oDlin. SEMI EN tllieek arinchewa. Z, Limagade. N’. 2727. 1006 Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. rveer. el. •op, irsser. Woensdag 20 Juni. Offlciöölfl Waterleiding dér femeenie Schwwahwven. 1 I -no. *4495 ten, i d tensgruL Voerden ►adsra ïvert I EN hooger Osborne, tepaards, licht alsmede alle CHAMBRIAN. -immers. Lkelea raa per rjjwieL te adres voor IEÏLEI, PENDALEN, A M lwBl)6. ij —4-L-- BIlIBILAlk It ÜX-, BUI- ich. Bilt t Brievengaarders^ op Bi voor 11M. .1’ «kende middel |t uw k*M COM de namaaksel*. de kist otN, ent enz. M< e Botterdam, idem, f 1 of 2 dagen. G. te Rotterdam, dronkenschap. behandeling tot Dinsdag 19 Juni te Alblasserdam, diefstal, j wielen voor van ord □pi oor Varkens- K CC J. S. W. N. VAN' BOOTEN te Schoonhoven, U1f u E V E R s. RUwtelea. ZESSEM. Aan de ding wc.. onklaar r in de wal I I .mg met volgt met! in. tal ,r*r lip BOUW. even Kól wi de heei van vallen, .^machtigen not deel der 1 C. 8. de I ing i idden d. B., x. b. woon- idem, ieder eagea had nik van één een hevige lenoemde van het te doen SCHOONHOVENSCHE CÜI1W. alint voor baarv" Tweed met h( het Alge- artikelen en en in jt bestuur of 1 d. 1 d., enG., f 1 of door Tiel, H. V., r*j in _jete of or 1 week van Lidth keljjke beta- 49, Bureau om, 1 dag. idem, 1 m. f 1 of - De der Ned. Woensdag 3 sideratiön fat door de Synode reglementswjjzigin genomen meen van df i moest Barge- P. B., T. H., draft; T. T., Goudriaan raaf, ieder f 1 of 1 d. ;1. op de wegen en voet- t^d geleden Amsterdam gerestau- iregentenstuk breed 110 M., wees- en aal* afgebeeld. afgeloopen dam ECHT. Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven;’ Prijs: voor Schoonhoven oer drie maanderi ƒ0,75. Franco per ppst door het geheelerijk ƒ0,90. Men kan zich tÊbonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en F“:- SaMtorinm te Prijs der AdvertentiënVan 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddags 4 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-maal plaatsing opge geven,'worden slechts 2-maal in rekening gebracht. d., met verbeurd- spoedig v< itrik; W. v. D., idem, Waterstaat, I d,, met verbeurdver- fÏQg of t. d. B., land, Mumeenie ScIiwodIk mneeiden van de Waterijéi- gegevendat door net de bronnen, stagnatie ring ontstaan is. ..jrstelung wordt teder verzocht het verbruik van water -1 i:^e (L bepa|en en’plle •ruit,»Mtaat er ians iet riteer onderbraken Mtfpirecteur ‘•’Li rMitiwet, f 1 of van de Rjjksverzekerings- itspraak van den Raad van waarbij met vernie- van de Bank, houdende nfe, aan A. de B. te is toegekend eene rente van rkdag ter zake van een ongeval, h|j twee leden van den linkerpink Centrale Raad bevestigde de Z, Genemuiden, T. A. C., L„ Sliedrecht, A. A. K., L., Terneuzen en f 2 of 1 d.; H. gestraft; T. T., nsgri regl „e verdere itgesteld. f twerp in ver- van der, Bathpoldtr «wf de Waterstaats met f 150.000 verhoogd del zitting van 1639a van het,)' door verwer- imendemehten laten loopen of 8 dagen. A. B. Ie Hardingsveld, het in staat van dronkenschap in het openbaar de orde ver- •torao, f 6 of 6 dagen. i. A. V„ 1 I. B., 8. A. U., 4. L V. te [oerkerk, burengerucht, ieder f 1 of 1 dagen. H. D. C. te Hotlerdaj *-*- 1 m. 5 d7‘ J. M. te Rotterdam, idei H. T> te Rotterdam, i 1 m. 1 dagen. A. W„ P. V. te Meerkerk, R. v. Z. C. S. te Goriuchem. L. A. S. x. b. plaats, G. v. M. te Herwenen, i- f B of 8 dagen. D. S. te