Dana BflarendiaDstboda, vireifchte goed kunnende melken, tegen hoog loon, bjj J. H. HOOGENBOEZEM Bloemendaal by Gouda. Thee Trademark E.Br^ndsm^ W- fio BodwM, liggende binnen de gemeente Zevenhuizen, in den Eendrecbtspolderaan den Zuid- eindschen weg. strekkende van dien weg, westwaarts op tot den eigendom van den Heer M. SCHINKEL, belend ten noorden en ten zuiden aan de eigendommen van Mevrouw DE ROO. geb. van den Santheuvel, samen ter grootto van TYPHUS! AGENTEN. N°. 27; A. LOKKER, Rotterdam, Timmerlieden Landbouwzont, Dienstbode. Dienstbode, C. ROMEIJN, Waterpoort, Gorinchem. Extra-Reis met de Salon-Raderboot „Schoonhoven”. Van Leksmond Zevenhuizen, te IJsselstein Kantoor: Plantageweg 54, Interc. Telefoon-no. 4495, N. DIRKZWAGER Gz., Een Boerendienstbode gevraagd, TEVENS EEN BOERENARBEIDER, die goed kan melken en rijden, tegen hoog loon, bjj J. BULK te Woubrugge. I. BLAUW, Rotterdam. W. RODS Win., Molenstraat, b/d Wal, Schoonhoven. Een DIENSTBODE, van goede getuigen voorzien, loon 30 gulden. HELPRIG KLEIN, Montfoort. Speciale inrichting voor compl. Bedstellen, Veerenbedden met Overtrekken, Matrassen, Wollen-, Gestikte- en Moltondekens. FILIAAL SLIEDKECHT. r) Rover, Raleigh, Osmond, Hodson, Wanderer, -s* Brennabor, Westfalen, Burgers, Eenhoorn en verder alle bekende merken. Kenze nit meer dan 80 stnks in Heeren-, Dames- en Kinderrjj wielen met of zonder Vrywiel en Velgremmen. H. II. Landbouivers P. de VOS, Giessendam: WRINGTOBBEN, TONNEN, EMMERS en KAAS VATEN, alles vervaardigd van teak hout, zonder verhooging van prijzen; verder THERMOMETERS, PEKELWEGERS en MELKPEILDERS enz. enz., en wat verder tot den landbouw behoort, zooals: Hooiharken, Hooischudders en OSBORNE GRASMAAIMACHINES, die ten zeerste aanbevolen worden om vroeg tijdig aan te schaffen. SjOOrDOHÏiOS OH BBlSgjflSBD verkrijgbaar in den Boekhandel van 1 Hoog-I arm HANDNAAIMACHINfi GROOT NATIONAAL CONCOURS Harmonie- en Far fare-vereenigingen TE ALBLASSERDAM, op WOENSDAG 11 JULI a. s. Effecten, Coupons, Wielen, Hypotheken en Assurantiën. Vrijwillige Openbare Verknoping te Eene partij uitmuntend De jaarlljksche Verkooping Notaris DEN BLEKER te IJftselfttein. BUITENLAND. Overaicht. De ABDIJSIROOP Centraal-Depót 1.1. AKKER, Van Alkemadestr. II, Rotterdam. 3*" L te GOUDA, in het opei baar, in ééue zittiig, te veilen en verkooptn: No. 1. Een SC verder al hetgeen met 9. ver kort kinderen gevraagd zonder 160 VOO in de )S, op het Kantoor van ,AD. Ut reelat. Laat uw ververij indig ondei grootste t bet de van G. H. laripje, d. Gerrigji em, x. van ERF te C, TERSTOND GEVRAAGD: 2 BEKWAME bij M. v. d. PLAAT, Alblasserdam. Te koop gevraagd een nieuwe, sterke Vrachtwagen (draagvermogen 3000 Kilo), door Moordrecht. d. van lum. i M snaar vm. 8.— u. 8.1» 8.30 8.80 8.45 O.- 0.15 0.30 0.80 0.40 0.45 0.50 n 0.55 .10.