1906. Zaterdag 21 Juli. N°. 2736. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. I BII1I1LAHD. BDITEBLAMD. I Esse-, uitsla; I- voor :hten met zjjn dicht, tot afgehuui den. V woord. i werd de ver ten zeer rustig j der heereo Dik als leden hoe werd de doch het i are A. onder heen. vooi aan JSCll SCHOONHOVEKSCHE COURANT. Dinsdag- den aan Vroege zoo niet 1 de kleir iet herste :hutsluis to Hi 19 Juli, m slager T. van der 1 iommissie. 1 Juli. Kli| irtin, B. ;eschool, naar E« ird. werd róói )u heer J. I jtel Da., liswaarts j uit alle i, zoodat er spoedig De ongelukkige, die jn zjjn, werd nu dadeljjk 1 Na door hulpvaardige is naai bruikt de Grat Oldenbur Torren aan ras, aan ras, vareni schap gebracl Algemi lona”, t ningen schietei davids van de onder k brjjzeld, matroos eerste UiTQAVK VAK S. 4 W. N. VAN NOOTEN n Schoomhovin. der prof. dez( Zondag-nacb hoorde de surveilk de Merwekade te schot gelost werd, v revolver, onmiddelljjL a. tweede schot. Uit een out -de L_r— uit alle wjjken der ge- van Wdoi het te bereiden fr__‘ - Mogen de j met den besten uil de 1ste echt met te nemen ir Van Nispen, het volgend jiar er geen vereeni- subsidie verleend, lie ambachts- Verleend •De Geer en droogmaken van de imen, zonk ider wed< vergist heef', wat trouwt n den moordenaar gevat t vau Trepoff op hem v vermoorde Generaal rhof heeft men ,j genomen tol 19 Juli. Bjj de Gere- alhier is beroepen Da. 11. kwam alhier 3 van Dordrec proef te t-brug (schraag- gebouw van het Pro- van Zeeland te Middelburg tebestuur aanbesteed rschool aan Laagste Gelens en Regeer! '>maakt, een Amerlkaansche statistiek i de maand Juni 1.1. 3 millioen pond deesch naar het buitenland verzonden, ^"3 in Juni 1905. Men moet Citer in aanmerking nemen, dat jaar veel bussen vleesch werd ge- oor het Japansche leger in Mant- Aangezien dit echter eerst in 1886 buiten gebruik is gesteld en de vereischte 30 j aren nog niet zjjn verloopen, zou eventueel toe stemming tot ontruiming noodig zqn van Gedep. Staten. Nu is Maandag avond besloten met 7 tegen 6 stemmen, om aan Gedep. Staten te vragen vergunning tot ontgravmg van een gedeelte van het oude kerkhof, dieper daneenhalven meter, voor den bouw van een nieuw ge meentehuis. Omtrent de plaats zelf van den bouw is nog geen beslissing gevallen. Slikkerveer, 19 Juli. Dejongejuffc. W. Boele is te Dordrecht na examen van de 3de naar de 4e klasse van de Hoogere Burger school overgegaan. De jongejuffr. M. P. Boele is bevorderd te Dordrecht van de le naar de Se klasse van het gymnasium. Mej. J. Hujjser verkreeg het einddiploma der Hoogere Burgerschool voor meisjes te Rotterdam. Waddlngsveen, 19 Juli. Mej. K. J. Grendel, onderwijzeres aan de Openb. school (dorp) alhier, is als zoodanig benoemd te Rheden, gemeente Velp. Tot onderwijzer aan de Christelijke school alhier is benoemd de heer G. Velthuis, uit Haarlem. Wijngaarden, 19 Juli. De landbouwer J. v. d. Viist alhier heeft een Jarigen stier verkocht voor f 240. 'Zevenhuizen, 18 Juli. Zondag reed een jongen van een jaar of zestien op de fiets inhet Noordeinde. Daar hij nog weinig ervaren in die kunst was, geraakte hjj in het Kanaal. Hjj kon zichzelven redden, maar daar de fiets nog te water lag, moest hjj er nog eens in, om ook die er uit te halen. De feestcommissie heeft besloten, den verjaardag van onze geëerbiedigde Koningin feestelijk te gedenken. Welke feestelijkheden er zullen plaats hebben, is nog niet definitief vastgesteld, daar alles afhangt van de bij dragen der burger(|. Zevenhuizen, formeerde gemeente K F. W. Geerds te Sollingen. GEMENGD NIEUWS. Woensdag hebben de leerlingen der openbare school te Moerkapelle een reisje gemaakt naar Oost-Voorne. Des morgens brachten een zestal rijtuigen hen naar Rotterdam en vandaar vertrokken zjj naar