PIN tfe JAC. VKRKROOST, Ebb StWtatalil (HALFWAS), Ebd ScültaMI ►Thee AtBliflrsYBBrPlifltografiB, Rotterdam - Schoonhoven. DE GORINCHEMSCHE BANK TE CORINCHEM neemt gelden a deposito KAPITALEN aangeboden als le hypotheek op I^anderUen. D8thi BoomMolo, vereischte goed kunnende melken, tegen hoog loon, by J. H. HOOGENBOEZEM Bloemendaal bg Gouda. KaastooDerstDBchi. E.Br^ndsm^ AMSTERDAM. rtntt BMGffl KAASPOEDER ia een voortreffelijk, ufdoeuden onachadeUJk voorbehoedmiddel om het N°. 2731 Vervolg dor Advertentie! Timmerlieden MR. P. A. GREUP, is en blijft het eenig afdoend middel tegen KIESPIJN, dat oogenbllkkelUk helpt en Is verkrijgbaar in flacons van 86 Ota. bil den Generaal-Agent voor Nederland u Cheese Fdma (vettig gedeponeerd), Dienstbode. Dienstbode. Bloedmiddel. J. ZIELSTRA, Gouda. HOOIGEWAS A. LOKKER, Rotterdam, Dienstbode. Oproeping. en H.H. Landbouwers! KASTELE1JN Dz, Polsbroekerdam. Kantoor: Plantageweg 54, Interc. Telefoon-no. 4495, Rijtuig- en Vagenmaker, DOELEN, SCHOONHOVEN. Rijwielhandel „De Concurrent”. Hoofd-Agent J. ZON, Woerden en by de bekende Depóthandera. MOTOR-RIJWIELEN. H. V, d. HEUL, Haastrecht. Bonder}) wiel herstel Ier. ia! Kassier en Commissionnair in Effecten SCHOONHOVEN, t gelden A depeaite: vaat tweede Bakkersknecht A. N. VAN ZESSENJ voorts bfi: te Goudriaan. BERG Stolwijk. TE KOOP. Credietvereeniging TE AMSTERDAM verstrekt credieten tegen eerste hypotheek, onder borgtocht en in blanco, tegen zeer billijke rente. SCHOONHOVEN, CULEMBORG, JOH. RAVESTEIJN, Een Boerendienstbode gevraagd, TEVENS EEN BOERENARBEIDER die goed kan melken en rijden, tegel loon, bij J. BULK te Woubrugge. C.VAN LEEUWEN, Vjjverstraal 132, GOUDA, ia ruim voorzien van Wringtnbben, Karna, Kuipen, Staren en Emmers. H.H. Landbouwers! P. de VOS, Giessendam: WRINGTOBBEN, TONNEN, EMMERS en KAASVATEN, alles vervaardigd van teak hout. zonder verhooging van prfizen; verder THERMOMETERS, PEKELWEGERS en MELKPEILDERS enz. enz., en wat verder tot den landbouw behoort, zooals: Hooiharken, Hooischudders en OSBORNE GRASMAAIMACHINES, die ten zeerste aanbevolen worden om vroeg tijdig aan te schaffen. Een Bakkersknecht PIANINO. RIJWIELEN van af f 50,- en hooger te verkrijgen op zeer gemakkeiyke beta- lings-condilies. Br. fr., no. 49, Bureau dezer Courant. J. BREIJ Nieuwpoort a/d Lek. Fabrikant J. P. Verkrijgbaar: Te Schoonhoven bij P. SANTMAN. Te Vlist by de Wed. D. VERWOERD. ZILVERSMEDEN F. VAN ZESSEN, Groot-Ammers. f3ör. RIJWIELEN <38,- Geedkeepst en soliedst adres veer RIJWIELEM en ONDERDEELEN. Gebr. BESSELAAB, Effecten, Coupons, Credieten, Hypotheken en Assurantiën. ENTINGEN H. ANKER, Tandarts CHARLES COHEN, BOL, KORT, SCHEUREN, KANKER EN BLAUW worden der kaM te voorkomen. MELKZUUR, middel tegen het opdrogen der kuu. BUITEI Oven! sc te gunstig Te Gouda Oage- Wz. te t, onder No. 19. sr niet. zaken, den mond voo I A. Oudewater Utrecht L. DE HAAS J. v. d. WERKE D. CASTELEIJN D. VERHOEF ee één maand drie maanden één Jaar