Tilburg, J. U. te Ameide, J. v. B. te Gorinchem, idem, ieder fl of 2 dagen. R. H. te Goriuchem, idem, f 3 of 8 dagen. I. B. den D„ I. H., v. d. H. en I. M. A. R. te Gorinchem, idem, ieder f 1 of 2 dagen. S. U. te Meerkerk, idem, f 1 of 1 dag. M. H. V. i. b. woonpU idem, f 0,60 of 1 d. Door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland worden o. a. de volgende subsidiön voorgeateldaan de Ambachts- teekenschool te Alblasserdam f 170; aan de Ambachtsteekenschool te Oude water f 170; voor den handeiscursus te Gorinchem aan de koopmansvereeniging „Gorcum" aldaar f 150. Verder werden o. a. wijzigingen voorgeateld in het Bgzonder reglement voor de Veree- nigde Polders Schiebroek, Berg en Broek en de 110 Morgen (gemeenten Hillegersberg en Schiebroek; voor den polder Prins Alexander; voor den polder Agterbroek (gemeenten Berkenwoude en Gouderak). Indien hg de terugreis voor- :J:; volbrengt, kan de Minister van raterstaat, de heer Xraus, reeds tegen bet midden van Juli uit Chili te ’sGravenhage teruggewacht worden. Dr. Kuyper is Vrtydag-avond in de Residentie teruggekeerd. Naar men verneemt is er een voorstel te verwachten om het wapen der provincie Noortf-Holland te wfjzigen. In de Nieuwe Hollandsche Waterlinie zullen, onder leiding van den commandant dier linie, kaderoefeniugen worden gehouden van 10 tot 12' Juli in de groep Vreeswgk en vau 17 tot 19 dier maand in de 'groep Woudrichem. St.bl. io. 119 bevat een Kon. besluit van den laten dezer, waarbg gunstig is beschikt «»p een verzoek van 19 Mei j.l. van de naaunlooze vennootschap: „Stoom tram Tiel—Buren—Culenborg”, om verlen ging met zes maanden van den termijn, genoemd in art. 2 der wet van 14 Juli 1904 (St.bl. no. 150), binnen welken de onteige ning van de niet in der minne aangekochte, ten behoeve van den aanleg van eeu spoorweg van Tiel naar Culenborg ter onteigening aangewezen eigendommen, bg den rechter moet z(jn aangevraagd. De Zaterdag te Sliedrecht ge houden algemeene vergadering van aandeel houders der Maatschappij Sliedrecht tot verzekering van Ijzeren Schepen heeft het dividend vastgesteld op 15 pCt. (voorgesteld was 10 pCt., evenals verleden jaar). Tot directeur werd herbenoemd de heer M. C. de Jong, tot commissaris herkozen de beer J. L. A. van Haatten te Sliedrecht en ais commissaris gekozen de heer P. M. Dekker te ’a-Gravenhage. Aan hst reserve-kapitaal werd toegsvoegd f 4000. jr beroep van H. H., wed. H. de G., i a/d Lek tegen de uitspraak van ran Beroep te Dordrecht, houdende der beslissing van de Rgksver- ink, waarbij de door eischeresse jh en hare kinderen gevraagde scha- -Jdosstellingen zijn geweigerd. Eischeresse’s echtgenoot, in dienst van een mandenmaker, is verdronken bg het terugbrengen eener geleende schouw, die gebruikt was bg het veranderen van een weg langs de huizen achter de mandenmakerg teneinde daarlangs de teen te vervoeren benoodigd voor het bedrijf en de Raad van Beroep overwoog, dat dit werk geen deel uit maakte van de mandenmakerfj, zoodat den getroffene het ":"t is overkomen in verband met u..Vv/ening van een verzekeringsplichtig bedrijf. De Centrale Raad bevestigde de uitspraak. Hoog 1 hank te Beroep tigiog e De heer Koo(j, Ammerstol, meende dat j men den toestand van de zalmvisseberg niet alleen kan beoordeelen naar de uitzetting van jonge zalmpjes. Andere oorzaken hebben daar eveneens invloed op. Zoo is op de Lek de