IER IK, tiM, 1906. Woensdag 11 Juli. N°. 2733. rden, le Paarden Waterleiding Gouda. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. iiiiïi F F F F F OfflciöfllB [iiwiw i Omstreken”. aiding, enz., EN, voort! JREN, UW I Qgnstns 1906. itterdaa. 5r. RESULTAAT vaa het Bacterlelaglach aaderwek ran het water ep 4 Jwll 1904. B1BIBILAHD. STATEN-GEJiEBAAL EERSTE KAMER. BUITIILAID. s rail >lde. pr tred. m, ziektekiemen overgelaten e m< Der BACK. was. zusters op ide iet ingan( Juli. 10 9 Juli, eer lolei A/D IJ SSL LIXDRXCHT ixcht; UDM. Ier Afdeeling. Afd. voornoemd Secretaris. der gemeente Scheenhevee. het, ód> c: Gemeente Scheenbenen. ling der de int' eng bui Pi ld. te Sneek inmchadelUk a/d IJsxl; a; Boveneinde. bloos bvax; UtTMA/DlJ.; Lbk; •Rdrbcht; i ro; isbrdam: ISBRDAM, en domeinen divisie (Rot- ians inspecteur kt dienstvak in Mi is altQd M>rwaardelgk heeschheid, ingen. kaam. uk had te .Jdarfille- -ies in de ordon- i kwam J kwam en viel per twond werd waar hQ 5 >d. T. is troon- h|j. zQ het dan DEBDEELEN. inden v. af f 1,50. f 1,50. Kettingen reed een voet alhier af, tone, sloeg, wat v schoonhoven™ courant. UiTOAVi van S. dc W. N. VAN NOOTEN tb Scboonhovbn. len weer de door kleurige Dr. A. ingen. regie .de Provinciale Kerkbesturen omissie tot de zaken der Waalsche C. Rademaker. *lomp. e Jong. Latzijl. 'rand. Verwaal. d. Heijden. 'APE A. Pape. Bos. van het Burger dienst van 1 Makkum en afdeelingen ge- ktionale Vereeniging meermalen in or hun inziens eestent jjds ge- aanvangen en likt, die voor ebben, zonder NTOFFELS, W 5 K M IMHI ÜDElf A Ce., >TTEBDAM. tlng. soorten vervloeiend van heel ander pakje, persoonlijk zQn vei doen bljjken, door paradeeren en toen i troep zijn uniform Of het jzoek van g uit onge verwond. lo de uitspraak van de Bank. _w rente van f 0,22>/i per werkdag werd .eer L. Smit, ambachtsheer v Lekkerland (Z Hzal in den legen aan de pnnt tusschen Lek een electriscbe centrale doen 'nlverzuii dames welke wordei in handen van de daar v< Verder komt in vorige vergadering adres van de heer oprichting ting. In h< of de gemei ontruiming der in izen zich hiervoor stellen, behoudens het College val junne aanvrage 1 was verleend. Na met algemeene rzoek in te willig,—, jt wordt gesloten, om nog eenige in geheime zitting bQeen te Oorsprong. Aantal teldagen b(j 11° C. 8 8 8 kiemen per cM3 10 34 46- 2 4 4- O^eel: id.- (w. g.) Dr. H. J. van ’t HOFF en L. WEEDA. De Directeur, MAK. Schoonhoven, 9 Juli 1906. •k meermalen 1T, huisvrouw 1, Den Haag. sukkelde aan kon komen or reeds had f met groote uitjagen. Ze IQke benauwd- ,ald moedeloos die haar een rangen. Toen pand genezen elfde had wat het ook eens ik kocht een Groenmarkt IBOOP ge t belang der publiceeren.” De Kerkeraad der ontving het ver- dat de heer J Kraag. D. te Nieuw Lekkerland, deze gemeente heeft ge- van den vallenver in de vol- ■rond toog mei de weldra dt itglazen en k u.t een fantastisch ge j aren heeft de j tot exploitatie van Staats spoorwegen” een practisch reclame-boekje uitgegeven, vermeldende de voornaamste verbindingen en goedkobpe tarieven, zooals vacantiekaarten, gezelschapsbiljetten enz. Dit boekje wordt aan belanghebbenden kosteloos uitgereikt. In de VrQdag j.l. te Utrecht houden openbare terechtzitting Centralen Raad van beroep (ongev zekering) had de uitspraak plaats ii gende zaken: Hooger beroej bank teiren de i Beroep te ging e- v. A., Donderdag 5 Juli nam ons Hoogerhuis o. m. het ontwerp tot wijziging van artikel 41 der wet tot regeling der grondbelasting aan. Tot slot kwam de interpellatie