Metselaars gevraagd, Ateliers voor FbotofiraSe, TYPHUS! „A.V.I.S ■"-Bijvielen Water- en Vnomrin Hotel i CMstanrant Wintel- i Wooeieis KAASPAKHUIS, te GOUDA, te. Teekenschool Tentoonstelling A. C. I. BEICK, Drijfwerk, Metselaar Een Scheepssmid. nette Dienstbode. Dienstbode, p g H.H. Landbouwers Bloedmlddel Van 2 tot 4 gulden per dag te verdienen. Aanbesteding. RIJTUIGEN. D. BE JONG Cz.. Ammerstol. VESSANEN LAAN, Wormerveer f 2,50 en meer verdienste per dag. Schoonhoven. Gemeenteraad van Schoonhoven. Advertentièn. Dankbetuiging. Dankbetuiging. Protestantenbond te Ameide, GEREFORMEERDE KERK Tandarts CHARLES COHEN, Hoogstraat Ho. 219, Rotterdam. ENTINGEN H. ANKER, H.H. GOUD- en ZILVERSMEDEN! TWEE BEKWAME Halfwas Schildersknecht, tweede Bakkersknecht Een DIENSTBODE, ZEER BILLIJK TE KOOP: blauwe Biezen. Brandschade- Vergoedings-Maatschappij „C0NC0RDIA", C. PLOMP Az., RIJWIELEN van af f 50,- en hooger F. VAN ZESSEN, Groot-Ammers. BIJ WIELEN, Credietvereeniging TE AMSTERDAM Eere wat eere toekomt Hoofddepót J. ZON te Woerden. TE KOOP: Een nieuw Utrechtsch Wagentje Botterdam - Schoonhoven. JOH. RAVESTEIJM, A. VAN IPEREN. Voor f 4,00 NAAIMACHINES tegen spotprijzen. BIJVIELEN vanaf f 32,50, met 1 jaar garantie; LIJNZAADKOEIEN, Voor werkzame personen nit den netten stand. TF KOOP: Een nieuwe solide HAASBRIK W. VAN MEIJEREN, J. H. BQHRES, Hotel en Café-Restaurant N. F. CAHBIEB VAN NOOTEN Een nieuw gebouwd PAKHUIS te Bergambacht, Te Lopiker-Kapel Te Schoonhoven Te Jaarsveld n"". 11 ^e,B nacht van Zaterdag op Zondag ia het kind van den schipper aan j „Familietrouw", liggende onder Snakkerbureu in de Dokkumer Ee (gemeente Leeuwarderadeel), aan pokken overleden. De vrouw van den schipper is aan de beterende hand. ~T Wekere A, J. M. te Rotterdam u in- beschonken toestand in een kofnahuis aldaar een weddenschap aange gaan om te rullen klimmen boven in den omstreeks 50 meter hoogen toren van de in aanbouw zgnde Koniuginnekerk aldaar, len aanschouwe van duizenden nieuws gierigen won hy zyn weddenschap; doch toen hy weder beueden kwam, werd hy ingerekend door de politie, die hem ter ontnuchtering medenam naar het politie bureau. In de Pieterstraat te 's-Graven- hage is Maandag j.l. een 12 jarige jongen van bet dak der ouderlijke woning gevallen, waar hg zich vermaakte bg een duiventil. De knaap kwam op de binnenplaats van een belend perceel terecht. Hy werd naar het Ziekenhuis gebracht, waar hy eenigen t(jd later is overleden. Het onlangs te Druten uit de Waal opgehaalde Ijjk is gebleken te zfln van Govert van den Bosch, die verleden Vrijdag aldaar van de stoomboot „Concor dia" viel en verdrm.k; hg laat eene nog jonge vrouw zonder kinderen na. Woensdag j.l. is het lyk te Druten begraven. Te Eist werd Zondagmiddag in de kom van het dorp een arme koeherder omvergereden door een automobiel, komende van de richting Arnhem. De man bekwam ernstige wonden aan een der beenen en bet achterhoofd, zoodat hg zich terstond onder geneeskundige behandeling moest stellen. De automobilisten reden door. Zondag-avond is op den weg Maastricht Visé een kind doodgereden door automobi listen, die daarop de vlucht genomen hebben zoo snel ze maar ryden konden. Tegen 7 uur, bg een bocht op den weg naar Eben, heeft eene automobiel, waarin 2 perso nen, en die verscheidene getuigen bevesti gen het met eene grootere snelheid reed dan 40 K M. in het uur, een kind, dat op den weg speelde, over het lichaam gereden. Een der chauffeurs kwam terug en gaf een voor bijgaand werkman het kind, zeggende, dat hg hulp ging halen. De auto heeft zich dadelijk verwijderdweldra was ze uit het gezicht verloren. Het kind is gestorven eeoige oogenblikken na bet voorval, zonder tot kennis te zijn gekomen. Het was 4 jaren oud. De chauffeurs zijn niet teruggekeerd. Zg hebben zich eenige oogenblikken slechts te Eben opgehouden, om den naam van de plaats te vragen, daarna vervolgden ze met snelheid hun weg. Een vrouw hoeft het nummer der automobiel gezien, en dit der justitie medegedeeld. Het parket van Ton gereu heeft een onderzoek ingesteld. Dinsdagochtend wprd te Arnhem op de Steenstraat bij het Vclperplein de heer H. M. aangereden door een automobiel. Hij viel en bekwafn een wonde aan het hoofd, terwgl ook een been gekneusd werd. Het is nog niet gelukt, het met steen geladen vaartuig van den schipper J. Borsje, van Papendrecht, dat, zooals wjj meldden, Vrijdag-namiddag by Colgnsplaat door den hevigen storm is gezonken, te lichten. Bg hoog water loopt het geheel onder en het zit vrij diep in het zand gewerkt. Er is reeds vrij bout aan den dyk ge spoeld. De lading was wèl.scbip en inboedel zijn niet verzekerd. Zaterdag reeds zgn de vrouw en de kin deren van den schipper naar Papendrecht vertrokken, terwyi hy zelf eu zgn knecht zich nog te Colgnsplaat bevioden. In de Charité te Berlgn op de kinderkliniek van prof. Heubner is met gunstig gevolg het box systeem toegepast bjj het terplegen van mazelen. Een box is een glazen doos met het open einde in de zaal, ruim genoeg om een bed in te plaatsen, en om deu dokter en de verpleegster ge legenheid te geven tot onderzoeken en hel pen. Tevens zijn er S mantels in, èèa voor den dokter en één voor de verpleegster, die zy bg het binnentreden van de doos aan trekken en na het verlaten afdoen. Ook worden voor het verlaten van de doos de handen gedesinfecteerd. Het had de aandacht getrokken, dat zoo vele betrekkelgk gez >nde mazelpatientjes in de ziekenzaal longontsteking kregen. Dit was het geval by 24 patientjes onder een aantal van 339. Na het gebruik van de box kwam deze zoo gevreesde aandoeniog slechts een maal voor op 168 gevallen. t Aan de Koninklyke Militaire J Academie te Breda ryn van het tweede naar het 3e studiejiar overgegaan de cadets der Artillerie J. A. Teginck en G. Dekker. t Gedurende de maand Juni zgu in deze gemeente geslacht22 koehn, 49 varkens, 9 kalveren; ingevoerd werd 471 KG. vleesch en 1000 KG. spek. Voorts werden onderzocht 5 monsters melk, waarvan 2 onvoldoende werden bevonden. Afgekeurd werd 1 varken, 1 stel borst- eu 1 stel buikorganen van een koe. t Waterstand van 8 tot en met 14 Juli: Zondag v.m. 7.30 hoog, n.m. 4.11 laag. Maandag 8.09 4.50 Dinsdag 8.45 5.26 Woensdag 9.21 6.02 Donderdag 10.09 6.40 Vrgdag 10.43 7.24 Zaterdag 11.37 8.18 t Zondag 1 J u 1 i j.l. was het 50 ja- ren geleden, dat de heer W. van Rossum zyue betrekking als organist der Ned. Herv. gemeente alhier aanvaardde. Zooals te verwachten was, ontving de jubilaris van verschillende zyden bewjjzen •van belangstelling. Ook het kerkbestuur liet zich niet onbetuigd, en toonde op on dubbelzinnige wyze zynen arbeid te waar- deereD. Ia de voormiddag-godsdienstoefening sprak