hee 1 MOST, ;enmaker, BONHOVEN, concurrent”. tofirafie, nhoven. riIIGEH N°. 2731. 1906. Woensdag 4 Juli. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Idol. uwers! uwers! UWEN, ETEIJN, alle («arm. GOUDA, van s, hq«i, EU, a/d Lek. sendam schudden I, Woerden ribwaderau )t-Ammers. ik kei en van 11.— per rfwiel. pste adres voor IDEELEM, I, PENDALEN, HARPIJ. IM. BUITEILAID. UmSLASD. BTATEM-OEMKBAAL. Booroom» COURANT Uitgavx VAN S. 4 W. N. VAN NOOTEN SCHOONHOI niets bekend gronden Ry wielen voor die aan- van en het Oage- cr ld zjjn ■u de I kli je brr VERHEUL; VIISEB; ■EIJER8 Ia een der zyt tnn instortingen Tree9 21 stemmi j volgent. gelegener Kamer belastingen en M. Rypma, ontvanger 1. KUwielea. JT ZEMEN. gesteld. Re( iden 1 i een I op lende f van leren, P. DE JONG. Jan. 1905. A 00 ot. DkaMkavea dvanOifc-4V, aanvraag. i van en ting ds gebrwikte awaaronder TENTWAGEN, lang i u da f e. a. de indel- nede- skerlmg zgelalag. btf van innig democraten van irvergaderio; iderwöiers-V isat P:" eenige huisboi Geerliog, spreken over uren zal de inleiden: „F school". Door de Geref. Kerken is cl at ival.” had, °atie te hem leur. lierA leeTd ludouin afgevaardigden zullen gemeentebestuur van vangen ,op 29 Augustus, m nog verschillende ont- en ten slotte werd de van zaken op den vol- ingen, in- ivorden, J. J. e belastingen daarmi te Niet Ook werpen Dgh f 1000 uit te renteverlies ing van de bydn Odoorn werd l i verworpen, rooting werd ram aan de oi EMMERS en irdigd van teak- n prUaen; verder L WEGERS en en wat verder zooals: MACHINES, die irden om vroeg- van de waterstaats-begrooting betreffende den zeedijk op amo- Van iber 1911, de Lek stoombootdienst i aan de Lek lie voor 1907 te verdediging tegen -echtsvonnis aangevoerde grief Izakeiyk daarin, dat de kan- besluit besluit jr zoude op. 1- en Duymaer vi eerstgenoemde bh verantwoordelijk I kon de militaire aliasing nemen deze niet. De ging nog vei spraak der Ka dau verleenen was de daarvoor Goeman Bo; heid voorschrt ir by de EBDAH: lefoon 1594). IMS. al 44. ar r. - rechtbank te Vrfjdag jl. veroordeeld: lleskensgraaf, mishandeling, f 10 dagen hechtenis; A. S. te Bles mishandeling, f 8 boete of laar met zeer flesschen van bruikt voor een 'it vuil, en na *t omen is genezen heeft gekregen. beider 1 Biggen, Hen leed; direct 1 een half kopje dit driemaal te ij er niets meer arken bijzonder het gebouw der Levens- happy „Utrecht”, de ge- Peek Sc Cloppenburg en )t Utr. Dagblad muntten laak volle electrische 'en, o. a. het Stad- loor groote gas- :hten, lanen .„V. uen. __J9 Uit laat in van eene officieren Jam; W. of ver- F. H. van de Oorlogsbegrootiog voor uitvoering van de Land- □ent te Ede enz.; ,ag van gelden wegens door het Departement van de gemc^u (Tester wolde v* ■wolde en hel tomen. emden de 7 sociaal-de leden en de heer i de motie Troelstra in Ie Naamlooze Vennootschappen - Deze luidde als volgt: „De Kamer, van oordeel.dat de ergerlijke knoeierijen, door middel van naamlooze vennootschappen, syndicaten en dergelyke gepleegd, ingrijpende wijzigingen, met name in de Wetboeken van Koophandel en van Strafrecht, dringend noodig maken, gaat over tot de orde van den dag." Hevig viel de heer Troelstra de zwendel maatschappijen aan. Zelfs een zijner mt leden moest het ontgelden. Voorts wees hjj er op, dat verschillende leden der