersbedrgf. Bü eventueelen verkoop kan 2/3 van de koopsom als eerste bvpolheek er op geves- t«d blijven. Te bevragen bij J. DE WIJMAN, Wagenmaker te A Melde. ten overstaan van den Notaris REIJNDERS te Zevenhuizen, bq veiling, verhooging en afslag, op Woensdagen SO en 17 F Juni 1906, telkens des - - voormiddags te elf uren, im het Logement „DE ZWAAN", op het dorp, van: genaamd„Haag vleit den Inndaann", met aanboorige OPSTALLEN*. ERVEN, WERF, TUIS en BOOMGAARD, benevens diverse perceelen neer vrarktbaar alles, aan een geheel, staande en liegende binnen de gemeente BLEIN WIJK, in dan OverbisrUchea polder, tan den Hoefweg, strekkende van dien weg, west waarts op tot de landscheiding tusschen Sehieland en Delfland, belend ten noorden de Negotiatie .Land is zekere bezitting" en ten zuiden den Heer C J. A. Bichon van IJaeelmoade, samen ter grootte van 54 HECTAREN, 88 AREN, 30 CENTIAREN. Te veilen in 6 perceelen. die bjj den a&lag im verschillende combinatiën zullen worden aangeboden. In eigendom en gebruik te aanvaarden, vrij van huur: de Bouwlanden met Bloot- schoof en de Weilanden 15 December, beide vaa dit jaar 1906 en de Woning c. a. 1 Mei 1907. Betaling der Kooppenningen 15 October 1966. Notitiên, houdende perceelsbeschrqving, kadastrale kaart, opgave van lasten en voornaamste verkoopbedingen zfln verkrijg baar ten kantoren van den Notaris REIJN DERS te Zevenhuizen en van den Notaris L. Th. J. M. MEI JLIN'Kle Sweelinckstraat 58 te 's-Gravenhage. De Notaris D. TEIJISCK te Schoonhoven zal op Woensdag 50 Juni 1906. 's avor.ds 7 uur. in bet HEEREN LOGEMENT in het openbaar verkoopen: getd. A 365, met ERF en TUIN daar achter, bis see aan de Verlengde Lopikerstraat. tegenover Stadsplantsoen en de R. C. Kerk. Kad. Sectie B, no. 817, groot 161 Vem- getd. B 94, met ERF en GROND, binnen ttekoaNkavaN, aan de westzijde der Nieuwe Haven. Kad. Sectie C, no. 163, groot OeOe». Beide perceelen zjjn te aanvaarden bfl de toewij zicg. Betaling der kooppenningen op 90 Juli 1906 Breeder bjj biljetten en nader onderricht ten kantore van den Notaris. op Maandag 18 Juni 1 9 06, des voormiddags elf uren. in de Sociëteit .VREDE- BEST', aan de Markt, ten owntam van deB teHaastrecbt gevestigd en van: No. L Een goed onderhouden met MOESTUIN, in de Eerste of Bleekers- kado, aan de Karneaelkvloot te GaaMa, v*k R No. 359; kadaster Sectie A Nos. 3685 en i486, groot O Area, •7 Centiaren. Verhuurd bq de week voor f 3,60. No. 1 Een goed onderhouden met TUIN daarachter en daarnaastin de Boomgaardstraat te GonMn, Wqk R R No. 45; kadaster S*etie A No. 3181, groot 1 Are, SS CenUareit Verhaard b| dg week voor f 1,80. Na 3. in de Vlamingstraat te Genda, W|k O No. 374; kadaster Sectie D No. 1336. groot SS Ceatiarea. aan de Bagynenkade te GeaMa, Wqk R Na 509; kadaster Sectie A No. f761, groot 148 Ceatiarea. Verhuurd by de week voor f 1,10. Te aanvaarden bjj de betaling der koop- De perceelen rljo te bezichtigen de laatste drie werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 19 en van f tot 4 oren en op dien dag van 9 tot 11 uren. Naden inlichtingen geeft Notaris KOEMAN met Wordt te kaap aangeboden het van ouds en gunstig bekende KOFFIEHUIS, thans bewoond door G. VAN DER HORST, Wfldstraat aldaar. Het Pand wordt verkocht met een ge waarborgde Vergunning. Inlichtingen van omzet en prijs van 't huis te verkrijgen bq W. J. VAN DER MEER te Oadewater. Door verandering van zaken te kaap op een groot welvarend Dorp in Kald-Hallaad een zeer druk beklante welke een zeer ruim bestaan oplevert. Bij koop kan de helft der koopsom op het buis gevestigd blqven. Fr. br.. onder het woord .Smid", HULP KANTOOR te Barendr-echt. UIT DE HAND TE HUUR: m den Polder Beneden-Haastrecht. Te bevragen bq den Heer A. BAARS te H staatrecht. Braadaaaaraatte Levesarersekertag; Lijfrenten Oageluhkenvermekerlag Verzekering valgean de Oage> valleowet raa 1901; Artnen-Palia (Fatam); Paarden- en Feeversekerlag Verzekering legen Hagel*! ag. Tarieven en inlichtingen bjj pracb! g afgewerkt en twee tienwe BLOK WAGENS met Ijzeren assen en rongen, bg W. A C. VAN ZEVENHOVEN te Drie br ague. zfn allee i vfrkrfiïhaar fc{j de Adressen te ROTTERDAM: Haag at raat S46 (Telefoon 1594) Oostzee dijk 339. Jaakerfranaatrsmt 44. rBUHWCKlIlT OP AANVRAGE. KUIPER, is ruim voortien van Staren ea Enaers. Verkrijgbaar bij WRINGTOBBEN'. TONNEN, EMMERS en KAASVATEN, alles vervaardigd van teak bout, tonder verbooging van'prijzen; verder THERMOMETERS, PEKELWEGERS en MELKPEILDERS em. enz., en wat verder tot den landbouw behoort, zooals: en OSBORNE GR ASM A