sterke vloed door het verleggen van van enkele dammen oorzaak dat de zalmen hooger op gaan. De heer Ilengerman, directeur der Heide- maatschappij, vroeg het oordeel der practici. Dit zal waarschijnlijk gegeven worden op. de a. e. algemeene vergadering der Maat schappij. Aan het slot der vergadering werd de heer Frans Anderheggen uit de vergadering gelukgewenscht met net eereblijk (zilv. med.) dat de Belgische regeering hem dezer dagen verlèend heeft. De vergadering werd btygewooud door Mr. Reekeen, lid der Eerste Kamer, en een ambtenaar van het Ministerie. Conclusies werden door de vergadering niet genomen. In de Vrijdag te Utrecht gehou den openbare terechtzitting van den Centra- len Raad van Beroep (ongevallenverzekering) had o.a. de uitspraak plaats in de volgende zaken Hooger te Krimpen den Raad vi bevestiging zekeringsbar voor delq Uexneente Nchwwnbwten. iMboi.— ding wordt; kennis ODklhar worden van in de watertevering oi Gedurende de hei driDfénd i 1 tot het hoogst noodige te bepalen I verspilling tegen te gaan. 5 A I Alleen btylzuinig gebruik^ bestaal /i! I dat jde wateilevering niet riteer ondi wordt 4 Schypnho ren, 18 Junilc KquatwlKerecht OQ J /.^Ib^eMUitliBg vap lïwuni 19Q6. <4 V. te Gorinchém, artJ f 10 dt 1 daUn. i J. H. B. te TGorinchem, idem, 3 mu1 3 m, l dag.'lj w A. P. H. PJ t^ Gorinchem, idem, f 5 of 1 d. C. H. en A. v. d. G. te Vuren, scheepvaart- reglement, teder ff of. 1 dag. 4 a. H. V4 b. B. K., c. J. B., en dJj. V. te Woudrichem, visecber|j-overtr., a. v 10 of 4 dagen, «n de overigen ieder f 5 of 1 dagen. A. R. te Gorinchem, overtr. rijwielreglm f OAO.faf 1 dag. B. \'B. te Ameide en W. v. d. G. te Gorinchem, idem, ieder f 1 of 1 dag. J. <1 W. te Giesendam, B. v. d. W. en J. v. dj W. te Ameide, overtr. prov. reglm. ZuidHolland, op de wegen en voetpaden, ieder F1 of 1 dag. C. vl'M- te Gorinchem, overtr. straatpolitie Gorinchem, f 0,50 of 1 dag. J. v. d. V., W. B. en C. B. te Haatten, bet zonder daartoe gerechtigd te z(jo vee op qenig weiland, ieder f 3 KaatwBgerecMt Sliedrecht. Terechtzitting van 14 Juni 1906. DrankwetovertredingM. C. v. d. H. te Sliedrecht, 3 m. f 4 of 3 m. 1 d.B. v. d. G., huisvr. van P. K Wijngaarden, f 25 of 10 d. Jachtovertreding: P. M., Giesendam, f 2 L. B. en P. B., idem, no. 1 f 2 of no. 2 f 1 of 7 d. tuchtschool; H. H. idem, niet gestraftL. B., Papendrecht, i ...'ld, tuchtschool; L. B., Giesen- Oodekerk, f 2 of 1 d.; H. v. d. G., Papen drecht, 2 m. f 1 of 2 m. 1 d., met verbeurd verklaring van den strik; D., I n. t 10 of lm. 8 C, klaring geweer met bevel tot uitleveri"' daarvoor te betalen f 25 of 3 d.; S. v. d, Molenaarsgraaf, f 2 of 1 d.C. B., Ggbelanu, f 2 of 1 d.; C. N. v. S., Molenaarsgraaf, f 1 of 1 d. Visecberjjovertreding: D. K., Sliedrecht, f3 of 2 d., met verbeurdverklaring der schakels, deze uit te leveren of f 4 te betalen of nog 1 d. R. H., Sliedrecht, z(|Q vee laten loopen op eens anders hooiland, f 5 of 2 d. A. T. E. en A. E., Hardingsveld, bagger- reglement, f 3 of 2 d. Overtreding ankerreglement: T. v. d. H., Gouderak, J. d. B., Poortvliet, A. v. Lobith, K. H., Genemuiden, T. A. Kamperland, H. 1 Giesendam, R. Sliedrecht, ieder f 2 Sliedrecht, niet en D. S., Bleskensgri Overtr. prov. regl. op de wegen en voet paden D. V. te Sliedrecht, 8 m. f 3 of 8 m. 1 d.W. van H. te Papendrecht, f 2 of 1 d. D. v. d. H. te Noordeloos, overtr. potitie- verord. Groot-Ammers, f 