En WUnctt Eet flinke Slaprpgi PRESERVER. KAASPOEDER Ataliers voor Pflotografia, Oproeping. Bekendmaking. Broodbakker Ziekenfonds. Waarschuwing! Goud en Zilver. Schildersknechts vaste Arbeider begint heden tegen ongekend lage prjjzen. Schoonhoven. Maatsch „DE FAAM". PERSONEEL Een nette Jongen, Bakkersleerling Dienstbode. Tweede Meid, Dienstbode. 1 Boerenarbeider, pM(8 RIJTUIGEN „A.V.LS."-Rtivtel - Attentie III Herbert's Kaasklenr Vat is PRESERVER??? A. N. VAN ZESSEN, j gggg"- Bouwmanswoning, Landerijen, Bloedmiddei. J. ZltLSTRA, Gouda. Lustrumfeest Gemeenteraad van Schoonhoven. Advertentiên. 50-jarig Huwelijksfeest T e vredenheidsverklariig. Zoidplupolder in Schleland H. L BALLOT, loUrk A. t. (L HOVEN Vz., ENTINGEN H. ANKER, Tandarts CHARLES COHEN, Pratestaiteninoit te Ameide. BEKWAME DE GROOTE NNF" Gostnnmrokken in goede kwaliteitM&ntelcostnmes en Blouses vorden zeer goedkoop opgeruimd. Een Bakkersknecht VRAAGT DOESBURG'S Honing-, Ontbijt- en Gemberkoek en Amsterd&msche Korstjes. Boter- en Zandgebak, Boterbatons en Botersprits. V. H. DOESBURG, SCH00NH0VENSCHE SPECIALE RIJWIELHANDEL A. VAN IPEREN. „Minerva", „Peugeot", „F. N. en„N, 8. U. RIJWIELEN van af f 50,- en hooger geeft de Kaas ook INWENDIG de GEWENSGHTE FRAAIE kleur. H.H. Zuivelbereiders doet uw voordeel. Ghem. Fabr. KERBERT, Pnrmerend, Interc. Telef. No. 10. GUNSTIGE RESULTATEN Cheese Fama, Verkrjjgbaar voor Schoonhoven bjj de Firma P. SantmanGrossier PRESERVER PRESERVER PRtSfcRVEH ia het onmisbaar middel voor den kaasmaker. Blatchford's Kalverenmeel DUBBEL BASISCH PH0SPH0RZURE KALK Bg M. VERHEUL, Handel in Krachtvoêr-Artikelen J.ZIELSTRA BOL, KORT, SCHEUREN, KANKER EN BLAUW MELKZUUR, IJsselmonde j Woensdag 27 Jnni 1906. SEWIJZIGDE 0MN1BUSDIENST, aanvangende 25 JUHI a. s. J. N. BOTH. H. RIJNEVELD, BERICHT VAN INZET. BLEISWIJK, Totaal f 54500,-. WINKELHUIS, Brood-, Beschuit en Kleingoedbakkerij, Botterdam Schoonhoven. JOH. RAVESTEIJN, MOTOR-RIJWIELEN. H. v. d. HEUL, F. VAN ZESSEN, Groot-Ammers. Hoofd-Agent J. ZON, Woerden "T Dinsdag.middag half twee is de Kl ï«r u Hoen* hy trachtte wen nabij t middenveer te Sliedrecht met een sleepboot in verbinding te stellen, door deze overvaren. Waarschijnlijk heeft hy kien nog eenigen tyd op een roeispaan drijvende gehouden en is hy daarmee in de diepte verdwenen, want behalve zyn aak is maar één spaan aan wal gebracht. Aan een der waarborgkantoren kwam de vorige week een heer, die een zilveren pUat by zich had, waarin de stier van Potter keurig was gegraveerd. De plaat had tot onderschrift: „Rembrandt. De stier van Potter". De controleur maakte den persoon, die de plaat gewaarmerkt wilde hebben, op merkzaam op den onzin van het onderschrift, doch deze zei dat hy dat wel wist, doch dat zyn lastgever, een antiquair te Rotter dam, dit beslist zoo wilde hebben. De jonge Koningin van Spanje heen een nieuwe mode ingevoerd, welke reeds in Engeland door de Koninkiyke familie wordt gevolgd, namelgk 't dragen van kleine zonneschermpjes in plaats van parasols. Die schermpjes,vlakenlanggesteeld, dienen alleen ter bescherming van de oogen tegen de felle zonnestralen. Zy zyn zeer elegant en hebben het voordeel, dat zy niet als de parasols, oogen en hoeden bedreigen van degenen, die het voorrecht genieten met de draagsters te wandelen. BTADIIIKVWII. SchMDheven, «3 Juni. t Tot deelneming aan het voor bereidend militair onderricht hebben zich in deze gemeente 21 jongelieden aangemeld. f By de openbare verkooping op SO Juni j.l. door notaris D. Tegiuck alhier in het Heeren-Logement gehouden, zgn toegewezen Perceel 1. Het woonhuis A 365 met erf en tuin aan de Verlengde Lopikerslraat aan den heer B. H. Driesen alhier, voor f 3070. Perceel 2. Het woonhuis B 24 met erf en grond aan de westzyde der Nieuwe Haven aan den Heer C. Schoon Thim alhier, voor - 3250. f Waterstand van 24 tot en met 30 Juni: 7.07 hoog, n.m. 3.48 laag. Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Zaterdag 7.44 8.18 9.- 9.45 10.39 11.49 4.22 4.59 5.39 626 7.20 830 f Dat men met het geven van lief degaven uiterst voorzichtig moet te werk gaan, vooral aan personen die men niet kent, is dezer dagen weder gebleken uitdegroote teleurstelling die eene geachte ingezetene te dien opzichte heeft ondervonden. Het gezin n.l., waarvoor hier ter stede gelden zqn ingezameld tot verschaffiag van een scheepje, eenig huisraad, en dat zoo liefderyk van kleederen, warm eten enz. is voorzien, is nu gebleken dit geheel onwaar dig te zyn. Th Thans is uitgekomen dat de Burgemeester van Aalsmeer reeds op 6 Februari 1.L voor dit echtpaar heeft gewaarschuwd. Dat de vrouw den 14den Febr. 1.1. door de arr.-rechtbank te Zutfen werd veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf, ter zake van diefstal. Vóór dien tyd, op 17 Aug. 1905, werd zy veroordeeld door het kantongerecht te Zwolle tot f 10 boete of 3 dagen hechtenis, ter zake van het verwekken van burengerucht. In de voorgaande week werd te Lekker- kerk door haar echtgenoot getracht gelden byeen te zamelendoor het optreden der politie werd bp daarin verhinderd, de per soon ontmaskerd en het ingezamelde geld aan de milde gevers teruggebracht. Thans verzoekt de Commissaris van Politie in de 1ste afdeeling te Rotterdam, namens den echtgenoot, opsporing van de vrouw, die de woning heimeiyk heeft verlaten. Nog eens, men zy uiterst voorzichtig in de milddadigheid tegenover onbekenden. Er is in eigen omgeving zooveel stille armoede te lenigen. Vrydag-namiddag had vrouw Scheepmaker, wonende op den Ouden Singel alhier, bfi het schoonmaken der ramen in de Coöperatieve broodbakkery „Helpmekaar" het ongeluk, wegens het uitgiyden der trapleer, door een der ruiten te vallen Hevig bloedende liep zy naar de woning van Dr. De Jong. Daar zy dezen niet thuis