Staten- Generaal verscheidene commissariaten bezit ten. Al was, ging hy voort, de heer directeur DeMontigny nog zoo eerlijken moreel geweest, dan had by den last zyner betrekking niet kunnen dragen, waar by tevens van 11 maatschappyen directeur of commissaris was. Ten slotte wees spreker aan, welke ver beteringen z. i. gewenscht waren. Kort was het antwoord van den Minis ter van Justitie op deze aanvallen. Deze verklaarde, dat de aandrang van den vorigen spreker onnoodig was, daar de regeling dezer quaestie een der eerste onderwerpen van zjjn werkplan was. Hy hoopte, dat deze regeling omstreeks het einde van het jaar de Kamer bereiken zal. Na sluiting der beraadslaging werd de motie z. h. s. goedgekeurd. Eindelijk werdei 1 werpen afgehandeld verdere afdoening genden dag bepaald. Dien dag ontstond een langdurige strgd, naar aanleiding van het adres van J. Th. C. Peschke, gepensionneerd sergeant der mari niers. In 191)4 had de Kamer reeds een con clusie genomen om diens pensioen te ver- hoogen, een conclusie, waaraan door de regeering van destyds en van nu nog geen gevolg was gegeven. Nu stelde de huidige commissie een nieuwe conclusie voor, waarby de regeering alsnog werd uitgenoodigd het verleende pensioen te herzien. Hiertegen verzetten zich de heeren Tydeman en Van Doorn met kracht. Een herhaalde wensch van de Kamer, geheel ongemotiveerd, kwam h. i. niet te pas. Hoewel nu de heer Van Idsinga de redactie der commissie niet mooi vond, kwam hy toch voor de conclusie van 1904 en viss zal instellen, leebts di ird. kjes verkryg- C.V.D EN DE; EST. t de aandacht FHEE, i f 1,30 jrgelgke feiten voor, ibben de kozakken *s, met de sabel in De kapitein hieuw man, die hem met een. ju kozakken irscheiden ar bei- door worden ont' 8 uur. iversiteit te Ams bevorderd de heer A. ren te Sliedrecht. ws voor Varkens- tgeen de Heer e Owalerkerk schreef: Overslekt. Bwalamd. Van den uitslag van den te Peterhof gehou den Ministerraad is niets bekend geworden. Men beschouwt dit als een slecht teeken voor het aftreden van het Ministerie Goremy- kio. Wanneer hiertoe besloten was, zooms verteld werd, zou het zeker nu reeds bekend *yn. Toch biyft men in Rusland voorspellen dat het Kabinet tot aftreden gedwongen zal worden, vooral door het veldwinnen van de revolutionnaire beweging in het leger en onder de boeren. Hoe erg bet met i en ongehoorzaamheid uit het feit dat het 1 de Czaar als K rooi dig weigerde i waking van hel zij, dat de Ref° den. Men zou h< lusten te bedw;i Eerst toen eigen allee min| ‘-hoon zulle; in de steen- Heden deed de rechtbank alhier beroep uitspraak io de zaak van op een steenfabriek aan den Use), die door den kanton rechter te Schoonhoven tot geldboete werd veroordeeld wegens overtreding van art. 15 van het Kon. besluit van 16 Maart 1903, Stb. no. 83 zooals dat sedert by ver schillende besluiten is gewyzigd waarby is verboden een vrouw in een steenbakkerg arbeid te doen verrichten, bestaande in het ver plaatsen van beladen kruiwageus (zie het verslag in het Tweede Blad A van Vrgdag 21 dezer). De van de zgde der i - het kantongerechtsvoonis aangevGv.u bestond hoofdzakeiyk daarin, dat J. tonrechter ten onrechte het Kon. van 1903 bad toegepasl, daar dit Kon. onwettig zoude zyn, om lat het verdei gaan dan art. 4 der Arbeidswet toelaat. De rechtbank was van