2 of 1 d. Burengerucht: G. J. L. te Wijngaarden, A. de V. te Bleskensgraaf en K. S. te Alblasserdam, ieder f 10 of 3 d. Dronkenschap: C. K. te Sliedrecht, f 2 of 7 d. tuchtschool; JF. V., idem, f 0,50 of 7 d. tuchtschool; J. N. en P. v. T„ id., beiden 8 w.; A. den H^ id., t 1 of 1 d.; C.’t J.,id., en J. D., Papendrecht, beiden f 2 of 2 d. J. de J., Sliedrecht, f 10 of 8 d.; C. P. R. en C. van VM id., beiden f 5 of 3 d.; K. K. en K. B., id., beiden 6 d.; P. A. v. H.. id., en H. M., Giesen-Oudekerk, beiden f 15 of 8 d.J. P„ Sliedrecht, 2 m. f 5 of lm. 8 d. Te Haarlem is opgericht een afdeeling van de laternktionale Vereeniging Vredetentoonsteiiing. In de Dinsdag‘midd|.g gehouden vergadering vao de afd. Amsterdam va o de Ned. Heidemaatschappij leverde de heer Frans Anderheggen eene inleiding over het stadium waain het zalmvraagstuk verkeert. Spr. herinnerde aan de reeds vroeger door hem opgegeven vermoedelgke oorzaken, ter ver klaring van den achteruitgang der zalm- visscher(j, en aan de inlichtingen die indertgd de Minister van Waterstaat op z(jn adres aan de Eerste Kamer gegeven heeft. Over het feit dat in Duitschland veel ondermaatsebe zalmen onder den naam van forel gevangen worden, zeide de minister „dat men zou trachten deze aangelegenheid ter sprake te brengen op eene samenkomst der gevolmachtigden.” Maar, zeide spr., het feit zelf is in Duitschland zoozeer bekend, dat beroemde viscbkweekerqjer in Duitsche vakbladen sinds jaren schande over spreken. Hoe komt het nu, dat onze gevolmachtigde ter zake onkundig is gebleven, of willens tegen deren „Unfug” niet te velde is ge trokken, door het verstrekken der noodige inlichtingen aan de regeering en de Neder- landsche belangstellenden? Dan bespreekt de minister het fabriceeren aan den Boven Rgn van muilen van zalm en forel. Dr. Hoek en de minister gaat op diens rapport af vermeldt dat „gedu rende meer dan tien jaar zulke proeven zjjn genomen.dat dieniet gelukt zjju en daarom werden gestaakt. Maar spr. weerspreekt dit. Deze proeven z(jn niet mislukt en even min gestaakt; er worden altoos door nog muilen gefabriceerd. Spr. voerde bier be wijzen van aan. Het feit van het aanwenden van vallen, om de mannelijke zalmen te bemachtigen (tengevolge waarvan een zeer groot deel der natuurlijke teelt, die toch zoo noodig schgnt, niet méér kan plaats hebben), is voorts heel eenvoudig door de Minister als quantifé négligeable onbeantwoord gebleven. Maar spr. vindt dat dit punt, dat voor de teelt van overgroot belang is, niet langer over het hoofd mag worden gezien. Dit is in lijnrechten str(jd met den geest van hel zalmtractaat, dat elk jiar moet worden her nieuwd en dus met de noodzakel(jke, nieuwe bepalingen kan worden aangevuld. Het wegvangen van een der beide geslach ten moest in bet zalmtractaat worden verboden. Spr. bedtrfjdt dat Prof. Hofman zou ge zegd hebben, dat enkel en alleen in den bovenloop der rivieren de zalm eiljes tot ontwikkeling kunnen komen. Hg heeft een brief van dezen hoogleeraar in zjjn bezit, waaruit het tegendeel blgkt, De Minister verklaart verder dat hg niet de overtuiging deelt, dat de groote zalm- vangsten van 1873 tot 1897 in eenig verband staan met de uitzettingen in dien tgd in Ne* derland gedaan. Zekerheid kan spr. hier omtrent ook niet geven. Naar *s Ministers negatieve opvatting kan de waarschijnlijkheid der statistiek niet