- 10.05 „10.10 10.15 Aan hetzelfde adres verkrijgbaar: uitstekend voor het broeien van het hooi. Prjjs franco per 50 Kilo f 1,50. wezen, oodigd- .t, niet gezonden liet anders doen en en eerst heengegaan, izet. Een terstond De ver- com- Jge- l af- pers van t de Terstond gevraagd een ireur-Generaal ind van zijn 1 dat bet Hof Tegen 1 Augustus gevraagd een tweede Bakkersknecht of LEERLING hij A. VAN GROOT HEEST. Haven, Schoonhoven. Te Gouda wordt tegen 1 Augustus in een eene goederen verven of ultetoomen in de Stoom kunst* Chemische Wanne her IJ van De goederen blijven in elkander, behalve ejjdeu atollen. Prijzen z|jn billijk en spoedige aflevering. Agent voor Schoonhoven en Omstreken GOUDA. Mevrouw KETTLER, Gouwe 161, vraagt met Augustus een flinke DIENSTBODE, van goede getuigen voorzien. Gevraagd tegen 1 Augustus: Adres M. MONASCH Mz., Markt A 90, Gouda. vóór den 1 uur, en -11 uur. van NDAAL te gezin flinke Zich te vervoegen by J. T. SWARTSEN- BURG, Boekhandel, Kleiweg, Gouda. Mevrouw VAN GARDEREN te Gouda vraagt tegen Augustus een zeer nette als Meid alleen, zindelijk kunnende werken en eenigszins met koken bekend. Adres: Fiuweelen Singel 715. en 51 M De kerk if toren inge door de vele nit- tas, ook eenige Ter overname le klas ZAAK in Al. BRANDHTDFFEN terieel, te’a-Gravei is genegen 3 maanden de te zijn. Br. fr .lett. K Wagenstraat 100, »k iers. ruime Keuken, o is voorzien van Alleen baar te Si Noom In f 39,-, 85,—, 40,-, 50,-, fr. n. stat.; id. kapok f 34,—, 37,50, 83,50, 40,—. Zending rembours. Vrij richt. inooten over hoofdpjjn, buikpijn, moeheid, lusteloosheid of laat dan onmiddelljjk een geneeskundig onderzoek instellen, jebandeling by deze ziekte van het grootste belang is voor Eerste en eenige speciale Rjjwiel-en Motorenhandel. Oudst en bekendbt adres voor beslist eerste klasse Rijwielen. Levert met steeds stijgend succes de bekende Met twee en drie versnellingen tegen billijke pr|jsverhoogiug, ®n voer belanghebbenden gratis ter beproeving. BONDSRIJWIELHERSTELLER I" KLASSE. zjjn allééi verkrijgbaar b(j de SINGER MAATSCHAPPIJ. Adressen te BOTTERDAM: Hoogstraat 840 (Telt foon 1594). Oostzeed jjk 833. Jonkerfransstraat 44. Verkrijgbaar by S. ic W. N. VAN NOOTEN, Schoonhoven. isman en M. Kooymai 1. H. Peerbolte en J van A. Verwaal ie, d. van <K. T. v. 't fcof en van Vliet, oud 24 j. steeds tegen het het „Koloniaal „ae blad „Vor- .aede Panama, nog niet r dat benoo gekocht, linifi te koop aangeboden. Het allernieuwste model met rond kokertje, zeldzaam, Tan f 51,— en nu voor den prijs van 33,5a. Oude MACHINES worden ingeruild. Speci ale inrichting voor reparatie, by W. VERMEULEN, Heugstraat 78, Botterdam, Amsterdam, ’s-Gravenhage, Dord recht, Oulemborg en Tiel. oud 76 j., weduwe Donkers, oud 9j. 1 Juni 1 Juli. van H. Rijkaart Jaarsveld Ameide Keekeeksveer-Lopik Nienwpoort Scheenheven Ammerstol Groot-Ammers Bergambacht Nieuwe veer Streefkerk Opperdult Nieuw-Lekkerland Lekkerkerk Middelweg Elsbout-Kinderdjjk Krimpen a/d Lek Slikkerveer-Ridderkerk 10.30 Te Alblasserdam 10.85 Terug van Alblasserdam ’s avonds 8.