1906. Woensdag 18 Juli. N°. 2735. OfflciëoiB KBnni8£8mm. Gemeente Schoonhoven. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht, Besmetlelijke Ziekte. ONDERZOEK in zake besmetteljjke ziekte. B1HIBILABD. BU1TEHLASD. 4 de Czaar wisselden t aai *ake school uropa liren voll zich ir, ni he M. te uuiversiteit te Stet >ol te Zevenhuizen, olging; P. v. R. J. B. te met dag lastf beet iken. t de I I le 2b 3e ±3 B. ilitie f 8, de Verf irig met het verieeneu tot s zoo teken jg de van rerd, de ;e man, elasterd •gmeester leeft aan- De BURGEMEESTER van Schoonhoven maakt bekend dat de besmetteiyke ziekte febris lyphoïdea in de gemeente epidemisch voorkomt. Schoonhoven, 17 Juli 1906. VAN SLOTEN. te St. Jacobus- 4 en worden geregeld ider deze innen be- w- een ver- te houden, by wien de politie Aa. van G. W. G. W. i Uitgave van S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. teeken door namens een Nederland. H. M. en Z. K. II. verlieten daai feestterrein, maakte voornaamste wtyken aan het Gemeentemuseum -waar de aldaar g ling van kunstwt diens belanf met vele gaven bewcó llïitjn onbe- iwachter C. jegde »vvm opge- 1 veld- i beleedigende legtdjoveudien pL lekende beklaag- SGHOOHHOVENSCHE (MMT. onder la. U. L. O. te irwgzer aan de loofd de heer brengt ter kennis van hen, 2_’. hy in loco zal o.’ is gegeven aan de krat geschreven maatregelen besmetteiyke ziekte. Schoonhoven, 16 Juli 1906. VAN SLOTEN. De BURGEMEESTER van Schoonhoven brengt ter kennis van hen, wien het aangaat, dat hy in loco zal onderzoeken of gevolg ichtens de Wet voor- i tot beteugeling van By Kon. besluit van 13 dezer zyn in de orde van Oranje-Nassau benoemd: a. tot commandeur, Mr. N de Ridder, burgemeester van Leiden, eere-voorzitter van de Leidsche Rembrandt commissie; b. tot officier, Mr. J. C. O vervoorde, voor zitter van de Leidsche Rembrandt commissie te Leiden; c. tot riddert Dr. W. Mirtln, MCretiri. na de Leidsche staande uit prys verguld zilveren medaille, id. Fantasie id. id. id. zilveren medaille. id. bronzen id. Als eereprjjzen: ledaille, uitgeloofd door ing „Gorcum”. medaille, uitgeloofd door Lena, 16 Juli. De heer S. D. i alhier is benoemd tot onder- I. te ’s-Graveuhage. 16 Juli. Di v ir zal gehouden er, die, geiyk men weet, ge- thullingen te zullen doen, die Dreyfus bewyzen zouden, had -aren in de vergaderingen •**“-. Hy is lid van den „jor den afgevaardigde '1 als: „de smeerlap, die Ook De Pressensé viel vroeger Dreyfus beschul- aan. De heer Pugliesi Conti op de Regeering die het Jet beleedigen, waarop de taris Sarraut, die vlak bjj hem een slag in 't aangezicht gaf. .v.-en wilden nu elkander te lyf; er (den nieuwe vechtpartyen en bet rumoer I zóó groot, dat President Brisson door zyn hoed de vergadering heropenen der vergadering een motie voor vonnis gebrandmerkte oisdeffre, Gonse enz. te Regeering aanvaardde de Kamer .UJ aan, J. V., echt- i, vrijspraak, uggave van het jenever- (de; W. F. K. te Gouda, vernietiging der der drie glaasjes na de uit* Dreyfus te en tevens Dreyfus jade- adv. wen satieberot Uitspra In der Reet schenen D. B., 36 Cipelle a/d IJsel. ling op den 2den Juni Jongste, v tegen het Eisch 14 dagen Up 25 Mei bevond zich H. S57 jaar, vrachtrjjdersknecht te Nieuwerkerk a/d IJsel, met zgu wagen te Capehe a/d IJsel, dien hg gedurende een minuut of vgf”‘~ ’K- heerd had laten staan. De veldv.„_ J. Laman had toen beklaagde op dg geplet overtreding gewezen. Deze was toeu o stoven en bad zoowel Laman als den wachter W. De Kuegt eeoige woorden toegevoegd en de Knt_ tegen borst en schouder gestompC De beleedigende woorden bekende beklaag de gebezigd te hebben; gestompt had hg echter niet. Voor beide feiten werd 7 dagen gevange nisstraf geëischt. Uitspraak Maandag half twee. Bjj vonnis, uitgesproken door de Arrondissements Rechtbank te Tiel d.d. 12 Juli I960, is \V. J. K. te Leerdam, wegens mishandeling, veroordeeld tot 2 weken ge vangenisstraf. Naar men verneemt, heeft Dr. P. II. Ritter zyn benoeming tot boogleeraar in de wysbegeerte aan de universiteit te vervaardigd door Toon aan de 's-Gra- aim 1 AL, jeheele gedeokteeken een hoogte ureikt. werd ten gehoore ge- mg van Richard Hol zangers, :he zang- van den beer iding van de Overalclat. De uitspraak van het hooge Fransche Hof van Cassatie is, gelyk reeds gemeld werd, de algeheele vryspraak van Dreyfus. De man, die twaalf jaar lang werd vervolgd, gelasterd en beschimpt, die onschuldig tot tweemaal toe werd veroordeeld, die den on- beschryfeiyken smaad heeft ondergaan langs het front van de troepen, van zjjn militaire waardigheidsteekenen ontdaan, te worden geleid en van alle zyden als een „Verrader I JudasI Spion!'