TneMD gmagi bij W. KRELING te Boakoop. pi oDMoiiBn Pactl, waarin sedert vele j*ren met succes wordt gedreven een STEENKOLENHANDEL en tevens is gevestigd eene goeJ beklante KRUIDENIERSAFFAIREmet afzonderlijk verhuurd wordend WOONHUIS, groote STEENKOLENBERGPLAATS (eerst kort ge- aden vernieuwd), KOLENOPSLAGPLAATS, !RF en GROND, alles zeer gunstig staande gelegen langs Ijet water aan den weg i Gouda naar Stolwjjk, te TYPHUS!! INBOEDEL, bestaande in KASTEN, STOELENTAFELS, SPIEGELS, LEDIKANTEN, KACHELS, GLAS- en AARDEWERK, alsmede een OBGEL en een BRANDKAST. N’. 273 Suflflr&oökies en Mi verkrijgbaar in den Boekhandel van IJSKAST te koop, geheel nieuw, zeer solide, onmisbaar voor Spekslagers of Vleeschhouwers. Spotprjj?. R. K. Kosthuis. Gorinchem, Gebrs. OOMS, Schoonhoven. Winkel voorra id j als: TABAKS- en SIGARENPIJPEN. PORTE- MONNAIE S, MESSEN en andere GALANTE RIEËN. EAU DE COLOGNE, diverse MANU FACTUREN, gebreide ONDERGOEDEREN, GAREN en BAND, DASSEN, HANDSCHOE NEN enz. enz. enz. Boerenknecht, die gned kan melken, bg WILLEM KOOLWIJK te Bergambacht, Zuidbroek. Een Dienstbode en een Brondbakkersleerling, P. G„ boven de 16 j., bjj G. VAN DER MARK, I.» pl k Keukenmeid, boven de 20 jaren, tegen boog loon. Aardbeiplanten. Cheese Fama (wettig gedeponeerd), C. ROMEIJN, Waterpoort, Gorinchem. FILIAAL SLIEDRECHT. Steenkolen, i: TE HUUR: Zit- en Slaapkamer. Openbare Vrijwillige Verknoping te STOLWIJKEHSLÜIS bij Gonda (wegens vertrek naar elder?). COKES en ANTHRACIETKOLEN. Firma A KAPTIJN, Notaris Mr. V. G. A. BOLL BII1IILAID. HELPRIG KLEIN, Montfoort. Speciale inrichting voor compL Bedstellen, Veerenbedden met Overtrekken, Matrassen, Wollen-, Gestikte- en Moltondekens. Fabrikant J. P. KASTELEIJN Dz Polsbroekerdam. Openbare Verkooping. te Bleskensgraaf, publiek verknopen: Openbare Verkooping. Nieuwerkerk a/d IJssel, worden verkocht: A. v. d. HOVEN Wz., Stolwijkersluis, I. BLAUW, Rotterdam. W. RODS Vzn., Molenstraat, b/d Wal, Schoonhoven. Een spik-I splinter nieuw HANDNAAIMACHINE, allernieuwstej-model hoogarm, van f 53, te koop aangeboden voor f 33,60. Verkrijgbaar: Te Schoonhoven bij P. SANTMAN. ify JRover,Raleigh,Osmond, Hudson, Wanderer, - Brennabor, Westfalen, Burgers, Eenhnorn en verder alle bekende merken. Keuze uit meer dan 80 stuks in Heeren-, Dimes- en Kinderrjjvielen met of zonder Vrjjwiel en Velgremmen. BDITFNLAND. A. N. VAN ZESSEN. 4. SC Te Gouda iveen Winkel* J. nuuur.Lwvuiii'. i/d Mejje bij G. PIJNACKER. P de gelegenheid opnieuw in wets- (woi den ;er- iliek Hondenkar, Gewichten. Oudewater Utrecht en >ns lede EI.. en ▼an ▼an Duikt Willi Gebo Sisoi wor* A. van Gent is, z. van E. hoef T. I S. 4 W. N. VAN NOOTEN, Schoonhoven. Liefiinck, 1 Blooker te dienen het zenden isconferentie lordeel iroclamaties worden bommen i groote 'e doen Heer 1 ■lula bfl Gouda te veilen en te Woerden Waddings, Stolwijk Gouderak Een De Smeenj hebben om Go* van uitr ge- van die positie contract noorden, vol is van een itrookt door ■rmster Neder- srzet te komen, worden belast van de dq^emers '"“"•j dmWfctaar. r niet mMplichtig :helarjj.”v Alblaaserdi Geborei v. d. Hi Vink en R. W. Hal Op den eersten stand van Schoonlieven [Een nette gemenbileerde Te bevragen onder no. 24aan het Bureau van dit Blad. sering heeft c „je parlement om inlichtinge tegen de i een Zuid-Afrik. Ie. Sir Hem y rklaarde te hopi Adres: WOUDESTEIN te Slikkerveer. tegen in zulk weg van i der be en staan, erger- in het- eigen oogen en ek over te laten .a der bestaande meer gebakken, onder btschermio' zijn nu door de o Te Baku