1906. N°. 2729. Woensdag 27 Juni. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. BUITIILAID. Oreriiekt. BÏÏI1BLA1D. de voorzitter de sluit liog id.. voor: 3o. rin. wgk leift wan lezii mgi te igers, Klejjburg, De Jongen r afwjjzend op de adressen - wat de premie het fonds gaan -r te rordt tram- Igende ni bei Dirk V. ie S. f 10 U1TOAV1 VAN S. W. N. VAN NOOTEN tx Schoonhoven. 'waard (uitman iven- vjjk; SL L door voor van veld SMfflOVfflSffl illlIB ANT. werd betaald >egf230. dat de. de - van d* heeren de Boer, Stam De Jong of vrouw Plomp genegen isom la blijven, als het kantoortje in niet uit bet de volle ver- voor hetgeen ibeurt,” ui de Minister. 'lem verder te >f achorate de era verheten het geroep: j zoeken, blijft idhaafd en zal 1 worden, of ze De heer isVsen is wederom voorzitter liet en Djjkvt besluit dezer vergadering is van vrije liberalen opgericht en ituten van dien bond vastgesteld, dag 20 Juni 1906 vergadering aandeel- cekering bank „Am en Etud- 146 aan- De ver in voorzitter -enning vtftaidie. :te ’s Ministers be- "t der ..jj van tegeering i vinden i tegen u_ken en ibienaren jen van orden te De geschreeuw, dien,zoodat moest in de i aandeelhouders in ippg van Levens- kantore, gepresi- iris Mr. 1 der Ifjn Gouda Schoon- dezelfde als bjj den aan vang 1905. Een regeling omtrent van die lijn is nog niet getroffen. ntram weg op de Zuid-Hol- imen van de IJjn Spjjke- i kunstwerken gereed, De aarde- waarschijnlijk zal der werpen de verga- thans ambtenaar van het openbaar Ministerie bjj de kantongerechten in het arrondisst ment Amsterdam, ter standplaats Amsterdam. Bg Kon. besluit is H. J, Kronen burg benoemd tot burgemeester der gemeente IJsalstein. Bij Kon. besluit zijn, met ingang van 1 Juli, benoemd: lo. tot buitengewoon hoogleeraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte aan de rijksuniversiteit te Utrecht, tot het geven rui onderwijs in de oude geschiedenis Df, H. van Gelder, thans lecfcr aan die universiteit, en lo. tot buitt w faculteit der letteren rjjksasivsrsitcit tc l aanf laati van Ged. Staten, dat de bedrage van het Rijk in het herhalings- onderwjjs f 130,40 bedragen. van onderwijzers en onderwijze- om verhooging van salaris of bijdrage emeente in het rjjkspensioen. De stelt voor dit bg het aangehouden Ned. Oud. Gen. te behandelen. s wordt besloten. 'tfziging plan verhooging begraafplaats, oorzitter stelt namens Burg, en Wetb. ■U hek in plaats van achter de boomen te plaatsen. ir De Boer itter: ter stelt namens Burg, en het gat, oostwaarts van de te vullen en de kaai verder op irdt met algemeens stemmen - w van Maatochai ing en Lijfrente, te haren 74. De vergadering werd door den president commissar i Tienho1 i de instructie in vaststellen, rk geplaatst den klok- rzekerden met aandeel in drag uit te keeren, dat iet voorstel der directie eenige rd wordt w .ter gesloten. n Hoogen Raad is verklaard bet herhaalde van M. C. S., 4de Leidscbe door het gerechtshof te 1 Mei 1885 veroordeeld tuchthuisstraf wegens ver in gepleegd. a g jl. gehouden >ank te Dordrecht zgu Westlandschen stoomtramweg zjjn latwerken van de Ign Naaidwqk ■is en Maaslandschendam Delft iu adering van vrije libe- ‘lerale commissie van advies Zaterdag-middag te Utrecht voorzitterschap van Mr. Allerlei geruchten over het a. s. aftreden van het R«Mische Ministerie, waartegen de Doema zoo heftigen strijd heeft aan- gebonden, worden uit ofdcieuse bron tegen- gesproken. Zelfs verzekert de Peter burg- sche berichtgever van „Ie Temps” dat, als Goremykin, de eerste Minister, aan aftreden denkt, b(j dan vervangen zou worden door Generaal Trepoff! Trepoff, den gevreeeden oud-commandant van St.-Petersburg. De Doema heeft opnieuw het Kabinet- Goremykin haar wantrouwen betuigd en nam voor de zooveelsle maal een motie I aan, waarin verlangd wordt, dat het Kabinet zal aftreden, om plaats te maken voor een ander, bestaande uit Ministers, die aan de Doema verantwoordelijkheid schuldig zijn. De Ministers, die het wagen ia de Doema bet woord te voeren, worden op alles behalve aangename wijze bejegend. Het be antwoorden van eene interpellatie, betreffende bet gevangen bonden van een partijleider der boeren, werd nog met opzettelijk stil zwijgen aangehoord. De Minister van Justitie herhaalde de gewone verklaring, dat de Regeering niet aansprakel|jk