N». 2Ï Ebh SdiomatarsMl üKvniMiita KAPITALEN aangeboden als le hypotheek op M-Ws H, van goede getuigen voorzien. Ebb flints MMo, Drinkt BILZ, de fijnste alcoholvrije Likeur en Limonade. Firm 1J. OÏERDIM, SMra. j LU"L**m™’ I I Ita® MipIsd. Werklieden geplaatst worden. Woningen beschikbaar. Adres W a/d IJsel. D. V. ÏAN BEOSEIOI te Hoenkoop, VflrvolE der AöraMi Brandkast Ëiï Smidsleerling, Orgel- en Pianoles, volgens de nieuwste methode, Stemmen en Bepareeren, beveelt Etch daartoe bU het publiek van Schoonhoven en Omstreken mln. xaam aan. Spaarbank. Cambrian Maaimachine Mart van Dorsser. WESSANEN LAAN. Woqnerveer. Damesfiets, merk „Crkscent", met nieuwe voor- achterband. Prys f *0,—. A. LOKKER, Rotterdam, Aanbesteding. 8 a 9 Timmerlieden kunnen direct geplaatst worden by A. DEN OUDE te Moercapeile; op het werk te Ouderkerk a/d IJsel of te Moercapeile. Aanbesteding. MR. P. A. Herbesteding. Aanbesteding. Het BUFFET Oproeping. Kaul ecten, 'I Bloedmlddel. ZANGERSFEEST te Ammerstol, 8 AUGUSTUS 1900. 3 BEKWAME IMaarsMIs. 4-persoons TENTWAGENTJE D. v. ’t OEVER. Saven B 38, Schoonhoven. Attentie!!! Crasmaaimachine's Osbone, le kwaliteit, één- en tweepaarda, licht trekken, op proef voldoen; alsmede alle onderdeelen van OSBORNE en CHAMBRIAN. V. SCHAKEL, Bleakenagraat zu’d< t Hoofd-Agent J. ZON, Voerden en by de bekende Depothouder*. - Zit- en Slaapkamer. ANSICHTEN van Schoonhoven en omstreken worden tydeiyk aangeboden voor f0*». Betrekkingzoekenden en zy die een anderen werkkring wenseben, zenden 50 Cent »an postwissel of post zegels aan D. BROUWER, Oppert 5 Botterdam en ontvangen daarvoor ge durende 8 weken 3 maal per week de Betrekklugglds”, waarin de meeste vacante betrekkingen voorkomen, zoowel voor vrouwen als mannen. Watei dér gemeem RIJWIELEN van af f 50,- en booger te verkregen op zeer /emakkeiyke beta- lings-condities. Br. fr., no. 49, Bureau dezer Courant. Wenscht men zich een itoor: Plantageveg 54, 'S TE KOOP AANGEBODEN, wegens vertrek, een in voeden staat zjjnde Attentie II! Een Dienstbode, bU V. t. BEUZEKOI, Mr. Kleedermaker te Langerak b/z Lek. VOORKOMT SCHADE. Cheese Fama, Interc.plefooD-no. 4495, EffétenCnuponsCredtetenHypotheken en Askura^n. PRIJSOPGAVE Schilders! 2 bekwame Schilders gevraagd, voor geruimen tyd weti, by K. HOOGENDOOR^, Firma JAN IIJNL1EFF Fzn. te KBIMPEN a d IJ8EL kunnen NOG EENIGE RIJTUIGEN. L. VAN ZEVENHOVEN, Kattensingel, Gouda. Credietvereeniging TE AMSTERDAM verstrekt credieten tegen eerste hypotheek, onder borgtocht en in blanco, tegen zeer billijke rente. CoDcorreereod levert VOOR DEN HOOIBOUW. F. VAN ZESSEN, Groot-Ammers. Emailleeren en vernikkelen van Dienstbode, zelfstandig kunnende werken en koken en van goede getuigen voorzien; loon naar bekwaamheid. Fr. brieven, onder No. 16, Bureau dezer Courant. Kassier fen Commission! V SCHOONHOVEN heeaat gelden a Die zjjn lichaam bevaart, bevaart geen rotte appel. nU0^ Blfft de temperatuur t vering de t l telt f'Jltyeehiutiipg KILKMAH, Krimpe» den goedkoop spii reik en Aanstonds of later voor Den Haag 1 tot (ten. Over mg de ten te Aan hetzelfde adres een solide en een mooie Kindervragen te kaap. TERSTOND GEVRAAGD: of flink Halfwas by A. EI J KELEN BOOM te Groot-Ammers. TERSTOND GEVRAAGD: Adres A. B. HERLAAR, Mr. Metselaar te Nieuw-Lekkerland. OM” Aan hetzelfde adres te kMP een gebruikt in