oordeel, dat by het Kon. besluit een algemeen verbod mocht worden gesteld, daar by de wet niet als eisch gesteld is, dat de werkzaamheden (in casu het verplaatsen van beladen krui wagens) nader zyn aangeduid of omschreven, juist in de onderstelling, dat die werkzaam- By Kou. besluit van 28 dezer zyn benoemd: tot ontvanger der directe bolastii voorrechten en accynzen te Coevnr'1 van Heel, ontvanger der directe en accynzen te Lekkerkerk; tot ontvanger der directe accynzen te Grouw, M. R", dier middelen te Leerdam. By Kon. besluit van 29 dezer zyn benoemd, voor den duur van het studie jaar 1906—1907, tot reclor-magnificus der Ryks-universiteit: a. te Leiden, Dr. W. Nolen; b. te Utrecht, Dr. S. D. van Veen; c. te Groningen, Mr. P. Pet. De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland heeft benoemd tot lid van de gezondheids commissie te Alfen a/d Rgn, wiens aftreding volgens den rooster zal plaats hebben op 1 Juli 1907, den heer P. de Graaf, arts te Alfen a/d Rgn; aangewezen tot lid van degezondheidscommis- sie te Alfen a/d Ryn, het lid Dr. A. G. Metzlar, te Sassenheim. De Commissaris der Koningin in du provincie Zuid-Holland heeft, met ingang van 1 Juli a. s. herbenoemd tot lid van de gezondheidscommissie te Gorinchem e. a. de heer S. Biegel, arts te Gorinchem. Gedeputeerde Staten stellen voor een subsidie te verleenen voor den tyd van 5 jaren, ingaande den 1. Januari 1907 en eindigende 31 December 1911, aan de gemeente Krimpen aan de Lek voor instandhouding van den Nieuw-LekkerlandKrimpen Ridderkerk en deze subsidi bepalen op f 500. Op de algemeene vergadering van de vereeniging Volksweerbaarheid, Dinsdag 3 Juli a. s. te Arnhem te houden, zal de Minister van Binnenlandscbe Zaken zich doen vertegenwoordigen door den heer G. J. van Eek, hoofdcommies, chef der af- deeling militie en schutteryen van dat Departement en de Minister van Oorlog door een hoofdofficier van het 8ste regiment infanterie. De rechtbank te Rotterdam be vestigde Zaterdag j.L, met verbetering der gronden, het vonnis, gewezen door den kantonrechter te Schoonhoven, tegen T. P., 29 jaar, baas op de steenbakkery „Zandvak" te Krimpen a/d IJsel, wegens overtreding der arbeidswet veroordeelend tot 6 boeten elk van 50 cents, su3s. een dag hechtenis voor iedere boete. Vrouwenarbeid fabrieken, in hooger een onderbaas Hollandscben in verband met het in Ongevallenwet van 1901. inister zich tegen het 'ergoeding verklaarde, der commissie wel vinden. Zóó wees de beer jrgesius er op dat de billgk- reef dat de bedoelde aannemers werden schadeloos gesteld, een meening door de heeren Blooker en Loeff bestreden en door de heeren Schaper en Van der Velde verdedigd. Ten slotte werd de con clusie der meerderheid (wel schadevergoe ding te verleenen) met 29 legen 21 stemmen verworpen en de zitting tot den volgenden dag verdaagd. Dien dag werd de interpellatie Ver heg, betn ffende de onzeewaardigheid van visscherszeeschepen, aan de orde geotdd. De heer Verhey wees op de misstanden te dien opzichte, ook in de bladen verin? Spreker vertrouwde dat de Minister ernstig onderzoek zal instellen naar de zee waardigheid der schepen, geiyk ook elders geschiedt. Uit het antwoord van den Minister bleek, dat reeds een paar schepen waren afgekeurd en dat de regeering een onderzoek zal doen instellen naar de verwoestingen, door