— Tarief: Uitsluitend le klas (a/s op de diensten naar Rotterdam wordt toegepast.) BEL DE HU OP DE LEK, Dirkctie te Slikkerveer. In alle plaatsen der provincie Utrecht worden soliede AGENTEN gevraagd voor een nieuw soort verzekering (geen levensverzekering). Brieven, onder letter T. aan t het UTRECHTSCHE DAGBL, tan, oud 13 j. en A. Ooms, oud 22 j. van W}jk, oud 78 j. - oud 67 j. P. van IN Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten, verzilveren van Coupons, het sluiten van Beleeningen enz. Neemt gelden in deposito, op voordeelige voorwaarden. Geeft voorschotten en bedrijfskapitaal aan Landbouwers, Veehouders, Koop lieden. Winkeliers en anderen. Verstrekt geld op Hypotheek, met particulier kapitaal, tegen lage rente, zeer aannemelijke voorwaarden en desverlangd zonder verplichte jaarljjksche aflossing. Verleent zijne bemiddeling om geld voor derden in solide Hyphotbeken te beleggen. Sluit Verzekeringen op het leven, tegen Ongelukken en Invaliditeit en tegen Brandschade. acht _.w en volgende voorscl 1. Kookt uw drinkwater eu uw melk! 2. Gebruikt altjjd tot reiniging van groenten en eetgereedschappen gekookt water en nooit het water uit grachten of slooten 3. Mijdt zooveel mogelijk het bezoeken vau besmette woningen en goederen daaruit afkomstig! Eet vooral niets in de ziekenkamer! 4. Zorgt voor reinheid van lichaam en woning! 5. Ontsmet vooral alle uitwerpselen (urine en ontlasting) en Ifjders aan typhus in aanraking is geweest 6. Reinigt en ontsmet goed de privaten van de besmette buizen door het gebruik van ontsmettingsmiddelen Bovendien is het zeer aan te raden de privaten, mestvaalten enz., nadat de uitwerpselen telkens en telkens met ontsmettingsmiddelen zyn overgoten, herhaalde- lyk te ledigen en het vervoer zindelijk te doen plaats hebben 7. By veel droog weer en wind is besproeiing der stratenpaden en erven uiterst gewenscht I 8. Sluit in besmette huizen eet- en driukwaren zooveel mogelijk af voor vliegen en andere insecten Klaagt een uwer huisgenoolei dergeljjke verschijnselen1 omdat eene vroegtijdige b( patiënt en omgeving! f 10 0 0,-. aangeboden ern ABDAPPELEN <n 1 en benoodüd Ma* Hihage. De eigenaar len kooper behulpzaam F. Gebr. BELINFANTE, ’ft» Graven huge. AMSTERDAM. in verzegelde pakjes verkrijg- jchoonhovkn bjj E. C. v. d EN DE IDELOOS J. G. V. D. BEST. het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op SOUCHON THEE, f 1,30 per 5 ons. ten overstaan van den Notaris REIJNDERS, bij veiling, hooging en afslag, op Zs dagen 14 en 21 Juli 1906 telkens des voormiddags 4e elf uren, Kolfbaan van den Heer J. A. VOf het Dorp, van: 18 HECTAREN, 39 AREN, 90 CENTIAREN. Te veilen in 2 perceelendie bjj den afslag gecombineerd worden. Grondbelasting. ±/58,— Polderlastenf 2,50 I Scbielands penninggeld 1.20 per H.A. Schielands Hooge Bjezemgeld 1,10 In eigendom en genot te aanvaarden, vrij van huur, het bouwland blootschoof en het weiland den len December 1906. Betaling der koopp nningen 1 October 1906. Alle nadere inhchiingen worden gaarne verstrekt ten kantoren van den Notaris REIJNDERS te Zevenhuizen en van den Notaris F. PAUL te Oldemarkt. A. C FIJN VAN DRAAT te Schoonhoven; C. VAN WIJK te Oudkwatkr; wr o- i ?J.ma W0LFF Co te Gouda. H. v. d. DOOL te Slikdrkcht, Boveneinde C. VAN STEENIS te Noordkloos; FRANS VAN DAM te Goudkrak; J. DE KLUIVER te Ottoland; A. VAN WALSUM Pz., Ouderkerk a/d IJ. W. DONKER. Krimpen a/d Lek; - -- C. G VAN GENNEP te Moordrecht; v. HOUWELINGEN te Gieskn-Nikuwk.; L. POT te Nikuw-Lkkkkrland; ZONNEVELDPiek te Hoornaar; Mej. KORTEWEG te Alblasserdam; - Wed F AMsroG te Alblasserdam; I. HILGEMAN te Strkkfkkrk; C. SPELT te Nieuwpoort; F. J. BATS te Stolwijk; J. ALES te Zevenhuizen; P. GOUDRIAAN te Capelle a/d IJskl; G. ELSENAAR, Drogist te Slikdrkcht; W. J. VAN DAM, te Haastrecht; G. DEN HOED te Berkxnwoude. geleden verbouwd !F en TUINaan den Gouda, Wyk R, 2369, groot van zal gehouden worden op Vrijdag 8 Au- gustuft 1906, ’s voorm. 