LE N°. 2730. 1906 Zaterdag 30 Juni. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Eerste Blad. dag. md. JVEN, i, Wekkers ttenfa». p ORDE. a noons, BimMLASD. BÜITBïLAID. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevers. kartiag. De»® Cearaut beetaat uit 3 Bladen. •ma thai a/d Uul; A. I skrdam; SJtBDAJf; del ran loonhoven. j 27 Juni werd het debat over liön aan de bijzondere kweekscholen JRNENBOL, A/D Uw.; uBDMiurr; jkjtt; ma. lost- A. waa, t ge- vooi Krir mat uit ver' aids Er i en welke naam plaa‘~ i hadden ir gedu- gesloten .-en dag >r, dat ohm behoort te geografische itTif worden SCHOONHOVfflSCHK COÜRAlfT. BoTeeeintfe; hxxm; sum; kkrk a/dU.; rdbbcht; ing waarvoi iboot is •ie met zjj is altfd orwaardelfk heeschheid, ngen. van gejaagdheid mededeelt aan velen, bij al hetgeen de drang naar meer snelheid, naar krachtiger aanwending van het arbeids vermogen ook van hel ncnaam, maar bovenal van den geest, bij voortduring van ons vergt, moeten wq niet uit het oog verliezen, dat orde in het denken, in het spreken, in het handelen vooral, in staat stelt veel te doen tonder de noodige bezadigdheid te verliezen. Elk gemis van orde brengt een stoornis die weggenomen, veroorzaakt een leemte die aangevuld moet worden. Het is boven dien in strijd met ons schoonheidsgevoel, hetwelk in dit* geval als waarschuwer op treedt, geljjk het reukorgaan tot waakzaam heid roept, wanneer slechte spijs in aantocht is. Wie door ervaring tot het inzicht is gekomen, hoezeer orde bedraagt tot ver- hooging van het levensgeluk, zal zeker door zqn voorbeeld krachtige propaganda maken voor het beginsel. het ontwerp r grootendeels de. Men wjjst ikkingen met i met Duitsch- genezingen D.J. RADIX, gebruik ver* ankbetniging ROOP totaal >eer van en i. Ik eet en Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven oer drie maanden ƒ0,75. Franco per post door het geheelerijk ƒ0,90. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. ie jongeman •r leed Ik nn en voort- e inspanning ibare pjjn op htig en had in *t geheel sn vergalden. :ap verzetten drukkend en aad meer en n ik in de >ben deattjds akt van wat zou besparen rvangen zou protsten tijd jeaKeht. En aangesloten, Ier gemakko- winst aan Iwt Be- (08. H. jnsterdam, doelmatige en meer een groot pers barer iciëele rap- I volkomen elgeen w| beid over- rraga pros ie de Heer meenten ia ing van den s numaak Prijs der Ad verten tien: Van 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere j regel meer ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending j franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddags uren, Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-maal plaatsing opge geven, worden slechts 2-maal in rekening gebracht. den, waarom de groote en op de uit* an Poortvliet riehttjd. Dit- wud van don zal dobbel e laatste nu Midden-Euro* ncht ingezeten0 .is maatschappi orden gemist. land, 27 Juni. Ds.G. Benes, i ud Ned. Herv. Gem. alhier, het beroep naar Papendrecht is. Naar voor berei dingen Te Sliedrecht, -a verschillende van Rotterdam zullen worden i bjj aankomst i gezet, lakken één, r deu de broken, herstel is noodzakelgk. Alle men- schen streven naar verbetering van hun toestand, en er bestaat geen enkele reden waarom men dat iemand ten kwade zou mogen duiden, mits het niet geschiede onder aanwending van middelen, die den toets der eerlijkheid niet kunnen doorstaan. Dan ontstaan natuurlijk botsingen van be langen. Bg de veelheid van meeningen en de verscheidenheid van inzichten is het niet gemakkeljjk steeds te bepalen, op welke wjjze die het gemakkeljjkst te voorkomen, het zekerst te herstellen zouden zjjn. Als algemeene regel kan niet gesteld worden, dat wjj aan de belangen van anderen den voorrang moeten toekennen