weggenomen worden. Vóór het uitzetten in Nederland worden niet meer, zooals de Minister meent, maar evenveel zal men per jaar (d. i. pl.m. 25000) aan den Kra- iingschen afslag gebracht als nadat op raad van Dr. Hoek met dit systeem was gebroken, terwgl gedurende de 25 achtereenvolgende jaren, die daar tusschen liggen en in Neder land werd uitgezet, de afslag in doorsnede 65.000 stuks heeft aangewezen. Ligt hierin niet de waarschijnlijkheid dat het uitzetten van omstreeks «es millioen jonge visebjes, dat jaarlijks aan den Boven-Rgn plaats vindt, niets of weinig helpt, terwjjl men de mogelijk heid mag aannemen dat het uitzetten in onze wateren wel eens de oorzaak dezer goede resultaten zouden kunnen zijn? De verklaring, die den Minister in den mond wordt gelegd, „dat voor zoover proefnemingen en waarnemingen het recht geven te oor- deelen, nooit iets van de in Nederland uit gezette visebjes is terechtgekomen”, is volgens spr. meer dan zeer gewaagd. Gedurende tal van jaren zjjn ten onzent proeven genomen met het afknippen der vetvin van een gedeelte der uittezetten jonge zalmen. Het feit dal van deze verminkte visebjes velen uit zee zjjn teruggekomen, is aan den afslag aan het Kralingsche veer waargenomen. Er zjjn, hetgeen vanzelfspre kend is, evenveel of meer dergelgke zalmen aan den Boven-Rjjn gevangen, alhoewel men het ons niet heeft opgegeven, Maar tevens zjjn er berichten ingekomen dat zóó geknipte zalmen op den Weser en andere stroomen van aangrenzende landen werden gevangen. Dit zjjn waargenomen feit die onloochen baar zjjn. Wanneer men nu aanneemt dat deze ver minking noodzakeijjkewjjs aan zéér, zéér vele exemplaren het leven hetfi gekost, dan mag men als zekerheid verkondigen dat van de onschonden, uitgezette visebjeseen beduidend grouter percentage tot huo recht moeten zjjn gekomen. Deze gevolgtrekking die door zulke goede praemissen gesteund wordt, is apodictisch. Spr. wees vervolgens op de slechte naleving der overeenkomsten ia Duitschland. H<j eindigde met den wensch dat de nu bi commissie trachte de bepalingen Zalmtractaat zóó te wjjzigen of wjjzigen dat alle onrecht van eenigen oever- staat worde tegengegaan, en, indien men in Duitschland blgfc verkiezen er geen gesloten tgd op na te houden, alsdan de bepaling, die eeu gesloten tjjd voorscirgft, uit bet tractaat te verwjjderen. Bigft de Duitsche regeering bet opvaogen op haar gebied van de bg ons voor de teelt gespaarde visschen door de vingers zien, dan zal zjj het ook billjjk vinden, dat wjj evenmin een gesloten tjjd in acht nemen, en dat men hem afschaffe, wjjl hjj bjj den eenen zoowel als hjj bjj den anderen, reeds feiteljjk afgeschaft is> Een kort debat had plaats, OrdeverstoringJ. H., Sliedrecht, f 5 of 2 d. T. W id.,f 5 of 8 d.^ I D. B, Sliedrecht, dronkenschap en burend gerucht, 2 w. en f 5 of 3 d. 8TATEI-GENKBUL TWEEDE KAMEEL Zoo werd dan eindelek in Donderdag 14 Juni artikel 1 Arbeidscontract afgehandeld ping der daarop voorgeetelde ai groote meerderheid en de daarop jde aanneming van het genoqmde artilcbl' met! 61 tqgen 3 stemmen. Nadat het op artikel 1638h voorgestema amendement Bolsius met 35 tegen 30 dtedte toen was aangenomen, werd ook dit artikel,' goedgekeurd. Ook een paar andere artikelen. d»e een redactiewijziging ondergaan haddm werden z. h. s. goedgekeurd. 