zjjo i aangeplakt, waai Uitsluitend verkoop aan handel en industrie. Levering per Schip en per Waggon. Van Beverninghlnan (Park) 267, Gouda. Een Jongmensch vraagt tegen 1 Augus tus a.s. te Schoonhoven een net Br., onder No. 23, Bureau van dit Blad. van Notaris vaar ook de kadas- veilene ter inzage te Gorinchem zal op Maandage 2 3 en 30 Juli 1006, telken des middags om 12 uur, te in „DE DOELEN", bjj inzetting en toewijzing, in het openbaar VEILEN EN VERKOOPEN: Ruim 37 Hektaren WEI-, HOOI- en BOUWLAND, onder Arkel, Hoornaar, Peursum, Gieasen-Nlenwkerk, GleMen-Oude- kerk, No ordeloos, Meerkerk, Leerbroek en Schoonrewoerd in verschillende perceelen en combinatiën. In het breede omschreven bjj boekjes, welke, evenals nadere inlichtingen, gratis verkrijgbaar zgn ten kantore van Notaris Mr. BOLL voornoemd, alwi trale kaarten van het te v liggen. an 1—30 Juni. Lsna Maria, d. van C. Borst Iveld. Martinus Cornells, z. van G. Leksmond. Fjjgje, d. van B. Rjjneveld. H. van leperen en N. E. foor naar regeeringsvc Vrijstaat v< terugg 1“" versla gg< iets te aan de baar gem_. zeiden zjj. Bljjkens een Ai werd in de bussenvk tegen 6.ó«> daarbg verledei levard voor zehourjje. Kon. besluit is toestemmini verleend aan B. Koker Jzn., burgemeeste der gemeente Krimpen a/d IJsel, om to Jan. 1907 te Cappelle a/d IJsel te woner H. M. de Koningin zal ditmaa niet naar Soestdjjk gaan bti gelegenheid va den verjaardag van de Koningin Moedei Koningin Emma ui den la Augustus o Bet Lee dourbrengen. „Het Vaderland" hoopt en verwacht, dat de motie, die thans in de portefeuille der voorstellers bleef, nog zal worden ingediend, zoodra zich daartoe de gelegenheid zal voordoen. .r binnen daarbuiten tusseben de liefdes Johan, z. Getrou' P. de Paté1 O verlfc. genoote GEBRUIK NIET ANDERS DAN gepasteuriseerde MELK in flesschen. Deze is vanaf Maandag a. dagelijks verseb a^krjjgbaar bjj de Firms PrU« per 1/1 flench 8 Cent. Pr||» per 1/» fl««ch 5 Cent. Statiegeld voor alle flesschen 10 Cent per stuk. Bovendien deelen wjj mede, dat onze KARNEMELK en AFGE» BOOMDE afTAPTE-MELK eveneens gepaatenriaeerd wordt. Gepasteuriseerde Melk mag in geen enkele huishouding ontbreken. f 39,—, 85,—, 40,—, 50,—, fr. n. stat; id. kapok f 84,—, 87,50, 83,50, 40,—. Zending rembaaro. Vrij mlcht. A. BLOOS. S. VERBOOM. M. de HEER. T. KASTELEIJN. S. OSKAM. J. v. GEELEN. A. LANS. P. C. BONGERS. J, KUIJTERS, Deurwaarder te Sliedrecht, zal op Dinsdag 34 Juli 1906 (en niet 25 Juli, zooals eerst opgegeveü), ’s morgens 10 ure, ten verzoeke van den Heer Mr. JOH. JONKER P.Hz.Advocaat en Procureur te Dordrecht, als Curator in het Faillissement van C. MOUTHAAN te Bleskenagraaf, aan de woning van dezen, aan de Brug Den gebeden Hond, •patand, Op Woensdag 25 Juli 1906, des morgens ten* 9 Vs ure. zal door D. urwaarder B. H. VAN DE WERVE te Gouda, ten verzoeke van den Curator in het faillissement van E HOOGENDIJK Azn. aan den 's Graven weg te DE GEHEELE Kgkdag Dinsdag 24 Juli, van 2—6 uur. im raaf inawQK r. vje.i igerak b/z de Lek bg idriaan bjj de Er’ - J.ZONNEVELD—Pizx. ■Nieuwk. J. van DIJL. C. DEELEN. C. O O ST ROM. G. van DAM. M. BLONK. 