* te worden gescholden, die, geboeid als de grootste misdadiger, op het Duivelseiland gevangen zat, die man is thans vrygesproken van alles wat hem ten te werd gelegd. Niets bleef er van de ichuldiging over. Daarom behoefde het Hof geen verwyzing naar een nieuwen krygsraad uit te spreken. Het Hof kon zelf recht doen en sprak voor heel de wereld uit: Dreyfus is onschuldig, de veroordeeling is door dwaling ten on rechte geschied. In 50 dagbladen, door Drtyfus zelf aan te wyzen, zal dit arrest worden bekend ge maakt, zoo bepaalde het Hof. Ea het Fransche volk, ontroerd door deze uitspraak, bstivert zich aan Dreyfus goed te maken wat nog goed te maken is. De regeering diende terstond spraak een wetsvoorstel in om bevorderen tot escadron-chef Picquart, die door de vrtispraak van eveneens onschuldig bleek, tot brigi generaal. ter hand zal won adressen betrefft ■^“•-•ve, adviseeren schikken. -..per is te Madrid aan zhet Spaansche Hof ontvangen met eer- bewyzen als aan een grande van Spanje toekomende. Het onderhoud, dat koning Alfonso hem verleende, duurde ruim een uur. Zaterdagnamiddag bad te Leiden de plechtige onthulling plaats van het Rembrandt-Monument aau den Witten Singel by de Weddesteeg, in de onmiddel- lyke nabyheid van de geboorteplaats van den grooten kunstenaar. Te kwart voor 1 arriveerden aan het station der H. IJ. S. M. H. M. de Koningin- Moeder en Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden, van welke de eerste zich had bereid verklaard het borstbeeld van Rembrandt te onthullen en de tweede de plechtigheid bjj te wonen. w der algemeene politie-ver- ]g van Gouda: W. P. te Gouda, f 1, 1 d.; J, H., woonplaats onbekend, v. O. te Rotterdam, ieder f 1, subs. 1. R. S. te Gouda, f l,.subs. 1 week .Aanvang van den wedstryd. irdt onderbroken door een pauze. afloop van het concours zal het Chr. Fanfarecorps van „Obadja", Rotter dam, uitvoereu Ps. 156 1. 7. Slotwoord door den voorzitter. 8. Bekendmaking van Kantongerecht te GOUDA.. Strafzitting van 11 Juli 1906. Overtreding der jachtwet: M. O. Reeuwyk (Oudeweg), berisping. Overtreding der drankwet: J genoote van A. M. Ste Gouda, met bevel van terv""’*’° glaasje aan beklaagde; f 25, subs. 8 d., bevel tot flesch cognac en teruggave aan beklaagde. Overtreding der leerplichtwet: P. H., F. v. d. B., N. H. C., allen t~ allen ontslag van rechtsvervolging; te Zevenhuizen, f 1, subs. 2d.; A. Zevenhuizen, f 2, subs. 2 d. Ryden met een motorrywiel zonder nummerbewys: C. d. B. te Gouda, vryspraak. Ryden met een motorrywiel zonder ry- bewys en nummerbewys: C. d. B. te Boskoop, 2 m. f 1, subs. 2 m. 2 d. Ryden met een rywiel zonder belH. J. N. te Gouda, f 1, subs. 2 d. Des nachts ryden met een rywiel zonder licht: A. d. J. te Gouda, C. G. d. R. te Waddingsveen, ieder f 1, subs. 1 d. Des nachts ryden met een wagen zonder licht: J. B. Jzn., G. S., D. G. K., allen te Zevenhuizen, ieder f 1, subs. 1 d. Met zyn stoomboot te hard varen door de Gouwe: A. J. B. te Gouda, H. U. te Ter Aar, H. T. v. S. te Rotterdam on J. W. te Boskoop, ieder f 20, subs. 8 d. Overtreding van het reglement van polil voor de Gouwe: J. S. te Drachten, f subs. 3 d. Overtreding ordeninr subs. 1 J. P. C. 2 d.; N. tuchtschool. ld. van Bleiawyk: P. M. te Rotterdam, f 3, subs. 3 d. Openbare dronkenschap: R. P., G. J. L., B. A., allen te Gouda, J. d. B. te Zevenhuizen, L. D. te Nieuwerkerk a/d IJsel, C. B. en J. B. G. W., beider woonplaats onbekend, ieder f 1, subs. 2 d., B. d. B. te Zevenhuizen, f 2, subs. 2 d. Id. by 4e herhaling. G. C. H. te Gouda, twee weken hecht. Id. by 5e herhaling 2 m. gepleegd. J. H. te Capelle a/d IJsel, 2 m. 2 weken hecht. over