SWARTSENBURG’s KleiwB85,GOUDyieiwB85. ft. J. van der KOP, “J* Wsierjoeto, onfeilbaar middel tegen kwade en bloederige melk. feJAC. MOOST, LANDBOUWLOTEN, daar alle nummers worden opgeschreven en den prijs- winners onmiddellijk bericht wordt gezonden. D. V. VAN BEDSKËOi te Hoenkoop, aan H.H. Landbouwer* op proef MomBrimiiOD VOOR DEN HOOIBOUW. Tentoonstelling KAASPOEDER ia een voorlreflëlUkafdoend en onachadelUk voorbehoed middel om het SCHOENWERK, rtrails BIJTUIGEN in ruil legen nieuwe. Steeds gebruikte RIJTUIGEN voorhanden, waaronder: COUPE. BAROUCHET, TENTWAGEN, TILBURY’S, enz. MR. P. A. GREUP, Kassier en Connnissionnair in Effecten SCHOONHOVEN, neemt gelden 8 deposito: Voor één maand vaat drie maanden »ea één Jaar KAPITALEN aangeboden als le hypotheek op Landerijen. Winy. PRESERVER. Wat nu? N°. 97 De WOONHUIZEN Publieke Verkooping. en N&ud’z Wate Wringtobben, Karns, Kuipen, Staren en Emmer». Tweede Groot Harmonie-Concert, te geven door de Kleine Kapel der d.d. Schutterij te Gouda, OP ZONDAG 8 JULI 1906, VAN 7'4-12 UUR, in den feestelijk verlichten Tain van Het beste adres voor het koopen van 0118818 I RESU te Schoonhoven, aan de Buitenhaven, van den Heer L. VAN ZESSEN, zjjn ingezet als volgt: Paarden.Vee, Pluimgedierte, Zuivelbereiding, enz., WEDSTRIJD VOOR TREKHONDEN, CONCOURS voor Springpaarden, MELKZUUR, middel tegen het opdrogen der kaaa. J. ZIELSTRA, Gouda. WINKELHUIS, J. BREM, Nieuwpoort a/d Lek. GROOT NATIONAAL CONCOURS Harmonie- en Fanfare-vereenigingen TE ALBLASSERDAM op WOENSDAG 11 JULI a. s. Extra-Reis met de Salon-Raderboot„Schoonhoven”. Van Leksmond Jaarsveld Ameide n Koekoeksveer-Lopik Nieuwpoort Schoonhoven Apimerstol n Groot-A miners Bergambacht Nieuweveer Streefkerk Opperduit Nieuw-Lekkerlaud Lekkerkerk Middelweg Elahout-Kinderdjjk Krimpen a/d Lek Blikkerveer-I(idderkerk 10.20 Te Alblasserdam 10.85 De ABDIJSIROOP Centraal-Depót LI. AKKER, Van Alkemadestr. 11, Rotterdam. Wat is PRESERVER??? PRESERVER is de behoeder tegen alle gebreken der kaaa. PRESERVER voorkomt steeds het r(jzen der kaaa. PRESERVER is het onmisbaar middel voor den kaasmaker. A N. VAN ZESSEN, Aanbesteding. Houtverkooping G. v. d. WOLF. BERICHT VAN INZET. Notaris TEIJINCK. H.H. Landbouwers Rjjtuig- en Wagenmaker, Rijwielhandel „De Concurrent”. J.zielstra. C. VAN LEEUWEN, Vjjverstraat 132, GOUDA, is ruim voorzien van „DE STADS-HERBERG” te SCHOONHOVEN. Concurreereud levert Hoofddepót C. J. SCHEER, BODEGR1VEL Hollandsche laatschu van Landbouw, Afd. „Woerden en Omstreken”. Wedstrijd van het schoonst in ’t tuig loopende Paarden te houden te VVOERDEN, op Woensdag den 22. Augustus 1906. BOL, KORT, SCHEUREN, KANKER EN BLAUW worden der kaas Ie voorkomen. Th. SALDEN te SCHOONHOVEN, publiek verkocht worden: Zegt het voort! Zegt het voort! N. DIRKZWAGER Gz., Moordrecht. BUIT I 3ö,-. RIJWIELEN f35,~. Schoonhoven ZWARE PLANKEN. St Aanbevelend, i pen ziektekiemen Oordeel (w. g.) Dr. H. J. v Schoonhoven,I .AASSTREMSEL I CULEMBORG, Lotendebiet, Onge- DOELEN, SCHOONHOVEN. rBÓTÊRKLtÜRSEj FABRIKANT i ter ■nde. M. A. van Beekum. j K. Stole. bjj B. v. Wijngaarden. K. Sluws. t een arkt tf.6; eren.” der gemeen KUIPER, voorkoming van kaan. der kaasgeeft de besliste vin. 8.u. 8.15 8 20 8 80 8.45 015 0.20 0.80 9.40 9.45 0.50 0.55 10.- 10.05 10.10 10.15 W* Entrée 1O Cent*. 