is voor feiten, die onder zelf standige Gouverneurs plaats vinden. Maar toen daarna Minister Stolypin optrad, werd het terstond rumoerig in de zaal. Deze Minister bad zich te verdedigen I twss ernstige beschuldigingen: drukk. verspreiden door Ministeriele amb’.ci van opwekkingen tot vermoorde" Israëlieten en Polen, en de moorn» Vologda, Tsaritsyn en Alexandrofsk. Minister werd berbaaldelfjk door gr gefluit en gelach in de rede gevallen, de Voorzitter de leden tot de orde roepen, en hun herinneren dat ieder Doema vrijheid van spreken heeft. Een Israëlietisch afgevaardigde verweet daarna den Minister, dat een ambtenaar, die bekend bad moord proclamaties te hebben verspreid, eerst een berisping, maar later een beiooniug had ontvangen. Toen daarop de Minister weer bet woord nam, werd het rumoer zoo groot, dat hjj er van moest afzien. Er werd geroepen: „Weg! Moordenaar! Aftreden!" enz. „Ik zal mg door uw rumoer veld laten slaan. Ik ben bereid antwoordeljjkheid te dragen onder mjjn bestuur geb—. i,"-. Maar het rumoer belette hei spreken. President Muromzef vergadering en de twee Mmistei de zaal, nageschreeuwd door L „Moordenaars! Moordenaars Uit verschillende doelen des lands komen nog steeds berichten van toenemende gisting onder de arbeiders, boerenonlusten en vrees voor nieuwe muiterijen onder de soldaten. De l'raMChe bladen bespreken nog den strfd, welke in de Kamer gevoerd is tussehen Minister Clemenceau en Jaurès. Een debat, zegt „ITudépeudance", zooals alleen in de Fransche Kamer kan voorkomen. De strjjd werd gevoerd tusccben de voor mannen van de radicale en de socialistische over de vraag welke party het verst zou gaan in democratische hervormingen. Enkele bladen meenen, dat er door dit debat een scheur zal komen io de meerder heid, het z.g. n. .blok”. Maar ook wordt verwacht, dat Jaurès en zjjn 139 medeleden, ondanks het verschil, de Regeering zullen steunen. De Kamer nam ten slotte een motie aan, waarin het regeeringsplan en de hervor mingen van het ministerie werden goed- antwoordde 0. m., de bfjdrage bijzondere kweekscboh vergde (in 1903 f 363.C van opleiding vestigd wordei dien door d< in een aant richting der peil aan de eischen beantwoordde. Vandi het begrip kweekscl der ineenschakelings-commissie Minister niet langer nog niet den grondsh vormen kon. De heer bovendien niet medegedeeld, di van Antwoord van Minister Ki stellen van regelen bjj Koni. had io uitzicht gesteld, als niet spoedig inkwamen. B(j had spreker een gpiing bg Konii sluit reeds ver vóórbereid £- was het advies van het rgl ingewonnen en de inhoud Besluit komt geh« advies van de Lager Onderwjjs. Bjj de Memorie van Antwoord had de Minister reeds zijn voornemen van den nu uitgevoerden bestuursmaatregel te kennen gegeven, waartegen toen niemand opkwam. Daarna werden de détails van bet Kon. Be sluit uitvoerig verdedigd. De heer De Waal Malefjjt was niet bevredigd. Wel bad de vroegere Minister ongeveer gelijke voorwaarden gesteld, doch daarnevens stonden toekenning van het examenrecht en boogere stTbsidie. De heer Talma wraakte roep op het niet verschenen rapport ineenschakelingscommissie en met vr(j bitterheid verklaarde spreker, dat de Re""* wel een meerderheid zal kunnen tegen een mogelgk voorstel tot afkeuring van bet besluit. De beer Nolens wees op eenige be palingen, die hij gaarne veranderd zou willen zien, waarna de heer Goeman Borgesius bet Kon. Besluit verdedigde en er op wees, dat de gemaakte regeling bjjna geheel ge reed gemaakt was door Minister Kuyper zeive. Voorts verklaart hg door zakeijjke gedachtenwisseling gaarne tot overeenstem ming te willen geraken omtrent wijzigingen, die wenscheljjk en noodzakeljjk mochten zjjn. Tot Woensdag 27 Juni werd ten slotte de beraadslaging uitgesteld. Bg Koninklijk besluit is, met ingang van 1 Juli 1906: aan Mr. P. A. Pgnacker Hordjjk, op zjjn verzoek, verleend een eervol ontslag als ambtenaar van het openbaar Ministerie bjj de kantongerechten in het arrondissement Utrecht, ter standplaats Utrecht; en is benoemd tot ambtenaar van het openbaar Ministerie bjj de kantongerechten in bet arrondissement Utrecht, ter stand plaats Utrecht, Mr. A. F. M. Steenbergbe, wen Jonl een van rekening Rotterdam. 