GozoaMsiiaaiwIm. IK, BANK 1906. Zaterdag 14 Juli. N°. 2734. üfflciöBlfl Kennispvinoi). Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-ïïolland en Utrecht. i. 'EN, voort! ken, Wekkeri HOVEN, BUITENLAND. BINNENLAND. Gemeenteraad van Schoonhoven. in goederen daaruit Ier al hetgeen met >or het gebruik van i naar J. C. I >■11 a. een judei i commi of dat d oud II j. en S. uiter, oud I uur. van A. de Jong n uiterst ge wenscht! af voor vliegen en Schaanheve» Voorzitter, AN DEN BRAAK. |m, oud 78 j. M. echtgenoote van en Doema tot bestaat dadig mwoordigen ion. leele 0 Juni. aan, oud 31 j- en vier na. verooi in de genade i Burgen ’h. de F per, noei is be- ies ter heeft inge- Ella Muller, P. Brasser, B. den Har- W.L. j Lnl|t, A. van it van FEB. ike kertlag. Gemeente Schoonhoven. •zing der leeds heeft de l_o uniformen vei Sisowath niet ■OfflOÏEHHl COURANT. hebben e gasfabriel t to< vergadering ,.i. Zaterdag de handwerken den gemeen- tot aansluiting aan loot het openen van filter 3 De v Zooi der arr. r o. a. verot te Gouda, itenaar K. N., 24 j- wedei rmans, oud 5 m. m. - f. ’t Hoen, S. E. de Wet. - ilten enz., nadat de ergoten, herhaalde- M 1» >aar "imel wi „on h< prullai w hjj beeft toen met t mogelijkheid geopend de lucht weg kon, moeten werken mei ischien zóó hard f, om die n Juni. van T. de Ruiter van J. van Dam orgeateld om een innen ten noorden ik, dat daarvan UiTOAVK van S. W. N. VAN NOOTÈN ra Schoonhoven. op te zeggen- in het voorst. De voorzitter leden he. De heer G. eens willen p* 3 bronnen gaat om wanneer h( de vrijheid U en aangaat, o verzamelingen Ier vail in de onmid< 1 woninj tavini mot schc tarrnee L 3rd was. Eigen- i van al de feesten iwath niet door Jo-China betaald Glesen-Oadekerk12 Juli. Het paardje van den heer J. van 't H. stond -- >r een karretje voor de woning, den eigenaar. ‘"J genomen. Vi tend rijtuig schrikte het mej. G. en J. Van A. Siz< ANTOFFELS, kantra, oud 29 j. 5 j. Door igen, waarvan één een de vlam wierp, werd was de aangerichte rin. lidlusteloosheid of onderzoek instellen, itste belang is voor f. Van 1-30 Juni. d. van E. v. d. g. Wilhelmina, n A. v. d. Poel. J. van Leeuwen en lina, d. van A. van Adriana, d. van M. lit. Jan, z, van Neeltje, d. van J.C.' iaan. en J. van Herk. Sleiswjjk) en M. E. en J. Opschoor. eene com- i jubileum, asterveld, A. A. Smit, J. H. Sanders, A. Burggn kamp, C. F. A. Milders, Ra. Ja. Ja. Slecht, H. W. Wa de Wilde, Aa. Ga. Ca. van L Beszelsen. water en tusschen kozakken iaire betoogers hevig .at partij koos voor raak had gehouden, met de blanke Toon later met steenen werd ge- ';ken van de vuur- In Batoem dreigt i ty>boH«.) I. dw, towahem, het t nauwgezetheid de BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schoonhoven brengen ter kennis van wien het aangaat, dat binnen driemaal 24 uren na heden verzamelingen van mest en ander vall in de onmiddellijke nabij heid van woningen of erven, of waar die zich ook bevinden, opgeruimd en onschadelijk gemaakt moeten worden; sleaten gerei nigd of schoongemaakt, en epen beer* patten geruimd moeten worden Herinneren met nadruk aan de bepalingen, houdende verbod om in de wateren en slooten vail van welken aard ook te werpen, of bleed of ander dierlijk af val, of faecaliën af te voeren langs de goten alsmede aan de bepalingen betreffende het schrobben van straten; Verbieden het waaachen van glazen, van vaatwerk en van andere voorwerpen van huiselijk gebruik met gracht- of sloot water; en het verkoopen van melk uit perceelen waar eene besmettelijke ziekte heerscht Stellen tijdelijk water alt leiding aan de politiewacht woningen der gemeente beambte) TERWAAL, Halve Maan; C. ScheluwebrugJ.VANGEELEN en P. VAN DER HEK tic verkrUgbaar