Van n R e n g e r s in verband met van huzaren te Venlo aan de De verschillende vragen, door den gesteld, werden naar genoegen Minister beantwoord, waarbQ werden toegezegd, om de te gaan. Hiermede was deze interpellatie geëindigd en werd de vergadering tot den volgenden dag verdaagd. Vrijdag d. a. v. werd het ontwerp—invoer rechten goedgekeurd, waarna de Bath- polder in bespreking kwam. Vele bezwaren werdep tegen de subsidie voor de droog making van dien polder ontwikkeld, maar d e Minister hield voet bQ stuk. Zóó werd dan ook het ontwerp met 24 tegen 18 stemmen aangenomen. Na afdoening van eenige kleinere ontwerpen ging de Kamer tot nadere bQeenroeping uiteen. mishandeling vrijgesproken en wat betreft de beleediging ontslagen van rechtsvervolging verdediger Mr. J. H. G. Dekker. De aanstaande gewone vergade ring van de Algemeene Synode der Nederl. Herv. Kerk wordt gehouden op Woensdag 18 Juli 1906 en is samengesteld uit de volgende leden: A. Hoogleeraren vanwege de Ned. Herv. Kerk uit de Universiteitssteden: Dr. M A. Gooszen, hoogieeraar te Leiden, sec. Dr. L. Knappert, hoogieeraar te Leiden W. Mallinckrodt. hoogieeraar te Groningen, sec. Dr. A. J. Th. Jonker, hoogieeraar te Gronii B. Vanwt en de Comu.—---- Kerken C. van Dis, pred. te Silvolde, sec. P. J. van Melle. pred. te NQkerk o/d Veluwe; L. A. F. Creutzberg. pred. te Echteld. sec. J. C. Prins, pred. te GeldermalsenA. Loeft, pred. te Dordrecht, sec. H van Druten, pred. te RhQnsburg; Mr. J. M. Reos, oud. te Dordrecht, sec. Dr. G A. Hulsebos. oud-oud- te 's Gravenbage, C. F. GronemeQer, pred. te Amsterdam, see. B. J. Swaan, pred. te Haarlem; P. de Haan, oud oud. te Weesp, sec. F. M. baron van Lynden, oud-oud. te Haarlem; Dr. G. J. Weyland. pred. te Veere. sec. J. A. Schouten, pred. te St Philipsland P. J. Siegers, oud-oud. te Vlissingen. sec. W. van Onveren, oud oud te WolfaartsdQk; K. A. de Groot, nred. te Bonten, sec. W. de Lange, pred. te Rhenen; C. L. Mense. oud. te Zeist, sec. W. Kleber, oud. te Amersfoort; H. A. Leenman» Jr„ pred. te Harlingen, sec. D. Zoete, pred. te Lemmer; H. de Vries Azn.. oud. te Oppenbuizen. sec. J. Campen, oud. te Sneek; B. D. Breunesse, pred. te Raalte. sec. O. Schrieke. pred. te Enschedé; W. Okken, pred. te Loppersum, sec. F. Tammeo". pred. te Zuidbroek; W. Ellens, pred, te U'qnert. sec. A. Meerdink, pred. te Groningen; Ph. H. Edling. pred. le Budel, bpc. G O. W. van G°jjtenbeek, pred. te Tilburg; H. G. Tonsbeek, pred. »e Ros winkel. sec. J. Qssewaarde, nred. te Meppol E. E Picard, ifaalech pred. te Dordrecht, sec. G. E. M. PicaAfWaalsch predAn Arnhem Dr. A. H. G. P. van den EsUfdud. der Waalsche Gem. te Amsterdam, sec. C. C. Chavannes, oud. der Waalsche Gem. te Leiden. C. Vaste leden met adviaeerende stem: J. Knottenbelt, secretaris te ’s-Graven hare, sec. L. W. Bakhuizen van den Brink, pred. te Utrecht; Mr. S. J. Hogerzeil. quaestor- generaal te 's Gravenhage, see Mr. IJ. A. Schuller tot Peursum te Amsterdam. B(j de aankondiging van den dag der opening van deze vergadering worden de predikanten der Ned. Herv. K«rk. ingevolge een besluit der Alg. Synode in 1888 irenomen, uitgenoodiird om op den voorafgaanden Zondag, hjj de godsdienstoefeningen, den arbeid der Synode eerbiedig Gode in den gebede op te dragen, opdat die de kerk ten zegen moge z(jn. K. C. Op de Clasicale vergadering van Gouda werden herbenoemd de aftredende primi: Ds. J. W. Berkelbach van dor Sprenkel te Gouda; De J van der Spek te Schoonhoven; Ds. J. W. Berkelbach van der Sprenkel, als quaestor; de heer