N°. 2732. 1906 4 Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Zaterdag 7 Juli. 4 7. l BUITENLAND. BINNENLAND. i Uitgave van S. <Sc WN. VAN NOOTEN tk Schoonhoven. v men in Tegen hi IMj. i« j. 7» J, Öf|k- i. en 1 A. U-. lefl- ex «men ren voor it en van elfje, ir-Generaal van zyn dat het Hof ■ester van van diverse inschryvers thans In iduwe id 9j. nli. kaart liet »n f 1 pei 0,80 per am, »r<- :ht ,30 j. en tang 1- alen, en li. van ler en van - Jan van Wal van o’ M snaar het ver- corps i 10 Utrecht kw» noemden tot teerden Prof. de elia, L A. van anna M*. - an. al en den of en H. me, trie te vestif ddene m di werd aange- leer Korthals spreekt als •anger door SGHOOÏÏHOVENSCHE COURANT. en eerst Jgaan, Een terstond De ver- com- Jge- l af- pers van t de Boon van inns, n. it en P. C. van den i op de algemee van Bi van Vie, van M|o, ime ra, van Da Maanda; Groot Groot i J. J .u. >len d J. trie ▼oerd van laous, Aria, k. - rd. er en l. van m). sn A. 1. van arten, Plas. W j., L"j-’ L J' en Eogeli md” 1 5 Juni. De collecte voor den i dienst heeft alhier opgebracht 5 steeds lu.vu tegen het het „Koloniaal -je blad „Vor- .aede Panama, nog niet dat 1 13 j. 122j. J- van iwate van ,50. peci- Een IVt- alhier wooa- ongeluk te er uithaalde, een, de levens- i de ontboden coostatèeren. ----Door Burg, en Weth. dezer gemeente worden voor de be noeming van een secretaris aanbevolen de heeren J. P. Vis te Purmerend en J. Pottinga te Wildervank. ‘Jaarsveld, 5 Juli. Den arbeider d. B. overkwam dexer dagen een ongeval, dat tvangst, wordt de wed- jend. waarop het con- 3 derde afdeeling, ler commissie, bestaande uit ron Van Heemstra, Edersbeim, R. J. H. Patyn en Van Wichen 0 „rekening wegens de enkel buishoudeiyke inkomsten en 14MU. immissie, bestaande uit in Andel, Von Fisenne, als lid van Ged. Staten, de hef" de subsidie "T voor hul] Jam, en van i” te Gronir leze scholen worden uitvoerige by het het verslag meegedeeld, gesubsidieerde landbouw- en te Middelharnis, Bent- le, Oudewater, Piershil, Rockanje. Schoonhoven, Zegwaart, Brielle, Leiden, Noordwyk, im. L hoogst ernstige gevolgen j- Van een ander arbeidt zoogenaamden schuurt^ aannemen, ten einde binnenhalen van hooi in gere in. Ongelukkig kreeg d. B. houten op het bewusteloos ■onder is het .ii staat is i tê verrichte" 1-.Lekl den den den heer J. Gertz, te Hui voorloopig tot uitslag, een twintigtal werklu naar Thans igu zusters, benevens i poklgder B., in de bai bracht, zoodat, buiten den sonen in observatie zgn. Terwyi Dinsdag j.L een goede* rentram, die om twaalf uur van Bolsward naar Harlingen vertrekt, by de fabriek „Hollandia” te Bolsward een wagen af haakte, geraakten twee kinderen, zusje en broertje van acht en vier jaar, onder den zich nog voortbewegenden wagen, met het vreeseiyk gevolg, dat het meisje byna direct, het jon getje een uur later bezweek. Op de Lynbaan te 's-Graven* hage werd Dinsdag-middag een jongetje van 8 jaren door de Westlandsche stoomtram «en been afgereden. afgebrokkeld, zooi weegt, of men dat het metselen wachten tot h( uagen beeft Dr. Pot uit ***1 bezoek gebracht (en Paleize i verband met een lichte rheu- idoening van H. M de Koningin- imebrug t< i het bewi Vliet Gedep. Staten, naar aar Ires van den heer J. F. ludende klachten over aan hun eigendommen Igdei lating van de stoomvaart op voorstel, Ged. Staten te macL.. mede te werken tot wgziging der komst betreffende den bouw eenei spoorwegbrug over de Gouwe nab| In handen eener commissie, de heeren Evers, Van Nispen, Staveren, Van der Toorn en subsidieaanvragen van de „Kweeksck voor bewaarschoolhouderessen", van de meente Alblasserdam, ten behoeve ambachtsteekenschool, van de Chr. liedenvereeniging „De Eendracht" te Katwyk aan Zee, ten behoeve van haar ambachts- teekenscbool, van het Departement „Oude water" der „Mjj. tot Nut van 't Algemeen”, ten behoeve van een door dat Departement op te richten ambachtsteekenschool, van de vereeniging „Huishoud en Industrieschool" voor Schiedam en omstreken, van de afd. „Vlaardingen” van de „Vereeniging ter be vordering der Ned. Visschery" ten behoeve barer visscheryschool, en van de vereeniging „Maassluische Visscheryschool,” van de koop- mansvereeniging „Gorcum" te Gorinchem, ten behoeve van den handelscursus dier vereeniging, het voorstel tot het verleenen van een jaariyksche subsidie aan de ver eeniging „Patronaatscommissie" in Den Haag, ten behoeve van haar ambachtsteekenschool verzoeken tot verhooging van subsidie van de vereeniging „De Ambachtschool”, Den Haag, van de gemeente Bodegraven voor de am bachtsteekenschool, van de afd. „Leiden" van den „Ned. R.