Ds. J. van der Spek den heer Van Rossum op hartelgke wgze toe, hem gelukwenschende dat hy zóó langen tgd het gezang der ge meente had mogen begoleiden, en hoopte dat hy nog vele jireu zyne gaven mocht besteden tot stichting en wyding der gods dienstoefeningen. t In de Donderdag-avond gehou den vergadering va d de Lees vereen iging voor Buitenlaodsche Lectuur werd by acclamatie tot Directeur benoemd de heer S. E. van Nooten W.Nz., zulks in de plaats van den heer R. J. de Ruiter, die onze gemeente metterwoon gaat verlaten. t De afdeeling „Schoonhoven" van de vereeniging „Volksonderwys" hield Don derdag avond in het café van den heer G. van der Wolf eene huishoudelijke vergade ring, ter behandeliug van den beschry vings- brief voor de algemeene vergadering, die op 3 en 4 Augustus a. s. te Leeuwarden zal gehouden worden. Tot afgevaardigde werd gekozen de beer A. Dijkgraaf en tot diens plaatsvervanger de heer M. R. Ten ttft^en. t Aangemoedigd door het sVcsea op Zondag 24 Juni j.l., zal Zondag 8 deafer eeu tweede concert plaats hebben in den tuin van „De Stads-Herberg" te Schoonhoven. Dit concert, te geven door de kleine Kapel der dd. Schutterg te Gouda, zal voor zeker wel bg gunstig weder vele bezoekers lok keu. Zie voor nadere hyzonderheden achter staande advertentie. f Toen Woensdag-avond onze jeugdige stadgenoot A. W. T eens zou gaan fietsen, geraakte hy op den Opweg met fiets en al te water. Gelukkig was zgn vriend M. Bruyel bg hem, die bem van een wissen dood redde. Met den schrik en een nat pak kwam hy er nu af. ■f Van de vele personen, die in deze gemeente aan besmetteiyke ziekte (febris typholdea) lydende zgn, is Woensdag j.L een overleden. Sedert de vorige opgave is het aantal met een vermeerderd (wjjk B no 437); alzoozyn 14 huizen voorzien van het kenmerk. t Door den officier van Justitie te Utrecht, is de zaak tegen M. A. J., wo nende alhier, verwezen naar de rechtbank te Rotterdam, waarheen zy Dinsdag j.l. is overgebracht. t Door de gemeentepolitie is pro ces-verbaai opgemaakt tegen C. S., oud 56 jaar, wonende alhier, wegens het verontrei nigen van het openbaar gemeentewater de Zevender. üTAMkBNlMVW*. Heltoon heven<1 Juli. t Ter gelegenheid van den ver jaardag van Prinses von Wied, prinses Marie der Nederlanden, op 5 dezer, wapperde van enkele openbare gebouwen de vaderlandsche driekleur. De gebruikelgke parade door de Instructie- Compagnie heeft tengevolge van het slechte weder niet plaats gehad. De 2e Luitenant der Artillerie I. M. P. A. Quadekker der Instructie- Compagnie wordt met ingang van 1 Oct. a. s. overgeplaatst bg bet 3a Reg. Veld-ArtiJJerie. t Aan A. de Mik alhier is door den Minister van Oorlog eene vergoeding van f 6 toegekend voor de dagen, dat hy Voor herhalings oefeningen bg de Landweer onder de wapenen is geweest. In de op Woensdag j.l. gehouden vergadering van den Raad dezer gemeente werd besloten: 1. Tot bet aangaan van een geldleening groot f 101000. 1. Tot het inbouwen vau een vyf-retorls- oveu in de nieuwe gasfabriek. 3. Tot onbewoonbaar verklaring van zeven woningen staande in de Uitdragers- straat B 94, B 95, B 96 en B 97; in de Appelstraat B 148 en B 209 en in de Koestraat B 173. 4. Tot bet opaieuw vaststellen der hef- flngsverordeniogen op sluis, haven-en kade- gelden en begrafenisrechten. 5. Tot het doen van af- en overschryving der begrooting dienst 1906. 6. Aan den heer G. P. Santman, voor het heb ben van een beerput in gemeente grond eene recognitie op te leggen van f 1 per jaar. 7. Het gebruik van het speelterrein buiten de Veerpoort aan de afdeeling „Schoon hoven" van „Volksweerbaarheid"toe te staan, onder voorwaarde dat des Zondags niet zal mogen worden gespeeld. De heeren H. A. Scbreuder, G. J. Niekerk en C. L, van Witieuswaard Cz. werden her benoemd als leden vau de commissie van bystand voor de gasfabriek en waterleiding. Biykens achterstaande adver tentie heeft a s. Zondag en Maandag 8 en 9 dezer, de Tentoonstelling plaats vau de werkstukken en teekeninged, vervaardigd door de leerlingeu van de teekenschool alhier, gedurende den cursus 1905/6. Ongetwyfeld zal deze tentoonstelling even als vorige jaren druk bezocht worden, wyi een ieder het nut dier inrichting ten volle beseft. Vergadering op Woensdag 4 Juli 1906, n. m. 2 uur. Tegenwoordig de leden G. J. Niekerk, P. Greup, A. A. Graves Kooiman, H. M. den Uyi, A. van Lomwei, C. L. van Willenswaard, J. G. Doesburg, A. Kutflenburg, P. van Sons- beek, J, W. VaJk en H. A. Schreuder, Voorzitter de beer P. K. P. J. van Sloten, bur gemeester; secretaris de heer A. R. Veenstra. Na opening der vergadering door den voorzitter, worden de notulen der vorige vergadering door den secretaris voorgelezen. De voorzitter: Zgn er ook aanmerkingen op de notulen? Dan zgn deze aangenomen. Ingekomen zya 7 bezwaarschriften tegen den aanslag in den hoofdeiyken omslag. Worden gesteld in handen van de Com missie van Financiën. Gedeputeerde Staten hebben beslist op het beroep in zake den aanslag in den hoofdelgken omslag van J. M. Kleian; zy hebben dat beroep afgewezen. Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd de wyzigingen in de begrootingen van 1905 en 1906. Ingekomen is de rekening van de Nyver- heids-Vereeoiging en het verslag van den toestand over 1905. Liggen ter visie voor de leden. Burg. en Wélh. bieden aan het verslag betreffende den toestand der gemeente over bet jaar 1905. Eveneens ter visie. Ingekomen zya verschillende voorstellen van Burg. en Weth. Ingekomen is een adres van A. de Vds, om een steiger te mogen bouwen in de voorhaven. Ik stel voor, dit adres in banden te stel len van Burg. en Wetb. ter afdoening, om daarover te beschikken overeenkomstig de verordening. Ingekomen ia een adres van de Militaire Muziekvereeuiging, waarbij gevraagd wordt een subsidie van f 25, zonder de vastgestelde voorwaarden. Ik breng dat adres in behandeling. Ver langt iemand het woord daarover? De heer G. J. Niekerk: Mgn naam wordt in dat adres genoemd en daarom wil ik er wel wat op zeggen. Ik wil gaarne toegeven, dat het waar kan zyn dat *y Woensdags muziek maakt, maar het idee, waarvoor die f J5 gegeven wordt, is, dat zy volksuitvoe ringen geeft; en waar wy die niet kuonen krggep, daar vind ik dat de fiaancifia beter kunneu worden besleed. Dan hebben we ook kans, dat het nieuwe muziekgezelschap, dat is opgericht, ook om subsidie komt en nu weet ik niet of het aan <de gemeente is om zulke vereenigingen in stand te houden, tenminste wanDeer er geen volksuitvoeringen gegeven worden; dat is tot veredeling van het volk. Wanneer dat echter niet gebeurt, zie ik geen reden om daaraan f 25 te geven. Ik beschouw dia muziek van Woensdag als iets, dat bjj dien militairen