Oost-Voorne, waar zg den dag door- bractiten. De kinderen genoten zeer. Het weer was voor zoo’n tocht ook uitstekend. De bekende chirurg van de Utrechtsche hoogeschool, prof. Narath, heeft vóór zgn vertrek naar Heidelberg een knap stuk werk geleverd. Te Venray werd vóór drie weken het zoontje van deu heer J. K. de neus en een stuk der bovenlip afgebeten door een paard. Goede raad was duur. Door de medici ad de wond gezuiverd en verbonden, ventje was in dien toestand zgn geheele leven aan bespotting prgs gegeven en mismaakt. Hg werd naar Utrecht ver voerd en opgenomen in het St.-Andreas- gesticht; daar ondernam prof. Narath bet kunststuk, om den armen jongen terug te geven wat het paard vernield had. Nu, na 3l/s week, is du kleine Jean terug en met beuulp van bestaande foto's is het den geleerden kranigen professor gelukt zgn patient een neus terug te geven, die vol maakt gelgkt op den vroegeren zoo ouge- lukkig verloren schat. Het vleesch van een armen heeft de bouwstof geleverd en Narath is de knappe architect van '.on mooien gevel! ht kwart over twaalf leerende politie agent aan Dordrecht, dat er een vermoedeljjk met een jjk gevolgd door een ede schot. Uit een onderzoek bleek, dat kapitein van de sleepboot .Noordster”, jgaardeu, onaangenaamheden had stoker, en vermoedeljjk om dezen i te jagen, de beide schoten had let wapen is in beslag genomen. hoofden van de kleine schutsluis te Wemel- dingen en het herstellen van de stortebedden der schutsluis te Hansweert, met bjjbehoo- rende werkzaamheden, behoorende tot de werken van het Kanaal door Zuid Beveland. Raming f 36 000. Minste inschrijver de heer A. van der Straa- ten Jr., te Hansweerd, voor f 32,800. 2o. do herstelling der boordvoorziening van het kanaal door de Oude Arne en van de zijtakken naar Nieuwland en Arnemuiden, be hoorende tot het Kanaal door Walcheren. Raming f 5000. Minste inschrijver de heer W. Dekker, te Veere, voor f 4649. Vanwege het gemeent te ’s-Gravenhage is ondershands de bouw eener Hoogere Burgers de Waldeck-Pyrmontkade aldaar, inschrijvers waren de heeren Z. J. v. d. Wal voor f 262.000 De heeren W. van den Esch te Papendrecht, Kors Visser te Zwjjndrecht en A. van Rossum te Dordrecht hebben bjj den gemeenteraad van Papendrecht concessie aangevraagd voor het in werking brengen en exploiteeren van een acetyleengdsfabriek. Woensdag 11. heeft op het ter rein van de Nieuwe Veemarkt te Rotterdam plaats gehad de centrale keuring van de paarden, die op de tién districts- of plaatseljjke keuringen, in den loop der vorige maand in deze provincie gehouden, de hoogste prjjzen hebbed behaald. De jury bestond uit de heeren E. Overbosch, te Gouda; S. C. Gooszen, in Den Haag, militair lid; J. C. Roodr.ant Kz te Dirksland; J. Leeuwenburg, te Zwjjqdrecht en H. Costerman Azn., te Eist. Hengsten niet ouder dan P/i jaar. Toe gekend werd o. a. voor: Een onderhouds bijdrage groot f 75 aan .Steppern”, 1 Vs jaar, gekruist Oldenburgsch ras, eigenaar A. Koojj Jr. te Kedichém. Merriön niet ouder dan l’/s jaar. Een onderhoudsbijdrage van f 30 aan Marie”, l1/» jiar, gekruist Oldenbhrgsch ras, eigenaar T. van Someren te Asperen. Hengsten niet ouder dan 2Va jrar. Een onderhoudsbijdrage van f 100 aan .Allright”, 2 jaar, gekruist Oldenburgsch ras, eigenaar A. Koog Jr. te Kedichem. Merriën niet ouder dan 2>/ï jaar. Onder houdsbijdragen van f 30 aan .Wally”, 2jaar, gekruist Oldenburgsch ras, eigenaar J. H. Van der Torren Kzn. te Gouda, en aan „Rosa”, 2l/« jaar, gekruist Oldenburgsch ras, eigenaar J. A. Sterk te Nieuwland. Merriön beneden 8 jaar met veulen. Pre mie van f 75 aan .Sophie”, 6 jaar, gekruist ni4""u.irgsch ras, eigenaar J. H. vau der Kzn. te Gouda; premiëa van f 30 .Eliza”, 7 jaar, gekruist Oldenburgsch eigenaar A. Koog Jr. te