Wei- es Bouwland, Bekendmaking. it Zevenhuizen, „Vooruitgang". Vrijwillige Openbare Verkooping De jaarlijksche te IJsselstein Gemeenteraad van Schoonhoven. rSï 1LSL£W^JSi. r.' Dankbetuiging. L SPAHR v. d. HOEK. Advertentiên. Eene party uitmuntend 18 HECTAREN, 39 AREN, 90 CENTIAREN. Notaris DEN BLEKER ANSICHTEN Ani®ld®» 16 Joju. N«r het maken tan ï£_^P ■poeiriool, le het veratraten van de Benedendamscbe straat en 3e het leggen eener nieuwe straat in het thans begrinde gedeelte der Frauschestraat alhier, den «»ten dezer publiek aanbesteed, was inge- schreven als volgt naar de drie perceelen in massa door; C. Pannekoek te Asperen, voor f 2239,- V T*° Joolmgen Oudewater, 2200,— Ter NfcUieD. 2100,— Lor. Streefkerk Ameide; 1748 naar perceel 1 door: P. A. van Kekem te Lopik, 1190,— A. btreefland Hzn. Ameide, 980,— J. Woudenberg 945 Chr. Streefkerk 888 naar perceel 1 door; Chr. Streefkerk te 110 naar perceel 3 door: G. J. Woudenberg te 749 Chr. Streefkerk 676*— de perceelen in massa zyn gegund "aan den tasgaten ïnschrgver, den heer Chr. Streefkerk iCT Geden-morgen is de vrouw van C. v. d. H. alhier door den vloer van den hooizolder op den steenen vloer gevallen en bekwam eene hevige verwonding aan het hoofd; zij ver keert helaas in zeer zorgeiyken toestand. Anunaeratal, 15 Juni. De voordracht voor onderwijzeres (vacature mej. N. van Houwelingen) aan de openbare school alhier bestaat uit de dames: K C. van Haatte vau Wotmerveer; P W. Ooms van Oud AlH.s H. M. de Goederen van Schiedam; C. A. van Ejjck van VlaardingenW. J. Smalheer van Zierikzee. cr7uDoor ^beer M. van der Kuil te Slikkerveer is bg onderhandsche aanbeste ding aan den heer Herm. Bode alhier opge dragen het verhoogen van de scheepswerf, voor de som van f1740. 'Jaarsveld, 15 Juni. De arbeider v.B. alhier zou de vorige week een zyner familie leden behulpzaam zffn met het afmaaien van een stutje dgkgras. Hoewel ervaren maaier, had v. B. het ongeluk op de helling van deu dijk uit te gigden, waarbij hg op de scherpe zeis viel. Zijn oor was deerlijk gewond, zoodat geneeskundige hulp moest worden inge roepen. Als men bedenkt, hoe licht do ver wonding zeer ernstig had kunnen zgn, dan was hier zeker nog een geluk bn een ongeluk. •Oudewater, 26 Juni. In de Geref. Kerk alhier heeft de collecte voor de Theologische Faculteit te Amsterdam op gebracht f 14,4fy*. SIAOHIIKVWM. Schaaaliaven, M Janl. f De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland heeft bg besluit van 11 Juni jl. herbenoemd tot lid van de Gezondheidscommissie, zetelende te Schoon hoven, Mr. P. A. Greup, advocaat alhier. f De hoer J. J. Hogendoom, onder- wyzer aan de openbare lagere Bchool ie soort alhier, thans tydelyk .werkzaam aan de openbare lagere school 3e soort, staat do 1 op de voordracht voor hoofd der openbare Bchool no 3 te Gouda. t De jaarvergadering van onder- wtyzers en onderwijzeressen in het arron dissement „Schoonhoven" zal plaats hebben op Zaterdag 1 Juli a. s., in het café van deu heer J. P. Leening. Als sprekers zullen optreden de heeren Dr. L. A. van Langeraad, van Lekkerkerk, en N. F. Perk, van IVunspeet; de eerste met het onderwerp: „Oude psalmberijming tot en met Marmx van St. Aldegonde"; de tweede met: „Het Nieuwe Teekenonderwjjs, toegelicht door buitenlandsche teekeningen en werk van leerlingen ren Nnnapeet". t In de Zaterdag-avond gehouden huishoudelijke vergadering van de afieeling „Schoonhoven en Omstreken" van „het Ned. Onderwijzers Genootschap" werd besloten, om flaanciéele redenen, dit jaar geen afge vaardigde te zenden naar de algemeene vergadering, die te Venlo gehouden zal worden. Maandag-avond vergaderde de afdeeling „Schoonhoven en Omstreken" vau „de Nederiandsche vereeniging tot afschaf fing van alcoholhoudende dranken", ter behandeling van den beschrijvingsbrief voor de talgemeene vergadering, dit jaar op 6 Augustus te Heerenveen te houden. Als afgevaardigde werd gekozen de heer A. Dijkgraaf. Het ledental bedraagt reeds 28, waarvan 16 op de vergadering tegenwoordig waren. f De uitslag van den schietwed strfid vanwege de schiet vereeniging, Aibiecht Ueiling" alhier, om een draagmedaille, aan geboden door den heer H. G. Geelhoed, welke wedstrijd heeft plaats gehad in de maand Juni en gewonnen moest worden met het schieten van 4 serieën met een maximum van 240 punten, is, dat die medaille werd behaald door den G. van der Wolf alhier met 211 punten; de volgonde mededinger behaalde 203 punten. f De collecten, gehouden in de Geref. Kerken alhier, ten behoeve voor de Theologische Faculteit der Vrije Universiteit te Amsterdam, heeft opgebracht in Kerk A f 3,16 en in Kerk B met Willige-Langerak f 6,65. f In deze gemeente heeft zich wederom een geval van besmetteljjko ziekte (febris lyphoMea) voorgedaan in het perceel op de Aibrecht Bejjlinggracht B 427. f Onze stadgenoot, de bjjna 79-ja- rige vischafslager P. G&iltard, heeft eeue zeer zeldzame operatie met uitstekend gevolg ondergaan. Reeds gedurende zeer veel jirea was hem boven den zevenden halswervel een z. g. vetweu gewassen tot oenen nu buitengewonen omvang. Hjj besloot, dit gezwel te doen verwijderen en j.l. Woensdag stelde bjj zich daartoe onder behandeling van Drs. A. Spahr v. d. Hoek alhier, wien het mocht gelukken, na eene operatie die twee uren duurde, de wen uit te nemen, die eene lengte heeft van 12 c.M. bjj 11) c.M. breedte in middelljjD. Het kolossale gewas vindt veel bekjjks en de patient, bg wien het verband reeds a. s. Donderdag (dus na 8 dagen) kan worden verwgderd, verhaalt gaarne boe moedig hg de kunstbewerking hoeft ondergaan en boe krachtig zgn gestel wel moet zjjn, wgi hg na het zoo gewichtige feit volkomen gezond bleef en zelfs geen oogenblik er voor in huis is gebleven. t Vrgdag had P. Murk het onge luk, terwgi hjj werkzaam was ia bethmdea- pakhuis van Gebr. Schenk alhier, zich met een mes zoodanig aan zgn baud te ver wonden, dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. f Door de politie ie een rjwiel in beslag genomen, dat verkocht was aan een rgwielhandelaar alhier en te Utrecht was ontvreemd. De daderea van dezen diefstal is men op het spoor. f Zaterdag-morgen was de politie genoodzaakt in bewaring te nemen H. D., wonende in de Havenstraat. Hg had zich dermate te buiten gegaan aan sterkendrank, dat bg was gevallen en niet in staat was zgn weg te vervolgen. Tegen hem werd proces-verbaal opgemaakt. f Door den nachtwaker M. Stra- vers werd Zaterdagavond gearresteerd de 18jarige G. S., wonende alhier; tegen hem werd proces verbaal opgemaakt wegens open bare donkenschap. gens van 41—65 kob. M. daarboven per kub. M. f 0,15 en boven de65kub. M f0,10. De voorzitter: Kunnen de heeren zich met dat voorstel vereonigen? Dan is dat aangenomen. Aan de orde is art. 15. De heer H. M. den U(jl: Daarin is-al ver andering gemaakt, daar is bijgevoegd: en betaalt een boete vau f 5. Dat is den vorigen keer al besloten. De voorzitter: Ik moet even de aandacht vestigen op den eersten regel, waar staat: Ingeval de Directeur oordeelt Dat vind ik gevaarigk, een Directeur die Vergadering op Vrjdag 15 Juoi 1S06, n. m. 2Vs uur. Vervolg en slot van No. 2728. Vervolgens ia opnieuw aan da orde de verordening n gek ado de voorwaarden, waarop water uit de Waterleiding wordt verstrekt. Over art. 2 hebben nl. de stem men ia de vorige vergadering gestaakt. Het betrof een voorstel van den heer Niekerk, om een maximum te bepalen van f 40. Ik zal dat voorstel weder in rondvraag brengen. Wordt aangenomen met 6 tegen 5 stem men. Tegen de heeren C. L. van Willeos- waar-J, H. A. Schreuder, J. W. Valk, A. A. Graves Kooiman en H. M. den UgL De voorzitterAan de orde is het voorstel van deu heer Niekerk, om, waar bepaald is dat voor elk watercloset f 2,50 betaald moet worden, er bg te roegen „mits voor tien van een reservoir". Do beer G. J. Niekerk: Mgn bedoeling is geweest, dat er anders een waterverspilling plaats beeft die kolossaal is. En dan is het niet erg, om die enkele kraantjes weg te doen nemen. De heer H. A. Schreuder: Mag ik op het voorstel vau den heer Niekerk een amende ment voorstellen? Dan zou ik willen voor stellen om de bestaande toestandeo, waar die door het voorstel vau deu heer Niekerk getroffen worden en opnieuw zouden moeien veranderd worden in de gelegenheid te stellen, dat die bestaande toestanden op