marscb beboort. Dat enkele menscben dan eens op hun stoep gaan staan als zy voorbygaan, dat is waar. De voorzitter: VerlaDgt nog iemand het woord? Handhaaft de Raad dus het besluit ran de vorige vergadering? De heer H. M. den Ufll: Ik wilde voor stellen om die bepaling er af te nemen. Er is altyd f 25 gegeven, omdat het gevraagd werd, zonder die bepaling. Apollo" heeft het ook gehad. De voorzitter: De heer Den Ufll stelt voor om de voorwaarden te laten verval len, op grond dat het vroeger ook zonder voorwaarden is vet strekt. De heer G. J. Niekerk: Pardon, u zult duideiyk vinden, dat zy daarvoor muziek uitvoeringen zouden geven. De voorzitter: Ik zat het voorstel van den heer Den Ugl in rondvraag brengen. Wordt aangenomen met 10 legen 1 stem, die van den heer G. J. Niekerk. De voorzitter: Aan de orde is een voor stel van Burg. en Weth. tot het aangaan van esn geldleening ad f 101.000 reöel. „Ter uitvoering van uw besluit van 5 April j.l., waar by werd vastgesteld een plan van geldleening, groot f 66000, benoodigd voor den verbouw der gasfabriek, is door ons eene inscbrgving uitgeschreven, die even wel zonder resultaat is gebleven. Eu nu ia verband met uw besluit van 25 April jl. tot gebeele aflossing der leening groot f35000 en uw besluit van 18 Maart 1906 tot aan koop van vast goed toch meerdere leeningen moeten plaats hebben, en bovendien tot regularisatie der loopeude tekorten en de huishouding plannen tot delging daarvan moesten worden beraamd, heeft ons college gemeend voorshands geen nadere stappen tot het bekomen van bet benoodigde kapi taal te moeten doen. Raadzamer werd het door ons geacht, die verschillende bedragen tot eene leening tg, combineeren, wat zoowel het overzicht d«( financiën als de administratie daarvan ver- gem.kkeldkl. Dientengevolge hebben wy de eer u hier nevens aan te bieden 3 ontwerp besluiten, gemerkt A, B en C, waarvan een is verge zeld van een memorie van toelichting be nevens een plan van geldleening groot f 101.000 reëel. 0-itwerp A zal weinig toelichting behoe ven, het is eenvoudig een uitvloeisel van het besluit tot aflossing der f 35000 en eene voorlichting van uwe besluiten van 8 April en 29 September 1905. Ontwerp B is eveDeens vac eenvoudige strekking en dient tot dekking der koopsom van het aangekochte vaste goed aan den Ouden Singel, waarvoor tydeiyk kasgeld is gebruikt. Ontwerp C heeft ten doel een eind te maken aan het voortdurende gebrek aan kasgeld, waardoor schade geleden en do administratie zeer bemoeilgkt wordt. Kan uw Raad dit voorstel aannemen en wordt daarop de goedkeuring van Gedepu teerde Staten verkregen, dan zal het moge- tyk zgo, naar wg hopen, voor afzienbaren tgd, de tekorten uit de rekeningen te doen verdwgnen. Een betere fiaanciëele toestand zal dan kunnen intreden, doordat die tekor ten, zooals ons voorstel luidt, zuilen worden aangeslagen over de 10 eerstkomende jaren. Het plan van geldleening is thans groot f 101.000 reëel, een verzameling van de ver schillende bedragen, die noodig zgn. Het plan is eenig8zin8 op andere leest geschoeid, omdat, indien deMaatschappg voor Gemeente- crediet of andere soortgelgke instelling de leenirg in haar geheel wenscht te nemen, niet beslist noodig zal zyn dat schuldbeken tenissen in den vorm van obligatiën worden afgegeven, wat noodzakeiykerwgs met eeoige kusten gepaard gaat, die in dat geval zuilen kunnen worden bespaard door het opmaken van een eenvoudig contract. De aflossingen zyn gebaseerd voor een deel op reeds genomen besluiten. Alleen voor de f 5000 aankoop vast goed en f15000 voor loopende schuld moest de aflossing worden bepaald. Wat het eerste bedrag betreft, meenen wg, dat de geringheid daarvan eene spoe dige afdoening wenscbeiyk maakt, ook nu bet bedrag in eene grootere leening i^ be grepen, die in haar geheel in 1938 afloopt. Eene aflossing der leening van f 16000 in tien jaren tjjds hebben wg reeds elders bepleit." u (Wordt vervolgd.) VERVOLG DER NIEUWSTIJDINGEN. By Kon. besluit is bekrachtigd het besluit van den raad der gemeente Amsterdam, waarby Dr. H. J. Elhorst is benoemd lot gewoon hoogleeraar aan ,de gemeenteiyice universiteit te Amsterdlln. By Kon. besluit zyn de volgende pensioenen verleend: J. Zoeter, f 900; P. Blanken, f 111. De directeur-generaal der postergen en telegrapbie maakt bekend, dat een nieuwe uitgaaf van den Rgksgids voor den telephoondienst (Juni 1906) is verschenen. De gids is aan alle Rijkstelegraaf- kantoren verkrggb&ar tegen den prgs van f 0,50 per exemplaar, met inbegrip van de nader uit te geven supplementen op die uitgaaf. Dr. Kuyper Kamerlid? Her- haaldeiyk werden in den laatsteo tgd be richten verspreid over een aanstaand aftreden als lid der Tweede Kamer van den heer Dr. Brants, burgemeester van Schiedam. Even dikwgls werd dat bericht echter tegen gesproken. Toch kan als zeker worden aan genomen, dat Dr. Brants in den loop van 1906 zgn mandaat als Kamerlid zal neer leggen. In ambteiyke kringen toch weet men met stelligheid te vertellen, dat de heer Brants, vóór zyn benoeming tot burge meester van Schiedam, op audiëntie by den Minister van Binoenlandscbe Ziken, aan dezen moet hebben verklaard, by een even tueels benoeming binnen een jaar te zullen aftreden als Kamerlid. i By de op 3 Juli j.l, gehouden aanbesteding was de heer A. van Duren U* Giesendam minste inschryver voor 't maker van werken, ten behoeve van de voor ziening van drinkwater in de stelling Am> sterdam; 26 gedeelten voor de som vai f 29.300. De tentoonstelling van ond goud- en zilverwerk, die Woensdag 25 Juli aanstaaDd3 te Middelburg zal worden geopend, wordt, dank zy de groote belangstelling en medewerking, die zy aller wegen ondervindt, zeer omvacgryk. De commissie mag zich verheugen in een algemeene deelneming, waardoor het mogeiyk zal wordeD, het beste wat in Zeeland aanwezig is, voor enkele weken aan belangstellenden ter bezichtiging aan te bieden. De historische stukken zyn niet alleen belangrgk om de berinneringen aan de feiten ter herdenking, waarvoor zy zgo vervaardigd, doch de meeste zgo bovendien voorwerpen van hooge kunstwaarde. Oader deze laatste vermelden wy een beker van 1545 met prachtig dryfwerk uit St. Maartensdijk, een drinkschaal van 1580 van de gem. Zierikzee, id. afkomstig van den stamvader der Evertsen van het raadhuis te Middelburg. Esn buitengewoon fraai bekertje, ter her innering aan den slag b(j Duins, geeft twee gegraveerde voorstellingen uit dien slag te zien, waarby een Middelburgsch en een Vlis singsch schip in gevecht zyn met Spaansche schepen. Een groote verzameling gildestuk- ken uit Middelburg, Viissingen en Goes omvat bekers, schilden, bladen, draagteekens enz., alle kunatig gedreven