30, eene breedte van 4.90 en eene holte van 2.05 M. De boot wordt voorzien van een com- poud-maebine van pl.m. WO I. P. K. Langer Hl geweide, 15 Juni. In een onbewaakt oogenblik geraakte Vrjjdag jX het vijfjarig zoontje van G. J. van Nieuwpoort alhier te water. Hoewel Dr. W. Poolman spoedig ter plaatse aanwezig was, mocht hot hem helaas niet gelukken de levensgeesten bjj den kleine op te wekken. Lekkerkerk, 15 Juni. Vergadering van den raad 19 Juni. j.L Alle leden waren tegenwoordig. De notulen worden na lezing goedgekeurd. Ingekomen waren. Een mis sive van Ged. Staten, houdende afwijzende beschikking op het in de vorige vergadering genomen besluit, om te onderzoeken vrij stelling te verkrijgen tot het geven van onderwjjs in de vrjje- en orde-oefeningen der gymnastiek op de verschillende scholen. Van idem houdende goedkeuring van bet raadsbesluit om den onderwijzer K. Lodder, ofschoon weduwnaar zonder kinderen, zjjne vergoeding voor huishuur ad f50—te laten behouden. Van idem houdende mededee- lisg, dat in hunne vergadering is gehand haafd het besluit van de Gez. Commissie te Schoonhoven, tot onbewoonbaar verklaring van een blok van zes woningen inSchuagt. Nogmaals wordt terloops de opmerking gemaakt, dat bedoeld pand in zQn geheel maar vier woningen bevat, welke alle worden bewoond. Van hetzelfde college houdende mededeeling van het bedrag ad f130.40, als rjjksbydrage te ontvangen in de koeten van het herhalingsonderwjjs. Alle deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Voorts wordt besloten den onderwijzer aan de school voor M. U. L. O. den heer J. v.d. Wouden voor meerdere diensten tijdens de vacature van het hoofd dier school een ver goeding te geven van f5 per week, zjjnde f 30. Op voorstel van Burg, en Weth. wordt als lid der commissie tot wering van school verzuim benoemd de heer C. Smit, hoofd der school voor M. U. L. O. Vervolgens komen in behandeling twee adressen tot oprichting eenef centrale respectievelijk voor acytileengas en Benoid luchtgas verlichting. Wordt besloten aan beide voor zoover be treft het leggen der buizen in straten bjj de gemeente in eigendom of in onderhoud be- hoorend de vergunning te verleenen en over het al of niet aangaan eener concessie tot het voor de gemeente te leveren licht een nader onderzoek omtrent de vergelijkende kosten io te stellen. Ten slotte stellen Burg, en Weth. voor om te wjjzigen de ver ordening tot bet treffan van den hoofdeljjken omslag en te dezen opzichte de aanslagen te regelen zonder classificatie en tot het werkelijk, cjjfer van het inkomen waarna de vergadering wordt gesloten. *M»wrdel«M, 25 Juni. De collecte langs de huizen gehouden tot aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst, beeft alhier opgebraebt f 5,98. «Zeventallen, 25 Juni. De collecte voor het fonds tot aanmoediging en onder steuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden, heeft alhier opgebraebt f8, Voor het voorbereidend militair onder richt heeft doh slechts één jongeling op gegeven. tengewoon hoogleeraar in de culteit der letteren en wijsbegeerte aan de Jkfluniversiteit te Utrecht, tot het geve» van onderwjjs in bet Sanskriet, Dr. W. Caland, thans lector aan die universiteit. Onderzoek naar den oeconomi- schen toestand der landbouwers. Bü Koninkljjk besluit van 20 Juni 1906, no. 72 ia: lo. eene staatscommissie ingesteld, aan welke een onderzoek is opgedragen: a. omtrent den oeconomischen toestand der landbouwers ia Nederland, mede in ver band met de verschillende rechtsvormen, onder welke de grond wordt gebruikt; b. omtrent don oeconomischen toestand der landarbeiders in Nederland, mede in verband met het kleingrondbezit; 2. bepaald, dat door die commissie naar gelang van hare bevinding aan de regeering rapporten zullen worden uitgebracht en voor stellen zullen worden gedaan; 3. in die commissie benoemd: a. tot lid en voorzitter: H. J. Lovink te 's-Gravenbage; b. tot lid en secretaris; L. E. J. F. Mollerus te 's-Gravenhage; c. tot lid: J. B Westerdgk te Uithuizen meeden Dr. E. van Welderen baron Rengers te IJsbrechtum; Mr. H. Okma te Sneek; Dr. P. Hiddingh te Assen; B Berends Atn. te Dedemsvaart; H. A Huender te Eibergen S. Koenen te Wageningen; Mr. Dr. F. A. C graaf van Lynden van Sindenburg te Neer- langbroek; Jo. Zgp Hzo. te Wieringeri K. de Boer Czn. te Assendelft; H. F. Bl .te Haarlemmermeer; J. Smid te 's Grav*1" hage; Jhr. P. M. G. von Fiseune te Rjjswjjk; J. L. Verhoeven