-K. Volksbond”, ten behoeve barer ambachtsteekenschool, van het Depar tement „Noordwyk” der „My. van Ny verheid", ten behoeve van de ambachtsteekenschool, ▼an de „’a-Gravenhaagache vakschool voor onder voorzitterschap Kal ff uit Leiden de algemi gehouden van de vereenig baarheid". De vergadering door den luitenant-i van het 8ste reg. van den Minister heer G. J. van departement vertegen i Binnenlai Aange: stemmer dat “tr vonnissen te zijnen egen hem een maand :ht. igen. een commissie van een nieuwe de duinen te Wasse- deze door middel van te verbinden met Noordwgk on Leiden. ->en, welke ge- okele bankiers ren. d. D." Aangenomen het beroep by de Ned. Herv. Gem. te 's Gravenhage door Dr. H. Tb. Obbink te Middelburg. Ds. C. L. de Jong, predikant by de Remoostr. Geref. Gem. te Nieuwkoop, die Zondag zgn 40jarige ambtsbediening heeft gevierd, is van plan emeritaat aan te vragen. meisjes”, van de „Industrieschool voor meisjes" te Rotterdam, en de „Vereeniging tot bevordering van de opleiding lot instru mentmaker" te Leiden. In banden eener commissie, bestaande uit de heeren Korteweg, Von Briel Sasse, Hoo- gendyk, Van Namen, Overwater, Van Ruyven en Van de Velde, als lid van Ged. Staten, het voorstel van Ged. Stalen om een bedrag van f 400 beschikbaar te stellen ter tege moetkoming in de kosten van een tweetal reizen door een paar vanwege het hoofdbe stuur van de vereeniging „Westland” aan te wyzen deskundigen- in bet belang van den tuinbouw in 't Westland naar Duitsch- land te ondernemen; het verslag en de reke ning over 1905, alsmede de begrooting voor 1906 van de vereeniging „Het BotercontrOle- station in Zuid Holland”, tevens bet voorstel om de subsidie over 1906 en 1907 te ver- hoogen, het voorstel tot aanvulling van het reglement op de jacht en visschery in Zuid- Holland, in dier voege, dat het hoepelnet worde geplaatst op de Igst der geoorloofde visebtuigen. In handen eener commissie, bestaande uit de heeren Schippers, Mr. Van Idsinga, Mr. Limburg, Volker, Vegtel, Vingerling en Ver steeg, als lid van Ged. Staten, het ontwerp besluit tot wgziging van het reglement van politie voor de scheepvaart door de brug over de Oude Maas, verbindende de Hoek- sche Waard met het eiland IJseimoode en voor de passage over die brug, de ontwerp besluiten tot wgziging der verordeningen op de stoomvaart in de boezemwateren en op de Gouwekaden, het ontwerp reglement van politie voor het Aarkanaal en de daartoe behoorende werken, de aanvrage van den raad der gemeente Maassluis om subsidie in de kosten van het op diepte houden der haven aldaar, een ontwerp gewyzigd regle ment en politie voor het vaarwater tusschen Rgn en Schie en de daartoe behoorende kunstwerken, het voorstel om opnieuw toe te kennen een subsidie aan de gemeente Krimpen a/d Lek voor instandhouding van den stoombootveerdienst tusschen Nieuw- Lekkerland, Krimpen a/d L-k en Ridderkerk. In handen eener commissie, bestaande uit de heeren Kl«y, Roodzant, Van Slype, Van Wichen en Duynstee, als lid van Ged. S’aten, de ontwerpsbesluiten tot wyzigiug van de bgzondere reglementen voor de vereenigde polders Schiebroek, Berg en Broek en de 110 Morgen, voor de polders, loozende door den Bommel, den polder Prins Abxinder, den Zweilander-polder, den polder Agterbroek, den Zyllaan- en Meyepolder, den grooten Zil- kerpolder, den polder Giesen-Nieuwkerk, de vereenigde groote en kleine Vettenoordsche West- en Oost- en Zevenmanspolders, en den Noordpolder van Delfgauw. Een door Ged. Staten met bun ambtgenooten van Utrecht opgemaakt besluit tot wgziging van het reglement voor het waterschap Hoen- koop, Vliet en Dgkveld. Een aantal andere voorstellen werden ver wezen naar de afdeelingen. lo handen van Ged. Staten ter floe van praeadvies, werden gesteld: het adres van de „'s-Gravenhaagsche vereeniging voor Koe pokinenting”, verzoekende een jaarlgksche subsidie, het adres van de „Vereeniging tot bestrydiog der Tuberculose te Rotterdam om bestendiging van subsidie en van de vereeniging Vqorne's Proeftuin”, een aan vraag om subsidie ten behoeve van een op te richten tuinbouwschool. Het praeadvies op het adres van den heer de Boer c.s. te