ImIHöST PANDEN, bestaande in WONINGEN met daaronder aanwezige PAKHUIZEN en KANTOREN, ERF en GROND, thans verhuurd voor per jaar. Bod Ho Slagorsjomoii •f LEERLING, ioho BimtasMo, verekchte goed kunnende melken, tegen hoog loon, bg J. H. HOOGENBOEZEM Bleemendaal bg Gouda. W. ROUS Wzn Eersi Bakkersleerling Schoonhoven. HEERENHU1S, staande aan de Buitenhaven, waarin benedenSuite, Vestebuie, Keuken met Bykeuken, Plaats en Tuintje, boven: groote Kamer met 3 ramen aan de straat- zyde, Balconkamer en kleinere Kamer, beide met riant uitzicht op de rivier de Lek. Thans verhaard voor f f75,— per jaar, doch desverlangd dadelgk in gebruik te aanvaarden. Eiken Planken. EEN STEM UIT VELE Een nette Jongen, Dienstbode. f 2,50 en meer verdienste per dag. Dienstbode. N°. 2’ Dienstbode. Openbare Vrijwillige Verknoping. ÜDOürbOBÏjBS BB BfllSgJÜSBB M0T0R-R1JWIELEN. H. v. d. HEUL, Molenstraat bij den Wal, SCHOONHOVEN, VERKOOPT ALLE SOORTEN Goud en Zilver, Heeren- en Dames-Horioges, Klokken, Wekkers EN PARAPLUIES. De Haariemsche Hypotheekbank. Kr. P. 1 GREüP te Schoonhoven en by de Vertegenwoordigers der Bank in andere plaatsen. Een Bakkersknecht fl.H. Landbouwers! P. de VOS, Giessendam: WRINGTOBBEN, TONNEN, EMMERS en KAASVATEN, alles vervaardigd van teak hout, zonder verhooging van prijzen; verder THERMOMETERS, PEKELWEGERS en MELKPEILDERS enz. enz., en wat verder tot den landbouw behoort, zooals: Hooiharken, Hooischudders en OSBORNE GRASMAAIMACHINES, die ten zeerste aanbevolen worden om vroeg- schaffen. O De ABDIJSIROOP Centraal-Depót LI. AKKER, Van Alkemailestr. II, Rittenlu. Notaris SCHELL Bouw- en Griendland, samen groot 5.14.76 H.A., benevens twee Woningen onder één dak, gemerkt A 508 en 509, en een Schaar en Erf, A 344, alles gelegen te BOVEN-HARDINXVELD. Een Boerendienstbode gevraagd, TEVENS EEN BOERENARBEIDER. Voor werkzame personen uit den netten stend. ABDIJSIROOP Door geheel het Rijk! worden ze geleverdspik splinter nieuwe HASDNAA1IACHINE, hoogarm, met prachtige luxe afsluitkast, 8 jaar garantie, voor den prgs van SS,— Oude MACHINES worden ingeruild. Speci ale inrichting voor reparatie, bg W. VERMEULEN, I SI in het Hotel „DE ZAL1 te P. G., Dew Ceuraut 9 maant tendoorn, voor )Og 7 goed Sta- I van tijd, goad ding. «eerste tijdig aan te ruime Keuken, voorzien van leerderheid des vtere noodzakel Mei teger. van met veel van het te Bobt BENT, te C, jrs, ien '"■'srbouwd aan den Wjjk R, 5369, groot daarom V' tjjdquaesti Een weini| daarvoor i Btywieleu vanaf f 50,— lot de fijnste kwaliteit, in aile voorkomende merken. Gratis onderricbt. Reparatie-inrichting. Haastrecht. Bon dsrjj wiel hersteller. gument ie door liberale evr. J. TOM, Lekkerfcerk, vraagt m 1 Sept, een nette Deze C morgens uitge ƒ0,75. Franco abonneeren bi Geeft hwege prUzeu vaar aad GOUD en ZILVER. Maakt alle Reparatie en geeft kaaplieden flinke karting. dat gjj d< H. VAN LL randen band het beweren ;tus beloven ipen het invermeld voor, dat ohm •tie behoort te alg geografische veilig worden verkrijgbaar in den Boekhandel van S. ft W. N. VAN NOOTEN, Schoonhoven. Naamlaage Vennaatechap De DIRECTIE bericht, dat de COUPONS der Pandbrieven, vervallende 1 Juli 1906, van dien dag af betaalbaar zjjn bjj Nader «al worden bekend ge waakt wanneer ntenwe Cawpan- bladen voor de