'wi Eindeljjk, nadat de wijzigingen in de zesde afdeeling vaq den zevenden titel des derden beteks van het Burgerlijk Wetboek warety afmbandeld', kwamen de wijzigingen in <het vierde boek kan de orde. Hierop was door dé peeren Van Veen c. s. (op art.'2ÜO5 B.W.) een amendemend ingediend, dat door den Minister ten slotte werd overgenomen. N* goedkeuring van het gewijzigd artikel en ds artikelen 1 en V (B. W.), kwam art. VI (wijzigingen in het Wetboek van Koophandpf en in bet Wetboek van Burgerlijke Rechts vordering) met het amendement Scha per c. 8. ’hierop aan de orde. De verdere beraadslaging werd eindeljjk uit Vrjjdag d. a. v. kwam het onti band mét de bedijking vai J aan de orde, waardoor begroeting over I960 wordt. De heer Lucasse prees het middel, door den Minister in prakt(jk gebracht. Hg vond i& dit geval staatshulp gemotiveerd, een meening, door den volgenden spreker, den heer Vab For eest, even beslist ontkend. Ook de heer Van Kól was tegen deze voordracht, terwjjl zelfs de heer Leiy ze op scherpe wjjte bestreed, ondanks de hulde, die hg den Minister toebracht. Terw'ijl nu de heer Hennequin in alle gevallen de subsudie veel te boog vond, prees de heer Fruytier in warme bewoor dingen den Minister voor diens krachtig op treden-in deze quaestie. Deze achtte de Kamer niet verantwoord, wanneer zij bet ontwerp niet aannam. Vervolgens wees de heer De Waal Malefjjt op artikel 21 der consessie, waarbg de eigenaren verplicht zjju alle werken tot herstel en onderhoud te doen uitvoeren zonder eenige aanspraak op steun of tegemoetkoming. Eindelgk kwam de Minister van Wa terstaat (ad interim) aan het woord, om de sprekers te beantwoorden. Hjj wees op de mogeljjkbeid van najaarsstormen en achtte de spoor wegdg k, ondanks de verzekeringen van den beer Van Foreest, niet sterk genoeg. Daarna waarschuwde hjj de Kamer voor het verwerpen dezer voordracht, haar herinnerende hei bekende klassieke woord; „Terwjjl de Senaat beraadslaagde, ging Saguntum ver loren.” Na repliek van den heer Van Kol werd de verdere behandeling tot Dinsdag 19 Juni verdaagd. III. Toevoeging eener tweede alinea aan art. 1 van het reglement op de vacaturen, bepalende dat dit reglement op nieuw ge vestigde predikantplaatsen, voor zoover noodig, toepasselijk zal zjjn. IV. Schrapping van art. 55 van het regle ment op de vacaturen. V. Toevoeging eener derde alinea aan art. 29 van het reglement op het examen. Deze toevoeging strekt om aan candidaten, die zonder als predikant te zjjn bevestigd, tot hoogleeraar in de Godgeleerdheid of in de Hebreeuwschscbe taal en Hebreeuwscbe oudheden worden benoemd, de bevoegdheid te geven Doop en Avondmaal te bedienen. Zjj treedt in de plaats van het onder IV genoemde artikel, met dit onderscheid, dat voortaan een afzonderlijke bevestiging als predikant der in de voorgestelde, nieuwe alinea bedoelde personen niet meer noodig zal zjjn. VI. Reglement op de Algemeene Weduwen en Weezenbeurs der Ned. Herv. Kerk. •—Aanvang October e. k. hoopt het Leger des Heils in een nader aan te kondigen lokaliteit in Amsterdam een bazaar te houden, ten bate van de kweekschool voor officieren van bet Leger des Heils in Nederland. Door dezen bazaar hoopt men het bedrag, benoodigd voor de inrichting der kweek school, voor meubilair, etc. bjjeen te zuilen krjjgen. Bgdragen van allerlei aard als; hand werken, armeogoed, versnaperingen, bij zondere voortbrengselen van verschillende steden en provinciën, speelgoed, poppen