den paalworm veroorzaakt en daarby een keuring van de aanwezige visschers- schepen in het najaar zal instellen. Een afdoend middel was slechts de wetteiyke regeling, die voorbereid wei Nog spraken andere leden over deze quaestie, die door den Minister eveneens beantwoord werden en toen werd de inter pellatie gesloten. Na goedkeuring van het tarief gerechts kosten kwam het Arbeidscontract op nieuw in behandeling. De verschillende wyzigingen werden goedgekeurd, waarna het geheele ontwerp met 79 tegen 8 stemmen werd aangenc Tegen st< atische s i n g a. Alsnu kwam verband met de aan de orde. I lyrwachtregiment, waarby n.lrPP?S uee/! ^‘««’d.eenvou- '“taLë,, Lu ''*re° b,,rei'1«o- veJvokenl' J?® ,maD8chaPP«n maakten zich de O°k eidwa kwamen der. Te St. Petersburg het een troep boo ,t,ker( de hand uiteengedreven, eigenhandig een ders zyB zwaar gewond, d.» a ho“«,*rM?od in Rusland is Mo erg «iwagenT^t ““ï0'11 “i J b«ho«’e v.n do noodlijdenden -n de Doem. door een Kuil,? ,‘„'r le St-P»‘e™burg ..nUU7“reTi meüng ran boerenwoningen door Iroeoèn en «n den bekenden Generaal Mercier (thans ta -Xm'Ê. S*1'' D" Procl,r(“r Se pPJJ®irh™ *erf»,?r eerat aan den oud- President Casimier Pér er had verklaard d.» ah aJ?.» k- h tön eed’ noch lö° eer •la soldaat hinderen hem in zoo n gevi”’ d.d« «I «rrek’erd de drogredenen van het Hof van Cassal te onthullen, is thans voor niemand wera, n thans door den heer Bai b»hïSd.1d<l' 8l“k ’°°r ,*"k betn h<l -5oXk7te^8etn^ “°»*arhedeo. Hot requisitoir tagerhuie nog herig Het artikel 4 was aan ondervindt de Regeering in haar streven den zin te maker dienstouderwys d< gewone leer"-n"r daarmee staat veel in v< voelens zeer uiteenloo] 4 en 5 aangenomen, als zeker, dat men niet voor den vaslgestelden beraadslagingen. W®!0» >8 bezocht door een aardbeving, Cambridge en het programma der reesteldk. heden werd besloten mol een uitstapje op de ,i<™r waren uitgenoodigd. ridS? 0®feniDIffeLn ,der Duitsche vloot, zoo be- richt do .Lokat Anreiger”, rullen op de uoetree worden gehouden, in 't laatst van t.ri’. W,lbel"1 “i( Noorwegen De al» gast van den Kelrer bJwM°ó de -H,mbur«"' de vlootschonw «wïï.8“a .w,,rd»»r natuurlijk vrees is raweltt, dat ook de hoofdtoneel in gevaar -">Xkw37n’M "«M^e vooraicbtigheidsmaalregeleo nemen, •oh. Buitenland. niet over eens. .aq de ordo en hierby ing groote moeiiykheid i om het alle partyen naar jn. Het is beslist dat gods- deel blgft uitmaken van het irprogramma op de scholen en lat veel in verband, waarover de ge- ipen. Eindeiyk zyn art. Het is wel zoo goed gereed zal komen, eindtermyn van de een in ’t die t ’t TWEEDE KAMER. Donderdag 28 Juni werden vele kleine ontwerpen goedgekeurd. Allereerst de ver- hooging van de Curat;aosche begrooting en Hoofdstuk XI der Staatsbegrooting over 1906. Na eenige beraadslaging werd ook de aan- vulliogsbegrooling van Koloniën en van de Indische Begrooting 1905 (ten behoeve van de kosten der neutraliteits-handhaving tydens den Russisch-Japanschen oorlog) aangenomen. Vervolgens werd het ontwerp, houdi nadere bepalingen omtrent de heffing invoerrechten naar de waarde der goedt aan de orde gesteld. In 't algemeen was de heer Plate, uie intusseben op enkele leemten in het ont werp wees, slechts een matig voorstander van het ontwerp. Daarentegen bleek de heer Pierson een tegenovergestelde