trof, ging zy naar de apotheek der heeren Drs Hartong van Ark Van Son, alwaar een Toorloopig vorb.nd werd gelegd, óm daarna thuis verder te worden behandeld. Zy zal eenigen tyd het gebruik van haar rechterarm moeten missen. Vergadering op Vrydag 15 Juni 1906, n. m. fi/9 uur. Teaenwoordig de leden C. L. van Willens- wwrd, H. A. Schreuder, G. J. Niekerk, J W Valk, P. van Sonsbeek, J. G. Doesburg, 4 Kudltmburg, A. A. Gravaa Kooiman, H Mdan üïïi A. van Lomwei en P. Grenp. Voorzitter de heer P. K. P. J. van Sloten, burgemeestersecretarie de beer A. V Na" opening der vergadering door den voorzitter worden door den aecretariB de notulen van de vorige vergadering voorgelereD. De voorzitterAanmerkingen op de notulen De beer A. A. Graves Kooiman: BS de stemming over de wjt.ging van art. 1 van Hen hoofdelnken omBlag beb ik een voorstel en dat ia gevallen en nu boor ik fBIen, dat het vooretel van Burg en Wetb. met algemeene stemmen ia aangenomen. Ik maen zeker te weten, dat ik daar tegen gestemd heb; of is er geen hoofdelSke stem ming daarover geweest? ne voorzitterEr is gestemd over het V "ratel dat de te klasse zou iju een m- komen van f 500-f 660. Voor heiben toen oestemd de beoreu Niekerk en Kooiman; andere stemmingen zj|n er niet over geweest. ne heer P. van Sonsbeek: Ik meen, dat onze secretaris abusief gelezen heeft, dat ik de stemming in de vergadering van »i Mei beb deelgenomen. Dat was oiet ik, doch de heer Van Wilienswaard. De heer H A. Schreuder: Ik zou nog gaarne zien opgenomen in de notulen b) de stemming over die woningen, dat ik op verzoek van den heer Kooiman door u ver zocht ben de vergadering te verlaten. Ik ÏSS wel eens willen weten op grond waarvan dat verzoek tot mij is gericht. De voorzitter: Ik heb gedacht, dat als n rich verwijderde, men er zeker van was, d*Doaheer B-'a Schreide™ Het reglement H g.t „.nneer men niet aan de stemming d«? te nemen, men niet de ver- «•STXjSSTr 'léd"' ft verplicht nver ,XÏ",ïn stem uit te brengen, t.nz| Sn wet hem verscbonne, of om andere f'.*. ter beoordeeling en beslissing van redenen, ie r( gerekend inrden uiet tegenwoordig te z«n. Daarom heb ik verzocht .ga u heen, dan ^"h^'aTs^uder: U moeten toestemmen, dat wanneer ik niet goed voorgelicht beo, ik niet kan stemmen. De voorzitter: Ik dacht dat het beter was door u te zeggenga u liever even heen. De heer H. A. Schreuder: Is dat een verzoek van den voorzitter, dau is dat wat anders. De voorzitter: Het was geen „moet". De heer H. A. Schreuder: Dus het was geen noodzaak dat ik weg moest? Da voorzitter: Neen. Zgn er nog leden, die aanmerkingen hebben op de notulen? Dan zyn deze gearresteerd. Ingekomen zgn 22 reclames tegen den aanslag in den boofdeiyken omslag. Worden gesteld in handen van de fioan- ciëele commissie. Gedeputeerde Staten hebben de ontvangst bericht van de verordening op vee en vleesch, visch en andere levensmiddelen, waarvan afkondiging zal plaats hebben. Goedgekeurd zgn de wyzigingen en over- schryviogen van de begrooting 1906. Gedeputeerde Staten hebben bericht dat door hen wordt berust in het besluit, dat de Raad genomen heeft betreffende het verleenen van subsidie aan het Burgeriyk Armbestuur, tij stemmen echter niet toe dat hun college beeft bevolen de subsidie te bepalen op f 3400, doch dat de Raad in de vaststelling van het bedrag volkomen vry blgft, maar dat, wanneer hg een lager subsidie wensebt te geven, hg bevorens met een reorganisatie moet komen. Ingekomen is een adres van den beheerder der Militaire Muziek vereeniging, waarbij subsi die wordt gevraagd. Aangezien er by de begrooting is goed gevonden om subsidie te verleenen, zullen we er niet verder over discussieeren. Die post staat vast, maar men vraagt het zeker, nu er een nieuwe beheerder is. De heerG.J. Niekerk: Ik ben er erg voor, maar ik zou toch in overweging willen geven om te bepalen, dat zy dan minstens zóóveel uitvoeringen moet geven. Ik ben een van de grootste voorstanders, maar nu booren we haast geen muziek. Het idee van die subsidie is geweest, dat er voor bet volk gespeeld wordt en ik zou dat weer willen geven, mits er 5 A 6 uitvoeringen gegeven worden. De voorzitter De heer Niekerk stelt voor, de bepaling er aan te verbinden, dat er ten minste 5 uitvoeringen gegeven worden. Kunnen de beeren zich daarmede vereeni gen Allen Dan is dat aangenomen. Aan de orde is wgziging van de begroo- tioï) 1905. Het is de laatste wyziging, die Burg. en Weth. voorstellen op deze begrooting en wel tot een bedrag van f67,74, om even wicht te brengen met bet opmaken van de rekening. De beeren hebben kennis genomen van het voorstel en kunnen zich er wel mede vereenigen Dan is dat aangenomen. Dan heb ik een voorstel, dat de Raad my machtiging verleent om een gratificatie aan de Rijksveldwachters te geven van f 15 over 1905. Goedgevonden Dan is dat aangenomen. Aan de orde is een voorstel om opnieuw concessie aan te vragen voor bet heffen van veergeld. Burg. en Wetb. brengen de bestaande verordening onder de aandacht met deze wyziging, dat in plaats van „gesloten ver huiswagens f 0,80", het woord „gesloten" komt te vervallen en daarby komt „en petroieumwagens" en dan f 0,50 in plaats van f 0,80. De heer H. M. den Uyi: Wat betaalden die petroieumwagens nu? De voorzitter: Nu betalen zy als beladen boeren vracht wagens. De heer H. M den Uyi: Wordt bet nu niet te veel? De heer P. Greup: Als een particulier die pont had, zou by er voor bedanken om het voor dien prgs te doen, De voorzitter: Volgens de thans bestaande verordening betaalt men voor gesloten ver buis wagens f 0,80. Dat is voor wagens, zooals men die in de steden ziet en zooals er hier onlangs een verschenen is. Dat is echter hier een zeldzaamheidterwyi andere wagens met zware vrachteu, automobielen enz. f 0,40 betaleD. Die zyn wel iets lichter dan beladen petroieumwagens en daarom stellen Burg. en Weth. voor, om daarvoor f 0,60 te rekenen. Kunnen de heeren zich daarmede ver eenigen Dan is dat aangenomen. (Wordt vervolgd.) Raadsvergadering Alblaaaerdam. Woensdag 20 Juni 1906, n.m. 7% uur. Voorzitter: Jhr. V. H. de Villeneuve. De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd. Afwezig roet kennisgeving de heeren W. 