Waddingsveen, wonende -4 '“Dgs de Gouwe, verzoe- ook als rgweg gebruik '_1 Staten spoedig aan en verzonden. irde werden aangehouden het eenige aanvulling van de rege lt verleenen van provinciaal sub- Ie kosten der verpleging van arme izinnigen, ten laste der gemeenten ver- t adres van de ondernemers van lakschuitdienst Amsterdam—Rotter- ludende klachten over belemmering scheepvaart op de Delflsche Schie, van het vastraken van schepen, i zullen opnieuw vergaderen heden te 11 uur, en zoo noodig ook dag. com mandant van het 1de regiment vesting artillerie, alsmede aan den kolonel A. W. Kattenbu.'c*>. commandant van het 4de regi ment vesting-artillerie, eerstgenoemde op zgn aanvrage, met ingang van 15 Juli 1906, onder toekenning van pensioen, eervol ont slag uit den militairen dienst verleend lo. het bedrag van het pensioen vastge steld, voor ieder van vorengemelde hoofd officieren op f 1100 's jaars. By Kon. besluit zyn benoemd met ingang van 10 dezer, tot burgemeester der gemeente Leksmond, J. Pot, secretaris dier gemeente; met ingang van 18 dezer, tot burgemeei der gemeente Ameide en Tienhoven, H. Eeten. By Kon. besluit is verlof ver leend aan S. van Aken, leeraar aan het Erasmiaansch gymnasium, tot het dragen van de versierselen van officier de l'instruction publique, hem door den Minister van open baar onderwys, schoone kunsten en eere- dienst der Fransche Republiek geschonken. Bg Kon. besluit is, met ingang van 1 September, aan A. Haringx, op zyn verzoek, eervol ontslag verleend als leeraar aan de ryks boogere burgerschool te Gouda. In de vergaderzaal der Eerste Kamer hielden Dinsdag-morgen de Prov. Staten van Zuid-Holland hun eerste zomer vergadering onder voorzitterschap van Mr. J. G. Patyn. In handen eeni de heeren bar< Havelaar, Mr. werd gesteld de provinciale en l uitgaven over 1904.” In handen eener coi de heeren De Bie, Van Andel, Von Fisenne, Da Geer en Kemink, als lid van Ged. Staten, do ontwerp-verordening op de heffing der leges ter provinciale griffie, de subsidie-aan* vraag van de „Werkinrichting voor hulpbe hoevende blinden” te Rotterdam, en van het „Instutuut voor Doofstommen" te Groningen, voor eik kind uit Zuid-Holland dat gratis in die inrichting wordt opgenomen. In handen eener commissie, bestaande uit de heeren Van Dissel, Edersbeim, Gerretbon, Kerstens, Van der Straaten, Verhoeven, Visser van IJzendoorn en Krap, als lid van Ged. Staten, bet ontwerp-besluit tot nadere regeling der jaarwedde van den gaarder van het Bolwerk te Gouda, en van den brug wachter opzichter aan de brug over de Oude Maas te Barendrecht, bet voorstel om Ged. Staten te machtigen tot het aangaan van een overeenkomst met de Z.-H. Electrische Sp. Mg. omtrent den aanleg en de uitrusting van spoorwegiynen in de Haarlemmermeer en haar omgeving, het voorstel om over te gaan tot voltooiing van het Ryn Schiekanaal door het graven van een nieuw kanaal van de Lammebrug tot in den Ryn tegenover de Zyi en het beweegbaar maken der brnggen over de Vliet onder Voorburg; de missive van Gedep. Staten, naar aanleiding van het adres van den heer J. F. van Vliet c. s., houdende klachten over de schade, die zg jn, door de toe- den Vliet, het machtigen, om overeen* jr nieuwe >y Gouda. ie, bestaande uit n, Pera, Van De Wilde, de 7eekschool -o ge- harer werk 5 Juli. Ds. A. Jager, jd. Herv. Gem. alhier, te Renesse bedankt urg aangenomen. ,5 Juli. Berichtten wy idertyd dat de postbode P. H. in zyne be- rekking was geschorst, we kunnen thans mtêdeelen, dat hg bg Ministerieel schreven, niet alleen bericht heeft ontvangen dat zyne schorsing is opgeheven, maar tevens, dat hg van 6 Januari j.l. af hersteld is in het volle genot zjjner jtarwedde. Van de zgde van het publiek ontvaugt de man talrgke gelukwenscheo. *U«u<lrlaau, 4 Juli Heden-avond ver gaderde de afdeeliog „Goudriaau" van „het Ned. Onderwyzers Genootschap”. Aan de orde waren de voorstellen voor de algemeens vergadering te Venlo. Na behandeling van een gedeelte düer voorstellen werd aan den afgevaardigde verder overgelaten volgens zgn opinie te stemmen. Het aantal leden vermeerderde mét twee. De heer J. H. Manders, hoofd der school te Bleskensgraaf, leverde eene bgdrage over „den Messias der 17de eeuw". Op de eerstvolgende ver gadering zal waarscngniyk door deu heer J. van Steenis, hoofd eener school te Noordeloos. een lezing worden gehouden over „Zang”. **Urowt*Aiuiner«, 5 Juli, jarig dochtertje van De Lauge, achtig, geraakte Maandag bg water. Toen men de kleine mocht het niet meer gelukki geesten op te wekken, en kon geneesheer slechts den dood Bardingaveld, 4 Juli. zoodat men de vraag over- daar niet maar terstond aan i zal gaan, in plaats van te iet leggen van het tweede spoor. meld in art. 15, litK d. f en h, der wet op de jacht en visschery. is geoorloofd; wor dende tevens herinnerd aan de bepaling van art. 1 van het reglement op de uitoefening der jacht en visschery in die provincie, krachtens welke die jachten niet anders mogen plaats hebben aan op en langs het water, mitsgaders op moerassige landen. De Provinciale Staten van '«men Dinsdag byeen en be- l buitengewoon lid van Gedepu -Mr. J. de Louter. Goedgekeurd werden enkele wfizigingen in voorwaarden ▼oor het verleenen van subsidie aan de Holl. Electr. Spoorweg-My. voor den aanleg van een spoorweg in de Haarlemmermeer. De volgende zitting is bepaald op 13 Juli 1906. Dezer da; Apeldoorn een L Soestdgk, in v“* matische aam Moeder. Tot heeméaad van het groot- waterschap Woerden is benoemd de heer G. L. Baron van Boetzelaar te De Bilt. De heer S. Cambier van Nooten notaris te Baarn, beeft wegens voortdurende ongesteldheid tegen 1 Augustus a. s. als zoodanig ontslag aangevraagd. Aan de marine te Amsterdam is Woensdag j 1. de levering goederen aanbesteed. Minste waren voor: Dennen Hulsinga, I. Esschen- 1 had kunnen hebben, ider zou hg uit een -berg de burriehouten den wagen voor het »i in gereedheid te brengen. Ongelukkig kreeg d. B. daarbg de zware houten op het hoofd. Hevig bloedend en half bewusteloos werd bg opgenomen. Een wonder is het zeker, dat d. B. thans weer in staat is zgne gewone werkzaam heden te verrichten. Nieuw-Lekkerland, 3 Juli. De land bouwer J. V. kwam Donderdag jJ. met een voer hooi huiswaarts ryden. Op een brug over de Oude Wetering werd de draai te kort genomen, zoodat het voer hooi in het water terecht kwam. Doordat het tuig brak, bleef het paard op den vasten wal. De voerman sprong nog bgtgds van den wagen. Het ongeval liep dus betrekkeiyk goed af, kostte alleen maar heel wat tgd en dezen kan een boer in den hooibouw niet missen. Door de vereeniging „De Oranjevaan" is besloten om den 3(sten Augustus, den verjaardag van II. M du Koningin, evenals het vorige jaar, weder feestelgk te herdenken. Door kerkvoogden en notabelen der Ned. Herv. Kerk is de rekening van het vorige jaar vastgesteld in ontvangst en uitgaaf op f 1640,05 met een batig slot van f 34,43. Door de vereeniging de Coöperatieve Steenkolenhandel alhier is aanbesteed het af breken van twee- en het repareeren van drie woonhuizen. Inscbrgvers waren: B. van Eesteren te Alblasserdam voor f 419, W. Stout te Alblasserdam 403,— A. B. Herlaar te Nw.-Lekkerland 397, W. Stam te Nieuw-Lekkerland 395,— Aan den laagsten inschrgver is bet werk gegund. **MleHWpoort, 5 Juli. Bg A. van der Mooren alhier is komen aan vliegen een post duif, om een der pooten dragend een rin getje, waarop staat V. B. W. 1903, no. 3109. 'Ouderkerk a/d IJael, 3 Juli. Tot deelneming aan het voorbereidend militair onderricht hebben zich dit j ur slechts 18 jongelui aangemeld, zoodat het te vreezen is, dat dit onderricht alhier niet verstrekt zal worden, wegens gemis van het ver- eischte getal deelnemers, dat 20 bedraagt. Oudewater, 5 Juli. Op 4 Sept. a. s. zullen de feesten alhier gegeven worden door de Vereeniging ter jaarlgksche viering van den verjaardag van H. M. de Koningin en de Holl. Mg. van Landbouw afd. Oude water en Omstreken bestaande uit: Van 8V1 tot 10 uur kinderoptocht met muziek door de stad. Van 10 tot 1 uur tentooustelling van rundvee, paarden, var kens, schapen, pluimgedierte en landbouw producten. Van 2>/i tot 6 uur volksspelen. Van 7Vi tot 9i/a uur muziek met verlichting op de markt. Daarna by genoegzame deel neming, optocht door de stad. Wg hopen, dat de feesten naar verlangen zullen slagen. Papendrecht, 5 Juli. Maandag werd alhier by enkele candidaatstelling tot lid van den Gemeenteraad gekozen in de vaca- ture-Herweger de heer G. Klootwyk; hg was de candidaat der antirev. kiesvereeniging „Neerland en Oranje". „Burgerplicht," ont hield zich dezen keer van candidaatstelling. «Ridderkerk, 5 Juli. Op 11 Juli e.k. zal 't 25 jaar geleden zyn dat do heer H. van der Woude benoemd werd tot deurwaarder bg 't kantongerecht