mee ning te zyn toegedaan. Na het antwoord van den Minister werd de beraadslaging gesloten en het ontwerp, na slechts op één punt gewyzigd te zyn, goedgekeurd. Ook de voorgestelde wyzigingen in het Reglement van Orde (het z. g. n. vragenrecht) werden goedgekeurd. Meer stryd ontstond weer in verband met de aanvullingsbegrooting van Waterstaat. Het voorstel Roessingh, om alsnog een soin van f 1000 uit te trekken voor vergoeding aan renteverlies wegens niet- tydige uitbetaling van de bydrage voor den kunstweg naar Odoorn werd met 34 tegen 26 stemmen verworpen, waarna deze vullingsbegrooting werd goedgekeurd. Alsnu kwam aan de orde de conclusie van het verslag over de inlichtingen betreffende twee adressen, houdende verzoek om aan zekere aannemers restitutie te verleenen voor de meerdere kosten van verzekering hunner werklieden in werking treden Her C: Terwyi nu de Min m van schadevi j meerderheid te Te rine en op recht s< gaf- der coi dat zg sluit v« conclut.. genomen. Vóór stemden van de liakerzyde 16 Unie- liberalen, 9 vrgzinnig democraten en 5 soci aal democraten en van de rechterzyde 1 Cbristelgk-Historische, 2 antirevolutionai ren en 5 Katholieken. lotusschen bleef da Kamer, met hare werk zaamheden voortgaande, steken in de be handeling der vraag, of aan de oud-officieren der schutteryen enz. nog schadevergoeding uit ’s rgks kas verleend dient te worden. Ten slotte werd op voorstel des voorzitters besloten de verdere behandeling dezer zaak tot een gelegener oogenblik uit te stellen en ging de Kamer tot nadere byeenroeping uiteen. By het uiteengaan v Kamer der Staten Generaal afgedaan de volgende wetsontwer gedeelteiyke herziening en aan' de wetteiyke bepalingen neele belasting (vervallen „haardsteden); wyziging van de Rechtspleging bij do Landmacht en van die by de Zetmachi, ais alsmede van de Provisioneels Instructie voor het Hoog Militair Gerechtshof; wyziging van het Burgerlgk Wetboek be treffende onderzoek naar het vaderschap; onteigening van een gedeelte van de Boer- havestraat (Olyphantspad) te Amsterdam; wyziging van art. 75 en intrekking van art. 86 van het Reglement op het beleid der Regeering van Netted Indië en wyziging van art. 109 van genoemd Reglement; wyziging van het Burgeriyk Wetboek (wet het bewy»); verzekering van personen werkzaam in het zeevisschersbedryf tegen de geldelyke gevol gen van bedrgfsongevallen; verzekering van werklieden in het land bouwbedrijf tegen bedryfsongevallen; verplichtingen en bevoegdheden van de militaire macht tot hulp van het burgerlgk gezag; wetteiyke maatregelen tot regeling der administratieve rechtspraak; regeling van het octrooirecht voor uitvin dingen; regeling der visscheryen; wyziging der Muntwet 1901 ter vervanging van het zilveren door een bronzen 5 centstuk bepalingen omtrent openbare inzamelingen bepalingen tot wflliging en aanvulling van bestaande wetten ten einde deze in over eenstemming te brengen met de Kinder wetten met toepasseiyke verklaring op militair strafrechteiyk gebied; nadere bepalingen omtrent den accgns op het gedistilleerd; verhooging van de begrooting van Buiten- landsche Zaken voor 1906 (betreffende den consulairen dienst in Zuid Afrika); verzekering van den goeden staat der voorname rivieren en slroomen des ryks; goedkeuring der regeling betreffende be- stryding van