te Zuid-BeierlandI. G. J. Kakebeeke te Goes; Dr. G. W. Bruinema te Teteringen; G. M A Coovels te Helmond; J. Th. Verheggen. te Bruggenum; 4. aan die commissie toegevoegd als adjunct-secretaris, Mr. Dr. H. W. C. Bordewjjk te ’s-Gravenbage. Tramwegen in Zuid-Holland. - Omtrent den stand der werken van wegen in deze provincie wordt het vol{ meegedeeld De toestand hoven is nog van het jiar 1 de voltooiing Voor de stoomtram landsebe eilanden kwaï nisse Oostvoorne de lebalve de brug over de Berniase. baan werd aanbesteed en 1 deze Ijjo in bet najaar van 1906 in exploita tie komen. Voor de rjjkstramwegbavens te Hellevoet- eluts kwam de opstelling der aanlegponten gereed. Op den de kuns Maassluis Uitvoering. Met de uitvoering der verbeteringen in den bestaanden tramweg den Haag Naald- wjjk en *s Gravenzande werd begonnen Thans kan de „Dordrechtsche Courant” uit allerbeste bron mededeelen, dat de heer H. van Eaten, burgemeester van Ameide, zich bereid verklaart, een eventueels candidatuur voor de Provinciale Staten (1907) te aanvaarden, zoodat drie der vier voor- loopig genoemde candidates, n.l. de beeren Mr. Zaayer te Rotterdam, P. Loopuit, te Schiedam en H. van Eeten te Ameide, zich beschikbaar stellen. De verga ralen, door de liberale bijeengeroepen, is gehouden onder M. Tydeman Jr. Krachtens een Bond 1 zjjn de stat In de Woensdi»* gehouden algemeene houders der Levensverzekering L. sterdam” gevestigd te Amsterdam hoven, waren vertegenwoordigd deelen, uitbrengende 83 stemmen, gadering werd geleid door dei den heer Patrice Cramer. Uit bet verslag, door de directie uilge- bracht bleek dat, inclusief de gekapitaliseerde Igfrenle, op Uit. D-’cember 1905 verzekerd was f 5.869,177 met f 240.550,3d jaarltfksche premie, verdeeld over 76.101 polissen, terwijl deze cgfers op heden zgn 6 163,771 kapi taal met f 253 016,45 jaarifjksche premie, en 78.573 polissi n. De door den Wiskundigen Adviseur, Dr. N. P. Kapitein, berekende reserve wees eene vermeerdering aan van f 68 413,93 zoo dat de totale reserve bedraagt f 607.358,14 welke ruimschoots door rentegevende beleg gingen is gedekt. Volgens advies van de commissie, inge volge art. 25 der statuten tot het nazien der boeken en bescheiden benoemd, en bestaande uit de heeren Th. N. J. Gillessen, Dr. P. C. Vlaanderen en H. J. L. Schmed ding, werden de iukomstenrekening en de balans goedgekeurd en het bestuur décharge verleend van het gevoerde beheer. Het door teruggang der koersen geleden koersverlies werd geheel afgeschreren en het daarna verkregen winstsaldo ad f 7 406,55» na aftrek van f 1.504 rente over onver plichte stortingen, grootendeels besteed tot het doen van afschrijvingen en wel op: Kosten van oprichting en organisatie f 2.200. Meabilair en inventaris f 2.248,91. Diverse debiteuren f 258,64», waarna 4 pCt. dividend (coupon no. 9) aan aandeelhouders kan worden uitgekeerd. Vrjjdag 22 Jnni IJ. werd te Amsterdam gehouden de 25ste gewone j aar- gekeurd. Voer het Hof van Cassatie beëindigde Moras Vrjjdag j.L zgn voorlezing over de Dreyfuo-zaak. H(j stelde de cassatie van het vonais te Rennes voor, beval echter tevens de verwjjzing naar een nieuwen krfgsraad aan. Hj| acht het bewezen, dat Dreyfus niet de schuldige aan het misdrijf is, waarvan bf ia 1894 en 1899 werd aangeklaagd. Do rivisie-handeling heeft volgens de wet echter niet alleen het doel om de onschuld van den veroordeelde te proclameeren, doch ook om de waarheid over de toedracht der zaak te onthullen. Een nieuwe behandeling der zaak nu biedt de mogeltikheid, dat de waarheid aan bet licht komt, waarom het eassaUebof in 1899 Dreyfus naar een nieuwen krijgsraad verwees. Maandag jX kwam de ambtenaar van het openbaar ministerie aan bet woord. Met groote plechtigheid zijn de Koning en de Koningin van Mwwrwegew gekroond in de Onde Domkerk te Drontbeim. De Bisschop van Christiania hield een toespraak, waarna de kroningscantate gezongen werd. De Justitiarius van het hooggerechtshof nam toen den Koningsmantel van bet altaar en king dien, te samen met den Biaschop van Dronthaim, den Koning om de schouders. Koning Haakon knielde en werd door den Biaechop gezalfd op het voorhoofd en de handgewrichten. Toen bü daarna plaats had genomen op den troon, nam de Eerste Minister Michei- sen de Kroon van het altaar en zette die, te