de Gouwe lissie stelt aan de Litidern is txtra Iool Amelde, 16 Juli. De aannemer van de onlangs aaubestede gemeentewerken, het leggeu o. a. van een nieuwe straat en het maken van een spoelriool, is druk bezig met de uitvoering; een en ander geeft een groote bedrg vigheid, het bergen van den uitkomen den grond bier en daar ook wel wat onge rief, dit laatste echter is van zeer voorbg- gaauden aard en de verbetering big vend; de nieuwe straat ligt er reeds in en de tgd dat de Frauschestraat dien naam ten onrechte voerde behoort tot de geschiedenis. *Arkel, 16 Juli. Mejuffrouw A. den Besten alhier is benoemd tot onderwgzeres (tgdelgk) aan de bgzondere school te Leerdam. *Ben8ciz«p, 16 Juli. De Generaal- Majoor, laspecleur der Infanterie, heeft aau de burgemeester beriebt, dat de jonge lieden, die zich in deze gemeente voor het voorbereidend militair onderricht hebben aangemeld, dit onderricht kunnen volgen te IJselstein. Alhier kan de gelegenheid niet worden geopend wegens onvoldoende deelneming. Gieaeudam, 16 Juli. Bg de Vrgdagte VVilhelmiuadorp gehouden aanbesteding van het verhoogen eu verzwaren van den zeedyk van den Wilbelmmapolder, ten westen van Oost-Beveland, werden 7 biljetten ingeleverd. Hoogste inschrgver was de heer L. van de Velde te Brumisse, voor f 13.569; laagste de heer L. van Verlaat alhier, voor f 16.000. De gunning werd aangehouden. *UiCHeu-Ou(lekerk, 16 Juli. Donder- dag reed de heer B. alhier per rywiel door 't naburige Sliedrecht, toen eensklaps eenige stoeiende jongens uit een timmerwinkel den weg opreuden. Een der knapen viel tegen 't rywiel, maar kwam er gelukkiger af dan de bergder der fiats, die een been ea een arm kneusde. Aan school I in Sliedrecht werd een voorloopig verband gelegd. 'Uroot-Amuierz, 16 Juli. Woensdag 1.1. waren door de Vereeniging voor Werk- verschalflog, gevestigd te Haarlem, agent de heer P. C. Boejberg alhier, bg den heer 1. de Stigter de pryzeu tentoongesteld, welke ten deel waren gevallen aan ben die zich als contribueerend lid hadden aangegeven en daarvoor wekelgks ot maandelgks een weinig afzonderden. Van de gelegenheid tot be zichtiging der prjjzen werd een ruim ge bruik gemaakt. Hardlugavelti, 16 Juli. De zoon van Pde G. alhier kreeg Dinsdag morgen op de scheepswerf „de Marwede” met zulk een kracht een hamer tegen het hoofd, dat hy bewusteloos naar huis gebracht moest worden. Reeds eenigeu tgd werd er geregeld riet gesneden op de schorsen onder deze gemeente, zonder de daders te kunnen be- trappen. Eiudelgk is het gelukt dachte aan te houden, by wien een menigte bossen riet in beslag genomen. KlnderdUk. 16 Juli. Tot onderwyter de Chr. School alhier ia benoemd dg veel meer bewys- i aan de nu gevelde side tegen het eer den stemmen, werd in de rede gevallen verder te spreken, ging Mercier weer Verguld zilveren m< i Koopmansvereenigii Verguld zilveren do feestcommissie. Zilveren medaille, uitgeloofd door den heer J. vau Oosterwyk. Zilveren medaille, uitgeloofd door den heer F. A. J. Forberger. ’s Avonds ten 8 ure zal door het muziek gezelschap „La Harpe”, directeur de heer Ph. van wyk, een concert worden gegeven. Te Haarlem is plotseling over leden de heer Mr. II. Ph. do Kanter, lid der Provinciale Staten en oud lid der Tweede Kamer. Het bekonde incident van den Gemeenteraad van Schipluiden is nog niet opgelost. Vrgdag zgn de Commissaris der Koningin en twee leden van Gedep. Staten iu de geheime vergadering geweest, waar het al of niet aaubiyven van den burgemeester is ter sprake gekomen. Het wantrouwen van den Raad tegenover den burgemeester is gehandhaafd. De quaestie moet zjjn, dat do burg gemeentegelden ten eigen bate ht gewend. In de vergadering van 13 Maart 11. heeft hjj veklaard, zich deze toegeëigend te hebben omdat zyn traktement te klein is.” Misschien zou het slot zyn, dat de burgemeester gehandhaafd blyft, doch dan werd de toestand niet verbeterd. De Gomeouteraads- leden volharden by hun besluit, dat de bur gemeester met te vertrouwen is meldt de „Msb”. Door advocaat-gcneraal Mr. Ort werd couclusie genomen in de zaak van A. v. d. 13., landbouwer to Hei- en Boecop, door bet gerechtshof te