't Hoen en A. P(jl; zonder kennisgeviog de heer A. M. Vroege. Ingekomen stukken: 1. Van Ged. Staten goedkeuring van het kohier van den Hoofdelykeu Omslag over 1906. 2. Van Ged. Staten goedkeuring van af- en overschryving van f 600. 3. Mededeeling van Burg. en Weth. dat er 31 Mei j.l. bg den gemeente-ontvanger f 1059,78% in kas was en deze in orde werd bevonden. 4. Schröven ran den beer A. Scbouwenaar met verzoek om ontslag als onderwyzer aan de vakteekenscbool in het scheepsbouw- teekenen en dat hg als lid van het Burger iyk Armbestuur, wegens vertrek naar elders, bedankt. De voorzitter stelt voor het eerste te ver leenen en een nieuwe oproeping voor een onderwyzer te doen, en aan het Burgeriyk Armbestuur te verzoeken een voordracht te maken voor een nieuw lid in dat bestuur. Wordt met algem. stemmen goedgekeurd. 5 Schrgven van de heeren H. J. Smit en Mr. J. P. van den Brink, directeuren der Aerogeen-gasfabriek. Adressanten melden, dat by het aannemen van de 30 lantaarns van de gemeente er geen rekening is gehouden dat deze in de zomermaanden zouden branden. Ook geven adressanten nogmaals in overweging om de gas- en petroleum-lantaarns, het aansteken en uitdraaien, door een persoon of college te doen uitbesteden, daar dit gemakkelijker werkt en er betere contróle te houden is. De voorzitter stelt namens Burg. en Weth. voor, aan bet eerste verzoek, wat hun biliyk voorkomt, te voldoen en f 65 te betalen. Ook het tweede punt hebben Burg. en Weth. erostigiyk overwogen, en ook dit verdient aanbeveling, daarom stellen Burg. cd Weth. voor het ealaris van de lantaarn opstekers weer op f 150 'sjaars te brenger. De heer C. van der Laan: Voor wiens rekening blgft het breken van kousjes en glazen De voorzitter: Voor de fabriek. Hierna wordt met algemeene stemmen het voorstel van Burg. en Weth. goedgekeurd. 6. Schry ven van 't bestuur van het fanfare korps „Excelsior". Adressanten nemen de vryheid den Raad te verzoeken, voor bet concours, ter her denking van haar 16-jarig bestaan, vanwege dtf gemeente eene zilveren lauwerkrans be schikbaar te stellen, als eere-prys in de eere-afdeeling. Voorts wgzen adressanten op de pryzen by dit concours, aangeboden door H. M. de Koningin en Z. K. H. den Prins der Neder landen en de Koningin-Moeder en vertrouwen dat de gemeente niet achterwege zal blijven. De voorzitter stelt namens Burg. en Weth. voor, aan het verzoek van het bestuur la voldoen. Burg. en Wetb, hebben gemeend, waar het H. M de Koningin en Z. K. H. den Prins der Nederlanden en H. M. de Koningin- Moeder behaagd heeft in het feest van „Excelsior" belang te stellen, de gemeente niet achter mag biyven. Wat de kosten van een zilveren lauwer krans betreft, f 50 kan voor de gemeente geen bezwaar zyn. Ook kunnen de inwoners dien dag genieten van dit grootscbe feest en des avonds wordt er een prachtig vuurwerk afgestoken, zoodat jong en oud zullen kunnen genieten. Op deze gronden adviseeren Burg. en Wetb. om aan genoemd schrgven te voldoen. De heer W. Goedhart: Wanneer is dit feest, mynheer de voorzitter De voorzitter: Den it. Juli, mynheer Goedhart. Daar niemand meer het woord verlangt, brengt de voorzitter bet voorstal van Burg. en Wetb. in rondvraag, hetwelk met algemeene stemmen wordt aangenomen. Na rondvraag sluit de voorzitter de ver gadering. VERVOLG DER NIEUWSTIJDINGEN. By bet departement van koloi mén is heden, 21 Juni, ontvangen het vof- geude telegram van den gouverneur-generaal vau Nederlandech-Indifi, zich aansluitende by het bericht in de Staatscourant van 12 Juni j.L, no. 134: „De vyand is uit de stelling Girsang nabjj bet Toba meer verdreven. Onzerzyds geen verliezen. Alle wederspannige hoofden zyu onderworpen." Verder biykt uit berichten van den gc- weateiykou militairen commandant te Makas ser, dat op 1 Juni j.l., by een poging tot vermeestering van de bergsteiling Bonto Asoe in de Toradjalanden (eiland Celebes) 1 inlandech militair is gesneuveld en 7 Europeescha en 18 inlandsche militairen be neden den rang van officier zyu gewond By Kon. besluit is Egbert Willem Justinus De Beyer, te Heerenveen, met al zyn wettige zoo mannelgke als vrouweiyke afstammelingen in den Neder- landschen Adel verheven met de praedica- ten van Jonkheer en Jonkvrouw. Met 1 Juli a.s. is aangewezen: a. aan den districtscommandant, tevens inspecteur der Ryksveldwacht in het derde district, H, B. van Rhyn, te Zwolle, het vierde district der Ryksveldwacht met de standplaats 's-Grarenhage; b. aan den dis tricts-commandant, tevens inspecteur der Ryksveldwacht in het vgfde district, T. M. E. Boelken, te Middelburg, bet derde dis trict der Ryksveldwacht, met de standplaats Zwolle. Het gerechtshof te 's-Graven- bage bevestigde het vonnis van de rechtbank te Dordrecht, veroordeelende A. J., stoker, zonder vaste woonplaats, gedetineerd, tot 1 jaar gevangenisstraf wegens diefstal van f 35, toebeboorende aan een Loteryveree- niging (het Hof vond termen tot verminde ring van die straf met den duur der voor- loopige hechtenis, waartoe de rechtbank kad beslist). De door de rechtbank te Rotterdam, aan P. M kleedermaker en liedjeszanger, gedomici lieerd te Nymegen, opgelegde gevangenisstraf van 2 jaar, ter zake van diefstal van gouden voorwerpen te Hoenkoop, werd door het Hof verhoogd tot 3 jaar. Ds. T. Lekkerkerker, predikdnt by de Ned. Herv. Gem. te Montfoort, heeft voor het beroep te Genemuiden bedankt 'llblaaaerdam, 21 Juni. De haven is thans uitgebaggerd, zoodat de schippers nu by laag water geladen de sluis kunnen naderen. Woensdag j. 1. maakte een fietsryder ge bruik, om in de versche bagger, welke later gebruikt moet worden om een kade achter het stek te maken, er hals over kop in te duikelen, zoodat hg zich in de haven moest afspoelen, tot groot vermaak der toeschouwers. AlhlMserwaard Vyiheeren- landen, 22 Juni De handel in kaas en boter biyft redelyk vlug met vaste pryzen: men besteedt thans in deze streken voor kaas f 24 t f 28, zware soort tot f 31 per 50 K.G. Goê boter f 0,65, weiboter f 0,55 per K.G. 