Seriën A, B, O en D verkr(jgbaar sullen s|Jn. kan direct geplaatst worden voor een werk leenhoven. Adres W. VAN DER Van Strjjenstraat 94, Gouda. WORDT GEVRAAGD: of HALFWAS, b|j C. EVEGROEN Wz. Ouderkerk a/d Uaael. Te Gouda wordt t; een gezin zonder kim eene geen wjjzigir~ te verdreven, den draagt sterk _je debatten. jen van 400, 500 en het Engelsche Parle- _wner of de Duitache van zelf, dat slechts enke- tieke leiders of degenen, 'igzondere -een ren. Het „ideringen imers zy, die rond treden Niemand ihooren tot het groot- Verkrijgbaar bg _„.i voor zijn ig moge nog icht man wezen, t as, om worden, lid gekoi inden, welk een on- loet dat schfjnen aan de rallen, en door boe weinigen houding worden begrepen Memorie terecht slechts van verder België, land r Tegen 1 Augustus gevraagd een bjj N. RIETVELD, Mr. Bakker, Huug- Bloklaud. ders rekenen. reker gü n- de 8ti ontsla vergoeding Al deze g in het reet een atagnatie het contract, ’t contract. L Nu wordt de sl gevallen (die van van den lakscher nog wel als r1 gevoel des vok. of mindere maU bliek voelt in een plotselinge niet als plichtsVL- Vroeger wei, toen stakingen nog een nieuwtje waren en de noodzakelijkheid van dat atrjjdmiddel niet werd ingesien. Thans tegen 1 Augustus in inderen gevraagd sprekers i die niet i of bereid kiezers op een braaf minder en Kamer gekt spreken, en toch redelfjkt meesten zou een en goedgt Dit woordje var een rflke be teek et geeft het een in wuato kracht. Orde ia de rej opvolging van d worden de schake der feiten; de g< oorzaken en gevolg king van de deele Zonder orde geei wicht, geen rust; ginsel van alle ont voorwaarde van v En dan is zjj ot behoefte van den zoeken haar over groote gabeurtenii ontzag inboezemt, de kalme natuurt wjj worden opges verstoort, zoo vat de schepping ond« treden en haar Niet bü machte, r gens, door te dri hoogere dingen, s| Ifike wereldorde e en onrechtdoor slachten aangekwe zich daaraan vast, gedachte naar een De voorstelling, de ah historische aanschouwing vaz in een lang verled neming van tegen ben ons gebracht wet der ontwikki uit een voortzetti van hel| ringen gaan voor in de levenlooze nisch bestaan. 1 er heftige schok van zoo ingrype niet meer passer onze begrippen 's verstoord, en zier een inbreuk op d heerschappg hebb overstrooming, e< stryd met den ru in het natnurievei brengen onze begi Is dat wel juist geen gebruik gei onvoldoenden maa krachten tegenove der natuur? Die z| tfn misechien n verschijnselen, wi letten op de omsl menscheiyke ar be Anders wordt wjj ons begeven leven, zoowel in gei Dan toch treedt e< geeft en in zeken heerscht de pen dan sint naner bot maar van handel den kring der ei| In dien zin spri schappelijke orde beschouwen als c schappeiyken vot handhaving wg w^den. Er zyn volken, van ordelievendhf en onder deze e een plaats in. Bi ook de kleine nat blaadje staan. Daarmede word schokken in het kundig leven weii -\i de ontwikkeling i het ander rustig i onregelmatighedei geleden het gew van stoornis bracl met zekere verbi het ware vragen nu met die bedaa Die ver wonder i ligt in uit gedrukt op die w|jze te van sociale vraagi Wanneer op d Wtaf ■totfOMr ar wanvtrhoudini De Notaris - D. TEIJINCK te Schoonho- ven zr! by inzet en afslag i op Woensdagen 4 en 11 Juli 1906, telkens in