eenvoudige manier voor rekening van de waterleiding worden verauderd. Wil men het Diet op die eenvoudige manier, dan moet men het zelf betalen. Er zgn er, die nu al driemaal bobben veranderd; en nu is het toch te gek om te verwachten, dat ze het weer voor de vierde maal doen. De heer J. W. Valk: Ik ga in'dat opzicht met deu heer Schreuder meê, dat zou on- billjjk zgn. Het is nu al tweemaal veranderd. Er zgu er 25 k 26. die veranderen moeten. Ik weet wel, dat door die closets eenige water verspilling plaats heeft, maar dat zal maar bg enkelen zgn. Ea nu wordt er nog f 1,50 voor betaald en wordt bet verboden, dan gaan we weer terug met de ontvangsten. Het is dus zaak te voorkomen dat de verspilling ophoudt, maar daarvoor is ook weer een grens, want we moeten de ontvangsten ver hoogen. We zitten dus tusschen twee vuren in en moeten dus voorzichtig zgn om een eind daaraan te maken. De heer P. Greup: Voor zoover mg be kend zga er maar 2 3, die veranderen moeten, de anderen hebben het zelf gedaan. Verleden week was ik nog in 't Heeren- Logement de heer Kooiman zal bet zich nog wel herinneren dat je zelfs baden moest om bg het urinoir te komen. Hst kraantje was overgeloopen. Ik meen dat de heeren Geelhoed, Schreuder en nog een tot 3-maal toe veranderd hebben. Nu komt de heer Valk zeggen, dat het er 25zgn. Ik acht het verkeerd, al is het op de minst kostbare wgze, om het op kosten van de waterleiding te doen. De heer A. A. Graves Kooiman: Wat die geschiedenis in 't Heeren-Logement be treft, dat was overgeloopen. Een werkster had per ongeluk het kraantje open laten staan. De voorzitter: Het voorstel is, dat voor elk watercloset, mits voorzien van een reservoir, zal betaald worden zooveel. Da heer Schreuder stelt een amendement daarop voor eu wil bepalen dat zg, die vóór de in werking treding zgn aangebracht, ver anderd zullen worden door en ten laste van de waterleiding. D« boer P. Group: Ik zou bet alleen willen beperken tot diegenen, die ze op last van de commissie moeten verwyderen. An ders geeft het maar weer groote kosten. De boer J. W. Valk: Ik kan mg met het amendement van den Schreuder niet ver enigen. Vindt de Raad goed om ze weg te doen, dan is de moeilijkheid boe het veranderd moet worden, wie het betalen zal, enz. Indien de Raad 't vindt in 't be lang van de gemeente om ze te laten, daar ben ik voor, hoe meer hoe liever, maar contróle. Maar zegt de Raad weg, dan moe ten wd het ook veranderen. De voorzitter: Ik zal io rondvraag brengen het voorstel van deu hier Niekerk, dat de waterclosets moeten voorzien zgn van een reservoir; en vervolgens zullen wsBtemmen over het amendement, want dat is een aan- haugsel daarvan. Wanneer dit niet wordt aangenomen, dan is vanzelf vervallen het amendement. Het voorstel, in rondvraag gebracht, wordt aangenomen met 10 tegen 1 stemtegen de heer J. W. Valk. De voorzitter: Nu is het voorstel van den heer Scbeuder geweest, dat het zou ge schieden door en ten laBte van de water leiding op de eenvoudigste wijze, en die dat niet wil hebben, moet bet zelf betalen. De heer H. A. Schreuder: Bg mg op het kantoor b. v. is het al driemaal veranderd. De heer J. W. Valk: De eerste 1 1 3 hebben bet a) 1 k 2 maal veranderd, maar dat neemt niet weg. dat wanoeer de Raad besluit dat de closets weg moeten, dan moeten alle voor rekening van de water leiding verauderd worden; geigko monniken, geigke kappen. De heer H. A. Schreuder: Het is eeu onbiligkheid. We komen terug op dingen, die jaren lang, doordien ze getolereerd zgn, burgerrecht hebben verkregen. Wanneer we na zeggen, dat het van af vandaag niet langer mag, dan is dat een onbiligkheid tegenover ieder, die closelbesproeiing heeft en ook tegenover die het nu hebben aange legd en nu opnieuw kosten hebben. Ik kan mg niet vereenigen met de gedachte van den heer Greup en ben overtuigd dal het goed en eerigk is door te zeggen, dat bg iedereen, die een closet heef/, het voor onze kosten zal veranderd worden. Den vorigen keer is door den heer Greup gezegd, dat het maar f 3 k f 4 kostte en nu heet het, dat het groote kosten zgn, na bet niet in zgn kraam te pas komt. De heer G. J. Niekerk: Het is wel ou- pieizierig maar niet onbiligk. Het water wordt toch ook steeds duurder, niettegen staande bg de aansluiting gezegd is, dat het steeds goedkooper zou wordeD. Voor onzen stal, waarvoor ik al op 't stadhuis ben geweest, moet er nu al f 30 meer betaald worden. Ea dan is het toch maar een kleinigheid, daarbg vergeleken, om een kraantje te veranderen. De voorzitter: Ik zal het in rondvraag brengen. Ik ben van oordeel, dat het on- biligk is, omdat het is voortgevloeid uit de omstandigheid, dat er bg deze of gene water is verkwist; en daar moeten nu anderen om igden. Wanneer de gemeente wil conti óleeren, dan moet tg de middelen voor de coutróle, zelf betalen. Wordt verworpen met 8stemmen, 3 voor; vóór de heeren U. A. Schreuder, A. A. Graves Kooiman en H. M. den Ugi. De voorzitter: Nu is eenvoudig bepaald, dat voor elk watercloset, mits voorzien van een reservoir, betaald moet worden f 2,50. Aan de orde is nu art. 3, waar gesproken wordt over water voor industrieel gebruik. De heer H.M. den Ugi: Ik «rilde dat zóó lezen: bg gebruik per 3 maanden voor de oordeelt. Dat komt mij voor dat het moet wezen „ingeval bet de Directie blykt." De heer P. Greup: Dat is syaoniem. De voorzitter: Dat is niet eynomiem. Wanneer men oordeelt, kan men nog glad abuis hebben, maar wanneer het bigkt, dan is het een feit. Vinden de heeren dat goed? Dan is dat aangenomen. Verder zou ik willen lezen „behoudens verhaal wegens onrechtmatige daad." Dat is geheel volgens voorschrift van het Burger- igk Wetboek. De hec-r P. Greup: Dat is er naar, we hebben het met gaadelicquenten ook gehad. Ik zou zeggen, dat „volgens recht" ook wel goed is. De voorzitterDe heeren willen dan liever hebben „onverminderd de toepassing van het recht? Aangenomen. De heer H. M. den UjjlGeabonneerde is veranderd in gebruiker en dan komt er tfl „en betaalt een boete van f 5,—". De heer J. W. Valk: Water wegnemen behoort feiteiyk onder fraude en daarop staat gevangenisstraf. De beer P. van SonsbeekIk stel voor om alleen te behouden eeu boete van f 10 voor dergelgk feit en dat het verwgderd wordt, onverminderd de toepassing van het recht. De heer H. M. deu Ugi: In de 2e alinea moet nog vervangen worden geabonneerde in verbruiker. De heer P. Greup: Men kan nog tweeërlei gevallen hebben: dat iemand aan een ander water afgeeft en ook dat het genomen wordt, zonder dat men er van af weet. De voorzitter: Ik breng in rondvraag bet voorstel van den heer Van Sonsbeek, om in art. 15 die f 10,— als boete te stellen, zonder meer. Wordt aangenomen met 8 tegen 2stemmen; tegen de heeren A. A. Graves Kooiman en P. Greup. (De heer Schreuder was afwezig.) De voorzitter: Art 18, waarin gesproken wordt, dat vrge toegang moet worden ver leend aan den directeur, is aangehouden omdat het strgdt tegen de wet van Aug. 1853; die verbiedt het binnentreden van de woningen, tenzg de Raad bg verordening omschrijft wie daartoe bevoegd zgn. Maar ik zou willen voorstellen om dat geheel anders te regelen en wel te bepalen in art. 18, dat de waterverbruiker zich verbindt, toegang te verJeenen aan ben die belast zgn met bet toezicht op het waterverbruik. Nu zal ik de geheele verordening in rond vraag brengen. Wordt aangenomen met 7 tegen 4 stem men; tegen de heeren H. A. Schreuder, A. A. Graves Kooiman, H. M. den Ujl en P. Greup. De voorzitter: Ea de in-werking-treding Op 1 Juli a. s.? De beer J, W, ValkDat kunnen we niet meer in orde krggen vóór dien tgd. De heer H. M. den Ujjl: Het zouoékeen moeiigk geval zgn, als dat 1 Juli was. We weten nu nog met, wat we betalen moeten, zg, die huisjes verhuren, moeten beginnen om het geld van die lui te innen. Ik vind, dat het een te korte tgd is. De voorzitter: De heer Den Ufjl is vaii oordeel, dat de tgd van nu tot 1 Juli te kort is om de eigenaren van perceelen ge legenheid te geven, om met hun huurders overeen te komen. De heer Valk is van oordeel, dat d« tgd te kort is omdat De heer J. W. ValkOmdat we niot we ten hoe de huurwaarde is. Er dient verlof gegeven te worden, ingeschreven enz. dat dient allemaal te geschieden om dan te kun nen zeggen, „dat betaal je". Daar gaat een gansche tgd meé heen en daarom zou ik