Al MACHINES, die ten zeerste aanbevolen worden om vroeg tijdig aan te schaffen. te IJsselstein zal publiek verkaapea en Terpaehtea als: in het Koffiehuis .OE ROODE LEEUW", op Maandag 18 Juni 1906, 's nam. 6 uur. Toor Mevrouw Wed. J. M. VAN L'ER SCHALK, de Heeren C. VAN AME RONGEN en C. BOS. Mevrouw J. D. VAN ARKEL, den Heer C. VAN VLIET, du Erven van den Heer E. BOS Wzx.den Heer J. VAN DEN HOOGEN*. den Heer P. VAN DAM. den Heer ANT. DE KUUKR, deD Hter W. DE BRUIN en den Heer C. VAN* DIJK; in bet Café van den Heer MENTHEM, op bet Dorp, op Vrqdag 55 Juni 1906, 's nam. 6 uur. van de .Bosscberwaard" voor Mevr. RADEMACHER SCHORER VAN' NIEUWER KERKE, geb Hoyaards en vao de „Botewaard" voor Jhr. Mr. S. VAN* CITTERS. Breeder bjj biljetten. WILT GIJ HOOISCHUDDERS of HOOIHARKEN, vraagt dan prgsopgave bij Ia Laad boa wwerktalgea, I F.hKEKKEBK. O-eral Agenten gevraagd. Voorko mende ReparatiêD worden direct uitgevoerd. benevens 30.000 raade ea blaaaa Dakpaaaea ea SOO zware greaea BI a tea, in vereebilleade lengte. Verder vele aallde AFBRAAK van de in slooping zqnde zeven solide Huizen, staande eo gelegen aan de Baterslaat reven de Telefoonkantoren. Alles aidtar te zien ea te bevragen, ea hg Herlmeratraat 10, Noordsirgel W.Z. Bergplaatsen: Bidders at raat Ma. 38, nabg tiet Weenapleio te BOl tEKüAI. laag 14 vi., zwaar 4 dm. top, A DO tt. per stnk, bg Kjjwlelen wardea la be- war tag geaaaaea. Aanbevelend Io het ATELIER te brbaaakavea eiken Waeaadag gelegenheid vaa -»4Vi our. Pr|eceeraBt gratis op aanvraag. Aanbevelend Phatagraaf la alle gearea. I Prachtig middel, aageéveaaard. Onmisbaar vaar leder kamamaker. DDCCCDUCD het middel bn uitnemendheid ter roorkaauag vaa nkiiil ea rnucntcil >>lu. c. b.1 .ucdeo kW. lo. Beter kaai daa vroeger; 5o. Meer ÜELU voor a(Ja kaas. PRPCËQVEQ ™oet men ■iet bg WAfm dock steeds gebruiken, om rilbOkllTLn dljjd de beate kaaa te leverec. Daarom voorkomt PBEüEBVEB gebrek la de kaan, dos ook gebrek ia de kaa. Preserver wordt gelererd in pakken van f9,80, bg 6 pak f 4,60, en is verkrggbaar bg en verder bg: T. vak dkb H LIJ DEN, Mimih» R. VERMEULEN, Lakgerax. J. de KLBUVER, T. CÜNJONGH, C. var ZESSEN, P. C. PESSELSE, J. der OUTER, CULEMB0R6, 1>T TOLAS D. 1 RARDWUK. Gieser-Ol'deurk. NTxcwerkxre ad IJsu. L. de HAAS, Molen aarsoraat. C. var STEENIS, Noohdeloos. T. TERLOUW, GaiDHtAAN. W. van REES, Bleskersgraaj. A. R. v. d. BERG, Stolwijk. A. VAK LlMöORG, I.EEKfREfRE. HOFLAND, Vust. tgn bg honderdtallen in oas land in gebruik en bekend om bun solide eoostraelU en goede werking. >S* Waar niet vertegeawaardlgd AGENTE! gevraagd. S. HEEFT GBOOTE VOORRAAD! S Verder alle Haadgereedactaa|»|»eB vaar dea Haalbaaw. B NOG VOORRADIG EEN Lotendebiet, AASSTREMSH TERKLEURSÉ .ZIELSTRA. FORI WNT la eea vaarirrfTelIjk, afdoe ad e vaarbekaedmlddel am ket wardea der kaaa le veerkomea. Tevens verkrgbezr: UM4al lt|e. het .^r.,« .er km. Beathalaea bg J. v. d. Krijff OepAta let Bergambacht Bcrkcnwaide Badegravea G. var Wurgaajrdsr W. Vzbwaal. C J. ScHCZR. T. Oskamp. Job ScHKza. A. A. Matzz. M. A. var Bnxm. Mleawerkerk a/d IJ. bg K. Stolz. Nleawpaart bg B. v. Wijrgaahokr. Oadewater K. Slius. Uaaerawaade Meerkerk Oaderkerk a/d IJ. bh C Rademasml Keeawyk bg C. Plomp. bebaaabaeea P. m Jaao. NtsiaVK A. Natzijl. Mrerfkerk B. Braad. VUat W. V ZR WAAL. Waddlagaveea A. v. n. Heijdkx. Waerdea F. Papk lJaelateia W. a. Papk. ZeTeabalaea H. L. Bos 4 kreegao wg ter kennis, dat de nleave madellea late Vlamt met 3 JAAB UlBtlTIF geieed zgn; zooder overdrgvinf kunnea wS var- klAren, dat er geen fraaier Rgwioi in dit seizoea zal worden aangeboden. Ds afwerking ia prima; dobbel clockeolager; inwendige verbindingen, stnur met bun sluiting; prachtig diep zwart geémailiecrd, met of zouder gaudea innea afcezst aezaoob met Persaabandes. Kortom, alle goede rlrraaiiMafpiai vereeowen zazkia 4 Rgwielen, wat voor 11H)6 vertangj wordL i>e arila vaa f 75.