bp B. v. Wijngaarden. K. Sluws. BERGH en IAN. ich P. VIMKB; J. MEIJERS te» Hl (w. g.) p. DE JONG. Ouderkerk a/d IJsel, 19 Jan. 1906. Per flac. 6Ö CL, 6 fl, 60 Ut. Verkrijgbaar by den Mevr. J. TOM, Eekkerkerk, vraagt tegen 1 Sept, een nette GEVRAAGD: door HERM. DE JONG Dz. te Ammerstnl. tegen boog - a a* a IM. .AASSTREMSEL Rijwielen vanaf f SO,— tot de fijnste kwaliteit, in alle voorkomende merken. Gratis onderricbt. Reparatie-inrichting. roOTCRKLEURSEi J.ZI ELSTRA u FABRIKANT i XouqSz en pruimen i slapen met >ude. Een tegen kindere De ondernemende tomen noeite >uwen jrdam versierd een /amilie ’t hu we- toomde ’t iwk. J. van DDL. C. DEEI.EN. C. OOSTROM. G. van DAM. M. BLONK. a a n ai/c w ai/i 7. TERSTOND GEVRAAGD: 2 BEKWAME by M. V. d. PLAAT, Alblaoerdam. i 1 Augustus in -en gevraagd Tegen 1 Augustus gevraagd een of LEERLING bü A. VAN GROOT HEEST, Haven, Schoonhoven. TERSTOND GEVRAAGD: by M. A. OOMS, Schilder te Bleskknsgraaf. Ammkrstol. Wed^ VERWOERD Vlist. Molenaarsgraaf. I.KKKERKKRK- Bergambacht. LopjjuimjAPtL. van de GEMEENELANDSKAMP te Krim pen a/d IJssel Het land is in de laatste jaren met kunst mest toegemaakt. I aschrg vingsbiljetten inleveren by C. D. Krimpen a/d IJssel. Zich te vervoegen BURG. Boekhandel, Terstond gevraagd een bekwaam tamaisHl. jgen 18 Cf. per uur, bjj F. VAN VLIET te iieawerkerk a/d IJsel. Mej. TRAPMAN A. R. v. d BE H. J. SCHOLTEN Voor aanvragen zich te wenden tot Mr. P. A. GREUP te Sehaanhaven. BenthuizenElbj] J. Berr— -- Berkt-- Bodegraven Boskoop H a hm t recht Hazerev.- Meerkerk M. A. van Bekkum. Nlenwerkerk a/d IJ. hö K. Stole. Nieuw poert Oudewater M DE HEER te Polsbroek C. VAN ZESSEN Brandwijk. J. SPELTER Meerkerk T.v d. HEIDEN -TT R. VERMEULEN LaRgbrak. J. DE KLUIJVER Ottolano. W. VAN REES Bleskknsgraaf?\ W. BOER Krimpen a/d Lek. T. DE GROOT ,Ameide. In bet ATELIER te Schoonhoven eiken Woensdag gelegenheid van 4V1 uur. Prijscourant gratis op aanvraag. Aanbevelend Photograaf in alle genres. zjjn allééu verkrijgbaar bij de SINGER MAATSCHAPPIJ. Adressen te BOTTERDAM: Hoogstraat 846 (Telefoon 1594). OostaeedUk 888. Jonkerfransstraat 44. Met één dag opvragen Met veertien dagen opvragen Voor drie maanden vast Voer één Jaar vast Hazerswoude Zegveld Harmelen Polsbroek Benschop Lopik IJselstein Zwammerdam Moordrecht KUIPER, Verkrijgbaar by WORDT GEVRAAGD: •f HALFWAS, P. G., bij C. EVEGROEN Ouderkerk a/d IJssel. Voor slechts 180,— wordt te koop aangeboden een solide PIANINO (Bern hardt). nette kast, zonder gebreken. Zeer ordeelige aanbieding. Ldres Bureau Scb. Courant, Adres Notaris REUMER, Gorinchem. vóór 5 Juli 1906 A. VERKERK te Brandaanurantie Levens verzekering Lijfrenten Ongelukken verzekering Verzekering volgens d< vallen wet van 1801; Artsen-Pelis (Fatum); Paarden- en vee ver ze kering; Verzekering tegen Hagelslag. Tarieven en inlichtingen bij j. uuui>r.,i uuunn. i/d Mefie bfi G. PUN ACKER. bü A. GILLE. A. BLOOS. S. VERBOOM. M. de