10 uur, in het Hölel „DE MORIAAN”. Wegens het toenemen van het aantal i(jders aau typhus (febris typhoïdea) in deze gemeente, acht de GEZONDHEIDSCOMMISSIE, gezeteld te HchaonhuvCD wenschelijk en noodzakelijk de ingezetenen ernstig aan te sporen met nauwgezetheid ihrifien toe te passen: Ter Boekdrukkerij van S. Sc W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven worden 100 Naam kaar yesop helder wit carton, in net étui, geleverd voor •lechU 60 CENTS. Op bristol carton in luxe-étui en>. B(j de debatten over het af&cba£fen vai de doodstraf is het in de Russische Doemt weder woelig toegegaan. Eerst bai de Doemt met groote aandacht naar de redt van Professor Karawajef geluisterd, die pleitte voor het afschtffen der doodstraf Maar toen daarna de Regeeringsmanner aan het woord kwamen om voor het be houd van de doodstraf te spreken, stak ei in de vergadering een storm op. welke aan groeide tot een orkaan. Door stampen, sis sen en fluiten belette men de sprekers aar het woord te komen. De vertegenwoordiger van den Minister van Oorlog, de advocaat-fiscaal Pawlof, liel men in ’t geheel niet aan ’t woord komen. Tegen hem gaat het om zjjn persoon. Z(jn aanwezigheid in de vergadering wordt als een beleediging voor de Doema beschouwd men noemt hem een stillen verklikker en een echten moordenaar. Pawlof kon ten slotte niet dan het spreekgestoelte verlaten toen h(j met de anderen was Lv». werden de beraadslagingen voortgei commissie werd benoemd om een ontwerp van wet te maken, gadering werd geschorst tot de missie gereed was en nam toen met algt meene stemmen bet wetsontwerp tot i schaffiog van de doodstraf aan. De is vol lof over bet krachtig optreden de Doema. Het geheele volk verlangt afschaffing van de doodstraf en de Regeering heeft zich aan de minachting van het volk overgegeven door er zich tegen te verzetten. Simengaan van Regeering en Doema acht men hoe langer zoo ónmogelijker. Een van beide moet verdwfjnen, het Kabinet of de Doema. Het blad „Retch” betoogt, dat door bet ontbinden van de Daema een geweldige revolutie over het geheele land zou los barsten, daarom moet het Ministerie heen gaan en wel onmiddellfjk. Wat er geschie den zal, weet nog niemand. De Czaar iaat op zjjn beslissing wachten. Z. M. was zelfs van plan een tochtje langs de Fmsche kust te gaan maken, doch heeft dit uitgesteld, ▼ermoedeljjk wegens den ernstigen toestand van bet land. De gisting onder de militairen houdt aan en wordt, wat men er ook tegen doet, met den dag erger. De Russische Minister van Oorlog heeft aan alle regiments comman danten last gegeven tot instellen van een onderzoek om de soldaten, die lid zyn van den revolutionnairen „Militairenbond” te