voorstellen 1 October. De voorzitterDe heer Valk stelt voor de inwerkiog-trediog te bepalen op 1 October a.s. Wordt dat goedgevonden Aangenomen. De verordening heffing hoofifelflken om- /lag zal ik van het convocatiebiljet afvoeren, maar ik kan mededeelen, dat Gedeputeerde Staten eenige opmerkiogen hebben gemaakt en Burg. en Weth. zullen trachten de Sta ten tot bun zienawgze te brengen. Dan is aan de orde de herstemming over het voorstel van 7 raadsleden in zake deu architect, waarover de stemmen hebben ge staakt. Ik breng in herstemming dat voorsteL Wordt verworpen met 6 stemmen, 5 voor. Tegen de heeren C. L. van Willenswaard, H A. Schreuder, J. W. Valk, P. van Sonsbeek, H. M. den Ujjl en P. Greup. (De heeren C. L. van Willinswaard en P. van Sonsbeek, die mede bet adres hadden ingediend tot benoeming van den architect, stemden dus tegeD. (Red.) De voorzitterDan heb ik den Raad nog mede te deelen, dat de commiseie van bij stand voor de waterleiding het noodig oordeelt, dat er een onderzoek gedaan wordt naar de buizen boven de bronnen, of zg nog wel de noodige capaciteit hebben en datsg dan misschien voorstellen zal doen, waar mede we later in den Raad zullen komen. Ik deel dat mede, omdat er miaschttn extra kosten aan verbonden zgn. De heer H. M. den Ugi: Gisteren kwam ik bier op bet stadhuis en omdat ik wachten moest liep ik de wacht eens in en ik heb dat zaakje daar eens bekeken; het viel mg echter op, zoo'n hok als het daar is, een fatsoenigke gevangenis. Het is mij toen ook geblekeo, dat de agenten geen ple hebbeo en dat zg zich moeten behelpen met het Btiilelje. dat in eeu vaa de celllen is. Er is nu gisteren aaawgziog voor die verbouwing geweest, maar zou het niet beter zgu om dat kamertje, dat oorspronkeigk was bestemd voor telepboonkantoor, te gebruiken voor politiewacht? Dat ziet er netter uit. Wane eer daarin nog een deur wordt ge maakt, dan is men zoo in de cel. Ik geef dat in overweging, vóór er kosten aan de wacht worden gemaakt, en dan hebben we een bruikbare wacht. De heer P. Greup. De heer Den Ugi beeft geigk, dat dat nieuwe gebouwtje er heel wat netter uitziet. Het is echter even groot en dat bezwaar van de plé is ook maar denkbaar; de heeren zullen daarvoor wel elders gaan en in 't kwaadste geval hebben ze toch iets bg de band. Als het een witte muur wordt, dan is het een geschikt lokaal en zooals de wgziging nu is voorgesteld zal het zeker de goed keuring van bet hoofd van politie en van de agenten wegdragen. De voorzitter: De Raad heeft dat in de vorige vergadering goedgevonden, Burg. en Weth. zgn nu er mede bezig en ik zou bet betreuren, wanneer de Raad er op terugkwam. De heer Den Ugi beeft er een zeer goede bedoeling mede, maar hg heeft er ver moedel Qk niet bg gedacht, dat wanneer die politiewacht in de Stadhuisstraat komt, dan zitten de agenten geheel verstoken van levensgenot; men ziet daar niets. Het wachten zelf is al zoo erg niet en dan daarbg nog zitten in een dockere steeg waar geen zon is 1 De kosten, die gemaakt wordeD, zgn zoo weinig, De beer U. M. den Ugi: Kosten niet, maar zg zollen liever in een fatsoenigk kamertje zitten. De heer G. J. Niekerk: Ik vind het in die Bteeg beter, want wanneer zg nu in de wacht zitten, in dat boekje, dan kgken ze net tegen die trap aan; in de steeg is nog de meests drukte. De heer J. W. Valk: Ik wil beginnen hulde te brengen aan de gezichtspunten van deu beer Den Ugi, want het telepbooo- kantoorlje is te mooi om niet gebruikt te worden. Maar de wacht behoort niet in een steeg. Waaneer er agenten in de wacht zgu, dan loopen ze er eens uit, ze staan eens buiten te kgken, de Haven over, naar Oost, West, Zuid en Noord. Dat kunnen zg niet in die steeg. Hue doelmatig het kantoor dus ook is, de piaats is daarvoor ongeschikt. De heer Greup zeide bet al, en ik ben dat met hem eens, dat waaneer het tegen woordige lokaal wat opgeknapt wordt eu er komt een schuifdeur in de gang, dan zal het er best uitzien. Maar ik heb nog iets te zeggen omtrent die waterleiding. De Burgemeester heeft medegedeeld, dat de commissie een onderzoek zou laten doen naar de bronneD. Dat onderzoek naar de bronnen kan niet door ons gedaan worden, omdat wy er niet bg kunnen komeu. Door deu directeur met de commissie is herhaal- delgk gepeild en we hebben gezien, dat de bronnen verzand zgn, de eene 1 M., de andere y» M. Om de gaten, die onder aan in de buizen zjjQ, zit gaas, 7 M. lang, maar nu is het ongetwgfeld dat dat gaas, dat om die 7 M. buiten zit, door hot vele zuigen en de roestdeelen, die er aan komen, mot genoeg doorlaat om dat water te ver krggen wat er noodig is. Dat bleek ook, toen de rivier hooger was: de onderstrooming was toen ook sterker en er was meer drang op het gaas en dus meer water. Nu is het weer gewoon water eu is er geen drang meer en daarom zitten we vast. We zullen bet uu laten onderzoeken, la overweging wordt dus gegeven om de commissie of Burg. en Weth. te machtigen om zoo spoedig mogeigk de pgpun er uit te halm en te ontdoen vau datgene, wat nadeelig is voor bet verkregen van water. We zullen dan trachten, om met deze drie bronnen den winter door te komen. Maar we zullen r.og t 30.000 moeten leenen om de zaak in orde te brengen Kooals het behoort. De voorzitter: Het voorstel van den heer Den Uyi is nog niet afgewerkt. Biyft u daarbg De heer H. M. den Ugi: Ja. De voomtter: De heer Den Ujjl hand haaft zgn voorstel om de politiewacht te verplaatsen naar het tegenwoordige telepboon kantoor. De heer H. A. Schreuder: Als ik mg goed herinner is er verleden jaar reeds over dat telephoonkantoor gesprotten en ia er toen een bestemming aan gegeven. Wanneer we er nu opnieuw een bestemming aan geven, dan krijgen we er éa een politiewacht -f- een gemeente-ontv&Dger. De voorzitter: Ik moet ontraden het voorstel aan te nemen. Ik breng het in rondvraag. Wordt verworpen met 10 stemmen; vóór de heer H. M. den Ugi. De heer J. W. Valk: Nu stel ik voor, dat de gemeente-ontvanger het krygt voor kantoor. De voorzitter: De beer Valk biefl den Raad voorgehouden, dat hem nog te wachten staat een voorstel om f 30.000 te leenen voor de waterleiding. Ik wensch bg deze gelegenheid den Raad mede le deelen, dat Burg. en Weth- zeer spoedig met een voorstel zullm komeu voor bet aangaan van een geld- leet iag van f ltiO.UOO eu die ton zit 'm in f 66.000 voor den ombouw van de gasfabriek, f 5000 voor aankoop van grond aan den Singel; f 15.000, die reeds lang geleend zgn voor de Blmsdeuren eu om de nadeelige saldo's te dekken van de gasfabriek en de waterleiding. Het nieuwe is dus f 15.000 en die 4 15.000 hebben dezelfde bedoeling als vroeger, om de zaken van de gemeente- huishouding in bet reine te brengen. Ik hoop, dat de Raad welgemutst zal zgn ais wg er mede komen. De heer H. A. Schreuder: Ik weet niet beter, of die leeuing van f 66.000 is aange nomen. Die is hier ter tafel geweest en dat is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Nu hoor ik weer van een leening van f 100.000, waarin weer die f 66.000. De voorzitter: Het doet mg genoegeu, dat men daarop komt. Burg. en Weth. zitten met ledige handen, ze hebben niets op die leeuing gekregen, nihil Nu moeten we zien, het geld op een andere wgze te krggen en nu wilde ik van deze gelegenheid gebruik maken om machtiging te verzoeken om kasgeld op te nemen, want eer dat wg die leemug sluiten en geld in handen zullen bebben, staan we voor het feit, dat de eerste termyu verstrykt voor den aannemer vau de gasfabriek. Er komt dus nog 8 k f 10000 bg. Dat is een kwestie, die afgewenteld moet worden. De heer J. W. ValkEr is over gesproken om te leenen en dat er geleend moet worden, daarmede ben ik het eens, dat kan niet anders, maar in de vorige vergadering is door den heer Niekerk gezegd, dat toen de heer Valk lid van den Raad was, hg ook aan merkingen maakte. Dat ia waar; ik ben aitgd zwartgallig en pessimistisch geweest en daarin ben ik versterkt nadat ik bg de Stalen was geweest, waar ik boorde, dat bet wanbeheer van Schoonhoven grooter was dan van ééoe plaats in Zuid Holland. In 12 jaar tgds zgn er f69000 weggezonken boven de begrooting van de gewone huishouding, waarvoor we niets gehad hebben dan een telephoonbureau en een klein stukje straat, en welf 10000 voor straten, f 6000 voor de teiephoon, f 11000 voor tekort op de bedrg- von, f 