HEER. T. KASTELEIJN. S. OSKAM. J. v. GEELEN. A. LANS. P. C. BONGERS. A. J. T. SEBUS. G. A- VERDUIN. G. M. VERDUIN. H. VERWOERD. J. DEKKER. W. SMIT A. BROUWER. P. VERSLUIS. Tegen gebreken in kaas gebruike men uitsluitend het van ouds bekende en zeer “zzstig werkende middel in orarjekleurige verpakking. Rjjnsaterwoude b(j Gebrs. V-ELTHUIJZEN. Leerbroek G. v. MEETEREN. Meerkerk W. BROUWER Schoonrewoerd D. v. MER KERK. Vliet Waddingsvecn Woerden IJselstein Zevenhuizen Op de Ned. fabriek vnn Gouden- en Zilveren Werken, v/bJ. A.A. GERRITSEN, te Zeist* kunnen tegen hoog loon eenige bekwame geplaatst worden. Mevrouw LAMBERT Hendbiks te Stel- wjjkersluis vraagt, wegens onvoorziene omstandigheden, liefst zoo spoedig mo- geiyk, een nette Emailleeren en vernikkelen van Bijwielenle klas voor f 11,— per r|wiel. Ook bet beste en goedkoopste adres voor alle le kwaliteit ON DERDEELSN, als: BANDEN, KETTINGEN, PENDALEN, HANDVATEN enz. Alle répara tién billijken prjjs. Verkoopt uitsluitend le kl. Rijwielen. Aanbevelend, F. VAIN ZESBEÜÏ. Terstond gevraagd een Rijwielen v. af f 35.— tot f 85,— met 1 jaar garantie. Binnenbanden v. af f 1,50. Buitenbanden v. af f 3,50. Voetpompen v. af f 0,75. Pedalen v. af f 1,50. Kettingen v. af f 0,95. Verder alles tegen scherp concurreerende prtlzen bjj Vraagt gratis Prijscourant. Handel korting. IN Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten, verzilveren van Coupons, bet sluiten van Beleen in gen enz. Neemt gelden iu deposito, op voordeelige voorwaarden. Geeft voorschotten en bedrijfskapitaal aan Landbouwers, Veehouders, Koop lieden, Winkeliers en anderen. Verstrekt geld op Hypotheek, met particulier kanitaal, tegen lage rente, zeer aannemeiyke voorwaarden en desverlangd zonder verplichte jaariyksche aflossing. Verleent zjjne bemiddeling om geld voor derden in solide Hyphotheken te beleggen. Sluit Verzekeringen op het leven, tegen Ongelukken en Invaliditeit en tegen Brandschade. A De bekende en onbekende Schuldeischers van de ouder bet voorrecht van boedel beschrijving aanvaarde nalatenschap van den Heer JOANNES PETRUS MAHLSTEDE. in leven wonende te Bergambacht en aldaar overleden 6 Juni 1905, Worden by deze opgeroepen om op Zaterdag den 7en Juli 1906, des morgens ten 10 ure, te verschijnen ten kantore van den Notaris J. VAN DER LEEDEN te Ouderkerk a/d IJsel, tot het aanbooreo der rekening en verantwoording, welke door de benificiaire erfgenamen dier nalatenschap zal worden afgelegd, om daarna, indien geene thans nog onbekende Schuldeischers opkomen en geen verzet plaats heeft, tot betaling over eenkomstig de rekening over te gaan. Inmiddels ligt de rekening en verantwoording met de daarbg behoorende bescheiden ter inzage van belanghebbenden, ten kantore van genoemden Notaris. (voorbehoed- en genees-) tegen vlekziekte, worden verricht door Veearts te Oudewater. OestzeedlJk 374, BOTTERDAM, is geregeld lederen Weensdag van 9-12 uren te Scheonhoven te spreken in het Heeren-Logement. Te Gouda wordt een