ontdekken. Toch houden de soldaten vele vergaderingen, wat men er ook tfgen doet. Een regiment, dat naar Orenberg was gezonden om een militair oproer te onder drukken, heeft geweigerd op de muiters te schieten. Te Helsingfors zjjn vier regimenten artillerie in opstand, gekomen, zy hebben 11 hunner officieren gevangen gezet en 2 gedood. En zoo komen van verschillonde plaatsen berichten van insubordinatie en op stand onder de soldaten. De Czaar moet zeer onder den indruk zyn van de muiterij in zjjn garderegiment, h(j wil nooit meer de uniform van dat regiment dragen. De Czaar heeft, zou men zoo zeggen, wel aan gewichtiger dingen te denken dan aan een soldatenpak. De ont stemming in het buitenland over de laatste gebeurtenissen in Rusland hebben trouwens wel indruk op den Keizer gemaakt De BrAtaclae Parlementsleden kunnen met het a. s. bezoek van de Engelsche vloot aan Russische havens nog maar geen vrede hebben. Nu weer interpelleerde de afge vaardigde Jersey de Regeering over dil plan, maar de Regeering is niet van zint naar voornemen te laten varen. In Londen heeft een ernstig spoorweg ongeluk plaats gehad, tengevolge van hel ontsporen van een personentrein uit Ply mouth, die vervolgens op een stilstaander goederentrein liep. Bjjna de geheele trek werd verpletterd. 28 menschen werden gedood en 18 zwaar gewond. Oost-Hamburg (Dallftohland) is door een etnstig ongeluk bezocht. Een hevige brand vernielde daar de grootste kerk der stad. De kerk was 70 M. lang breed, de toren 181 M. hoog, inwendig geheel verwoest, de stort en bovendien z(jn 25 buizen vlammen aangetast, waarvan brandden. Er kwamen, helai menschen by om het leven. Keizer Wilhelm ie grootvader geworden. De Duitsche Kroonprinses Cecilia (geboren Hertogin van Mecklenburg) is bevallen van een zoon. In de Duitsche bladen wordt nog veel geschreven over de grieven teg beheer der Koloniale afdeeling, h schandaal”. Het socialistische warts” spreekt tan een twei maar zoo erg moet het toch r Het wordt echter bevestigd, d heden, voor Zuid-West-Afrika daarheen, maar naar Argenti en daar verkocht zyn. Frankrijk. De Procur Baudouin heeft aan het ein requisitor z(jn eisch bevestigd-- van Cassatie zelf het eindoordeel zou uit sproken van Dreyfus onschuld, en dus zonder verwijzing van bet geding naar een krijgsraad. Nu is de advocaat van Dreyfus, Mr. Mornard, aau bet woord. Men denkt dat h|j in een paar dagen klaar zal zyn en dus spoedig het arrest van het Hof kan verwacht worden. De Italia Moder na" verzekert, dat Frankrijk, Italië en Engeland een nieuw „drievoudig verbond” betreffende koloniale aangelegenheden hebben gesloten. De oude Keizer Frans Jozef van O®»ten- rUk, die al een paar weken geleden ver klaarde, dat hij zoo moedd was, en daarna nog reizen naar Hongarije, naar Bohemen en Daar Moravië deed, is nu voor een paar maanden naar Ischl, om uit te rusten. De berichten omtrent gevaar voor instor tingen in den Simplon tunnel (Zwitser land) worden van bevoegde zjjde voor overdreven verklaard. Er bestaat volstrekt geen reden tot ongerustheid. Alleen is in den bfltunnel op een paar plaatsen ieti De Gezondheidscommissie, gezeteld