de olie, met ZIJPORTIEREN. Zoo spoedig mogeiyk gevraagd een P. G., by T. VAN ROON, Amelde. SPOEDIG GEVRAAGD: by G. VAN OTTERLOO, Mr. Timmerman, Waddliixveeu. kookt zynsle... ze tegen goede De advortenl Onder geteeken de, slob alhier gevestigd hebbende tot het geven van Voorlooptg adres: Verkrygbaar bjj den Agent ieder t C. vi'L Gorinch* Landerijen. Adres Notaris REUMER, Gorincheaa. het slufj J Nee lieden'|1 Ven aam Deze Coi morgens uitgegi ƒ0,75. Franco p Abonneer en bij Depart. „HAANTRECHT” Tot Mat van ’t Algemeen. INLEGGERS van dezelve worden herinnerd hun boekjes vóór 1 Juli a. s. in te leveren tot byschryving der rente 1905—1906. Het Bestuur. ta Goi v. d. G Her f 1 B. K. rhncl Belangrijk nieuws voor Varkens houders W. VERMEULEN te Koekengen had twee Varkens, die door *t gebruik van één flesch Bloedmlddel van een hevige longaandoening werden genezen. Per flac. «5 CL, fl fl. i 00 CL Verkrygbaar by den voedingswaarde. Gouden Medailles. Mevrouw E. EHRLICH, Kloveniersburg wal 81Amsterdamvraagt, om spoedig in dienst le treden, eene flinke TERSTOND GEVRAAGD: P. G. Adres L. DE VRIES, Broodbakker, Kinderdijk. Te huur aangeboden ongemeubileerde Te bevragen by P. J. HELLEGERS, Haven, Schoonhoven. Mevrouw JONKER Muller. Kattensingel, Gouda, vraagt, liefst terstond, een DiflnsthBdfl of NooiWp. vragen zich te wenden GRJECP te Schoonhei BdP Alle nog voorhanden zynde slechts f 0,03 per stuk; per 12 stuks f 0,20. 8. AW. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. Offlciöolo I Gemeente Aan de geabonm ding wordt? kennis onklaar worden vai in de watenevering Gedurende de 11 driBjgend verzocht tot het hoogst no< verspilling tegen te Alleen by'zuinig dat de watetleverin I ten RAAD- 11 Juni e. k. Onder voortdurende contróle van BILZ* Sanatorium te Radebeul by Dresden. W Overal verkrijgbaar. Vraagt de belegen BORDEAUX-, RUN- en MOEXELWIJNEN. SAMOS vanaf f 0,95 iet f 3,50 per fleuch. Beleefd aanbevelend, Voor één mamni drie maa ééi Jaar •r ...«riMle. aum le Mkaffea, wende V tel de. HuMa«eni Kalkhaven, DORDRECHT. OPGERICHT 17*5. KONINKLIJKE FABRIEKEN, uw Vee met de Zuivere Murwe M uitmuntende door hoog eiwit- en *--**- *-^1- -- j^Eere-Diploma Par Te zien en te bevragen te Polsbroek by Dr. J. H. VAN EPEN, Aria Door een net persoon te Scboonhoven ter leen gevraagd f 400,—tegen 10 per cent. Jaariyksche «flossing. Br. fr., onder No. 17, Bureau van dit Blad. TERSTOND GEVRAAGD: P. G.omstreeks 18 jaar, netjes kunnende werken en van goede getuigen voorzien. Adres VAN DER LINDE, Jonkerfrans- straat 115, Rotterdam. Die zich goed en F wil kleeden, koopezyn KLEEDING Het HOOFDPESTUUR van den Boud van Gemengde Zangvereenigingen wenschtop38 Juni a. s. te verpachten: op bet Feestterreineene plaats voor één Tentje waarin Prentbriefkaarten, één waarin Koek, Taartjes, Choco lade enz.één waarin Bloemen en één waarin Sigaren verkocht worden. De voorwaarden zyn te verkrygen legen betaling van 10 Cents by den Heer F. M. MULDERS te ZwUndrecht, by wien vóór of op den 38en Juni a. a, uilerlyk des voormiddags 12 uren, de inschryvings- biljetten moeten bezorgd zyn. Tegen gebreken in KAAK gebruike men het beproefde en gunstig bekende middel i. de pru.Uk bewem u, >u* kei beate »p <11 (ebled. We^t uw kua na als ge er gebruik van maakt, en ge ziet nooit meer tegen de kosten op. "\rirP?.‘,.