boven de onze; dat ware een onnatuurljjke eisch, die reeds daarom niet toelaatbaar is, omdat zjj, die den strjjd aan vangen, juist voor de hunne opkomen. Doch wel is van hooge beteekenis een zuiver rechtsgevoel; in de maatschappelijke conflicten moeten zoowel eischer als verweerder overtuigd zjjn, dat zjj rekening hebben te houden met de billijk heid, zoomede met de verplichting om het geluk dergenen met wie zjj in maatschap pelijke samenwerking zjjn, dus ook bun stoffelijke welvaart, als een deel van het hunne ter harte te nemen. Wordt daaraan niet voldaan, dan loopt de orde gevaar. Van weerszijden moet men de krachten, berekent men de kansen van een overwinning. De strjjd wordt aange- vangen, de geregelde arbeid wordt afge broken, de verbittering treedt in de plaats van de verbroedering. Het komt er nu meer op aan, wie het langst kan volhouden dan wie het recht aan zqn zgde heeft, en als blijkt dat de gewone strijdmiddelen, die de orde ongemoeid laten, niet spoedig genoeg een eind aan de worsteling zullen maken, dan wordt het ruw verzet in het geding geroepen. Hoe duidelijk de ondervinding reeds heeft doen zien, dat de langs dien weg behaalde overwinning te duur is gekocht, veel wijzer op dit punt zjjn de ra en schen nog niet gewordenintegendeel, de berichten van botsingen op industrieel gebied, waarbjj bet hard tegen bard gaat en de slachtoffers niet zelden groot in aantal zijn, nemen gaandeweg zoo toe, dat men er bijna geen acht meer op slaat en het zoover komt dat men in sommige groote bedrgven van het buitenland een toestand van wanorde als den normalen zou moeten beschouwen. Dat het hoogst wenscheljjk zou zijn, door gepaste maatregelen van voorzorg, en als bet niet anders kan, door de dwingende macht der wetgeving, het behoud der maat schappelijke orde te verzekeren, behoeft het nog wel gezegd te worden? Hetzelfde woord orde heeft ook voor ons gewone dageljjksch leven zijn beteekenis. En die is niet gering ie schatten. De maatschappij toch is samengesteld uit per sonen, die elk hun eigen leven leiden, en als daarin een geest van orde is door gedroegen, dan bestaat er rok kans dat deze zich zal doen gelden als het er op aankomt aan de oplossing van de vraag stukken, die de gemeenschap betreffen, onze krachten te geven. Met hieraan te denken, komen wjj in de wereld der kleine dingen. Die te ver- Waarloozen, is allesbehalve groot. De tjjd, die ons ter vervulling van onze levenstaak is toegestaan, is betrekkelijk kort, en veel is er te doen. Met de oogen- blikken hebben w(j te woekeren, de uren moeten wjj nuttig maken. Dat gebeurt door in de eerste plaats alles juist op den tjjd te doen, ten tweede ons buiten de noodzakelijkheid te houden overbodige dingen te doen, welk laatste ook geschieden moet als wjj de voorwerpen, die wjj noodig hebben, niet op de plek hebben waar zjj behooren te zjjn. Verder is een verstandige regeling der werkzaamheden dringend nood- zakeljjk; aan twee of meer dingen tegeljjk ons zettende, hetzjj door er aan te denken, hetzij door er daadwerkeljjk mee bezig te zjjn, benadeelen wjj beide en loopen wjj gevaar een verwarring te krggen die van wanorde een begin is. Dat zijn wenken, die ieder zichzeiven wei kan geven. Toch schijnt het niet overbodig ze eens te herhalen, om de gelegenheid te openen, er nogmaals over na te denken. Zgn wjj overtuigd, dat de aankweeking van orde in het persoonlijke kan toebrengen tot versterking van de begeerte om haar ook te doen bewaard big ven in het gemeen schappelijke, dan zal een aansporing, om op die kleine dingen ook te letten in onzen omgang met anderen, in de vervulling van onze taak als opvoeders, in de rangschikking van eigen zaken, niet worden afgewezen. Er is groote behoefte aan rustige menschen. Bjj al het bewegelijke, het in heftige be roering zijnde soms, dat thans een gevoel ing -ticuhei blijven, dat Doch het worden aan moest afhankeljjk gesteld wordei feiteljjke kpsten eener schooi. D.i oog op de R.