mswi met den Bisschop van Drontheim, den Koning op bet hoofd. De Minister van Buitenlandscbe Zaken overhandigde Z. M. den scepter, Staatsraad Arctander den R jjks- appel en Staatsraad Olsson het Rjjkszwaard. Telkens sprak de Bisschop bjj et n nieuwe handeling een gebed uit en na de laatste plechtigheid knalden 42 saluutschoten. Op geljjke wjjze werd ook de Koningin Maud gekroesd. Bjj de groote volksfeesten, ter eere van de kroning gegeven, hield de Koning, die prachtig spreekt, een toespraak tot het volk en wekte allen op eendrachtig te zjjn voor het behoud van den sameohang van bet volk. Onder het grootste enthousiasme eindigt de Koning met deze woorden„Laat ons drie- maai hoera roepen voor het Noorsche volk I” Duizenden stemmen zongen onder onbe schrijflijke geestdrift het volkslied. In Ewgelawd is het weder in de laatste dagon buitengewoon warm geweest Te London heersebte gisteren een ondraaglijke hitte. Ook in heerscht buitengewone hitte. Uit Barcelona worden verscheidene oterfemUen door zonnesteek bericht. of anders ergens anders te het genomen besluit gehanc aan vrouw Plomp gevraagd de functie wil bljjven waarnemen en anders een ander te benoemen. 13. De voorzitter stelt voor af- en ovei schrjjven op de begrooting f 138. Wo goedgekeurd. Na rondvraag vergadering. TWEEDE KAMER. Donderdag 21 Juni werd aan de leden der Kamer een missive van den tjjdelgken voorzitter van den Raad van Ministers mede gedeeld, waaruit bleek, dat de indiening der Koloniale begrooting niet uitsluitend van de Regeering afhangt en waarin tevens werd medegedeeld, dat de indiening der Nederlandsche begrooting zooveel mogelgk zal worden bespoedigd. Thans werd de beraadslaging over het Arbeidscontract hervat bjj artikel 874a van het Wetboek van Burgert jjke Rechtsvordering. Een amendement-Okma hierop werd met 44 tegen 42 stemmen verworpen, terwjjl het amendement-Limburg door den Minister werd overgenomen. Na goedkeuring van bet gewijzigd regeerings- artikel en de overgangsbepalingen was de behandeling van het ontwerp na 3 maanden debat ten slotte afgeloopen. Vrjjdag 21 Juni werd de bekende inter pellatie over de subsidieering van kweek scholen gehouden. De heer Van Wijnbergen zeide, dat het besluit van 8 Mei j.L tot vaststelling van voorschriften voor- en het verleenen van een rjjksbjjdrage aan gemeentelijke en bijzondere kweekscholen bij'velen een groote mate van ontstemming gewekt had. Daar door zal de oprichting van nieuwe kweek scholen bemoeilijkt en het voortbestaan van vele kweekscholen ónmogelijk gemaakt wor den. De subsidieering der kweekscholen dag- teekent van 1889. Toen werden rjjksbjj-tragen zonder nader onderzoek op aanvraag verleend. Bjj de nieuwe Lager-onderwgswe» wilde men op de voorstellen der ineen«chaktlings- commissie niet vooruitloopen. En nu heeft deze Minister toch een regeling vastgesteld, zonder dat het rapport dier commissie ver schenen is. Indien de Minister daarop niet had willen wachten, dan had hg met een ontwerp van wet moeten komen. Daarna werden verschillende artikelen van het regeerings-besluit aan ernstige critiek onderworpen. De geheele uitvoering (aan den districtsschoolopziener overgtlaten), de voorwaarden van een rjjksbfjdrage, het toe zicht enz., werden afgekeurd. Zwaar waren ook de eiseben omtrent de inrichting der lokalen gesteld, dat te meer klemde, wjjl van de 7 rjjks-kweekscholen, slechts 2 aan die zelfde eischen voldoen. Zóó ging het voort. O. a. werden ook de verplichte wekeljjksche lesuren aan critiek onderworpen. Ten slotte vroeg spreker, welke reden er bestaan voor deze zoo bezwarende regeling voor de bijzondere kweekscholen en of de Minister bereid was de regeling terug te nemen of te wjjzigen? De Minister van Binnenlandscbe Zaken uitvoerig. Waar, zoo zeide hQ jdrage uit de schatkist voor de «c/Lacholea zoo’n groot off >r "'”.000), moest de wflze op wettelnken grondslag ge in. Herhaaldelgk was boven- le inspecteurs gerapporteerd, dat itai kweekscholen noch de in- localiteiten, noch het onderwjjs- de eischen van goede kweekscholen laar de omlijning van :hool. Op het rapport .ommissie kon de wachten, dat trouwens lag van een regeling Van Wijnbergen had leid, dat de Memorie Kuyper zelf het unkljjk Besluit i de rapporten zjjn optreden Koninklijk Be- gevonden. Vooraf jjks-schooltoezicht J van het Kod. leel overeen met het unaniem drie inspecteurs van hst Ijjksche vergadering van aandeelhouders in I Gouda, 25 Juni. De voordracht v°°r de Atgemecne Maatschappij van Levens- hoofd de/ openbare school No. 3, luidt aldus: verzekering en Ljjfrente, te haren kantore, 1. IJ. Loopstra, te Meppel. 