het Koffi-huis van den I aldaar, in het openbaar twerp West-Europeenche, dan tot de Midden-Euro I peescha zAoe behoort Doch zooals dn SteonmelporWr. S. ft W. M. VA* «001». ’s avonds 7 uur. Heer LEENING verknopen 1. Een onlangs nieuw gebouwd 2. TWEE dasrnevens staande *r ligging aan de rivier bieden deze m eene goede gelegenheid aan tot van alle zaken met scheepvaart staande. der kooppenningen 15 Augus- dfde soort Abdijsiroop bekomt, die de Heer gebruikt heeftdese alleen geneest en is o de flesch, waarop de handteekening van den voorkomt; aile andere is nansMk BEDRIJFSKAPITAAL. Beschikbaar voor Handel, alsmede voor particulieren, vanaf 38/< ad 4 (met en zonder borg), tevens als ie hypotheek (le hooger) op Land, Boordereen, Schepen, KoopmansgoederenErfenissenVruchtge bruik, enz. Strenge Discretie. Vaar- deelige Voorwaarden. Brieven franco, letter B, Postbus 19, Postkantoor Den Haag. aan de vyk H, 144, groot of belangrijks te zeggen heeft „zijn stem zal motiveereneen zwygend afgevaardigde heet een „sul” een onbeduidendheid, met welke de kiezers geen eer inleggen. Ieder afge vaardigde, die ook maar eenigzins tot spreken bekwaam is, begrijpt derhalve dat hg ook spreken moet. Hg zoekt een onderwerp, een quaestie, over welke hg zgu licht kan doen schijnen. En het getal van honderd afgevaardigden is niet zóó groot, of, als de Kamer hei geheele j iar vergadert, kan ieder lid met zyn redevoeringen etteiyke kolommen in het Byblad vullen. Daarby, in zekeren zin, gelukkig verscbynsel! het getal goede in de Kamer neemt toe. Iemand wel ter tale is, of niet in staat is in vergaderingen voor zyn i te treden, hg moge nog zulk en geacht man wezen, heeft al minder kans, om tot lid der rozen te worden. Goed kunnen tot Kamerlid gekozen te worden I den mond houden, welk een te eisch moet dat schynen aan ;n, aan schier allen, en door hoe weinq n dergeiyke jekeurd I” TE KOOP 1000 vset Eiken Planken, zwaar 6^/g en 5 cM., Br«<- leggers en Palen. Adres JOHs. NIJHOF, Ontf-Alblaa. verricht nu reeds slaap weer goed.” IüT fiPl dat dezelfde s LD1 Urj H. VAN LENTEREN kenbaar aan een reeden band om de Generaai-Agent L. I. AKKER, Rotterdam, en geneest neeitl klooster Sancta Paulo is een gezegend middel voor jong en oud, zg is alt(jd onschadelgkzg versterkt de luchtpgpen en longen en geneest onvoorwaardeltyk den bardnekkigsten hoest, de hevigste verkoudheid, asthma, keelpyn, heeschheid, kink- en siymhoest, bronchitis, influenza en alle borst- en longaandoeningen. Prijs per flacon f 1,-—, f S»— en f 1MJO. ‘uizs van JOHs. DOORNENBOL, ïheweg te Dz Bilt. Wed. J. VUIJK te Krimpbn a/n Us*l; C. VAN WIJK te Oudzwatib; Firma WOLFF ft Co. te Gouda H. v. d. DOOL te Slizduscht, Boveneinde; C. VAN STEINIS te Noordiloos; FRANS VAN DAM te Goudzram; J. DE KLUIVER te Ottolamd; A. VAN WALSVM Pt., Oudducrk 4/dü,; W. DONKER, Krimpkm a/d Lu; C. C. VAN GENNEP te Moorducht; L. POT te NiaüW-LttKZHLAMD; Mej. KORTE WEG te Alblasskrdam; Wed. F. AMSING te Alblasskrdam; E. HILGEMAN te Struturk C. SPELT te Nizuwpoort; F. J. BATS te Stolwuk; J. ALES te ZzvzNHUizzN P. GOUDRIAAN te Capslu a/d Usk.; G. ELSEN AAR, Drogist te Surdrbcbt; W. J. VAN DAM, te Haastrscmt; G. DEN HOED te Buunwoudk. is die van den Heer HENDRIK VAN LENTEREN. I) Wat genoemde jongeman /ons heeft medegedeeld, laten