2 2V» 8 81/» Schutten, len, Brug- Gemeente Aan hetzelfde adres verkrijgbaar: Landbouwzoutj uitstekend voor het broeien van het hooi. Prfls franco per 50 Kilo f 1,50. fT PRIJSCOURANT OP AANVRAGE, :hts één 1 is ger.< vertroi Molenaarsgraaf. STEENIS, Woordeloos. '\0UW, REES, Langerak. Ottoland. Brandwijk. Giesen-Oudekerk. Nieuwehkekk a./d IJ. Bergambacht. T. VAN R. VEI Goudriaan. Bleskensgraaf.’ v. d BERG, Stolwijk. A. van LIMBORG, Lekkerkerk. HOFLAND, Vlist. van het Racier van het wak Woens- lur, in het den Heer VI lat Waddingsveen Woerden IJaelstein Zevenhuizen Ouderkerk a/d IJ. bft C. Rademaker. ReeuwUk Schoonhoven Stolwijk Oorsprong. Aantal teldagen bjj kiemen per soorten vervloeiend L. de HAAS, C. van STEEN! T. TERLOUW W. VAN F— A. H. v - ,,r" Wed. J. VUIJK te Krimpen a/d IJsil; C. VAN WIJK te Oudkwatkr; Firma WOLFF 8c Co. te Gouda H. v. d. DOOL te Slikdrkcht, Boveneinde C. VAN STEENIS te Noordiloos; FRANS VAN DAM te Goudkrak; J. DE KLUIVER te Ottoland; A. VAN WALSUM Pa., Ouderkerk a/dIJ.; W. DONKER, Krimpkn a/d Lkk; C. C. VAN GENNEP te Moordrkcht; L. POT te Nikuw-Lkkkkrland; Mej. KORTE WEG te Alblassirdam: Wed. F. AMSING te Alblassirdam, E. HILGEMAN te Streefkerk; C. SPELT te Nieuwpoort; F. J. BATS te Stolwijk; J. ALES te Zkvknhuizkn; P. GOUDRIAAN te Capkllk a/d IJskl; G. ELSENAAR, Drogist te Sliidrkcht; W. J. VAN DAM, te Haastrecht; G. DEN HOED te Bkrkknwoudk. DMJBHEHEIBBBESH&KCRSBRKMBEHI Parceel 1, verhuurd aan Mej. Penning Nieuwland, op .ƒ8800,— Perceel 2, verhuórd aan den Heer W. Muller, op 2800,— Perceel 3, verhuurd aan den Heer J. A. Wempe en aan de Stoomb.d. o/d. Lek, op 8800,—. De AFSLAG bljjft bepaald op dag 11 Juli o. s.'s avonds 7 ui Koffiehuis „RIVIERZICHT” van LEENING. Verder verkrijgbaar bjj de bekende Weder- verkoopers. ATTEST KWALSTERPOEDER. Ondergeteekende verklaart bjj deze, dat eene Koe, welke Ijjdende was aan Kwalster, door het gebruik van slechts één pak KWALSTERPOEDER radicaal is gerezen, zoodat bjj het iedereen met vertrouwen durft aanbevelen. J. HONKOOP, Landbouwer, Beiersche, gem. Stolwijk.” aT Voor Graat-Immer» en am- atreken verkrijgbaar bjj den Hoofd-Agent VAN EN VUURWERK, ■V* PROGRAMMA'S en inlichtingen verkrijgbaar bjj den Secretaris der Afdeeling. Namens het Bestuur der Afd. voornoemd, C. J. VAN EIJK. Secretarie. Tevens verkrijgbaar: Depóts te: bjj J. v. D. Knijff. ;ambaclit G van Wijngaarden. lenwonde W. Verwaal. C. J. Scheer. T. Oskamp. Jon. Scheer. Wegens sterfgeval togen zeer matigen prjjs te koop aangeboden een op een der beste standen te Schoonhoven, waarin ongeveer 20 jaar met goed succes is uitgeoefend een Zaak in Groenten en Aardappelen en meer Artikelen. Br. fr.Nommer 20, Bureau van dit Blad. Benthuizen Berge Berk<_ Bodegraven Boskoop Haastrecht Hazerswoude A. A. Matze. Meerkerk M. A. vaj Nieuwerkerk a/d IJ. bij Nieuwpoort D Oudewater MjMV** Woensdag en Donderdag, den 11. en 12. Juli a. a., zal in het HEEREN-LOGEMENT van den Heer BEN BE LANGRIJKE PARTIJ waaronder: IIEEREN- en. DAMES-CHROOMLAARZEN, PANTOFFELS, VETI^EDERWERKKINDER- en SCUOOLLAARZENenz. enz. Te bezichtigen vanaf Dinsdag-middag 8 uur. Te Waddingsveen: D. VERHEUL) te Zevenhuizen: P. VI88ER; te Moordrecht: J. MEIJER8 geven veel voor Te koop gevraagd een nieuwe, sterke Vrachtwagen (draagvermogen 3000 Kilo), door Brandassurantie Levensverzekering; Lijfrenten Ongelukkenverzekering; Verzekering volgens d< vallenwet van 1091; Artsen>Polis (Fatum); Paarden- en Veeverzekering; Verzekering tegen Hagelslag. Tarieven en inlichtingen bjj Terug van Albïasserdam 's avonds 8.