N°. 2728. 1906. Zaterdag 23 Juni. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Woningwet. OfflciëölB KenmsovMöD. Gemeente Schoonlieven. ft B1IIERLARD. Overvaart met de Veerpont BIHTERLASD Overviebt. Uitgave van S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. gelgk de Regeering schjjnbare oplossing voor l jaar ding jeshe van et rs rgest jsch igde intei it aan- qewa- irden ▼oor van den irlanden het ▼an 7rö, dat by irzoek van artil Hiei lo. om de werk- f20. idend jmeente hebben t van :he IJsel de C. )ns inbaar uister- die igem iten i, we i, die tot mneq« subsidit toepassing deze voordi bevoegdheid zou j ongezeg i verzoekt de zaak roerig provim Vreeset geweest. Grodno, regelt, uuu chtba landag j. beklaat SCHOOBHOVBNSCHE COURANT. Dinsdag in verband De heer Gisteren i zelfmo over 1905. D. van SlQpe de voor- 20 Juni De collecte ing en aan- dienst heeft een, ling en motie laken; ingeregeld- 1 van den voor de weduwen visschers te Nederland’s I Uit het uittreksel uit loop der bevolking door het Centraal Burc blgkt, dat de bevolking jong ;s oFu.89 een bevt bedroeg i de overig Het as 1000 inwonei het Ryk; 1 i afd. „Woerden e. o.” Oaderwgzers Genootschap" igen werd voltooid uit de provinciale aan de gemeente uegon ontbra Ei“" Men meldt aan de «Nieuwe Rolt. Courant” uit Amsterdam: Volgens een particulier radja werden bg een botsing trams aan de noordkust L gouverneur van majoor M. W. en t’ een uit zal nu,” Lszaak en niet uUlppost- p werkdagen 9l/an. m. .ten en wanneer zg eren. logde hg dat onteigening ui.og onvermtydelgk nood- uüor een omwenteling tot •es, als men beproeft die als voorbari Uit goed, commissie sanatorium ges Harderwyk. Door de van «het Ned. i r is tot haar afgevaardigde naar de algemeene vergadering op 8, 9 en 10 Augustus te Venlo, benoemd de heer J. J. Schep, hoofd der school te Papekop. bladen oprichting glgders te 1 wordt roeger de ;ten, wek- le Doema terie in de dat het Openbaar van het vonnis van toelating van appèl, erzicht der verbande- :omt tot de slotsom, een mystificatie Naar aanleiding van het gerucht, "imerzetel zou inruin tegenheid te gei tornen, wordt i ledegedeeld, dit het i BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schoonhoven herinneren architecten, aanne mers of werkbazen, en een ieder wien het aangaat, aan de nakoming der bepalingen van de verordening betreffende de volkshuis vesting (Woningwet), zullende overtre dingen streng vervolgd worden; en waar schuwen mitsdien om zich ▼oor schade te vrywaren. Schoonhoven, 19 Juni 1906. VAN SLOTEN. De Secretaris, A. R. VEENSTRA. Juni. De jachtopziener dezer dagen weder proces- opgemaakt tegen G. den B. Dezen dat hg met fuiken vischte langs den Zouwendgk. De rgksveldwachter Korenblom alhier, maakte tegen een schutter in den kersen boomgaard, omdat deze geen schriftelgke vergunning van den eigenaar bg zich had, proces verbaal op en ontnam hem zgu geweer. De hoogste prfls dien men in deze week voor kaas eerste kwaliteit besteedt, bedraagt f 29 per 100 h.KG. Zware soort werd niet verhandeld. De handel is zeer vlug. De collecte met open schaal alhier ge houden, voor de weduwen en weezen der verongelukte visschers te Peruis, bracht f 10,50 op. ‘Moerkapelle, 20 Juni. Dader leiding van den heer D. G. van der Pgi is alhier eene vereeniging opgericht, onder den naam «Onderling Hulpbetoon", ten doel hebbende de leden bg ziekten te steunen. Een 70-tal personen traden als leden en begunstigers toe. Het bestuur bestaat uit de heeren: D. G. van der Pgl, le voorzitter; H. van Nielen, le voorzitterG. H. van Rogen, le secretaris; 1. Havenaar, 2e secretaris; J. J. Keg, penning meester; B. Boevee en C. Hoogendgk, commissarissen. "Nicuwpeort20 Juni. De alhier ge houden collecte voor het fonds tot aanmoe diging en ondersteuning van den gewapen- den dienst in de Nederlanden beeft opge bracht f 3,26. In de vergadering van den gemeente raad van Maandag j.l., werd na goedkeuring der notulen, mededeeling gedaan van het ingekomen schrgven van den heer J. D. van Slgpe, dat hg zgne benoeming tot arm- meester aanneemt, en van mej. H. M. van Zuilichem te Dordrecht, dat zg hare benoe ming tot