-K. scholen. De heer Ter Laan was van meening, dat eenige bepalingen gewjjzigd zouden kunnen werden, zonder aan de beginselen schade te doen. Alsnu rej bergen Minister toezegde. 1 onder: den Midden- kleine beden- lie inderdaad hoofd konen momieche m iring van dien i zal brengen, lat de meeste mtoren, maai en ondergaan. den Midden- p neer, dat de ul worden heel het dage- >eger zal wpr- »r. Invoering rentegen zou minuten zou alzoo van een hoi ving naar minuten naar wie bedenkt t leven reeds kan do keus i dit opzicht igeveer vjjf jiar duren worden verlengd. Gewerkt zal uren per week, terwijl de reparatie aau de materialen zal gehouden. wone t wee-jaarlgkscbe •gadering van de vereeuiging -‘-'J-’” --j dit jaar gehouden onder voorzitterschap Leiden, op Dinsdag in het Logegebouw landsche Zaken. Ia de Marrok aau sc he Con ferentie, welke bjj presideerde, hebben velen zijn bjjzondere hoedanigheden gewaardeerd en betreuren zjjn vroeg verlies. Dit woordje van slechts vier letters heeft een rjjke beteekenis. Reeds op den klank geeft het een indruk van rustige, zelfbe wusts kracht. Orde is de regelmatige en ongestoorde opvolging van de dingen, die gerekend worden de schakels te vormen van de keten der feiten; de geleidelijke aansluiting van oorzaken en gevolgende juist passende schik king van de deelen, die een geheel vormen. Zonder orde geen samenhang, geen even wicht, geen rust; zjj is het onmisbaar be ginsel van alle ontwikkeling, de onafwijsbare voorwaarde van welbehagen. En dan is zij ook een niet te miskennen behoefte van den menscheljjken geest. Wjj zoeken haar overal, in de opvolging der groote gebeurtenissen, welker omvang ons ontzag inboezemt, wjj bewonderen haar in de kalme natuurtooneelen om ons been, wU worden opgeschrikt door hetgeen baar verstoort, zoo vaak diezelfde krachten, die de schepping onderhouden, verwoestend op treden en haar eigen werk vernietigen. Niet bjj machte, met onze beperkte vermo gens, door te dringen tot het wezen der hoogere dingen, spreken wjj van eene zede lijke wereldorde en de begrippen van recht en onreeht, door lange reeksen van ge slachten aangekweekt en hervormd, hechten zich daaraan vast, zoeken in die oneindige gedachte naar een vasten grondslag. De voorstelling, die verkregen werd door de als historische herinnering vastgelegde aanschouwing van feilen en verachjjneelen in een lang verleden, zoowel als door waar neming van tegenwoordige toestanden, heb ben ons gebracht tot de erkenning van een wet der ontwikkeling. Al wat is, bestaat uit oen voortzetting, met nauw merkbare wfzigiDg, van hetgeen was, en de verande ringen gaan voort, met regelmaat, zoowel in de levenlooze natuur als in het orga nisch bestaan. Maar nu en dan komen er heftige schokken voor, veranderingen van zoo ingrijpenden aard, dat wjj ze niet meer passend achten in de lijst van nnye begrippen van orde; wjj achten haar verstoord, en zien er in een afwijking van, een inbreuk op de wetten, waarvan wg de heerschappij hebben leeren eerbiedigen. Een overstroom» g, een aardbeving, zij zijn in strijd met den rustigen gang, dien wij ook in het natuurleven zouden wenschen, zg brengen onze begrippen van orde in opstand. Is dat wel juist gedacht? Hebben we hier geen gebruik gemaakt van een volkomen onvoldoenden maatstaf, dien van onze geringe krachten tegenover de reusachtige werkingen der natuur? Die overweldigende schokken, z| sfa misschien noodwendige ontwikkelings verschil nselen, waarbij wjj niet hebben te letten op de omstandigheid, dat er zooveel menscheltjke arbeid werd