'Auteide, 21 Juni. Voor het visschers- fonds te Pernis is deze week alhier gecol lecteerd een bedrag van f 17,60. 'Ammerstol, 22 Juni. De Waterloo- collecte beeft alhier f 5,13 opgebracht. Uit het verslag van den penningmeester der Zondagsschool bleek dat de inkomsten over 1905 hadden bedragen f 167,74; de uitgaven f 161,74, en er alzoo een batig saldo aanwezig was van f 6. 'Benschop, 21 Juni. Onze dorpsgenoot de beer D. Ooslerbeek werd deze week op twee plaatsen tegeiyk tot onderwyzer be noemd, n.l. te Hoogwoud en te Meeleren, gemeente Geldermalsen. Hy beeft de be noeming te Geldermalsen aangenomen. Ter deelneming aan het voorbereidend militair onderricht hebben zieb alhier it personen aangemeld. Dit onderricht zal dus in den a. s. winter niet worden gegeven, aangezien er minstens 20 deelnemers moeten zyn. De collecte ten behoeve van het fond* ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dieuet in de Nederlanden heeft in deze gemeente f 12,40% opgebracht. Door het bestuur van het waterschap „Benschop" is gunstig beschikt op etn adres van het dagelpksch bestuur van den AJge- meenen Nederlandschen Wielrydersbond, Toeristenbond voor Nederland, met verzoek een wegwyzer te mogen plaatsen aau den Polsbrotkerdam, op bet kruispunt der wegen Oudewater—Lopik—Benschop—Polsbroek. Terwyi de zoon van P. v. O. alhier in de hooiberg met eenig werk bezig was, had hy het ongeluk te struikelen en met een zyuer knieën in een hak te vallen. De dokter moest er aan te pas komen om de bierdoor ontstane diepe woüden te bechten. Tevens werd v. O. eenige dagen rust voor geschreven. 'Bergambacht, 22 Juni. De alhier ge houden collecte voor den Gewapenden Dienst heeft opgebracht f 20,08. Dinsdag 1.1. werd alhier een collecte gehouden voor bet fonds ten behoeve der ruim honderd weduwen en weezen van ver ongelukte visschers te Pernis, welke op bracht de somma van f 80,35. Tot deelneming aan het voorbereidend militair onderricht hebben zich alhier voor den a. s. cursus 27 jongelingen aangemeld. De toestand van den bouwman De Vries alhier, die de vorige week, Zaterdag, by de Haastrecbtscbe brug, eeu vry ernstig ongeluk bad met paard en wagen, is zeer gunstig te noemen en de wonden staan heel goed, zoodat by zich al weder met de bouwery kan bemoeien. 'BlMkeilgraai; 21 Juni. In de plaats van den heer A. Slingerland, die wegens voortdurende ongesteldheid heeft bedankt ale lid van het College van Zetters, is be noemd als zoodanig de heer A. Korevaar. De gehouden collecte voor den ge wapenden dienst heeft dit jaar f 10,96 op gebracht. Tot deelname aan het voorbereidend militair onderricht hebben zich 5 jonge lieden aangemeld. *61esen-Mlenwkerkf 22 Juni. Door eenige ingezetenen dezer gemeente en van omliggende dorpen worden pogingen aange wend tot oprichting eener afdeeling van „het Groene Kruis". Het stoomgemaal der vereenigde polders „Doet en Nederpolder", dat primo Mei moest proefmaten, nadert thans de voltooiing. Waar- scbyniyk zal Zaterdag a. s. de eerste proef worden genomen. De officiëele proefbemaling en oplevering der machine zal waarschgniyk over een paar weken (dus volgens contract twee maanden Ie laat) plaats hebben. §Qieseu-Oudekerk, 21 Juni. Ds. J. J. van der Grient, die j.l. Zondag middag afscheid heeft genomen van zyne gemeente, hoopt Zondag 24 Juni a. s. in de Ned. Herv. Kerk te Maassluis (3de pred. plaats) zyoe intreerede te houden, na des morgens te zyn bevestigd door Ds. Job. W. Groot Enzerink, predikant aldaar. 'Glesen-Ondekerk, 22 Juni. Onlangs is door ingezetenen van hier en Giesen- Nieuwkerk aan de directie der posteryen eenige wyziging in de bestellingen verzocht. Resultaat van dit verzoek: tweede bodeloop. Vertrek van Hardingsveld 2uur65piin. Aankomst Giesen-Nieuwk. 4 10 halte 4 40 Vertrek v. 5 20 Aankomst Hulpkantoor 5 40 Vertrek van 't Hulpkantoor met bestelling te Giesen-Oudekerk 6 uur. Aankomst te Hardingsveld 7.80. 'Groot-Ammers, 22 Juni. Door de kaashandelaars werd deze week de kaas bier en in de omstreken gekocht van f 26 tot f 28. Zwaardere soorten tot f29, kazen tot 20 K.G. per stuk tot f 33 de 50 KG.; de handel is redelgk. Deze week ging L. de JoDg, bandelaar in glaswerk enzmet zyn kar en honden van den dgk in de buurt Gelkenes en ge raakte er een jongen onder het voertuig. Met bet ventje liep bet gelukkig beet af; de schade aan het glaswerk was enorm. "Grotl-inmen, 22 Juni. Door een vertegenwoordiger van een commissie uit de gemeente Pernis werd beden in deze gemeente een collecte gehouden ten behoeve der ruim 100 weduwen en weezen en oude gebrekkige visschers te Pernis. De collecte bracht op f 55,60. Hendrik-Ido-Ambackt,21 Juni. De heer J. Rykse alhier is benoemd tot onder wyzer aan school no 12 te Arnhem. Uaenkaap, 11 Juni. Ia deze gemeente is dit jaar f3.77ij» gecollecteerd ten behoeve van het fonds tot aanmoediging en onder steuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden. 