mogenden, wier woni leiding der gei aan diezelfde entzmettingai rereiscbt, gratia edikant bjj ko. ..ain, hoopt 3 te vieren ibtsbediening, voor imenv»lJend« met r.ijn leid te Amsterdam. dus 1833, werd de heer i de theologie in 1856. Hij was achtereenvolgens predikant te De L'er van 1856—1859; te Vlissingen van 1859-1862; te Giesendam van 1861-1864; te Kampen van 1864—1873; te Zwolle van 1873—1881en te Amsterdam van 14 Au gustus 1881 tot heden. Ds. Gispen is verscheidene jaren redacteur geweest van „de Bazuin”. Er heeft zich te Amsterdam e“ missie gevormd voor dit gouden ji onder voorzitterschap van Prof. Bies van de Vrije Universiteit. gespannen voor-- wachtende op den eigenaar. Een knaap had reeds plaats genomen. Van een voorbij komend rijtuig schrikte het dier en ging et* vandoor zonder dat het den knaap mogelgk was het tot staan te brengen. De wed. Brandwgk, ziende het gevaar waarin het jongetje verkeerde, liep moedig voor het wild vluchtende dier en bracht het tot staan, waardoor zeer zeker groote onheilen voor komen werden. Hendrlk>Id«*Ambacht, 12 Juli. Voor het voorbereidend militair onderricht in deze gemeente hebben zich 28 jongelieden aangemeld. Leerdam, 11 Juli. De collecten voor de alhier op te richten school met den Bijbel, uitgaande van den kerkeraad der Ned. Herv. Gem,, heeft gedurende de maand Juoi ruim f 28 opbracht. Maandag hebben een achttal werklieden der glasfabriek „Leerdam”, z. g. farizeeërs, die het gemaakte glaswerk door de „Laars”, een koeloven, vervoeren, het werk gestaakt, daar hun geld werd ingehouden, waarop zjj recht meenden te hebben. Deze staking werkt zeer belemmerend op den gang overige werkzaamheden. De politie is ste in de nabijheid der fabriek. Nleawerbrug, 12 Juli. Zaterdag avond ontstond in de herberg van P. V. alhier een begin van brand. Een kram in den zolder waaraan de petroleumlamp hing, schoot los, waardoor de brandende lamp op het biljart viel en het kleed daarvan in lichtelaaie zette. Door bet krachtig optreden der aanwezigen, waarvan één hoeveelheid melk in de erger voorkomen en schade befrekkeffjk klei_. 'Oud- Alblas, 11 Juli. Door den teraad alhier ia besloten het algemeen verkeer dc een telefoonkantoor. De heer C. de Klujjver, brievengaarder alhier, is benoemd tot telefoonhouder. ’Ouderkerk a/d IJ gel, 11 Juli, In de gewone kwartaals-vergadering van de vereeniging „Werkmanszorg, op 9 dezer gehouden, werd door den penningmeester weder verslag uitgebracht. Hieruit bleek, dat gedurende het 2e kwartaal ontvangen was f 213,15 en uitgegeven f 219,16, zoodat het tjjdvak een voordeelig slot opleverde van f 3,99 en de kasgelden in het geheei gestegen zjjn tot f 1895,95. De rekening werd accoord bevonden, terwjjl 5 personen als lid werden ingeschreven. Naar men verneemt heeft mej. N. van Danraan eervol ontslav eevraafl-d uit h/jre betrekking van gemeente-vroed vrouw alhier, die door haar gedurende eenige jaren tot algeineene tevredenheid is vervuld. Papendccht, 11 Juli. De heer J Schip- r, ambtenaar ter secretarie alhier, imd tegen 1 Augustus als commit secretarie te Veenendaal (U.) ’Neliellulueu, 11 Juli. Dat er door de berijders van auto’s weinig acht geslagen wordt op de waarschuwingsborden, bleek Dmsdag-morgen alhier. Op den weg, die hier zeer smal is, reden, alhoewel een ver boden sein is geplaatst, twee heeren met de auto. Toen ze even wachtten op een rijtuig, om elkaar te passeeren, was toevallig de gemeente-veldwachter juist daar, die tegen hen proces-verbaal opmaakte. Aan het liulppostkantoor alhier is in het eerste half jaar 1906 in de Rjjksnost- spaarbank ingelegd een bedrag van f 1717,00, verdeeld over 27 inlagen, en terugbetaald f 363 75. Huurder,] 12 Juli. In de i van den gemeenteraad