wjj hieronder volgen: „Halm driejaar leed ik aan beratpleurla. Ik bad vaak rillingen over het geheele lichaam en voort durend steken in de zyde, die vooral hevig waren by de geringste inspanning van ;het lichaam, 'zooals gapen, hoesten enz. Ik had een onuitstaanbare pjjn op jg en zeOuwachtig en had Eetlust bad ik in *t geheel ien mfin leven vergalden, kon geen stap verzetten »nd een drukkend en t geen raad meer en ?geven, toen ik in de t 1000,-. Ter ««name auKebeden een le klas ZAAK in A *Rl»APm,Ejr n bhandhtoffem en benoodigd Ma terieel, te ’«-Gravenhsge. De eigenaar is genegen 3 maanden den kooper behulpzaam te ejn. Br. fr.,lelt. K F. Gebr. BFLÏNFANTE, Wagenstraat 100, »■- Graven ha ge. te Giessendam zal op Vrgdagen 29 Juni en 6 Juli 1906, telkens des avonds 7 ure, in bet Kof fiehuis WDE DRIE SNOE KEN” te Beven-Hardinxveldby vei ling en afslag, in het openbaar verkoopen: taliilloDto Vooiop met OPEN GROND, gemerkt A 236 tot en met 241, aan den Dgk, perceelen in 9 perceelen en combinatiënalles om schreven in notitiën, welke verkrygbaar zyn ten kantore van genoemden Notaris. f 444,- Door perceelen uitoefening in verbaud Betaling tui 1906. Tot het bekomen van nadere inlichtingen zich te vervoegen ten kantore van den No taris TEIJINCK te Schoonhoven. gebaat worden, vervangen peeschen tyd. momiaten van gezag hebben deetyds jrige berekeningen gemaakt van Wat 1 wyziging aan de natie zou besparen «r kunstlicht, dat vervangen zou door (gedurende den grootsten tyd d jaar) kosteloos morgenlicht. En hebben zich daarby aangesloten, ^.«^tting van de, minder gemakke- te brengen, winst aan GEVRAAGD: by H DE VAAL, Vleescbhouwer en Spek slager, Neb wwu heven. GEVRAAGD: P. G.liefst boven de 16 jaar, om in het Bakkersvak opgeleid te worden. Fr. br. bn J. J. KLOPROGGE, lelt. C, Alblasscrdam. die goed kan melken en rfyden, tegen hoog loon, bg J. BULK te Wwabragge. Terstond gevraagd een Mevrouw LAMBERT Hendriks te Stel- wUkeralvraagt, wegens on voorziene omstandigheden, liefst zoo spoedig mo- geiyk, een nette De Breimachlne-MaatschappU twt Be vordering wan Hwtsarbeid TH08. H. WHITT1UK A Co Keizersgracht 263, Amsterdam, verklaart hiermede openltyk, dat men, by doelmatige opvolging harer aanwyzingenf9,50 en meer per dag kan verdienen, en dat z(j over een groot aantal dankbetuigingen beschikt van koopers harer ,MIRAMAR”-BREIMACHINE, alarm de officiöele rap porten van experts, die zonder onderscheid volkomen overeenstemmen in het beweren, dat hetgeen wy in ons prospectus beloven, met de waarheid over eenkomt. Wjj koopen het werk. Men vrage pros pectussen aan bovenvermeld adres. 1) De Heer VAN LENTEREN woont ten huir- - Landbouwer, langs de Soestdykscbe straat, L<yenscheweg Verkrijgbaar bjj A. C. FIJN VAN DRAAT te Schoonhoven; A. N. van ZESSEN, Drogist te Schoonhoven; G. VAN der WOUDEN te Lekkkrkxrk; G. S. ROSS te Oud-Alblas; J. L. VLOT te Oud-Alblas; W. van REES te Blkskensgraaf J. SCHUTTE te Molenaarsgraat; C. van ZESSEN te Vuilendam; T. TERLOUW te Goudriaan; M.v. HOUWENINGEN te Gizsen-Niedwk., J. ZONNEVELD—Pm te Hoornaar; C. BROUWER te Meerkerk, G. BOUWMEESTER te Tirnhovkn; P. G. J. de JONG te Ameidb; G. COIJE te Lopik; G. v. d. HOEK te Cabauw; Jb. den OUDSTEN te Groot-Ambers T. MOLENAAR te Lexmond; R. VERMEULEN te