en gegraveerd. Het avondmaal- en dooptilver uit de ver- schillende kerken van Middelburg, Zierikzee eu Viissingen vertegenwoordigen een waren lilveracbat. Eo dan wat particulieren beschikbaar stel den. Onder de kostbaarste stukken behoort voorzeker de prachtige geëmailleerd gouden keten door Lodewyk XIV geschonken aan Marir.us van Staveniss» met daarby b< hoo- rende gegraveerde doo3 met het origineele zegel en de betreffende bescheiden. Een ruiterstandbeeldje is êen meesterstuk der zilversmidBkunst. Verder zullen er te zien zfiu een ananasbeker (aldos genoemd naar den vorm van een ananas), molenbeker, kokosbeker, dobbelbeker, Hansje in den kelder enz. Uit het boishoudeiyk leven onzer voor ouders zat men kunnen zien: olie- en azijn stellen kandelaren, wgnkoelers, koffl-i- en theeserviezen,presenteertrommela en bladen, theedoosjes, te veel om op te noemen, doch alles van uitstekende bewerking. Een uitgezochte collectie munten en pen ningen zal een schat van gegevens voor de beoefenaars der decoratieve kunst bevatten. Eindeiyk noemen wg het kinderspeelgoed, dat met prachtexemplaren vertegenwoordigd zal zyn. Eene verrassing voor de vereer ders van Frederik van Eeden. Voor 1907 zal door W. Vereluys te Amsterdam worden uitgegeven een kalender van gedachten uit de werken van Frederik van Eeden, gekozen door de bekende pianiste Henriette Rolt. De kalender draagt den naam: „Muziek in woorden". Het schild is geteekeod door Edzard Koning, denzelfde die de banden voor „De Kleine Johannes" ontwierp. Te St. Jacobi-Parochi is een afdeeling gesticht van de Internationale vereeniging „Vrede-Tentoonstelling". Aan de universiteit te Amster dam is tot doctor in de geneeskunde bevorderd op proefschrift: „Experimenteele onderzoekingen over speekselafscheiding", de heer P. C. Bos. geb. te Ridderkerk. De heer H. den Breemer te Gorin- chem is benoemd tot leeraar aan de Nuts- teekenschool te Geldermalsen. Met nummer 154 van de Staatsct. zyn verzonden afdrukken der sta tuten van de navolgende vereenigingen: Vereeniging tot stichting en instand houding van eene vrije school op Gerefor meerden grondslag in de Meye, gemeente Bodegraven. Vereeniging van Christeiyk onderwys, te lJselstein. (Gewyzigde statuten.) IJsclub van Waddingsveen, te Waddings- veen. (Wyzigingen in de statuten.) "Alblasserdam, 4 Juli. Maandag, j.l. was bel 8-jarig zoontje van N. V. nabg den havenkant alhier met zyn broertje, die in een sportkar zat, aan het ryden. Het jongetje waagde zich te kort aan den havenkant, zoodat de kar en zyn broertje in de haven vleien. Het ventje bedacht zich geen oogenblik en sprong te water. Daar het laag water was, kon by DOg wel aan den havenkaot staan, docb zou in zgo reddingswerk niet geslaagd zyn, zoo inmiddels geen hulp was toegeschoten. "Ameide, 5 Juli. Heden avond bracht de fanfarevereeniging „Unie" alhier eene serenade aan den heer H. van Eeten, naar aanleiding van Z.E-1. herbenoeming tot bur gemeester dezer gemeente en Tienboven. De herbenoemde, gevoelig voor de atten- tie's hem nu en dan en ook thans weder door deze vereeniging bewezen, betuigde daarvoor in hartelgke bewoordingen zijn dank en verraste h*ar niet weinig door aan bieding van een prachtig vaandel. Bg moade van den voorzitter der ver eeniging, den heer G. Bouter Jzo., werd den schenker daarvoor dank gebracht en het baar zoo zeer te pas komend souvenir aan vaard met de verzekering dat dit bewgs van sympathie en waardeering door de ver eeniging steeds hoog, zeer hoog zal worden gehouden, en hen steeds vergezellen zal daar waar zy zullen trachten nieuwe lauwe ren daaraan te hechten, aan te vangen vol gende week te Alblasserdam. "Ameide eu Tleabsven, 5 Juli. De kersenpluk ondervindt bg voortduring aller gunstigst weder; ook de pr(js houdt zich goedde pluk van Meikersen kan by gunstig weder nog pl.m. een week voortduren; de verzending per post evenals het bezoek in de boomgaarden is zeer druk. "Amiuerstel, 6 Juli. Door bet bedanken van mvj. P. C. van Raalte van Wormerveer is door den raad dezer gemeente in baar plaats tot onderwyzeres alhier benoemd m»-j. P. W. Ooms van Oud-Alblas. Vastgesteld werd de rekening van bet Burgerigk Armbestuur over 1906 in ont vangsten f 733.24, uitgaven f 862,92, alzoo sluitende met een batig saldo van f 380,32. Dezer dagen hebben belanghebbende ingezetenen alhier vergaderd ter bespreking van de verbinding onzer plaats aan het interlokaal rykstelefoonnet. Het gevolg was dat vier ingezetenen, n.l. de heeren C. Zanen Hz. Jr., P. C. Kok Wz., W. Visser en C. Blom, zich bereid verklaard hebben tot aansluiting, zoodat deze zaak waarschyniyk doorgang zal hebben. "Benschop, 6 Juli. De rekening dezer gemeente over bet dienstjaar 1905 bedraagt aan ontvangsten f 14413,75Vi, uitgaven f 13517,87, üoodat rg een batig slot aan- wyst van f 895,881/z. De nieuwe gemeen te-secretarie alhier is j.l. Woensdag in gebruik genomen, nadat Maandag en Dinsdag tevoren bet ameuble ment en de verschillende boeken en registers naar dit gebouwtje waren overgebracht. De -uren van openstelting zyn als volgt: voor middags 9—12, namiddags 1—4 en's avonds 7-8. Gle««n-lfieBwkerk, 5 Juli. Vermoeid van de reis is by den kastelein H. Donk alhier komen aanvliegen een postduif, kleur blauw, gemerkt op een pootringelje 10 L. V. D. W. Beroepen by de Geref. Gemeente alhier Ds. J. C. Rullmann, Ger. predikant te Garyp. *6rsat-Ainmers, 6 Juli. Iemand uit Over Sfingeland, gem. Noordeloos, kwam alhier deze week kaas leveren en had bet ongeluk dicht ODder deze gemeente op een diep gedeelte in den Boezem te geraken. Door zyn tegenwoordigheid van geest had .hy het geluk op het paard te klimmen en was er spoedig hulp genoeg om hem uit zyn benarde omstandigheden te verlossen. De voerman kwam met den schrik en een nat pak vrg, terwjjl bet paard op het droge kon gebracht worden. De hulp werd goed bedacht. Door de kaashandelaars werd deze week hier en in de omstreken de kaas gekocht van f 27 tot f 29, zwaardere soorten tot f 30. Kazen van 18 tot 20 KG. voor f 33 de 60 KG. De handel is vlug. *Hw«rnaar, 6 Juli. Aan het Hulpnost- kantoor alhier is gedurende de eerste helft dezes Jiars in de Rykspostspaarbank inge legd een bedrag van f 2717,01, verdeeld over 100 inlagen; uitgereikt werden ge durende dat tydvak 15 nieuwe spaarboekjes. Voor gewone kwaliteit kaas wordt alhier besteed van af f 25 kt 27 Der 50 KG. Vette varkenshandel wordt vlugger; be steed wordt voor vette 28 k 24Vi cta. por half kilo. Biggen van vanaf f 9 tol f 14 per stuk. Jaarsveld, 5 Juli. De verpachtingen der tiendon van het Groot Generaal en van mevrouw Van Reeoen van Loxmond, onder deze gemeente, brachten heden op f 265, togen f 229 in 't vorig jaar. Jaarsveld, 6 Juli. Ds. F. F. J. van de PUssche, predikant hy de Ned. Hnrv. Gem. alhier, h»eft een beroep ontvangen naar Papendrecht. .t 'Hrlnapea a/d Lek, 6 Juli. Benoemd tot hoofd der School met den By bel de heer A. ten Have van Gorinchem. Door den heer C. H. Matsbach uit Rotterdam, die bier een groote manden- makery beefi, is een terrein aangekocht ter uitbreiding zyner zaken. Er zal een gebouw op verryzen, dienende benedeu voor werkplaats voor 40 personen en boven voor pakhuis. Voor de neringdoenden in deze gemeente een niet onaardig buitenkansje. Door den heer B. van Brandwyk is in het hooiland een zilveren muntstuk gevonden, byoa zoo groot als een rgksdaaldtr. Het jaartal dateert van 1697. Men vermoedt dat het een gedenkpenning is van den vrede van Ryswyk. 