14000 om gaten te stoppen, f 20000 voor grond en f 8000 te weinig afgelost. De voorzitter: We gaan dat nu niet be spreken, docb de heer Valk kan daarmede komen als het hier ter tafel komt. Hg loopt de zaak weer vooruit. Da heer A. A. Graves KooimanIk heb in de vorige raadsvergadering voorgesteld, om een geschikter plaats voor den vertegen woordiger der Schoon boven ache Courant ta geven, opdat hg niet langer aan dat zondaars bankje behoeft te staan, maar een geschikte tafel krggt en een stoel. Het is geen baantje om al die wgze redeneeringen te moeten opscbrg ven en dan staande. Het is dus niet meer dan biltgk. Het is den vorigen keer al genoeg besproken, dus ik verzoek n, dat in rondvraag te brengen. De beer H. A. Schreuder: Toen de heer Kooiman dat voorstel in de vorige ver gadering deed, vond het bg mg weerklank, ofschoon ik mg sr niet terstond over heb uitgelaten. Amm geloof ik iets beters te bebben dan da beer Kooiman voorstelt. Ik dacht zoo, we bebben vanmiddag 20 minuten gelalsterd naar de notulen van d« vorige vergadering. We krggen eiken keer een verslag van het in den Raad behandelde In do „Schoonhovenscbe Courant" en de notulen van den secretaris en bet verslag van de courant zgn ongeveer hetzelfde. Een van beide is dus overbodig werk. Il dat nu niet te vereenigen dat ia de gedachte, die ik gehad heb door den ver slaggever van de „S$boonbovenscbe Courant" te benoemen tot officieel verslaggever van den Raad; dat hg hier binnen een plaats krggt; een goede plaats en een goeden stoel f En dat we daaraan verbinden de voor waarde, dat de raadsleden het verslag van den Raad in druk ontvangen, bet Ibuiskun nen lezen en hier aanmerkingen maken, zonder dat de notulen behoeven te worden voorgelezen Dat is de gedachtengang, dien ik gehad heb. Ik geloof, dat ook de beer Kooiman zich daarmede wel zal kunnen vereenigeD, als Burg. eu Weth. daarover hun gedachten eens lieten gaan om zoo mogeigk in de eerst volgende vergadering met een voorstel daarover te komen. De voorzitter: De heer Kooiman heeft voorgesteld, om den vertegenwoordiger der pers een geschikte gelegenheid te verschaffen, waar bg schaven en zitten kan. De beer Schreuder stelt voor, om aan Burg. en Weth. op te dragen een bespreking te houden met den vertegenwoordiger der pers, of bet mogeigk is, dat een officiéél verslag door hen geleverd wordt, waardoor misschien de notulen voor een deel kunnen vervallen. Notulen moeten er altoos worden aange houden van de genomen besluiten, maar die kunnen ook vereenvoudigd worden door al die besprekingen achterwege te laten, alleen kan men de quintesaens even relevee- ren. Als de Raad dat goed vindt, kunnen Burg. en Weth. stappen doen om te zien wat te bereiken is. De heer A. A. Graves Kooiman: Daar kan ik mg voorloopig wel mede vereenigen. Maar notulen moeten er toch altjjd ge houden worden 1 De voorzitter: Natuurljjk. Wanneer we aldus misschien een stap verder komeD. gaat er vauzelf mede gepaard wat de beer Kooiman bedoelde. Wordt zonder hoofdeiyke stemming aldua besloten. Niets meer aan de orde effade, sluit de voorzitter de vergaderiog. iifUEzoffoeir. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Schoonhoven, 25 Juni 1966. Mijnheer de Redacteur I In bet lste blad der „N. R. Courant" van gisteren lezen we: „Do toestand der ign Gouda—Schoon hoven is nog dezelfde als bg den aanvang van het jaar 1905. Een regeling omtrent de voltooiing van die lQo is oog niet gelrctan". Zoo'n bericht ia byna sarcasme voor degenen die met de ïydensgescbiedenis onzer tram bekend zgn eu willen erkennen boe veel belangen door den bestaanden toestand onmeedoogeod worden verwaarloosd, 't Is schier niet te gelooven dat het mogeigk is, in zulk eene ondenkbare rust te berusten. Handelend en z. m. reddend optreden van 't gezag is m. i. meer dan een recht, 't is een plicht. Zou onze geachte afgevaardigde ter Tweede Kamer zich weldra niet geroepen gevoelen om van zgn recht tot interpellatie gebruik te maken en daardoor misschien te leiden tot het stellen van een ultimatum? We zouden hem zeer dankbaar <gn. En er wordt o. i. in de Tweede Kamer wel over minder belangrgke zaken gtlaterpelleerd. U beleefd dankend voor de opname, M. de R,, Uw dv., X UEMEMOD RIKIIWH. Volgons de jongste berichten van Curai.to (via New York) heerschten op het eiland in den laatsten tgd een ondraagigke hitte en groote droogte. De regenbakken zgn leeg en de velden kaal en verdord. Naar regen wordt zeer verlangd. Do burgemeester van Sliedrecht heeft een schrgven ontvangen van den heer J. Gertz, aannemer te Uutum (Duitschland), met bet verzoek te willen meedeelen, of te Sliedrecht 100 goede werklieden zouden te bekomen zgn tot het verrichten van grond en heiwerk. Zoo ja, bg wien zich te ver voegen. Dit schrgven is in banden gesteld van den heer H. den Har tog, gemeente raadslid en secretaris van de werklieden- vereeniging „Algemeen Belang*1, te Sliedrecht Deze heeft Zaterdag-avond eenige werklieden byeengeroepen om deze zaak te bespreken. Besloten werd twee arbeiders op onderzoek uit te zendeo. Deze ztfn hedenmorgen vertrokken. Naar aan het „R. N.bld." meé- gedeeld wordt, heeft Speenhoff tegen October a. s. voor zich en zgn vrouw plaats besproken op eene der Uoydbooten naar Iadié. Hg reist zonder impreseario. In den loop dezer maand zfja te 's-Graveohage 90 gevallen van typheuse koortsen voorgekomen. Hoewel dit cgfer over dit tgds verloop voor een stad met talryke bevolking niet buitengewoon groot wordt geacht eu niets verontrustends heeft, viel 't niet moeieigk de bron dezer gevallen op te sporen. Ue ziekte moet n.l. uitgebroken zgn in gezin nen, die byna alle melk gebruikten van een melkhandelaar aldaar, die de melk betrok uit eene boerderg te Ryswgk. De igders zgn allen in de barakken van het gemeenteziekenhuis te 'eGravenhage op genomen. Vrydagmorgen omstreeks half twaalf sloeg de bliksem in het infanteriekamp naby Zeist een tent in brand, waarin nie mand aanwezig was, maar ia 4 omliggende tenten werden 14 landweermannen uit Rotterdam gekwetst door den bliksem 11 licht, maar 3 vry ernstig. Aan de huis gezinnen in Rotterdam werd kennis gegeven. De bliksem sloeg ook in een naburig geniekamp, met zeer treurige gevolgen. In één tent werden twee manschappen, de milicien Bisschop, uit Adorp, van de lichting 1901, ongehuwd, en de landweerpiichtige J. van der Weiden, uit Maaeniel, gehuwd en vader van drie kinderen, gedood. In een andere tent, waar veel manschap pen waren, werden niet minder dan dertien irsonen getroffon, gelukkig niet ernstig. 'ven hunner zgn reeds weer hersteld, de anderen worden verpleegd in de ambulance. Bg de militaire begrafenis te Soeaterberg van den landweerpiichtige Van der Weiden, zal H. M. de Koningin zich doen vertegen woordigen door Hr. Me. ordonnans-oifleier baron Van Harden broek. Het igk van het tweede slachtoffer, den milicien soldaat Bisschop, is door de familie overgebracht naar Adorp, provincie Groningen. De weduwe van deu landweermilicien krggt aanspraak op een pensioen voor zich en hare kinderen van f 110 'sjaars. Het is meermalen voorgekomen en zal ia dit buiten gewone geval vermoedeiyk ook geschieden, dat het legerbestuur dergeiyke weduwe een dienstbetrekking bezorgt met een loon dat fatsr In de behoeften van bet gezin tegemoet komt Aan eeu particulier schrgven uit de leger plaats bg Zeist van het regiment Genie troepen ontleent de „N. Arnh. CL" het volgende: „Dezen dag (ff Juoi 1906) zffa hier vreeee- ïgke tooneelen afgespeeld's morgens 11 nur, kwam er een zware donderbui opzetten, welke als boven het kamp bleef hangen. De briefechry ver zag tegeigk met een bliksem straal de vlam uit een lent schieten. Op bet geschreeuw van eenige soldaten, snelden onmiddeliyk verscheiden anderen ter hulp. Het was een onbeschrg'feigk tooneel, toen zg aan het uitdragen gingen. Vier mannen waren bewusteloos en zoo blauw als een lei en twaalf anderen, welke niet bewusteloos wareo, waren gewond of half lam of hadden een stgf been. Daar de doctor juist uit ryden wae, moesten de officieren met be hulp van de onderofficieren en manschappen de menscben, zoo goed en zoo kwaad als het ging. helpen. Met druk werken zga zg er ia geslaagd twee der bewusteloozen in het leven te be houden, zg zgn natnurigk zwaar ziek; van één hunner had de bliksem borst eu onder lijf