van j.l 7 Juli is tot onderwijzeres in de L benoemd mej. M. van Duuren. Door plaatsgebrek hebben h.h. kerk voogden der Ned. Herv. Kerk de plaatsen op de gaanderg. welke verscheidene jaren buiten dienst gesteld waren, nu verhuurd. Ook is de kerk voorzien van nieuwe gor dijnen voor de ramen en loopers in de paden. lit de water rat en aan de ‘in (4. WES- WITZIER GEELEN, Hoogedfjk Havenstraat) gra- voor on en min ver- woning niet aan de water- imeente is aangesloten: terwijl personen zuiverings- en -;smtddelen, voor zoover rereischt, gratia verstrekt zullen worden. Schoonhoven, 10 Juli 1906. VAN SLOTEN. De Secretaris, A. R. VEENSTRA. endorst, oud lij. weduwe van M. d 81 j., echtgenoot Verhoog, oud 73 j.. r. H. Heuvelman, i G. Jongebreur. 10 Juni. an Thomas, z. van erker. Hulbertje im en M. v. Vliet. H. G. v. Harten Villem Jan, z. van lolland. Teunis, L. C. v. d. Heeden. Br, oud 25 j. (won. I, oud 14 j. hoorn, oud 71 j., kbaik. 1-30 Juni. z. van G. A. de ik. Jan Teunis, loodnat. Maaike, au Wijngaarden. bufier en M. van A. Schutte en A. vau M. Brandwijk jeltje, d. van W. Linden, Pietje, b Jong. Maaike, P. Boer. - Dim I. Bonten en J.W. van J. dp Koning lem, z. van A. <1® als De Raa< dat men Nu stc_. en Weth. gaan noordkant, achter slaan en w(j vleien ons, makkeljjker door hoveling tot dusver het geval was Ik heb misschien heer Valk zeide, dat meter diep kwam, dus 2 meter die; De heer J. W. Valk: Ik zei 2 meter langer kwam. voorzitter: O, dan had ik misverstaan. _.ïals de heeren weten, beeft er een bacteriologisch en scheikundig onderzoek in 1904 plaats gehad en is er toen uitgemaakt, dat het ijzergehalte van het water was 19 mG. per Liter. Het uitzicht is dus niet ongunstig; die kwestie van het ont(jzeren bespreken we niet en we hopen in lang niet, maar daarom hoop blgkt soms (jdel te zgn. Ik zal nu het voorstel voor die 4e bron in rondvraag brengen. Wordt aangenomen met algem. stemmen. De voorzitterAan de orde is een voorstel van Burg, en Weth. tot on bewoonbaar ver klaring van 7 woningen, luidende: Bg missive van 13 Juoi 1906, no. 112, zgn door de Gezondheidscommissie, die haren zetel hier ter stede heeft, de woningen staande in de Uitdragerstraat B no. 94, 95, 96 en 97. in de Appelstraat B 148 en 209 en in de Koestraat B 173 als ongeschikt ter bewoning aangenomen, met verzoek hier omtrent eene beslissing van uw college uit Tot de 3e klasse: F. F. Hartwich. Tot de 4e klasee: H. M. van Dijk. Aan het Gymnasium te Gorin' cbem zjjn bevorderd van de le naar de le klasse: M Stufkens, H. Meijer, J. Roth, mej. M. Braber en mej. E. E. Poels; voorwaardelfjk: J. Kerkhoven, J. A. Goed- bloed, L. Poels en H. Snoek. Van de 2e naar de 3e klasse: Mej. J. v. d. Kaaden en mej. H. Reumer. Van de 8e naar de 4e klasse: N. Stufkens, G. v. d. Kaaden. J. Bosch, E. van Asch Jansen. i de 5e naar de 6e klasse: A. Blankere, izoo en J. C. Scbarp de Visser; voorwaardelfjk: H. Reumer. Na gehouden examen zgn aan de Hoogere Burgerschool te Gorinchem be vorderd tot de 2de klasse: Jo Burgers, Grietje Hjjmans, D. van Bergeik. A. Bos, H. W. A. Donker. H. J. de Dreu, B. den tog, M. A. C. Herman, H Hubregtse, Koster, L. E. J. van Kujjk, C. van P. van Popta, H. A. Ravenswaaty, C. 2 Staveren. Tot de 3de klasse onvoorwaardeftjk: Christina Burgers. M. H. Allot. C. Bagger man, C. Th. de Bie, M. van den Houten, J. J. Jagtenberg, J. H. v. Cennep Ltthre, F. A. van Seters, J. van Straaten, J. de Vos; voorwaardelyk: J. L. F. Hertstein en J. Kif j •'s. Tot de 4de klasse onvoorwaardelfik: mrj. W. A. M. Kalkman, mej M. J. D. Ophorst, mej. W. M. Poels, mej J. C Wisboom, C. A. van Bergeijk, J. de Bie, A. H. de Dreu, H. Driessen, H F. Muller, J. J. Nieuwendjjk, A. van Steenis, A. B. de