— la aaer aeker lager dan één eoncurrenUe-machuie. Alvorens U een Rgwiel aanschaft, is het zoowel Mw belaag als bet onze meerdere inlichtingen of sea Rfwisi op zicht te vragen. Overal iGOTEI gevraagd. Waterpoort, Oariackem. Filiaal Merkbaar!, Nliadreeku Ageat vaar Maieaaaragraaf ea Omatrekes l. MIU.esaam Gaedkaapat aa sailed at adres vaar uü HlzLEX aa ON usiltOULEI. Rgwicltn t. zf f 35,— lot f 84,— uict 1 J**r garuue. Bmnecosuden v. af f 1 JU. BuiteoDufe. T. MO. T. ,1 0,74. F^UU f IJ*. Btiutmm V. «f f 0,95. Verder alles tegen scherp concuu eereoae prgzeu bg Truct cr.il. FlUMMlUk Hm.del k.rU.f. SCIOOIOfflfflï COURABT. Uitga vb vak S. Se W. N. VAN NOOTEN ti Schoohhovkn. „Duma" is op 't oogen- blik bezig met de behandeling der z. g. a. agrarische quaeetie. En bij geèn andere quaeslie komt de tweespalt tusecben volks vertegenwoordiging ea Regeering zoozeer uit als bg dezs. Veis sprekers btgven in heftige bewoordingen de Regeeriag san vallen. Een lid van de arbeiderspartg riep aan het slot van z^n betoog: „W([ hebben de Minis ters al 14 dagen lang weggejaagd; doch zg gaan maar niet heenl Zg hebben geen ge weten of schaamtegevoel meer 1" Wel werd bg tot de orde geroepen door dea voorzitter, maar intoaschen galmde de zaal van toe juichingen en toen Anakin. zoo heet de af gevaardigde, van het spreekgestoelte kwam, werden hem oraties gebracht. Er zgn oog 117 sprekers ingeschreven voor dit onder werp sa een voorstel om bg dit debat den tgd van spreken tot 10 minuten te beperken werd tot tweemalen toe verworpen. Volgens een berichtgever van .die Zeit" moet Minis ter Gurko verklaard bebben, dat de Regee ring in allee de „Duma" haar zin wil geven, doch nooit baar agrarische programma cal En de „Times"-berichtgever van St. Peters- burg meldt, dat bjj een onderhoud had met NB der Ministers, die beweerde dat de „Duma" geen volksvertegenwoordiging is of iets wat daarnaar geigkt. Het is eenvoudig een revolutionair lichaam, zeide hg, en dat is de scbuld van Graaf Witts. OaateNrUk -Haagarga Bfl de ont vangst der delegation zgner beide rgken heeft Keiier Frans Jozef een toespraak ge houden, waarin bg met voldoening wgst op de bevestiging van het drievoudig verbond. De delegaties gaan nu de gemeenschappeigke belangen der beide landen bespreken. Eea heftige uiting van vgsndige gezindheid tegen Hongarge kwam te Ween en voor, waar, na eene door 10.000 personen bg ge woon de vergadering van Christeigke socia listen, een menigte de glasruiten ging inwerpen van bet paleis, waar de Hon- gaarsche Delegatie vergadert. Baron von Beek, de Ooetenrgksche Eerste Minister, ging den Hongaarscben Eersten Minister zgn leedwezen daarover betuigen. De Hongaarsche Minister Weekerle be tuigde in de vergadering der delegatie, dat bf niet kon aannemen dat de Ooetenrgksche Regeering het met een dergeigke Volks- betooging eens zou zfln en de Keizer zelf heeft trouwens al verklaard deze daad ten zeerste af te kenren. In de Fraaaoke Kamer van Afge vaardigden heeft de Premier een Regeerings- verklaring voorgelezen, waaruit bljjkt dat de Regeering zich ten doel had gesteld de Repnblikeinsche partgen te vereenigen, tot horstel van de orde, en hg wees er met voldoening op, dat de orde hersteld is, dat er geen oproerige bewegingen meer voor komen en de werkstakingen nagenoeg ge ëindigd zfln. Onder de aangekondigde wetten zgn er die den arbeiders ten goede zullen komen, zoo b.v. die betreffende mgn-concessies, waarb| dea arbeiders een aandeel in de winsten der ondernemingen wordt verzekerd. Ook verklaarde de Minister, dat de Re geering bet door de Kamer goedgekeurde wotsoatwerp betreffende arbeiderspensioenen in den Senaat zal steunen. De Regeering toont zich dus wel geneigd veel te doen voor den werkman. Jamés echter, een der eerste socialistische sprekers, had al dadeigk der Regeering heel wat te verwgten, o. a. verdrukking van het proletariaat Hem gaat de Regeering dus nog lang niet ver genoeg. In Mpsteje is hst Ministerie—Moret be noemd ea cal nu wairschjjnigk tegen Septem ber de Cortes ontbonden worden. Koning Al- foneo heeft in een gesprek tot den len Minis ter Moret gezegd, dat bg de liberalen aan bet bewind geroepen had om bun geheele programma uit te voeren, en dat „een bom meer of minder hem niet van dat besluit zou afbrengen", een woord, hetwelk in alle liberale kringen een zeer gunstigen indruk herf: gemaakt Het huis in de Calle M»j»r te Madrid, Tanwaar uit de bom werd geworpen naar het Koninkigk rijtuig, w«lk huis eigendom Is d«r Koningin-Moeder, zal, met toestemming van daa Paus, tot Kapel worden ingericht, ter bl|vende herinnering aan de redding van het Koninkigk paar. Eerstdaags zullen ook een aantal verte genwoordigers der Dnttache pers een bezoek aan ENgel»»* brengen. Koning Edward gaf bet Duitsch-Engelsche vriend schapscomité den wensch te kennen, die heeren in het paleis te Windsor bg zich te ontvangen aan een vroegmaal. Kutasierecbt te GODDA. Strafzitting van 13 van 13 Juni 1906. Overtreding der jachtwet: S. J. Czn. te Reeuwgk, 9 X f 5, subs. 5 X 9 d., met verbeurd verklaring van de niet in beslag visch of te betalen f 0.50, subs. Als bestuurder van een rgwiel een weg bergden op zoodanige wgze. dat het verkeer in gevaar wordt gebracht: J. d. G. te Bleis- wjjk, f 10, sube. 1 week tuchtschool, met veroordeeliug van beklaagde, om aan de be- leedigde partg, Pieteroella Kooman, ec hl ge noot e van Jan de Goede te Moercapelle, te betalen f 150 als schadevtrgoeding, en In de proceskosten. Overtreding van het reglement op de wegen en voetpaden in Zuid-Holland: P. T. te Benschop, f 1, sube. 9 d.; A. A. v. D. te Waddingsveeo, 9 X f 1. snbs. Sxl d-; M. B. te Reeuwgk, fen f 5. subs. 1 d. en f d. Id. en art 456 W. v. S.: G v. H. te Waddingsveen, f 1 en f 8. subs. 1 d. en 8 d. Overtreding van het regiement van politie op de Gouwe: C. v. d. G. te Puttershoek, f 10, subs. 1 d,; A. S. G. te Dordrecht, f X f 10, snbs. 1 X 5 d. Overtreding der algemeene politie-ver- ordeniog van Gouda: A. v. W. en E. R., beiden te Gouda, ieder f 1, subs. 1 d.; H. V. te Reeuwgk, E. V., echtgenoote van C. d. B., en L. R., beiden te Gouda, ieder f 1, snbs. 5 d. Overtreding der alg. politievqrord. van Nieuwerkerk a/d IJsel: J. S, woonplaats onbekend, f 1, subs. 9 d. Id. van Zevenhuizen: D. S. Pzn. te Zeven- buizen, 5 x f 0,50, eubs. 5 X I d. Art. 457 aanhef en sub 5 W. v. S.: M. V. te Waddingaveen en F. D. te Zeven huizen, ieder f 5, subs. 5 d. Openbare dronkenschap: J. P. en F. L. G. S., beiden te Gouda, A. v. G. te Moordrecht, B. d. B. te Zevenhuizen en A. J., woonplaats onbekend, ieder f 1, subs, f d. ld. bg te herhaling: C. S. te Zevenhuizen, san week hechtenis. dag; K. W. te Reeuwgk, f x f 3, subs, f X 1 week tuchtschool, met verbeurd ver klaring en besul tot uitlevering van deniet In beslag genomen snoektrommel of fuik of te betalen f 1, snbs. 1 week tuchtschool en P. S. te Reeuwgk, 3 X f 3, subs. 3x2 d., met verbeurd verklaring van de 4 in beslag genomen snoektrommels en wat beiden be treft: verbeurd verklaring van de in beslag genomen en verkochte visch ad f 1. Overtreding der spoorwegwet: T. S. te 'Werkendam, f 5, subs. 3 d. Rqden met een rgwiel zonder bel: P. J. v. 1 W. te Zaandam, f 1, subs. 5 d. Des nachts rqden met een rgwiel zonder Kcbt: D. P. te Zevenhuizen, P. v. d. B. te Waddingsveeo, A. v. d. S. Jz. te Moercapelle, P. J. d. B. te Bleiewjjk, A. G. te Berg- ■chenhoek, ieder f 1, snbs. 5 d.J. H. B. N. te Gouda, f 1 subs. S d. ld. en opgeven van een valschen naam: L A. S. te Zegwaart, f 9 y f 1, subs. 9Xl d, ea f 10, su ba. 4 d. 8T ATEW •GHEWKIK AAJL. TWEEDE KAMER. Maandag 11 ifboi kwam artikel 1639 s het eerst aan de orde. Hierop was door den heer Limburg een amendement iDgediend, om de derde alinea van dit artikel aldus te lezen: „Elk beding, waarbg ten behoeve van den arbeider een schadeloosstelling tot een lager bedrag is bedongen, is nietig." Nadat dit amendement met 3t tegen 54 stem men was aangenomen, werden de arti kels 1639s en 1639t bis goedgekeurd. Alsnu kwam artikel 1939t aan de orde, luidende „Ingeval een der parigen de dienstbetrek king onrechtmatig heeft doen eindigen, heeft de wederpartg het recht, hetzg het bg arti kel 1639a bedoelde bedrag, hetzg een volledige schadevergoeding te vorderen. „Hetzelfde geldt, indien een der partgen door opzet of schuld aan de wederpartg een dringende reden heeft gegeven 0ra de dienst betrekking zonder opzegging of zonder in achtneming van de opzegging geldende be palingen te doen eindigen." Op dit artikel was door de heeren Troel stra c. s. een amendement ingediend: „tenzg de dringende reden een onmid- deligk gevolg is van werkstaking of uit sluiting". Hierop was door de heeren De Klerk c. s. een sub-amendement van den volgenden inhoud voorgesteld: „tot handhaving der bestaande loonregeling of arbeidsverhou ding e n". Een tweede amendement, dat der heeren Limburg c. s. luidde: „Iodien de dringende reden gelegen is in een werkstaking of uitsluiting, zal de rech ter bevoegd zgo, wanneer hem dit met het oog op de omstandigheden van het geval biligk voorkomt, een krachtens het vorig lid van dit artikel ingestelde vordering, ge heel of gedeelteigk te ontzeggen". Bgoa den geheelen dag hield de Kamer zich met een en ander onledig. Ten slotte besloot men de verdere behandeling tot den volgenden dag te verdagen. Dien dag drong de Minister op verwer ping der amendementen aan, terwgi de heer Limburg zgn amendement in dien zin wgzigde, dat de rechter in bet algemeen de vordering tot schadevergoeding geheel of gedeeiteigk zal kunnen ontzeggen. Na een uitvoerige gedachtenwisseling wer den alle amendementen verworpen. Het amendement-Troelstra e. s. met 65 tegen 10. het amendement-De Klerk c. s. met 61 tegen 11 en het amende ment-Limburg c. s. met 51 tegen 51 stemmen. Toen