H. A. Montjjn te Oudewater als lidouderling; en de aftre dende secundi: Ds. L ten Bosch te Gouda; Da. B. C Verhagen te Everdingen: Ds A. Wartena te Gouda als sec. van den en de h< lid-ouderl sect Niet „mi: Ds te Gouda als sec. van den quaestor heer H. J. Post, te Heuknum als rling; terwijl gekozen werden: als “oundus Ds. E. D. G van der Horst te x,.euwpoort; de heer W. van Riet, als lid ouderling. Van de Synodale voorstellen werdI. aange nomen met algem. stemmen; verworpen met 13 st. voor en 38 st. tegen, terwjjl de volgen de toevoeging met bijna algem. stemmen werd aangenomen: Geen zittingname in de Staten Generaal geschiedt tenzij de gekozenen voorzien in de behoefte hunner Gemeente, zoo deze kerkelijk meer dan 200 zielen telt door het aanstellen van een hulpprediker, issinv wordt art. 23 regl. III. aangenomen met aangenomen met alg. **“n met alg. stemmen, Jgemeene stemmen. oemt met alg. st. het GEMENGD MIEUWS. Men schrijft ons uit de Lopiker- waard ’t Is voor de boeren een drukke doch welaangename tjjd. De hooibouw eischt groote inspanning, dezen zomer nog meer dan anders, omdat de oogst buitengewoon overvloedig is. Er z(jn stukken land, die 25000 tot 30000 halve kilo’s hooi leveren. Hier en daar zQn de bergen reeds vol tot aan den top en tast men den overvloed op tot schelven. Het hooi is zwaar, van uit stekende qualiteit en tot nog toe goed gewonnen. In 't weiland ziet het er minder florissant uiteen milde, zachte regen zou daar wonderen doen. Over grasgebrek heeft men dit voorjaar geen klagen gehad; op de meeste hoeven werd best gemolken en was de kaas productie dan ook zeer overvloedig. De kaasprtjzen waren en zjjn nog buitengewoon hoog en verbeteren nog, niettegenstaande de groote aanvoeren uit Amerika op de Londenscbe markt, de hooge tarieven in Duitschlaod en de overvloedige productie hier te lande. In deze streken worden de beste soorten opgekocht tegen f 30 tot f 31 */i. terwijl voor zware, vette kaas van 30 pond en hooger, soms f 2 A f 3 meer wordt besteed. Verleden iaar om dezen tijd waren de pr|jzenf3Af4 lager. Het verkeer over straatweg te Harmelen, dat maanden ges* wing van de Rijn, is Z Vooral breeding zeer in de brug is 4 leden tegenwoordig. Da gemeente-rekening over 1905, te voren door eene commissie onderzocht, werd goed gekeurd, terwjjl hierna in behandeling kwam de begrooting van het burgerlijk Armbestuur van het dienstjaar 1907; deze werd met algemeene stemmen vastgesteld. I grep Verder niets te verhandelen zjjode, werd l stal de vergadering door den voorzitter gesloten. Hwwrnaar, 9 Juli. In de op 6 dezer gehouden raadsvergadering werd de door Burg, en Weth. aangeboden gemeentereke- ning over 1905, na onderzoek vastgesteld: in ontvangsten op f 4469,05Vs, in uitgaven op f 4052 85 en alzoo het batig saldo op f 416 19i/i. De rekening van het burgerlijk armbestuur over 1905 van de noodige bescheiden voor zien, door den penningmeester den raad aangeboden, wordt vervolgens onderzocht en in orde bevonden zijnde, goedgekeurd: in ontvangsten op f 4742,23'/i, in uitgaven op f 2797,62, sluitende alzoo met een batig saldo van f 1944,611/». Leerbrwek, 9 Juli. Ned. Herv Gem. alhier bljjdend bericht, cand. tot den H. bet beroep naar aangenomen. "Lekkerkerk, 6 Juli. De collecte voor het fonds van den gewapenden dienst in de Nederlanden heeft in deze gemeente opgebracht f 6,65. Vergadering van den raad der gemeente op Dinsdag 3 Juli, ’s avonds 7 uur. Allen aanwezig, behalve de heer A Smit. Voor zitter de heer S. Manintveld, oudste wet houder, waarnemend