SWARTSENBURG’s KleiWE^G0U0yiBiwE8!i. Mcy’s StoWsdiB, A. J. ran der KOP, LA1VDB0UWL0TE1V, daar alle nummers worden JAC. MIST, KAPITALEN aangeboden als le hypotheek op Landerijen. PANDEN, bestaande in WONINGEN met daaronder aanwezige PAKHUIZEN en KANTOREN, ERF en GROND, thans verhuurd voor f 444,— per jaar. GROOT HARMONIE-CONCERT, RIJTUIGEN. MR. P. A. GREUP, EEN STEM UIT VELE HEERENHUIS, staande aan de Buitenhaven, waarin beneden: Suite, Vestebule, Keuken met Bjjkeuken, Plaats en Tuintje, boven: groote Kamer met 3 ramen aan de straat zijde, Balconkamer en kleinere Kamer, beide met riant uitzicht op de rivier de Lek. Thans verhuurd voor f 275,— per jaar, doch desverlangd dadeljjk in gebruik te aanvaarden. HUIS, N°. 27! opgesclireven en den prijs- winners onmiddellijk bericht wordt gezonden. Het beste adres voor het koopen van Eiken Planken. PIANINO. C. ROMEIJN, Waterpoort, Gorinchem. ÏV WESSANEN LAAN, Wormerveer. OPGERICHT 1735. KOUWELIJKE FABRIEKEN. f 2,50 en meer verdienste per dag. Voor verkiame personen uit den netten stand. Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente «▼•■tigd te AMSTERDAM, Damrak 74. De ABDIJSIROOP Schoonhoven. Aanbesteding. OPENBARE VERKOOPING te Haastrecht, KOFFIEHUIS met Ve rgunning te Oudewater. fA - - I I Rjjtuig- en Wagenmaker, DOELEN, SCHOONHOVEN. Rijwielhandel „De Concurrent”. Concurreerend levert B W. VAN BEDSEKOM te Ho enk o op, aan H.H. Land bauw era op proef LaBdbDBwwBrkmifiaa VOOR DEN HOOIBOUW. te geven door de Kleine Kapel der d.d. Schutterij te Gouda, OP ZONDAG 24 JUNI 1906, „DE STADS-HERBERG” te SCHOONHOVEN. G v. D. WOLF. FILIAAL 8LIEDRECHT. Rover, Raleigh, Osmond, Hodson, Wanderer, Brennabor, Westfalen, Burgers, Eenhoorn en verder alle bekende merken. Keuze uit meer dan 80 stuks in Heeren-, Dames- en Kinderrjj vielen met of zonder Vrjjwiel en Velgremmen. LIJNZAADKOEKEN, Papendrecht, aan bet Veer, om kontant geld, pnbliek verknopen 1 Vigilante, Landauwer, f 35,- RIJWIELEN f 35,- Goedkoopat en soliedst adres voor RIJWIELEN en ONDERDEELEN. Gebr. BBSSELAAÏ, Kassier en Commissionnair in Effecten SCHOONHOVEN, RIJTUIGEN. L VAN ZEVENHOVEN, Kattensinge), Gpuda. Credietvereeniging TE AMSTERDAM H.H. Landbouwers solide Naaimachines, HOOISCHUDDERS of HOOI H ARKEN, vraagt dan prijsopgave bjj D. J. C. v. d. GRAAF, la Landbouwwerktuigen, LEKKERKERK. H.H. Landbouwers! P. de VOS, Giessendam: WRINGTOBBEN, TONNEN, EMMEBS en KA AS VATEN, alleö vervaardigd van teak hout, zonder verhooging van prijzenverder THERMOMETERS, PEKEL WEGERS en MELKPEILDERS enz. enz., en wat verder tot den landbouw behoort, zooals: Booih&rken, Hooischndders en OSBORNE GRASMAAIMACHINES, die ten zeerste aanbevolen worden om vroeg tijdig aan te schafTan. EEN HUIS, Voorhanden alle mogelijke Schoenwerk. 