te Schoeniieven De Secretaris, De Voorzitter, Mr. P. A. GREUP. C. J. M. VAN DEN BRAAK. N.B. De Heer Burgemeeftter van Schoonlieven heeft aan de (JenimiBftie de verzekering gegeven, dat deer Z.E.A. de bepalingen van de artt. 4 en 5 van de wet van 4 December 1873, Sthl. Ne. 184, betreffende bet ontsmetten van woningen en goederen, streng znllen worden gehandhaafd. BUKGEBLUME «TAND. Alblaftaerdam. Van 7—26 Juni. Geboren: Wijofje, d. van C. de Groot en W. Vlot. Neel je, d. vau M. de Groot en A. Heijblom. Maria, d. van C. A. I v. d. Klis en A. Vogel. Johanna, d. van J. de Zwart en B. C. de Zwart. Johanna d. van C. de Hartog en A. v. d. Rhee. - Antje, d. van A. Basman en M- Kooyman. Petronella, d. van G. H. Peerbolte en J. v. Asperen. Marigje, d. van A. Verwaal en A. J. de Jong. Gerrigje, d. van <Ji. den Boef. Willem, z. van T. v. 't ^of en C. G. Borsje. Getrouwd: A. J, H. en P. Mes, oud 23 j. Overleden: M. Kool, van G. de Groot. M J. Berkcnweede. Van Geboren: Marrigje, d. en M van Vliet. Getrouwd: G. D. den Hoed, oud 26 j. en J. M. Meerkerk, oud 26 j. Overleden: H. van Êrk, oud 79 j., weduwnaar van A. Both. Gicaendam. Van 9—30 Juni. Geboren: Teunis, z. van A. Verweerd en T. van Gangelen. Elisabeth, d. van G. Sluimer en M. Schreuders. Hermanus, z. van C. Romeijn en C. de Jong. Aria, d. van J. Pierbagen en T. Baardwijk. Mat th ijs, z. van T. Dukel en W. Boogaard. Cornelia Magdelina. d. van P. Bezemer en P. de Ruiter. Jacoba Wilhelmina, d. van A. van Noordennen en J. van de Koppel. Arie Adriaan, z. van A. A. Kalis en A. Hoogendoorn. Willempje Woutiina, d. van C. de Koning en N. den Toom. Maarten, z. van W. van Houwelingen en P. v. d. Plas. Overleden: C. Boogaard, oud 40 j., echtgenoot van J. Konijnenburg. Grwet-Ammera. Van 1—30 Juni. Geboren: Gerrit, z. van A. den Boeren G. van der Ham. Jan Hendrik, z. van C. van den Berg en G. de Jong. Jan Hendrik, z. van J. C. Broer eu W. van Tuijl. Heintje, d. van A. van der Wal en L J. Rietveld. Getrouwd: W. Mouthai (won. te Bletkensgraaf) Overleden: B. var A. den Besten, Vianen, oud 28 j. Hei* en Boeicep. Van 1—30 Juni. Geboren: Cornelia Pieternella, d. van W. den Hertog en B. den Besten. Overleden: M. de Klein, oud 55 j. Jaarsveld. Van 1—30 Juni. Geboren: Margriet ha Gerrigje, A. H. A. Werrie en W. C. Krotfii Willemina Maria, d. van F. Kuyf en Hoefnagel. Janna, d.J van J. Molei en D. A. Renes. Overleden: P. J. de Groot, oud 4m. J. G. van Elteren, echtgenoot van A. Djjk mans, oud 69 j. Langerak. Van 1—30 Juni. Geboren: Cornelia, d. van K Maat en W. van Hemert. Willem, z. van C. van der Meijden en D. van Harten. Engeltje, d. van B Goudriaan en N. Gelderblom. Overleden: A. Blom, oud 88 j. Lekkerkerk. Van 1—30 Juni. Geboren: Wilhelmina, d. van K Boon en M. den U(jl. Suzanna, d. van C. v. d. Wouden en K. Broere. Neeltje, d. van C. Roest en N. v. d. Graaf. Marinus, z. van L. de Grutter en M. Hoogenboezem. Marrigje Martjjntje, d. van A. Verwant en M. Stoppelenburg. Poulus, z. van P. C. den Uyl en T. Rolloos. Pietertje, d. van A. v. Vuuren en M. H. v. d. Wouden. Getrouwd: J. v. d. Graaf, oud 24 j. en C. v. Herk, oud 16 j. W. Vogelenzang