2 BEKWAME Gevraagd met 1 Augustus een Gevraagd, terstond of met Kerstmis 8. s.eene flinke Boerendienstbode, goed kunnende melken, bjj J. UUIZER, Krimpen a/d Lek. TERSTOND GEVRAAGD: Mevrouw P. A. BOS te Gorinchem vraagt met half Augustus, door onvoor ziene omstandigheden, eene zindelijke Te Vlist bjj de Wed. D. VERWOERD. Rjjnsaterwoudebjj Gebrs. VELTHUIJZEN. Leerbroek G. v. MEETEREN. Meerkerk W. BROUWER Schoonrewoerd D. v. MERKERK. Vianen A. J. T. SEBUS. Nüuwland G. A. VERDUIN. Hei- en Boeicop G. M. VERDUIN. Giesendam H. VERWOERD. Ottoland J. DEKKER. Alblasserdam w W. SMIT. Molenaarsgraaf A. BROUWER. Brandwjjk P. VERSLUIS. Langerak b/z de Lek bjj P. DAMSTEEG. Goudriaan bjj de Erven TRAPMAN. Hoornaar J.ZONNEV””' Giesen-Nieui Streefkerk Langerak Willeskop Waarder Nu tjjd om te planten; extra ver- gpeeutie Planten per 100 f 3,—, 50 f 1,10; Jonge Plantjes per 100 f 0,50. JUCUNDA (late) LAXTON NOBLE (zeer vroege) Aanbevelend, BoomkweekerjJ „Kweeklumt”, GROOT-AMMEB8. ,Deze motie spreekt uit wat duizenden onze landsgrenzen en tienduizenden gevoelen: het schrjjnend contrast de Russische Jodenslachtiogen en tsbetuigiogen aan het Recht, welke de Russische Regeering, die de Jodenmoorden duldt, zoo niet aanstookt, zich door het bijeenroepen of laten bijeenroepen van „Vredesconferenties" veroorlooft ais bezat zg de moreele bevoegdheid om op te treden als schutspatronesse van belaagd of ge schonden Recht.” „Deze motie staat buiten alle politiek. Z|j is afkomstig van vrienden onzer huidige Regeeriog. Van vrienden des Rechts en van den Vrede. Maar zg gruwt van Rechts- vertoon, zg toornt tegen Rechtscomedie. Z(j is in geen enkel opzicht een wapen van oppositie, noch tegen het Kabinet, noch tegen de bevordering der internationale Vredesidee.” „Aan hen, die in oprechtheid de broeder schap nastreven van volkeren en rassen, is thans de gelegenheid geschonken aan deze motie hun sympathie te betuigen." De „N. Rolt. Ct.” meent, dat uit de Vredesconferenties meer goed kan voort komen dan pessimisten verwachten, ook al blgfi dit verre beneden de hoop van de vurigste optimisten. Met de eerste confe rentie hebben alle groote en kleine Mogend heden genoegen genomen en tot de tweede werkten alle Mogendheden mee. Moet Nederland nu een spaak in ’t wiel steken? Het blad hoopt, dat de voorstellers bjj nadere overweging zullen inzien, dat het beter is, ook bjj volgende gelegenheden da motie terug te houden, of dat anders de Kamer deze motie of andere van dezelfde strekking zal verwerpen. Een mooie motie! spot „Het Volk”. De voorstellers hadden haar nog moeten uit breiden met de overweging, dat Rjjken, die jaar op jaar hun begrootingen van oorlog en marine opvoeren, niet zonder erbarmeljjke huichelarjj aan een vredesconferentie kunnen deelnemen. Maar dan had het meerendeel der voorstellers haar niet kunnen onder- teekenen, aangezien zjj zelf jaar op jaar goedsmoeds voor de militaire begrootingen stemmen. Wjj willen maar zeggen, dat de motie al een even nare comedie is als de vredesconferentie zelf. De motie Troefstra. „Het Vaderland" schrgft: „De motie—Troelstra over de zwendela>'flen met naamlooze vennootschappen is, na een uitvoerige toelichting door den afgevaar digde van Amsterdam III en een kort, maar bevredigend antwoord van den Minister van Justitie, zonder verdere discussie en zonder hoofdeljjke stemming door de Kamer aan genomen. Een zoo interessant zwendeldebat als eenige jiren geleden hebben wjj dus nu niet bjjge- woond, hoewel de opzet van Mr. Troelitra’s rede thans niet veel verschilde van toen. BUBGEBL1JKE 8TAAD. .v,. dam. Van 4—10 Juli. n: Pieter, z. van A. v. ’t Hof en leu. Margrieta Adriana, d. van L. Schaarman. Johanna, d. van _ikker en A. Moot. Treintje en Leendert, d. en z. van P. Stout en L. Punt. Johan, z. van L. de Waal en i. Simonie. wd: W. Lutbart, oud 60 j. en iter, oud 53 j. eden: S. Alblas, oud 59 j., echt- jnoote van G. v. Houwelingen. Arkel. Van 1—30 Juni. Geboren: Louisa Ardina, d. van