'Lekkerkerk, 6 Juli. Gistermorgen had J. Neven Az. de onvoorzichtigheid zyn zeis, na gebaard te hebben met de punt omboog te leggen. Na zyn strekel gezand te hebben, komende aaD loopeo, struikelt by over den langen dol en valt, waarby de punt van da zeis in het dybeen terecht kwam, waardoor een gapende wond ontstond. Per schouw thuis gebracht, moest hy per rytuig naar het dorp vervoerd worden, daar de dokter den patiënt aan huis niet helpen ken. "Meerkerk, 6 Juli. De hoogste prgs, die in deze week voor kaas. eerste kwaliteit, werd besteed, bedroeg f 30 per 100 b. KG. De handel is vlug. Zware soort werd niet verhandeld. Meerdreckt, 5 Juli. Naar we uit goede bron vernemen bestaat het plan om alhier een Evangelisatie-lokaal te stichten. "IVlenwerkerk m/é I Jael, 5 Juli. Ging de verjaardag van H. M. de Koningin in onze gemeente in de vorige jaren byna ongemerkt voorbg, thans wil men den 3tsten Augustus tot een feestdag maken. Door den heer A. C. Koolmees en eenige andere personen zijn de gemeenteoaren per circulaire opgeroepen ter vergadering, ten einde over de feestviering te spreken. Eergisteren klom de twaalfjarige H.G. op ten (jzeren hek. Opeens sloeg zy baar arm in een der punten, die iu hot vleesch drong, waardoor het haar onmogeiyk was zonder hulp van het hek te komen. Zoodra zy uit baar alios behalve bengdenswaardigen toestand geholpen was, ging men met haar naar den dokter, die een verband legde. Hoewel zy aan de wonde eerst nog al wat pgo gevoelde, zal het toch nog al afloopen. •Owdewater, 6 Joli. Met den paarden tram begint bet thans goed op te schieten. Maandag a. r. of misschien morgen al ver wacht men de waggons. Naar men zegt, zyn bet opgeknapte wagens van den paarden- tramdionst uit Amsterdam, doch dat zal wel hetzelfde zyn, als wg maar spoedig met zoo'n geriefeiyk vervoermiddel Bpoorwaarts kunnen ryden. Met de exploitatie der tram zal zeer spoedig worden aangevangen. Van de scheepstimmerwerf van de firma de wed. H. Stofberg alhier is te water gelaten een stalen aak, voor rekening van deu heer G. de Vreede te Bunnik. Toen de groenteboer D. zyn paard uit spande, voelde het nauwelijks zijn vrijheid, of het rende stalwaarts. Een buurjongen van D. lisp het paard na, greep de leidsels en hield het een oogenblik staande, doch Zwartje probeerde zgwaarts toch weer weg te snappeD, met 't gevolg dat het van den boogen kaaimuur af in de Haven plonste. Spoedig waren evenwel een paar rappe handen gereed tot hulp en met vereende krachten was het beest Bpoedig weer op het droge. Als een wonder na dien val ontdekte men aan het paard geen uiteriyke kwetsuren. Een knecht van den timmerman J. A. Merks, werkzaam aan 't station S. S. alhier, had Woensdag het ongeluk met een bjj! zoo danig in zyn been te hakken, dat genees- kundige bulp moest worden ingeroepen, en H. v. Leeuwen, werkzaam op de machine fabriek alhier, bezig zynde stortbakken te maken voor een baggermachine, zya vinger zoodanig te knellen, dat mede genceskgpdige hulp daarvoor noodig was.' "ReeuwUk, 6 Juli. De leden van de in de afdeeling Sluipwijk gevesligde jongedoebters- vereeniging Dorcas" hebben zich j.l. Woens dag een uitstapje veroorloofd naar Baarn, Soestdgk en omgeving. Dat er door de jonge- dochters in deze lommerryke streken genoten is valt licht te begrgpen. De aanblik van aooveel grootache en in drukwekkende bosecben, afgewisseld door tal van schoon aangelegde villaparken en bet vooral niet te vergeten koninklijke lustslot te Soestdyk, waar thans H. M. Ko ningin-Moeder resideert, heeft stellig wel het jongedochtershart doen popblen van enkel natuurgenot. Dankbaar, maar ook voldaan, docb wel wat moe, keerde dan ook Woensdag avond het gezelschap, negen in getal, wederom huiswaarts. TtoBhwven, 5 Juli. Heden hield zich in de rivier ai hier, tegenover het Blot „Herlaar", een kolossale steur op, die zich af en toe dicht aan den linkeroever aan het publiek vertoonde. Roest, de zegenbaas van de zegen viaschery „de Koekoek", met diens zoon en zgo neef, de veerman van het veer alhier, bemanden y lings een boot en wipten met de zegen de visch te bemachtigan* die een gewicht had van pl.m. 200 halve kilo's. TUINBOUW. I>« venwrgiag van bunerplutea. Hoewel tegenwoordig, nu alles buiten in volle fleur staat, de kamer weinig aantrek- keiyks heeft en men zooveel mogelgk buiten bl(jft, toch is er ook binnen leven gekomen. Na de schoonmaak zyn verschillende nieuwe Klanten in huis gekomen en ieder doet zyn est, er de mooiste exemplaren te kweeken. Nu, 't valt niet te ontkennen dat er op dit gebied ware meesters (of liever meesteressen) zgn, want op menige najaars floralin-teu- toonstelJing komen planten, die toonen een goede verzorging genoten te hebben. Maar lang niet ieder brengt er wat goeds van terecht en daarom juist hadden we gedacht er hier eens wat meer van te schryven. Natuurl(jk beschrflven we zoo nauwkeurig mogeiyk de voornaamste punten, hoewel er zich steeds toestanden kunnen voordoen, waar we geen rekening mee kunnen houden en dan juist 't oordeel van den kweeker(ster) moet beslissen. In de eerste plaats dienèp we dafe^t gieten eens nader te bezieft; Al scbyht dit ook gemakkeiyk, 't is en hiyft een der moaiiykste werkzaamheden. Geeft men een plant te weioig water, dan kan ieder het gevolg gissen;ze laat hare bladeren hangen en zal langzaam wegkwijnen. Geeft men ze evenwel te veel, dan wordt de aarde zuur, de wortels worden ziek en de geheele plant wordt geel, iets vat men zich niet voor kan stellen, aangezien ze toch „genoeg water krygt." Ook komt 't soms voor, dat planten heel geen water tot zich willen nemen. Menigeen is geneigd te zeggen, dat de plant dan geen „dorst" beeft, maar vaak komt het, doordat de aardkluit reeds te ver is uitgedroogd en moeityk water meer tot zich neemt. Men doet dan goed den pot in een emmer met water te zetten en zoolang daarin te laten staan, dat er geen luchtbellen meer opstijgen. Planten, die volop bloeien, vragen veel water en dienen eiken dag gegoten, terwyi die met fijn vertakt teer loof meer water verdampen, dan die met harde, leerachtige blaren. Tevens moet men de standplaats niet uit 't oog verliezen. Planten voor 't vensier, die dus 't volle licht genieten, zullen meer water vragen, dan die in de schaduw meer achteraf staan. Verder diene men na te gaan, in welke groeiperiode de plant verkeert. Z(jn ze pas uitgebloeid (Clivia, Genista e.a.) dan vragen ze minder water, om ze langzamerbeid tot rust te gewennen. Verdere byzonderbeden zullen we wel vermelden, wanneer we de geslachten af- zonderiyk bespreken. Wanneer en waarmee men moet gieten? 