verijdeld. Anders wordt de voorstelling, wanneer w|j ons begeven op het gebied van eigen leven, zoowel in gemeenschap als afzonderlijk. Dan toch treedt een werking op, die leiding geeft en in zekere mate den toestand be- heerscht de persoonlijke wil. De orde is dan niet moer bet product van verschijnselen, maar van handelingen, die vallen binnen den kring der eigen verantwoordelijkheid. In dien zin spreken wjj van een maat schappelijke orde, die wjj hebben leeren beschouwen als onmisbaar voor den maat- ochappeljjken vooruitgang, en aan welker handhaving wjj onze zorgen hebben te wjjden. Er zjjn volken, die in een goeden naam van ordelievendheid zich verheugen mogen, en onder deze neemt het Nederlandsche een plaats in. Bjj voorkeur zjjn het dan ook de kleine natiën, die in een zoo goed blaadje staan. Daarmede wordt dan bedoeld, dat heftige schokken in het maatschappelijk en staat kundig leven weinig of niet voorkomen, dat de ontwikkeling van het een zoowel als van het ander rustig voorlgaat. Toen de bekende onregelmatigheden van nu ruim drie jaren geleden het gewone verkeer in een staat van stoornis brachten, keek heel de wereld met zekere verbazing naar ouzen kant, ais het ware vragende: Hoe hebben wij het nu met die bedaarde, ordelfjke Hollanders? Die verwondering strekt ons tot eer; er ligt in uitgedrukt, dat wjj niet gewoon zjjn op die wjjze te streven naar een oplossing van sociale vraagstukken. Wanneer op de gebeele linie de ontwik- kstin* iM geregeld voorlgaat, dan ontstaan er wanverhoudingen; het evenwicht is ver bet ontwerp repliceerden de heer Van Wijn- die niet tevreden was en de r, die noodzikeljjke wjjzigingen Du Depaliügeu omtrent de vakken van onderwjjs en de combinatie van de fraaie en nuttige handwerken zouden echter on gewijzigd blijven. Nadat ten slotte verschillende leden geantwoord en de Minister weder pluceerd bad, werd de interpellatie ges en ging den Kamer tot den volgende) uiteen. Bjj Kon. besluit van 21 dezer is ten aanzien van de bjj Kon. besluit van 26 November 1902 (Stbl. no. 202) ingestelde plautseljjke commissie, als bedeeld in art 86 der ongevallenwet 1901, welke haren zetel beeft in de gemeente Gorinchem, met ingang van eerstgeuoemden datum, aan J. Viruly van Vuren en Daiem, op zgn verzoek, eervol ontslag verleend als voorzitter, en benoemd tot voorzitter Mr. G. A. Verschoor, te Gorinchem. Bg Kon. besluit van 23 dezer is, met ingang van 16 Juli, de directeur van het post- en telegraafkantoor te Vianen, C. G. A. Janssen, van het beheer van dat kantoor ontheven. Bj Kon. besluit van 23 dezer, zjjn herbenoemd tot kantonrechter plaats vervanger in het kanton Ridderkerk, P. Roodzant; in het kanton Woerden, H. Ie Coultre en H. Ph. J. baron van Heemstra. Met IJuli a. s. wordt de naam van het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid veranderd in .Ministerie van Waterstaat" alleen. De Minister Krans wordt tegen 15 Juli aan zjjn departement terugverwacht. De minister van Justitie heeft, in overleg met zjjn ambtgenooten, wjjzigmg gebracht m de uitbetaling van de rekeningen ten laste van het rjjk, nadat deze door de algemeene rekenkamer zijn gevenfi“erd. Tot dusverre werden deze rekeningen, declaration enz. door de provinciale besturen uitgereikt. Thans is bepaald, dat de uitrei king rechtstreeks zal plaats hebben door de posterjjeneen ministerieels bepaling, die ten gevolge zal hebben, dat een veel spoe diger uitbetaling dan vroeger zal worden verkregen. De Staatscour. (no. 146) bevat de statuten van de volgende naamlooze ven nootschappen Zuiveltanriek „Samenwerking”, te Giesen— Nieuwkerk. Doel: het koopen, bereiden, ver- koopen en verhandelen van melk- en zuivel producten en daaraan verwante artikelen, in den meest uitgebreiden zin. Duur: 