onderwgzeres heeft aangenomen. Door Burg, en Weth. wordt hierna aan geboden de gemeente rekening o’ Vervolgens wordt de heer J.C als armmeester beëedigd, waarna zitter de vergadering sluit. «Nwrdelwa, 10 Juni. Door wtilen den heer Frederik Duym alhier den 13. Juni irdt i zouden een boi telegram uit Kota- 'ng tusschen twee licht gewond de Atjeh, kolonel Van Daalen, joor M. W. E. van Bloemen Waanders de assistent-reeident A. E. Kamerling. De Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht, brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de opening der jachtbedrijven, vermeid onder iitt. d, f en h van art. 15 der voormelde wet (het schieten van waterwild, het vangen van waterwild met slagnetten en het vangen van eendvo gels in een eendenkooi of daarmede gelijk staand toestel), voor de provincie Utrecht is bepaald op Zaterdag 14 Juli aanslaande, ter plaatse, by art. 1 van het Reglement op de uitoefening der jacht en vissciiery en de afpaling der eendenkooien in de provin cie Utrecht aangeduid. De „Dordrechtsche Courant” meldt dat Dr. C. de Haan te Noordeloos, een der vier genoemde candidaten voor het Ministei ringst Eenoo_ aanleiding van een herhaaldeiyk amendement Lucasse op Dit amendement werd later ing maakte plaats voor een ime: Lohman, dat mét het gewgzigd i artikel ten slotte werd goedgekei Voorts werd het volgend artikel 125d spoedig afgehandeld, maar by artikel 125e begon de amendementen-stryd weder te ontbranden. Een gewyzigd a men dem en t Van Van ld sin ga op het artikel werd door den Minister overgenomen, een amendement— De Ridder c. s. met groote meerderhaid verworpen, waarna het gewgzigd regeerings- artikel goedgekeurd werd. Na aanneming i artikel 125f (zonder discussie I) kwam (kei 572 aan de beurt. jrop waren voorgesteld: Het amendement Lucasse c. s., om een ongezegeld request voor allen toe te laten. Dit amendement werd door den Minister overgenomen. lo. Het amendement Okma, kostelooze procedure ook voor den gever open te stellen. Na hevigen strgd werd dit laatste amen dement met 38 tegen 30 stemmen en bet nu gewgzigde regeeringsartikel met 38 tegen 28 stemmen goedgekeurd. In de beraadslaging over een nieuw artikel 174a bleef de Kamer ten slotte steken. STATEN-GENEB AAL. TWEEDE KAMER. 19 Juni werd verder gerepliceerd met bet B a t h p o 1 d e r—o n t w e r p. Hennequin drong weder op een verminderde subsidie aan, terwgl de heer Lely de toepassing der Waterstaatswet eischte, zoo deze voordracht verworpen werd. Voorts verdedigde de heer Ijzerman de regeeringsvoordracht, die door den heer For eest onbarmhartig werd afgebroken. De Alkmaarsche afgevaardigde zeide in parle mentairen vorm, dat de Minister door de heeren der combinatie was.,., beetgenomen. Daarentegen wees de beer De Savornin Lohman op het exceptioneele van dit geval, waarna de heer De .Waal Malefgt by de meening bleef, dat ’het polderbestuur niet ontslagen had mogen worden. Vervolgens bestreed de heer Fruytier het betoog van den heer Hennequin en was de heer Van Wassenaar van Catwyck de meening toegedaan, dat de voordracht niet verworpen mocht worden. Eindelgk verdedigde d e Minister van Waterstaat (ad interim) de regeeringsvoordracht tegen de daarop gerichte aanvallen. Ten slotte nog dupliek van den beer Lely en den Minister, waarna het ontwerp met 41 tegen 87 stemmen werd goedgekeurd. Gouda, 20 Juni. Uitslag der verkiezing voor een lid van den Gemeenteraad in het le district, in de vacature ontstaan door het vertrek van den heer Dr. H. IJssel de Schepper. Aantal kiezers 880. Uitgebracht werden 754 stemmen. Van onwaarde 17 stemmen. Geldige 737 stemmen. Volstrekte meerder heid 369 stemmen. Daarvan verkregen de heeren: H. Knuttel (lib.) 408 stemmen, P.J. Koiyn (a.