te Ridderkerk. De raad besloot te Bolnes een hulp- telegraafkantoor te vestigen. Het verzoek was door verscheidene industrieelen gedaan. De behoefte hieraan deed zich al meermalen gevoelen. Benoemd werd tot lid van de commissie tot wering van schoolverzuim alhier de heer Joh. Slooff, hoofd der openbare school alhier. Ridderkerk, 4 Juli. In de vergadering van ingelanden van den polder Uud- en Nienw Reierwaard is op de voordracht voor dgkgraaf met byna algemeene stemmen ge plaatst de heer W. H. van Bilderbeek, notaris te Dordrecht. s VliBt, f gewapenden de som van f 3. «Zevenhuizen, 4 Juli. Maandag ge raakte de zoon van den heer C. Roos te Nieuwerkerk a/d IJsel met zgu paaad en karos bg het kerkhof alhier te water, door dat het paard schrikte. Het kostte hem vry wat moeite zyn paard te redden; zyn karos uit water balen kon hg niet, daarom wachtte hg den namiddag af, toen anderen hem de behulpzame hand boden, waarna bleek dat het aan ’t lemoen beschadigd was. Dinsdag geraakte een ruim 70 jarig landman aan den Breeden weg onder een bek, dat een hit, dien by leidde, omverliep. Daar de hit boven op het hek viel is het licht te begrgpen dat de landman vry ernstig gekwetst werd. Groenendgk en de gemeente veldwachter C. van der Vos hem aangegrepen ter verwyde- ring van den openbaren weg en overbren ging naar het arrestantenlokaal. Hiertegen bad beklaagde zich met geweld verzet door op den grond te gaan liggen, te schoppen en naar die beambten te bgten. Daar beklaagde zeer ongunstig bekend staat/ eb reeds een paar vonnissen te zgnen laste heeft, werd tegen hem een maand gevangenisstraf geëisci Uitspraak over 8 da; Er heeft, zich gevormd tot het stichten badplaats, en wel aan i’ naar. De bedoeling is een electrische tram Scheveningen, Katwjjk, Er zgn reeds kaarten ontworpf zonden zullen worden aan enl en aan verschillende gemeentebestun „N.v.c Guudu, 3 Juli. Bg het toelatings e aan het Gymnasium alhier zgu gisten de le klasse geslaagd: W. van den Berg (Boskoop), A. Bruins (Bodegraven), J. W. van Dorp (Gouda), J. Elshout (Zevenhuizen), R. Hoek (Oudewater), Wa. Ga. van Noordt (Boskoop). C. J. Paul (Zevenhuizen). J. Schilt (Stolwgkersluis) en P. J. Vellinga (Boskoop). Afgewezen 1 voor de eerste en 1 voor de derde klasse. Met het bestuur van den R. K. Volksbond alhier wil het nog maar niet vlotten. Hebben er de laatste weken drie bestuurs leden, onder welke de voorzitter en penning meester, hunne functie neergelegd, thans heeft een der opnieuw gekozen heeren wederom bedankt. De oud voorzitter, in de vergadering van Zondag gekozen tot lid van den Cenlralen Raad, bedankte ook weer voor deze benoeming. De afdeeling telt ongeveer 450 leden. Alblasserdam, 4 Juli. De gids voor den Nationalen muziekwedstry 1 voor har monie- en fan fan gezelschappen, uitgeschre ven doorbet fanfarecorps „Excelsior" alhier ter gelegenheid van zyn 10 jarig bsstaan op Woensdag 11 Juli a. s., is thans verschenen. Na een korte inleiding doet de gids ver schillende mededeelingen voor de deelne mende vereenigingen en geeft dan een reglement voor deu wedstrijd en ten slotte het programma. Na de officieels ontvi strgd te 11 uur geopend, waarop het enn- cours aanvangt met de derde afdeeling, daarna volgt de tweede afdeeling, dan de afdeeling van uitmuntendheid en eindelgk de eerste afdeeling. Des avonds te 9 uur concert op licht feestterrein door het muziekkorps der d d. Schutterg te Dordrecht. Te 10 ure schitterend vuurwerk op het feestterrein. Verder is het er voortdurend zomerkermis. Heden middag werd van de werf der naaml. vennootschap Scheepvaart, voorheen Jan Smit Czn., alhier met goed gevolg te water gelateg het stoomschip „Ellewoutsdyk”. Het stoomschip, dat geheel van staat is gebouwd, heeft een lengte van 312 voet, breedte 43 voet, holte 22.6 voet, by een draagvermogen van 4000 ton op summer freeboard. De machines en ketels zyn vervaardigd door de Kon. Ned. Machinefabriek de Schelde te Vlissingen. «Al blaster waard en VUtheeren- landen, 6 Juli. De handel in kaas blgfl willig en de prgs hoog; boter met redelgke vraag vast in prgs. Mfm besteedt thans in deze streken voor: kaas f 25 A f 29, zware partgen tot f 32 per 50 kilo; gcéboter f 0,62l/«, weiboter f 0.521/» per */j kilo. «Ameide, 5 Juli. Aan de huisvrouwen van de Laudweerplichtigen A. M de Bruin, J. Versluis, M. J. de Vroome eu A. Vroom alhier, die voor herhalingsoefeningen