Arnhem veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf, wegens doodslag gepleegd in een hooiland op zyn stiefschoon- zoon H. de W door middel van een zeis. De verschillende iu deze voorgestelds cass-atiemiddeleu, o. a. met betrekking tot de verklaringen der gehoorde over de toereke ningsvatbaarheid vau beklaagde en de getui genverklaringen welke bgzondere meemngeu of gissingen zoudeu inhouden, werden door '- gen. ongegrond verklaard. Geconcludeerd rd mitsdien tot verwerping van het cas- oep. *aak iu deze Maandag 23 Juli. j de Vrgdag gehouden zitting chtbank te Rotterdam was niet ver- 36 jiar, zonder beroep te I. Bg eeue woordenwisse- tusschen beklaagde en H. was laatstgenoemde door beklaagde t lichaam gestompt. gevangenisstraf. rond zich H. S57 jaar, Tot de Hoogere Burgerschool te Gorinchem zyn toegelaten tot de 1ste klasse: J. Koetsier, J. M. Burgers, W. A. van der Donk, S. Groenewoud, J. den Haan, Chr. Kannemans, C. Koonings, Th. Prins, A. Strang, H. Timmers, D. de Vos, C. de Graaf, A. Mussert, A. de Bie, J. Müller, E. van Weelden. Afgewezen twee. De heer H. J. Monsjou, wyzer aan de school voor f' Almelo, is benoemd tot ondei Chr. school te Utrecht (hoofd Wermeskerken Junius). Door de Classicale Vergadering van Utrecht r.yu benoemd tot primus, secundus en tertius-lid van het Provinciaal Kerkbestuur van Utrecht respcctieveiyk P. Bongers, pred. te Kamerik, Dr. A. W. Brons veld, pred. te Utrecht, J. Q last Hzn., pred. te Utrecht. In het Classicaal Bestuur tot scriba, Dr. A. W. Bronsveld, pred. te Utrecht, tot secundus van den scriba H. H. Barger, pred. te Utrecht; tot lid J. M. E. Steenbeek, pred. te Mgdrecht; tot zyu secundus L. W. Bakhuizen van den Brink, pred. te Utrecht; tot lid J. van de Geer, oud. te Linscboten; tot zyn sec. P. Davelaar, oud te Harmelen; tot secundus-iid C. J. H. Verweys, pred. te Breukelen. De quaestor Dr. A. W. Bronsveld en zgnsec. J. Quist Hzn., werden als zoodanig herkozen. Da. J. C. Rulimann te Garyp heeft bedankt voor het beroep by de Geref. Gemeenten te Giesen-Oudkerk en Nieuwland. een bende aan- ten bedragen van nog al onder mili- rvoerd werd. irtrein tusschen Jaroslaw en een kassier aangevallen, ge- vau 27.666 roebel beroofd door iu, die ook nog een treinbeambte daarna door trekken aan de nood- i lieten stilstaan, waarop zg met buit in bet dichte boseb verdwenen. van een samenkomst tusschen Keizer Wilhelm wordt beslist De vertegenwoordigers van het Fransche volk toonden zich gaarne bereid het schoone werk van rechtvaardigheid te voltooien. Op den laatsten dag hunner zitting hebben Kamer en Senaat het wetsvoorstel tot weder- indienetstelling en bevordering der beide officieren met groote meerderheid van stem men aangenomen. Het ontwerp betreffende Dreyfus werd aangenomen met 473 tegen 42 stemmen. De voorzitter Brisson stond na de aanneming van zijn zetel op en verklaarde met trots dit feit te boekstaven. By het ontwerp be treffende Picquart, dat met 477 tegen 27 stemmen werd aangenomen, ontstond eenig debat. Generaal Merciei zegd had nog ontt.„. de schuld van Dreyf hot kwaad te verdu i der Fransche Kamer. Senaat en werd doo: Allemane aangeduid in den Senaat zit.** de officieren, die vr digden, heftig schold ffchter leger aldus lii onder-secreta. zat, hem Die beiden wilden dreigden nieuwi werd zóó groot, ’t opzetten van ophief. Na het stelde de heer Pressensé om de door bet vonnis gebrandmerkte officieren Mercier, Boisdtffre, Gonse enz. te ontslaan. Maar de Regeering aanvaardde deze motie niet en de Kamer nam een andere van Reveillaud aan, waarby hulde wordt gebracht aan degenen, die de her ziening van Dreyfus* vonnis wisten door te zetten en de plegera van de aangeduide misdryven worden veroordeeld. Conti en de onder-secreteris hebben later geduelleerd. Laatstgenoemde werd gewond. In den Senaat laakte Mercier de wgze waarop het proces door het Hof van Cassatie is gevoerd eu verklaarde aan het vonnis van den krygsraad te Rennes kracht toe te kennen, dan uitspraak. Toen Mercier zei— herstel van Dreyfus te zulk" hy door heftige uitroepen in en belette men hem i Onder groot rumoer ging naar zgn plaats. Alle Fransche