-r.) 329 stemmen, zoodat gekozen is de heer H. Knuttel (lib.) Gerinchein, 21 Juni. Ia de alhier ge houden buitengewone vergadering van deel hebbers in de Gorinchemsche Bank zgu gekozen tot leden in het college van commissarissen van toezicht de heeren A. den Dekker te Nieuwendyk (gem. Almkerk) en F. F. W. Kehrer te Gonnchem en zulks ter vervulling eener siads geruimen tgd bestaande vacature en ter vervanging van Thans kreeg bg voortgezette behandeling van het Arbeidscontract, artikel 125a Wetboek van Burgeriyke Rechtsvordering met het amendement-Schaper c. s., betrekke- Igk de toevoeging van een comité van bystand aan den kantonrechter voor arbeiders-geschil- len de beurt. Na bestrgding door den heer Limburg en den Minister werd dit amendement ingetrokken, doch in plaats daarvan de volgende motie voorgesteld: «De Kamer, van oordeel dat 't met het oog op de uitbreiding van de arbeidswet geving meer en meer noodzakeiyk wordt een afzonderlgke rechtspraak daarvoor iq te voeren, gaat over tot de orde van den dag.” Terwgl nu deze motie later behandeld zou worden, werd het regeeringsartikel goedge keurd en de verdere beraadslaging op den volgenden dag bepaald. Woensdag kwam nu artikel 125b van het bovengenoemd Wetboek in behandeling. Hierop was een amendement Lu casse c. s. ingediend, waarby de eisebende party de bevoegdheid zou verkrggen bg verzoekschrift op ongezegeld papier den kantonrechter te verzoeken een dag te bepalen, waarop de zaak zal worden be handeld. Nadat dit amendement door den ioter was overgenomen, werd het regee- 'sartikel goedgekeurd. en langdurige strgd ontstond toen naar leiding van een herhaaldeiyk gewgzigd dement Lucasse op artikel 125c. igetrokken en jndement regeerings- mrd. overleden, zgn by testamentaire beschikking de navolgende legaten vermaakt: De Gereformeerde Kerk f2000; <L dier gemeente f 500; de School Bgbel f 1250 en een perceel bouwl ongeveer dezelfde waarde. 'Oud-Al bias, 19 Juni. De collecte voor den gewapenden dienst heeft in deie ge meente opgebracht f 23,87. «Ouderkerk a/d IJsel, 19 Juni. De inzameling van gelden voor den gewapenden dienst heeft opgebracht f 80,071/» 'Polsbroek, 21 Juni. Een jongeling in deze gemeente had onlangs te Stolwgk zyn hand zoodanig aan glas bezeerd, dat de hulp van een dokter moest worden inge roepen. De wond, eerst langzaam genezen, barstte verleden week plotseling weer open; een dikke straal bloed spoot omhoog, en 't geval liet zich zoo ernstig aanzien, dat in allergl naar Utrecht werd gereden, waar in bet gasthuis door afbinding van een slagader verder gevaar werd voorkomen. De jongeling is nog onder behandeling van den geneesheer en zal waarschgniyk langen tgd het gebruik van zgn hand moeten missen. Een dochtertje van G. v. D. alhier had een schgnbaar onbeduidend wondje aan den vinger. Eensklaps zette dit lichaamsdeel op en weldra ook de hand en den arm. Bloed vergiftiging. Door spoedig aangewende ge neeskundige hulp kon gelukkig het kwaad nog tgdig worden bezworen. Bg een onzer ingezetenen stond een nieuwerwetscb koperen spiritilstoestel op een buffetkast. Terwyi men zich even ver wijderde, ontplofte het toestel; fijne straaltjes spiritus spoten links en rechts en ver- oorzaakten een brandje, dat zich vry ernstig liet aanzien. Gelukkig, dat het onheil spoedig werd bemerkt en de reeds verder om zich been grqpende vlammen door een grooten plas melk nog tgdig konden worden be dwongen. 't Buffet had edhter zoo geleden, dat bet voor een groot deel zal moeten worden vernieuwd. We zingen den lof van een kip, van een gewone boerenkip. Ze legde een ei 't werd ons vertoond om het in de krant te zetten dat niet minder dan 104 gram woojjgF Wél een zeldzaamheid: kippen, we bedoelen boerenkippen, leveren eieren, gewoonlyk niet zwaarder zgn dan 50 60 gram. Vlanen, 21 Juni. Uitslag der stemming op Dinsdag 19 Juni, ter vervulling van één plaats in den Gemeenteraad, wegens vertrek van den heer J. Weener. Aantal uitgebrachte stemmen 264. Van onwaarde 5 stemmen. Uitgebracht werden op de heeren: A. de Haas 133 stemmen, C. J. v. d. Meulen 126 stemmen, zoodat ge kozen is de heer A. de Haas. 