J. Ver bef en J. H. Schaajj. Adriana, d. van Vonk en C. Noorland. Getrouwd: J. den Hartog, oud 27 j. ion. te Gorinchem) en M. B. Schalk, oud 28 j. Overleden: H. L. van Arkel, oud 93 j., echtgenoot van M. Bedee. Bcwachep. Van 1—30 Juni. Geboren: Anna Maria, d. van G. van Vliet en J. Klever. Willem, z. van G. Brouwer en W. A. v. Bemmel. Marinus Cornelia, z. van H. R. Garskamp en M. C. Huisman. Maria, d. van M. v. Roojjen en M. v. d. IJssel. Pieter, z. van J. v. leperen en W. G. van leperen. Scheltus Johannes, z. van J. W. Schouten en A. M. Verboom. Arie, z. van L. v. Dam en H. Aantjes. Bartus Gerrit, z. van B. Haaks- man en M. M. de Ruiter. Theodora Maria, d. van C. d. IJssel en C. de Wit. Overleden! G. M. Vendrig, oudli/gj.— A. van leperen, oud 88 jechtgenoot van A. Koot. De Notaris J J. A. MONTIJN te Gouda is voornemens om op I Woewsdag 1 Augustus 1906, I v.m. 11 uur, in het Koffiehuis van F. CHRISTENSEN te MolwUkr in ééne zitting, publ verkoopeu EEN in de onmiddellgke nabjjheid van Gouda, gemerkt Nos. 7, 8 en 9. Te zien alle werkdagen vóór de vcikooping en op den dag van en vóór de veiling. Aanvaarding en betaling der kooppen ningen 15 Augustus 1906. Nadere inlichtingen ten kantore van No taris M O N T IJ N voornoemd aan den Kleiweg E No. 21. gB*"* Laat uw goederen verven of uit» toornen in de Stoom kunst* IV ververU en Ciiemieclie WasseherH van De goederen bleven in elkander, behalve zijden BtoiTen* Prezen zjjn billek en spoedige aflevering. Agent voor Schoonhoven en Omstreken ingediend, omdat het aanleiding waarvan ze a voorgesteld, van de rerd afgevoerd, i Oude MACHINES worden ingeruild. Speciale inlichting voor reparatie, bjj W*. VERMEULEN, HocgHtraat 78, Botterdam, Amsterdam, ’s«Gravenhage, Dord recht, Culemborg, Tiel en Gouda. Tegen gebreken in kaas gebruike men uitsluitend het vah ouds bekende: en zeer gunstig werkende middel in oranjekleurige verpakking. bjj C. C. KROM en WOLFF Co. A. BUUS. T. P. v. d. BERGH en J. C. W00RTMAN. P. PLOMP. A. v. d. HEIJDEN. A. R. v. d. BERGH. vruuueraa J. VAN DAM. Ouderkerk a/d IJ. bjj C. van DAM. Reeuwjjk bjj Mcj. VERSTOEP. Bodegraven J. HOOGENDOORN. i/u me ge dq o. ri Hazerswoude bjj A. GILLE. Zegveld r'r'c' Harmelen Polsbroek Benschop Lopik IJselstein Zwammerdam Moordrecht jjj Eerste en eenige speciale Rjjwiel- en Motorenhandel. Oudst en bekendst adres voor beslist eerste klasse Rjjwielen. Levert met steeds stjjgend succes de bekende Met twee en drle versnellingen tegen billijke prijs ver imaging, en voer belanghebbenden gratis ter beproeving. BONDSRIJWIELHERSTELLER le KLASSE. Scherp en onbarmhartig, maar niet te scherp en niet harteloos buiten noodzaak, geeselde de sociaal-democratische leider bet gezwendel met naamlooze vennootschappen en vooral de schandelijk lichtvaardige op vatting, die veelal commissarissen toonden bjj hun taak van toezicht, een tekort van nauwgezetheid waaraan helaas meer van de hoogstgeplaatsten in den lande zich hebben schuldig gemaakt. Dit is een publieke kanker, waarin zon der aarzelen en openbaar het mes dient gezet, en slechts één ding viel bjj deze motie te bejammeren: dat men wederom aan den heer Troelstra de eer van haar ver dediging heeft gelaten. Uit het feit, dat niemand hem tegensprak, mag in dit geval, veilig worden afgeleid, dat nagenoeg niets van hetgeen bjj zeide voor ernstige t< spraak vatbaar was. Maar juist een geval ligt het geheel op den v hen, die iu beginsel op den bodem staande economische orde van zakeL de oogen niet te sluiten voor haar i Ijjke uit wassen, luide te