— Tarief: Uitsluitend le klas (als op de diensten naar Rotterdam wordt toegepast.) beebèrij op de lek, Directie te Slikkerveer Adres Notaris REUMER, Gorinchem. Mej. De Swart, volgens portret. klooster Sancta Paulo is een gezegend middel voor jong en oudzjj is altjjd onschadeljjk, zjj versterkt de luchtpjjpen en longen en geneest onvoorwaardelyk den hardnekkigsten hoest, de hevigste verkoudheid, asthma, keelpjju, heeschheid, kink- en sljjmhoest, bronchitis, influenza en alle borst- en longaandoeningen. Prjjs per flacon f 1,—, f 2,— en f 8,50. Verkrijgbaar bjj A. C. FIJN VAN DRAAT te Schoonhoven; A. N. van ZESSEN, Drogist te Schoonhoven G. van dkr WOUDEN te Lekkerkerk; G. S. ROSS te Oud-Alblas; J. L. VLOT te Oud-Alblas; W. van REES te Bleskensgraaf J. SCHUTTE te Molenaarsgraaf; C. van ZESSEN te Vuilendam; T. TERLOUW te Goudriaan; M. v. HOUWELINGEN te Giesen-Nieuwe. J, ZONNEVELD—Piek te Hoornaar; BROUWER te Meerkerk G. BOUWMEESTER te Tiknhoven; P. G. J. ui JONG te Ameide; G. COLJE te Lopik; G. v. d. HOEK te Cabauw; Jb. pen OUDSTEN te Groot-Ammerb t. Molenaar te lkxmond; R. VERMEULEN te Langerak; K. VAN DAM te Bergambacht; Op zeer billjjke voorwaardenop een der beste standen van Amsterdam, een goed beklante ZAAK annex Huis ter over name aangeboden. Br. fr., letter A. HULPPOSTKANTOOR Lange-Buigewelde. bfT C.’ Plomp. P. de Jong. A. Natzijl. Groot-Ammers B Brand. W. Verwaal. v. d. Heijden. F. Pape. W. A. Pape. H. L. Bos. Oi Over de Israfilie heeft de Buaaia voerig rapport opi van het gebeurde plaatseljjke revolu recht hiermee in de commissie uit sie heeft nauwke uit haar rapport b oogluikend toelatei de moordenaars De rapporteur A gadering der Doem leger verdedigd en dat het regeerings daarentegen bet commissie bewez x|n. „De beele i hfl, „dat deze m van het Russisch genaamde Russisc Over de onluste nog steeds zeer vi De garde van den voor haar oproer bataljon, waarond troepjes in klein ondergebracht, te te worden. Het i van dit bataljon heel ander pakje persoonlijk zjjn doen bljjken, do ■aradeeren en to< troep zjjn unifori scheuren. Of hel Het bezoek vai voorloopig uitgest heeft dus toch bljjl Russische wesper deed Minister Gre de meest geruststr de houding van 1 Frankrjjk. Ook oi liet bjj zich gui daarover best te zich ongerust o' door de rede van gebleken. Koning Edward hot jongeboren voor zou de Kt naar Potsdam kc heid bjj te won 't werk zetten verbroedering. D ni het bezoek ai wat milder toon „pais en vree!” Keizer Wilheln telegrafie met d zoon was in kt Noorwegen naar gens geruchten i heeten. Duitsch viert feest met i schoolkinderen r De Duitsche I beer Langworth Roosevelt) comp reist nog steedi hoofdsteden af. en vertrokken i President Faillii op het Elysée haar echtgenoot invitatie aan te De behandelii haar einde. De i aan *t woord geen enkele b ooit is bewezei dat het Hof v» Dreyfus zal uitt Er gaan ste Dreyfus geheel zjjn rang in het hebben, wannee troff*n. ’t Is zal aandurven. Picquard herat geren rang en die in deze zaa uit het leger m hun namen ges het Legioen va; Dit zon de bi in beroering br nemen, dat het 1 wai in i kwalenwaaraan 2 ing te mogen ondervinden. Bovenstaande woorden doorkruisten ook meermalen de gedachten van M<j