'Zevenhuizen, 20 Juni. Gisteren is bet Igk van den persoon, die zelfmoord pleegde, alhier begraven. Verschillende personen uit andere gemeenten zdn naar bet Igk wezen zien, maar hebben net niet herkend, zoodat men zynen naam en woon plaats niet heeft kunnen vaststellen. De photograpbieën van hem genomen, berusten op het gemeentehuis. Zwammerdam21 Juni. Een ont- zaglgke menigte uit de omliggende gemeen ten, vooral uit Alfen en Bodegraven, te voet of per fiets aangekomen, heeft Zondag het tooneel van den brand bezocht en bracht vry wat levendigheid in onze anders zoo rustige gemeente. Het huis van bakker Lit is zoo goed als geheel verbrand, van de woning van Dr. Schreuder staan nog enkele muren met wat kozgnen overeindde boven bouw van de woning van Verduyn, alsmede van het raadhuis zyn onherstelbaar verwoest, de benedenbouw van beide woningen is ge spaard gebleven. Ook in de woning vr~ den concierge van het gemeentehuis D. Vi heeft de brand duchtig huisgehouden. GEMENGD NIEUWS. bevolking in 1905. t de statistiek van den over 1905 bewerkt •eau voor de Statistiek --J van Nederland in 1905 js toegenomen met 82.035 inwoners, "1 per mille. Voor de gemeenten met miking van meer dan 20.000 inwoners die toeneming 17,55 per mille, voor ige 13,31 per mille, lantal geboorten bedroeg 30,77 op ers der gemiddelde bevolking van 29,33 voor de voornaamste en 31,62 voor de overige gemeenten. 't Aantal overledenen bedroeg, in dezelfde volgorde, 15,32, 14,29 en 15,93 op 1000 inwo ners. De toeneming door meerdere geboorte dan sterfte bedroeg 85.737 zielen of 15,56 per duizend inwoners der aanvangsbevolking op 1 Januari 1905. In de voornaamste ge meenten was deze verhouding 16,17, in de overige gemeenten 15,79 per 1000. Door meerder vertrek dan vestiging nam de bevol king in totaal af met 3702 zielen of 0,67 per duizend. De plattelandsgemeenten verminderden door meerder vertrek met 2,48 per duizend, terwgl daarentegen de voornaamste gemeen ten uit dezen hoofde met 2,38 per duizend vooruitgingen. Het aantal levenloos aangegeven kinderen bedroeg in 1905 4082 van bet mannelgk ge slacht en 3091 van het vrouwelgk geslacht. Op 1000 geborenen kwamen in het Ryk 42 levenloos aangegevenen voor. In de groepen der voornaamste en overige gemeenten was deze verhouding respectieveiyk 41,30 en 42,39. Te Druten is Maandag j.l. in den ouderdom van 103 jaar overleden mej. Ma. Timmermans, een ongehuwde dame, die den 25sten Mei nog volmaakt gezond haar laatsten verjaardag vierde. Maandag-a vond raakte de politie op de Geest, hoek Breedstraat, in den Haag, slaags met een troepje Maandaghouders. Een agent geraakte onder den voet en hem werd de uniformjas van ’t Igf gescheurd. De politie, inmiddels versterkt, maakte van de wapens gebruik en sloeg de twistzoekers uiteen. Een hunner bekwam een hevigen sabelslag op het hoofd, die een ernstige verwonding veroorzaakte. De gewonde en verscheidene belhamels zyn daarop inge rekend. De gewonde werd aan het commi» sariaat verbonden. Later werd hy naar het aiekenhuia vervoerd, waar hy ia overleden. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schoonhovkn maken bekenddat de over vaart met die pont over de Luk zal zyn gestremd van des namiddags 6 uur) op 26 Juni tot den volgenden morgen. Schoonhoven, 19 Juni 1906. VAN SLOTEN. De Secretaris, A. R. VEENSTRA. den heer H. J. F. Muller, die ontslag heeft genomen. 'Ameide, 21 Juni. Tot deelneming aan bet voorbereidend militair onderricht in deze jente, hebben zich met inbegrip van le jongelieden uit naburige gemeenten ruim 20 personen aangemeld, alzoo een voldoend getal om dat onderricht te kunnen verstrekken. Berkenwaude, ▼oor het fonds tot ondersteunin( moediging van den gewapenden c.» f14 27 opgebracht. Bolnes, 21 Juni. Tot predikant by Geref. Gem. alhier is beroepen Ds. J. Rulmann te Garyp (Fr.). Giesendain, 21 Juni. De collecte den gewapenden dienst alhier heeft dit ji f35,25 opgebracht. §Goutlriaan, 21 Juni. Het bul] kantoor alhier is voortaan op geopend als volgt: v. m. 7l/s 121/1-2V. en 5i/.