'I Liefst neme men regenwater, waarby in koude jaargetyden wst lauw water wordt gevoegd. Men neme geen water uit slooten, waarin het dag in dag uit blgft staao. Dit bevat vaak schadelijke bestanddeelen en maakt de wortels ziek. 't Mesten. Hierin vooral ligt 't groote geheim voor 't kweeken van prachtige planten opgesloten. Vooral alB de wortels den ganschen pot gevuld hebben, zal meet uitstekend werken. Veel wordt voor dit doeleind koe- of kippemest gebruikt. Men roert deze mest io water en dient van de stof eens per week toe. Men giefe eerst de plant flink nat en zette ze nit de zon. Kr mag zich geen korst op de aarde vormen. Steeds wordt deze verwyderd. Ook roet in water opgelost, werkt verrassend, vooral voor sierplanten. De kunstmest kan in dezen ook veel doen. 1 of 2 gram chiliszlpeter per Liter water kan soms de plant sterk tot groeien aanzetten. Ook buiten op de bloemvakken kan men gemakkelijk deze bemesting toepassen. Men losse een theelepeltje chili in een gieter water op en besproeie hiermede 't vak. Men bemest de planten liefst 's avonds of op donkere dagen. Exemplaren, die door een of ander toeval een deel van 't gewas hebben verloren, krygen geen mest en weinig water, evenals zieke planten. Men doet dan goed, de oule aarde te verwyderen en nieu wen, frisschen grond te geven. „Kweeker". VACATDBEBEDBTEN op Zondag 8 Juli 1906. Geen opgaven. PROTESTANTEN BOND ti AMEIDE. 's Voorin. 10 uur De. Knuttel, predikant der Ned. Herv. Gem. te Terborg. VISSCHERU-BERICHTEN, "Aaanaeretwl, 6 Juli. Ven Zaterdag 30 Juni tot en met Vrgdag 6 dezer zyn alhier ter markt aangevoerd 107 zomerzalmen; prgs per Vi kilo van f 0,80 tot f 1,6 St. Jakobs- zalmen, prys per Va kilo van f 1,05 tot f 1,25. "Hrmllngew, 6 Juli. Deze week wérden ter markt aangevoerd 1392 zalmen; prys Winterzalm f 0.95 4 f 1,45; prys Zomerzalm f 0,70 4 f 1,35pry« Jacobezalm f 0,90 k f 1,50 per 5 ons. F 1 Steur, welke opbracht f 84. BEURSBERICHTEN. Cert Nederl. Werkl. Schuld. 2Vi Dito dito 8 Hong. Oblig. zilver 1892/1904 4 Dito goud 1881/1893 4 Oostenrijk, OhL pap; Mei-Nov. 4 Dito zilver Jan.-Juli. 4 Dito Apr.-OcL 5 PortugalOblig. Ie Serie Dito 2e 9 Rusl. Obl. Binnenland 1894 4 Dito 89/90 le en Se uitg. 4 Dito 1880 4 Dito Nicolal Spoorw. 4 Dito Gr. Ruas. Spw.-mij. *98 4 Spanje Oblig. Buiteul. Perp. 4 Znid-ltal Spoorw.-my. Oblig. 8 Loten Amsterdam f 100.8 Loten Hong. Hyp.-Bank 4 5 Juli. 78 983/u 95Hia lOOVu lOOtyg 100»/é 66 Va 71 Vn 78Va 7 IVt 76*/a 70'ft, 89 67*/s 1127/8 131V* MARKTBERICHTEN. H«4togr*TeB, 8 Juli. Kaas. Aangevoerd 304 wagens, te zamen 16.067 stuks, wegende pl. m. 92.012 kilo; le soort Goudsche f18.— k 29.50, zwaardere f 82,—, Se soort f 26,50 k 27,—, Derby-kaas, le soort f 29.—, S4e soort f 27,—; Edammer-kaan, le soort f 27,50.2e soort f 25,—. Handel vlug. Oeada, 5 Juli. Kaas, le qual. f 29,— a f 80,—, Se qual. f 26,— a 28,—zwaardere f 81,—. Aangev. 88 partijen. Handel vrijweL Boter. Aangevoerd 1270 stukken van Vi kilo, handel vlug, prys der goe- f 1,80 k 1,35 en weiboter f 1,10 4 1,15. R*U«r«l|»aiJuli. Aangevoerd 38 paarden, 656 magere en 698 vette runderen, 179 vette en 269 nuchtere kalveren, 232 biggen. Koeien en ossen 26 tot 39 et, kalveren 36 tot 49 c. per V» kilo. Melkkoeien f 110 4 f 165, kalf koeien f 185 4 f310, stieren f 65 4 f 190, pinken f 45 4 f 115, vaarzen f 45 k'f 85, allee mager vee biggen f 7,— k t Ur—, paarden f45 k f125. Nuchtere kalveren fok- f 11,— i f 18,—, slacht- f 7,- 4 f 11,-. N«hMak*TM, tl Juni. Boter, le quaL 70 et, Se qual. 65 qt per half kilo. Kaas f 26 a f 80 por 50 kilo. Vette kalveren 23 a 26 et per Vi küo. Vette varkens 23 a 26 et per Va kilo. Biggen f 8 a f 11 per stak. Aardappelen f 6,— per HL. Poters f 8,— Eieren f 3,75 per 100 stuks. Weerdea, 3 Juli. Kaas. De aanvoer ter markt op heden bedroeg 305 partyen, prys van Goudsche le soort f 28,— 4 f31,50, le soort f 15,— a f 27, zwaardere f 82,— a Edammer le soort f Se soort f 25,50 a 27 per 50 kilo. Handel vlug. Op de heden gehouden vee- en varkens- markt besteedde men voor stieren f schapen f 24 k lammeren f 4 var kens f 18 4 25biggen f 8 4 9 per stuk. BBK6EBI.IJHE STAND. £-)!*•• nh*v«n. Van 86 Juli. Overleden: A. Bosch, oud 66 j., echt- gen oo te van E. van Dyk. T. Schoen maker, oud 5 m. Chr. H. Overweg, oud 64 j. (overleden te Utrecht). Streefkerk. Van 1—30 Juni. Geboren: Maria Wyn'je, d. van L. Verschoor en N. Stuurman. Bastiaantje Hendrina, d. van P. Kort leve en T. Vlot. Adrians Cornelia, d. van W. Ooms en N. Aaldyk (won. te Lekkerkerk). Pieter Cornells, z. van H. Braanker en W. Bons. Overleden: Z. v. Meerkerk, ond 11 m. A. Ansink, oud 18 m. Tlenheven. Van 1—30 Juni. Geboren: Jan Cornelia, z. van Job. van der Leeden en A. 44- van Middelkoop. Getrouwd: TINE MURRAY en I. H. v. EPEN, Arts. Pollbroek, 6 Juli 1906. De Heer en Mevrouw Dr. I. H. v. EPEN danken hierby voor de vele biyken van be langstelling, by bun Hnweiyk ondervonden. Polsbroek, 6 Juli 1906. By deze betuigen wy onzen barteiyken dank voor de vele bewyzen van belang stelling, by onze 50jarige Echtvereeniging ondervonden. H. OSKAM en Familie. Jaarsveld, 7 Juli 1906. Voor de vele biyken van belangstelling, by gelegenheid onzer 40garige Echtvereeni ging ontvangen, betuigen wy onsen harte- Tyken dank. J. LA BRIE en Echtgenoote. Ameide, 5 Juli 1906. BS deze betuigen wy onzen harteiyken dank voor de veie bewyzen van belang stelling, ondervonden by bet ovgriyden van onzen geliefden Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, den Heer JACOB SCHOUTEN. Üit aller naam, Wed. J. SCHOUTEN en Kinderen. Stolwykersluis, 5 Juli 1906. Voor de vele eu trtffmde biyken van deelneming, tydeos de aiekte en b(j bet overiyden van mga geliefden Echtgenoot ondervonden, betuig ik, mede uit aaam myner Kinderen, myn hartelgken dank. Wed. H. HOOGENDOORN-Knoof. Polsbroek, 6 Jnli 1906. Voor de vele biyken van belangstelling en deelnemingzoo van hier als elders ondervonden bg de ziekte en het overiyden van onze geliefde Echtgenoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mejuffrouw