de Jong, oud 25 j. en M. v. Dam, oud 11 j. W. P. Looren, oud 26 j. en A. Deelen, oud 24 j. J. Bravenboer, oud 21 j. en P. v. d. Wouden, oud 22 j. Lekamwnd. Van 1-80 Juni. Geboren: Klasina Wilhelmina, d. van T. Molenaar en H. Vreeswijk. Willem Arie, z. van W. Boef en J. Versluis. Arie, z. van N. van den Heuvel en M. Versluis. Alewfjn, z. van A. Versluis en A. van Santen. Getrouwd: J E. de Boek, oud 18 j. en A. de Jong, oud 25 j. Overleden: E. Molenaar, oud 65 jen 7 m., weduwe van J. Kon.— C. Kloet, oud 64 j. en 6 m., echtgenoot van W. van Gastel. Moordrecht. Van 1—30 Juni. Geboren: Cornelia Maria, d. van D. de Wilde en W. C. Putters. Lena Cornelia, d. van P. C. de Zwart en D. van den Broek. Johanna Cornelia, d. van P. M. Bom en A. Verkerk. Getrouwd: W. H. Donker en A. F(jn. Overleden: J. J. van der Gaag, oud 18 j. Nleowpoort. Van 1—30 Juni. Geboren: Trijntje, d. van T. Voormolen en A. J. de Kovel. Johannes, z. van J. den Besten en G. van Campen. Arie Gerrit, z. van J. van Ejjsden en G. de Leeuw. Arie, z. van J. Stout en H. Boer. Overleden: M. Wansleven, oud 77 j., echtg. van J. Versluis. Oud*Alblas. Van 130 Juni. Geboren: Cornelia Hendrik, z. van C. H. v. d. Berg en M. den Hartog. Arie Anne, z. van J. Meerkerk en J. de Waard. Arie Adriaan, z. van M. Boer en A. Vlot. Frederika, d. van C. Meijer en P. Dqnk. Overleden: B de Lange, oud 61 j. H. M. Visser, oud 7 w. A. Efjkelefi- boom, oud 79 j. StwlwUk. Van 16-80 Juni. Geboren: Geertje, d. van L. Boer en J. Bakker. Marrigje, d. van T. Stout en T. van den Heuvel. Gerritje, d. van J. J. Zuider vliet en J. Spoormaker. Cornelia Teunis, z. van A. Molenaar en A. Verhoog. Getrouwd: A. Slingerland (won. te Gouderak) en G. Verkerk. Overleden: J. Bol (won. te Haastrecht)* weduwnaar van N. M. Huurman, oud 74 J Een zeer verspreide ziekte is Asthma. Het doet zich onder verschillende ge daanten voor. Benauwdheid bij de minste bezigheidonpleizierige gemoedsstemming, vooral als men trappen klimt of wat snel loopt, moeielijke ademhaling, slechte en onrustige slaap, harlkloppingenhoesten en moeielfjke filijmloozing, hetwelk een ziekelijke toestand is. die de Abdijsiroop steeds met succes geneest. De voor beelden van genezing zjjn ontelbaar; ziet wat Mej. A. SCHAGER Rong te Petten (N -II.) ons mededeelt: „Reeds tien jaren leed ik aan hevige Asthma. Mijn borst piepte voortdurend. Dagen achtereen bad ik soms zulk een benauwdheid. Ik gevoelde mjj dan terneergeslagen en lusteloos; ik had dan niet den minsten zin in mijne bezigheden. Ik kon bijna niet meer loopen, want ik was terstond moe. Mjjn eetlust was beneden het middelmatige. Vooral 's nachts had ik het hevig benauwd, ik kon het dan in bed niet houden en moest opslaan. Zoo bracht ik tien jaar van mijn leven door en U kunt begrijpen, dat ik ernstig naar mjjn rust verlangde. Op zekeren dag sprak ik met den Heer G SOMMERDIJK uit’t Zand* die mjj aanried het eens met de Abdijsiroop te probeeren. Ik kocht toen een flacon, en ik zegen het oogenblik dat ik met die heilzame Siroop begonnen ben, went van stonde af aan kon ik verlichting mjjner kwaal bespeuren en thans ben ik na bet gebruik van eenige