Langkrae; K. VAN DAM te Bzroambacht; De Notaris H. GROENENDAAL te Gouda is voornemens op Maandag 9 Juli 1906, des voormiddag» 11 uur, •M”, aan de Markt te GOUDA, in het openbaar, in ééne zitting, te veilen en verkoopen: No. 1. Een kort geleden verbouwd HEERENHUIS met ERF en TUIN, aan den Fluweelen Singel te G«wd«, No. 695; kad. Sectie A, No. 2t 94 Centiaren. Het Huis bevat 6 Kamers, Zolder, vele Kasten en is Gas- en Waterleiding. No. 2. Een HUIS’ met ERF, aan de Gouwe te Gwuda, Wfik C, No. 159; kad. Sectie D, No. 125, groot 72 Centiaren. Het Benedenhuis is verhuurd voor f 3 per week tot 1 Mei 1908. No. 3. Een HUIS met ERF, achter de Vischmarkt te Goada, Wgk I, No. 131; kad. Sectie B, No. 922, groot 19 Centiaren. No. 4. Een HUIS met ERF, aan de Korte Geuzestraat te Gwwda, Wyk L, No. 117; kad. Sectie C, No. 1157, groot 24 Centiaren. No. 5. Een stukje GROND, aan de Boomgaardstraat te Gouda; kad. Sectie A, No. 3737, groot 70 Centiaren. No. 6. Een HUIS met ERF, aan de Nieuwe Haven, hoek Lange Dwarsstraat, te Gwuda, Wyk N, No. 81; kad. Sectie B, No. 242, groot 32 Centiaren. No. 7. Een HUIS met ERF, r* Lange Dwarsstraat te Gouda, Wyi No. 125; kad. Sectie B, No. 344, 38 Centiaren. Verhuurd aan D. van der Toorn tot 1 Februari 1907, voor f S per week. No. 8. Een WINKELHUIS met ERF en TUIN, aan den Korten Tiendoweg Gouda, Wgk D, No. 73b; kad. Sectie No. 2855, groot 137 Centiaren. Het Huis bevat: Winkel, 5 Kamer Keuken, Zolder, vele Kasten, en is voorzii van Gas- en Waterleiding. Verhuurd aan J. A. Hoogendc„. f 5,— per week, tot 1 Juni 1908. No. 9. Een HEERENHUIS met ERF en TUIN, aan den Kattensingel te Gouda, Wyk Q, No. 115; kad. Sectie A, No. 2611, groot 335 Centiaren. Het Huis bevat: beneden 3 Kamers, Serre en uitgebouwde Keuken; en boven: 3 Kamers, benevens Zolder met Dienst- bodenkamer, en Kelder en is voorzien van Gas- en Waterleiding. Aanvaarding en betaaldag 16 Augustus 1906. Te bezichtigen: 3 werkdagen vóór den verkoop, van 10—12 en van 2—4 uur, en op den dag der verkooping van 9—11 uur. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris GROENENDAAL te Gouda. ingen zyde, die vooral hevig gapen, hoesten enz. de borst. Ik was kortademig geen lust in mijn bezigheden. Eet niet, terwijl ondrageiyke hoofdptjm Ik was afgemat en lusteloos; ik I of ik was moe. Ik bad voortdurei benauwd gevoel over my. Ik wist bad alle hoop op genezing opge; „L'trechfache Courant" las, dat de Klooster Sancta Paulo zulke wonderbare genezingen teweegbracht. Ik kocht toen direct een flacon bfl D.J. RADIX, De Bilt, en bespeurde onmiddeliyk na het gebruik ver lichting. Ik kan u naar waarheid en onder dankbetuiging mededeelen dat ik van 8 flacons ABDIJSIROOP totaal genezen ben. Ik heb nergens geen last meer van en inden mflu werk met het grootste genoegen. Ik eet en drukken is. Geeft het ruimte! Geeft het schelder! En tracht hen euvel der stakingen en der uitsluitingen te beperken, zoo mogeiyk te voorkomen, door een wettelgke regeling van beslechting in dergelgke collectieve arbeidsgeschillen.” Dg Wyze van werken. „De Tyd” constateert, dat de publieke opinie algemeen van oordeel is, dat de Tweede Kamer met haar tegenwoordige werkwgze al te veel van het nationale ge duld vordert, maar het blad betwijfelt, of door een herziening van het Reglement