'floog-Blokland, 21 Juni. De collecte voor den gewapenden dienst heeft in deze gemeente f 3,60 opgebracht. Er kunnen in deze gemeente na 10 unr v.m. geen brieven enz. meer verzonden worden en de eerstvolgende buslichting heeft plaats den daarop volgenden dag ten 6 ure v.m. Tnans worden ernstige pogin gen aangewend, om daarin verbetering te brengen en bestaat er veel kans, dat er een postdienst ingevoerd wordt in aan fluiting op den treio, die te 5.08 uurn.ni. (spoortyd) te Arkel stopt. 'Hoornaar, 21 Juni. Tot deelname aan het voorbereidend militair onderricht in deze gemeente hebben zich tien jonge lieden aangemeld. 'Krimpen a/4 Lek, 21 Juni. Voor de voorbereidende militaire oefeningen hebben 32 jongelingen zich aangemeld. De oefeningen zullen dit jaar één maand vroeger een aan vang nemen en wel met October in plaats van November. Voor de betrekking van onderwyzer aan school No. 2 (hoofd de beer J. H. Dreee), hebben zich 22 sollicitanten aangemeld. De dienstbode Cbr. Albers gleed by bet water scheppen van de trap in de rif iét de Lek. De veerman P. Kalkman, die bet ongeval bemerkte, spoedde zich er heen en mocht met behulp van den heer P. van Namen haar behouden op den wal brengen, zoodat zy er met een nat pak en den schrik afkwam, De collecte voor den gewapenden dienst heeft opgebracht de som van f 16,75. wLekk«rkerk, 20 Juni. In deze ge meente hebben zich 45 personen laten inscbrgven om in den aanstaanden winter deel te nemen aan bet kosteloos te gefen militair onderricht. 'JLekkerkerk, 22 Juni. Onze dorps genoot, de jongeheer C. Roest Hz., is na afgelegd examen aangesteld als klerk by de Staatsspoorwegen: standplaats Fe^enoord. Mej. J. C. de Gruyter is geslaagd bg bet te Rotterdam gehouden examen voor vroedvrouw. 9— Van de werf van den heer J. van Limborgh is met goed gevolg te water ge laten een yteren boeieraak, groot 16 Last, gebouwd voor rekening van schipper C. Brnsse te Krimpen a/d IJsel. Terstond is de kiel gelegd voor een motorboot, groot 30 Last, met een motor van 20 P. K. van Renaes te Utrecht, te bouwen voor rekening van schipper W. Eerland te Lekkerkerk. "Meerkerk, 21 Juni. De muziek- vereeniging „Eupbonia" alhier neemt in de 8de afdeeling deel aan het concours dal Woensdag U Juli a.s. te Albiasserdam zal worden gehouden. Het verplichte stak is „Brignola", fantaisie originate, van A. Boscolli, en het stuk naar eigen keuze „La Vestale", ouverture, van J. G. Kastner. Heden morgen ruim 11 uur, by bet uitgaan der Cbr. School alhier, bad een on geval plaats, dat zeer ernstige gevolgen bad kunnen hebben. Het 5 jarig dochtertje van den heer M. A. v. d. geraakte tengevolge van een val onder een boerenwagen, waar van een rad haar over den voet ging. Niet in staat om te loopen en hevig uit den neus bloedende, werd zy spoedig opgenomen en huiswaarts gebracht, waarna geueeakundige hulp werd ingeroepen. A len werkerk a/4 IJsel, 21 Juni. De collecte voor den gewapenden dienst heeft in onze gemeente opgebracht f 14.36Vi De hooibouw ia nu in vollen gang. Wie eeu blik werpt op de landeigen ziet dan ook dat de landbouwers druk in de weer ztyn. Hier is men bezig met maaien, 't zy met de zeis, 't zy met de grasmaai- machine, dkar bet drogende gras keeren, en elders hopen zetten. Had men meer handen, men zou nog meer kunnen doen doch, het is een algemeene klacht, dat men aan geen werkvolk kan komen. Vandaar bet meerdere gebruik van machines. De opbrengst is over het algemeen zeer bevredigend. Op enkele plaatsen zeer ruim zelfs, eu wanneer bet weer wat wil mee werken, dan zal de hoedanigheid ook wel goed zyn. Htoaw-Ijekk«rUu»4,11 Juni. De heer J. Kraay, caod. tot den H. D. alhier, is be roepen tot predikant b\de Ned. Herv. Gem. te Voorden en te Bleskensgraaf. "OUslanÜ, 21 Juni. De collecte voor de zending, onlangs in de Ned. Herv. Kerk gehouden, beefl f 5,01V« opgebracht. Tot ondersteuning van den gewapenden dienst in Nederland heeft men alhier f 4,10 gecollecteerd. De hooibouw is alhier in vollen gang. Bjjna dagelgks hoort men het ratelend gelald der nrasmaaimachine, daar er aan arbeids krachten te kort wordt geacboten en de hooilanden behoudens goed weder een over- vloedigen oogst beloven. Er is voor den landbonwer reden genoeg tot tevredenheid, daar ook de weilanden aan het vee volop voedsel bieden. De bieten en aardappelen staan goed en kunnen buiten onvoorziene omstandigheden een goed beschot opleveren. De handel in vette varkens is in de laatste weken wat flauwer en er zyn jl. Maandag door den bouwman R. van Buuren 29 voor de export-slachtery ge leverd, die door elkander bet gewicht hadden van 220 halve kilo's, voor 23 cent het half kilo. 'Oadewator, 22 Juni. Dinsdag Ba- middag te rnim 6 uren bracht Z. D. H. de Bisschop van Haarlem, vergezeld van zyn secretaris, een bezoek aan deze gemeente, om in de R.-K. Kerk aan een groot aantal jeugdige lidmaten het H. vormsel toe te dienen. Vsn de woningen der Roomsch- Katholieken, zoowel buiten als binnen de stad, woei de Ned. driekleur met den Pause- lyken wimpel en onder statig klokgelui reed Mgr. de stad binnen, om zyn intrek te nemen in de R.-K. pastorie. Den volgenden morgen betrad Z. D. B. het altaar, onder een toe- passelgk g< zang van het koor. Daarna las Z. D. H. de H. Mis en sprak verder een ernstig woord tot de vormelingen en wees hen op de plichten, die zy eenmaal als Roomsch Katholiek hadden te vervullen. Na dit plechtig woord werd aan 107 meisjes en 87 jongens het H. vormsel toegediend. Te 12V» unr vertrok Z. D. H. onder klok gelui naar Woerden. De op den 18en dezer gehouden collecte voor den gewapenden dienst beeft aJbier opgebracht f 12,49Vt- De heer W. Hoek heeft aan de universi teit te Utrecht met gunstig gevolg z|n lata csndidaats-examen theologie afgelegd. Deze week werd onze gemeente be zocht door een zekeren heer B. uil Normandié (Frankrgk), ten einde eenige kennis op te doen van het kaasmaken. Na ook een kykje genomen te hebben in de Ouder- watersche stoomzuivelfabriek, bezocht by dën landbouwer D. te Willeskop. om een en ander van de bereiding in oogenschouw te nemen. Naar men verneemt staat dit bezoek in verband om te trachten in Nor mandié het Hollandscbe kaasmaken (vooral Gondsche) ingang te doen vinden. Met dat doel moeten al meer Hollandscbe streken door dien heer bezocht zga. PslNbrsek, 21 Juni. De in deze ge meente gehouden collecte ten behoeve van het fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Neder landen bracht f7.91 op. 