en dergeljjke, kunnen, liefst vóór of op 25 Sep tember e. k., o. a. gezonden worden aan het hoofdkwartier van bet Leger des Heils, Amsterdam. Gouda, 18 Juni. Eeqigen werd een groote schilderij naar gezonden om in het Rgksmnseum reerd te worden. Het was een van J. A. Duyf, hoog 1.30 M. en I waarop de regenten van bet moezeniershuis te Gouda waren Dezer dagen was de restauratie i r en zou het kostbare doek van Amsterdi naar Gouda terug worden gezondeu. De groote kist, waarin de schilderjj zitten, kwam met de boot van den 1 dienst Amsterdam—Gouda aan. Groote ontsteltenis toen men opende; de schilderg was wegl Aangifte bjj de politie volgde en de com missaris van politie haastte zich het „signale ment” van het verdwenen kunstwerk bekend te maken. Een rechercheur toog naar Amsterdam en met een collega uit de hoofdstad ging bjj naar het Rgksmuseum. Daar werd de ver loren „Duyf” alras teruggevonden. lugepakt en wel stond het regentenstuk in den nog steeds afgesloten doorgang van bet museum. Het raadsel was spoedig opgelost: bjj de verzending was door een abuis het adres op de verkeerde, een leege, kist geplakt vier man hadden de leege kist op een wagen geladen en voort ging het met de vermeende kostbare vracht naar de Goudsche boot. Onnoodig te zeggen, dat het vermiste stuk nu reeifs veilig en wel is aangekomen. De zuivere opbrengst voor de Generale kas van de Ned. Herv. Gemeente alhier is geweest f 416,30. De collecte op Pinksteren voor de Zending heeft opgebraebt f 81,05. De gemeenteraad behandelde Vrjjdag 1.1. de voorstellen van de beeren Vergeer c. B. en Dercksen c. 8. tot wijziging van de verordening op de helling eener plaatseljjke directe belasting naar het inkomen. Beide voorstellen hadden ten doel de invoering van een pregegsieve heffing. Het slot der uitvoerige discussie was, dat het voorstel v*n de heeren Dercksen c. s., waaraan ook volgens de meerderheid van bet college van Burg, en Wetb. de voorkeur moest worden gegeven, met 10 tegen 6 stemmen werd aangenomen, nadat vooraf het voorstel van de beeren Vergeer c.s. met 13 tegen 3 stemmen was verworpen. De aangenomen progessie zal worden ge regeld naar een bjj het voorstel gevoegd tarief. Naar aanleiding van een verzoek van de afdeeling „Gouda en Omstreken” der „Hol landsche Maatschappij van Landbouw" werd besloten tot afschalfiug van de nej aars veemarkt, die gehouden werd op Woensdag vóór de vrjje paardenmarkt in October, en tot instelling van een jaarmarkt van vee op Donderdag vóór de vrge paardenmarkt in October eo vau een vrge paardenmarkt op den Vrgdag lu November vóór de Gorin- enemsebe paardenmarkt. Verder onderging de bouw- en woning* verordening, op voorstel van de commissie voor de strafverordeningen, endersebeidene wjjzigingen, waarvan de noodzakelijkheid in de practgk in de laatste 3 jaren gebleken was. Voorts werd de gemeentebegrooting voor bet loopende jaar gewjjzigd, om de noodige fondsen besenikbaar te stellen voor een nieuwe bestrating vau den weg langs da noordzjjde van de Karnemelksloot en eene bestemming te geven aan de saldo’s der rekeningen van het Hoffmans Gesticbt en de Volksgaarkeuken over 1995, welke even eens in deze zitting werden goedgekeurd. Tot lid der commissie, belast met het doen van voorstellen in zake den afvoer van vuil 'in de buitenwgken, werd benoemd de heer R. U. Jongenburger, tot regentes van de beide gasthuizen