Stigter. J. B. de Vries; voorwaardel|jk; B. K. T. Visscber. Tof de 5de klasse onvoorwaardeljjk mej. H. E. J. H. C Bechger, mej. Th. A. M. Driessen, mej. A. Hertstein, mej. E. E. Poels, mej. A. Wisboom, J. C. van Andel, B. G. de Groot, P. J. Houberg, Ch. Hjjmans, G. Knjjfi, J. A. Putto. G. v. Staveren, H. Strang, A. C. Uljee, Th. A. Uljee; voor- waardelfjk: mej. Ph. C. Elshout. Ds. K. E. van Griethuysen Hz. te Giesendam en Neder-Hardingsveld is be roepen bg de Ned. Hervormde Gemeente te Meeuwen. Ds. J. G. Dekking te Monster is beroepen bij de Ned. Hervormde Gemeente te Genemuiden. Ds. W. H. Gispen, pre de Geref. Gemeente te Amsterdai dit jaar het zeldzame jubileum van z|jne 50jarige ambtsbediei hom ongeveer aai- 25jarige werkzaamhi Geboren 27 August Gispen candidaat in was achtereenvol., van 1856—1859; gebracht, waar Z. M. den jongen Koning Haakon en Koningin Maud allerhartelijkst begroette. Keizer Wilhelm was gekleed in de tenue der Noorsche Marine en benoemde aan ’t afscheidsdiner Koning Haakon tot admiraal d ia suite van de Duitsche vloot. Keizer Wilhelm, zoo meldt de Belgische berichtgever van „Daily Mail", heeft, vóór hjj zgn Noorsche reis aanvaardde, last ge geven dat alle staatsambtenaren de grootste vriendschappelijke welwillendheid jegens Engelaad moeten betrachten. In de Engelsche stad Birmingham is dezer dagen een groot feest gevierd ter eere vau den 70sten verjaardag van Birmingham's eersten burger, Chamberlain. Optochten en illuminatie, eerebogen en versieringen van iederen aard geven het duidelijk bewijs in hoe hoog aanzien Chamberlain in zgn vaderstad staat aangeschreven. Doch ook elders werd hjj gevierd. De „Westminster Gazette” geeft een teekening van Chamber- lain, op de bekende wgze afgebeeld met den monocle in het rechteroog, terwjjl John Bull hem harteljjk de hand schudt. Onder de teekening leest men: „Ik hou niet altgd van je politiek, Cham berlain, maar je bent een fiinke vechtersbaas en daarom: nog vele jaren na dezen!" De goede verstandhouding tusschen Enge land en Frankrijk wordt bevestigd door het bericht, dat er een plan gevormd is om het volgende jaar in Londen een Engelsch- Fransche tentoonstelling te houden. In Frankrjjk vertoeft nog steeds de Koning van de Fransche kolonie Indo-China. Op allerlei manier tracht men den Koning het verblijf in Frankrijk aangenaam te maken, lu Par|js werd hg feestelijk onthaald en J regeering hem en zgn gevolg nieuwe n verschaft, waarmee Koning Sisowath niet weinig vereer*1 aardig is het dat de kosten ter eere van Koning Sisov Frankrijk maar door Indi worden. De reizen en al wat er mee in verband staat hebben nu reeds gekost (de Koning heeft een gevolg van 170 personen) de aan zienlijke som van 700.000 francs en men verwacht dat het totaal der onkosten een tnillioen zal bedragen. Ook te Nancy, waar men eerst niet veel met het bezoek op had, is de Koning schit terend ontvangen. Het Hof van Cassatie te Parijs heeft gisteren het vonnis van den krijgsraad te Rennes tegen Dreyfus vernietigd, zonder verwijzing naar een anderen krijgsraad. In de omgeving van Valencia, in Spanje, is det oogst over geheele landstreken ver nield door een geweldigen hagelslag. De korrels hadden de grootte van oranjeappels, zoodat zelfs de daken werden ingeslagen en de menschen in de kelders vluchtten. Vijf tig personen werden gedood. Er heerscht groote ellende en hulp aan de geteisterde streek is dringend noodig. Uit Brazilië komt een opstand bericht. In den staat Mato Grosso, zoo meldt een telegram uit Rio, hebben opstandelingen de hoofdstad Sezet en den Gouverneur-Presi- dent kolonel Alves de Barros vermoord. Op zijn buitengoed bg Berlijn is de gene raal majoor Jacob Meckel overleden, bekend