Kedichem, .Stjjnlje”, 6 jaar, gekruist Oldenburgsch eigenaar Johan Koog te Kedichem, en aan .Coquette”, 6 jaar, Duitsch ras, eigenaar A. van der Spek te Bleiswjjk. Merriön van 3, 4 of 5 jaren. Onderhouds bijdragen van f 75 aan .Cato”, 3 jaar, ge kruist Oldenburgsch ras, eigenaar J. Chr. Spruyl te Zevenhuizen, aan .Grietje”, 4 jaar, gekruist Oldenburgsch ras, eigenaar J. A. Sterk te Nieuwland, en aan .Sophie”, 3 jaar, gekruist Oldenburgsch ras, eigenaar J. Groenewegen te Zoetermeer. In de zittingvanDinsdagl.Lder Rechtbank te Rotterdam was niet aanwezig C. S., 26 jaar, landbouwer, zonder bekende woonplaats. Op 11 Juni bleek bij zich te Zevenhuizen verzet te hebben tegen den veldwachter J. de Koster, door op den grond te gaan liggen, te schoppen en te trappen en dit wel naar aanleiding hiervan, dat hg was aangegrepen om naar bet arrestanten lokaal overgebracht te worden, omdat hjj zich in staat van dronkenschap op den open baren weg bevond. Eiscb: 14 d. gevangemsstr. Uitspraak over 8 dagen. In de zitting van 11 Juli van bet kantongerecht te Dordrecht werden o. a. veroordeeld: H KJ. F., H. J. K, J. B., H. R. en P. v. L. te Alblasserdam, ieder lot f 1 b. of 1 d. hecht., wegens het als bezoeker gedurende verboden tjjd in eene tapperij vertoeven. D. v. B. te Sliedrecht, tot f 5 boete of 3 dagen hecht, wegens openbare dronkenschap. Zondag werd te Gorinchem een propagandameeting gehouden, waaraan 61 soc.-democr. vakverenigingen, uit alle oorden des lands, deelnamen. Met banieren en muziek trok men door de stad, gevolgd door drommen nieuwsgierigen. Een boomgaard aan den Arkelschendgk was mrd, waarin vergadering werd gebou- Verschillende sprekers voerden het Bjj tussebenpoozen liet zich het orkest booren. Tegen 4 uur ’s namiddags gadering gesloten en ging m< uiteen. Eindexamens H. B. S. met 5-j. c. Zuid-Holland. Zuidelijke commissie. Ge houden te Rotterdam. Eerste groep. Ge slaagd E. E. van Blokland, J. F. Mirandolle, J. C. de Jong, J. Musaph, N. Munk, F. H. Visman, W. F. Facee-Schat ff sr, W. B. Vaanrager, J. P. Vader, M. L. Burgdorfhr, Chr. G. van Buuren, S. van Ravestego, F. A. G. Klejjn, Johanna M. van den Thoorn, Johanna A. van Marie, W. B. Copper, C. de Bruijn, J. W. van Limborg, Janna M. Kempeus en F. H. Backer. Noordelijke commissie. Gehouden te *s Gravenhage, 18 Juli. Geslaagd: H. J. Herbig, L. van der Klip, W. Lans, J. J. Huisman, J. Marlin, B. H. Paerels, J. G. van de Sief kamp, W. Steinbach, H. J. Slrujjk, H. A. Tnesiog, W. Twiss, H. K. Versteeg, A. V. Brouwer, C. R. A. van Belandt, J. S. van Drooge, C. Godefroy, A. M. Harthoorn, Anna M. de Jongb, Céhue E. B. Louzada, W. H. Ockers, E. Perné, J. G. Roosenburg, J. M. W. Sanders, E. A. Vreede. Afgewezen geen. Maandag is op 68jarigen leeftijd overleden Ds. C. L. de Jong, predikant bfj de Rem.Gtref Gemeente van Nieuwkoop. lu 1865 werd de overledene proponent en op 1 Juli 1866 deed bij zijn intrede bij de gemeente van Nieuwkoop, waar hjj dus veertig jaar gestaan heeft. Hjj had juist zjjn emeritaat verkregen. reer uit Frankrijk rek zond hjj aan ine 5000 francs voor De laatste dagen in gaan .winkelen”. _jcht hij een groot zijn verblijf, vooral ird: prachtige hals- jgen met juweelen irings-medaille in vier exem- rdamesn ,3 Regeering heeft op aan- __:<:heidene parlementsleden Natal geseind om inlichtingen be- Treffende wreedheden tegen de Kaffers ge pleegd, waarvan een Zuid-Afrikaansch blad melding maakte. Sir Hemy Campbell Bannermann verklaarde te hopen, spoedig die verbalen officieel te kunnen logenstraffen. Men verhaalt ook, dat de troepen in Natal den verslagen KaïTervorst Bambaata het hoofd afgeslagen en dit twee dagen ten toon gesteld hebben, tot afschrik van de opstandelingen. De Britsche r.