gezin zonder 1 eene flinke hq J. T. SWARTSEN- Kleiweg, Gouda. Zoo spoedig mogelgk gevraagd een aankomend of volwassen Zg, die meer in het vak werkzaam zjjn geweest, genieten de voorkeur. Brieven francoonder Nommer 21aan het Bureau van dit Blad. Tra (lamark Alleen in verzegelde pakjes verkrijg baar te Schoonhoven by E. C. v. d ENDE; Noordkloos J. G. v. d. BEST. In bet bjjzonder wordt de aandacht gevestigd op SOUCHON THEE, A f 130 per 5 ons Te WaddiDgsveeu: D. VERHEIJL; te Zevenbulzeu: te Moordrecht: geven veel voor in ruil tegen nieuwe. Steeds gebruikte RIJTUIGEN voorhanden, waaronder: COUPE. BAROUCHET, TENTWAGEN, TILBURY’i, enz. by C. C. KROM en WOLFF Co. A. BUIJS. T. P. v d. BER J. C. WOORTMj P. PLOMP. A. v. d. HEIJDEN. A. R. v. d. BERGH. J. van DAM. 1“ 7. van DAM. by Mej VERSTOEP. J. HOOGENDOORN. aan Rqwielen voor Belangrijk nieuws voor Varkens houders is hetgeen de Heer P. DE JONG te Ouderkerk a/d Uzel mg schreef: Mijnheer! Ik Ondergeteekende verklaar met zeer veel genoegendat ik twee fksschen van uw Bloedmiddel heb gebruikt voor een Koe, die Jjjdende was aan wit vuil, en na *t gebruik van dit middel volkomen is genezen en een byzonderen eetlust beeft gekregen. Tegeljjkertyd had mfjn arbeider 2 Biggen waarvan er een aan overvallen lerd; direct toen bjj het zag gaf by hem een half kopje van nw Bloedmiddel en. na dit driemaal te hebben toegediend, heeft bjj er niets meer van gemerkt en is bet Varken by zonder gaan groeien. Tevens verkrijgbaar: EfZ; Depóts te; d. Knijff. -gombacbt G. van Wijngaarden. *kenwoude W. Verwaal. C. J. Scheer. T. Oskamp. w Joh Scheer. iwoude A. A. Matze. Busla Van den uitslag van d den Miuisterraad is niel Men beschouwt dit all voor bet aftreden van bt kio. Wanneer hiertoe verteld werd, zou bet zi z|jn. Toch biyft men iu dat bet Kabinet tot afli worden, vooral door he revolutionnaire bewegii ouder de boeren. Hoe erg bet met de en ongehoorzaamheid g uit het feit dat bet lyfws de Czaar als Kroonprins I dig weigerde naar Peter waking van het Paleis aid zg, dat de Regeering de den. Men zou hen dan lusten te bedwingen, e. Eerst toen Gxootvors eigen persoon, hen ha< alleen bun diensten ve ming van den Czaar, boorzamen. Alle offit zullen nu voor een krggs Als de Regeering zó< rekenen, zal ze het wel te ontbinden. Te Warschau is nu v gebroken onder een rei g.-ueraal, die naar de oproer kwam vragen, het hoofd. De mansc vervolgens meester va schansten zich daar. Ook elders kwamen Te St. Petersburg een troep van 500 stal de hand uiteengedrevei eigenhandig een man steen had geworpen, maakten dien verder a ders zyn zwaar gewon, De hongersnood in dat de Regeering IOC aanvragen ten behoeve Wanneer daarvoor een gesloten worden, is de Doema vereisebt. In een der laatste zi zyn niet minder dan houden over machtsmis zooals: onwettig inbes moord op een koets door een Kozakken o: vangenhouding van ee nieling van boerenwoi onwettige mobilisatie zakken voor bet onde) Btide behandeling het FrauBche