getuigen vai geen zjj waarnamen met eige." niet die taak van zeif-critiek aan de principieels vjjanden samenleving. De Minister van Justitie zal spoedig komen met een wetsontwerp; maar van dat ontwerp en zfju voorgeschiedenis zal de Nederlandsche sociaal-democratie, in Mr. Troelstra belichaamd, zich voor een goed deel de eer kunnen toeëigenen. Dit had anders kunnen zjjn, en dit had anders moeten zjjn.” WAJf HIEB EM DAAB. Het Arbeidscontract. „De Nederlander” schrjjft: „Met 79 tegen 8 stemmen heeft de Kamer het Arbeidscontract aangenomen. Eeu groot werk is hierm?e tot stand gebracht. Op een gebied, waar groote regelloosheid heersebte, zjju vaste rechtsregelen schapen, terwjjl bjj de fjrmukering regelen met de ooomiscli zwakke van een der partgen van het coi deugdelijk is rekening gehouden. Het hoognoodige van zulk een verbetering beeft velen, ook de groote meerderheid onzer geestverwanten, over bezwaren tegen onderdeelen van het ontwerp doen heen stappen. De voornaamste hiervan zjjn wel, geljjk de heer Lohman ’t in zjjo aan de eindstemming voorafgaande verklaring uit drukte, de bevoegdheid bjj enkele artikelen aan den rechter gegeven om zgn persoonlijk inzicht in de plaats te stellen hetzjj van den wetteljjken regel hetzjj vau den duideljjk uitgedrukten wil van partjjen, en het plaatsen van het dienstbodencontract op één Igu met elk ander arbeidscontract. Hoewel dit „om velerlei redenen bedenkelgk" noemende, verklaarde de spreker, dat hg en de meeste zjjner politieke vrienden bun stem voor het ontwerp zouden uitbrengen „op grond dat een betere regeling van het arbeidscontract, met de bedoeling om het recht voor allen te verzekeren, ook voor hem die door zgn economische positie anders met een onge- regelden en een slechten toestand genoegen zou moeten nemen, hoognoodig is,” „De Tjjd"! „De aanneming van het Arbeidscontract door de leden van alle „hurgerljjke" partjjen mag zeker wel in aanmerking komen als bewjjs, dat de ware of vermeende belangen van den arbeider bjj de aanhangers van de diverse politieke gezindheden oprechte voor standers vinden. Ten deele ook bjjzouder belanglooze voorstanders, die de oeconomisch zwakkeren van deze wet van sociale gerech tigheid niet langer wilden verstoken zien, hoewel zjj in meerdere en niet onbelangrijke onderdeelen niet beantwoordt aan hunne persoonlijke inzichten, eiseben en belangen. Zjj hebben vóór het ontwerp gestemd on danks de niet geringe fouten en leemten, welke het aankleven, omdat naar hun oor deel de heele wet met hare deugden en feilen, alles te zamen genomen, tusschen werkge vers en werknemers een verhouding schept, welke de voorkeur verdient boren den groo- tendeels regelloozen toestand van heden.” „In hoeverre deze wet voor ons land een zegen is, zal de toekomst, zal de praktjjk moeten leeren. Dat de „werkgevers" wie denkt hier niet aan de landbouwers? er geen onvermengde vreugde van zullen beleven en zich, ter wille van het algemeen belang(?), vele nuttelooze plagerjjen en omslachtige formaliteiten zullen moeten getroosten, is in eik geval de Echaduwzjjde( ▼an deze geljjk van zoovele andere sociale wetten, wier samenstellers behept zjja met de manie om alles, en alles uniform, te regelen en die, als ze spreken van algemeen belang, te uitsluitend aan het belang van Mn klawe, de arbeidersklasse denken De „N. Arnh. Ct": Voor den minister van Justitie en de Commissie, doch bovenal voor den geestelijke vader van de wet, Mr. Drucker, is de aanneming met zoo groote meerderheid de welverdiende bekroning van hun ingespannen