werd het regeeringsartikel met 61 tegen 9 stemmen aangenomen en werd ook artikel 1637 w goedgekeurd. Na dit negatief resultaat van twee dagen werd de verdere behandeling tot den volgenden das uitgesteld. Woensdag begon men dan met de behan deling van artikel 1639r en de daarop voor gestelde amendementen en wel: lo. Het amendement—Van Derenter om het maximum van den geldigheidsduur' der arbeidsovereenkomst van twee op vgf jaren te brengen. So. Het amendement—Troelstra, dat ten slotte bepaalde, dat de werkman de bevoegdheid zal hebben de dienstbetrekking na vgf jaren op te zeggen met een opzeg- gingstermgn van 6 maanden, zoo die dienst betrekking voor langer dan dien tgd of voor den duur van het leven van een bepaalden persoon aangegaan is. Door aanneming van het laatste amendement met 54 tegen 15 stemmen verviel het eerste en werd daarna ook het geamendeerde regeeringsartikel aan genomen, evenpens met 64 tegen 15 stemmeD. Op artikel 1639w waren door de beeren Aalberse s. c. en Van Idsinga amen dementen ingediend, die door den Minister worden overgenomen, waarna de goedkeu ring van het gewgzigde artikel volgde. Toen kwam de Kamer tot artikel I6I81 (staangeld) terug. Hierop waren (oatuurigk) weer eenige amendementen voorgesteld, n.l. lo. Het amendement Limburg, om ook den werkgever te verplichten in de Rgkspostspaarbank een som gelds te beleggen op denzelfden voet als de werkman dit verplicht zal zgo. om daarop de schadever goeding te kunnen verhalen. So. Het amendement Troelstra c.s., om door een geheel nieuw artikel het staan geld te verbieden. 3o. Het amendement—De Klerk, om het staangeld niet meer te doen bedragen dan zea dagen loon. (Het ontwerp zegt twaalf)- Na een langdurige beraadslaging over het artikel eo de amendementen, waarbg het „staangeld" schering en inslag was, werd besloten de verdere behandeling op den volgenden dag te bepalen. De SLct. (00. 136) bevat o a. de statuten van den Bleskenrgraafschen vee- houdersbond, te Bleekensgraaf en Hofwegen. Door de aatir. kiesvereeniging „Nederland eo Oranje" te Leerdam is tot candidaat voor den gemeenteraad gesteld, vacature Jhr. von Schmidt auf Altenstadt, de beer A. v. Dam, en door de vereeoiging „Buitenbelang", de heer G. v. Gent Ge. (antir.). In de Zaterdag gehouden zit ting van het kantongerecht te Viaoen ie uit gemaakt, dat de zoogenaamde trektafel binnen de lotergwet valt en dus onder de hazardspelen moet gerekend worden De heer H. C. Zorn Sr., kofflshuishouder, die een proces verbaal had uitgelokt, heeft, een geldboete van f 0,50 tot eisch gekregen. Zaterdag a. s. is de uitspraak. De heer B. J. Groeneveld te Sliedrecht is benoemd tot onderwgzer aan school B te Tiel. De voordracht bestond verder uif de beeren H. L. Vleeseh Dubois te Leksmond en J. Y. Ksnniphaas te K'uodert. Aan den heer P. W. Frederik te Vianen is. op zgn verzoek, eervol ontslag verleend als onderwgzer aan sebool A, aldaar. QonMn, 14 Juni. Dinsdag werden alhier ten gemeentehuize oflicifiel candidaat gesteld voor den gemeenteraad ia district I (vacature Dr. H. IJssel de Schepper) de heeren P. J. Koigo (a.-r.) en H. Knuttel (lib Gisteren promoveerde te Leiden tot doctor in de Nederlandsche letteren de beer J. L. Walcb, leeraar aan de rgks h. burger school alhier, met een academisch proef- schrift, getiteld: „De varianten van Vondels Palamedes". Da afdeeling „Gouda" van het Ned. Onderwgzers Genootschap beeft zich met groote meerderheid van stemmen verklaard tegen het honden van verplichte schoolver gaderingen. Voorts werd besloten aan den gemeente raad een verzoek te richten om verbeteringen van de tnctementen der onderwgzers. Garlnchem, 14 Juni. Woensdag is gekozen tot lid van den gemeenteraad (vac. H"ssig) de heer P. H. Verduin (lib met 595 stemmen. De heer F. Fernhout (a.-r verkreeg 585 stemmen. Door burgemeester en wethouders is benoemd tot gemeente-veearts alhier de heer J. C. Colder, Rgka-veearts te Peursum. *Alblaaaer«laaa, 14 Juni. Gisteren wer den alhier door Burg. en Weth. aanbesteed: de werkzaamheden aan school I, ten behoeve van de vakteekenschool. Inschrgvers waren de heeren: M. v. d. Plaat f 1319. J. A. v. d. Perk f 1355. A C. v. d. Perk f 1330, C. Otto f 1335 en P. Stout f 1340. De begrooting was f itOO. Aangezien het ruim f 100 boven de begrooting was, werd de gunning aan gehouden. Qteaaa-WleNwkark, 14 Juni. De Zondag 1.1. gehouden collecte voor de zending io de Herv. Kerk beeft opvebracht f3 511/». Het fanfarkorps „De Bazuin" alhier zal deelnemen aan het te Driebergen io Augustus te houden conconrs voor