1 TRORCHET, Schoonhoven, achter de Kerk, B 132. CentraalDepót LI. AKKER, Van Alkemadnstr. II, Rotterdu. ABDIJSIROOP Openbare Vrijwillige Verknoping. Notaris SCHELL Bouw- en Griendland, BDIT1IUID. Ovendeht. BOVEN-HARDINXVELD, Notaris J. KOEMAN, van: sc Aanbevelend a takers** te EEN ITS <TP Lotendebiet, loesl «i di 25 30 35 40 *5 50 0| >ningin Maai Woningen onder één A 508 en 509, BH" Overal mende Reparation te 1. Ani De 1 bjj den VAN 45 50 55 60 65 I 10 87 70 1 12 40 TE KOOP 1OOO voet Eiken Planken, zwaar 6Va en 5 cM.Bmg* leggers en Palen. Adres JOHs. NIJHOF, Ond-Albla rr» <n~ IV. 7. nee Veer één maand drie maanden ze» één Jaar aan de rivier bieden deze 'oede gelegenheid aan tot zaken met scheepvaart Dadelijk intaandt i- 1 JaarHJtaeh. IIJAreaU toch Ouderdom. ioo gMUrt kapitaal. ■<x>r maon en ITSCH nieuwe en üvni', drie i ÜAKKERS- ju we en ge- Voor slechts 130,— aangeboden een solii' hardt), nette kast, zond' voordeelige aanbi Adres Bureau Sch. Court Abdijsiroop bekomt, die de Heer likt heeftdeze alleen geneest en is ilesch, waarop de handteekening van den Iterdamvoorkomtalle andere is namaak Bilt, en bespeui bting. Ik kan u naar i jdedeelen dat ik van lezen ben. Ik heb n en mijn werk met L. in den feestelijk verlichten Tuin van ■T Entrée 10 Cents. K* Aanvang 7V» nur. «oor WW», voer rromr». ;|g j kjl» d s J "1111 Adres Notaris REUMER, Gorinchem. 1000 V»€. zwaar 6Va en 5 cM.. Palen. Adres JOHs. NIJHl wordt te koop >lide PIANINO (Bkrn- der gebreken. Zeer e d i n g. rant, onder No. 19. Eerste en eenige speciale Rjjwiel-en Motorenhandel. Oudst en bekendst adres voor beslist eerste klasse Rijwielen. Levert met steeds stijgend succes de bekende MH** Met twee en drie versnellingen tegen billijke priJsverhooging, ■POF en voor belanghebbenden gratis ter beproeving. BONDSRIJWIELHERSTELLER KLASSE. Wed. J. VUIJK te Kbimmm a/d IJsu; C. VAN WIJK te Oumzwatbs; Firma WOLFF «fc Co. le Gouda; IL v. d. DOOL te Slikdrkcht, Boveneinde; C. VAN STEENIS te Noohdmloos; FRANS VAN DAM te Goudkrax; J. DE KLUIVER te Ottoland; A. VAN WALSUM Pz., Oudkrkxrk a/d IJ.; W. DONKER, Kbimpkm a/d Lkk; C. C. VAN GENNEP te Moordrecht; L. POT te Nisuw-Lkxkjdilamd; Mej. KORTEWEG te Alblasskrdam; Wed. F. AMSING te Alblasskroam; I. HILGEMAN te Stbufurk C. SPELT te Nisuwpoort F. J. BATS te Stolwijk; J. ALES te Zkvkmhüizw, P. GOUDRIAAN te Capklli a/d IJskl; G. ELSEN AAR, Drogist te Slikdrkcht; W. J. VAN DAM, te Haastrkcht; G. DEN HOED te Bkrkkmwoudk. rceel zjjn tegen r bti den de Krimpenerwaard aanwgzing zal doen /oens- I 4 op orgens itingen Voedert uw Vee met de Zuivere Mnrwe Merk „STER” on „W L”, uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. Eere-Dlploma Parijs 1300. Negen Gomden Medaillon. Notaris BOS te Papendrecht zal op Vrjjdag 29 Juni 1906, des namiddags 2 uur, b stal van den Heer M. DER KEVIE te CALÈCHE, VICTORIA, TENTWAGEN, BAROUCHET, 2 ARRESLEDEN, TIKKER ra BOERENWAGEN. Rijwielen v. af f 35,— tot f 85,— met 1 jaar garantie. Binnenbanden v. af f 1,50. Buitenbanden v. af f 3,50. Voetpompen v. af f 0,75. Pedalen v. af 1,50. Kettingen v. af f 0,95. Verder alles tegen scherp concurreerende prijzen bjj Vraagt gratis Prijscourant.Handel korting. t gelden A deposito: vaat De Breimachlne-MaatschappU tot Be vordering van Huisarbeid THOB. H. WHITTIUK A Co., Keizersgracht 263, Amsterdam, verklaart hiermede openlijk, dat men, bjj doelmatige opvolging harer aanwijzingen, 13,50 en meer per dag kan verdienen, en dat zjj over een groot aantal dankbetuigingen beschikt van koopers harer .MIRAMAR” BREIMACHINE, alsmede officiééls rap porten van experts, die zonder onderscheid volkomen overeenstemmen in het beweren, dat hetgeen in one prospectus beloven, met de waarheid over eenkomt. Wjj