“'’7e,,k'rS^ de WOLFF 4 Co. C CAkS“mN Drogbleu A. BUIJS OuDEWATEW J. WOORTMAN en T. BERGH 6c Zn., Drogisten a Utrecht, A. 1. T. SE8US A. v. d, HEIJDEN, Drogist Waddingsvkkn, enz. enz. efkehalte en grootstp jjjlieOO. - Negah Be$bt zich mid den mm- en verkaap van Effectenverzilveren van oiu'jpenB, dit gelden in depoaite, od vpordeelige voorwaardem t voerscheiten en bedrUfskapitaal tan Landbouwer*, Veehoudeis./Koop- Winkeliers en'anderen. i 1 Jtrekt geld op Hypotheek, met particulier kapitéali. tegen lage rdidte, zeer memeiyke voorwaarden en des verlangd zpnder verplichte jiariyksche afloMiqi Verleent zyoe bemiddeling pm geld voor derdei in solide Hyphotheken te b< op' ^et te&e4 OngemklLen en Invi in^ir van Door den Kapitein, Garnizoens-Comman- dant te Schoonhoven zal op den 27. Juni 1906 de prysopgaven in ontvangst worden genomen voor de levering van boven genoemd artikel. De levering ia van 1» Juli a.«» tot en met den tl. October d. a. v» De voor waarden tot levering zyn: Van een en dezelfde soort, gezond, van middelbare grootte en aangenaam van smaak. Wanneer de aardappelen, nadat ze ge kookt zynslecht worden bevonden, moeten ze tegen goede worden ingeruild. De advertentie-kosten komen ten laste van den leverancier. De Kapitein, Garnizoens-Commandant, JAMES. Alien, die iets te vorderen hebben van-, verschuldigd zyn aan- of borgtochten onder hunne berusting hebben betreffende de onder het voorrecht van boedelbeschryving aanvaarde nalatenschap van wylen den Heer CORNELIS KORTLAND, in leven Directeur van een Sloombootdienst, gewoond hebbende te Schoonhoven, en overleden den 30. Mei 1906, worden verzocht daarvan ten spoedigste opgave of betaling Ie doen t kantore van den Notaris D. TEIJINCK Schoonhoven. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Ameide zulka op Zaterdag 23 Juni a. s.. des voormiddags te elf uur, in het RAADHUIS Ie Ameide, aanbesteden: A. Het maken van een opoelriool met by komende werken; B. Het maken van eene bestra ting van Waalkllnkero; C. Het vernieuwen van bestaande bestrating met byieverlng van te kort komende materialen. Hst bestek ligt ter inzage HUIZE te Ameide vanaf 1! ’s voorm- van 10—12 uur. Persoonlijke inlichtingen zullen op Zater dag 16 Juni a. s. worden verstrekt door den Bouwkundige C. NUGTEREN te Ameide, van des voormidd. 9 tot 12 uur. Mr. Schilder, Boskoop. ■MG?* Aam de Steenfabriek van de TE KOOP een nieuw en een vebruikt UTRECHTSCH WAGENTJE, een nieuwe en „,ETZ een gebruikte TILBURY, drie gebruikte KAASBRIKKEN, een BAKKERS KAR met Deksel, eenige nieuwe en ge bruikte RIJWIELEN, by Voor aan’ Mr. P. A. Kantongerecl Terechtzitting Drankwetovertred Sliedrecht, 8 m. f 4 huisvr. van P. K Jachtovertreding: of 1 d.L. B. en 1 1 d., do- 2 f 1 of en G., idem, niet ges f 1 of I d. tuch Oudekerk, f 1 of 1 drecht, 2 m. f 1 of verklaring van der 1 m. f 10 of m klaring geweer met daarvoor te betalen Molenaarsgraaf, f 2 f 1 of 1 d.; C. 1 f 1 of 1 d. Vuscberyovertreci f 3 of 1 d., met schakels, deze uit betalen of nog 1 d. R. H-, Sliedrech op eens anders hoi A. T. E. en A. reglement, f 3 of 1 Overtreding ankt Gouderak, J. d. J Lobith, K. H., Kamperland, H. I Gieaendam, R. L. Sliedrecht, ieder Sliedrecht, niet gi en D. S., Bleskensi Overtr. prov. re paden: D. V. te 8 m. 1 d.; W- van H D. v. d. H. te N verord. Groot-Amr Burengerucht: A. de V. te BI Albhaeerdam, iedt Dronkenschap: 7 d. tuchtschool; tuchtschool; J. N 8 w.; A. den H^ i en J. D., Papend J. de J., Shedrei en G. van V., id., en K. B., id., bei en H. JL, Gum» 8 d.; J, P., Sliedr V. te H. 