fanfare-vereeni- gingen. Qlaaea-Oadekerk, 14 Juni. Van 15 tot 55 Juni wordt het water in den boezem van „de Overwaard" zooveel mogeigk op een laag peil gehouden, wat zeer in het belang is van de landbouwers, die begonnen zgn met het maaien van het gras op de stukken land, gelegen builendjjka. Jac. van den D. mocht het genoegen smaken het tweejarig dochtertje van den heer Van S. alhier, dat in een diepe buiten sloot van de Giesen gevallen was, voor verdrinken te bewaren. "*I«ai»tk, 14 Juni. Zondag-avond om streeks 7 uur geraakte het zoontje van den kastelein S. al spelende te water. Op het hulpgeroep van de andere kinderen kwam de beer B toesnellen, die zich te water begaf en er in mocht slagen den drenkeling te redden. Kfoarkerk. 14 Jnni. Da gehouden ver pachting der Zouwen van de Diaconie van Meerkerk is gegund aan T. van Dieren, voor de som van f 45. Pe«rsNin, 14 Juni. Bg de alhier plaats gehad hebbende verkiezing van een voor zitter en drie leden voor het bestuur vaa den polder Over- en Nederslingeland, werden de twee aftredende ledeo, de heeren C. den Hartog en L de Groot, met algemeene stemmen herkozen. Met nagenoeg algemeene stemmen werden gekozen tot voorzitter de heer D Koogman J.Gzn. en tot lid de beer E. de Kuiper; de twee laatstgenoemden in de plaats van den voorzitter, den heer J. G Koogman, en hel lid, den heer D. Aanen, die belden wegens zeer hoogen leeftgd hun ontslag genomen hebben. De heer J._G. Koogman heeft 46 jaren zitting gehgd in het bestuur; eerst 5 jiren als lid en daarna 41 jaren als voorzitter. De heer D. Aanen was ruim 80 jaren lid. Mogen zg nog vele jaren een welverdiende rust te genieten. De heeren J. G. Koogman en D. Aanen hebben wegens hoogen leeftgd bun ontslag als lid van den gemeenteraad ingediend. 'Streefkerk, 14 Juni. D^zer dagen vervoegde zich een als beer gekleed persoon bg den rgwielverhuurder Witzier alhier, en huurde daar een rgwiel om daarmede deze en andere gemeenten af te reizen tot ver koop van loten. Tüans is het rgwiel nog niet teruggezonden, en bljjkt dat de loten- handel een totale zwendel is. GEMENGD NIEUWS. Bigkens de opgaven van het Centraal Bureau voor de statistiek bedroeg de bevolking op 1 Jan. 1906 in de provincie Noord Brabant in bet geheel 599.134 m. en 998 400 vr..te zamen697.534 zielen, waarvan te Aalst 671Aarle-Rutel 1687; Alem c. a. 1175; Almksrfe 3994; Atpheo c. a. 1810; Andelc.a. 1011;—Asten 8586; Baard- wqk 1691Baarle-Nassau 9479; Bakel c.a. 1666; Beek en Donk 9019; Beers 791; Bergen-op-Zoom 14.589; Bergeyk 9130; Berghem 9101; Berkel 1546; Barlicum 9791; - Besogen 1763; Best 1791; - Beu gen c. a. 1689; Bladel e. a. 1494; Boekei 9416; Bokhoven 919; Borket c. a. 661; Boxmeer 9537; Boxtel 7919; Breda 97 503; Budel 3251; Capelle 5546; Chaam 1396; Cromvoirt 514; Cuyk c. a. 5971; Deurne c. h 6810; Daursen c. a. 387; Dieden c.a. 451; Dieseen GIT Dinteloord c. a. 3100; Diothnr 1647; Dommelen 367; Dongen 6423: Dron- gelen c. a. 431; Druaen 5897; Duizel c. a. 565; Dungen (Oen) 1468; Duesen c. a. 3210; Eersel 1057; Eindhoven 5111 Empel c. a. 574; Eogelen 495; Erp 1345; Eech 531: Eecharen 1106: E»ten en Leur 7347; F<joaart c. a. 3579; Gaesel 615; Geertruidenberg 1175; G*ffen 1479Gel- drop 2765; Gemert 4404; Gestel c. a. 3523; Giesen 498, Gilze c. a. 3954; Ginneken c. a. 6617; Goirle 2825; Grave 2403; 's-Gravenmoer 1312; Haaren 1821; Halstéren 3874; Haps 1046; Hedikhui- zen 1175; Hoesbeen c. a. 1046- Hepsch 2163, - Heeswgk 1155; Heeze 9020; Hel mond 13 609; Helvoirt 1575; Herpen 1676; Herpt 506's-Hertogenbosch 34.093 Heusden 1837; Hil varen beek 9731; Hoeven 9858; Hooge- en Lage-Mierde 1395; Hooge- en Lnge-Zwaluwe 4391; Hoogeloon c. a. 1576; Huibergen 855; Huisseling c. a 608; Klundert 4019; Leende 1176; Liempde 1507Lierop 861 -Lieshout 1348; Linde 499;-Lüh 1275; Lithogen 690; Loon op Zand 7700; Luyksgestel 818; Maarbeeze 576; Maas hees c.a. 1319; - Made c. a. 4668; - Meeu wen c. a. 829; Megen c. a. 1674; Michiels gestel (St.) 3791- Mierloo 9760; Mill c. a 9704; Moergestel 1447; Nieuwkuik c. a. 1447; Nieuw-Vosmeer 1967; Nistelrode 2196; - Nolsnd 1177; - Nunen 9396; -Oeden- rode (St.) 4761; Oeffelt 1144; Oerle 571; Oflen c.a-837; Oirscbot 3917; Oisterwgk 3481Oostelbeers c. a. '1027Oosterhout 12197; - Oploo c a. 1800; 0*9 8304; - Ossendrecht 2920; Ondenbosch 5225; Oud- en NieuwGastel 4850; Oudheusden 916; Princenhage 10.116; - Putte 1331 Raamsdonk 6078; Ravestein 872; Reek 894; Reusel 1393; Riethoven 589; Rozendaal c. a. 15.724; Rosmalen 3658; Rucphen c. a. 4793; Rgsbergen 1642; Rflswgk 631; Stmbeek 