als organisator van het Japanuche leger. Bij de rouwplechtigheid was onder de kran sen ook e«n groote lauwerkrans van „Het Keizerlijke Japausche leger”. De Japansche Gezant met zijn attaché en vele Japansche officieren waren bjj den rouwdienst tegen woordig. wezige rente en verder uit de gewone middelen." Verlangt de voorzitter van de bedrijven het woord daarover? De heer J. W. Valk: Ik heb er niets -nn; het is zoo duidelijk mogelijk rstel aangegeven. >orzitter: Wenscht een van de andere iet woord? G. J. Niekerk: Ik zou eerst nog probeeren, of het niet met lat. Het voorstel is ook maar, oet noodig mocht blijken dan de vrijheid te hebben nog een bron te slaan. De heer J. W. Valk: U weet, we hebben een bron onder handen, die verbeterd zal worden. De commissie zal trachten het filter, dat 7 M. lang is, tot 9 M. te brengen, wellicht krjjgen we dan ook daardoor meer water. Mocht dat het geval zgn en dat we dan met die 2 andere bronnen genoeg water hebben, dan kunnen we het voorloopig staken en anders zullen we achter den toren nog een bron zoeken, maar de meer derheid van de commissie deelt dat gevoelen niet, de uitkomst zal het leeren. Desniet tegenstaande vraagt de commissie verlof voor f 1500 wanneer het noodig is en ook wat in reserve staat en dat uit eigen mid delen te doen. De heer P. van Sonsbeek: Ik zou zeggen, er is m(j een steen van het hart gevallen na het zeggen van den heer Valk in onze vergadering toen hij sprak van een leening van f 30000; nu komen we misschien klaar met f 1500. Indertijd is door mjj vooi proef te nemen voor de bron van den toren, nu hoor i. nota is genomen. Maar nu wenschte ik nog te vragen of er indertijd geheveld is uit de buitendijksche bronnen, ja of neen. De een zegt er is nooit, de ander zegt er is geheveld. Om dat vraag, stuk uit m(jn hoofd te doen verdwijnen, zou ik van den voorzitter van de commissie van bijstand eens willen weten of dat het geval is, ja of neen. De heer J. W. Valk: Toen onze water toren gebouwd is en in exploitatie gebracht, toen is duidelijk laten zien dat feitelfjk hevelen mogeitfk was. Het is u bekend, dat ik er wel bg durf komen en dat ik er zelfs een vuil pak bij heb opgeloonen bij bet onderzoek. Ik heb willen zien, of er werkelijk zohder pompen water kwam en dat heb ik meermalen gezien. Later ging het met behulp van een centri fugaal die moest de behulpzame hand bieden. En toen ook bleek, dat de centrifugaal niet ge noeg water verschafte, heeft de heer Mak ge zegd, weg met dat ding, ik zet een pomp op de Dronnen en zoouoenue worut er gepompt op de bronnen en dat water gaat zoo de stad in. Dus onze reinwaterkelder doet beelemaal geen dienst. Daarom heb ik gezegd, dat we op ’t oogenblik abnormaal werken. Ik ben blij dat de heer Van Sonsbeek er mede kwam. Ik hoop natuurlijk, dat wé na die uitgaaf zullen kunnen hevelen zonder er kracht op te zettten en ik hoop ook dat het water zóó zal zijn, dat we niet behoeven te filtreeren. Een leening had ik de vorige vergadering wel op 't oog, maar dat kan nog wel een reeks van jaren zoo doorgaan. De heer P. van Sonsheek: Ik moet even den Raad bekend maken, dat ik daar uit den mond van den heer Valk vernam dat er nooit geheveld wordt, want wanneer men een pomp er op set, dan hevelt men niet. Hevelen is een zeer natuurlijke beweging. De voorzitter: Dat is niet geheel juist. Er is wel degelfjk geheveld en er is tot den treure toe hier over gesproken, maar toen bet hevelen niet voldoende, water opbracht, is men gaan helpen met een centrifugaal. Eerst werd daarvoor voor f 700 aan gas verbruikt en thans reeds voor f 1400, zóó krachtig moet men helpen. De luchttrommel, die zich in de kruin van den djjk bevindt, was na 2V« jaar totaal on