handel in vrouwen en meisjes; wyziging en aanvulling van de wet tot instelling eener Rykspostspaarbank (Staats- schuldboekje); afschaffing der tienden; wyziging en verhooging der Indische be grooting voor 1906 ten behoeve van den terugkoop van particuliere landeryen op Java; wijziging en aanvulling van de wet op de brievenpostery (aan elkander grenzende bestelkringen); renteloos voorschot voor spoorwegiynen in de Haarlemmermeer en omgeving; wyziging van de Hinderwet (electromotoren); internationale sanitaire overeenkomst den 3en Dec. 1908 te Parys gesloten; wgziging van de marine-begrooting voor 1906 (reorganisatie van het korps mariniers); aanvulling en verhooging van de begrooting van Buitenlandsche Zaken voor 1906, voor de ontvangst van afgevaardigden ter tweede Vredesconferentie nadere wyziging en aanvulling van de wet houdende vaststelling van de tarieven van in-, uit- en doorvoer in Ned.-Indië; goedkeuring van de verdragen betreffende de burgerlgke rechtsvordering; wetsconflicten met betrekking tot de gevolgen van het huweiyk enz.; en de curateele en soort- gelgke maatregelen van bescherming; voorbehoud der bevoegdheid tot het sluiten van overeenkomsten betreffende de toetreding tot het arbitrageverdrag van eerst niet ver tegenwoordigde Mogepdheden; invoering vau een wetteiyken tyd instelling eener consignatie kas; onteigening voor een verbindingskanaal enz. tusschen de Westerhaven en het Hoen diep te Groningen; aanvulling J voor 1905, Ameland verhooging van 1906, belrrffjnde weerwet, kazerneme beschikbaarstellini verstrekkingen Marine, dienst 1906; onteigening in de gemeenten Beerta, Nieuweschans en Wester wolde voor de kanali satie van Westerwolde en het in verband heden voor uiouuiii^tlljjd lp afsar zyn te achten, hetzy door den langen duur der werkzaamheden, hetzy door optilling of anderszins. De rechtbank was dus van oordeel, dat bedoeld Kon. besluit niet verder gaat, dan de Arbeidswet toelaat, zoodat dit Kon. be sluit verbindend is te achten. Dicnsvolgens werd het kantongerechts- vonnis met verbetering der gronden bevestigd. Door de - Dordrecht zgn 1 D. V. te Bleskensp boete of 5 kensgraaf, mishan. 4 dagen hechtenis. De heer M. lingen is benoemt Grouw den Fi Fanfarekorpsen. De Volksbond, vereeniging tegen drankmisbruik houdt zyn 33e alg. ver gadering te Deventer op 29 en 30 Augustuse.k. Aan de orde komen: de benoeming van 3 leden van het hoofdbestuur ten gevolge van het aftreden volgens rooster der heeren Dr. W. P. Ruyscb, Mr. F. W. J. G. Snyder v. Wissenkerke en A. van der Voort Az.; het rapport der commissie in zake de vraag op welke wyze de Volksbond zich het best kan verzekeren van de medewerking der onderwyzers in zake de drankbestrijding; een motie der afd. Zutphen over de houding van den Volksbond ten opzichte van de geh. onthouding. Daarna een aantal voorstellentot wgziging van het alg. huishoudeiyk reglement; be treffende de uitgaaf van een klein in populairen vorm vervat geschrift over de volksvoeding; om by de regeering aan te dringen op verbod van verkoop van saccharine anders dan tot medisch gebruik en tot ver laging van den suikeraccynstot instelling van een onderzoek naar de uitbetaling van loonen in de kroegen; tot uitschrijving van een prgsvraag voor een Volksbond-diploma; in zake bet optreden in *t belang van arbeiders