1538; Schayk 1608; - Schgndel 5825; Soeren- donk c. a. 979; Someren 3071; Son c. a. 1546;— Sprang 1906; Standaardbuiten 1726; Steenbergen c. a 8099; Stiphout 635; S'ratum 4698; StrijD 2790; Terheydeu 3450; Teteringen 4763; Tilbu-v46517 Tongelre 1588;-Uden 5864;-Ulenhout 9867 - Valkenswaard 9766; - Veen 966; - Veghel 6047; - Veldhoven c a. 1532; - Velp 647; Vessem c. a. 1194 Vierlingsbeek 1391; Vlierden 594; Vigmen 3418; Vrij boe ve-Capelle 521; Vught 6(61; - Waalre 1064; - Waalwgk 5132; - Wanroy 1103; Waspik 3285; Werken (de) c.a. 3108; Werkendam 3313; - Westerhoven 575: Willemstad 2112; Woensdrecht 3166; - Woensel 7824; Woudrichem 2182; Wouw 4299; - Wgk c.a.2200;- Zeeland 1951; Zeelst 1130; Zeagehucbten 1081; Zevenbergen 7477; Zundert4751. Door den heer A. R g s d y k Jz., slooper van schepen, stoomketels enz. te Hendrik-Ido-Ambacht, is voor afbraak aan gekocht de veel besproken Velzer voet- en rybrug te IJmuiden. Deze brng moet door den heer R. binnen vier wkeo geheel ge- eloopt en geborgen zgn. Dat zulks geen kleinigheid is om dit werk binnen vier weken gereed te hebben, kan men begryp'-n, als men weet dat deze brug een zwaarte heeft van 150.000 kilo's. Den heer Rysdyfe is zoo'n werk echter toevertrouwd, want tal van Ïzeren bruggen en andere gevaarten zgn oor hem binnen den korts mogeiyken tyd gesloopt, hetgeen steeds de goedkeuring van verkoopers mocht wegdragen. Te Bergen-op-Zoom is een uit gebreid onderzoek ingesteld naar een grooten diefstal van paardedekens, die bg de 31e battery veld artillerie een der jongste nachten moet hebben plaats gehad. In de Friesche gemeente O. woont een 41 jarige veehouder, die nog nooit warme spyzen gebruik heeft. Zyn uiterlqk bewqst, dat by er ook best buiten kan. Een treurig ongeval bad Dins dag te IJmuiden plaats. Het Eogelsche stoomschip „Claremont", van Rangoon naar Zaandam bestemd, was hier dien middag in zicht. Een vlet lag langs zyde, waarin zich bevonden de vletterlieden T. de Vries, P. Visser en P. van der Wiele Wzo., toen de sleepboot „Assistent", der flrma Zur- mOhlen, die in concurrentie met voornoemde persooen, eveneens diensten kwam aan bieden. plotseliog de vlet achterop liep en ze stuk voer. De vlet kenterde en do in zittenden geraakten in zee. T. de Vries klom op tegen het anker van de Assistent", P. Visser werd gered, doch zwaar gewond hier aangebracht door de sleepboot „Visch- ploeg", die in de nabqheid stoomde. Doch P. van der Wiele Wzn., een oppassend man, gehuwd en vader van 3 kinderen, is ver dronken, vermoedeiyk nadat hg door de schroef van de sleepboot Assistent" geraakt is. want men heeft hem niet meer gezien. Dat de justitie deze treurige zaak eens aan een grondig onderzoek onderwerpt, is werkeiyk te hopen. Zondag-avond had er omstreeks zes uur te Nieuwenhagen (Limbeen hoogst ernstig ongeluk plaats. Men was bezig met bet afschieten van feestschoten bg gelegen heid van het feest van de familie Van de V., waar heden een zoon het geluk had de eerste H. Mis op te dragen ia zgn geboorteplaats. Die feestschoten hadden plaats door middel der bekende kamers, maar eensklaps sprong een dezer werktuigen, met het treurig gevolg, dat een zekere D verschrikkeiyke verwon dingen kreeg. De ongelukkige werd nog dienzelfien avond naar het hospitaal in Heerlen gebracht, waar hg na een paar uur smarteiyk lyden den geest gaf. Maandag morgen werd nog een persoon naar het hospitaal gebracht, die ook ernstige wonden heeft bekomen. Beiden zgn ongehuwd, oud ongeveer 25 jaar. Een negenjarige knaap te Sas- senheim klom ongemerkt op het zitbankje van twee gekoppelde stroowagens. Hg had het ongeluk er af te vallen en kreeg de wielen over 't hoofd. De dood volgde binnen enkele oogenblikken. Dinsdag-middag viel de werk man H. Braaksmt te Hallum, van het op een wagen geladen hooi, met het gevolg, dat hg bgoa oamiddeliyk dood was. Langer dan een halve eeuw was de algmeen geachte werkman in dienst der familie Bosch. Voor twee jaren werd hem door het dep. Hallum der Maatsch&ppg tot Nut van 't Algemeen het eeremetaal en loffeiyk getuigschrift verleend. Hoe gevaariyk soms onschuldig schynende voorwerpen kunnen zhn, onder bond Dinsdag 11. de heer S. te Dordrecht. Terwgl hg met ztyn zoontje een boodschap ging doen. kocht hg den knaap onderweg een luchtballonnetje. Op een oogenblik vloog dit tegen zgn brandende sigaar, die bg in den mond had, met het gevolg, dat het ontplofte en de vlam hem niet alleen een deel van den baard verschroeide, maar ook in den mond sloeg, waardoor hg een bloedende wond in de keel kreeg. Terstond moest bg