getroffen, die man ziet er bar gehavend uit. De beide anderen waren dood geslagen, want na een paar uur werkens met kunst matige oefeningen, constateerden doctoren welke inmiddels waren aangekomen dat het leven er uit was. De overige ge troffenen zullen wel weer opknappen, be halve één, daar zfin ze bang voor, want die man ia erg zwak. De meeste getroffenen behooren bg da landweer. De dooden, één landweerman en één milicien der lichting 1901, zgn beiden gehuwd." De briefschrijver vervolgt dan: „De blik sem is door vier tenten heengeslagenin de een gleed hg langs den staander, waar hg een sergeant iu het been trof, daarna onder den grond door en teruggaande wierp by in een andere tent eenige manschappen door elkaar alsof bet kaatsballen waren, ver volgde zgn weg door eenige jassen, sloeg een gat in een sabelscbede, verbrandde halssnoeren en vernietigde papier. Het was een groote ruïne in die tenten en niet alleen bg ons, maar ook in het land weer kamp. Een man is daar blind geslagen, een tent verbrand en eenige geweren zgn gehavend. Ik moet u zepgeu, het is een gebeurtenis om vrees te krjjgen." Dezer dqgen ontving de familie te Amsterdam van een der officieren van Hr. Ms. pantserschip „Tromp", op weg naar Droutbeim, uit volle zes een bericht.per postduif. Deze gevleugelde bode wss deer de „Tromp" meegenomen, en onderweg epps- laten, vloog zg, trots storm ea mist wellicht, naar het Rgkspoatduivenstation in Artis, waar haar aankomst door een etectrisch belapparaat, dat, wanneer zg haar hok binnenvliegt, begint te schellen, aan den wachter bekend gemaakt wordL Het kleine opgerolde briefje, slechts enkele bevattend, werd van daar aan di bezorgd. Het igk van den Dinsdag 19 Juni ter hoogte van bet Middelveer onder Sliedrecht verdronken J. 't Hoen, is Zondag-morgen ter hoogte van de Papen- drechtsche kerk uit de Merwede opgehaald. Het was gedreven tegen de ankerketting eener aldaar liggende sleepboot. Gister-nacht omstreeks 1 uur werd er brand ontdekt in een buis aan de Hooge Gouwe, ta Gouda. De eigenaar, de beer P. B. Botenboom, bewoonde zelf de tweede verdieping, terwyi het benedenge deelte in huur fa) bg den melkboer J. v. d. Heuvel. Het bovengedeelte, waarin da brand ontstond, brandde geheel uit. Natnurigk kreeg men beneden veel water- en ook brand schade. De brandweer waa voor een ge deelte spoedig ter plaatse en wist het vuur te bepaieu tot het ééae perceel, dat, evenais de inboedels, verzekerd was, van den benedenbewoner echter zeer laag. De boven bewoner en eigenaar van het verbrande perceel was op hst oogenblik van den brand alleen thuis. Vrouw en kinderen waren op familiebezoek bwiteu de atad. Van diena inboedel werd totaal niets gered. De naast gelegen perceelen kregen alleen waterschade. Donderdag-middag is, bg het vertrek vsq de stoomtram naar Domburg uit Middelburg, een timmerman uit West- ksppelle, die een pskje wilde grgpen dst «vos gevallen, onder de tram geraakt, waardoor hem een been geheel was afgesneden. De man werd naar bet gasthuis vervoerd. Te Helmond kreeg de timmer man A. S., uit Tilburg afkomstig, Zondag middag bg het eten een stukje vleesch in de, luchtpijp, teugevolge waarvan hfi binnen enkels oogenblikken stikte. Door den heer v. T., uit Zeven bergen, is Vrgdagavond, toen hg per train van Breda terugkeerde, in een coupé fe klasse een portemonnaie gevonden, inhou dende circa f 3000 aan bankpapier. Do vinder deponeerde de vondst bg dan stationschef te Lage 'I wain we. Tot heden is de persoon, die dit aanzien- ïyk bedrag verloren heeft, nog niet komen opdagen. Het schip van A. Eimker, wan Sruilde, komende van üeukelom, ia op de rivier de Merweda te Gorinchem bg den legger tegen 4e Gorinchemsche veerboot gedreven en gezonken. Het heeft een grootte van 80 ton en is met steenkolen geladen. Naar de „Res.-bode" meldt, is de Maandaghonder, die Maandag j.L in Dan Haag bg zjjn verzet tegen de politie van een agent een gevoeligen klap op het hoofd kreeg, niet gestorven, zooals door het „Vader land" werd gemeld, doch weer geheel her steld. Hg ia reeds gisterea weer aan het werk gegaan. Uit Drontkeim wordt gemeld, dat Zaterdag twee Engeischen vandaar naar Spitsbergen ztfn vertrokken om naar geud en edelgesteenten te zoeken. Z| namen twaalf arbeiders mee. Te Highgate, in het Noerden van Londen, is Zaterdag middag een ernstig ongeluk met een tramwagen gebeurd. De ign gaat daar ateil naar beneden. Tervrgi een tramwagen, gevuld met reizigers, daar afreed, raakte het remtoestel onklaar en met al grooter snelheid vloog de wogen naar beneden. Een leege igkwagen en een meubelwagen werden aangereden en om geworpen. Steeds sneller gleed de wogen. Er sprongen reizigers uit en verscheiden bleven er op den weg liggen. Vervolgens reed de wagen een volle motoromoibus san en wierp die in een winkelreed een rytnig omver en toen, uit de sporen springende, tegen een andere electrisehe tram en oen zware lantaarn aan. Daarmee was 't af- geioopen. Drie meesehea zga bfi 't ongeluk gedood of spoedig bezweken en SI min of meer zwaar gewond. In DaiUchlaod en nameiak ta Berlin, voegen de checelidefabrieken btj bnnne tabletten de volgende nota: .Bevaar het tUver-pepier." Dit pepier ie iniver metaal, een xeer duur metaal. Binnenkort ut dit papier door agenten bgaengahuld 'okoopaprfla betaald of voor liefdadigheid!verken gebruikt vorden. Dochocolade-ny verbeid in Europa gebruikt jaariyks voor ongeveer 10 millioan ft. SÜ< verpaptar. Dow 10 millioen worden nwoou* Mjk weggegooid. Het eehgnt dat da than* no hooge prfls van dit metaal de oorzaak it van dezen oproen van het bewaren van het zilverpapier. HoUandscbe en Engaiscbe tpecnleerders zouden deze styging van pgs bewerkt hebben. 8 Een socialistisch blad van Hamburg ver telt dat in een plaatsje van den omtrek daaer atad eene werklieden vereeniging zich een deel van hare bibliotheek verschafte met het verzamelen van zilverpapier. VERV0L6 DER NIEUWSTIJDINGEN. Bg Kon. besluit 1b benoemd io d« provincie Zuid Holland: tot commissaris Eendraat (gemeenten Vionen en Leksmond) Mr. F. J. van Lan- sehot, te 'a Hertogenboseh. De Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht heeft benoemd tot leden van de Gezondheidscommissie, zete lende te Wyk bg Duurstede, de heeren H. Idenburg, geneeskundige te Jutfaas en W. Benschop, bouwkundige te Lopik. In plaats van de gemengde postzegelboekjes met zegels van 1, 3 en 5 cent, zullen dergeiyke boekjes ia gebruik worden gesteld, waarin zgn opgenomen 6 zegels van 1 cent, 6 zegels van fi/i cent, 6 zegels van 3 ceut en 12 zegels van 5 cent. De prg» hiervan bedraagt tl per stuk. Door den Commissaris der Koningin in de prov. Utrecht werd Maandag 26 dezer namens bet Ministerie van Water staat aanbesteed biet maken van en inhangen va a twee nieuwe middeaschuideurea voor de Koninginueeluia te Vreeswgk, behoorende tot de werken van het Merwedekanaal in de prov. Utrecht. Raming f 9025. Ingeschreven werd als volgt: J. Maasland, Goudriaan, f 13.600; A. S. Maat, Gorinchem, f 13 500; K. Leenman, Giesendam f 11999; K. N. A. van den Breejen, Hardingsveld, f 12.995; G. M. Jochems, Vreeswgk, f 12.819; J. Buitenman, Gorinchemf 12.800; W. A. van Eek, Waardenburg, f 11500; J. F. Maltha, Delft, f 11388; C. de Leeuw, Amsterdam, f 12888; J. J. Kos, 's Gravenhage, f 12.431G. van Dyk, Hardingsveld, f 12280. Behoudens nadere goedkeuring van den Minister van Waterstaat, Handel en Ngver heid werd het werk aan den laagsteo ia- ochrgver gegund. Door de directie der Utrecht- oche Waterleiding maatscbappg werd Zater dag 23 dezer in het openbaar aanbesteed het maken van den onderbouw en ds omhulling van een g'zeren reservoir ten behoeve vau den watertoren aan de Stelling te Utrecht. Ingeschreven werd ais volgt: A. van Hezik, Den Bosch, f 53.250; A. J. Angeneud, Giuneken, f 51400; G. Dessing. Gouda, f 50.680; J. Kampslee, Giesendaui, f 49.800; J. W. Matthgs, Utrecht, f 49700; P, J. Leusden, Gouda, f 49.700; A. van der Megdeu, Hardingsveld, f 49 634; G. J. van Vloteo, Utrecht, f 49.310; C. E. Eecieu en R. Worp, Edam, f47.700; J. W. van Vu uren, Utrecht, 1 46.880 J. J. Duim, Gouda, f 46.800; Gebr. De Kinkelder, Arnhem, f 46.600; J, W. Koeken, Tilburg, f 46 480; L. J. Metz, Zalt bommel, f 46.400; N. Viseer, Papendrecht, f 46.290; W. A. G. Jansen, Utrecht, f 45.620; H. J. Juriéns, id., f 