bladen, op een paar onbe- teekenende avond blaadjes na, zgn een stemmig in hun lof aan het Hof van Cassatie, dat de gerechtigheid deed zegevieren. Een vertegenwoordiger van de .Petit Bleu" heeft Dreyfus in zyn woning gespro) De heele familie was daar byeen, ook beide kinderen, waarbti de zoon, thans een jongen van vyftien Jaar. Overal waren bloemen, er lagen stapels van telegrammen •n van bezoeken stond het niet stil. Me- jronw Dreyfus weende van geluk. Matthieu Dreyfus telde, dat rfn broeder de uit- Itraak thuis had afgewacht, alleen met zyn H. M. de Koningin was tot haar leed wezen verhinderd daaraan deel te nemen. Nadat de Vorstelyke Bezoekers aau het station waren verwelkomd door eenige leden der Feestcommissie, begaven zy zich naar het feestterrein, waar de voorzitter van het Rembrandt-comifé, Mr. J. C. Overvoorde, ten welkomstwoord lot H. M. en Z. K. H hield. De onthulling vau het gedenkteeken had vervolgens plaats door de Koningin-Moeder, na een toepraak, waarby H. M. haar hooge ingenomenheid te kennen gaf met de hulde die door Leiden werd gebracht uan een der «■grootste mannen, die de kunst aan Nederland had geschonken en in Leiden zyn bakermat had zien staan. Het monument vertoont het borstbeeld van den schilder in brons ais man van ruim 56jarigen leeftyd, naar een zyuer zelfportretten, berustende in het Museum te Weenen, en is gesteld op een voetstuk van rood gevlamd graniet. Het borstbeeld, vervaardigd doo. Dupuis, ieeraar iu de boetseerkunst Academie van beeldende kunsten te venhage, beeft een hoogte van ruir terwyl het geheele ge van ruim 5>/s M. bert Na de onthulling bracht de feestzang van „Hollands Glorie” door ongeveer 206 behoorende tot verschillende Leidsel vereenigingen, onder leiding Dan. de Lange, met begeleii Arnhemsche Orkest-Vereeniging. De uitvoering van dit zangnummer werd opgevolgd door een feestrede van den heer H. W. Mesdag. Na diens schoone rede, die luide werd toegejuichd, had do overdracht plaats van het Monument aan de gemeente Leiden namens het Rembrandt-comité door den voorzitter, Mr. J. C. O/ervoorde. De burgemeester, Mr. N. de Ridder, aan vaardde daarop het gedenkteeken namens de gemeente. Daarna viel het zangkoor in en bracht ten gehoore de bekende Rembraudt-feestzang vau Joh. J. H. Verhuist, woorden van Dr. Heye, welke mede luide toejuiching uitlokte. Een bloemenhulde werd gedurende den feestzang gebracht in den vorm van bet strooien van bloemen en het nedei leggen van kransen aan den voet van bet gedenk- J--~ vertegenwoordigers van eu 16 tal kunstvereenigingen in besluit van 11 dezer is heemraad van den polder Achthovensche Uiterwaar- er plan dat de Koning van Weenen (OestenrUk) zal gaan in September a. s. om daar met Keizer Frans Jozef een samenkomst te heb sen, die ten doel beeft de rust in Polen en in Rus land te herstellen en „West Europa te be hoeden voor den revolutionairen geest, welke in Rusland heerscht”. Ia eea vergadering der Vereeniging van kruideniers- en handelaars in verduurzaamde levensmiddelen te Sheffield werd een telegram van President Roosevelt aan den Amerl* kaanseben Gezant te London voorgelezen, waarin de President den Gezant machtigt mede te deelen, dat de Regeering der Vereenigde Sta ten door de nieuwe wet de deugdeiykbeid van vleesch in blikken, hetwelk voorzien is van het Staatsmerk, in alle opzichten wil en kan waarborgen en dat de koopers noodig daaromtrent verhaal kunnen zoe niet alleen by de verkoopers, maar ook bj Regeering der Vereenigde Staten zelve. irop het ten een rytoer door de n der stad eu stapten af .museum „De Lakenhal”, georganiseerde tentoonstel- rerken van Rembrandt en ngrykste tydgeuooten en leerlingen belangstelling werd bezichtigd en daarover herhaaldelyk huu hooge bewondering te kennen. Omstreeks 4 uur verlieten de Vorsteliyke bezoekers het Gemeentemuseum en begaven zich naar het station om van daar weder de gemeente Leiden te verlaten. De tentoonstelling werd na het vertrek van H. M. en den Prins voor bet publiek geopend. De Senaat van de Amsterdam- sche Uuiversiteit heeft de verdiensten vau de R' inbrandtkenners Wilhelm Bode, Emile Michel en onze landgenooten