'B. te TGorincl 3 m. 1 dag.l A. P. H. Pl I Cj H- en A. reglement, w<i a. H. V., b. Woudrichem, vi 4 dagen, en de over H. te Gorjncht öf 1 dag. p. te Ameic hem, idem, it W. le Gie 0 W. te Ame olland, op d ft of 1 dag. M- te Gortnc nebem, f 0,50 o v. d. V., W. 1 het zonder daartoe laten loopen op fp of 8 dagen. A. B. te Hardin dronkenschap in he storen, f 5 of 5 daj i. A. V„ i. I. Meerkerk, bureoger H. D. C. te Rotten A. W. v. G. le R 1 m. 6 d. J. M. te Rotterda H. T» te Rotter 1 m. f dagen. A. WM P. V. l< Z. C. te Gorindk plaats, G. v. M. ie f I of 8 dagen. D. S. te Tilburg, te Gorinchem, idem R. H. te Goriacbi I. B. den I. H te Gorinchem, idea H. te Meerkerl M. H. V. z. b. wc Het BESTUUR van het Waterschap „de Neder waard” zal op Zaterdag 38 Juni 1900. des ’s middags ten 12 ure. in het GEMEENLANDSHUIS te Alblasserdam, behoudens nadere goed keuring, trachten aan te besteden: Het gedeeltelijk afbreken en weder spbsnwen der 8CHUT- en UITWATERINGSSLUIS te Alblasserdam, met de leverantie der daartee beneedigde Materi alen ens. Bestek en Teekening f 1.75 verkrygbaar van af Woensdag 13 Juni by den Fabriek van „na Nederwaard” den Heer C. DE HAAS te Alblasserdam. Aanwijting op Woensdag 20 Juni 1906, des voormiddags 11 uren, op de Sluis. Buiten die geschiedt geen aanwyzing. Het Bestuur voornoemd, K. BAAN. Voorzitter. L. LOOIJEN, SecreU-Penningmeester. aan H.H. Land ben were ep preef Lajtbomrtiwi Rijwielen, le klas voor 12,— per r|wiet Ook bet beste en goedkoopste adres voor alle le kwaliteit ONDERDEELEN, als: BANDEN, KETTINGEN, PENDALEN, HANDVATEN enz. Alle reparatién aan Rywielen voor billijken prys. Verkoopt uitsluitend Ie kl. Rijwielen. Aanbevelend, F. VAN ZESSEN. gevraagd eene nette Bl|ft de temperatuur van een lichaama- i deel by afkoeling boven de 26 gr. dan is het gevaar voor rheumatismus geweken. Hoe wordt nu, voor zoover dit althans mogeljjk is, het optstaan van rheumatiek ver klaard? Een verhit lichaamsdeerls ryk aan Moeide bloedvaten in dit deel zyn verwyd en laten her bloéd ryk» Ijjk toevloeien. Heeft nu plotselinge afkoeling plaats, dan worden de zenuwen Van de huid geprikkeld, met dat gevolg, dat de verwyde bloedvaten direct worden vernauwd, m. a. w. de middellyn der bloedvaten wordt kleiner. Dczi ver nauwing der bloedvaten nu heeft de na- deeligste gevolgen, daar, door de grooie hoeveelheid bloed, die het verhitte deel bezat, een blondst remming of bloedstuwing ontstaat. Zoowel de bloedcirculatie als de voeding der omliggende weefsels is gestoord, het rheumatische proces is begonnen. Wordt nu het afgekoelde deel weer warm (b.v. door bedwarmte) dan treedt de pyn dikwyls al direct op, dat wordt verklaard, door het feit dat het gestremde bloed niet aan de circulatie kan deelnemen. De warmte van het bed heft den door de koude veroorzaakten, bloed vaten vernauwenden prikkel op, de vaten zyn nu weer verwyd, doch de circulatie (bloedbeweging) is gestoord en de rbeu- matieche pynen treden op. Ook andere verklaringen, ten opzichte van he| ontstaan van rheumatiek worden gegeven, doch de hierboven aangegevene geldt voor de meest aannemelyke en vindt den meesten by