Hof is de Procureur-Gene te velde getrokken van den bekenden Ge lid van den Senaa'). in 't licht hoe Merciei President Casimier Pél er geen geheime stukk maar die verklaring 1 .Wat ontkent h|j a Baudouin, .wanneer den weg zit! Noch i als soldaat hinderen I Generaal Mercier, de drogredenen van te onthullen, is tba spreken. Verschillend» kwamen bezoeken, vc Ook fiet veel bespro op grond waarvan Di werd, iï thans door opengelégd, stuk voi behandeld en aangei dezer documenten Dreyfus bevatte en zamelinf bestond uit lasteringen en onwaï wordt nog voortgezei de advocaat van Dn het woord. Het Brltoche L aan de behandeling v wet. Vlot gaat het aan de verandering minder dan 7 uren men ’t er nog niet Het artikel 4 was ondervindt de Regei in haar streven on den zin te maken, dienstouderwys deel gewone leerprogran daarmee staat veel in roelens zeeruiteenk 4 en 5 aangenomei als zeker, dat men voor den vaslgeste beraadslagingen. Wales is bezocht die instortingen te aantal mgnen. In by Neath werd ee. 500 arbeiders wei werken. Te Carad een myn opgesloten De Dwitschcjoi te gast zyn, bra< Cambridge en bet heden werd beslote Theems, waartoe waren uitgenoodigd De oefeningen de richt de .Lokal Oostzee worden g Juli, als Keizer terug is. De Czaar aan boord van de .1 bjjwonen. Ewitaerland. ▼an den Simplon gekomen, waardo gewekt, dat ook zou kunnen komen kou moeten worde noodige voorzichtij Tot flpauMSMcb sche Zaken, in pla ▼an Almodovar, I de heer J. Perez gezant te Brussel. Ouderkerk a/d IJ. bfi (f. Rademaker. BeeuwUk bjj C. Plomp. Schoenhoven P. de Jong. Stolwijk A. Natzijl. Groot-Ammers B Brand. W. Verwaal. A. V. d. Heijdkn. F. Park W. A. Pape. H. L. Bos. Woerden Waddiogsveen Stolwgk Gouderak j. van Ouderkerk a/d IJ. by C. Reeuwgk Bodegraven Scheemda van den Chr. Boerenbond betaalt voor iedere musch 1 cent, voor een musschen- eitje een halfj de vereenigiog ter bevordering vnn de zoef watervisscherjj te Beerta looft voor eiken reigerskop 1 kwartje uit. Vier Enirelsehe werklieden volgen sedert eenigen tyd de vegetarische leefwjjze en dit bevalt bun zóó goed, dat ze voornemens zjjn ’t hun heele leven te doen, ’t Rooken hebben ze ook afgeschaft, en ze t open ramen, ook by de felste koL_ der grootste schaakspelers ter wereld was de Amerikaansch Harry Pillsbury. H|j speelde soms 12 partijen tegelgk, zonder de borden te zien en gaf daarbjj blgk van een kolossaal geheugen. Maar hg is onlangs op 33 jarigen leeftijd overleden na geruimen tgd aan ver zwakking «yner geestvermogens te hebben ge leden. Te Soerabnja leeft een man, die een reusachtige reclame voor ’t huweiyk maakt, ’s Mans le vrouw is overleden, zgn 2e er van door gegaan, van de 3e is hq wetteljjk gpscheiden en z’n 4a bleek nooit z’n officiöele vrouw te rjjn geweest. kerel is thans in onderhouw opgenc met no. 5, aan wie 't zeker geen geringe mi zal kosten om uit de Iqn der 4 andere vroi te blgven. Voor 't stadhuis te Amstei werd een met groen en bloemen stoombootje