2. J.J.Hogen- Damrak 74. De vergadering werd gepresi- doorn, te Schoonhoven. 3. J. J-J- de Lange, doerd door den president commissaris Mr. te Scherpenisse. 4. J. v. d. Herberg, te G. van Tienhoven. 1 Minnertsga. 5. G. Landheer, te Rotterdam. Uit het verslag der directie bleek dat op Onze vroegere stadgenoot, de heer J. 31 December 1904 in behandeling waren gebleven 310 verzekeringen met f 1.319 664,— kapitaal, f 6 946.10 rente, dat gedurende 1905 ter verzekering werden voorgesteld 6396 verz., f22 067.559,01» id., f 511.010,57 id zoodat in 1905 behandeld zgn geweest 6706 verz f 23.397.223,01» id., f 517.956,67 id., Geweigerd werden 1035 verz., f 3.753.666,95 id., f 14 638,30 id., er bleven in behandeling 303 verz., f 1.379 300,- id., f 5.040,— id., te zamen 1338 verz., f 5.131.966,95 id., f 19.678,30 id., zoodat in 1905 werden af gesloten 5368 verz., f 18.264.256,06» id., f 498.278.37 id., de voorutigang bedroeg 2973 verz., f 9 268.204 79» id., f 394.172 46 id., op 31 Dec. 1904 waren verzekerd 35679 verz., f 124 043 133.01» id., f 2 492.001,92 id., zoodat op uit. Dec. 1905 verzekerd waren 38652 verz. f 133.311,337,81 id., f 2.886 175,38 id. De jaarpr. vermeerderde met f414 717,82, zoodat deze thans is f 5.835 461,19. Het gehe-le inkomen beliep f 11.234 598.04». De premie-res. vermeerderde met f5 637.046,88, zoodat deze thans bedraagt f 43.653 874,77 en het geheel der reserven f 44 121 926 06. Aan uitkeeringen en afkoop werd betaald f 3 958 156,195. Het Baid0 bedroeg f230.822,43. Commissarissen deelen mede, dat de reserve- berekening is opgemaakt door de directie, terwjjl zjj door den wiskundigen adviseur van commissarissen werd gevenfLerd, dat zjj zich overtuigd hebben, dat de opgegeveu cjjfers overeenkomen met de boeken der maatschappij en dat de ais actief opgeuomen waarden werkelijk aanwezig eu met juist heid gewaardeerd zjju. Commissarissen stellen lo. De balans en de rekening en verant woording goed te keuren. 2o. Het dividend aan de aandeelhouders vast te stellen op f 75,— voor de nietvol- gestorte en op f 235,— voor de volgestorte aandeelen. Aan de vprz de winst het bedi daartoe volgens he beschikbaar is. Deze voorstellen worden door de vergade ring zonder discussie aangenomen. Na behandeling van eenige ondi van huishoudeljjken aard dering door den voorzitti Door de niet ontvankelijk revisie-verzoek giftmengster”, 's-Gravenhage op tot levenslange tl giftiging 3 malei .In de Vrgda zitting der arr.-rechtb&. o. a. veroordeeld: A. S. te Gorinchem, overtreding honden belasting, vrijgesproken. P. K., huisvr. W. B. te Alblasserdam, mishand., f 3 of 3 dagen. J. T., F. D., J. M., P. A. in 't V., M B. te Hendrik-Ido-Ambacht, overtreding honden belasting, ieder f 5 of 1 dag. J. C. D. te Papendrecht, jachtovertreding, vonnis kantonrechter te Sliedrecht vernietigd, opnieuw veroordeeld tot 2 X ft0 oflxtd. A. S., W. K. en J. de J. te Alblasserdam, visscherjjo vertr., vonnis kantonrechter Rid derkerk vernietigd, opnieuw veroordeeld ieder tot 2 x f 20 of 4 dagen. Nog werden da volgende zaken behandeld: De eerst behandelde zaak betrof een diefstal van koffiebonnen, ontvreemd van een op de rivier de Waal onder Vuren voor anker liggend schip. De diefstal was gepleegd in het begin van April. De schipper had van de ver misdag der zakken per brief kennis gegeven aan den burgemeester van Vuren, die onmiddellj|k een onderzoek liet instellen. Het resultaat was, dat ten huize van den zoetelaar Hendrik van L., wonende te Her- wjjnen, een zak werd in beslag genomen, ge merkt S Y 4,overeenstemmende met het merk van een der ontvreemde zakken. Heden stond bekJ. wegens diefstal van dien baalzak terecht. Hg beweerde echter dien zak van een hem onbekenden schipper te hebben gekocht. De 13 jarige Aart v. V., uit Heukeium, was gedagvaard wegens diefstal, doch daar bekl. niet was verschenen, werd de behande ling dezer zaak, die volgens de kinderwetten met gesloten deuren moet geschieden, tot 18 Juli a.s. uitgesteld. In Bleskensgraaf schjjnt men in denlaatsten tjjd de