CORNELIA DE SWART, huisvrouw van CORNELIS ROELEN, Rottemondstraat 31, Den Haag. Deze juffrouw verklaart ons, dat zjj jaren sukkelde aan een borstkwaal, waar zjj niet van af kon komen, ondanks de vele middelen, die ze daarvoor reeds had aangewend. Zjj hoestte voortdurend en gaf met groote moeite fluimen op, die er veelal bloederig uitdagen. Ze had veel last van hoofdpjjn, terwjjl onbedaarljjlce benauwd heden haar leven vergalden. „Ik werd er bepaald moedeloos onder,” zeide zjj tot een onzer verslaggevers, die haar een bezoek bracht, „en wist niet wat aan te vangen. Toen las ik in de „Haagsche Courant”, dat er iemand genezen was door de ABDIJSIROOP, die hetzelfde had wat ik mankeerde en ik dacht: Komaan, laat mjj het ook eens probeeren. Zoo gezegd, zoo gedaan, en ik kocht een flacon bjj de Drogisten VAN DER GAAG Zn. Groenmarkt alhier; nadat ik eenige flesschen ABDIJSIROOP ge bruikt had ben ik totaal genezen. Ia het belang Ijjdende menschheid moogt u mjjn verklaring publiceei Prachtig middelongeëvenaard. Onmisbaar voor ieder kaatunnker. PDCCr. 21VEJQ 's h®1 middel bjj uitnemendheid ter rnCOEnVCn scheuren, blauw en bol worden der PDPCPöUtD gebruikt bjj de bereiding I tv til I Eli, verzekering dat men maakt: lo. Beter kaaa dan vroeger; 2o. Meer GELD voor zjjn kaaa. nppPPByPn moet men niet alleen bjj warm weer, doch steeds ge- I ntOtllV til bruiken, om altjjd de beate kaas te leveren. Daarom voorkomt l’KESEBVEB gebrek in de kaaa, dus ook gebrek in de kaa. Preaerver wordt geleverd in pakken van f 0,80, bjj 6 pak f 4,50, en is verkrjjgbaar bjj en verder bjj: dek HEIJDENMeerkekk. vERMEULEN, J. de KLUIJVER, T. CONJONGH, C. van ZESSEN, P. C PESSELSE, J. den OUTER, D. CASTELEIJN, Op Woensdag 11 Juli a. s. zal de Ondergeteekende, namens hel Nederlandsch ISHAËLIETISCH KERKBESTUUR !e Schoonhoven, in bet Koffiehuis „DEN HOED”, ten 2 ure, publiek aanbesteden: Het verbouwen van het perceel, Haven A 297, en het bouwen van een WONING annex BADHUIS, Lange Wetstraat A 282, alhier. Het bestek met de teekening liggen inzage ten bureele van den Ondergeteekei Aanwjjzing 9 Juli, om 10 uur. Schoonhoven, 3 Juli 1906. L. F. REDEKER, Architect. Goedkeopat en aolledat adrea voor RIJWIELEN en ONDEHDEELEN. Bjjwieien v. af f 35.— tot f 85,— met 1 jaar garantie. Binnenbanden v. af f 1,50. Buitenbanden v. af 3 50. Voetpompen v. af f 0,75. Pedalen v. af f 1,50. Kettingen v. af f 0,95. Verder alles tegen scherp concurreerende prjjzen bij Cohr nnQQGT AAR l ▼••rh. Fa. VEROUDEN A <Jo., UUUr. DCöDRLAAQ, Bier haven 80, ROTTERDAM. Vrnngt gratia Prijscourant. Handel korting. Bovenstaande woorden zullen vele getrouwe lezers van one blad meermalen in de gedachte gekomen zjjn, wanneer zjj voor een feit stonden, waarvoor bun inziens geen oplossing ineer mogeljjk was. Het is een uitdrukking, die meestentijds ge bezigd wordt door wanhopigen, die niet meer weten wat zjj moeten aanvangen en hieronder moeten in de eerste plaats de zieken worden gerangschikt, die voor hunne kwalen, waaraan zjj zoolang sukkelden, alles geprobeerd hebben, zonder op Woensdag 11 Juli 1906, vóórm. 10 ure, op de Brug te ten overstaan van den Deurwaarder F. H. SWAM, als: Platen, Baddings, Binten, Ribbens, f Latten, Ramen, Deuren, Vloerdek_ leggers, X 3, 3xL Hekkenpalen, etc. Alles zoo goed als nieuw.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3