burgemeester. Notulen worden niet voorgelezen als zfjnde nog niet in het register ingeschreven. Aan den raad wordt overgelegd de rekening over 1905 en als commissie van onderzoek daarvoor aan gewezen de heeren T. de Waard, H de Vos en L. Broere. Ingekomen is een schrijven van den heer C. Smit, dat btj z(jne be noeming als lid van de commissie tot wering van schoolverzuim aanneemt; voorts een paar reclames inzake den Hoofdelfjken Omslag, welke worden neergelegd om te stellen in banden van de daarvoor bestaande commissie. Verder komt in behandeling het in de vorige vergadering gedeeltelijk behandelde adres van de heeren Van der Starre c. a. tot oprichting eener centrale voor gasverlichting. In het adres werd mede gevraagd of de gemeente bjj een eventueels ontruiming der in den djjk te leggen buizen zich hiervoor wilde aan- sprakeljjk stellen, behoudens welke voor waarde door het College van de Krimpener- waard bg hunne aanvrage uitsluitend ver gunning was verleend. Na eenige discussie wordt met algemeene stemmen besloten hun verzoek in te willigen, waarna de ver gadering oogenblikken blijven. M••rdrecht, 9 Juli. Tot lijdelijk onder- wjjz^r aan de openbare lagere school alhier is met ingang van 5 Juli l.l. benoemd de heer C. van Wingerden te Krimpen a/d IJsel. Iklouwpwert, 9 Juli. Wederom zijn in deze gemeente twee postduiven komen aanvliegen, thans bg F. Sljjpe. Een ervan bad om den rechterpoot een ringetje, waarop stood A. B. 05 no. 97, de andere droeg geen kenteeken. Dit zjjn nu binnen één week vier post duiven, die waarschijnlijk door vermoeid heid of honger binnen deze gemeente zjjn neergestreken. In de Vrgdag-avond gehouden ver gadering van den gemeenteraad, waarin 6 van de 7 leden tegenwoordig waren, kwamen slechts twee punten aan de orde. In de eerste plaats de gemeenterekening over 1905, die met algemeene stemmen werd vastgesteld. Vervolgens de begrooting van het Burger lijk Armbestuur vau den dienst van 1907, welke eveneens met algemeene stemmen werd Daar ep van de Rijksverzekerings- ■itspraak van den Raad van .r Dordrecht, waarbij, met vernieti- eener beslissing van de Bank, aan T. stalknecht te Sliedrecht, eene rente toegekend van f 0 39Vs per werkdag, ter zake van een ongeval, waardoor zijn linker been is verwond. De Centrale Raad ver nietigde de uitspraak en bevestigde de be slissing van de Bank, waarbij aan getroffene eene rentü toegekend. Hooger beroep van de Rijksverzekerings- bank tegen de uitspraak van den Raad van Beroep te Dordrecht, houdende vernietiging der beslissing van de Bank, waarbij aan A. v. d. L. te Slikkerveer, met ingang van 80 December 1905 voorlnopig eene rente was toegekend van f 0 66 oer werkdag en toekenning aan dien getroffene eener voor- loopige rente van f 0,88 per werkdag, ter zake van een ongeval, waarhjj hjj zjjn rechter voet heeft verwond. De Centrale Raad be vestigde de uitspraak. De rechtbank te Rotterdam beeft naar de openbare terechtzitting van genoemde rechtbank verwezen de zaak tegen den borstelhoutmaker G. T. te Wad- dingsveen, die J. Alphenaar aldaar met opzet van het leven zou hebben beroofd. Mr. A. Slob is T. als verdediger toegevoegd. In de op Donderdag 5 Juli j 1. gehouden zitting der arr. rechtbank te Tiel zjjn o. a. veroordeeld: A. v. B. te Leerdam, wegens huisvrede breuk, veroordeeld tot f 3 boete of 3 dagen hechtenis; G. v. d. H te Leerdam, wegens mishandeling, veroordeeld tot f 3 boete of 3 dagen hechtenis; E. d. J. te Leerdam, wegens mishandeling en beleediging, van den rtyks- ongeveer drie istremd is geweest door vernieu- e brug en verbreeding van den is Zaterdag-avond heropend geworden. L,.