bruikbaar; er was gebleken, dat er een oude trommel was ingezet, die veel geld had gekost. Toen heeft de directeur gezegd: weg met die prullaria, en wg hebben dat goedgevonden, en hjj beeft toen met een kleine inventie de mogelijkheid geopend binnen den toren, dat de lucht weg kon, maar we hebben harder moeten werken met de motor en er is misschien zóó hard gewerkt, dat we hebben geholpen om die buizen stuk te maken, ze helpen verstoppen. Hoe bet is en niet en is, we hebben in 1903 en *04 gezocht naar een plaats om een andere bron te krjjgen en die is gevonden. Er is toen ook van deze plaats gewaarschuwd en gezegd: denk, dat we voor een water leiding noodig hebben een reservebron even- voor de gasfabriek een reserve-oven. ld heeft toen niet gewild en ik hoop, i nu wel wil. telt de Commissie voor en Burg, daarin meê, om aan den den toren, een bron te ""1, dat het water ge- □..jg zal inkomen dan was. misverstaan toen dn die derde bron op 9 sper dan nu. eide, dat de Gouda, 12 Juli. Naar aanleiding van een door tusschenkomst van den medisch adviseur bjj de arbeidsinspectie gedaan aanzoek van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, stellen Burg, en Weth. dezer ge meente don Raad voor, hen te machtigen voor rekening van het rjjk een cursus in verbandleer in een der lokalen van de ge meente te openen, ten behoeve van werk lieden, die onderricht wenschen te ontvangen in het verleenen van eerste hulp bjj on gelukken. Met bet oog op de vele fabrieken, welke in deze gemeente gevonden worden en waar het voorkomen van ongelukken niet is uit gesloten, ondanks de uitmuntende voorzorgs maatregelen die getroffen worden, komt het Burg, en Weth. voor, dat de Raad aan de oprichting van zoodanigen cursus gaarne zal medewerken, te meer daar de daaraan verbonden kosten voor rekening van het rjjk worden genomen. Bjj het te Rotterdam gehouden eind examen van den tweejarigen handelscursus werd o. a. een diploma van den 3den graad behaald door P. C. J. Goedewaagen en G. L. Lnngeraar, beiden alhier. Gorlncliem, 11 Juli. Bjj den schiet wedstrijd op Ockenburgh bjj Loosduinen werd de groene lauwerkrans voor 35 p. in den hoofd korpswedstrjjd o. a. behaald door den beer C. J. Sand vliet, alhier, met 39 p. Bodegraven, 12 Juli. M’.andag-avond is bjj het leeren fiitsrjjden de heer K zoo danig gevallen, dat zjjn arm uit de kom was. Naar men zegt konden twee doktoren den arm niet in zjjn gewonen stand terugbrengen en werd de heer K. naar het Ziekenhuis te Leiden vervoerd om behandeld te worden, vanwaar hjj Dinsdag middag is teruggekeerd. Bankoop, 11 Juli. Een gezelschap Engelsche kweekers heeft Zaterdag 1.1. onze kweekerjjen bezocht. Te Gouda per trein gekomen, zjjn zjj van daar per boot naar Boskoop gegaan, alwaar zjj werden afge wacht door den heer Alberts, boomkweeker, die hen verder rondleidde. Eenige personen gingen visschen en liepen een grasland af. Zonder dat men het zien kon, lag in het gras verborgen een zeis, waaraan een dezer personen zich zoo verwondde, dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen en hjj niet kan. werken Gleneu-Nleuwkerk, 12 Ju’i. Dinsdag avond heerschte er achter den Gieseoburcht groote drukte. De jjmker Schellekens uit Riel maakte zjj o korven gereed tot *t ver- I voer naar de heide, 't Weer was daartoe niet zeer gunstig. De drukkende warmte deed vele bjjen in lindeboomen overnachten daardoor is de jjmker genoodzaakt geweest te vertrekken, honderden njjvere bjjfjes achterlatende. Per trein zjjn de korven naar *t Zuiden van Noord-Brabant vervoerd, zoodat Woensdag-morgen de insecten reeds heel vroeg weer uit konden vliegen om honing te verzamelen. Overaickt. Raaland. Voor het marinegerechtshof in Kroonstadt is