mevr. Monttyn—Schelling, tot onderwijzer aan de school voor gewoon lager onderwgs no. 3 de heer H. Klejjn te Doetinchem en tot assistent-leeraar in het bouwkundig teekenen aan de ambachtsavond- school de beer J. van de Velde. Een bouten bakschuil, geladen met grove grind, liggende in den Turfsingel nabg de „Goudsche Garenspinnerjj” en in eigendom toebeboorende aan den heer H. J. Nederhorst, is gekanteld bjj afioopend water en gezonken. ongeval niet i de uitoefenin" bedrijf. E» »ger beroep tegen de uiL, 7 te Dordrecht, w eener beslissing v weigering eener rentf Gorinchem is toegekf f 0,07 per werkdag ter waardoor mist. De uitspraak. Hooger beroep van de Rjjksverzekerings- bank tegen de uitspraak van den Raad van Beroep te Dordrécht, waarbjj op vordering der Centrale Werkgevers Risico-Bank te Amsterdam, met vernietiging eener beslissing van de Bank, aan C. D., ketelmaker te Nieuw- Lekkerland, is toegekend eene rente van f 0,40i/j per werkdag ter zako van een on geval, waardoor hjj het rechteroog heeft verloren. Door de Bank was eene rente van f 0,47 pe^ werkdag toegekend. De Cen trale Raad bevestigde de uitspraak. Hooger beroep van de Rjjksverzekerings- bank tegen de uitspraak van den Raad van Beroep te Dordrecht, waarbjj met vernieti ging eener beslissing van de Bank, houdende weigering van schadeloosstelling, aan P. H. te Alblasserdam is toegekend eene rente van f 0,07 per werkdag ter zake van een ongeval, waardoor hjj twee leden van den rechtermiddelvinger heeft verloren. De Cen trale Raad bevestigde de uitspraak. In de op Vrjjdag j.l. gehouden zitting der arr. rechtbank te Dordrecht werden o. a. de volgende vonissen uit gesproken T. L., M. v. Af. en T. de V. te Wjjngaarden, vernieling anders goed, ieder flOofödagei A. L. te Giesendam. poging tot diefsti en strooperjj, 4 weken. J. P. te Dalem (gem. Vuren), diefstal, 7 dagen. A. de H. 2-baanden. I. F. D., 2. J. T., 3. P. A. in’t V., 4 J. M., 5. M. B., allen te Hendrik-Ido Ambacht, overtreding hondenbelasting, nader onderzoek gelast. L. V. te Hendrik-Ido-Ambacht, idem, f 5 of 1 dag. Wegens het niet aangeven van een hond in de belasting werd tegen Arie S., koopman te Gorinchem, f 6 boete', subs. 1 dag hechtenis gerequireerd. Bjj vonnis, uitgesproken doi"*- de arrondissementsrechtbank te T d.d. 14 Juni 1906, zjjn F. H de B en F beiden te Leerdam, wegens strooperjj vereeniging, veroordeeld tot f 1 bor* plaatsing in een tuchtschool vooi (ambtshalve laadsman Mr. E. J. J. v de Jeude). De heer P. P. Leendertz heeft aan d-j Universiteit te Leiden het doctoraal examen in de geneeskunde afgelegd. classicale vergaderingen Herv. Kerk komen dit jaar op 27 Juni bjjeen. Zjj zullen con- lebben te geven over een 5 tal voorloopig aangenomen ^antswjjzigingen en 1 voorloopig aan- imon reglement. Wijziging in art. 65 al. 1 van - Reglement, in verschillende 4e reglementen op de fondsei het reglement op de kosten voor het der Ned. Herv. Kerk. Deze wjjzigingen hebben ten doel om een vermeerdering van de inkomsten dezer fondsen mogeljjk te maken, zonder dat hunne kapitalen in de waagschaal gesteld worden. II. Invoeging van een nieuwe tweede alinea in art. 3 van het Synodaal Reglement voor de Kerkeraden, bedoelende onvereenig- ‘“--verklaring van het lidmaatschap vau iede en Eerste Kamer of van Prov. Staten aet ambt van Evangeliedienaar,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1