J ANNIGJE KOREVAAR, betuigen wy onzen harteiyken dank. Uit aller naam, A. SCHILD. Schoonhoven. Aan allen, die my by de herdenking van mfin tyfUiJarlf Oriaalatacbap hunne belangstelling toonden, breng ik met deze daarvoor mtynen hartelgken dank. W. VAN ROSSUM. Schoonhoven. Wy gevoelen ons zeer verplicht onzen barteiyken dank te betuigen aan den WelEd. Zeergel. Heer Drs. A. SPAHR VAN DER HOEK, voor de goede behandeling aan onze Dochter tjdens baar langdurige, ernstige ziekte, daar zy naast God aan hem baar leven te danken heeft. Familie ABRAH. BERKLEIJ. Schoonhoven, Juli 1906. By zjjn ophanden vertrek uit Schoonhoven zegt de Ondergeteekende tot zyne oude Vrienden en Bekenden, die hy niet meer mocht ontmoeten, hartel(jk: Vaartwel! Te vena verzoekt hU ten ernstigste ieder, die met vriendeiyke bedoeling moeite doet hem een geschenk te bezorgen, dit na te laten; by verlangt dat de lange reeks van aan gename en weemoedige herinneringen aan zyn verbiyf van hier nu gesloten mag zyn, en hy hoopt dat men hem in vriend schap zal biyven gedenken. Dr. GALLANDAT HUKT. Schoonhoven, Juli 1906. GODSDIENST-OEFENING op Z*nd*g éten 8. Jall ÏBOO, 's morgens 10 uur, onder leiding van Ds. KNUTTEL, Ned. Herv. Predikant te Terborg. Ouderkerk a/d IJaeel. Keadag 8 Jall, vm. 9*/« uur en '■avonds ö'/i uur: De Heer J. VROLIJK, van Scheveningen. tmm de NU verkende- Vereeaiglag veer Qead> ea Zllverenaedea te SCH0ÓNH0VEN. van de WERKSTUKKEN en TEEKEN1NGEN der Leerlingen, vervaardigd gedurende den afgeloopen Cursus, op Kaada| 8- ea Maaadag Jail 19U6, in de Lokalen der Teekenschool. r G EiO P E N D: Zeadag van 8 uur nam. tot 7 uur nam. Maaadag 9 voorm. O Teegaag vr«. HET BESTUUR. Oeetieedtfk 874, BUTTEBBAB, in geregeld lede re Weeandag van 9-12 uren te 8ckeenkevea te spreken iB het Heeren-Logement. Tandarto, DagelUkm te cenmalteeren vaa 9 tet 4. (voorbehoed- en genees-) tegen Tlekslekte, worden verricht door Veearts te Oadewater. Ondergetekende beveelt z:ch beleefd aan voor het vervaardigen van hel maken van Gietmadelleu enz. Aanbevelend, A. MEIJER, Oude Haven, Nchaanbeven. om over een te komen met één voor vast werk. Adres P. DUHEN, Mr. Metselaar, Berg. aaa backt. Ten spoedigste gevraagd een bekwaam by W. STAMMr. Metselaar te Elmheat a/d Kinderdijk. GEVRAAGD: Adres A. PANNEVIS, Scheepsbouw- meester, Alfen a/d Byn. TERSTOND GEVRAAGD: A. OOMS, Schilder te Bleskensgraai-. Terstond gevraagd een flinke voor vast werk, by H. C. LANKHORST, Mr. Schilder te Wllllge-Laagerak by Schoonhoven. Tegen 1 Augustus gevraagd een of LEERLING by A. VAN GROOT HEEST, HavenSchoonhoven. Wegens teleurstelling vraagt Mevrouw Dr. HONIG le Beamehep, direct of met Augustus, eene nette, Gezin zonder kinderen, wascb buitenshuis Gevraagd tegen 1 Augustus: van goede getuigen voorzien, loon ttö gulden. Adres M. MONASCH Mz., Markt A 90, Geada. Mejuffrouw SCHENK, Bovenhuis, Schoon hoven, vraagt met 1 Augustus of vroeger een Gevraagd tegen 1 Aug. of later eene flinke Adres den Heer J. C. MULLER, Turf markt 118, Geada. Een party vaststaande Te bevragen by R. U. JONGENBURGER, Geada, Bleekerssingel 322. Opgerickt 1880 te ZWOLLE. Verzekert alle soorten van Verzekeringen tegen Braad-, Water- en Hemel- vaarmchade, onderling en tegen vaste, lage premiëo. Het vee in de weide tegen Hemelvuur f 1,— per f 1000,-. Agent de Heer BleekerMlagel, Geada. Door omstandigheden te keep aaa- gebedea een zoo goed als nieuw HEEBEN-BIJ WIEL, voor biliyken prys. Te bevragen by A.SETON, Lood- en Zinkw., Lopikerstr., Schoonhoven. to verkrijgen op zeer gemakkelijke neta- lings-condities. Br. fr., no. 49, Bureau dator Courant. Emallleerea en vernikkelen vaa le klas voor f 18— per rywiel. Ook bet beste en goedkoopste adres voor alle le kwaliteit OM DEBDEELEN ais: BANDEN, KETTINGEN, PENDALEN, HANDVATEN enz. Alle reparatiëa aan Rgwielen voor biliyken prys. Verkoopt uitsluitend le kl. RUwielen. Aanbevelend, F. YAM ZE8SEM. verstrekt credieten tigen eerste hypotheek, onder borgtocht en in blanco, tegen zeer biJ](jke rente. Voor aanvragen zich te wenden tot Mr. P. A. GREUP te Scheenheven. of TUINDERS, die met weinig kapitaal een flinke Boerdery of Tuinen wenschen te koopen, worden de gelden op aann. voorw. en bill, rente verstrekt; mede BedrUf*" kapitaal van af S'/a op lang termgn. Brieven, letter K 31, aau NED. KIOSKEN MAATSCBjj., Rotterdam. Geheimb. verz. Onder dit opschrift werd m(j 't volgende getuigschrift toegezonden M.l Ik had een koppel Varkens van 7 slaks, die door zwaren brand en overvallen waren aangetast. Ik ging naar den Drogist hier ter plaatse, den Hier A. v. d. HEIJDEN, en haalde het wel bekende Blaedmlddel en de uitkomsten van 't gebruik daarvan waren boven verwachting, ze zijn alle radicaal genezen. Ik raad dus al myn collega's H.H. Veehouders dit aan: bemerkt gy iets onder uwe Varkens, hetzg brand, overvallen, boesten of kwaad zog, aarzelt niet, doch wendt direct dit middel aan en gy zult bemerken dat de resultaten schoon zyn. w.g. W. WESSELBANK, Landbouwer, Waddingsveen, 19 Juni 1966. Zie vooral toe dat men U het echte get ft met het bekende merk, n.l. een Varken in een driehotk. Verkrggbaar A 95 Dent per flesch by de bekende DepAtboidera. I snalwerkende Gemakkelijk werk aan huis het geheele Jaar door zonder ondervinding. De afstand doet niets tsr sake, wij koopen uw werk. Gouden Med, Exp. Parijs Febr. 1905. Schrijf aan de Maatschappij „CA RUCHE", Gelderachekade 8, Rotterdam. Oudste firma In Nederland en België. De reohtbank te Termonde heeft bij vonnle van 20 Maart J.l. beallst, dat de brel- machlae „La Ruche" In alle opzichten aan elke elsch voldoet, dat daarop ledare maat kan worden gebreid en dat hetgeen de firma In hare brochure beweert, volkomen met de waarheid strookt. Vele Hollandsche getuigschriften ter Inzage. Bekroond Gouden Medaille Internationale Tentoonstelling te Antwerpen IO Mei 1008. Het BESTUUR van den Polder Berg ambacht iB voornemens op Zaterdag 14 Juli 1906, voormiddags 10 ure, in 't POL DERHUIS aldaar, aan te besteden Het maken van een STEEN EN SCHUUR nan de waning, be- woond daar P* KOOL te Haastrecht. Bestek en teekening liggen ter iozage in geuoemd Polderhuis; inlichtingen te bekomen bg den Polderscbout A. VAN DER STRAATEN. met portieren, esdoornhout en Coll.-assen; een nieuw Delflsch model TILBURY met Berlin-zilver en Coll.