bet proces behandeld tegen Admiraal Rodjestvensky, den bekenden ongelukkigen aanvoerder van de Russische vloot in den oorlog met Japag. De admiraal was zoo van zjjn schuld bewust, dat hjj den krjjgsraad om de zwaarste straf, den dood, verzocht. Zgn verdediger evenwel betoogde dat niet hjj de schuldige was, doch dat de twee schuldigen niet terecht stonden, maar zich in volle vrjjheid bevonden en zelfs bevorderd werden. De thans beschul digden, zeide hjj, waren slechts slachtoffers van den ongelukkigen oorlog. De krjjgsraad sprak den Admiraal vrjj en ook de overige beschuldigde officieren, op vier na. Die vier werden tot den kogel veroordeeld, maar de krjjgsraad beval hen J des Keizers aan. Uit verschillende deelen van het Russische rjjk komen berichten over onlusten of dreigende opstanden. In Tam bof brak weer een oproer uit onder een cavalerie-regiment. In Kief is een bataljon van bet Odessa- regiment aan het muiten geslagen wegens de slechte voeding en de dwingeland)) van den bevelhebber. Te St.-Petersburg is en politie en revolutionnai.» gevochten. Het volk, dat een officier, die een toesprak, gooide met steenen en moest sabel uiteengedreven worden, ook uit de vensters worpen, moesten de kozakkt wapenen gebruik maken. L weer een opstand. Ia Moskou zjjn op 't oogenblik nog 20.000 stakers. In Polen woelt het overal. Daar heeft de revolutionnaire partfi besloten, dat, zoo de staat van beleg niet wordt opgeheven en de doodstraf niet wordt afgeschaft volgens het besluit van de Doema, de politie te Warschau tot den laalsten man zal worden vermoord. Het is geen dreigement in de lucht, maar bittere ernst. De moorden gaan voort. Zeventien officieren van politie, hun beurt niet afwachtende, hebben ontslag genomen. De afschaffing van de doodstraf is in- tusschen lang niet zeker. De Rjjksraad verklaarde zich er tegen, zoodat daarmede het wetsontwerp van de Doema wordt bestreden. De Russische Minister van Binnenland- sche Zaken doet al zjjn best om met de volksvertegenwoordigers op een goeden voet te komen. Hjj bleef in de laatste dagen de geheele zitting bjjwonen en hjj onderhield zich in de pauze in de wandel gangen en bfj het buff-rt met verschillende afgevaardigden en journalisten. Toch, daarover is men het vrjj wel eens, moet bet, vroeg of laat tusschen Regeering ma tot een botsing komen. Bjj velen de vrees dat de Doema nog geweld dadig opgeheven zou worden. Dit gevoelen wordt bevestigd door de „Daily Telegraph", wier vertegenwoordiger te Petersburg een gesprek had met een Russisch Minister. Deze zeide, dat de omwenteling wezenljjk niet zoo sterk iszjj Ijjkt *t slechts, omdat de Regeering zwak is. Generaal Trepoff, de gevreesde man in Rusland, moet zich in een intervieuw ook over den toestand hebben uitgelaten. Hjj prees de Ministers, vooral Minister Goremykin, „die," zoo, zeide hjj „eiken dag in de Doema moet zitten om de politieke aanvallen af te slaan." Dat de Czaar en de Ministers naar zjjn pjjpen zouden dansen, noemde Trepoff groote nonsens, waarmee de boeren bedot worden, om ze in den waan te brengen dat de Ministers zwakkelingen zjjn. O® DaAtoche Keizer heeft plotseling zjjn voorgenomen bezoek aan het Noorsche Hof De directeur C. G. A. Janssen is dd. 16 Juli ontheven van hel beheer van bet post- en telegraafkantoor te Vianen en geplaatst te Amsterdam (postkantoor). Naar „het V a d.” verneemt, is Dr. A. Kuyper benoemd tot ridder Groot kruis van de Christus-orde Van Portugal. In den Dinsdag j.l. gehouden vergadering van den polder de Banne van Gorinchem en Kwakernaat is besloten tot de oprichting van een stoomgemaal. Tot leden der commissie belast met de uitvoering van dit besluit zjjn benoemd de leden van het polderbestuur, benevens