«l de scheepvaart is door de ver- >r gebaat. De doorvaartruimte .3 van 4 op 8 meter gebracht. Woensdag beeft te Njjlamer (Freen verschrikkelijk ongeluk plaats ge had. De 34 jarige A. Z., die, vermoedelijk met baar 2jarig kind op den arm, zeer zeker een boodschap wilde doen, is waar schijnlijk bjj een omstap, waarvan een plankje los was, te water geraakt en met haar kind verdronken. In den namiddag zijn beide lijken gevonden. Te Winschoten werd Donderdag- namiddag de gehuwde M. H., gasfitter aan de gemeente-gasfabriek, op heeterdaad be trapt, bQ het opnemen der gasmeters, op het lichten van twee offarbussen in de Gereformeerde kerk. Hjj is gearresteerd. Aan het Beusicbemscbe veer geschiedde Donderdag j.l. een treurig onge val. Aldaar liggen twee schuiten, de een gevuld met zand en op de andere stonden op rails 6 zoogenaamde kipwagens, waarin het zand, bestemd voor de tramwerken, werd geladen. Op een gegeven oogenblik schoot een der touwen, die de twee schuiten aan elkaar verbonden, los. waardoor een kanteling ontstond en de kipwagens met 9 man te water raakten. Zes ervan kwamen met den schrik vrjj, twee n 1. L. Eekelman en M. Heek, beiden van Zuilchem. kregen ernstige kwetsuren, terwijl A. Veldhoven, van Kerkwijk, bijna direct dood gedrukt werd tusschen een wagen en de zandschuit. De ongelukkige laat een vrouw met kind achter. Dr. Kuiper, van Beusichem, verleende de eerste geneeskundige hulp. Een droevig ongel Amersfoort Vrjjdag j I. plaats. De veldarfilh rist T. uit Rotterdam stond met een me= hand, toen zijn vriend Bovenlander, i nance, eveneens uit Rotterdam, bij hem om een praatje te maken. Van gekheid het tot stoeien, B. ruk>e zich los ongeluk in het mes. Ernstig gei hjj naar bet hospitaal vervoerd, minuten na aankomst overleef' teloos over het ongeluk, dat L„, _w onwillekeurig, heeft veroorzaakt. Op den Velperweg bQ Arnhem óverkwam Vrijdag middag den jongenheer R uit Velp, een treurig ongeluk. Op zijn rijwiel van Arnhem uit school huiswaarts keerende, kwam hij te vallen tusschen een volgeladen hooiwagen en de paardentram, die elkaar passeerden. Zgti rechtervoet kwam op de tramrails en werd door den achtersten wagen bijna geheel van het been gescheiden. Na voorloopig geholpen te zijn door Dr. Ldie toevallig in de tram zat, werd bQ naar het Diaconnessenhuis gebracht, waar z(jn voet reeds is afgezet. Ovendckt. Over de Israfilietenmoorden te Bjelostock heeft de BuMiache Regeering een uit voerig rapport opgesteld, waarin de schuld van het gebeurde gegeven wordt aan de plaatselijke revolutionnaire comité's. Lijn recht hiermee in strtjd is het rapport van de commissie uit de Doem». Dpze commis sie heeft nauwkeurig alles olderzocht en uit haar rapport bl(jkt. dat de politie, onder oogluikend toelaten van de hoogste autoriteit, de moordenaars en plunderaars aanvoerde. De rapporteur Arakantseff heeft in de ver gadering der Doema namens de commissie het leger verdedigd en toonde op alle punten aan dat het regeeringsrapport onjuist was. terwijl daarentegen het rapport van de Doema- eommissie bewezen kon worden waar te zijn. .De heele wereld moet weten,” zeide hfl, .dat deze moorden niet het werk zijn van het Russische volk, maar van de zoo genaamde Russische Regeering.” Over de onlusten onder de troepen komen nog steeds zeer verontrustende berichten in. De garde van den Czaar wordt zwaar gestraft voor baar oproer. Zoo is besloten dat bet bataljon, waaronder het oproer