arbeid. Did de socialistischo leden tegen stemden zal niemand verwonderen. Na het gebeurde met het Comité van Verweer stonden zjj niet meer vrg tegenover de wet en hunne houding Ijjdens het debat strekte slechts om deze meening te versterken. Natuur lijk zal het evenals ten opz;chte van de Leerplichtwet, niet aan allerlei gronden on'breken om deze houding goed te praten; maar daarmee wordt niet weggenomen dat minder eigen inzicht dan wel takfieche re denen hunne stem hebben bepaald. Het onhoudbare hunner positie, welk hen dwingt tegen alles te stemmen waarbjj de belangen van den Arbeid betrokken zjjn, treedt bjj deze gelegenheid opnieuw in Dit geldt in het bijzonder voor den heer Schaper, die aan do totstandkoming der wet in haar tegenwoordigen vorm zulk een belangrjjk en algemeen gewaardeerd aandeel heeft genomen. 1 niet ingediende motie. Kamerleden Thomson, I ige, Janniok, Vau Gjjn en ben plan gehad een motie in t der Regeering te verzoeken, Jtnoodigingen voor de Vredes voorloopig na te 'aten, omdat zjj van oordeel zjjn, dat het verder ophouwen van theorieën over menschelgkheid en recht in strijd is met de gezonde rede, zoolang in het Rjjk, dat den oproep deed tot de zoogenaamde Vredesconferenties, bjj voortduring gruwelen voorkomen, die de tfeheele beschaafde wereld in ontzetting brengen. De motie werd niet wetsontwerp, naar as had kunnen worden Ijjst der werkzaamheden we nl. de aanvulling en verhooging der be- grooting van Buitenlandsche Zaken voor 1906, voor de ontvangst van afgevaardigden der tweede Vredesconferentie, welke dit jaar niet gehouden zal worden. De „Arnh. Ct." betreurt het, dat voor ’t indienen dezer motie de gelegenheid heeft ontbroken, „'t Wordt hoog tjjd zevt het blad dat op eenigerlei wjjze een officiëel protest worde uitgesproken tegen hei ellendige comediespel der Russische regeering, die, ondanks de vertreding der bezworen rechten van de Finnen, ondanks bet uitlokken van den oorlog met Japan, welkek^ermoedeijjk meer menschenoff irs gekost neeft dan eenige vroegere oorlog, ondanks de her- haaldelfjke afschuweljjke Jodenmi gens het openbaar getuigenis vroegeren Vice-Minister aangestrook» de politie, zich opwerpt als de bescbei van recht en vrede. En allereerst is 1 land geroepen daartegen in ver—1 nu onze Regeeriog weder zal v. met het uitnoodigen aan de conferentie, namens Nederland mag zich echter niet maken aan zulk eene huici Overdekt. In het park van het paleis van den RaMiaiclienCzaar te Peterhof is de Staf Generaal Koslo l' door een welgekleed onbekend man met een revolverschot doo- deljjk gewond. De Generaal bad geen poli tieke rol gespeeld en men gelooft daarom algemeen, dat de moordenaar zich in den persoon vergist heef\ wat trouwens bleek, toen men den moordenaar gevat had en een portret vanTrepoff op hem vond. Op dezen geleek de vermoorde Generaal eenigszins. Te Peterhof heeft men nu nog strengere maatregelen genomen tot bescherming van den Czaar. Het moet vooral aan den boven genoemden moord en aan dien op Admiraal Tehukuïn te wjjten zjjn, dat de Czaar niet wil hooren van een aftreden van het Kabinet Goremykin. Intusschen beeft dit Kabinet een gevoelige nederlaag geleden. De Czaar heeft nl. de wet bekrachtigd betrt fl'snde leniging van de hongersnoodljjdenden in Rusland, welke door de Doemt werd voorgesteld en door den Rjjksraad aangenomen, met verwerping van het desbetreffende voorstel der Regeering. De geest in het leger bljjft in Rusland der Regeering nog veel zorg baren. De Regeeriog gaf last tot onderzoek betrt ffende muiterjjen in 43 regimenten, te zamen van 80.000 man. De geest onder de manschappen van de vloot is nog bedeokeljjker. Te SL-Petereburg staken de politie agenten. Zjj willen alleen lotsverbetering, ’t Is een bedenkeltfke staking in deze tjjden. Te Moskou wordt nu volstrekt geen brood .De bakkerjjen, waar nog ing der politie gebakken werd, i stakers ook gesloten. anarchistische pr -.