koopen het werk. Men vrage pros pectussen aan bovenvermeld. adres. uit één stuk vervaardigd, is practisch, elegant, van echt linnen niet te onderscheiden en goedkooper dan het waschloon voor linnengoed. Verkrijgbaar te Schoonhoven i./h. Mag. v./d. Maatschappij „DE FAAM” en bjj C. KONING, Mazagjjn „DE STER". ibtenaar van hei woord. jn de Koningei regen gekroond ii -tzfn. De Bisachop Christiania hield een toespraak, waarna jngen werd. het hooggerechtshof taltaai den Bisscho] 3 om de schouders en werd door dei voorhoofd en d< TE KOOP een uieuw een gebruikt UTRECU' WAGENTJE, eeu nieuw een gebruikte TILBURY, gebruikte KAASBRIKKENeen KAR met Deksel, eenige niet bruikte RIJWIELEN, b|j verstrekt credieten tegen eerste hypotheek, onder borgtocht en in blanco, tegen zeer billijke rente. Voor aanvragen zich te wenden tot Mr. P. A. GREUP te Nch«enh«ven. WILT GIJ Agenten gevraagd. Voorko- ién worden direct uifgevoerd. Verkrijgbaar bjj TE KOOP OF TE HUUR door opheffiug der zaak wegens hoogen leeftjjd bestaande uit 3 Woningen, elk van 2 ver trekken, met WERKPLAATS en SCHUUR, waarin sinds jaren het Wagen 1 bedrijf is uitgeoefend. Om zqne gunstige ligging bijzonder geschikt voor het Hoepel- of Mandeomakersbedrijf. Bjj eventueelen verkoop kan 2/3 van de koopsom als eerste hypotheek er op geves tigd bijjven. Te bevragen bjj J. DE WIJMAN, Wagenmaker te Amelde. GoedgekeurdMj Koninklijk Besluit van 1 November X880,No. 28. DIRB0TÏUBKN I •r.OJ.LScbeTicbaven, E. W, Scott en J.F.L Blankenberg. Secretaris der Directie: Mr J. T. ScheticbaTen. Voltaekand Maatachnppoliik Kapitaal f 1.000.000.— VerMkwd Kapifaai 185.WI4.15 7J50 ▼araekerde Banta 2.920.206.08 Ontvangatan in 1004 O.Sï2.042.80i JUaarrcn op 81 lumber 1001 88.H45.819.M Tot II Docamb. 1004aan vartokurdon baUiald. (4.406.848.214 --- ^=.-~ Wr PRIJSGOVRANT OP AANVRAGE. W DE NOORD-BRABANTSCHE SCHOENWINKEL. Reparation net en billijk. Minzaam aanbevelend, Klooster Sancta teweegbracht Ik kocht toen direct f De Bilt, en bespeurde onmiddell lichting. Ik kan u naar waarheid mededeelen dat ik van 8 flacons genezen ben. Ik heb nergens geen last meer van .r_ verricht nu reeds 9 maanden mjjn werk met het grootste genoegen. Ik eet en slaap veer goed.” ET fiD I dezelfde soort LD1 ur H. VAN LENTEREN gebruil kenbaar aan een roeden band om de fit Generaal-Agent L. I. AKKER, Rott en geneest nooit! Sancta Paulo is een gezegend middel voor jong en oudzjj is altjjd J versterkt de luchtpijpen en longen en geneest onvoorwaardelyk tigsien hoest, de hevigste verkoudheid, asthma, keelpjjn, heeechheid, ihoest, bronchitis, influenza en alle borst- en longaandoeningen. Prtfs per flacon f 1,—, f 3,— en f 1) De Heer VAN LENTEREN woont ten huize van JOHs. DOORNENBOL. Landbouwer, langs de Soestdjjksche straat, Leyenscheweg te De Bilt. Verkrijgbaar bjj A. C. FIJN VAN DRAAT te SciiooifHovas; A. N. VAif ZESSEN, Drogist te Schoowhovdt G. van dir WOUDEN te Lkkkkrkkrk; G. S. ROSS te Oto-Alblas; J. L. VLOT te Oud-Alblas; W. van REES te Blkskknsgraat J. SCHUTTE te Molinaahsgraat C. van ZESSEN te Vuilmndam; T. TERLOUW te Goudriaan; M. v. HOUWENINGEN te Gimw-Nudwr., J. ZONNEVELDPiek te Hoornaar; C. BROUWER te Mkkrkxrk; G. BOUWMEESTER te Ti«nhov«n; P. G. J. dk JONG te Amudb; G. COLJE te Lopik; G. D. HOEK te Cabaüw; Jb. den OUDSTEN te Groot-Ammbrb T. MOLENAAR te Lkxmond; R. VERMEULEN te Langerak; K. VAN DAM te Bergambacht; is die van den Heer HENDRIK VAN LENTEREN. 