-as en een weinig gebruikt TENTWAGENTJE met portieren en Coll:-as. Adres: A. v. d. LINDEN, Barendretthi. Wat maakt den kok een grooten held? Wat spaart den moeders tyd en geld? Esn ieder weet. dat bet gewis 't Gebruik van THOMSON'S PUDDING is. Prys vraag 23 D*c. 1905. In het ATELIER te Fkdaaanhaven eiken Waenadag gelegenheid van ©Vt—4V» uur. Pryscourant gratjis op aanvraag. Aaubevelend Phatagraaf In alle genre*. TE KOOP een nieuw UTRECHTSCH WAGENTJE met zakkende glazen, een nieuwe TILBURY en twee gebruikte KAASBRIKKEN, bg L. VAN ZEVENHOVEN, KatteosiDgel. Geada. Wegens het toenemen van het aantal Igders aan typhus (febris typholdea) in deze gemeente, acht de GEZONDHEIDSCOMMISSIE, gezeteld te Schoonhoven, het wenscbeiyk en noodzakeiyk de ingezetenen ernstig aan te sporen met nauwgezetheid de volgende voorschriften toe te paseen; 1. Kookt uw drinkwater en uw melk! 2. Gebruikt altyd tot reiniging van groenten en eetgereedscbappen gekookt water en nooit het water uit grachten of slooten! 8. Mijdt zooveel mogelijk het bezoeken van besmette woningen en goederen daaruit afkomstig I Eet vooral niets in de ziekenkamer! 4. Zorgt voor reinheid van lichaam en woning! 5. Ontsmet vooral alle uitwerpselen (urine en ontlasting) en verder al hetgeen met ïyders aan lypbus in aanraking is geweest! 6. Reinigt en ontsmet goed de privaten van de besmette huizen door het gebruik van ontsmettingsmiddelen Bovendien is het zeer aan te raden de privaten, mestvaalten enz., nadat de uitwerpselen telkens en telkens met ontsmettingsmiddelen zijn overgoten, herhaalde- iyk te ledigen en het vervoer zindelgk te doen plaats hebben 7. By veel droog wser en wind is besproeiing der Btratenpaden en erven uiterst gewenschl 8. Sluit in besmette huizen eet- en drinkwaren zooveel mogeiyk af voor vliegen en andere insecteo! 9. Klaagt een uwer huisgenooten over hoofdpgn, buikpyn, moeheid, lusteloosheid of dergeiyke verechynselenlaat dan onmiddeltyk een geneeskundig onderzoek instellen, omdat eene vroegtgdige behandeling by deze ziekte van bet grootste belang is voor patiënt en omgeving I Dk Gezondheidscommissie, gezeteld te SchB«nh*ven De Secretaris, De Voorzitter, Mr. P. A. GREUP. C. J. M. VAN DEN BRAAK N.B. De Heer Burgemeester van Schoonheven heeft aan de Ce ui uit sale de verzekering gegeven, dat deer Z.E.A. de bepalingen van de artt. 4 en S van de wet van 4 December 1878, Stbl. Ne. 184, betreffende het enternetten van weningen en geederen, atreng zullen werden gehandhaafd. Zeer belangrijk veer U, bU bet aanschaffen van eei BIJ WIEL, te weten en te zien wat de SCH00NH0VENSCHE SPECIALE RIJWIELHANDEL zend ik ieder een ZILVEREN DAMES HORLOGE met een koordje, voorzien van zilveren schuifje; voor f 18,HO een GOUDEN DAMES HORLOGE met koordje en gouden schuifje. Duurdere soorten steeds op aanvraag. WEKKERS f 1,85, f 1,50 en hoogere pryzen; REGULATEURS tegen coECUrreereDde pryzen; alsmede BRONZEN- en MARMEREN PENDULES. Op alle artikelen garantie. Tevens beveel ik my beleefd aan voor levering van voor f 48,50 met rem en freewieJ, 1 jaar garantie. Pracht-B|jwlelen voor f SO, - met rem en freewiel. Duurdere soorten op aanvrage. Onderdeelen tegen cenearreerende prijzen. l Aanbevelend, OPGERICHT 1705. KONINKLIJKE FABRIEKEN. Voedert uw Vee met de Zuivere Murw© Merk „STER" en „W L'\ uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. Eere-Diplana Partfa ÏOOO. Negen Gunden Medailles. De Breimachine-Maatschappij tut Re- vurdering van Baisarbeld THOS. H. WHITTICK A Cu Keizersgracht 263, Amsterdam, verklaart hiermede openiyk, dat men, by doelmatige opvolging harer aan wy zingenf8,50 en meer per dag kan verdienen, en dat zy over een groot aantal dankbetuigingen beschikt van koopers harer „MIR AM AR" BREIMACHINE, alsmede officiëele rap porten van expertsdie zonder onderscheid volkomen overeenstemmen in het beweren, dat betgeen wy in ons prospectus beloven, met de waarheid over eenkomt. Wy koopen het werk. Men vrage pros pectussen aan bovenvermeld adres. ea zoo goed aJs d>-uwe 7TLHUKY'8, ook verschillende LUXE en KOOPMANS KARREN, alle op Cull. P^tent-assen en met B"rlio-zilver, by Wagenmaker te Stolwijk. Wegens ziekte ter overname aangebeden een eel Wascb water. mei veel Wascb water. Adres: Tuirstraat 305, Geuda. „RIVIERZICHT" (voorbeen VAN ZESSEN) te De Notaris D. TEIJINCK te Schoon- hoven zal op Woensdag 8 Augustus 1906, 's avonds 7 uur, in het „HEEREN-LOGEMENT" aldaar, in ééne zitting, veilen en vrrkoopes: Het welbekende, hecht en sterk gebouwde en in goeden staat van onderhoud ver hoerende „RIVIEBZfCHT", prachtig gelegen aan de Rivier de Lek, naby de aanlegplaats d 'r Stoombooten, be vattende ruim WOONHUIS met SOUS- TERRAIN, i fzondTlgke BENEDENWONING, CAFÉ- en SOC1ËTEITSZALENUITSPAN NING eu KEGELBAAN; aan de rivierzgde ruim TERREIN met schaduwrijke Boomen en lancr3 de geheele lengte duorloopende VERANDA, a!lea voomeu van Gas- en Wa'orleiding. Voor zooyerro niet verhuurd te aanvaar den bg de betaling der kooppenningen, vóór of op 12 September 1906. Nader onderricht te verkrijgen len kan tore van den Notaris TEIJINCK te Schoon hoven. De Notaris te Gouda zal Maandag 16 Juli 1 9 06, v.m. 11 ure, in het Bótel „DE ZALM", op de Markt te Guada, publiek verkoopen: Een uitmuntend onderhouden en geheel naar de eischen des tyds ingericht aan de Vrouwesteeg, ter grootte van 1 Are, 70 Centiaren, met Planken en Stellingen, benepens Kantoor met brandvrye Kluis en vaste Brandkast, waarin door de Firma C. KERKHOF en Co. de Kaashandel werd uitgeoefend. Een zeer ruim met TUIN, aan den Langen Tiendeweg te Gsuda, Wyk D, No. 57 en 57a, groot 4 Aren55 Centiaren. met daarin aanwezigen RETRÜLEUMMOTOR van 20 P.K.met Drgfwerk en 2 Koppel- aleeueo, tot liet malen van granen en mestit g iogericht. Vooits HOUTEN SCtlUURdito LOODS, waarin Paardeuatalhngen een OPEN TERREIN, alles aau de Vest te Gsadm, Wijk O, No. 574, ter gezameniyke grootte Vnn 361 Ma. Te veilen in 3 perceeleD. Twee HUIZEN en ERVEN, aan de P. C. Bothetra&t te blonds, Wgk S, Nos. 1171 en m. Per weck verhuurd elk voor f 2,—. Te bezichtigen de laatste drie werkdagen Vóór deu verkoopdag vau 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren. Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris. De JsarlUks te hoadea OPENBARE voor den HoogWelGeboren Heer Baron VAN HARDENBROEK van Bergambacht eu voor den Polder Bergambacht, zal aldaar wordt n gehouden op Maandag 38 Jall 1800, des nauudd.igs 7 uur, in het VOORMALIG RECHTHUIS, ten overstaan van den Notaris J. P. MAHLSTEDE Jr. De jaarlijksche verkoa- plugew van iioouivruchten tullen plaats hebben: in het Koffiebus „DE ROODE LEEUW" van G. VAN LENT op Dinsdag 7 As* gaslus 1806vm. 10 uur. in h?t Kofflihuis van C. DEN HOED Wz. op Woensdag 8 Aagnstas 1800, midd. 12 uur. ia het Koffi -huis van P. KENTIE op Dan- derdsig 8 Ast gum turn 1806, v.m. 11 uur. (Hierby worden tevens verkocht diverse perceelen Biet- en Grasgewas en ver huurd diverse perceelen Naweide.) H. C. KOOI, Notaris te Lwplk.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2