uitbrak, bQ troepjes in kleine garnizoenen zal worden ondergebracht, tevens om streng bewaakt te worden. Het uniform van de garde is dit bataljon afgenomen; zQ krQgen een -i. En de Czaar moet nog irontwaardiging hebben _.whet regiment te laten paradeeren en toen voor het front van den troep zQn uniform als eere-kolonel stuk te scheuren. Of het waar is? Het bezoek van de Engelo«he vloot is voorloopig uitgesteld. De Eogelsche regeering beeft dns toch blQkbaar geen zin om zich in het Russische wespennest te steken. Overigens deed Minister Grey in het Britsche Parlement do meest geruststellende verklaringen omtrent de houding van Engeland tot Japan en tot FrankrQk. Ook over den toestand in Egypte Het bQ zich gunstig uit. De bladen zQn daarover best te spreken, want men maakte ongerust over den toestand, wat nu de rede van Minister Grey is onnoodig gebleken. Koning Edward wordt misschien peet over hot jongeboren Dnttache Prinsje. Daar voor zou de Koning den 12den Augustus naar Potsdam komen om de doopplechtig heid bQ te wonen. Dit zou de kroon op ’t werk zetten van de Eogelsch-Duitsche verbroedering. De Duitsche pers is al bezig, nè het bezoek aan Engeland, om een heel wat milder toon aan te slaan, ’t Is alles .pais en vree!” Keizer Wilhelm is, nadat hQ per draadlooze telegrafie met de geboorte van zQn klein zoon was in kennis gesteld, terstond uit Noorwegen naar BerlQn teruggekeerd. Vol gens geruchten zal de kleinzoon .Wilhelm" beeten. Duitschland is opgetogen. BerlQn viert feest met vlaggentooi en optochten van schoolkinderen met vlaggetjes. De Duitsche Keizer ging dezer dagen den beer Langworth en zQn echtgenoote (Alice Roosevelt) complimenteeren. Dat jonge paar reist nog steeds de Europeesche Hoven en hoofdsteden af. Ze waren reeds in Engeland en vertrokken nu naar FrMkrUk, waar President Faillières hen tot een maaltQd op het Elysée noodigde. De .Prinses” en haar echtgenoot waren wel zoo goed de invitatie aan te nemen. De behandeling der Dreyfus-zaak nadert haar einde. De advocaat van Dreyfus is nog aan ’t woord en bewees uitvoerig, dat er geen enkele beschuldiging tegen Dreyfus ooit is bewezenook hQ dringt er op aan dat het Hof van Cassatie de onschuld van Dreyfus zal uitspreken. Er gaan stemmen in FrankrQk op om Dreyfus geheel te rehabiliteeren. Ook in zQn rang in het leger, welken bQ zou bekleed hebben, wanneer de ramp hem niet had ge- troff>n. 't Is echter de vraag of men dit zal aandurven. Dan zou n.l. ook Kolonel Picquard hersteld moeten worden in vroe- geren rang en dan zouden al de officieren, die in deze zaak valsche getuigenis aflegden uit het leger moeten verwgderd worden en bun namen geschrapt van de registers van bet Legioen van Eer. Dit zon de hartstochten in FrankrQk zeer in beroering brengen, zoodat men aan mag nemen, dat het zoover niet komen zal. brengen en draafde van tusschen het gevoerde wagengedeelte en weg staanden boom bekneld hQ de tengels glippen en spront ’t Paard holde verder, werd "-epen en met bebloede pooten _._1 gebracht. Het onderstel werd i wagen, die overeind gebleven was, terug gebracht en vastgemaakt, waarna de vracht door vereende mannenkrachten eindelQk baar bestemming bereikte. Waddtagsveen, 9 Juli. In de laatst gehouden zitting van den gemeenteraad is o. m. ter sprake gekomen een adres van Boskoop, waarin de wenschelQkheid werd uit gesproken om te verkrQgen een tram, loopende van Alphen over Boskoop en Waddiogsveen, naar Gouda. Dit adres zal aan de Tweede Kamer worden gezonden en voor den Raad was ’t nu een punt van