30 jaren. Kapitaal; f 50.000, verdeeld in 100 aaudeeien van f 500, waarvan 48 zg a geplaatst en voigestort. Het beduur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toe zicht van 3 of 5 commissarissen. Voor de eerste maai zgn benoemd: tot directeur de heer J. Boek el Pz., thans nog directeur eener stoomzuiveifabriek te Hoiwierde, en tot com missanssen de hoeren C. M. van Houweling, F. van Ijzeren en D. K. Aanen. Juifaasche olieslagorg van C. J. Cockuyt en Co., te Jutphaau. Doel: het voortzetten van de zaken, tot heden te Jutphaas onder de lirmi C. J. Cockuyt en Co. gedreven, het uitoefenen van de oneslagerjj, het koopen en verkoopen van grondstoffen, het fabncee ren, koopen en verkoopen van olie en alles, wat in den mtgebreidsten zin daartoe behoort, zoomede bet verrichten of doen verrichten van alle handelingen, die met voornoemd doel in verband staan of tot de uitvoering daarvan noodig zullen zgn. Duur 50 jaren. Kapitaal: f i.üüO.OOU, verdeeld in 5 seriën, eik bestaande ml 200 aaudeeien van t 1000. Geplaatst en volgestort zgn de aaudeeien van de geheels eerste serie en 101 aaudeeien der tweede serie. Inbreng op 300 aaudeeien de thans door de firma C. J. Cockuyt en Compagnie, gevestigd te Jutphaas, gedreven in volle werking zQude olieslagerij en zaad- handel, twee heerenbuizen, kantoor opzich- terswoning en 17 arbeiderswoningen. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan één of 1 directeuren. De raad van commis- MTATJEJÏ-ttEIkEBAAJL. TWEEDE KAMER. Woensdag de subsidiën i voortgezet. De heer Ketelaar ontkende, dat de bjjzondere kweekscholen in gevaar waren, maar de regeering had den plicht toe te zien, of de subsidiën inderdaad gewettigd waren. Deze waren onevenredig aan het aantal geslaagde onderwijzers. Het regeeringsbesiuit was niet zoo bezwarend voor de nieuwe kweekscholen. Met het oog op de bezwaren drong bfj op een slotartikel aan, om aan de bestaande kweekscholen alsnog dispen satie te kunnen geven van de toepassing van bepaalde artikelen. De heer De Savornin Lohman ver klaarde ontstemming wegens de toenemende aanraking tusschen de staatsambtenaren en het particuliere leven. De hoofdzaak moest de kweekscholen goed waren, subsidie moest niet verleend scholen, die winst maken en ■den van de Dit met het OveraichL Kualaud. Prins Oeroessof heeft, gelijk men weet, m de Doema de Russische Re geering beschuldigd, zelf door middel van lagere ambtenaren tot de Israëlieten-moorden te Bjelostok te hebben aangespoord. De rede van dezen afgevaardigde, welke een diepen indruk maakte, kon voor het Ministerie wel eens ernstige gevolgen hebben. Minister Stolypin heeft wel erkend niet geweten te hebben, dat ambtenaren aan zgn departement ter staatsdrukkerij proclamaties h*-(en druk ken, waarin tot de Israëiiete.-moui Ucn werd aangespoord, maar daarmede was Prins Oeroessof niet voldaan. Hjj wees juist op de onmacht der Regeering, die, al is zjj, met zulke ernstige feiten op de hoogte, toch niets kan doen om ze in *t vervolg te voor komen. Niet de Ministers, maar de onder geschikte ambtenaren rtgeeren het land. Eu dat zulks in het buitenland bekend is en een zeer slechten «druk maakt, doet de Russische Regeering geen goed. Graaf Witte, die nog in Frankrgk vertoeft, om, naar men zegt, een beteren indruk over de Russische toestanden te vestigen, moet aan den Czaar geschreven hebben, dat de onlusten en moorden, welke aan de Regeering verweten worden, hem beletten bjj zjjne pogingen een gunstige meening omtrent Rusland te vestigen. Of de Czaar eindeljjk toe zal geven en het Ministerie ontslaan? Volgeus de jongste geruchten zou er nu toch ernstig sprake van zjjn. In een door den Czaar belegden Ministerraad te Peterhof zou tot het aftreden van bet Kabinet Goremykin