val. Rheumatismus is over de geheele wereld verspreid, zoowf) in de koude streken, als in de tropische gewesten en de gematigde luchtstreken. Over den invloed van het klimaat by deze ziekte kunnen geen vaste regels worden aangeven, omdat de aard en de kracht van de verschynselen by rheuma tiek niet altjjd in rechtstreeks verband staan met de aanleidende oorzaken die zich in de eerste plaats doen gelden, n.m. snelle tem peratuurswisselingen en de mate van vochtig heid. Evenzoo oefent het jaargetyde niet altyd denzelfden invloed uit. Wel is bekend, dat de ziekte in koude streken of in het koude jaargetyde ’t meest voorkomt. Ook de vorm, waaronder de ziekte in verschillende streken voorkomt, kan verschillend zyu, zoo komt gewrichtsrheumatismus veel in de ge matigde luchtstreken voor. De yerechillende vormen, waaronder de rheumatismus om ons heen optreedt, kunnen worden samengevat in: a. spierrbeumatismus, die acuut of chro nisch kan zyn; b. acute gewrichtsrheumatismus; c. chronische gewrichtsrheumatismus. De naam spierrheumatiek wordt door sommigen als onrechtmatig beschouwd, om dat de aandoening niet alleen in de spieren is gelegen. Het is verkeerd, om, wanneer bewegingen worden gemaakt, die gepaard gaan met rheumatische pynen, hieruit de gevolgtrekking te maken, dat de pyn alleen de spieren betreft. De pynen zetelen dik- wyls meer in het interstitifiele (tusseben- liggende) weefsel zooals de vliezen, die de zenuwen en spieren omgeven, de vaatwanden of het beenvlies. Hoewel deze aandoeningen als op zich zelf staande ziekten moeten worden beschouwd, worden zy meermalen onder den algemeenen naam spierrheuma- tisme samengevat. De spierrheumatiek waarvan het eenige kenmerk is de scherpe en snydende pynen, komt voor in verschil lende lichaamsdeelen en de meest verschil lende spieren of spiergroepen kunnen worden -jg J, v van een ■’v een gevolg mingen van de de wervelkolom den styven hals by rheumatiek - z-g- sren enz. lueumatiek in hoofd- t bepalen jlkens vorm op Hypwtheek, irden en desverlangd -pm gel Sluit Uerzeberiugen op het Ieren* en tegen Brandschade. YMt BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alblasserdam zullen op Zaterdag den 23. Juni e. k.des voormiddags te elf uren, in het GEMEENTEHUIS aldaar, op nieuw aanbesteden Het verrichten van eenige werk zaamheden aan de Openbare Scheel Ne. 1, In één perceel. Bestek en teekeningen liggen vanaf heden ter Secretarie ter inzage. Aanwyzing op Woensdag 20 Juni a. s., des namiddags te twee uren, in voornoemde School, door den Gemeente-Op?icbter, by wien ook inlichtingen te bekomen zyn. Alblasserdam* 13 Juni *906. ^imengevat. De spiel, n het eenige kenmerk is dende pynen, komt voor ichaamsdeelen en de meest of spiergroepen aangedaan, zoo spreken we rheumatische vergroeiingals van rheumatische aandoening' spieren aan één zyde van de gelegen; van van hals en nekspieren; van bet by rheumatiek van de lendenspieren De chronische vorm van spierrbei onderscheidt zich van den acuten in zaak hierin, dat de pynen zich niet tot een enkele spiergroep, maar tel van plaats veranderen. De acute i ontstaat doorgaans zeer plotseling. De pynen worden byna altyd heviger by be weging, by koud of nat weer, soms in den avond, maar vooral in de warmte van het bed. Eene door verschillende omstandigheden veroorzaakte ootsteking-aebtige woekering van het bindweefsel (bet weefsel dat de vorscbilteode kleinere spierbundelljes ver- eenigt) die als gezwelleljes in de aange taste deelen voelbaar is, zou de pynen veroorzaken. Deze gezwelleljes zyn by rhtu- matische spieraandoeningen dikwijls waar (e nemen. Naar gelang de pynen op bepaalde plaatsen optreden, of wel van localisatie veranderen, dus van bet eene lichaamsdeel op het andere overgaan, zou men kunnen spreken van gefixeerde verplaatsbare of vaag rheumatismus. 