1) Wat genoemde jongeman ons heeft medegedeeld, laten wjj hieronder volgen: „Kulas driejaar leed ik aan boratpleuria. Ik had vaak rillingen over het geheele lienaam en voort durend steken in de zjjde, die vooral hevig waren bjj de geringste inspanning van het lichaam, zooals gapen, hoesten enz. Ik had een onuitstaanbare pjjn op de borst. Ik was kortademig en zenuwachtig en had geen lust in mhn bezigheden. Eetlust had ik in *t geheel niet, terwjjl ondrageljjke boofdpjjnen mjjn leven vergalden. Ik was afgemat en lusteloos; ik kon geen stap verzetten of ik was moe. Ik bad voortdurend een drukkend en benauwd gevoel over mjj. Ik wist geen raad meer en bad alle hoop op genezing opgegeven, toen ik in de „Utrechtsche Courant" las, dat de Paulo zulke wonderbare genezingen een flacon bjj D. J. RADIX, jiljjk na het gebruik ver- 1 en onder dankbetuiging ABDIJSIROOP tot*M en De Notaris D. TEIJINCK te Schoonho- «JSI ven zal bjj inzet en afslag op Woensdagen 4 en 11 Juli 1906, telkens 's avonds 7 uur, in het Koffiehuis van den Heer LEENING aldaar, in het openbaar verkoopen 1. Een onlangs nieuw gebouwd 2. TWEE daarnevens staande BW* Door ligging r-* perceelen eeae goed uitoefening van alle in verband staande. Betaling der kooppenningen 15 Augus tus 1906. Tot het bekomen van nadere inlichtingen zich te vervoegen ten kantore van den No- taris TEIJINCK te Schoonhoven. te Giessendam zal op Vrjjdagen 29 Juni en 6 Juli 1906, telkens des avonds 7 ure, in het Kof- I iFffiWy fiehuis .DE DRIE SNOE KEN” te Hove»-Hardinxveld, bjj vei ling en afslag, in het openbaar verkoopen: taciiMfl foBW ■iet OPES GBOMD, gemerkt A 236 tot en met 241, aan den Djjk, perceelen DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van de Krimpenerwaard zjju voornemens op Woensdag deu 4. Juli 1906, des morgens ten 11 ure, ten huize van F. CHRISTENSEN t« Atol wUkerMlote by Gouda, bjj inschrijving aan te besteden: Perceel 1. Het vernieuwen van twee paar eiken alaiadenren in de noodolaia te Krimpen a/d Lek. Perceel 3. Het timmer-, metsel en teerwerk aan de kunstwerken der Opgeheven Vervening. Perceel 8. Het verven van drie ophaalbruggen van de Ver vening. Perceel 4. Het verlengen met 10 Meter van een duiker door den IJraeldlJk te NtolwlJkeralnia. Bestekken van ieder perceel zjj betaling van f 0,25 verkrijgbaar Fabriek-Landmeter van d" te Lekkerkerk, die aanwjjzing zal i op het terrein, van perceel 1 op Wc dag 27 Juni 1906 en van perceel Donderdag 28 Juni 1006, telkens des mor ten 10 ure, en bjj wien verdere inlicht., zjjn te bekomen. Inscbrjjvingsbilj etten kunnen worden in geleverd vóór den 4. Juli 1906 ter Secretarie te Onderkerk a/d IJaael en op dien dag vóór 11 uur ter plaatse der besteding. JAAIILIJKSCHE premie roer f 1000.- 18 64 „21 87 24 68 28 97 Allerlei geruchten over het a s. aftrede van het Haraioehe Ministerie, waartege de Doema zoo heftigen strjjd heeft aar gebonden, wordea uit oiheieuse bron tegei gesproken. Zelfs verzekert de Peterburg sebe berichtgever van .Ie Temps" dat, al Goremykin, de eerste Minister, aan aftredei denkt, bjj dan vervangen zou worden doo Generaal Trepoff! Trepoff, den gevreesde; •ud-commandant van St.