besloten zjjn en aan den Doema President Muromzef de opdracht tot het vormen van een nieuw Ministerie zjjn gegeven. *tZqn evenwel nog slechts geruchten! Van hun kant willen de Ministers dat de Doema zal heengaan. Wie zal het pleit winnen? Volgens den Petersburgschen berichtgever van „The Globe" is er een aanslag op het leven van Generaal Trepcff gepleegd d< een dame, die zich in een rjjtuig naar woning van den Generaal liet brenger toen de beer des huizes bjj haar kwam revolver van den en een wapen, vód De behai sarissen bestaat uit hoogstens 5 leden. Voor de eerste maal zjju benoemd, tot directeur de heer C. J. Cockuyt Jr.» en tot commissa rissen de heeren C. Cockuyt en mr. J. F. E. Claringbould. Bjj de Woensdag j.l. gehouden aanbestedingen vanwege het Ministerie van Waterstaat, Handel en Njjverheid te ’s-Gra- venhage hadden het minst ingeschreven voor: Het uitvoeren van baggerwerk tot ver dieping van het vaarwater in de Dortsche Kil en van den bovenmond van de Noord, beboorende tot de Dortsche waterwegen de heer L. Volker Az., Sliedrecht, f 13.900. Zooals indertjjd werd medege deeld, is ’t uitdiepen van ’t Suezkanaal toe gewezen aan de firma Volker en Bo: wjj vernemen, zjju thans der “‘■ar dit werk in vollen gang. T impen en Amsterdam zgn de itenalen in aanbouw, die over zee naar Egypte rvoerd, onopgetuigd, om laar onmiddelljjk iu elkaar te worden gaan twee baggermachines, twaalf bi vier stoombooten mee, waarvan één, thans reedJ in de vaart is onder dou van „Kolonel", in „Ismaïia” - dc plaats, waar de kantoren der firma worden gevestigd wordt herdoopt, verder nog een drgvende reparatieinrichting waarvoor door de firma een Eugelsche zeeboot is aangekocht. Wordt de Nederl. industrie met het vervaar digen der matrialen begunstigd, ook het werkvolk wordt zooveel mogeljjk uit Neder landers gerecruteerd. Er gaan vooriropig 80 man mee. Het werk, dat on; zal, kan worden 6 maal 24 7e dag voor i worden vrjjgi De gei algemeene vergadering i „Volksweerbaarheid” zal worden te Arnhem, van Pr. Dr. G. Kalff, uit 1 3 Juli, des middags 1 uur, in de Rijnstraat. De bekende pater Van den Eisen, adviseur van den Noordbr. Chr. Boerenbond, vertrekt a. s. Zaterdag naar Amerika, waar hjj minstens 3 maanden denkt te verbleven. Hoofddoel zjjner reis is een onderzoek in té stellen of er nog streken in Amerika zjjn, geschikt voor landverhuizing. De Ne- derlandsche vertegenwoordigers in Amerika zullen ZEerw. bjj dit onderzoek steun ver- leenen. Chrétienni begeeft zich (zoo meldt de Telmet zjjne eebtgenoote, zjjne leerlinge Louisette, en den heer G. Denjjs, pianist te Rotterdam, aan boord van het stoomschip Sachsen, der Norddeutsche Lloyd, om naar Indië te vertrekken. Half Juli zal er te Gorinchem eene gezameljjke schoolvergadering gehouden worden voor de arrondissementen Gorinchem en Dordrecht. Als spreker zal optreden de heer Tempelmans Plat, leeraar in bet teeke- nen aan de H. B. S. te Gorinchem, met het onderwerp „de Hamburgsche Teeken- rnethode". Door tusschenkomst van het Nederlandsche Comité tot regeling van bedevaarten zal tusschen 21 en 29 Aug. a. s. weer een pelgrimstocht worden ge houden naar Lourdes, met een bezoek aan de basiliek van bet H. Hart te Parjjs. Ta Pargs zal men éen etmaal, te Lourdes 4 dagen en 3 nachten vertoeven. De pelgrims zullen gelegenheid hebben deel te nemen aan de uachteljjke aanbidding, aan fakkeloptochten en processiën, terwjjl de basiliek zal zjjn verlicht. *AIblafwer<laui, 27 Juni. Heden werd met goed gevolg van de scheepswerf „De Noord”, directeur de heer J. U. Smit, te water gelaten het Rjjnschip Johanna 11”, groot 75 m. 10 m. 1.50 M. voor rekening van schipper R. Kuipers te Beuningen, die ook het schip zal bevaren. Het heeft een laadvermogen van plm. 1300 ton. *Ainei<le, 26 Juni. Heden overleed alhier, na eene slepende ongesteldheid, de heer C. de Jong Jzn. Sedert 1883 raadslid en vanaf 1892 wethouder dezer gemeente, lid van het college van zetters, commissaris dér hoepelmakergvereeniging enz. Do overledene die de verschillende hem opgedragen betrekkingen nog tot kort voor zgn sterven met lust en jjver vervulde, was een algemeen geacht ingezetene, die zoowel in de huiseljjke ais maatschappelijke samen leving zeer zal wor-1- iX®®g-Bi®kIi predikant bjj de heeft voor 1 bedankt. 