'Streefkerk, 21 Juni. Tot deelname aan het voorbereidend militair onderricht, cursus 1906/7, hebben zich 25 jongelieden aangemeld. De gebonden collecte voor den ge wapenden dienst heeft f 13,42 opgebracht. VACATVREBEVBTBK op Zondag 24 Jnni 1906. King fiekssnksves. AMMERSTOL. 's Voorm. Ds. Brockers, van Krimpen a/d l^k. Ring Slle4recht. BLESKENSGRAAF. 's Nam. IV» uur Da. Van Vliet, van Ottoland. PAPENDBECHT. 'sNaro. 2 unr Ds. (jaere, van Wyngaarden. PROTESTANTENBOND tk AMEIDE. 's Voorm. 10 uur Ds. Bleeker, predikant der Ned. Herv. Gem. te Tiel. VISSCHER1J-BER1CHTEN, 'Asuseratsl, 21 Joni. Van Zaterdag 16 tot en met Vrydag 22 Jnni zyn alhier ter markt aangevoerd 38 zomerzalmenprgs per Vi kilo van f 0,80 tot f 1.30; 9 elften; prysper stuk van f0.30 tot f0,80; 1 Jakobs- zalm, prys per Vi kilo f 1,35. *KraüinfM,2i Juni. Deze woek werdt n ter markt aangevoerd 1497 zalmen; prys Winterzaim f 0,90 i f 1,50, prfis Zomerzalm f 0,70 f 1,10, pr(js Jacobszalmen f 1,— A f 1,30 per 6 ons. BEURSBERICHTEN. 21 Juni. Gert Nederl. Werkl. Schold. IV» 77»/# Dito dito 3 93 Oostenryk, ObL pap. Mei-Nov. 4 1008/a Dito Apr.-OcL 101V» Portugal, Oblig. le Serie. 3 Dito 2e 3 66 Dito 3e 3 67'/t Rusl. ObL Binnenland 1894 4 71 Dito 89/90 le en te uitg. 4 73 Dito 1880 4 72V« Dito Nicolal Spoorw. 4 76'/# Dito Gr. Russ. Spw.-my. *96 4 70V« Wladikawkas Spoorw.-my. 1894 4 74»/g Loten Amsterdam f 100.. 8 113 Loten Hong. Hyp.-Bank 4 181 Loten dito 11. 100 .3 120»/# Loten Theiss Reg. Ges. 4 158% Loten Madrid3 59% MARKTBERICHTEN. Bsdefiaven, 19 Jnni. Kaas. Aangevoerd 258 wagens, te ramen 11949 stuks, wegende pL m. 74 692 kilo; le soort Goudsche f 27,50 A 29,—, zwaardere f 81,—, le soort f 26,— A 27,—, Derby-kaas, le soort f 28.—2de soort f 26 50; Edammer-kaas, le soort i 28,50, Ie soort f 25,—. Handel matig. (jtoriachean, II Juni. Op de Maandag 1.1. alhier gehouden paardenmarkt waren til stuks aangevoerd. De volgende pryzen werden besteed: luxe-paarden f 350 tot f 650; werkpaarden f 150 tot f 300; tVi-jarige paarden f 200 tot f 350; IV» jarige paarden f 160 tot f 225; veulens f 100 tot f 160; hitten f60 tot f175. Vele buitenlandsche kooplieden waren aanwezig. Naar luxe-paarden was veel vraag, doch weinig aanvoer. €*•■4», 21 Juni. Kaas, leqnal. f28,—a f 30,—, Se quaL f 28,— a 17,—zwaardere f 31,—. Aangev. 91 partyen. Handel vrijwel. Boter: Pry9 der goe- fl,15 4 f 1,30, wei- boter f 1,05 A f 1,15 per kilo. Bstler4asi, 19 Juni. Aangevoerd 40 paarden, 648 magere en 785 vette runderen, lil vette, en 254 nuchtere kalveren, 287 biggen. Koeien en ossen 16 tot 38 cL, kalveren 84 tot 47 c. per kilo. Hchsenksven, 20 Juni. Boter, le qual. 60 cL, le qual. 55 cL per half kilo. Kaas f 26 a f 29 per 50 kilo. Vette kalveren 23 a 16 ct. per kilo. Vette varkens 21 a 23 ct per kilo. Biggen f 8 a f 11 per stuk. Nienwe aardappelen f 0,75 per 5 kon. Eieren f 3,76 per 100 stuks. Recr4ea, |o Jnni. Li» De aanvoer ter markt op heden bedroeg 157 par then. pr|e van Goudsche le soort f 17,- fflT-, le soort f 14,— a f 16, zwaardere f 29,— a 30,50, Edammer le soort f te soort f 15,— per 50 kilo. Handel vlug. BUBGEBLUKE STAND, fiekssnbsves. Vsn 19—21 Juni. Geen aangiften. Zoo de Heere wil en zy leven, hopen onze geliefde Ouders en S Grootouders HENDRIK OSKAM en ZWAANTJE VERBURG den 269t*n Juni a. s. bun te herdenken. Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Jaarsveld. Laat 's Heeren lof ten hemel rijzen Hoe goed ia 't onzen God te praten1 't Betaamt ons. psalmen aan te beffen, j j Die liefiyk zyn, en harten treffen. I De Heer wil onsin gunst aanschouwen, Hy wil Jeruzalem herbouwen; VerpAren en in vreé doen leven I Hen, die uit Isrel zyn verdreven. Getrouwd: PIETER MUL JOHANNA OPSCUOOR die, mede namens hunne wederzydsche Ou ders en Familie, hnn harteiyken en welgs- meendeu dank betuigen vopr de vele bi|ken van belangstelling, by bun Huweiyk onder vonden. Ouderkerk a/d IJssel, 11 Jnni 1906. Heden overleed, op den leeft|d van ruim 54 jaar, myn hooggeachts Com pagnon, de Heer PIETER GOEDEWAAOER oudste lid der Kassiers'-Firma T. GOEDE- WAAGEN ic Zonen alhier. W. DE MOL. Gouda, 17 Juni 1906. Het behaagde den Heere van ons weg te nemenns een langdurig en geduldig lijden, onzen innig geliefden Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, den Heer H. HO tl EN DOOR If in den ouderdom van 79 jaren en 9 maanden. Uit aller naam, Wed. H. HOGEN DOORN- Knoop. Polebroek, li Juni 1906 Heden overleed, tot ouze diepe droef heid, myn geliefde Echtgenoot, Vader,. Behnwd- en Grootvader, de Heer JACOB SCHOUTEN, in den ouderdom van 65 jaar. Uit aller naam, Wed. J. SCHOUTEN en Kinderen. Stol wy kersluis, 11 Juni 1906. Voor de vele bewyzen van deelneming, ons betoond by bet overiyden van onzen waarden Vader, Bebuwd- en Grootvader, den Heer JOSEPH VAN KLAVEREN, be tuigen wy onzen harteiyken dank. Uit aller naam, J. B. VAN KLAVEREN. Schoonhoven, 21 Juni 1906. Voor de vele blgken ven belangstelling en deelneming, betoond gedurende de ziekte en b| het overiyden vsn myn geliefden Echtgenoot, den Heer ARIE DEN BESTEN, betuig ik mgnen oprechten denk. Wed. A. DEN BESTEN- Eoouman. Groot-Ammers, tl Juni 1906. Oodergeteekende betuigt zgn dank man de VeeTen.