-Petersburg. De Doema heeft opnieuw het Kabinet Goremykin haar wantrouwen betuigd ei aam voer de zooveelate maal een motii aan, waarin verlangd wordt, dat het Kabine zal aftreden, om plaats te maken voor eei ander, bestaande uit Ministers, die aan di Doema verantwoordelijkheid schuldig zjjn De bllaistere, die het wagen in de Doemt bet woord te voeren, worden op allei behalve aangename wjjze bejegend. Het be antwoorden van eene interpellatie, betreflTendi het gevangen honden van een partjjleidei der boeren, werd uog met opzettelijk stil zwijgen aangehoord. De Minister van Justitie herhaalde d< gewone verklaring, dat de Regeering nie aansprakelfik is voor feiten, die onder zelf standige Gouverneurs plaats vinden. Maar toen daarna Minister Stolypin optrad, werd het terstond rumoerig in de zaal Deze Minister bad zich te verdedigen tegei twee ernstige beschuldigingendrukken ei verspreiden door Ministeriêele ambteuarer van opwekkingen tot vermoorden vai Israëlieten en Polen, en de moorden U Vologda, Tsaritsyn en Alexandrofsk. Di Minister werd herhaaldeljjk door geschreeuw gefluit en gelach in de rede gevallen, zoodaf de Voorzitter de leden tot de orde mo roepen, en hun herinneren dat ieder in Doema vrijheid van spreken heeft. Een Israfilietisch afgevaardigde verweel daarna deu Minister, dat een ambtenaar die bekend had moordproclamaties te hebben verspreid, eerst een berisping, maar latei een nelooning had ontvangen. Toen daarop de Minister weer bet woord nam, werd hef rumoer zoo groot, dat hjj er van moesl afzien. Er werd geroepen: .Weg! Moordenaar I Aftreden!” enz. „Ik zal mjj door uw rumoer niet uit hel veld laten slaan. Ik ben bereid de volle ver- antwoordeljjkheid te dragen voor hetgeen onder mjjn bestuur gebeurt,” rei de Minister. Maar het ramoer belette hem verder t« spreken. President Muromzef schorste de vergadering en de twee Ministers verlieten de taal, nageschreeuwd door het geroep: .Moordenaars! Moordenaars!" Uit verschillende doelen des lands komen nog steeds berichten van toenemende gisting onder de arbeiders, boerenonlusten en vree: voor nieuwe muiterijen onder de soldaten. De Fraooclae bladen bespreken nog den strfd, welke in de Kamer gevoerd ii tusschen Minister Clemenceau en Jaiuès Een debat, zegt „ITudépeudance”, zooali alleen in de Fransche Kamer kan voorkomen De str(|d werd gevoerd tnsschen de voor mannen van de radicale en de socialistisch' frtl. over de vraag welke partfj het versl zou gaan in democratische hervormingen. Enkele bladen ineenen, dat er door dil debat een scheur zal komen io de meerder heid, het z.g. n. .blok”. Mur ook wordt verwacht, dat Jaurès ei zjjn 139 medeleden, ondanks het verschil de Regeering zullen steunen. De Kamer nam ten slotte een motie aan waarin hot regeeringsplan en de hervor mingen van het ministerie werden goed gekeurd. Voor het Hof van Cassatie beëindigd' Moras Vrjjdag i.L z|jn voorlezing over d' Dreyfus-xaak. H|j stelde de cassatie van hel vonnis te Rennes voor, beval echter teveni do verwjjziDg naar een nieuwen krUgsrast aan. Hl acht het bewezen, dat Dreyfus nie de schuldige aan het misdrijf is, waarvai hf