-6i/j. "Groot-Ammera, 20 Juni. De alhier gehouden collecte van het fonds tot aan moediging en ondersteuning van den ge wapenden dienst in de Nederlanden heeft opgebraebt f 14,50. "Langerak, 20 Juni. In de Dinsdag j.l. gehouden vergadering van den gemeenteraad werd, na goedkeuring der notulen, mededee ling gedaan van een goedgekeurd raadsbe sluit tot het doen van af- en overschrg- vingen, van het tijdstip tot inzending der gemeente rekening, van de rgksbydrage voor het herhalings onderwgs over 1905, en van het proces-verbaal van kasopneming. Door Burg, en Weth. werd vervolgens aangehouden de gemeente-rekening over 1905, terwgl de rekening der Gezondheids commissie over hetzelfde jaar werd nagezien en in orde bevonden. Nadat nog op een verzoek om ontheffing in zake plaatselgke belasting gunstig was beschikt, sloot de voorzitter de vergadering. De collecte voor het fonds tol moediging en ondersteuning van den gew»- penden dienst in de Nederlanden heeft alhier opgebracht f 6,85. "Loplk, 21 Juni. Aan den mHicien- verlofganger T. A. van Kekem is om zgne drukke werkzaamheden dit jaar vrgstelling verleend, om onder de wapenen te komen. Voor de militaire oefeningen hebben zich alhier 30 jongelieden aangemeld. Meerkerk, 19 Juni. Bg de alhier ge houden Rgkspremiekeuring van hengsten en merriön en merriën met veulens, was de uitslag als volgt. HengstenReisgeld. «De Jonge model”, gefokt bg den eigenaar A. Koog Jz. te Kedichem, «Allright", reisgeld, gefokt bg den eigenaar A. Koog Jz. te Kedichem. Mernön«Lies", aangenomen en naar Rotterdam, eigenaar Jacobus van Baaien te Asperen, «Helena", eigenaar H. van Meeuwen te Asperen, aangenomen en naar Rotterdam, «Grietje”, eigenaar en Jokker J. A. Sterk, Nieuwiand, naar Rotterdam was aangenomen „Bertha”, eigenaar C. van Ijzeren te Arkel, aangenomen en naar Rotterdam. Merriëo met veulens«Wilca”, eigenaar C. van Ijzeren te Arkel, premie van f30; «Eliza", eigenaar en fokker A. Koog Jz. te Kedichem, f 40 en reisgeld„Stgntje”, eigenaar Joban Koog Jz. te Kedichem, t30 en reis geld; «Moor”, eigenaar C. C. A. van Herwaar den, Asperen f30; «Muray eigenaar T. van Someren, Asperen, f 40 en reisgeld. Merriën Damas”, eigenaar C. van Ijzeren te Arkel, f30; «Jantje”, eigenaar en fokker Johan Koog te Kedichem, f35 en reisgeld; Hello III", eigenaar en fokker Joh. Kuy- pers te Hoog-Blokland, f30, (voorwaar- delgk); «Olga”, eigenaar A. Kooy Jz. te Kedichem, zeer gunstig; «Rosa”, eigenaar en fokker J. A. Sterk te Nieuwiand, f35 en reisgeld; „Vesta III eigenaar en fokker G. van Beest Jz. te Spgk bg Gorcum, Tot deelname aan het voorbereii militair onderricht in deze gemeente hel zich 12 jongelieden aangemeld. - Aangezien dit getal minstens 20 moet be dragen, zal hoogstwaarschgnlgk dit onder richt gedurende het a.s. winterseizoen alhier niet worden gegeven. 'Meerkerk, 21 Ji Laker veld heeft verbaal o; keer omdi Zou wc - De behandeling van de agrarische quaestie heeft in de Rwaaiache Doema zooveel sprekers het woord doen vragen, dat een der afgevaardigden voorstelde de lange be sprekingen over de landquaestie maar te staken en een besluit te nemen. «Het volk is al dat spreken moede,” zeide hy, «bet kaH niet langer wachten.” Eerst scheen het voorstel geen gevolg te zullen hebben, want hoezeer men met den spreker in stemde, toch hielden de lange redevoeringen aan. Maar den volgenden dag verklaarden vele van de ingeschreven sprekers van het woord af te zien en toen daarop de afge vaardigde Ghironimus na een uur rede- neeren nog niet uitgepraat was, werd bg door geroep van ,’t is nu genoeg I" tot staken van zyn redevoering genoodzaakt. Het tot tweemalen toe reeds verworpen voorstel om eiken spreker slechts 10 min. toe te staan, werd toen aangenomen en sedert waakt de waarnemende voorzitter, Vorst Dalgorukoff, met een zandlooper by zich, dat die termgn niet wordt overschreden. Het resultaat van de langdurige bespre kingen is geweest, dat de Doema besloot tot bet benoemen van eene «agrarische com missie”, welke bestaan zal uit 99 leden, van welke reeds 91 zyn gekozen. De taak dezer commissie is verre van gemakkeiyk. Men kan maar niet zoo de gronden gaan verdoelen, zooals de boeren zouden wenschen. Er doen zich allerlei quaesties voor om trent den aard en de uitgestrektheid der toe te kennen gronden, de voorwaarden der onteigening en vele andere meer, welke alle een grondig onderzoek vereischen. Het zal dus heel wat tgd kosten en ’t staat te be zien of de boeren zoolang geduld zullen hebben. Gedurig gaat het in de Doema nog heftig toe. Zoo werd een verklaring van het Minis terie, welke werd voorgelezen door den Procureur-Generaal Pavloff, en waarin be toogd wordt dat de Regeering niet kan