overweging, om adbrniie aan dit adres te schenken. Uit het debat bleek, dat het particulier aan burgemeester was gezonden, zoodat volgens sommigen, niet kon worden behan deld. De burgemeester deed het voorstel, om een commissie van drie leden uit den Raad te benoemen, welk voorstel blijkbaar door de leden niet werd aanvaard. Volgens den heer Bremmer zou 't beter zQn, als de ingezetenen zich uitspraken over de al dan niet wenschelQkheid van een tram door de gemeente. Ten slotte besloot de Raad dat er aan de slot alinea van het Boskoopsche adres adh.esie zal worden betuigd, waarvan de nadere formuleering werd aan B. en W. Ook aan *t adres, om zoo mogelQk te verkrQgen de opheffing of minder scherpe toepassing van de invoerrechten, die thans in Duitschland worden geheven van hoornen en planten, zal door den Raad steun worden verleend. BQ Kon. besluit is met ingang van 1 Sept. 1906 benoemd: tot inspecteur der registratie van de eerste klasse in de 14e terdam) A. Van Drooge, thar van de tweede klasse bQ dat die divisie; BQ KoninklQk besluit is be noemd tot kantonrechter te Ridderkerk, Mr. J. D. van Ewfick. thans griffhr bQ het kantongerecht te Ridderkerk. BQ KoninklQk besluit is, met ingang van 16 Juli 1906, benoemd bQ het wapen der genie, bQ den staf van het wapen tot luitenant-kolonel, commandant in het 4de irenie-commandement, de majoor F. H. L. de WQs, van dien staf. - De luit-kolonel F. H. L. de WQs, van den staf der genie te ’s-Gravenhage, benoemd tot eommt. in het 4e genie-com- mandement, krQgt Arnhem tot standplaats. De voorzitter van de Tweede Kamer Jhr. Mr. J. Rofil, heeft zich VrQdag 1.1. voor een zestal weken naar het buiten- jand begeven. DQkgraaf en hoogheemraden van de „Krimpenerwaard” hebben aanbesteed 1. Het leveren en inmaken van twee paar eikenhouten sluisdeuren. Laagste in- schrQver A. van der Plaat te Hendrik-Ido- Ambacht, «fcor de som van f 4772. 2. Het 10 M. verlengen van een duiker door den IJseldQk. Laagste inschrQvor P. de Vos te Bergambacht, voor f 643. 3 Het onderhoud der knnstwegen van de opgeheven vervening, a. Timmer- en leer werk. Johs. Stuurman te Ammerstol voor f 224. b. Verfwerk, C. Kok te Ammerstol voor f 95. Aan de laagste inschrQvers is het werk gegund. Te Heerenveen, Witmarsum—Pingjum zQn sticht van de Internal* „Vrede-Tentoonstelling”. Naar men verneemt, heeft zich in Friesland een comité gevormd, dat con- sessie zal aanvragen voor den aanleg en exploitatie van een snoorlQn vanaf Stavoren, over Balk, Sloten, Heerenveen, GorredQk, Assen, naar de Duitsche grenzen om daar aan te sluiten aan de spoorbaan vau Mep pen naar Leer. De IJsel- en LekdQken te Krim pen- en Ouderkerk a/d IJsel, Krimpen a/d Lek en Nieuw-Lekkerland worden ongeveer een meter opgehoogd. De hei van Nieuw 1 polder, gelej en Noord, bouwen. Evenals vori „MaatechsppQ ■«oorwegen” tgegeven, irbindingei •-'sntiekaai w>t boekje r.:*» i eveneens m< goedgekeurd. z verder niets te verhandelen sloot de voorzitter de vergadering. Owdewnter, 9 Juli. BQ de eerw. z van het St. Franciscus geslicht alhier is komen aaovliegen eene postduif, op den ring om een der pooten gemerkt Z 75 28 en op de vleugels 108 R A. P., 228 L O. S., 61 F. E. S. De duif is voor den eigenaar aldaar verkrQgbaar. 