vastgemeerd. Passagiers: bruid en bruidegom, de wederzydscbe fai en de getuigen. Na voltrekking van ’t 1. Iqk gingen ze weer scheep en stoor», moderne huwelgksbootje met meubelen en zelfs een compleete wieg met luiermand op ’t d^k iweer heen. In een woonscheepje te Heereveen bruiloft met veel spiritualia. Eerst plezier, toen ruzie, eindeljjk hand tastelijkheden. ’t Gevechtsterrein erg be krompen, gevolg, dat vier vechtende feest vierders, waaronder bruid en bruigom, in 't water vielen. Wapenstilstand, later destryd opnieuw ontbrand. Eindelqk de mare- chaussée aan boord en ’s bruigoms papa opgesloten in ’t arrestantenhok. Graaf Selir. de Portugeesche gezant in Den Haag, stapt verleden week te Brussel uit den trein. Wordt „by ongeluk” tegen ’t Igf geloopen. Tweede ongeluk, houdt verband met ’t eerste. Graaf Selir is zgn portefeuille met 6000 francs en eenige belangrqke papieren kw|jt. Een Engelsch blad geeft 100 namen van de rijkste millionairs. Bovenaan staat J. D. Rockefeller met 1500 millioen, dan A. Beit met 1250 en dan J. B. Robinson met 1000. Ctar Nicolaas moet bet met 750, Keizer Frans Jozef met 460, Koning Leonold met nog geen 250 doen. De Sultan van Turkjje heeft 125. mej. Krupp on getrouwd nog! 100 milloen. De „armsten” der 100 ryksten hebben 50 millioentot deze behooren o. a. Koningin Wilhelmina en Keizerin Eugenie. F. H. Kuipers, in 1843 geboren te Akkrum, ging op ongeveer 20- jarigen leeftjjd naar Amerika, waar hg met den handel eerst een klein vermogen, later millioenen verwierf. Hg schreef zich in Amerika F. H. Cooper en was de stichter van de wereld-barars Siesel 6c CoOper te Chicago en New-York. Hjj overleed twee jaar geleden te New-York en rust thans met z|jn vrouw, een Middelburgsche, op Coopers burg, een door hem te Akkrum gestichte inrichting voor ouden van dagen. Op Coopersburg wordt thans een praalgraf op gericht, waarvoor f 20 000 is uitgetrokken. Op een der steenen van ‘t mausoleum komt te staan: „Gezegend blijven beider aandenken en gezegend de stichting Coopersburg”, Sa lang de wyn waeit, De hoanne kraeit, It gêrs groeit En de beam bloeit”, wat befeekentZoo lang de wind waait, de haan kraait, het gras groeit en de hoorn bloeit. Het rgmpje werd oudtijds in Fries land dikwfils in authentieke stukken opge nomen ter bevestiging van een overeen komst. Onder een sprekend plaatje: een wielrijder, midden op den weg r.gn banden repareerend, verspreidt de A. N. W. B. de volgende lessen: Wat gfi niet wilt, dat U geschiedt, Doe dat dan ook een ander Werp op den weg geen scherpe i Die gaten in de banden maken. Laat ’t wielerpad voor 't rywiel vry. Weer daarvan ander soort gery. Geef ieder van den weg z|jn deel, Dan is er rust en geen krakeel. De bode van een fanfarecorps te ’s Heer Arendskerke wordt beschuldigd van f 42 te hebben verduisterd. Gedagvaard zyn 55 ge tuigen, die samen meer dan 8 X f 42 aan getuiirengeld ontvangen. Een der getuigen, te Groningen woonachtig, kr^gt