ten plattelands, die tydelyk van elders komenaangaande 't sluiten van e< overeenkomst mat een tooneelvereenigii ten behoeve van opvoeringen van Jai Chiferi; in zake de aanstelling van een om gaand leeraar over ’t alcoholvraagstuk; tot bevordering van de samenstelling van een handleiding by het onderwgs in het alcohol vraagstuk aan militairen, enz. Dan zullen in bespreking komen het denk beeld, door den heer G. de Wal in het orgaan „de Volksbond" geopperd om een tehuis voor gep. militairen van het N. I. leger beneden den’rang van officier te stichten; voorts de bevordering van een goede uit voering der Drankwethet optreden in eigen kring tot herstel van drankzuchtigen. Dr. J. Ph. Staal te Utrecht zal een voor dracht houden over volksvoeding en alco holisme. Hoofdbestuur officieel Deventer ’s avonds Aan de Uni dam is tot arts L Seventer, ge bon Den 14. Juli a. s. zal in „De Ver eeniging", aan de Schiekade te Rotterdam, de jaarvergadering gehouden worden van de Onderwyzers Verceniging, in het arron dissement Hillegersberg. Na het afdoen van lisboudeiyke zaken zal de heer van Rotterdam, vóór de pauze „den telefoon”. In de middag- heer R. Bos, van Groningen, ,Het teeken-onderwys op de lagere provinciale Synode van in Zuid-Holland ten noorder aan de classis Gouda toegestaan met d issis Woerden Leiden Den Haag inzak zending samen te werken. Ds. A. Kuyper Jr., predikant by de Geref. Gsm. te Makkum, heeft het beroep te Vlissiogen (kerk B) aangenomen. De Lustrumfeesten te Utrecht. Tienduizenden en nog eens tienduizenden stroomden Dinsdag Utrecht's veste binnen om getuige te zyn van den zegevierenden intocht van Caius Julius Caesar Germanicus Drusus. (Ver Loren van Themaal). Oudnn van dagen herinneren zich niet by maskerades zulk eene ontzettende massa volk byeen te hebben gezien; noch ooit zulk eene hartelyke sympathie van het publiek, biykende uit magnifl 'ke versieringen, te hebben bygewoond. Maaodag-avond was het al feest in de stadde groote openbare gebouwen waren reeds geïllumineerd; de café’s stampvol. O n 2 uur vertrok de schitterende stoet van het Janskerkhof: het geheel sloot als een bus; de ordecommissarissen hadden eer van hun werk. Wat al schitterende costumes gaf de in tocht van Germanicus te bewonderen! De plaatselyke Utrechtsche organen geven kolommen lange verslagen van de maskerade, doch men moet den stoet zelve gezien hebben om zich een beeld van zulk eene pracht te kunnen vormen. De stoet bestond totaal waarby 300 anonymi, weg door Utrecht’s i eerst tegen 10 uur diner plaats had, avond maakte de stoet gang, tooverachtig bescl zee der illuminatie. Deze slaagde door het prachtige kalme weder uitmuntend. Centraal station, t._'. o_'_2_. 1 verzekering maatschap" »»*-- -• bouwen der firma Hoyag en van het boven alles uit door sma.. illuminaties, andere gebouw» huis en de Universiteit dc_. illuminaties, terwyi langs grachten, en straten zich de vetpotjes slingerde; Alles te zamen was als een sprookje u „de Duizend en een Nacht". Tot laat L den nacht duurde de feestvreugde. lede aanleggen van eene spoorweghaven suweschans. bleven nog aanhangig de wetsont- van de heerenDrucker c. s. en Troel stra c. s., tot verandering van verschillende hoofdstukken der Grondwet, betreffende de samenstelling der Staten-Generaal. Voorts de motiën van de heeren Bos