«iy. „ALMELO", Hoofd- Agent de Heer A. VAN DER WOLF, Greel-AMers, voor de prompte uit betaling van zyne onteigende Pinken, lydende aan Boutvuur. ARIE SCHEP Dz., Groot-Ammars. Hierdoor verklaart de Oodergeteekende, dat de Mo COBMICK Greunehu* ohlne, met nieuw model vingerbalk, hem geleverd door den Heer J. H. OSKAM alhier, nooit genoeg kan worden aanbevolen, daar zy om baar uitstekende eigenschappen van korte en geiyke efeoyding van gras, gemak- keiyk loopen en daarby eenvoudige behan deling boren vele uitmunt. Deze Machine behaalde dan ook op den Maaiwedstryd, gebonden 18 Juni j.L te Hazerswoude, met 7 concurrenten den MART. VAN DER GRAAF Ax. Lekkerkerk, tO Jnni 1906. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den brengen ter kennis van belanghebbenden, dat, met machtiging van Heeren Gedep. Stalen der provincie Zuid Holland van den 19. dezer maand, G. S. no, 6, 4e ficbeee- vaart 4««r de Hehitdala vaa dea palder ln den LleueldUk te Mnerdreefct zal zyn AFGENLUïEH van den «den tel en neet 4ea 14den JULI 1900. Meerdrechtden ft. Juni 1908. Dykgraaf en Heemraden voornoemd. De Dykgraaf, J. H. van dkr TORREN Kx. De Secretaris, VAN DORT KROON. Allen, die iets te vorderen hebben van* of verachnldigd zyn aan den Heer ADRIAAN EIJKELBOOM te Braudw(jk, worden verzocht daarvan opgave of betaling te doea aan den Oodergeteekende, blanen 14 dagen na Meden. trngraaJV 16 Jnni 1908. Bh beschikking der Arrondissements-Recht- l^afc te Utrecht van 81 Mei 1906, is Onder- Mtsekende benoemd tot provisioneel bewind- foerder over WOUTER BOEB G»., Koopman, wonende te Bedegraven wiens onder cnrateele-stelling is aangevraagd. Oodergeteekende verzoekt by deze aan ge noemden WOUTER BOER Gkn. geen gelden af t» teven of hem crediet toe te slaan, en verzoekt voorts allen die iets van genoem den WOUTER BOER Gzn. te vorderen hebben of aan hem verschuldigd zyn, of gelden of goederen aan hem toebeboorende onder zich hebben, daarvan aan Onderge- teekende opgave te doen. F. VAN DEB 8TBAATEN, Bouwkundige te Gsada, Westbaven, B No. 201. Ondergeteekenden betuigen bun oprechten en welgemeenden dank voor de ganst en het vertrouwen, zoovele jaren als genoten. Tevens bevelen zy hun Zoon, sis hun opvolger in de zaak, minzaam by het publiek aan, hopende dat by in ruime mate de gunst en het vertrouwen moogt genieten. J. HUL en Echtgenoote. Ow4«rkerk w/4 IJsael, 11 Juni 1906. Daar wy ons in de zaak van JJÊW onze Ouders vestigen, bevelen wij ons minzaam in de gunst vsn bet publiek aan, hopende betzelfde volle vertrouwen waardig te biyven. P. MUL en Echtgenoote. 0«4erkerk a/4 IJ ceel, 11 Juni 1906. Werklte4en vaa CMr. beginselen I Wilt gg lid worden van een Ziekenfonds, wat uitsluitend vaa 4e le4ea is, en door die leden ail hu iai44ea zelf bet Bestuur wordt gekozen, en waar uit men voor elke 2 Cis. contributie by niekte één Gulden trekt; waar men ook by ziekte terstond wordt uitbetaald?! Welnu, wordt dan lid van de Cbr. Werk- lieden-Vereeniging en het daaraan verbonden Ziekenfonds. En laat toch niet langer met je spelen als de Kat met de Muis. Eeaige Chr. Werkliedea. Degenen, waar boomen of plauien nog niet flmk aan den groei zyn, worden ver zocht ze 4 k 5 avonden flmk te gieten met water of zeer daane modder en daarna omleggen met siootvuil of stroomest; als mede van nieuw geënte boomen de wilde loten onder den griffel gedeeltelijk weg te soyden en na 6 k 6 weken allemaal er af houden. Boomkweekery „KWEEKLUST", Greet-Awa naers. (voorbehoed- en genees tegen vleknlekle, worden verricht door Veeerts te Oadewater. OenUeedUfc «74, BOTTERDAM, is geregeld iederea Weeasdag van -9-12 uren te MekeeaMevea te spreken in bet Hkxrxn-Loczmkkt. GODSDIENST-OEFENING op Eeadag 84 Jaal 1W8, 's morgens 10 uur, onder leiding vsn Ds. BLEEKER, Predikant der Ned. Herv. Gemeente te T10L verkrygbaar in den Boekhandel van S. Wtt. VAN NOOÏTN, Schoonhoven. Gevraagd naar provincieplaats, solied PEM8OON, bekead naet graveerea. Brieven, onder No. 18, aan bet Bureau van dit Blad. Sevraagd, voor vaet werk, by J. H. POORMAKER te Oaderkerk a/4 (HiLl'NA.), or HERH. DE JONG Dl. to E.MHM. liefot terotood of orer 6 of 6 weken, een b(j A. N. ROOKEN, Berg.l.backt. Huis beschikbaar. Teratead gevraagd 1 mantel-Opruiming Eeaige aangesloten MANTELS en medellen vaa een verig seizoen tegen SPOTPRIJZEN. I ln de VERF- en VERNISFABRIEK kan nog eenig geplaatst worden, vast werk. Zich aan te melden ten kantore aan den Wal te 8ckooa koven. GEVRAAGD: P. G., liefst boven de 16 jaar, om in bet Bakkersvak opgeleid te worden, Fr. br. bg J. J. KLOPROGGE, lelt. C, Alblaauaerdam. WORDT GEVRAAGD: •f HALFWAS, P. G., by C EVEGROEN Wz. te Oaderkerk a/d IJeoel. Tegen 1 Augustus gevraagd een bg N. RIETVELD, Mr. Bakker, Hoog- Bloklaad. GEVRAAGD: of LEERLING, by H. DE VAAL, Vleeschhonwer en Spek slager, Schoou hoven. K Mevrouw NIEKERK Kooijman te Schoonhoven vraagt tegen ie een nette Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden. Tegen 1 Aug. of later wordt gevraagd eene nette P. G., van goede getuigen voorzien. Adres Mej. E. RIJKAART, Fluweelensingel 710, Mevr. J. TOM, Lekkerkerk, vraagt tegen 1 Sept. een nette VANILLESUIKER, PUDDINGPOEDER, Zyn delicieuse zaken, Maar als 't THOMSON'S merk niet is, Dan zal het U niet smaken. Prgsvraag 23 Dec. 1906. prima laivere SPECIALITEIT IN Banketbakker, LopikerslraatSchoon koven. goed kunnende, melkenwoning beschikbaar, by HUIG KAPTEIJN, Bouwman, Schuwagt, Lekkerkerk. Te WaddingaveeaD. VERHEUL j te Zeveakatsea: P. VI8SEB; te Maardreckt: J. MEIJEH8 geven veel voor in ruil tegen nienwe. Steeds gebruikte RIJTUIGEN voorbanden, waaronder: COUPÉ, BAROUCHET, TENTWAGEN, TILBURY'S, enz. Xe kaap een zoogoed als nieuw HEEREN RIJWIEL, merk „Burgers", met nieuw Tand wieltje, Pedalen, KettiDg, Braeketas, Spatscherm, Stuur, Buitenband en Dieuw Gemoffeld. Adres ROTH, Nienwpaart. NN* zyn gunstige kakeadkeid