tus- schenbeide komen by gerechteltyke vonnissen, begroet met de uitroepen: «Moordenaars! Beulen.” Verscheidene sprekers vielen in krasse bewoordingen de Regeering aan. Zy wezen op «de wanhoop, welke het geheele land overmeestert en welke, naar hunne meening, leiden zal tot vreeselgke gebeurtenissen, en den priester Atanazieff werd een vurige ovatie gebracht, toen hy zyn rede besloot met de woorden: «de toorn Gods zal de ofhciëele boosdoeners treffen, en zy zullen zich niet achter de wet kunnen verschuilen, als het volk zjjn geduld verliest en in opstand komt.” De Russische socialisten, die vro verkiezingen der Doema tegenwerkt! ken nu hunne partygenooten op de te steunen, om niet het Ministi hand te werken. Het gist weer erg onder de arbeiders te St. Petersburg, Moskou en andere steden. Ook de matrozen te Kroonstadt zyn op- gezind en de boerenonlusten in vele iciën breiden zich uit. aseiyk is de toestand voor de Israëlieten _5t. Te Bjelostok, in het gouvernement Ino, zyn ernstige anli-semitische onge- .ïdheden uitgebroken, welke tot een be paald oproer werden. De gebeurtenissen te Bjelostok hebben door geheel Rusland een diepen indruk gemaakt. Van verschillende zjjden wordt verzekerd, dat de officiëele lezing, als zouden de Israëlieten door het werpen van een bom naar een processie de verontwaardiging des volks hebben gaande gemaakt, ten eenenmale onwaar is. Graaf Witte, de oud-Premier van Rusland, vertoeft op *t oogenblik voor herstel zyner zeer geschokte gezondheid in Frankrijk, waar hy aan een berichtgever van «Le Matin” o. a. verzekerde, dat alleen gezondheids redenen hem tot aftreden noopten en dat de verstandhouding met den Czaar zoo goed altyd geweest is als maar mogeiyk was. «Myn verbeven meester, verklaarde Witte, is altyd welwillender voor mg geweest dan ik verdiende.” De Franache Kamer heeft een langdurig debat gehouden over de staatkunde der Regeering, waarby het nog al eens heftig toeging. De afgevaardigde Basly viel de mynmaatschappyen aan, naar aanleiding van de ramp te Gourridres. Aandeel der lidmaatschap der Prov. Staten in het district SliedTecht (1907), het vaste voornemen heeft geen candituur aan te nemen. Die voornemen zal heden kenbaar worden gemaakt aan het Centraal Comité. 1 gemet Uit goede bron kan «De Tyd” enkelt mededeelen, dat nu vaststaat, dat Dr. Kuyper binnen betrekkelgk korten tgd weer aan het i actieve politieke leven gaat deelnemen. Hg I zal in de Tweede Kamer den zetel van Dr. Brandts innemen, welke Z.E. zal worden ingeruimd, en ook de hoofdredactie van «De Standaard” zal weer door Dr. Kuyper worden waargenomen. Nader meldt men uit Schiedam aan de «Nieuwe Rolt. Courant”: Naar aanleiding van het gerucht, dat Dr. Brants zgn Kamerzetel zou inruimen, om Dr. Kuyper gelegenheid te geven weder in de Kamer te komen, wordt ons van ver trouwbare zyde medegedeeld, dat daarvan by den persoon, die dit het allereerst zou moeten weten niets bekend is. De Staatset. no. 142 bevat de statuten der navolgende vereenigiagen: Alblasserdamsche gsclub te Aiblasserdam. (Gewyzigde statuten.) Koopmansvereeuiging „Gorcum”, te Gorin- chem. (Wyzigingeu in de statuten.) De Gereformeerde Gemeente van Giesen- dam, te Giesendam. Het bgzonder reglement politie voor de rivier de Hollandsche bevat de navolgende bepalingen: Art. 1. Dit reglement is van toepassing op de rivier de Hollandsche IJsel, van 75 M. beneden het benedenfront der Waaierscbut- sluis boven Gouda (gemeente Haastrecht), tot de vereeniging met de rivier de Nieuwe Maas IJselmonde. Art. 2. Het is verboden, in het riviervak van 100 M. boven tot 100 M. beneden de Mallegatsluis te Gouda, met een vaartuig eene andere ligplaats in te nemen dan den schipper door een beambte van de sluis wordt aangewezen. Art. 3. Eene sleepboot mag niet meer dan tien vaartuigen te gelyk sleepen. De vaartuigen mogen niet terzyde van de hen sleepende boot en niet onderling naast elkander of in eene dubbele rg gesleept worden. Art. 4. Overtreding van dit reglement wordt, voor zoover daartegen niet by de wet of het Algemeen reglement is voorzien, gestraft met geldboete van ten hoogste honderd gulden. Het hoofdbestuur