ia 1894 en 1899 werd aangeklaagd. Do rivisie-handeling heeft volgens de wel echter niet alleen het doel om de onschuk van don veroordeelde te prociameeren, doet ook om de waarheid over de toedracht dei zaak te onthullen. Een nieuwe behandelinj der taak nu biedt de mogelijkheid, dat d' waarheid aan bet licht komt, waarom he easMtiehof in 1899 Dreyfus naar een nieuwe: krijgsraad verwees. Maandag j-L kwam de amt opoobMur ministerie aan bet Met groote plechtigheid zjji de Koningin van Hoorweg' de Oude Domkerk te Drontheün. van Christiania hie^ de kroningscantate gezoi De Justitiarius van L_. nam toen den Koningsmantel van bet en hing dien, te samen met den Bis van Drontheim, doo Koniog Koning Haakon knielde ei Bisschep gezalfd op het i handgowriëhten. Toen bjj daarna plaats had genomer op don troon, nam de Eerste Minister Michel sen de Kroon van het altaar en zette die te samen met den Bisschop van Drontheim den Koning op bet hoofd. De Minister vai Buitsnlandscbe Zaken overhandigde Z. M den scepter, Stesterasd Arctander den Rjjks appel en Staatsraad Olsson het Rjjkszwaard Telkens sprak de Bisschop bjj een nieuw' handeling een gebed uit en na de laatst' plechtigheid knalden 42 saluutschoten, gelijke wjjze werd ook de Koningin 1 gskrooad. B| de groote volksfeesten, ter eere vai de kroning gegeven, hield de Koning, dii prachtig spreekt, een toespraak tot het voll en wekte allen op eendrachtig te zjjn vooi het behoud van den samen ha i»g van het volk Onder het grootste enthousiasme eindig de Koning met deze woorden«Laat ons drie maal hoera roepen voor het Noorsche volk Duizenden stemmen zongen onder onbe schrjjfljjke geestdrift het volkslied. In Eagelaad is het weder in de laatst dagen buitengewoon warm geweest T Londen heerschte gisteren een ondraaglijk hitte. Ook ia heerscht buitengewon hitte. Uit Barcelona worden verscheiden sterfterenen door lonneeteek bericht. klooster ODSchadeljjkzjj den hardnekkigsi kink- en slfjml samen groot 5.14.76 H.A., benevens twee dak, gemerkt A 508 en 509, en een Schaar en Erf, A 344, alles gelegen te in 9 perceelen en combinatiën, alles om schreven in notitiëo, welke verkrijgbaar zjjn ten kantore van genoemden Notaris. op Woensdag 27 Juni 1906, des voormiddags elf uren, in BUJaUra het Koffiehuis van den Heer H. K. VERGEER, ten overstaan van GOED ONDERHOUDEN verdere BETIMMERING, nog twe« Halzen daarachter, ERVEN en GROND, aan de Groote Haven te Haastrecht, wgk B, Nos. 207, 208 en 209; Kadaster Sectie B, Nos. 1951, 1961 en 1953, groot 8 Aren, 40 Centiaren. Het Woonhuis aan de Groote Haven is aanvaarden in eigen gebruik den iguslus 1906. Huizen achter het Woonhuis zjjn te Samen bjj de week verhuurd voor f 1,85. Te bezichtigen de laatste drie werkdagen vóór de veiling van 9 tot 12 en van 1 tot 4 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren. Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd. Wordt te koop aangeboden bet van ouds en gunstig bekende KOFFIEHUIS, thans bewoond door G. VAN DER HORST, Wjjdstraat aldaar. Het Pand wordt verkocht met een ge waarborgde Vergunning. Inlichtingen van omzet en prjjs van ’t buis te verkrijgen bjj W. J. VAN DER MEER te Oadewater. 44 61 80 M

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3