onder de wapenen zgn geweest, is een geldeiyke vergoeding toegekend van f 1 per dag aan de beide eersten en van f 0,80 per dag aan de 2 laatst genoemden. Berkenwwade, predikant bg de Ne< heeft voor het beroep en dat naar Aardenbun tiiegendam, indertyd dat de j trekking was gei leelen, dat h( Ovendeht. By de debatten over het af&cbaffen van de doodstraf is het in de RHulitclie Doema weder woelig toegegaan. Eerst had de Doema met groote aandacht naar de rede van Professor Karawajef geluisterd, die pleitte voor het afschaffen der doodstraf. Maar toen daarna de Regeeringsmannen aan het woord kwamen om voor het be houd van de doodstraf te spreken, stak er in de vergadering een storm op, welke aan groeide tot een orkaan. Door stampen, sis sen en fluiten belette men de sprekers aan bet woord te komen. De vertegenwoordiger van den Minister van Oorlog, de advocaat-fiscaal Pawlof, liet in ’t geheel niet aan ’t woord komen. ‘lem gaat het om zyn persoon. Z(jn aanwezigheid in de vergadering wordt als een beleediging voor de Doema beschouwd men noemt hem een stillen verklikker en een echten moordenaar. Pawlof kon ten slotte niet anders doen dan het spreekgestoelte verlaten toen hy met de anderen was heengef werden de beraadslagingen voortgezet, commissie werd benoemd om een ontwerp van wet te maken, gadering werd geschorst tot de missie gereed was en nam toen met algt meene stemmen bet wetsontwerp tot i schaffiog van de doodstraf aan. De is vol lof over bet krachtig optreden de Doema. Het gebeele volk verlangt afschaffing van de doodstraf en de Regeering heeft zich aan de minachting van het volk overgegeven door er zich tegen te verzetten. Sameng&an van Regeering en Doema acht men hoe langer zoo onmogeiyker. Een van beide moet verdwynen, het Kabinet of de Doema. Het blad „Retch” betoogt, dat door bet ontbinden van de Daema een geweldige revolutie over het geheele land zou los barsten, daarom moet het Ministerie heen gaan en wel onmiddeliyk. Wat er geschie den zal, weet nog niemand. De Czaar laat op zyn beslissing wachten. Z. M. was zelfs van plan een tocbfjs langs de Fmsche kust te gaan maken, doch heeft dit uitgesteld, vermoedeiyk wegens den ernstigen toestand van bet land. De gisting onder de militairen houdt aan en wordt, wat men er ook tegen doet, met den dag erger. De Russische Minister van Oorlog heeft aan alle regiments comman danten last gegeven tot instellen van een onderzoek om de soldaten, die lid zgn van den revolutionnairen „Militairenboud" te ontdekken. Toch houden de soldaten vele vergaderingen, wat men er ook tegen doet. Een regiment, dat naar Orenberg was gezonden om een militair oproer te onder drukken, beeft geweigerd op de muiters te schieten. Te Helsingfors zyn vier regimenten artillerie in opstand, gekomen, zg hebben 11 hunner officieren gevangen gezet en 2 gedood. En zoo komen van verschillonde plaatsen berichten van insubordinatie en op stand onder de soldaten. De Czaar moet zeer onder den indruk zyn van de muitery in zyn garderegiment, hg wil nooit meer de uniform van dat regiment dragen. De Czaar heeft, zou men zoo zeggen, wel aan gewichtiger dingen te denken dan aan een soldatenpak. De ont stemming in bet buitenland over de laatste gebeurtenissen in Rusland hebben trouwens wel indruk op den Keizer gemaakt De Britsclae Parlementsleden kunnen met bet a. s. bezoek van de Engelsche vloot aan Russische havens nog maar geen vrede hebben. Nu weer interpelleerde de afge vaardigde Jersey de Regeering over dit plan, maar de Regeering is niet van zins naar voornemen te laten varen. In Londen heeft een ernstig spoorweg ongeluk plaats gehad, tengevolge van het ontsporen van een personentrein uit Ply mouth, die vervolgens op een stilstaanden goederentrein liep. Byna de geheele trein werd verpletterd. 