gewoonte te hebben, dat wanneer er tussehen een paar personen onaangenaam heden zjju voorgevallen, een der partjjen op een goeden avond zich dau verdekt opstelt en bg het passeeren van de tegeupartg deze opeens aanvalt. Dit had Hendrik Timmer aldaar ook ondervonden. In den laten avond van 19/10 Mei huiswaarts keerende, werd hjj door den 19jarigen Dirk V. onverwacht aangevallen en op het hoofd geslagen, waardoor hjj bloedend ver wond werd, terwjjl bjj die gelegenheid de 26-jarige bakkersknecht Anthonie S. hem een slag op den arm toebracht, en dezen bovendien aan Anthonie de Vries, die zich daar ook bevond, een slag op het hoofd gaf. Achtereenvolgens stonden deze be schuldigden terecht. Het O. M. rtq'iireerde tegen 8 dagen gevang, eu tegen A ithonif boete, su'is, 3 dagen hecht. In de op Donderdag jl. gehouden zitting der arr. rechtbank te Tiel zgn o. a. veroordeeld: J. v. Z. te Leerdam, wegens vernieling, veroordeeld tot f 3 boete of 3 dagen hechte nis; V. te Leerdam, wegens vernieling, veroordeeld als voren; J. P. M. te Leerdam, wegens vernieling, vrijgesproken. Tot predikant bjj de Ned. Herv. Gem. te Moerkapelle is beroepen de heer N. van der Snoek, cand. tot den H. D. te Abcoude. De ressortale vergadering van Rotterdam heeft beeloten de Israël. Gemeente Lekkerkerk bjj niet-voldoeamg van haar aandeel in den reasortalen omslag v«n het ressortale verband af ta scheiden. :weel intstc opr leiljj MIEUW-LEKKEBLAMD. Raadsvergadering van Vrjjdag 15 Juni 1906. Voorzitter, Burgemeester L. F. J. van Vliet. Afwezig de heer J. Smit V. Notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. logekomen stukken 1. Mededeeling dat de Gezondheid commis sie over 1905 een batig saldo van f268.621/» heeft. 1. Goedkeuring van Ged. Staten voor het tgaan van een geldleening van f 2800, ten te van de gemeente voor het ophoogen begraafplaats. Mededeeling - 1 het 230,40 4. Adres ressen om v van de ger voorzitter t. adres van het Daartoe 5. Wjj De vooi voor, het er voor te -- De heer De Boer: Ik ben er niet voor om het vooruit te brengen. De voorzitter: Wjj meenen, dat het beter is, ten eerste wordt de begraafplaats grooter, dus we krjjgeu meer ruimte en ten tweede is het beter afgesloten voor het vernielen der boomen door de jeugd. De heer Klejjburg gelooft, dat het wen- scbeljjk is, het vooruit te brengen, men krjjgt dan een beter gezicht ook op de be graafplaats; bjj is van meening, dat het voorstel van Burg, en Weth. aanbevelens waard^ is. De heer Stam vraagt daarop of het ook voor den muur gaat. De voorzitter antwoordt daarop bevestigend en de beer Smit III zegt, dat het 1.50 M. er voor blgft. Het voorstel Burg, en Weth. wordt met 5 voor en 1 stem (De Boer) tegen daarop aangenomen. 6. De voorzittei Weth. voor om L. begraafplaats I brengen. W01 goedgekeurd. 7. Adres van Jansen, 't welk inboudt om in plaats van f 7,50 voortaan f 10,— voor het lantaarnopsteken te ontvangen. Op voorstel van den voorzitter wordt dit aangehouden tot de begrooting 1907. 8. Aanvulling van bet kohier honden belasting met f 19,50. Wordt goedgekeurd. 9. Reclames over den hoofdeljjken omslag. Deze worden deels gewjjzigd en deels on gewijzigd goedgekeurd. 10. Instructie van den klokkenist. Deze is in 6 artikelen saamgevat en wordt door den voorzitter voorgelezen. De heer Klejjburg kan zich in hoofdzaak met deze instructie vereenigen, doch wil liever wachten tot het nieuwe uurwerk er is en dan in overleg met den heer IJsbout handelen. Ook acht spreker het niet noodig, dat het luidtouw, als bjj art. 4 bepaald, in een kastje geregeld moet worden opgesloten. De voorzitter: Wjj doen dit omreden ’t de jeugd niet zoo gemakkeigk zal zjjn even in bet voorbjj wippen aan bet touw te trekken. Verschilende raadsleden verklarendat bet opbergen van htt touw wel noodig is, daar zjj zelf, nog jongens zjjnde, vaak aan het touw getrokken hebben. De voorzitter zegt juist nu voor den klokkenist te willet daar dan, ais het nieuwe uurweri wordt, door den heer IJsbout aan kenist veel wenken gegeven kunnen worden. Na eenige discussie wordt de instructie vastgesteld met algemeene stemmen. 