A. Bredius, C. Hofstede de Groot eu Jan Vetb gehuldigd door hun honores causa bet Doctoraat in de Nederlandsche Letteren te verleenen. Omtrent den 6den muziekwed- stryd te houden door deu Bond van Lhnste- Igke Harmonie- en fanfarevereenigiogan, op Woensdag 1 Augustus, in deu Doelentuin te Gorinchem, kan het volgende medege deeld worden: De by den Bond aangesloten corpsen zyn 1 „La Harpe'’, Gorinchem; 2. „Hosannah”, Goes; 3. „Crescendo”, Charlois; 4. Ctir. Fanf. „IJsel monde”, LJselmoude; 5. „Soli Deo Glorio”, Alblasserdam6. Crtsceudo", Ameide 7. „Euphouiu”, Aspereu8. „Religioso”, Baren- drecht, 9 „Crescendo", Zuid-Boierlaud; 10. „Concordia”, Rysoord; 11. „Soli Deo Gloria”, Buren; 12. „Sursum Corda", Vlaardmgen; 13. „Concordia", Perms; 14. Chr. Harm. „Apeldoorn”, Apeldoorn; 15. „De Bazuin”, Leerbroek; 16. „Wilhelmina", Buurmalsen 17. Fanf. Corps Chr. Jongel. Ver. „Obadja”, Rotterdam; 18. „Euphouia", Rgusburg. Hoofdbestuur de tieeren: J. D. Wassink, voorzitter; II. F. Vos, secretaris: C. Verheg, penningmeester; Pb. van Wgk; J. H. Veld huizen. Jury de hoeren: F. J. Schweineberg, direc teur der Stedelgke Muziekschool, Ngmegen; W. van Erp, kapelmeester der Stafmuziek 4e reg., Leiden; J. Godefroy, toonkunstenaar, Steenwyk. Feestcommissie, de heeren: N. H. Heiner, F. Hooydonk, G. F. van Gent, Th. Boezeman, J. Heymans, D. C. v. d. Pol en G. ten Have. Commissarissen van ontvangst, tevens terreincomuiissarissen. Begeleid door de heeren: G. Saoek v./d. vereeniging Rgsoord; H. de Mtn. id. Rotter dam L. Seegers, id. BareudrechiJ. Opstellen, id. Alolasserdam; D. Romeyn, id. Leerbroek D. de Graaf, id. Buren; P. Blauwboer, Pernis; K. Peverellie, id. IJselmonde, Groenhof, id. Buurmalsen; J. C. vau Wgk, id. Apeldoorn; G. van Houten, id. Ctiarlois; A. van den Barg, id. Vlaardmgen C. Snoek, id. Ameide. Regeling van den wedstryd. 1. 16 uur. Welkomstwoord door den voorzitter der commissie van ontvangst. 2. Openingswoord door den voorzitter. 3. Gezamenlgke uitvoering van Goz. 491, onder directie van den beer A. Jordaans van Rotterdam. 4. 16Vi uur. Optocht met muziek door de hoofdstraten der stad naar bet Markt plein. Aldaar gezameiyke uitvoering van Bondsmarsch eu Wilhelmus (Valerius) onder directie van den heer Pn. van Wgck van Gorinchem. 5. 11 uur. Deze woi 6. Na vrouw en zyu dochtertje. Hjj, Matthieu, had het eerst de gelukkige tyding gebracht. Alfred Dn yfus zelf uitte zyn vreugde slechts door weinige woorden. De EngelEcbe bladen wenschen Frank- rgk geluk met de beslissing van het Hof en noemen Picquart den held hg uitnemendheid. Het voorgenomen bezoek der Engelscbe vloot aan de Russische havens zal, met we- derzydsch goedvinden tot later worden uit gesteld (waarschijnlijk tot het volgend jaar); omdat zekere politieke part (jen in beide landen dit bezoek in verband willen brengen met de binnenlandsche toestanden in Rusland eu dit wel eens tot ongewenschte voorvallen kou aanleiding geven. Koning Edward en hartelnke telegrammen. De bevelhebber der Buaaivcbe Zwarte- zeevloot, Admiraal Tcbuknin, is te Sebas topol door een matroos doodgeschoten. Deze aanslag moet de Regeering te Petersburg ten goede komen, daar er nu in de omgeving van den Czaar weer minder genegenheid is om een Kabinet uit Doemaleden te vormen, waar ernstig sprake van scheen te zyn. Goremykin moet bjj zjjn jongste bezoek te Peterhof hebben verklaard, dat de Ministers van Binnenlandsche Zaken, Justitie, Finan ciën en Verkenr willen aftreden, omdat zy *t niet mogeiyk achten te werken onder de tegenwoordige omstandigheden. Hg zelf ech ter acht het oogenblik om heen te gaan nog niet gekomen. Aanslagen en diefstallen zjjn in Rusland nog steeds aan de orde van den dag. In het Admiraliteitsgebouw te Petersburg werd op een onderbetaalmeester geschoten, die met een zak, waarin 25.606 roebel, de trap afkwam. Het schot trof doel en de aan vallers maakten zich met de geldzak uit de voeten. In Warschau maakten vallers drie zakken geld 6060 roebel buit, welke i tair geleide vervoerd wen In een spoot Moskou is wond en twee mannei doodden en Ign den trein hun bsit :n h Het bericht den Czaar en tegensproken. Wel bestaat