^irin de arbeiders aangespoord „de taal van kogels en I te spreken”. De stad verkeert in onrust. De politie weigert dienst te en vraagt militaire hulp. Te Nicolajef is een bediende van een suikerfabriek op weg naar de bank door een troep gewapende mannen aangevallen en beroofd van een som van 80000 roebel, welke bjj bjj zich had. Een der roovers werd gevat; een ander werd door soldaten doodgeschoten. De overigen ontkwamen. Omtrent den in eer herstelden Majoor Dreyfus wordt uit Frankrijk gerneld.dat de Minister van Oorlog hem geplaatst beeft bjj het 11e regiment artillerie, in garnizoen te Vincennes. De commandeerende officier aldaar beeft verklaard, dat Drtyfus door zjjn officieren zal ontvangen worden als een goed kameraad, die wegens al hetgeen hjj heeft geleden, bijzondere opmerkzaamheid verdient. Bjj de weder indienststelling van Majoor Dreyfus wordt een groote parade voor hem gehondeO, welke het tegenovergestelde van het vreeseigk tooneel der degradatie voor hem zal zjjo. Eerst gaat Dreyfus echter nog wat ontspanning zoeken na de emoties der laatste dagen. Hjj kreeg een verlof van 14 dagen, welke hjj in Zwitserland gaat doorbrengen. Generaal Pic quart is benoemd tot bevel hebber der 10e divisie infanterie te Parjjs, De namen Dreyfus en Picquart worden wel in één adem genoemd; maar men ziel deze twee slachtoffers van haat, vooroordeel en lage kuiperijen niet hand in hand op den dag hunner rechtvaardiging. Picquart is sinds geruimen tjjd in onmin met Dreyfus, en men heeft in deze dagen nagenoeg niets van hem gehoord. Volgens een gerucht zon hjj niet weder in dienst willen treden bjj het leger, vóór Generaal Mercier'zQn ontslag heeft gekregen. Bjj de groote parade te Loogchamp, welke elk jaar ter eere van den natiooalen feestdag in Frankrjjk gevierd wordt, zaten Frankrgks drie voorname gasten: Koning Sisowatb en de heer en mevrouw Long worth—Roosevelt. Koniog Sisowath is nu weer uit Frankrjjli vertrokken. Bjj zjjn vertrek zond hjj aar den prefect van de Seine 5000 francs vooi de armen van Parjjs. De laatste dagen ir Parjjs besteedde hjj om te gaan „winkelen” In de groote magazijnen kocht hjj een groo aantal souveoiers aan zjjn verbljjf, voora sieraden van allerlei aard: prachtige hals snoeren, armbanden, ringen met juweelei en een herinnerings-medaille in vier exem plaren voor hofdames., De Brltache Regeering heeft op aan dringen van verscheidene parlementsleder naar Natal geseind om inlichtingen be treffende wreedheden tegen de Kaffers ge pleegd, waarvan een Zuid-Afrikaansch blad melding maakte. Sir Hemy Campbel Bannermann verklaarde te hopen, spoedig die verhalen officieel te kunnen logenstraffen Men verhaalt ook, dat de troepen in Nata den verslagen Kaï’ervorst Bambaata hel hoofd afgeslagen en dit twee dagen ter m gesteld hebben, tot afschrik van d< standeliogen. Britsche Regeerings-commissie, dit Zuid-Afrika werd gezonden om eer -’—vorm voor Transvaal en Oranje taat voor te bereiden, is in Engelanc rgekeerd. De leden werden direct dooi jevers bestormd, maar weigerder zeggen, „Zoolang het rkpport niet Regeering is overhandigd en open maakt, is hun mond verzegeld imerlkaannche statist iel maand Juni 1.1. 