alleen f38,75. Hinderiyk volgen is strafbaar by de wet. Maar hinderlijk voorgaan? Een werkman-raadslid te Groningen, die zich tjjdens een staking aan 't laatste feit moet hebben schuldig gemaakt, hoorde f 16 boete, subs. 4 dagen hechtenis tegen zich eischen. Omdat de wet geen hinderlijk voorgaan kent, is men benieuwd naar de beslissing van den kantonrechter. In een telegram over Keizer Wilhelm’s bezoek aan Weenen stond te lezen: De stoet bestond uit 16 hofrgtuigen. In de laatsten zaten de twee dashonden van den Keizer. Die honden z|jn ’s Keizers lievelingen; zou Z. M. ook bg officiöele ge legenheden. ze achter zich aan weren, als indertffd Nero’s gemalin haar 300 eze linnen? In Keizer Wilhelm’s hofstad is onlangs een badinrichting voor honden ge opend. De kamers zyn met gemakkeiyk afwaschbare plavuizen bevloerd, de muren bekleed met zindelgke tegels. Het water in de ruime kuip wordt snel verwarmd, eer de hond ongeduldig wordt. Dan maken bevoegde oppassers hen liefdevol en grondig schoon. Na het bad biedt het dier niet lang bet klaaglgk schouwspel van den druipenden poedel. Twee slangen van een droogtoestel voeren aan z’n huid lucht toe, die door gasvlammen verwarmd is, zoodat de geleider niet lang op z’n lieveling behoeft te wachten en deze spoedig kurkdroog de inrichting kan verlaten. Om de verjongings kuur te volmaken, is de hond, vóór hg het bad nam, nog in handen van een honden scheerder geweest. De dierentuin in Den Haag heeft een doolhof. Maandag-avond gaf de Kon. Mil. Kapel een uitvoering en maakten in de pauze eenige uitvoerenden een wandeling in den tuin. De musici, gewend in een labyrinth van tertsen, kwarten enz. een harmonisch pad te zoeken, gingen nu ook dwa len, doch ze raakten't spoor kwyt, wat bleek, toen het gebruikelijke trompetsignaal klonk ten teeken, dat de pauze geëindigd was. ’t Was een draven, laantje in, laantje uit, om den uitgang te vinden, maar telkens stonden de geuniformde dolende ridders voor het onverbiddeiyk hegje, dat een stil- zwjjgend tot hier toe en niet verder scheen toe te roepen. Steeds dringender schetterde de bazuin, die hen op huu post riep, en steeds vlugger holden de dolenden weer terug „langs lynen van geleideiykheid”, om, na verloop van eenige minuten, weer voor zoo'n verraderiyk hegje te staan. De dames en heeren, die deze muzikale afdwalingen gadesloegen, gierden 't „fortissimo” uit van de pret. Eindelgk kozeu de muzikanten, wier geduld „diminuendo” ging, het ver- standigste middel: ze sprongen eenvoudig over alle hindernissen heen en blazend, vóór ze nog huu instrumenten aan dc- gebracht hadden, bereikten ze ten slotte toch de „finale”. Vianen Nieuwland Hei- en Boeicop Giesendam Ottoland Alblasserdam Molenaarsgraaf Brandwfik r. vr.nsi.ui3. Langerak b/z de Lek by P. DAMSTEEG. Goudriaan bjj de Erwn TRAPMAN. Hoornaar JJZONNEVELD—Pikk. Giesen-NieurL T - - T'”’ Streefkerk Langerak Willeskop Waarder

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 4