zich onder geneeskundige be handeling stellen. (O. CL). RHEUMATIEK EN HARE BEHANDELING, DOOR D. VAN DUUREN, Heilgymnast en Masseur te Gouda. Bg koud, nat en guur weê', hebben rheumatiekiyders het zeer hard te verant woorden. Na den iy der gedurende het warme jaargetqde meer met rust te hebben gelaten, komt de ziekte bg kond en slecht weêr met vernieuwde hevigheid te voorschyo. We hebben slechts in onze omgeving rond te zien om overal lyders aan deze ziekte aan te treffan. Honderden middelen zgn bg het pnbliek tegen deze ziekte in omloop, hetzg deze op kunst of natunr berusten. De roof- düchtige kwakzalverfl vindt bg rheumatismus een achoone gelegenheid hare middelen van de hand te doen, daar de lyders door den smarteiyken langen duur der ziekte alles, het onzinnigste zelfs beproeven, om eenige verlichting te krygen. De voornaamste oor zaak waardoor de kwakzalver^ tegen rheuma tismus zooveel veld wint, is het feit, dat msn omtrent het wezen der ziekte nog geen juist begrip heeft kunnen vormen. Wel is men het er over 't algemeen over eens. wat tot de oorzaken van rheumatismus aanleiding kan geven, doch omtrent het begrip der ziekte zelf kan nog geen juiste definitie wprden gegeven. Het wordt dikwyts verkeerd geacht, zieken meer in bg zonderheden met hun ïyden bekend te miken, en terecht, omdat dit eigenaardige bezwaren kan hebben. Ia sommige gevallen echter, zon het van het grootste nat zgo, wanneer zg, die aan de eene of andere ziekte onderhevig zgo, eenigszins met het wezen van ha0 ziekte bekend waren om hun ïyden door verschillende doeltref fende middelen zoo drageigk mogeiyk te maken. Nog beter zou zgo. wanneer de voorbehoedmiddelen tearen veel voorkomende ziekten bekend waren. Hierdoor zouden velen voor jarenlang ïyden worden gespaard. Zïo is het ook gesteld met rheumatiek. Daar waar zg reeds bestaat is het alleszins wensche- igk te weten welke middelen de ziekte met vrucht kunnen bestrgden, diar waar ze nog niet aanwezig is moeten de voorbehoedmid delen bekend zgn en zooveel mogeigk alle omstandigheden, die rheumatiek kannen doen ontstaan. Dikwyis wordt kouvatten als oorzaak voor rheumatiek aaogegeven. Dit zegt echter niet veel. De één vat een koü en wordt direct rheumatisch, een ander kan meermalen kou vatten, zonder dat van rheumatiek iets te bespeuren is. Het hangt er dan ook in hoofdzaak van af, onder welke omstandig heden dit kouvatten plaats heeft en of er een zekere dispositie, door verminderd weêr- standsvermogen. voor rheumatiek bestaat. Dat dan ook kort 7atten als oorzaak voor rheu matismus wordt genoemd, komt, omdat geen betere uitdrukking kan worden gebezigd, die de som van begrippen bg rheumatismus weê-geeft. Een lichaamsdeel dat eenigen tgd aan koude wordt blootgesteld kan rheu matisch worden, terwyi do hevigheid der aandoening afhankelijk wordt gesteld van de temperatuur die het lichaamsdeel bezat op het oogenblik dat de koude begon in te werken. Wanneer echter op de plotselinge afkoeling van een verhit en met zweet be dekt lichaam, direct een prikkel volgt, die de inwerking van de afkoeling door snelle verwarming opheft, dan zal geen gevaar voor rheumatismus bestaan. Het is bekend dat, wanneer men bg verhit lichaam koud is ge worden, door vocht of koude, flinke bewe gingen of het wry ven van het lichaam, enz, dit laatste weer verwarmen, waardoor aan doeningen van rheumatischen aard achter wege big ven. Bg verwarming zonder prikkel, zooals te bed, of wanneer men do nutte kleê-en zoo drogen, door zich aan tocht bloot te stellen, biyft de ziekte niet uit en zal zich doorgaans b. v. by verwarmiog in bed, doen gevoelen. Ook het io de nabybeid zfla van koude of vochtige muren, water of vochtigeo grond, kan rheumatiek verwek ken. Het is echter meer de afkoeling, waaraan het lichaam is blootgesteld, die de ziekte veroorzaakt, dan wel de vochtigheid der omringende lucht, wat men gemakkeiyk hieruit kan afleiden, dat de ziekte wordt voorkomen, door de wanden of den grond b. v. mst kleeden te bedekken, waarbg de vochtigheid der lucht toch big ft bestaan. De kans voor rheumatiek is 't grootst, wanneer stralende kou op een met zweet bedekt lichaamsdeel inwerkt bg volslagen rust, zoodat de reactie 't geringst is. De aandoening vertoont zich doorgaans op de plaats van het getroffen deel en bigft tot dit deel beperkt, tenzg oen groot ge deelte van de huid ,is aangetast, in welk geval meest alle spieren of gewichtea wor den aangedaan en dit te meer wanneer deze deelen reeds vroeger zgn aangetast.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3