de heeren M. F. Boonzajer. Mr V. G. A. Boll en J. van Oosterwjjk, allen te Gorinchem. In de op Dinsdag j.l. gehouden zitting der arr. rechtbank te Rotterdam werden o. a. veroordeeld: P. V., 21 jaar, schipper te Gouda, wegens mishandeling van een ambtenaar tot 7 dagen gevangenisstraf; C. K. N., 24 jaar, vroeger te Lekkerkerk, wegens wederspannigheid tot een maand gevangenisstraf. Vrijgesproken werd C. D57 jaar, thans knecht aan de gasfabriek te Gouda, vroeger brandersknecht te Schiedam, beklaagd ge weest van het doen van eene onware opgave ter zake van een hem overkomen ongeval aan den agent van de Rjjksverzekerings- bank aldaar. De Imperator Germanicus, do heer H. B Verloren van Themaat, de hoofd persoon bjj de lustrumfeesten te Utrecht, heeft f 1000 doen toekomen aan den burge meester van Utrecht voor de rdgemeene armen van die gemeente. De afdeeling „Volksonderwijs" te GiesendamHardingsveld zal zich tot den Raad dezer gemeenten wenden met het verzoek schoolvergaderingen in te voeren. Naar men verneemt zal de afdeeling van het N. O. G. een adres van adhaesie zenden. Bjj het toelatingsexamen voor de Rgks Hoogere burgerschool te Gouda zjjn van 8 caodidaten 2 toegelaten tot de le klasse, n.l. J. A. Pateer en A. E. F. Graswinckel (voorw.) Voorts zjjn nog zonder examen toegelaten Tot de le klasse: C. ScbA-iikes, J. M. vaa der Stam, J. L. v. Ejjk. J. F. Kahle, E. C J. van der Horst, J. A. de Priester, J. v. Dantzig, Hoogzand, H. K. Kruisheer, W. F. P. Ca. Ja. Cremer, I. J. van Leeuwen, Sanders, A. Burggraaf, Nelly Beeken- I F. A. Milders, J. J. Montjjn, Vagenaar, Eth. Aa. Ejjk, Nelly La. Ei. Vergadering op Woensdag 4 Juli 1906, n. m. 2 uur. (Vervolg van No. 2733.) De voorzitter: Aan de orde is het voor stel tot uitbreiding «au de waterleiding met een 4de bron, luidende: „In de beide laatste vergaderingen van uw college is de aandacht gevestigd op den toestand, waarin de waterleiding zich be vindt. Daarbjj is het in de laatste weken meermalen voorgekomen, dat niet in de be hoefte aan water kon worden voorzien. De commissie voor de bedrjjven naar aanleiding daarvan een onderzoek steld naar den stand der bronnen. Daarbjj is gebleken, dat, ofschoon eenige herstelling moest worden aangebracht, de watertoren weinig minder is dan bjj den aanvang, maar dat door de toenemende stjjging van het waterverbruik, de bronnen niet geregeld in de behoefte zullen kunnen voorzien. Bjj brand en andere onverhoopte omstandigheden zal het onmogeljjk zjjn vol doende water aan te voeren. Daarom is de commissie van oordeel dat het gewenscht zal zjjn, het aantal bronnen met een te vermeerderen, en die te doen horen achter den toren in de kweekerg. Bjj eene vroegere boring is gebleken dat daar water van bjjzondere hoedanigheid wordt gevonden. Ook zal het dan mogeljjk zjjo en zulks door den stand vaa het maaiveld in verband met de water bedde* dat het water zonder hulpmiddelen in den kelder vloeit. Wordt dat verkregen, dan zal de watertoevoer niet altjjd door middel van de oude bronnen behoeven te geschieden (en zullen deze dan af en toe kunnen rusten, wat zeer bevorderlijk zal zjjn). De kosten van het boren van een 61e bron met inbegrip van alle bijkomende werken worden begroot op f 11)00, die de commissie voorstelt te bestrijden uit de reserve en verder uit de gewone middelen. Ons met de zienswfjze van de commiiisie vereenigende, hebben wjj de eer, u voor tie stellen tot het doen boren van een 61e bron, achter den toren in de kweekerjj en de, kosten daarvan te bestrjjden uit de aan- ien ehol] ze bet r aanleidinf len medisch tectie gt i Landboui Burg, en tad voor, van het rjjk een cure een der lokalen van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1