van Orde het euvel zou worden verholpen. De fout schuilt niet allereerst of voornamelgk in ’t Reglement van Orde, doch moet allereerst worden gezocht in ons volkskarakter, verder in de wyze waarop onze Tweede Kamer is samengesteld, en eindelijk in de verhouding welke ten onzent langzamerhand is ontstaan tusseben kiezers en gekozenen. „Geen twijfel" zegt het blad of ook by behoud van het tegenwoordige Reglement van Orde ware een betrekkelgk vlugge be handeling van zaken door onze Tweede Kamer zeer wel mogeiyk; velerlei tydsbesparing, waarop thans aangedrongen wordt (byv. af schaffing van het politiek debat by behan deling van bat Adres van Antwoord op de Troonrede, welk debat in den regel zeer wel tot de Algemeene Beschou wingen der Staatsbegrooting kan worden uitgesteld) zou evenzeer mogelgk wezen, zonder dat één artikel van het R. v. 0. verandering behoefde te ondergaan. Het euvel, waarover thans zóózeer ge klaagd wordt, zal vreezen wjj in een Nederlandscbe Kamer van honderd leden gekozen en samengesteld als onze tegen woordige, in iets meerdere of mindere mate biyven bestaan en zeker door geen wyziging van het Reglement v. O. zgn te verdreven. Ook een getal van 100 lede by tot het houden van lange In politieke vergadering! meer leden (rooals byv. ment, de Fransche Kamer of de Rgksdag) spreekt het van zelf, dat slee len, meestal de politieke leiders of welke door hun medeleden in b( gevallen daartoe zyn aangewezen, over bepaald onderwerp het woord voeri is geen schande in zoodanige vergal tot de zwygers te behooreo; imi als sprekers op den voorgn behooren tot de uitzonderingen, schaamt zich om te behooren ste getal. Geheel anders by ons! De kiezers ver langen, dat bfj belangrgke wetsontwerpen hun afgevaardigde, ook indien by niete nieuws Tijdseenheid. „De Nederlander” is met het ontwerp van Minister Rink ten zeerste ingenomen. Vooreerst omdat het eenheid van tyd zal brengen, maar ook omdat die ééne tyd de Midden-Europeesche zal zyn. „Men is wei sedert lang aan het bgtellen der bekende 20 minuten gewoon geraakt, doch de toe stand biyft woaderlgk en verwarring is bovendien niet steeds uitgesloten. Er zyn spoor weggidsen, die voor ’t gemak in den Amsterdamschen tgd zyn gesteld, maar juist dit zoogenaamd „gemak” leidt dan tot misverstand en vergissing. By inter communale stoomtrammen en bg bootdien- sten, die op spoorwegen aansluiting hebben, blgft altgd de vraag: is het spoortyd of plaatselgke tjjd Bg een bericht, dat iemand op zeker uur met den trein zzl aankomen, moet steeds wanneer nadere aanduiding ontbreekt, gecontroleerd worden of hjj in spoorwegtaal gesproken heeft dan wel in Amsterdamsch dialect. En zoo zyn er nog tal van andere gevallen waarin het abnor male zich voelbaar opdringt. Dit alles zal, zoo het ontwerp wordt aangenomen, een eind nemen,” De keuze van den Midden-Europeescheu tyd boven den Greenwichtyd acht „De Neder lander” een voordeel van het ontwerp, haast nog grooter dan de tydseenheid op zich zelf. „Men wfiat op de geographische ligging van Nederland, waardoor het meer tot de West-Europeeeche, du tot de Midden-Euro- 0 van Toelichting bjj bet ontwerp betoogt, is dit bezwaar grootendeels v.a theoretische waarde. Men wfjst op de handelsbetrekkingen met maar vergeet, dat die met Duitseh- land