28 menschen werden gedood en 18 zwaar gewond. Oost-Hamburg (Daltschland) is door een efnstig ongeluk bezocht. Een hevige brand vernielde daar de grootste kerk der stad. De kerk was 70 M. lang en 52 M. breed, de toren 131 M. hoog. De kerk ie inwendig geheel verwoest, de toren inge- stort en bovendien zyn 15 huizen door de ▼lammen aangetast, waarvan vele uit brandden. Er kwamen, belaas, ook eenige menschen by om het leven. Keizer Wilhelm is grootvader geworden. De Duitsche Kroonprinses Cecilia (geboren Hertogin van Mecklenburg) is bevallen van een zoon. In de Duitsche bladen wordt nog veel geschreven over de grieven teg beheer der Koloniale afdeeling, h schandaal”. Het socialistische warts” spreekt fan een twei maar zoo erg moet het toch nog niet wezen. Het wordt echter bevestigd, dat benoodigd- heden, voor Zuid-West-Afrika gekocht, niek daarheen, maar naar Argentinië gezondei en daar verkocht zyn. FrankrUk. De Procureut Baudouin heeft aan het eind requisitor zyn eisch bevestigd van Cassatie zelf het eindoordeel zou uit spreken van Dreyfus onschuld, en dus zonder verwyzing van bet geding naar een krygsraad. Nu is de advocaat van Dreyfus, Mr. Mornard, aan bet woord. Men denkt dat hy in een paar dagen klaar zal zyn en dus spoedig het arrest van het Hof kan verwacht worden. De Italia Moder na" verzekert, dat Frankryk, Italië en Engeland een nieuw „drievoudig verbond” betreffende koloniale aangelegenheden hebben gesloten. De oude Keizer Frans Jozef van Owsten- i*Uk, die al een paar weken geleden ver klaarde, dat hy zoo inoedff was, en daarna nog reizen naar Hongarye, naar Bobemen en naar Moravië deed, is nu voor een paar maanden naar I«chl, om uit te rusten. De berichten omtrent gevaar voor instor tingen in den Simplon tunnel (ZwiUer- land) worden van bevoegde zyde voor overdreven verklaard. Er bestaat volstrekt geen reden tot ongerustheid. Alleen is in den bytunnel op een paar plaatsen ieta en vuren houtwaren, Gebrs. [Jselmonde, f 7461 - eu iepenhout, Schilte Zo., IJselstein, f 1267. De Provinciale Vereeniging van burgemeesters en secretarissen in Zuid- Holland zal op Zaterdag den 28iten dezer, des morgens te elf uur, in het Societeits gebouw der Diergaarde te Rotterdam, een ver gadering houden, waarin o. m. aan de orde komt de verkiezing van twee bestuurs leden, ter voorziening in de vacaturen door periodieke aftreding van de heereu F. B. s' Jacob, die zich wegens vertrek uit de provincie niet weer verkiesbaar stelt, en Jac. van Waning. De heer Jac. van Waning, burgemeester vau Ouderkeik a/d IJsel, zal inleiden de be spreking van: „De burgemeester in alge» meenen dienst.” Verder zal op uitnoodiging van het be stuur, de heer C. F. G. W. van den Hurk, inspecteur der Coöperatieve Centrale Raf- fe isen-Bank te Utrecht, een voordracht houden over de regeling van het landbouw- crediet door middel van Raffeisen-Banken. Na afloop der vergadering zal een rytoer gemaakt en een bezoek gebracht worden aan de in aanbouw zgnde Electrische Cen trale aan de Schiebaven. - Maandag j.l. werd te Arnhem van den heer Dr. G. ieene vergadering iging „Volksweer- aan het jaagpad lan( kende van dat pad c te maken, zal door Ged. Staten spoi de leden worder-J- Tot nader or voorstel tot ling voor bel sidie, in d< krank; zorgd, het den pak dam, hoi van de t tengevolge De Staten over 14 dagen den volgenden Biykens het verslag omtrent de door de provincie gesubsidieerde inrich ting en voor vakonderwgs, door Gedeputeerde Staten uitgebraebt aan de Staten van Zuid- Holland, worden door de provincie gesubsi dieerd zeven ambachtsscholen, te Brielle, Dordrecht, Gorinchem,’s-Gravenhage, Leiden, Middelharnis en Rotterdam drie ën twintig teekenscbolen, te Alblasserdam, Alpben, Bodegraven, Brielle, Dordrecht, Gouda, te *s-Gravenbage drie (Academie van Beeldende Kunsten, Ned. R. K. Volksbond, Vereeniging van den H. Vine, van Paulo), Hellevoetsluis, te Leiden twee (Mathesis ScientiarumGenitrix en Ned. R. K. Volksbond), Maassluis, Noord wyk, te Rotterdam twee (St. Joseph's Ge zellen en Verg. „Samenwerking”), Scheve ningen, Schoonhoven, Vianen, Vlaardingen, Voorburg, Voorschoten en Woerdenvier industrie- en huishoudscholen, te Dordrecht, 'sGravenhage twee (Industrieschool voor meisjes, en Vakschool voor meisje?) en Rotterdam twee zeevaartscholen, te Katwyk aan Zee en te Rotterdam (opleidingsschip). Verder worden nog gesubsidieerd een Han- delscursus te Goudahet Kon. Conservatorium voor muziek, te ’s-Gravenhagede Verg, tot bevordering van de opleiding tot instrument maker te Leidenen de Verg, tot bevorde ring van het ambachtsonderwys te Voorne en Putten. Van al d< zonderheden in het het evenals van de g__ tuinbouwcursussen huizen, Hazerswoude, Ridderkerk, Ryswgk, Stolwyk, Streefkerk, ’s-Gravenhage, Hillegom, Rotterdam en Sassenheii Ged. Staten der provincie Zuid- Holland brengen ter kennis van belang hebbenden, dat de afzonderiyke jachten op waterwild voor dit jaar zullen worden ge opend op Zaterdag