der Maat- schappg „tot Nut van ’t Algemeen" deelt mede, dat, ter vervanging van de heeren Mr. j.. H. Worst, te Amsterdam, die voor de op hem uitgebrachte benoeming, ter vervanging van Mr. J. Kruseman, bedankt heeft en van Mr. G. Jaunink, die zich ver plicht ziet, wegens drukke werkzaamheden, met 1 Juli a.s. zgn lidmaatschap van het hoofdbestuur te doen eindigen, door de commissie, samengesteld volgens art. 45 der wet, zyn opgemaakt de volgende dubbeltallen: Vacature—Kruseman (voortdurend wegei het bedanken van Mr. J. Worst): Mr. J. i L. Böhtlingk, ambtenaar van bet Openl Ministerie bg het kantongerecht te Amt... dam, en Mr. G. den Tex, directeur van de Surinaamsche Bank te Amsterdam. VacatureJannink: A. E. J. Bertling, in specteur der registratie en aftredend voor zitter der commissie, volgens art. 11 der wet, te Leiden, en J. van Loenen Martinet, em. predikant, voorganger der afd. Bussum, van den Ned. Protestantenbond, redacteur van «De Hervorming” te Bussum. Bg den directeur der Wees- inrichting te Neerbcsch is dezer dagen een gift ingekomen van f 5000 voor de nationale collecte, waarvan de opbrengst, thans f 80 651, strekt tot schulddelging. De rechtbank te Rotterdam veroordeelde Dinsdag j.l. A. den O., 37 jaar, arbeider te Jaarsveld, wegens beleediging van een ambtenaar, tot 7 dagen gevangenisstraf; A. P. den H., 19 jaar, broodbakker te Bergambacht, wegens mishandeling, tot f25 boete, subs. 15 dagen hechtenis. De rechtbank te Rotterdam veroordeelde Donderdag j.l. P. J. G. K., 26 jaar, koopman te Gouda, wegens verduis tering van 2 rgwielen, tot een jaar gevan genisstraf. De rechtbank te Utrecht ver oordeelde Maandag j.l. C. M., 23 j., timmerman te Benschop, beklaagd van diefstal van een zaag ten nadeele van G. G. en verduistering van geld ten nadeele van P. v. B., tot f 10 boete, subs. 10 dagen hechtenis. Het in verschillende voorkomende bericht omtrent de c van een sanatorium voor longl Leersum is naar ons gemeld -1-^Trig te beschouwen. jde bron verneemt men, dat de 1 tot oprichting van een dergelgk jslaagd is in de nabybeid van arbeiders in de winsten, belooft, is slechts een s der quaestie. De heer Vaillant deed der Regeering heftige verwyten en voorspelde dat z(j vallen zal, wanneer zy beproeft baar pro gramma uit te voerQ" Ten slotte betoogd en sociale hervorming zakelgk zyn, en door e stand zullen komen, al tegen te houden. De Minister van Binnenlandsche Zak» de heer Clémenceau, verdedigde de houdi der regeering op welsprekende wyze, tegenover den heer Jaurès, die een wilde voorstellen om de regeering te in haar houding by de arbeiders-on heden, bewees hy wél een vriend werkman te zgn. „Ik ben zoo weinig een vgand der arbeiders," riep bg den socialisten toe, „dat ik ben wil verdedigen tegen u.” De eerste zitting van het hof van cassatie te Parys, ter behandeling van het Dreyfus- proces, werd door een groot aantal belang stellenden bggewoond. Er waren leden van de familie Dreyfus en kolonel Picquart. Maar de hoofdpersoon, Alfred Dreyfus, was er niet. Zooals vanzelf spreekt is ue belangstelling in deze zaak lang niet zoo algemeen als vroeger. Door den rapporteur Moras werd voerig rapport voorgelezen. „Men zeide hg, «de zaak als rechtszak als politieke zaak behandelen.” IIy herinnerde aan de geschiedenis van het proces en wees op de nieuwe feiten, welke, als zy bekend waren geweest, zeker de meening der rechters te Rennes gewyzigd zouden hebben. Moras constateerde, Ministerie vernietiging Rennes eischt, zonder Hy gaf voorts een ovei lingen te Rennes en komt dat de geheele Dreyfus zaak is geweest. In het Britsche Lagerhuis heeft de be raadslaging over de nieuwe onderwyswet al eenige dagen geduurd en slechts weinig is men gevorderd. Na zes dagen was men nog aan het eerste artikel. De heer Ban nerman, Eerste Minister, heeft toen den wyzen maatregel voorgesteld om het debat over 17 dagen te verdeden. En na een langdurig debat werd dit voorstel aangenomen met 262 tegen 121 stemmen. Een arbeidersafgevaardigde, Thorne, heeft de Regeering gevraagd of de Engelsche vloot een bezoek zal brengen aan Kroonstadt, waarin hy een vriendschapsbetuiging aan Rusland ziet, welke hg met het oog op de binnenlandsche aangelegenheden, vooral ook de laatste Israëlietenmoorden in Rusland niet te rijmen vindt. De Engelsche Regee ring schgnt echter niet geneigd de Russische daarover aan te spreken. Wel heeft nu, naar de «Standard” bericht, Minister Grey medegedeeld, dat de Engelsche gezant te St.