nog veel uitgebreider z|fn. Het groote argument voor den Midden- Europeeschen tyd, waarvoor kleine beden kingen, ook voorzoover die inderdaad bestaan, gemakkeiyk over het hoofd kannen morden gezien, ia de economische en hygiënische winst welke invoering van dien tyd aan het nationale leven zal brengen. Zeer waarschyniyk is het, dat de meeste aanvanguren van scholen, kantoren, maal tijden enz. geen wijziging zullen ondergaan. Maar dan komt invoering vu den Midden- Europeeschen tyd er ook op neer, dat de klok eenvoudig 40 minuten zal worden vooruitgezet, m. a. w. dat heel het dage- Ijjksch leven 40 minuten vroeger ral wor den geleefd dan tot dusver. Invoering .van den Greenwichtyd daarentegen zou beteekenen, dat het leven 20 minuten zou worden verlaat. Een verschil alzoo van een nur. Veertig minuten opschuiving Daar den ochtendstond, of twintig minuten naar de avondschemering. Voor wie bedenkt boe vooral in de steden, het leven reeds steeds later geworden is, kan de keus tusechen de beide stelsels in dit opzicht niet moeieiyk zyn. Dit was dan ook de reden, waarom indertyd de meeste gemeenten de groote steden voorop niet ingingen op de uit* Doodiging van Minister Tak van Poortvliet tot invoering van den Greenwichtyd. Dit zelfde belang, dat toen tot behoud van den Amsterdamschen tyd bewoog, zal dubbel den, wanneer deze laatste nu wordt door den Midden-Euro- peeschen tyd. Economisten uitvoei_‘„_ zulk een i aan duur worden van hel hygiënisten L_. ter uiteenzetting 'i iyk onder cjjfers gezondheid. Het komt ons oplossing van de worden aanvaard, dogmatiek kan i opgeofferd.” De eenheid van tijd, die het «Uti brengt, is een goed ding. En de dien het brengt, is misschien nog Jffwwgatraat 78, Botterdam, Amsterdam, ’o*Gravenhage, l)wrd- recht, Culembwrg en Tlel. beschouwt de meerderheid des volks een staking als de bittere noodzakeiykheid waar toe de economische stryd den werkman dwingt. Over de mate van die noodzakeiyk heid kan men in elk afzonderiyk geval verschillend denken, maar dat leidt het pu bliek slechts tot een goedkeuring of ver- oordeeling van de staking uit een oogpunt van ernst en voorzichtigheid, niet uit een oogpunt van trouw of ontrouw. Het gaat niet aan meent het „Hjndels- blad” voor de collectiviteit precies dezelfde rechtsregelen te stellen als voor het individu. Niet dat voor de collectiviteit andere rechts regelen gelden o m d a t zjj een veelheid is de uitingen der collectiviteit in 1903, zoowel die van de Amsterdamsche gemeentewerklieden als die van de spoorwegarbeiders waren onge oorloofd en waren zeifs misdadig omdat ze door baar karakter van collectiviteit belangrgke publieke functies in gevaar brach ten maar wel heeft men voor de collec tiviteit hier en daar andere vormen te stellen dan voor het individu, omdat alléén zg den onmisbaren economischen stryd kan voeren die in onzen tgd een onverwoest baar groi iverechynsel is. Wy hebben hier nu eenmaal te doen met oorlogsrecht. Is nu de plotselinge staking voor de arbeidersbeweging noodig? In de Kamer schyut een overheerschende strooming te zyn, die deze vraag ontkennend beantwoordt. Maar zegt het „Handelsblad” in 1903 werden de slakingswetten verdedigd met de bewering, dat het stakingsrecht der spoorweg arbeiders niet werd aangerand. Ze konden