c. s., omtrent exploitatie van spoorwegen door den Staat; Drucker en Treub, betreffende pensionneering van gemeente-ambteuaren Troelstra c. s., omtrent het kosteloos geven van lager onderwgs; v. d. Vlugt c. s., betrek kelgk toetreding van Nederland tot de Berner Conventie; Van Kol, betreffende het ver strekken van opgaven van kosten der In dische expeditiën; en Duymaer van Twist en Van de Velde betn ffende wetteiyke regeling van de rechtspositie van den Indi- schen officier. Eindelyk zgn nog onafgedaan gebleven verschillende regeeringsbescheiden als: de inlichtingen op de adressen vanW. P. Pook van Biggen, verzoekende aan zyn zoon op nieuw pensioen toe te kennen (welke inlich tingen werden verstrekt in Mei 1900. terwyi in Nov. 1904 door de betrekkelgke commissie uit de Kamer hierover verslag werd uitge bracht); A. Massink, gep. O. Ind. ambtenaar te Soekaboemi, betreffende traktement en pensioen (inlichtingen van Juli 1904 en waaromtrent in Mei l.l. door de commissie verslag werd uitgebracht); Mas Atmoprawiro, gewezen assistent- wedono van Kebonsari, residentie Madioen, om herplaatsing in 's lands dienst of toekenning van pensioen (dateerende van April 1905); C. de Beer, gedetineerde in de centrale gevangenis te Semiring, houdende verzoek om royee- ring of vermindering van hem opgelegde strbffin; den gepens. sergeant T. L. Boek hout te 's-Herlogenboschhoudende ve.« zoek om pensioen; Fioris Vos te Naarden e. a. houdende verzoek om herstel van grieven tegen het optreden der politie in de zoo genaamde Erfgooiers-quaestie; J.-C. A. Torré, O.-Ind. ambtenaar met verlof, laatstelyk architect by den waterstaat en *s lands burgeriyke openbare werken in Ned ladië, houdende verzoek om uitbetaling r-- - schadeloosstelling; A. de Heer e. a., o by de d.d. schuttery te Amsterdi Kiotke te H«a lem, om pensioen goeding voor zyn zoon; en P. Luyk, kantoorknecht (thans adsisteut) aan het postkantoor te Rotterdam, om verhooging van tractement. Verder gingen de heeren Limburg 1--m Twist. Volgens den leef de regeering steeds tegenover de Kamer en .....aire pensioenraad wel eeu be- ■■"‘in, doch het laatste woord had Steenwgksche afgevaardigde ~jrder. Indien, zeide hy, de uit hamer in 1904 dwaas was geweest, dau zou de tegenwoordige Minister van Justitie daartoe niet hebben medegewerkt. Inlusschen wenschte de heer Ter Laan de. vroegere beslissing geëerbiedigd te zien, wees de heer Roodhuyzen op de zwakheid van het betoog des heeren Tydeman en waren de heeren Loeff en Van Alphen van meening, dat de Kamer niet het recht had hare overtuiging tegenover die des Ministers te plaatsen. vergeefs wees de Minister van Ma- op het gevaarlgke van dit precedent i het feit, dat men hier een speciaal ichiep en der wet terugwerkende kracht Nadat de beer Limburg de conclusie immissie in dien zin gewyzigd had, slechts toepassing van het Kon. be- van 1883 vroeg, werd de gewyzigde isie met 38 tegen 26 stemmen aan- van de Tweede al bleven nog on- srpen ivulling van omtrent de perso- van den grondslag van Bonzel te Har is benoemd tot jurylid by te (Fr.) te houden wedstryd vanwege ^neseben Bond van Harmonie- en uit 400 personen, Hy legde een langen straten af, zoodat men in „Tivoli”, waar het aankwam Laat in den opnieuw een omme- :henen door de licht-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1