-Petersburg om volledige inlichtingen be treffende de treurige gebeurtenissen te Bjelostok gevraagd heeft. Men spreekt er ook weder van, dat de groote geldmannen van alle landen onder wie zooveel Israëlieten zgn maatregelen moesten nemen om Rusland tot betere be scherming van zgne Joodsche inwoners te dwingen, door die betere bescherming als voorwaarde te stellen voor hunne medewer king bg leeningen enz. De ilaiteche journalisten, die, zooals reeds gemeld, een bezoek aan Engeland gaan brengen, dat tien dagen zal duren, hebben te Bremen, in den beroemden Raadskelder een byeenkomst gehouden, waar zg werden toegesproken door den welbekenden journa list William Stead. Er is by het gezelschap maar één dame, mevrouw Braun, mede redactrice van een Duitsch sociaal-democra- tisch blad. Voorts zyn alle groote Duitsche bladen vertegenwoordigd. De toestand van den Duitschen Rgkskanselier, Vorst von Bülow, die, gelgk men weet, op het eiland Norderney vertoeft, blgft zeer gunstig. De Keizer bracht hem een bezoek en beeft by gelegenheid van een feestmaal te Cuxhaven zyn groote biydschap betuigd over bet vol komen herstel van den Rykskanselier. Koning Haakon en Koningin Maud van Noorwegen zyn aan boord van het schip .Heimdal" te Drontheim aangekomen, waar zy worden gekroond. Zy werden door een jubelende volksmenigte begroet. Amerika. President Rooseveld en de commissie uit het Huis van Volkstegen- woordigers zyn overeengekomen dat by de voorgestelde wet betreffende onderzoek yan vleesch een jaarlgksch bedrag van 3 millioen dollars beschikbaar zal worden gesteld voor dat onderzoek. De vleeschmaatscbappgen behoeven niets daarvoor by te dragen. Provinciale Staten Znid-Holland. De rekening wegens enkel provinciale en huishoudeiyke inkomsten en uitgaven over het dienstjaar 1904 sluit met een voordeelig saldo van f116,161.361/!. Uit het jaarverslag omtrent de werken, waarvan de uitvoering of het toezicht is opgedragen aan den hoofdingenieur van den provincialen waterstaat, biykt, dat bg wyze van proef het onderhoud van het huis, be woond door den Commissaris der Koningin, in eigen beheer werd uitgevoerd, d. w. z. dat* noodzakeiyke werken aan den voor dat werk meest geschikten persoon werden op gedragen. Ondersteld wordt, dat dit zal biyken niet alleen te zyn beter, maar ook goedkooper. De ondervinding alleen zal daaromtrent uit spraak kunnen doen. De haven te Schevenin( en het toegezegd subsidie fondsen, ad f 300,000, ’s-Gravenhage uitbetaald. Voorgesteld wordt de begrootingen voor 1905 en 1906 te wgzigen en o. a. voor 1905 met f 151.20 te verboogen. Voor de toren restauratie te Monster wordt over 1906 f 1300 uitgetrokken. Voorts wordt voorgesteld, de jaarwedde van den gaarder van het Bolwerk te Gouda met ingang van 1907 op het maximum (f800) te brengen; de bgdrage voor de ambacbtsteekenschool te Bodegraven, aan die gemeente, nader te bepalen op f150 ’sjaars; aan de ambacbtsteekenschool van den Ned. R. K. Volksbond te Leiden f350 per jaar subsidie te verleenen, een en ander onder verschillende voorwaarden. Voorgesteld wordt afwgzend te beschikken op het verzoek der ambacbtsteekenschool te Noordwgk, om verhooging van subsidie tot f250. Voorts wordt voorgesteld, om het subsidie aan de industrieschool voor meisjes te Rot terdam te verboogen van f3000 op f3500 ’sjaars (gevraagd is verhooging tot f5000). Eindelijk wordt voorgesteld, als beschikking op het verzoek van aangelanden van het RynSchiekanaal, benoorden den Leidschen- dam, onder Veur, om de verdediging der oevers van bun landen langs den Vliet ten laste der provincie te nemen bet voorstel tot voltooiing van het Rgn- en Schiekanaal aan te houden, totdat omtrent de oever- voorziening een beslissing zal zgn genomen. de diaconie met den rland van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1