staken mits ze maar behoorlek le voren hun dienst opzegden. Maar dat argi werd door de linkerzgde, met name de vry'zinnig-democraten en door de unie, niet aanvaard. Aan die zgde begreep men toen, dat een staking als strijdmiddel aan kracht verliest, naarmate ze langer vooraf moet worden aangekondigd. En dat men van vrijheid van staken alleen dén kan spreken, wanneer de arbeiders zelf hun tyd kunnen kiezen. Is men dat nu vergeten? Het „Handelsblad” besluit: „De overal zich op werkende', gistende, woelende, dringende arbeidersbeweging heeft recht op ruimte, om haar schouders te roeren, recht op achalder (zooals het eer- tyds met een teekenachtigen naam genoemd werd, die nu nog in sommige streken van ons land gebruikt wordt). Hoort het groeien J roepen wjj nogmaals, geiyk in 1903, dengenen toe die destyds toonden te beseffen dat men tegenover een onweerstaanbaar groeiverschynsel is ge- plaatst, dat wal ta leifian, niat ia ouder gezin flinke Zich te vervoegen bg J. T. SWARTSEN- BURG, Boekhandel, Kleiweg, Gouda. VAM AUSB DAAB. staking contractbreuk of schor sing van het contract? 't „Handelsblad” meent, dat staking van ’t werk, niet door een enkelen arbeider, maar in massa, in den vorm van een plot selinge werkstaking, zooals we die nu al sinds jaren kennen als economisch middel an stryd, niet geiyk te stellen is met dienst- pzegging. De redeneering van den Minister an Justitie, die een staking wel schorsing an de uit ’t contract voortvloeiende ver plichting noemt, maar toch langs een omweg weer concludeert, dat de patroon 'de stakers kan ontslaan met intrekking van *t staangeld (waarborgsom voor naleving van *t contract, die de arbeider van zyn patroon te houdt), noemt het blad halfslachtig. king is schorsing, geen opzegging van *t contract. Zoo begrgpt de groote meerder heid des volks het ook. Om dit te bewyzen geeft het blad enkele voorbeeldeneen dienstbode, die een paar dagen uitbiyft, een “werkman die Maandag houdt. Beiden kun nen ontslagen worden, wat echter lang niet altyd gebeurt, en de patróón is niet verplicht „de zes weken” te geven, maar deze zal *t niet in z’n hoofd krggen schadevergoeding te eiachen. En boe handelt de patroon met zyn sta kende werklieden? Neemt hy andere in dienst, omdat zyn arbeiders hem, door 't bloote feit der staking, den dienst hebben opgezegd? Een enkele doet het misschien, maar verreweg de meesten doen bet anders. Zy doen den stakers weten, dat zy op een bepaalden dag weer aan den arbeid moeten zyn en dat zy anders let wel: an- J-zich ontslagen zullen hebben le in. Met andere woorden geeft zoo’n ultimatum van den patroon te kennen: Ik ;en u thans nog in mgu dienst, al werkt niet; maar als gg op den bepaalden dag itagaatie in 't werk niet opheft, dan .Ja ik u. En ook weer: zonder schade- 5 te vragen. gevallen vertoonen dus duideiyk, ïhtsbesef des volks, bet beeld van atagnatie in het fu nclionneeren van contract, niet van een verbreken van Dus van schorsing. stagnatie in de eerste twee de loszinnige dienstbode en ^jhen Maandaghouder) stellig plichtsverzuim in het rechts- olks gevoeld, als een meerdere late van ontrouw. Maar het pu- den regel een staking, ook staking, niet als ontrouw, r^rerzuim. r wel, toen waren en de

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3