Engeland naar gaan in Sepö:“! ins Jozef een doel beeft Utrecht aangenomen. Aan den middelbare school voor handel en administratie te 's-Graven- bage zyn o. a. bevorderd: Van de 3a klasse vau den voorbereidenden cursus naar de le klasse van den twee jarigen handelscursus: A. van Walsum, Krimpen a/d IJsel. Van de le klasse van den twee jarigen haudelscursus naar de 2e: J. C. Buil, Gorin chem, B. J. Deutz, L 'erdam. De uitslag vaa de overgangs examens van het gymnasium te Gouda is als volgt: Bevorderd uit 1 naar II: N. de Boer (voorw.), L. G. Brouwer, M. A. J. Goedewaagen, Ja. Ci. Langeraar, B. A. llupkes, J. Moleuaar, H. D. Uttolander, Ma. Ga. de Pgper. Niet bevorderd 1. Uit II naar lil: Sa. E. Aa. de Boer, L. A. Kesper, Nel y A. Ketel, J. H. C. Kok, E. Uverbosch, B. M. van Tongerloo. Uit III naar IV: P. de Boer, J. A. W. van der Heydeu, J. H. Meppen. Niet be vorderd 1. Uit IV naar V: Ja. Ja. Geitel, J. S. Hoek, l Iterson, Ca. C. J. W. van Nooten, Rupke, J. vau der Spek (voorw.), van Speugler, J. A. vau Uer Stok. Niet bevorderd 1. naar VI: J. N. Brommer (voorw.), J. A. vau der Lee (voorw.), M. J. Spaanderman. Niet bevorderd 1. De volgorde is alphabetisch. De uitslag van het toelating: examen voor de Rgkshoogere Burgerschol te Gouda is als volgt; Gtëxtmiueerd 3 caudidaten voor de 2e kl., 3 voor de 3o kl. en 3 voor de 4s kl. Toegelaten L. E. Derckseu voor de 4e kl. (vobrw Alle anderen zyu afgewezen. Tot het Gymnasium te Goriu- i ebem zjjn toegelateu tot de 1ste klasse, onvoorwaardeiyic: J. Thooft, Gorinchem, M. Muller, Gorinchem, H. Snoek, Gonuchem, mej. A. vau der Kaaden. Almkerk, A. Goed hart, Meerkerk, G. J. F. Gobius du Sart, Woudncheai, A. A. Banders, Kyawyk; voor- waardeiyk: J. Tjalma, Veen, H. van Ever* d*ogeo» Werkqpdam. lorzitter. Toegelaten tot de 5de klasie, voorwaarde* aau de Chr. Schooi alhier ia de pryzen, be* iyk: (j, H. E. Nord Thomson, Amsterdam. heer P, van Es te Terneuaen, Rembrandt commissie te 's Gravenhage; Anton Dupuis, beeldhouwer, Ieeraar aan de Academie van Beeldende kunsten te 's Gravenhage. By Kon. besluit van 11 dezer is bevorderd tot officier in de orde van OranjeNassau, de kolonel A. W. Katten- busch, commandant van het 4de regiment vesting artillerie, aan wien met ingang vau 15 dezer, onder toekenning van pensioen, eervol ontslag uit den militairen dienst is verleend. By Kon. besluit benoemd tot heemraad w Kersbergsche en Achthovensc den, H. Verwey te Lrxmond. Minister Kraus heeft Vrydag het beheer van het departement van water staat van Minister Veegens overgenomen. De Minister van Binnenland sche Zaken brengt ter kennis van belang hebbenden, dat met 1 September te ver vullen is de betrekking van Ieeraar in de Fransche taal- en letterkunde aan do Ryks- Hoogere Burgerschool met vgfjarigengen cursus te Gouda. Het aantal wekelgksche lesuren bedraagt 14. Verschillende rapporten zyn door de commissiën uitgebracht over de voorstellen van Gedep. Staten ter behandeling in de a. s. tweede vergadering, o. a.: Ambachtsteekenschool te Bodegraven. Re commissie adviseert, overeenkomstig het voorstel van Ged. Staten en onder de door hen gestelde voorwaarden, aau de gemeente Bodegraven, met ingang van 1967 en tot wederopzegging, een subsidie te verleenen van f 150 ’sjaars. Ambachtsteekenschool te Oudewater. De commissie vereenigde zich eenpai voorstel om aan het bestuur te I. Met ingang van 1967 eu tot weder opzegging een subsidie ten bedrage van f 126 'sjaars. II. Eone som voor eens, groot f 56, als bydrage in de kosten der inrichting van bedoelde ambachtsteekenschool te Oudewater. Ambachtsteekenschool te Alblasserdam. De commissie stelt voor aan de gemeente Alblasserdam voor hare ambachtsteeken school eene subsidie te verleenen vau f 176. Handelscursus te Gorinchem. De commis sie wenscht dien in bet genot te stellen van eene bydrage uit de provinciale fondsen, groot f 50. Nieuwe spoorwegbrug naby Gouda. De commi vergadering voor: 1. Ged. Staten te machtigen om, indien zulks door de regeering wordt verlangd, de overeenkomst tusschen deu staat, de pro vincie en de Maatschappy tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in dien zin te wyzigen, dat voor rekening van den staat, m stede van een draaibrug voor drie sporen, een rolbasculebrug aanvankelyk voor twee sporen en later, na gebleken behoefte, voor drie sporen worde gebouwd, met een beweegbaar gedeelte van 22 meter. 