11. Adres van het Ned. Ond. Genootschap, hetwelk in de vorige vergadering is aan gehouden en van onderwijzers en onder wijzeressen om verhooging of vergoeding van de bijdragen aan de rjjkspensioenwet, welke 5 pCt. van hun salaris bedraagt en die der onderwijzeressen 1 pCt. De voorzitter gelooft, dat er in de vorige vergadering voldoende over gesproken is. Ook heeft men nu nog eens goed er over na kunnen denken. Verder heeft de voor zitter in de vorige vergadering verschillende gemeenten genoemd, die hebben toegegeven aan het verzoek en zal daarom overgaan cijfers te noemen. De voorzitter heeft bjj deze cjjfers ook nog gerekend het adres van de hoofden en een paar onderwijzers, wat de gemeente op een vergoeding van f 279,50 zou komen te staan; wil de Raad tractementaverhooging, dit zou f 400 kosten, waarvan dit jaar nog f 200. De beer Smit III meent dat reeds vroeger een besluit is genomen voor de hoofden en daar onderwijzers en onderwijzeressen niet zoo’n hoog salaris hebben, daarin te moeten toegekomen. De voorzitter: Wat bedoelt u, mjjnheer Smit De heer Smit III: Op het laatste adres in te gaan, met het bedrag bedraagt van ben, die in I of daarin bijdragen. De heer Bongers zou voor willen stellen om eerst het adres van het Ned. Ond. Ge nootschap af te werken. De voorzitter wil eerst het een en dan het ander. De heer Bongers had eerst gedacht aan het adres toe te geven, doch is daarop terug gekomen. De gemeente heeft dit jaar echter zooveel uitgaven, dat spreker er bezwaar in beeft de uitgaven nog te verhoogen en er daarom tegen is. De voorzitter: Dan zal ik nu eerst in stemming brengen of de raad zich kan vereenigen met den geest van het adres om tegemoet te komen aan het verzoek en later bepalen hoeveel. Vóór stemden de heeren Smit IV en De Boer; tegen Bongers, Klejjburg, De Jongen Stam, zoodat er werd beschikt. 11 Rapport en De Jong of telefoniste te het raadhuis is. Na eenige discussie, waarin men nog op het rorte raadsbesluit wil terug komen, om het kantoortje bjj vrouw Plomp te late», e.' opeui Loopstr >rn, te Schooi Scherpenisse. Landheer, te- ize vroegere1 stadgenoot, de heer J. IJ pels ar, thans hoofdmachinist bjj de konink lijke marine, heeft met gunstig gevolg het examen afgelegd voor officier-machinist. Vrjjdag-avond zjjn van den 15 jarigen J. H. Kempens, wonende in de Pieter Both- straat alhier, in de werkplaats van de hout zagerij der firma Jan de Jong A Zoon, drie vingers onder eene cirkelzaag afgesneden, terwjji een 4e vinger erg gekneusd is. «Alblauaaerdam, 25 Juni. De alhier gehouden collecte voor deu gewapenden dienst heeft f 29,834» opgebracht. Zaterdag-morgen 11 uur werden in het gemeentehuis alhier herbesteed, de werk zaamheden aan school I ten behoeve van de teekenschool. Inschrijvers waren de heeren M. v. d. Plaat te Alblasserdam voor f 1193 en Adr. Molenaar te Molenaarsgraaf voor f 1299. De begrooting was f 1100 en het werk werd aan den minsten inschrijver gegund. Zaterdag-morgen 12 uur werden door het bestuur der Nederwaard, in bet polder huis alhier aanbesteed de werkzaamheden, volg ns aanwijzing en bestek aan de schut sluis alhier: Ingeschreven werd door de beeren H. Bakker, Giesendam, f 14396; B. van Eesteren, alhier, f 14848; A. de Kloe, alhier, 14899; Joh. Njjhof, Oud-Alblas f17400; J. T. v. Rjjnsbergen, idem, f 17378; M. J. Breedveld, idem, f 17400; D. v. d. Berg, West- maas, f 17775; T. v. d. Giesen, idem, f17870; S. v. d. Oever, Groot-Ammers, f 17970; Adr. Molenaar, Molenaarsgraaf, f 17999. Aange- zien Ged. Staten hun goedkeuring hieraan moeten geven, werd de gunning aangehouden. Bodegraven, 25 Juni. Ds. J. van Breu- kelaar, predikant bjj de Geref. Gem. alhier, heeft een beroep ontvangen naar Utrecht, Mei- en Beeicep, 25 Juli. Maandag 2 Juli a.s. wordt voor den Hoogen Raad behandeld de zaak van Alewjjn van den Berg, die door het Gerechtshof te Arnhem, wegens doodslag, is veroordeoM tot 10 jaar gevangenisstraf. Als verdediger treedt weer op de heer Mr. J. H. G. Bekker. De collecte voor den gewapenden dienst gehouden op 19 dezer langs de huizen der ingezetenen heeft opgebracht de som van f 4.511/» Hoentaop, 25 Juni. J Gambier van Nooten te Marirsqn heoron CodAputaorde Staten den tjjd van zes jaren tot v het waterschap Hoenkoop, Viii benoemd. $$KinderdUk, 25 Juni. Zaterdag j.L, werd van de scheepswerf der firma Gebr. Jonker met goed gevolg te water gelaten staal gebouwde goederenboot voor van den beer w. Goudsbloem te De boot heeft eene lengte van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1