45.295; B. Grooteoboer, Mm f 45.200; H. J. A. Etmaus, id., f 45 100; H. C. von Banthem, id., f44.900; P. Zwaag, Hilversum, f 44.900; J. C. M. van Aken, Utrecht, 144J99; W. A. Verbrugge, Gouda, f 48.960; L. Moeaie, bussum, f 41649; C. Wegerif, Apeldoorn, f 41.860. De toewyziug werd in beraad gehouden. De Hooge Raad heeft verworpen het cassatieberoep vau LG.C.W. B., koopman t« Gouda, door bet gerechtshof te's Graven hage veroordeeld lot 7 dogen gevangenisstraf aa schadevergoeding aan de beleedigde party wegens het door schuld veroorzaken van lichamelijk letsel, waardoor tgdeiyke verhindering in beroepsbezigheden is ont staan (de requirant had een winkelierster met zgn moiorrgwiel van achteren aange raden, waardoor zg op den grond was ge worpen en 14 dagen onder doctors banden Waa geweest). De Vereeniging „Volksonder- wys", die dit jaar baar 40 jarig bestaan viert, zal hare aigemeene vergadering houden ta Leeuwarden op Vrgdag 3 Augustus des avonds en op Zaterdag 4 Augustus. In de avondvergadering van 3 Augustus zalleu o. a. de volgende punten bebondeld war dan. Verkiezing van f ieden van het hoofdbe- stuur, waarvoor in alphabetische volgorde worden aanbevolen de heeren J. Schajg te Schoonhoven, Mr. H. Smeerge te Amsterdam, Dr. van de Stadt te Zaandam en KI. de Vriea Sz. (aftredend lid), te Amsterdam. Voorstel van het hoofdbestuur om voor 1907 een bgdrage van f 50 te geren aan hat schoolfonds, onder het beheer van de gemengde commissie voor onderwysbelangen. Voorstel van bet hoofdbestuur om aan het hoofdbestuur op te dragen eeu com- miame van 7 leden te benoemeu tot samen stelling van een ontwerp-herziening der wet op het lager onderwys. Voorstellen van de afdeeiing Zutphen en omstreken: lo. om een populair geschriftje uit te geven, dat de strekking heeft de ouders te overtuigen, dat de openbare school de beate is; lo. om jaariyks een collecte te houden voor een fonds ter verdediging vaa de openbare schooi en tot oprichting van bgzondere scholen voor openbaar onderwys, waar dit noodig mocht zgn8o. om adbaesie ta betuigen aan het adres van het hoofd bestuur van het Ned. Onderw. Genootschap betreffende de opleiding van den onderwyzer. Voorstel van de afd. Schoonhoven om de regeering te verzoeken een wetavooratoi in te dienen, om do subaidie aan de bgzondere scholen niet uit te keerto, tenzg bet ieer- ptan goedgekeurd zg door het rgksachool- toezicht, de schoolgebouwen en lokalen voldoen aan dezelfde voorwaarden, welke voor het openbaar onderwys zgn gesteld, en de rechtspositie van de bgzondere onderwgzers afdoende geregeld zij. De vergadering van Zaterdag 4 Augustus zal aan vau gen met eene rede van Dr. D. Bos, lid der Tweede Kamer, over „de taak van Volksonderwgs" in deze dagen." Daarna komen aan de orde voorstellen van bet hoofdbestuur tot wgziging van het reglement. Deze strekken o. a. om ais doei van de vereeniging te stellen o. a. de be langstelling voor het openbaar voiksonderwgs te wekken en levendig te houden, en te g veren voor de algemeene volksschool. Voorts voorstellen van het hoofdbestuur o.o. om de afdeeliogen meer invloed toe te keauen bg de verkiezing van leden van bet hoofdbestuur; om „Voiksonderwgs" zich ook ten doel te doen stellen bevordering van het voortgezet onderwys in ai zgn ver takkingen; om toe te kenneu voor 1907 f 26 subsidie aan elk der volgende ver- esnigiogeoSchoolfonds voor schippers- kindsren in Friesland, vereeniging voor Bchipperakinderee in Overgsei en Drenthe, varoaüüging schoolfonds voor schipperskinde ren „Scbuttevaer" te Amsterdam. Ds afdeeiisg Winkel stelt voor, dat de vwrwai^ÜBg Voiksonderwgs geen subsidifln tol vsrtaenen, direct noch indirect, aan Inrichtingen, waar confessioneel onderwys regeering te wenden met het verzoek, art. 21 der wet op hot 1. o. zoo tanig te wflzigen, dat den klasseonderwfjier medezeggenschap worde gegeven in de regeling en inrichting van het onderwys. Uit het jaarverslag biykt, dat de ver eeniging op 1 Juli 1906 telde 10 836 leden, d.i. 1322 meer dan op 1 Sept. 1905, en 130 afdeeliogen, d.i. 13 meer dan op dien datum, In het verslag vestigt het hoofdbestuur de aandacht op de behartiging *»o het voor bereidend en het bewaarschool onderwijs, en zegt, dat het den leden der vereeniging meer en meer duidelyk wordt, dat Voks- onderwijs als het kan in samenwerking met andere vereenigingen in die richting werkzaam moet zyn an een dankbaar gebied van arbeiden vindt. De beeldhouwer Toon Dupuis maakt een ruim 1 meter hoog beeld van Albert Vogel, gekleed als „Romeinsch redenaar". De heer Vogel heeft zgn répertoire uit ge- breid met Corioianus van Shakespeare, Loki van Etnants en Kroisoa van Nico van Suchtelen. gagvea wordt. hoofdbestunr stalt votf sioh tot do 'Ameide en Tlenheven, 25 Juni. Einde vorige week rooide men hier in enkele tuinen de eerste nieuwe aardappelen, die verkocht werden tegen 50 a 60 cent per 5 Liter; de kwaliteit is al redelijk goed. Met den kersenpluk denkt men hier Woens- dag of Donderdag aan te vangen. Moge kalm mooi weer de kersen-campagne nstigen en wg, evenals buren boven en beneden, verschoond blijven van noodlottige hagelbuien zooais 't vorig jaar deze streken teisterden. 'Bergambacht, 26 Juni. In de o 21 Juni jl. gehouden vergadering van Burg. Wetb. dezer gemeente, werd aan aiie in functie zynde brand- en onderbrand meesters eervol ontslag verleend en werden met ingang van genoemden datum benoemd aan de nieuwe handbrandspuit, welke binnen kort door de beeren Bikkers te Rotterdam zal worden geleverd, de heeren W. F. van der Wal tot brandmeester en G. Verkaik en A. Schouten tot onderbrandmeesteraan de bestaande zoogenaamde groote brand spuit, tot brandmeester de heer C. van der Straaten en tot onderbrandmeesters de heeren A. Cok en P. Duhen, en aan de zoo genaamde kleine brandspuit tot brand meester de beer C. de JoDg en tot onder brandmeesters de heeren J. A. van der Straaten en P. C. van Lit. In de op 22 dezer gehouden openbare Raadsvergadering werd de rekening van het H. G. of Algemeen Armbestuur, dienst 1905, vastgesteld in ontvang op f 3392,51 Va en in uitgaaf op f 3000,81'/», met een saldo van f 391,70; alsmede de begrooting voor bet dienstjaar 1907, in ontvangst en uit gaaf op f 2809,40. 'Krimpen n/d Lek, 25 Juni. De heer H. A. de Man, hoofd der school met den Bybel alhier, ia in geiyke betrekking be noemd te Delft. Een dierenvriend. Met het warme weer liet de beer W. Verhoef Jz. zgn hond in de rivier zwemmen. Reeds eenmaal was het dier na in het water te zgn geworpen behouden op den wal gekomeD, maar bg den tweeden keer nam hg de verkeerde richting en zwom den stroom in, terwgi het na eenige oogenblikken ia de diepte verdween. De eigenaar bedacht zich geen oogenblik, sprong in bet water en bracht zgn beeetje behouden aan den kant. 'Meerkerk, 25 Juni. De collecte voor den gewapenden dienst heeft in deze ge meente f 8,44 opgebracht. Meerdrechi, 26 Juni. Zondag-morgen hield Ds. J. A. F. van der Meer van Kuffeler zyne afscheidsrede voor zgoo gemeente. Daar bg 26 jaar lang voor deze gemeente is opgetreden, is 't niet te verwonderen, dat ieder nog eens blyken van belangstelling voor den geachten leeraar wilde toonen, en de kerk dus meer dan vol was. Vele oud- leerlingen, geestverwanten, familieleden, vrienden en bekenden van elders waren ook opgekomen, om te hooren naar de woorden, die dominé voor 't laatst tot zyne gemeente zou richten. „Voor 't laatst", zoo ving bg dan ook zyne rede aan, was 't, dat hg hier optrad. „Voor 't laatst", dat waren de woorden, die hg in de pas afgeioopeu weken zoo dikwyis had gesproken, als hg sommige werkzaamheden aan anderen overdroeg of afscheid nam in de woningen van de meeste zyner gemeenteleden. Na deze inleiding sprak de leeraar naar aanleiding van wat men vindt in de Openbaring van Johannes, boofdst. 8 11 en hoofdst. 