2. Ged. Staten uit te noodigen de re- geering te verzoeken met het bouwen en in dienst stellen van de hooge spoorweg brug over de Gouwe den grootst mogeiyken spoed te maken. Opneming van het hoepelnet in de Igst der geoorloofde vischtuigen. De commissie adviseert dienovereenkomstig. Wyziging van: a, de verordening op de Gouwekaden; b. de verordening op de stoomvaart in de boezenwateren. De wyzi- ™:ng vau de verordening op de Gouwekaden left de commissie geen aanleiding tot op- ingen. it de wyziging betreft van de verordening stoomvaart in de boezemwateren, er leden iu de commissie, die er n, dat niet werd geheseben zeilen te gin| get,, merkii Wat op de waren er leden in de commissie, ernstig bezwaar tegen hadden, dat ui verboden het zeilen met gehesv^^. door de Turfsingelgracbt te Gouda en het sleepen met sleeptrossen. Subsidie-aanvrage voor instandhouding van den stoombootdienst Nieuw-Lekkerland— Krimpen a/d Lek—Ridderkerk. De com missie vereenigt zich met het voorstel van Ged. Staten. De memorie van beantwoording van Gad. Staten bevat o. a. bet volgende: Ged. Staten sluiten zich aan by hen, die subsidieering van het vakonderwgs wensche- Ijjk achten. Ged. Staten zullen zich tot de Heide- maatschappy (hoofdafdeeling Zoetwater- vissebery) wenden met de vraag of deze ten behoeve van het provinciaal verslag vertrouwbare gegevens kan verschaffen. Ljjn Gouda—Schoonhoven. Na een onder zoek, door den ryks-waterstaat eu den provincialen waterstaat gemeenschappeiyk ingesteld, is gebleken dat tot voltooing der lyn nog f 496 606 noodig zal zyn. Het renteloos voorschot van ryk en provin cie zou verhoogd moeten worden met f177 000. Dit geheele plan staat of valt met het voornemen der regeering de maatschappij door eene geldleeuing in staat te stellen baar bedryf voort te zetten. Ged. Staten ontvingen dan ook bericht, dat aan bet departement een ontwerp van wet gemaakt werd. Op grond daarvan ver trouwen zy dat in de najaarszitting een voorstel zal kunnen worden behandeld en een besluit zal kunnen worden genomen, waardoor de voltooiing van de lyu in 1907 wederom ter band zal worden genomen. Op de adressen betreffende het jaagpad langs de Gouwe, adviseeren Ged. Staten afwyzend te besc-L" D r. K u y p Spaansche I |zen als Gouda, 16 Juli. Het plaatseiyk comité voor de Rembrandt-hulde heeft, als rusultaat van hare pogingen, om ook in deze gemeente het Rembrandt feest niet ongemerkt te laten voorbygaan, een aantal albums uitgereikt. Het Comité betreurt het, dat zoo weinig medewerking werd ondervonden. Ei door middel van de Pers, éu door verspreiding van een honderdtal circulaires, ea door mondelinge opwekking heeft het Comité getracht, gelden byeen te zamelen, om 15 Juli een herdeukiogs dug te hebben, Rembrandt waardig. Maar, helaas, bleek het, dat het Comité zich tevreden moest stellen met de winst der albums, die f 2 verkocht werden. Van dat batig saldo werd heden een aantal al bum 1 rondgedeeld. Da gemeenteraad gaf een subsidie vau f 25, waarvoor aan de openbare en byzoudere scholen een album kon worden aaogeboden. Hierdoor zullen de kinderen in de hoogste klasse kennis kunnen miken met de grootsche scheppingen van Rembrandt. In het geheel werden ongeveer honderd albums in deze gemeente verspreid. Ueriachei vau Bergen wyzer 2e kl. AlblasnerdAui, paard-umai kt alhier o op Woensdag 25 Juli a. s. *Ail>laMHerdam, 16 Juli. Zaterdag 1.1. werd door de Vennootschap voorheen J. Smit Cz., scheepswerf alhier, niettegenstaande er ter gelegenheid van het concours op Woensdag j.l. niet gewerkt was, aan de werklieden die dag toch uitbetaald. Dit ia reeds de derde dig van dit jaar, dien deze fpma gratis aan haar personeel uitbetaalt. Ook aan de lynbaan van den heer C. von ~‘,ra loon uitbetaald, le, 16 Juli. De aannemer mbestede gemeentewerkei a. van e- van een spot Uit V i P. Greup, paai De

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1