'Nieuwerkerk a/d IJnel, 28 Juni. In de vergadering van den raad onzer ge meente gisteren gehouden, werd het jongst gekozen raadslid, de heer M. Molenaar, gt ïastalleerd. Tot Wethouder werd gekozen de heer W. van Waasbergen, die zich de benoeming liet welgevallen. Als eene groote bijzonderheid kan zeer zeker wel vermeld worden dat gisteren bjj de Wed. Z. in den Prius-Alexanderpolder een koe vier flinke stierkalveren heeft ter wereld gebracat. 'Zevenkuizen, 27 Junu De milicien A. Spekman ia ongeschikt bevonden en daarom voor den dienst afgekeurd. Dat is nu al de zesde, die na zjjn in diensttreding naar huis is gezonden. Eenige ingelanden van den Eendracht* polder hebben bjj Gedeputeerden een bezwaar schrift ingezonden tegen de jongste ver kiezing van twee heemraden. De twee gekozenen hebben nJ. geen eigendom in dien polder, :ben berichtgevi ip h< loor -de van den Generaal liet brengen en beer des huizes bg haar kwam een te voorscbjjn haaide. De bewajter Czaar wordt echter zelf goed bewaakt paar bedienden ontrukten haar bet vóór zy een schot had kunnen lossen. ..indeling van de Drtyfuszaak voor het FruuMche Hof van Cassatie is al zoover gevorderd, dat ook de procureur- generaal Baudouiu zjjn requisitoir beeft be ëindigd. Hij deed voornamelijk uitkomen, dat nooit is bewezen, dat Dreyfus in den aanvang heeft bekend, geljjk beweerd is. Baudoum’s vertoog verschilde in zooverre van dat van den rapporteur, dat de zaak niet naar een krjjgsraad behoefde verwezen te worden, omdat alleen bet Hof van Cassatie in dezen recht kan verschaffen. Het is nog steeds onzeker of de Paus in de Fransche wet tot scheiding van Kerk en Staat zal berusten. Nu eens wordt be richt dat het wel zoo is, dan weer wordt het tegengesproken van bevoegde tjjde. Met zekerheid weet niemand het. De Koning van Italië is bjj zjjn bezoek aan Ancona, waar Z. M. met de Koningin de plechtigheid eener eerste steenlegging van een ziekenhuis en de opening eener schietbaan by woonde, op buitengewoon zorg vuldige wjjze bewaakt. Er hadden ver scheidene inhechtenisnemingen plaats van verdachte personen. Men vreesde vooreen complot, dat evenwel niet scbjjnt ontdekt te zgn. Eenmaal was bet cordon bewakers om den Koning zoo dicht, dat hg bun toeriep: „ga eens wat op zg, opdat ik mgn volk kan zien I Te Rome is een 80 jarig priester door een anarchist met dolksteken vermoord. Men gelooft, dat de moordenaar zich in den per soon heeft vergist. De DuiUcbe journalisten zjjn te Londen de gasten geweest van den Lord Major, waar onder anderen het woord gevoerd werd door den EngelHcheu Minister Bryce, die wees op de vriendschap tusschen ue stamverwante volken en met afkeuring sprak over de pogingen om die vriendschap te verstoren. De Duitsche gezant sprak in geljjken geest. In Engeland hebben de postergen in het laatste fiaanciëjle jaar met groot voordeel gewerkt. Minister Buxton deelde in bet Lagerhuis mede, dat de on t vanga 'en f8 040.000 boven de raming hebben bedragen. De telegraaf, welke nooit voordeelig v levert, nu meer en meer gebruik fcordt w maakt van de teiephoon, steeds minder op. In Suuoje overleed den 13. Juni Hertog van Almodavar, de Minister van Buiten-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1