22 13, n.l. „Houd wat gy hebt, opdat niemand uwe kroon neme", „Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste". Na eenige uiteen zetting der tekstwoorden, sprak hfi tot zyne gemeente „Behoud het christeiyk geloof', „behoud de christeiyke vryheid", „behoud de cbristeigke liefdeElke uitdrukking werd meer in 't byzonder behandeld. Teu slotte bedankte spreker de verschillende kerkeiyke corporaties, enkele personen en do geheele gemeente voor den steeds vriend- schappeiyken omgang ea de vele bewgzen van toegenegenheid en sprak Qt het te laten zingen van Ps. 72 11 den zegen over de gemeente uit. Vóór het verlateq van het kerkgebouw, werd door de gemeente staande den leeraar een afscheidslied toegezongen op de wgs van Get. 178. Zoowel de leeraar als velen zyner toehoorders keerden ten hoogste aan gedaan en ontroerd huiswaarts. *£4elw4Jk, J5 Joui, De collecte tot ondersteuning van den gewapenden dienst heeft in deze gemeente opgebracht f 9,42. Voor de deelneming aan het voorbe reidend militair onderricht hebben zich hier aangemeld 24 personeD. Vlnea, 25 Juni. Naar aanleiding van de benoeming van den heer A. de Haas tot lid van den gemeenteraad alhier, heeft het raadslid de heer H. Baggerman als zoodanig ontslag genomen. Wad4ln(aYeen,25Juni. Totonderwyzer aan de openbare school B alhier, is benoemd de beer D. J. van der Zknden, van Meliszand. Zondag-morgen had de 13-jarige G. S. alhier het ongeluk met een schouw om te slaan. Na eenigen tgd werd hg vermist en even later opgevischt. Dr. Bruins Slot, die ge roepen werd ea onmiddeligk ter plaatse was, stelde nog wel pogiugun in 't werk de levensgeesten op te wekken, doch kon ten Blotte slechts den dood constateeren. Vergadering van den Gemeenteraad van KRIMPEN »/d LEK. Zitting van 20 Juni 1906, nam. 6y» uur. Aanwezig de heeren J. Huizer, W. van der Weiden, M. Boogaerdt, J. Drapers, P. van der Uaden en K. Smit. Afwezig de heer P. van der Hoog. Voorzitter secretaris de beer J. G. v. Mierop. De voorzitter opent de vergadering en leest de potuien der vorige. De heer Boogaerdt: De voorzitter leest daar, dat de heer Van Wagtendonk door misleiding is vertrokken naar Schiedam, dat in tooh zeker een vergissing. De voorzitter: Neen, mynheer Boogaerdt, dat is niet zoo. De heer Van Wagtendonk was hier ontslagen tegen 1 Juni. Door bet stellea vaa een plaats ver vanger was het mogeigk, dat hg 1 Mei reeds vertrok. Hg is nu tweemaal ingeschreven in het pensioen fonds; daarvan hebben wg den last en dat is de misleiding. De heer Van der Weideu: Het stellen van een plaatsvervanger is gedaan ten gfrieve van den heer Van Wagtendonk. Daar wg er nu last van krggen, zullen we zoo iets niet meer moeten doen. Hierop worden de notulen goedgekeurd. De voorzitter: Ingekomen: I. Ein missive van den heer J. H. Drees, bevattende een dankbetuiging voor het ver hoogde traktement en eeu uituoodiging tot bg woning van een les, ten eiode te kunnen oordeelen over de goede resultaten, welke worden bereikt met Hoogeveens leesplant. Wordt voor kennisgeving aangenomen. II. Een besluit tot af- en overscbrgving, door den Raad goedgekeurd, doch door Ged. Staten geretourneerd, omdat er een fout in was geslopen. Burg. en Weth. stellen voor, dit besluit in te trekken en een ander, door hen in middels opgemaakt, goed te keuren. Na voorlezing wordt dit met algemeene stemmen aangenomen. De voorzitter: Burg. en Weth. stellen den Raad voor op de begrooting af- en over te schrgven een som van f 286,35. Wordt met algem. stemmen goedgekeurd. De voorzitter: Door deu gemeente-ont vanger zgn de posten van den hoofdelijken omslag, te betalen door J. Nagtegaal, J. de Groot, L. v. Mastrigt en A. Rgkaart opge geven als oninbaar. Burg. en Weth. stellen voor, dienovereenkomstig te besluiten. Wordt na eenig over en weer praten goed gekeurd. De voorzitter: Ingekomen van de ge- meeute-ontvanger een schrgven, met een oninbaar verklaring van de hondenbelasting van J. d. Butter, H. Burger, A. den Boer, S. van Brandwfik en L. van Mastrigt. Burg. en Weth. stellen voor dit goed te keuren. De heer K. Smit: Waarom vinden Burg. en Weth. dit goed Ik geloof dat er bg zgn, die zeer goed betalen kunnen, b.v. U. Burger. De heer Van der Weiden: Ik geloof niet dat er veel van te halen is. De heer P. v. d. LindenDe heeren ver trekken maar zonder betalen. De heer BoogaerdtAls Burger dien hond slechts kort gehad heeft zou ik het maar door de vingers zien. De posten worden met algemeene stemmen oninbaar verklaard. De heer P. v. d. Linden: We hebben bet juist over J. deu Batter gehad, daar gaat hg met zga hond. De voorzitter.' Ingekomen de rekening van de firma Bickers, groot f 2300,49. Burg. en Weth. stellen voor f 2500 te leenen. Er zullen nog enkele dingen bg de stoom spuit moeten komen, zoodat met die som alles vereffend zal kunnen worden. De haer Boogaerdt: We hebben Burg. i Weth. machtiging verleend indien de spuit voldoet hem te accepteeren. Ik heb daarvan nog niets gehoord. De voorzitter: De spuit voldeed best. We bemerkten, dat er nog een zuigbuis bg moest voor zeer lage waterstanden. Ze spoot zelfs over den kap van den molen van den beer A. de Jong heen. De heer Boogaerdt: Is het personeel al compleet? De voorzitter: Wg moeten nog aanstellen een chef welke over de geheele zaak gaan zal. De heer BoogaerdtWelvn dn spuitgasten reeds, dat er voor de stooulspuii een apart signaal gegeven wordt? De voorzitter: De gasten van de atoomspuit worden apart gewekt, C en D worden ge blazen. De heer K. Smit: Het komt mg voor,als er brand is, alles te laten uifrnkken. De heer Boogaerdt: Den vorigen keer is danr reeds over gesproken. De voorzitter De stoomspuit is aangeschaft omdat de handspuit zoo slecht was. Is het personeel volledigen goed op de hoogte, dan zouden we de oude wel kannen op ruimen. Na nog eenige discussie wordt het voorstel van Burg. en Weth- om f2500 te leenen tegen 4 pCt., zoo mogeigk bg de spaarbank van het departement Krimpen a/i Lek der Maatschappg tot „Nut van 't Algemeen", met algemeene stemmen aauge- Eenige oogenblikken gaat de openbare vergadering over in een geheime zitting. Na heropeniDg deelt de voorzitter mee, dat het kohier van den H. O. is vastgesteld op f 5950 en f 55,86. Wordt met algemeene stemmen aangenomen. In de rondvraag wordt ter sprake gebracht de kwestie van de „Robert Fulton". De heer Boogaerdt: Ik wilde u vragen of ge nog iets hadt mede te deelen over de subsidie voor de „Robert Fulton". De aan deelhouders zouden met het oog op bet ver nieuwen der contracten met de eigenaars der aanlegsteigers graag vóór October willen weten of de subsidie wordt toegestaan. De voorzitter: Gedeputeerden zullen ze dcnkelgk wel toestaan, maar dan zullen er eukele voorwaarden aan worden verbonden. Ik zelf ben er voor naar Den üaag gegaan, maar ik kon de personen niet spreken. Daarna is nog een afgevaardigde van Ged. hier geweest tot het instellen van een onderzoek. We zullen nu verder moeten afwachten, hoe de zaak zich zal ontwikkelen. Niets meer aan de orde, sluit de voorzitter de vergadering. VERBETERING. In het no. van ons blad van 20 dezer komt een verslag voor van de door de afd. „Amsterdam" der Ned. Heidemaatschappg gehouden vergadering. Het gesprokene in iet debat door den beer Koog schgnt daarin niet juist wtêrgegeven. Deze heer verzoekt ons le melden dat bh gezegd beeft, dat de zalmen door den sterkan vloed beneden Ammerstol niet zoo vlug meer hooger opgaan." Bedoeld bericht was door onB overgenomen uit een ander blad. Redactii. V1SSCHER1J-BKKICHTEN. •—De uitkomsten der zalmvissche- rgen op de Waal en de Merwede waren in de laatste 8 dagen minder bevredigend. Ia bet traject van Tiel tot Gorinchem wer den slechts 31 zalmen, 30 elften en 2875 vinten gevangen, te Hardingsveld 15 zalmen, 12 elften en 1100 vinten. Bovendien bemachtigden de visschers 17 steuren, die van f35 tot f157 per stuk op brachten. Zalm deed f 1 A f 1,45 per Vt K. G., elft 30 ct. k f 1,25, vinten 4 k 16 ct. per stuk. Kraltngew, 25 Juni. De elftvangst is afgeloopen zg is in dit seizoen aanmerkeigk beter geweest dan in 1905. In dit seizoen werden aan het Kralingsche Veer aangevoerd ongeveer 46.000 elften, tegenover ongeveer 85 000 in 1905, eene ver meerdering alzoo met 11000 stuks. 'TtonhOTea, 26 Juni. Met 't oog op de geringe kans op het vangen van eene de onkosten goedmakende hoeveelheid zalm, ia heden op de zegenvisscherg alhier niet gevischt. BEURSBERICHTEN. IS Juni. Cert Nederl. Werkl. Schuld. ty» 77»/» Dito dito 8 Oofltenrflk, Obl. pap. Mei-Nov. 4 Dito Feb.-Aug. 5 Dito zilver Jan.-Juli. 4 Dito Apr.-Oct, I 927/8 100«/8 101 iooVji 101 Portugal, Oblig. lo Serie. Dito 2e Dito 3e Rusl. Obl. Binnenland 1894 Dito 89/90 le en 2e uitg. 1880 3 4 4 Dito 1880 4 Dito Nicolal Spoorw. 4 Dito Gr. Russ. Spw.-mfj. '98 4 Dito Orel-Griasi. 50042000 M. 4 Haarl. Hyp.