3 millioen pon< leesch naar het buitenland verzonden 1.300 000 in Juni 1905. Men moe echter in aanmerking nemen, da m jaar veel bussenvleesch werd ge 7oor het Japansche leger in Mant Neem voorzorgsmaatregelen. Kook uw melk en drinkwater. Neem in acht de wenken, per circulaire bekend gemaakt door de Gezondheids-Com- missie. Voorzie U tjjdig van Ootsmettings- en Desinfectie-middelen tot onderstaande prjjzen (Jreollne, prima, per liter-kruik ƒ0,35. (Jarbolzuur, ruw, 60 per fl. 0,20. 60 Vi 0,11. Oarbwlzuur, gezuiverd, 8 per fl. 0,18. w Va 0,10. Lysol, per fl-iBch f 0,85, per >/a fl. 0,45. Naphtaliue-blakken met lint, per stuk 0,05. per 5 blokken 0,30. knikkers per Va Ko. 0,15. poeder Va Ko. 0,15. Uit de Centrale Drogisterjj van Ass.- Apotheker, Schoonlieven—(Juleiuberg. N.B. a. Flesschen en kruiken worden be rekend 5 Cts. en tot denzelfden prjjs terug genomen. b. De Ontsmettingsmiddelen zjjn af komstig van de maatschappij tot bereiding van Koolteerproducten te Krimpen a/d IJsel. Giesendam. Van 7—14 Juli. Geboren: Kundera Elisabeth, d. van Huizer en M. de Krfjger. Cathalina, d. van J. C. Kanters en J. Putters. Arie, z. van W. Bujjk en J. van Wijngaarden. Gjjsberlje, d. van G. den Uil en J. Baardman. Kedichena. Van 1-30 Juni. Geboren: Cornell's, z. van W. Boote en T. van der Ham. Pieter Marinus, z. van H. W. van Beusekom en M. W. Smits. Dirkje, d. van A. van Gent en H. van den Berg. Floris, z. van E. de Kriek en A. van Rooden. Lopik. Vai Geboren: L en G. Riet, E. Boere en J. Rjjneveld en Getrouwd: Oosterom. Overleden: P. de Groot, oud 72 j. Nw.-Lekkcrlaud. Van 1 Juni-1 Juli. Geboren: Marinus, z. van G. de Bie en K. Keesmaat. Aartje, d. van J. van Stek en E. Gelderblom. Nietje, d. van C. T. Mourik en C. L. de Jong. Maarten, z. van J. L. de Vries en H. den Ouden. Annigje, d. van J. Maurice en H. Vlot. Lucas Anthonie, z. van A. W. Brejjer en J. J. van der Velden. Karel, z. van M. Burg graaf en A. de Snoo. Overleden: H. Vermeulen, oud 80 j., weduwnaar van M. Pot. Nieuwerkerk a/d IJ. 19 JudI-14 Juli. Getrouwd: D. Joh. van der Zande, oud 77 j. en N. Soldaat, oud 34 j. I. Doornhein, oud 24 j. en G. Vis, oud 25 j. Overleden: H. Twigt, oud 66 j. Polsbroek. Van 1-30 Juni. Geboren: Dirk en Jacob, zoons van E. v. d. Vlist en C. Sprujjtenburg. Anthonie, z. van H. Oskam en K. v. d. Horst. Sjjbrand Johan, z. van A. de Jong en J. van Vliet. Annigje, d. van A. Rjjneveld en A. H. de Heer. Overleden: D. van der Vlist,oud8d. W. Wolters, oud 81 j., echtgenoote van G. de Brujjn, eerder weduwe van A. v. Elk. G. Duits, oud 68 j. H. Hogendoorn, oud 79j., echtgenoot van A. Knoop. Reeuw||k. Van 1—80 Juni. Geboren: Hendrika Photina, d. van M. Blom en M. Jorna. Gerardus Anthonius, z. van K. Mulder en M. van Roojjen. Gjjsbertus Antonins, z. van L. Hogenelst en A. Belt. Marinus Arie, z. van G. de Mik en M. Speksnijder. Wilhelmina Johanna, d. van C. Streng en A. Lexmond. Marretje, d. van E. Teekens en W. Broere. Annigje Aaltje, d. van J. Ruiten burg en J.Kwakernaak. Getrouwd: E. Verbeek en W. Roskam. Overleden: M. M.Hogenelst,oud 1 m. P. M. Hogenelst, oud 1 m. H. P. Blom, oud 17 d. T. van Triet, oud 4 m. J. M. Goosen, echtg. van H. van der Pouw, oud 89 j. C. van Hemert, echtg. van I. 'luiken, oud 77 j. IHie-LanKcrak. Van 1—80 Juni. -j r e nGerrit, z. van C. Schep en J. B. Dekker. Florus, z. van J. Renee en H. de Leeuw. Cornells, z. van L. Schep en G. Hoogendoorn. Getrouwd: A. Ooma en A. Vergouw. Overleden: P. van den Berg, ond M j.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3