fl icons volkomen genezen. Ik heb nergens geen last meer van. Mjjn eet- en slaaplust laten niets meer te wenschen over. Ik geef U gaarne het recht bovenstaand te publiceeren." klooster Sancta Paulo is een gezegend middel voor jong en oud, zjj is onscbadeljjkzjj versterkt de luchtpijpen en longen en geneest onvoorwaardelyk den hardnekkigsten hoest, de hevigste verkoudheid, asthma, keelpjjn, heeschbeid, kink- en slijmhoest, bronchitis, influenza en alle borst- en longaandoeningen. Prjjs per flacon f 1,—, f 3,— en f 8,50. Verkrijgbaar bjj Wed. J. VUIJK te Krimpen a/d IJskl; A. C FIJN VAN DRAAT ie Schoonhoven; C. VAN WIJK te Oudkwatir; A. N. van ZESSEN. Drogist te Schoonhoven Firma WOLFF Co. te Gouda; G. van der WOUDEN te Lekkerkerk; G. S. ROSS te Oud-Alblas; J. L. VLOT te Oud-Alblas; W. van REES te Blkskensgraap; J. SCHUTTE te Molenaarsgraaf C. van ZESSEN te Vuilkndam; T. TERLOUW te^GouDRiAAN; C. BROUWER te Mekrkkrk; G. BOUWMEESTER te Tiknhovkn; P. G. J. dk JONG te Amkidk; G COIJE te Lopik; G. v. d. HOIK te Cabauw; Jb. den OUDSTEN te Groot*Ammkm; T. MOLENAAR te Lkxmond; R. VERMEULEN te Langerak; K. VAN DAM te Bergambacht; De Notaris H. GROENENBAAL te Gouda is voornemens op Maandag 9 Juli 1906, des voormiddags 11 uur, in het Hötel „DE ZALM”, aan de Markt HEERENI1UIS met ER) Fiuweelen Singel te No. 695; kad. Sectie A, No. 94 Centiaren. Het Huis bevat 6 Kamt Zolder, vele Kasten en Gas- en Waterleiding. No. 2. Een HUIS met ERF, aan de Gouwe te Uauda, Wjjk C, No. 159; kad. Sectif D, No. 125, groot 72 Centiaren. Het Benedenhuis is verhuurd voor f 3 per week tot 1 Mei 1908. No. 3. Een HUIS met ERF, achter de Vischmarkt te Uuuda, Wyk I. No. 131; kad. Sectie B, No. 912, groot 19 Centiaren. No. 4. Een HUIS met ERF, aan de Korte Geuzestraat te Viouda, Wyk L, No. 117; kad. Sectie C, No. 1157, groot 24 Centiaren. No. 5. Een stukje GROND, aan de Boomgaardstraat te Gouda; kad. Sectie A, No. 3737, groot 70 Centiaren. No. 6. Een HUIS met ERF, aau de Nieuwe Haven, hoek Lange Dwarsstraat, te Gouda, Wjjk N, No. 81; kad. Sectie B, No. 242, groot 32 Centiaren. No. 7. Een HUIS met ERF, aan de Lange Dwarsstraat te Gouda, Wjjk H, No. 125; kad. Sectie B, No. 344, groot 38 Centiaren. Verhuurd aan D. van der Toorn tot 1 Februari 1907, voor f 2 per week. No. 8. Een WINKELHUIS met 1 en TUIN, aau deu Korten Tiende weg Gouda, Wyk D. No. 735; kad. Sectie No. 2855, groot 137 Centiaren. Het Huis bevat: Winkel, 5 Kamers, Keuken, Zolder, vele Kasten, en is voorzien van Gas- en Waterleiding. Verhuurd aan J. A. Hoogendoorn, voor f 5,— per week, tot 1 Juni 1908. No. 9. Een HEEBENHUIS met ERF en TUIN, aan den Kattensingel te Gouda, Wjjk Q. No. 115; kad. Sectie A, No. 2611, groot 335 Centiaren. Het Huis bevat: beneden 3 Kamers, Serre en uitgebouwde Keuken; en boven: 3 Kamers, benevens Zolder met Dienst bodenkamer, en Kelder en is voorzien van Gas- en Waterleiding. Aanvaarding en betaaldag 16 Augustus 1906. Te bezichtigen: 8 werkdagen verkoop, van 10—12 en van 2— op den dag der verkooping van 9— Nadere inlichtingen ten kantore genoemden Notaris GROENE Gouda.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3