-Bank pandbrieven. 4 Zuid-Hal. Spoorw.-mg. Oblig. - 3 Loten Amsterdam f 100.3 f-oten Rotterdam. Gem. Cred. 3 Loten Hong. Hyp.-Bank 4 l.oten dito fl. 100 3 Loten Servië, fr. 100 .2 661/a 67Vie 74 73'/» 76»/* 698/4 717% 100 68 V» 113 109% 131»/» 117 59 MARKTBERICHTEN. AlblMSerdaun, 25 Juoi. Ter kaasmarkt waren heden aangevoerd 13 partgen (510 Btuks), wegende 3076 K.G. Prgs 25 a 281/» ct. Garlnotaem, 25 Juni. Aangevoerd 163 runderen, 10 nuchtere kalveren, 31 vette varkens on 413 biggen. Pryzen: rware kalf koeien f 180 a 260. kalfvaarzen f 140 a 200, melkkoeien f 160 a 210, l1/»-jarige oseen f 100 a 130, guiste vaai ren f120 a 140, pinken f 60 a 100, graskalveren f 20 a 40, nuchtere kalveren f 8 a 14. Vette farkens 20 a 23 ct. per y» kilo, biggen f 10 a 14. 25 Juni. Tarwe f tot f Por 100 kilo f 8.25 tot f 9.25. Rogge f tot f Katierdam, 25 Juni. Aangevoerd 211 vette runderen, 0 magere dito, 367 vette en graskalveren, 0 nuchtere kalveren, 649 schapen of lammeren, 376 varkens. Runderen 27 a 39 ct.; kalveren 33 a 46 ct.; varkens 20 a 24 ct. en lichte varkens, voor export, 20 a 21 ct. per V» kilo. REUlAME. Vele bejaarde personen en zelfs jonge zullen in de hieronder staande advertentie eene aanwijzing vinden, die, alhoewel zich in het publiciteit-gedeeito van de conrant bevindende, deswege toch van zeer groote waarde is. Verklaring van een perseon, aan authma en rkenmatiek lUdende, die daar de Pink Pillen genexen la gewerden. Mejuffrouw Adrians Eerstens Hellinons te Zegge, bg Oudenbosch, schrgft: „Ik ondergeteekende verklaar, dat ik ge durende 8 jaar aau rheuraatische pijnen in de armen en boenen geleden heb, alsmede aan ast hma-aan vallen. Al de geneesmidde len die ik aangewend heb om mg te genezen, zijn vruchteloos geweest, tot op bet oogen blik dat ik van de Pink Pillen gebruik ge maakt heb. Deze pillen hebben mg geheel en al hersteld. Ik ben 48 jiar oud." Mejnffr. Adrian a Kkrstens. (Portr. Bruglemans, Rosendaal.) Het asthma en de rheumatiek zgn twee ziekten die in 't algemeen de jicbtlydera aan tasten. De jichtigder ziet er gewoonlgk uit wendig goed uit: rooskleurig, flink gevuld gezicht /net neiging tot algemeene gezetheid. De huid van den jichtigder is klam, zyne haren vallen vroegtijdig uit, hg klaagt vsnk o»er langzame spijsvertering, verstopping, schele hoofdpyn, fUuwten, uitslag. In zgn jeugd heeft hjf vaak last van keelontsteking, verkoudheid in 't hoofd, lichte pyneu ia rug en borst. Alle jichtiyders hebben dit bgzondere ken- teekon, dat zg des morgens bg het opstaan zeer vermoeid zijn en deze vermoeidheid verdwgnt langzamerhand. Bg byna alle per sonen, die de verschynselen hebben die wg hierboven opnoemen, zullen zich vroeg of laat rheumatiek of jichtaanvallen voordoen, hardnekkige huidziekten, cczéma bij voor beeld en asthma. Men heeft door het hierboven staand attest van Mejuffrouw Adriana Karstens gezien, dat zg door de Pink Pillen is genezen gewordf n. Do personen, die zoDder door rheumatiek of asthma te zyn aangetast, eenige jichtaan- doeningen gewaar worden, die wg hierboven aangeven, zuilen zich met de behandeling der Pink Pillen ook wel gevoelen en zullen aldus vermyden in de toekomst door deze twee zoo pyniyke en gevaariyiie ziekten ge marteld te worden: Asthma eu rheumatiek. De Pink Pillen bezit ten eeue zeer krachtige werking op het bloed, dat zg zuiveren en verryken, en ook op het zenuwgestel. Men beveelt ze aan tegen bloedarmoede, bleek zucht der jonge meisjes, maagziekten, neu rasthenie, onregelmatigheden der vrouwen. Prgs f 1,75 de doos, f 9,— per 6 doozen. Verkrygbaar bö Snahilié, Steiger 27, Rot terdam, hoofd-depóthouder voor Nederland en Apotheken. Franco toezending tegen post wissel. Ook echt verkrygbaar voor Schoonhoven en omstreken by A. N. van Zkssen, Drogist. Heden overf ed, tot rpte dit-pe droef heid, onto gein f.ic Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer PIETEB 1>E GBOOT Jz., in den ouderdom van 72 jaar en 9 maanden. Uit aller naam, Wed. P. DE GROOT, geb. Ears. Lopik, 25 Juni 1906. Algemeene kennisgeving. Langs dezen weg betuig ik rog'c vriende- lyken dauk voor do vele bewyzen van be langstelling en vriendschap, me den 23en dezer gegeven. F. M. HEMMES, Hoofd der School voor M. U. L. O. Schoonhoven. De Manschappen van de 27o Compagnie Vesting-Artillerie, gedetacheerd geweest te Fort Rijnouwen, brengen hg deze hunnen welgemeeuden da.uk aan hunnen Kapi tein den Heer H. G. GEELHOED, de verdere Officieren en Onder-Officieren dier Compagnie voor de harteiyke en goede verstandhouding, door hen betoond tegenover hunne minderen gedurende de oefeningen, gehouden van 18 tot 24 Jnni. Allen, die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgn aan den boedel en de nalatenschappen wglen de Echtelieden GIJSBERT VAN MIDDELKOOP en NEELTJE TEERDS, bei den overleden te TienKioveu, worden verzocht daarvan vóór of op deuRO.Jwal 1006 opgaaf of betaling te doen ten kan tore van den Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk. Bg beschikking der Arrondissements-Recht- bank te Utrtcht van 31 Mei 19U6, is Onder getekende benoemd tot provisioneel bewind voerder over WOCTEB BOER tiin., Koopman, wonende te Badegraveu, wiens onder curateele-stelling is aangevraagd. Ondergeteekende verzoekt bg deze aan ge noemden WOUTER BOER Gzn. geen gelden af te geveu of hem crediet toe te staan, en verzoekt voorts allen die iets van genoem den WOUTER BOER Gzn. te vorderen hebban of aan h;m verschuldigd zgu, of geiden of goederen «au hem tot b. boorende ouder zich hebben, daarvan aan Onderge- teekende opgave te doeg. F. VAN DER STRAATEN, Bouwkundige te (louda, Westhit ven. B No. 202. LEESGEZELSCHAP (Nederl. TUdsckrlfteu en Romans.) Nieuwe Leden voor het volgend halfjaar (contributie f 3,—) kuunou zich opgeven aan den Secr.-Penn. Zoo spoedig mogeigk gevraagd een aankomend of volwassen Zg, die meer in het vak werkzaam zgn geweest, geuielen de voorkeur. Brieven franco, onder Nommer 21, aan het Bureau van dit Blad. RVK44KRLUKE STAND. Schoonhoven. Van 21—26 Joui. Geboren: Heudrika Maria, d. van J. van Marie en H. M. Zuidendorp. Wilhel- mina, d. van P. J. van den Berg en L HoekwaUr. Elida, d. van A. Stigfer en A. A. van der Vlit-t. Ondewater. Van 8-22 Juni. Geboren: Gerrit, z. van C. Boele en C. Blokland. Willem Cornelia, z, vau M. Snieder en M. v. Oort. Adriana Johanna Anloni.», d. v»n C. La» gesl ag on M. Hon kop. Niesje, d. van P. Verdel en M. M. Kersbergen. Getrouwd: A. J. Koning, oud 26 j. eu J. v. Achthoven, oud 24 j. Overleden: J. Kelder, oud 74 j. A. Hagoort, oud 71 j, eebtgenoote van K. Sille. J. Emaus, oud 50 j.f weduwe van A. Kemp. H. M. Elsendoorn, oud 56 j., echt- genoote v. K. Oosterum. C. Visser, oud II w. Heden overleed, tot onze diepe droef heid, na eene ongesteldheid van slechts eenige dagen, onze geliefde Vader, Be huwd- en Grootvader (JAOOB BOL, in den ouderdom van ruim 74 jaar. Namens Kinderen, Behuwd- eu Kleinkinderen, P. A. BOL. Stolwyk, 23 Juni 1906. Eenige algemeene kennisgeving te ten overstaan van den Notaris REUNDERS, bg veiling, ver- flRfcdSy booging en afslag, op Zater dagen 14 en 21 Juli 1906, telkens des voormiddags te elf uren, in de Kolfbaan vau den Heer J. A. VOS, Op het Dorp, van: liggende binnen de gemeente Zevenlmhen, in den Eendrachtspolderaan den Zuid- eindacben weg, strekkende van dien weg, westwaarts op tot den eigendom van den Heer M. SCHINKEL, helend ten noorden en ten zuiden aan de eigendommen van Mevrouw DE ROO, geb. van dkn Santiikuvkl, samen ter grootte van Te veilen in 2 perceelen, die bg den afslag gecombineerd worden. Grondbelasting ±.f58,—. Polder lastenƒ2,501 Schielands penoinggeld 1,20 per H.A. Schielands Hooge Boezemgeld 1,10 Ia eigendom en genot te aanvaarden, vry van huur, bet bouwland blootschoof ca het weiland den len December 1906. Betaling der kooppenningen 1 October 1906. Alle nadere inlichtingeu worden gaarne verstrekt ten kantoren van den Notaris REIJNDERS te Zevenhuizen en van den Notaris F. PAUL te Oidomarkt. zal gehouden worden op Vrijdag S Aa- gantaa 1606, 's voorin. 10 uur, in het HóVI „DE MORIAAN". te IJMelateln. IT AUe nog voorhanden zynde van SehaanhaYen en aanstreken worden tydeiyk aangeboden voor slechts O,OM per stuk; per 12 stuks 0,20. S.*W. S. VAX BOOTHS, SCHOONHQVKN.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2