'Pelsbrwek,9 Juli. Den heeren mevrouw Van Epen—Murray alhier werd, terwQI ze in ondertrouw waren, door ingezetenen een aardige verrassing bereid, lo alle stilte werd besloten een eerepoort op te richten; ’t gemeentebestuur stond op een desbetreffend verzoek welwillend de monumentale poort uit ‘t jaar '13 af de poort in’t bevrQdings- jaar te Polsbroek opirericht uit blQdschap over het vertrek der Franschen, tevens als hulde aan „Nederland’s Souverein”; eenige jongelieden boden zich aan dit gedenkstuk expresselQk voor deze gelegenheid te ver sieren; jonge maagden repten de noodige banden voor ’t maken van decoratief, en zoo kon weldra 't gevaarte overeind en in mekaar gezet worden, een werk, dat onder kundige leiding in *t nachtelQk uur tot stand gebracht werd. En den volgenden avoü aan *t werk en leverde talrQk aangebrachte vetgl lampions verlichte poort gezicht op. „Hulde aan het Bruidspaar!” stond in groote letters aan den eenen, „Heil ui” aan den anderen kant. Met deze hulde en dezen wenech stemde voorzeker de talrQke menigte in, die zich Donderdag avond voor *t dokters huis bewoog en bewonderende blikken wierp naar de poort, die daar stond om te ge tuigen van de achting, die men hier den gemeentegeneesheer en zQoe echtgenoote toedraagt. 'Palibra^k, 10 Juli. Gister-middag »er hooi het erf vao Den B. ia de last een eindje achterover waardoor eeu Qteren bout losschoot, weer oorzaak was dat hot vau twee wielen voorziene voorste gedeelte van den wagen losraakte, waarmee het paard het op een looped zette. Dj voerman, die de teugels had, trachtte het paard tot staan te op wien van toepai op de Kerkeraden alg. stemmen; IV. stemmen; V. verworpen VI. verworpen met algen De vergadering neeiu. volgende advies aan: De CL Verg, van Gouda adviseert het voorloopig aangenomen reglement op de Alg. Wed. Beurs niet vast te stellen, maar het volgende jaar aan do kerk een geheel nieuw reglement aan te bieden op den grondslag van perCentsgewQze heffing van bQdragen van de vaste traktementen en salarissen. Mocht dit advies niet aannemelQk geacht worden, dan maakt de Cl. Verg, hare be zwaren kenbaar: lo tegen de voorgestelde verhooging der bQ- dragen van de na 1 Jan 1907 in dienst getre den predikanten, waardoor deze onbilIQk en ongemotiveerd werden belast; 2o. tegen de bQdragen van hoogieeraar en Secretaris der Synode als niet in overeenstemming met hun salaris, vergeleken met die der predi kanten. Op voorstel van de ouderlingen van Gouda wordt aan de Synode verzocht een voorstel omtrent de Alg. Wed. Beurs in de toekomst alleen te doen behandelen door predikanten. Op 12 Aug. a.s. herdenkt Ds. A. H. de Klerck, predikant bQ de Ned. Herv. Gemeente Ie Ridderkerk, zQn 40 jarige evangelie-bediening. Ds. De Klerck, geboren in 1842, werd in 1866 candidaat in Gelder land, vestigde zich in hetzelfde jaar als predikant te Garderen, welke gemeente hQ in 1872 verwisselde met Lopik. In 1875 volgde bQ een beroep naar Neder Langbroek, in 1879 te Weesp en sedert 24 Oct. 1886 is hQ werkzaam in zQn tegen woordigestandplaats. De heer Joh. Jonker, cand. tot den H. D. te Alblasserdam, heeft een beroep ontvangen tot predikant der Ned. Herv. Gem. te Over- en Neder-Asselt. 'Anaiuerstol9 Juli. Onze vroegere dorpsgenoot, de heer P. Blanken Pzis be noemd tot baas molenaar der ccöperatieve malerQ te Ouderkerk a/d IJsel. ••Grwot-Ammers, 9 Juh. Iade VrQdag- ochtend gehouden vergadering van den Raad dezer gemeente waren van de 7 slechts W e I d e r e de desertie orde. I interpellant door den 1 maatregelen desertie tegen .„.■me werd j mee, doch op het punt door het paard mede- ■Tgedeelte en een aan den boom bekneld te raken, liet (lippen en sprong in 't water. eindelQk ge naar den naar den is, terug- "acht ,-rpen e i verder iet beblo. t onJ jiod

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1