dankt bet ■t|i gamiochlneften gang, zyn «ieriyken kauw, „u„ OPBUimSB n. een ^ri( MOTOB-WJw«ro»der: te verkrygen op zeer gemakkeiyke beta- lings-condities. Br. fr.,doj 49", Burean dezer Courant. Door een net persoon te 8cbaaahaven ter leen gevraagd f 400,-r, tegen 10 per cent. Jaariyksche aflossing. Br. fr., onder No. 17, Bureau van dit Blad. Gedeponeerd. Daar Canaumenton gcwenackt, daar den Handel Opgericht 18S8. verlangd. zgn door zeer vele kaasmakers ook nu weer verkregeu met het gebruik van tegen de bekende gebreken: Bal, Blaaw en Bersten. Laat vooroordeel toch niemand weerhouden het aan te wendendoch koopt dan ook uitsluitend Ubeese FAma (wettig gedeponeerd) en bg de vele Winkeliers en Drogisten, wier namen de volgende week in dit Blad worden genoemd, voor zoover in deze streken woonachtig. is de behoeder tegen alle gebreken der voorkomt steeds het rymeu der kaaa. Praebligmiddel, aageérenaard. Uniulsbaar voor ieder kaasmaker. 0DCCCBVCB 13 h<3t middel by uitnemendheid ter voorkoming van nbdElII f CU scheuren, blaaw en bal worden der kaas. DfllïCLSt/ED gebruikt b(j de bereiding der kaaa, geeft de besliste IfCwEiH mil. verzekering dat men maakt: lo. Beter kaas dan vraeger; to. Meer UF1.D voor syn kaas. DDKZCEDUCD m*et men niet *lieen warm weör' docb 9teed9 s®* I ff CO EL ft f EU bruiken, om altgd de beste kaas te leveren. Uaar.ni mrto.1 l'UEaCBVtlH gebrek ln de kiuu, dua ook gebrek ln de aas. Preserver wordt geleverd in pakken van f 0,80, bg 6 pak i 4,00, eu is verkrggbaar bg en verder by: T. van der HLIJDENMeerkerk. K. VËKMLULEN, Langerak. J. de KLUiJVEK, Ottoland. T. LONjUNGH, Brandwijk. C. van ZL&>£i\, P. C. PEbbELSË, Giesen-Oudekerk. J. den OlllEK, Nieuwerkerk a/d IJ. O. CAbTELEIJN bERGAMBALHT. L. de HAAS, Molenaarsgraaf. C. van STEENIS, Noordeloos. T. TEKLOU W Goudriaan. W. van KEEb, Bleskensgraaf. A. H. v. d Ut HG, iyroLWUg. A. van LIMuOKG, Lekkerkerk HOFLAND, V list. voor het fokken en mesten van kalveren anovertrafftja. als beensterkeud voedsel voor fok- en mostvarkens onmisbaar. (Myn D. B, Pbospbarsure Balk bevat, volgens laatste onderzotk van bet Landbouwproefstation van Dr. VERWEY alhier*, 43.4 ia citraensakr uplusbaar (dus geheel verteerbaar) Pkaapkaraaar.) VI EEerimEBI gkrantie 80 eiwit en vet, uitstekend voê.- voor varkens, pry's f LJuudUniUEBL f 15,— per 100 K., dus Bleekt* 3 Ut. per voeder-eenheid. BOTTEBDIM, Heuingerdyk 40, en bekende Wederverkoopers, AASSTREMSFL UUILKftLtUKOb FABRIKANT is eeu vsarlrefi'eiykafdeend en enschadeiyk veorbeliaedmiddel am bet warden der kaas te vaarkomen. Tevens verkrygbaar: middel legen het epdregen Depóts te: Benthutxen V. d. Knijff. Bergambacht Berhenweiide Bedegraven Beskeep Haastrecht Haxerswonde Meerkerk klenwerkerk a/d IJ. N teawpeert bjj B. G. van Wijngaarden. W. Verwaal. C J. Scheer. T. Oskamp. Joh. Scheer. A. A. Matze. M. A. van Bekkum by K. Stole. Wijngaarden. Oudewater K. Sluijs. Oaderkerk a/d IJ.büC.Rademaker. C. Pu 8cbeen beven bteiwyk Streefkerk Vlist Waddingsveen Weerden IJselstein Zevenhuiaen P. de Jong. A. Natzijl. B. Brand. W. Verwaal. A. v. d. Heijden. F. Pape W. A. Pape. H. L. Bos. De BUBGEMEESTER van maakt bekend, dat de aldaar zal plaats hebben óp De Burgemeester voornoemd, P. F. VAN SLIJPE. (VISE-VERSA). Op Werkdagen: Van SCHOONHOVEN v.m. 8.- en «.30 n.m. Van GOUDA v.m. 10.30 en 6.«0 n.m. Op Zon- en Feestdagen: Van SCHOONHOVEN v.m. 0.80 en 7.- n.m. Van GOUDAv.m. 8.15 en 9.15 n.m. (8tadstyd.) De Uitvoerder, Zy, die de volgende week per rywiel naar het Utrecbtscbe Lustrumfeest wenschen te gaan, kannen geede plaatsing veer bnn Fiets vinden by Twijnstraat 77. DE genaamd „HOOP VLEIT DEIN LANDMAN", met aanhoorige onder te zamen groot 54.88.80 HEOTABEM, den 20. Juni 1906 ten overstaan van den Notaris REIJNDERS geveild, is toen in bod gebracht: Pare. 1 f 3400-, Perc. 2 f 17000,—, 3 13900,-, 4 6700,- 5 5500,—, 8000,—. De nadere veiling, bg verhooging en afslag, blpft bepaald op Woensdag 27 Juni a.s., des voormiddags te elf urenin het Logement „DE ZWAAN" te BldSWUk. Combinatiën: 1 en 2; 1, 2 en 3; 1, t, 3 en 4; 5 en 6; 1 tot en met 6. Wegens sterfgeval tegen zeer matigen prys te koop aangeboden een op een der beste standen te Mcboenboven, waarin ongeveer 20 jiar met goed succes iB uitgeoefend oen Zaak in tiraenten en Aardappelen en meer Artikelen. Br. fr., Nommer 20, Bureau van dit Blad. Door omstandigheden te kanp aangeboden, in een welvarend dorp op het eiland 1J8ÉLMOMDE, een welke 50 jaren bestaan heeft en een ruim bestaan oplevert. Wekeiyksche omzet 12 k 13 mud tarwe en 13 k 14 baalfjos bloem. Door deskundige of accountant kan de zaak nagezien worden. Adres, met fr. br., lett. L B, by ROTH- MEIJERS Boekhandel, Botterdam. In bet ATELIER le Schoonhoven eiken Woensdag gelegenheid van 9% 4V» uur. Prgscourant gratis op aanvraag. Aanbevelend Fhotograaf lu alle genres. By wielen vanaf f 50,— tot de fijnste kwaliteit, in alle voorkomende merken. Gratis onderricht. Reparatie-inrichting. Haastrecht. Bondsrywielhersteller. Fuiailleeren en vernikkelen van HUwielenle klas voor f 12,— per rywiel. Uok bet beste en goedkoopste adres voor alle le kwaliteit ONOEBDEELEN, als BANDEN, KETTINGEN, PENDALEN, HANDVATEN enz. Alle reparatiën aan Rg wielen voor biliyken prgs. Verkoopt uitsluitend le kl. By wielen. Aanbevelend, F. VAM ZUSSEN. Belaugrgk nieuws voor Varkens houders! VaKkENNZIEETE. BROUWER t« Portengen verzekerde my, dat hy zeven Varkens had liggen aan de gevreesde Varkensziekte. Al spoedig waren er drie van dood. Toen begon by de overige BInedmiddel te geven, met 't prachtig resultaat dat zy na drie flesschen te hebben gebruikt totaal waren genezen. Per flac. 55 Ct., 6 fl. a 60 Cl Verkrygbaar by den 6Q b» do bekende Dep#tb«i4era.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2