't algemeen houden de pynen niet lang aan en waar dit wei het geval is, of pynen in bepaalde licbaamsdeelten dikwjjls terugkeeeren, moet dit worden ioegerebreven aan de omstandigheid, dat de lyder voor deze ziekte meer is gepraedisponeerd. Deze patiënten zyn ook zeer gevoelig voor ver andering van weer. Droge warmte doet by rheumatische pynen in de spieren dikwyls goed, evenzoo ver minderen de pijnen meestal in den morgen. Houdt de ziekte lang aan. dan zullen, door gerirge spierwerkzaambeid, de spieren in groei en ontwikkeling afcemen, er ontstaat dan een gedeelteiyke verlamming van het spierweefsel. Verhoogde temperatuur (koorts) komt niet ▼oor, tenzij de spierrheumatiek zich sterk ontwikkelt, in welk geval de z. g. .rheuma tische koortsen" optreden. (Wordt vervolgd.) BÏCLAMÏ. Het is der menschen plicht op de gezond heid te letten. Daarom moet men zich in de eerste plaats beschutten tegen koude ▼atten, vooral in ons land met zyne voort durende afwisselingen van kou en warmte, guur en mooi weer. Een ernstig voorbehoed middel tegen koude vatten is de over de geheele wereld bekende en terecht beroemde ABDIJSIROOP. Deze toch werkt rechtstreeks op de longen en luchtpyporganen. Ze ver hardt de longen en borst, waardoor koude vatten tot een minimum beperkt wordt. Iedereen weet dat uit eene gevatte koude de meest gevreesde ziekten ontstaan. De tering, de roover van zooveel duizenden menschenlevens, ontstaat uit een gevatte koude. Wy raden daarom fietsryders, voet ballers en alle andere liedendie, uit den aard van hun beroep bezweet zgede, in den tocht moeten blij ven staanernstig aan als voorbehoedmiddel ABDIJSIROOP te gebruiken; ze loopen dan minder gevaar in «én seconde voor hun leven ongelukkig te ’worden. De ABDIJSIROOP Klooster Sanda Paulo geneest onherroepelyk als geen tweede middel in korten tyd, naar gelang van den korten of langen duur der kwalen: asthma, bronchitis, pleuris, longontsteking, keelpyp- ontstekirg en alle borst- en longaandoeningen. De ABDIJSIROOP is alom verkrygbaar in flacons van f 1,—. f 2.— e*1 f Centraal Depót: L L AKKER, Van Alkemade- straat 11, Rottirdam. Verkrygbaar by de meeste Apothekers en Drogisten en by de bekende verkoopers. Het BESTUUR van den Coöperatieven Steenkolenhandel te Nieuw-Lekkerland zal, behoudens nadere goedkeuring, op Maandag 25 Juni, des namiddags ten 71/» ure, in het Koffiehuis van den Heer JANSE, aan den Middenweg aldaar, aan besteden: Het •ph«©gen van een terrein bultend ijks, het bemetten met «teenglooiing der taluds enz,, met levering van alle daartoe be boerende materialen. Bestek en teekening vanaf 18 Juni 1906 verkrijgbaar f 1.per stel by den Heer JANSE voornoemd. Inlichting als in den voet van het bestek vermeld. Aanwyzing op het terrein 21 Juni 1906, van 12—1 uur. Sch^^n hóren, 1F

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 4