den 28sten Juli aan staande, en dat mitsdien van dat tydatip af de uitoefening der jachtbedryven, ver- Biykens uit Indië ontvangen telegraphische berichten z(jn sedert de jongste mededeelingen dienaangaande in de Nederlandsche Staatcourant van 7 Juni 1906, no. 180 by de krygsverrichtingen a. in Atjeh en onderhoorigheden licht gewond, de fuseliers F. Willemstein (no. 88183) en P. Sterk (no. 53372); b. op Celebes: niet levensgevaariyk gewond, de fuselier J. H. van Vossen (no. 59298/6085); licht gewond, de sergeant-majoor W. C. H. Engelbert van Bevervoorde (no. 43388), de sergeant J. W. Okhuysen (no. 54700) en de fuseliers H. Schneider (no. 58003). W. de Jong (no. 58947), J. R. de Wit (no. 59496), W. H. Blewanus (no. 59731/6095). P. M Loef (no. 59534) en C. van Straten (no. 53581); onbeduidend gewond, de sergeant D. Slic ker (no. 45498), en c. op Ceram zwaar gewond, de sergeant W. de Lang (no. 60046). By Koninkiyk besluit is: lo. aan den kolonel P. C. J. Visser, mandant van het Ide regiment werd o. a. bygewoond -kolonel F. E. H. Liebert, inf., vertegenwoordiger ter van Oorlog, en door den Eek, hoofdcommies aan bet van Binnenlandsche Zaken, als iwoordiger van den Minister van mdsche Zaken. ingenomen werd met 180 tegen 141 .men een motie van het hoofdbestuur, de vergadering wenschelgkheid uit- spreekt van een legerwet, waarbg voldaan wordt aan art. 180 der Grondwet en alle Nederlanders aan de landsverdediging deel nemen. Met 261 tegen 59 stemmen nomen een motie van den hi Altes, luidende: De vergadering sj haar meening uit, dat niet lauw loting aan een deel der burgers vrystelling worde verleend van de verplicbling vau art. 180 der Grondwet aan alle burgers zonder onderscheid opgelegd, zoodat deze motie feitelgk aangenomen is. In de op Dinsdag j.l. ge hou den zitting der arr. rechtbank te Rotterdam zyn o. a. behandeld de volgende zaken Te verantwoorden had zich C. D., 57 jaar, vroeger brandersknecht te Schiedam, tb werkzaam aan de gasfabriek te Gouda, de maand Maart van dit jaar was beklaagde werkzaam op het terrein der in herbouw zynde chemische fabriek te Schiedam en wel in dienst by den aannemer en bouwonder nemer E. Wienhoven. lo dien dienst was hy belast met het bikken van steenen. Den 12den dier maand nu, ’s morgens halfacbt, was hy weer aan dien arbeid en volgens zgn bewering zou hy zich toen met den bikhamer zoodanig op den rechtewyavinger geslagen hebben, dat deze daardoor verwond was geraakt. Hy had toen dadelgk den arbeid gestaakt en was eerst den 20sten Maart weer in staat geweest zgu weik te verrichten. Van dit voorgevallene had hg op den 24sten Maart aangifte gedaan bg den agent der verzekeringsbank A. Vegter Jr. te Schiedam. Volgens beklaagde was het opgegevene overeenkomstig de waarheid. Mede-werklieden verklaarden echter, dat beklaagde zich aan de rechterband niet kan verwond hebben met den bikhamer, daar hy juist in die hand den hamer beeft en in de linker den steen. Zg hadden wel gezien dat hg aan de rechterhand een blaar had en dat die stuk was gegaan. De agent Vegter, hoewel behooriyk ge dagvaard, was zonder eenige kennisgeving weggebleven. Het O M. achtte bewezen, dat beklaagde een onware opgave had gedaan en vorderde veroordeeling tot 14 dagen gevangenisstraf. Niet aanwezig was P. V.. 24 jaar, schipper te Gouderak. In den nacht van 14 op 15 April door den nachtwaker J. Stigler aan gemaand zich rustig en bedaard te houden, had hy dezen moedwillig en met geweld in het gezicht gestooten. Eisch: 7 dagen ge vangenisstraf. Nog stond terecht C. K. N., 24 jaar, visscher te Lekkerkerk. Den 11 den Mei bevond beklaagde zich op den openbaren weg te Lekkerkerk in kenneiyken staat van dronkenschap. Daar hy de rust en orde ▼eratoords, baden de rykavoldwachter L. ior comm 'ers, Mi Vegte’ Ged. ng 5 ic hei ias, het UEMEIGD MIEUWH„ Aan de sterrenwacht te Leiden werd Woensdag j.L een groote vlek op de zon ontdekt, welke bg zonsondergang zelfs met het bloote oog kon worden waargenomen. Tegeiykertgd werden magnetische storin gen waargenomen. De onderhandelingen tusschen heer H deu Hartog, secretaris van Sliedrechtscheu Werk lieden bond, en 1Huzum, hebben - dat Vrydag 6 Juli twintigtal werklieden uit Sliedrecht Duitschland zullen vertrekken. i te Delft nog twee vrouw en kind van den irak iu afzondering ge- Igder, zes per- lam bent

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1