^_27±r naar Zuid-Afrika werd gezonden om regeeringsvorm voor Transvaal en Oranje- Vrijstaat voor te bereiden, is in Engeland teruggekeerd. De leden werden direct door verslaggevers bestormd, maar weigerden iets te zeggen, „Zoolang het rapport niet aan de Regeering is overhandigd en open baar gemaakt, is hun mond verzegeld, zeiden zij. Blijkens werd in d( bussenvleesch naar tegen 6.300 000 in daarbjj echter i- verleden j leverd voor Bchourjje. BN Kon. besluit is toestemming verleend aan B. Koker Jzn., burgemeester der gemeente Krimpen a/d IJsel, om tot Jan. 1907 te Cappelle a/d IJsel te wonen. H. M. de Koningin zal ditmaal niet naar Soeatd|jk gaan bfi gelegenheid van den verjaardag van de Koningin Moeder. Koningin Emma zal den In Augustus op Bet Loe doorbrengen. 1.1. aan bet Minis- gehouden aanbeste- jte ingeschreven voor werken tot voorzetting le rivier de Maas onder jeltern (Maasbommel) en A. Bos te Gorinchem, houd en bijkomende werken van den polder Ease-, Gansdorp en Blaardorp, waarvan de uitslag was: F. van Vliet, Nieuwerkerk IJsel. f 1915; Gebr. Goudriaan, Ouderkerk a/d IJsel, f 1926; C. van Leeuwen, Nieuwer kerk a/d IJsel, f 1950; W. van Verre, Capelle a/d IJsel, f 1970. Staande de vergadering werd hel werk aan den laagsten inschrijver gegund. Oud-A11»!as, 19 Juli. Maandag-middag kreeg P. Breedveld, van Nieuw Lekkerland, die met een harmonica door de gemeente ging, een toe val, waardóór bij in een sloot geraakte. Het zoontje vah P. Tugt"' dat met zgn schoolmakkers huil keerde, zag het ongeval, waarop zjj macht gingen roepen, zoodat hulp kwam opdagen. zeker zou verdronken op het droge gebracht. lieden van droge kleeren voorzien te zijn, keerde B. huiswaarts. Woensdag 11. kw compagnie Pontonniers den rijdenden trein om een met de dubbele Kromhout- of jukbrug). Dit was de eerste proef, die genomen werd met deze brug, welke brug genoemd ir den samensteller er van en die ge wordt voor breede binnenwateren als jafstroom eu geen grooten trein ver- eischt. De lengte bedroeg ongeveer 26 M. en zjj droeg op 5 jukken of schragen. Toen de brug gereed was, werden er 2 groote ponton-wagens op geplaatst met 8 paarden en ongeveer 48 manschappen. De proef ge lukte naar omstandigheden vrg-wel. De jukken of schragen zakten niet noemenswaard. Vau het geheel werd een fotografische opname gedaan. De commandant van het corps was tegen woordig. Bliedrecbt, 19 Juli. Gelijk vroeger is meegedeeld, zgn reeds ten vorige jaren een paar panden aangekocht voor den bouw van een nieuw gemeentehuis; doch thans open baart zich een strooming om het te bouwen op het oude kerkhof. Overwicht. In het park van bet paleis van den RaMiachen Czaar le Peterhof is de Staf Generaal Koslo f door een welgekleed onbekend man met een revolverschot doo delijk gewond. De Generaal bad geen poli tieke rol gespeeld en men gelooft daarom algemeen, dat de moordenaar zich in den persoon vergist heef', wat trouwens bleek, toen men den moordenaar gevat bad en een portret vauTrepoff op hem vond. Op dezen geleek de vermoorde Generaal eenigszins. Te Peterhof heeft men nu nog strengere maatregelen genomen tot bescherming van den Czasr. Het moet vooral aan den bovengenoemden moord en aan dien op Admiraal Tehukuïn te wijten zjjn, dat de Czaar niet wil hooren van een aftreden van het Kabinet Goremykin. Intusschen heeft dit Kabinet een gevoelige nederlaag geleden. De Czaar heeft nl. de wet bekrachtigd betrt tiende leniging van de hongersnoodlijdenden in Rusland, welke door de Doema werd voorgesteld en door den Rijksraad aangenomen, met verwerping van het desbetreffende voorstel der Regeering. De geest in het leger blijft in Rusland der Regeering nog veel zorg baren. De Regeering gaf last tot onderzoek belr« ffunde muiterijen in 43 regimenten, te zamen van 80.000 man. De geest onder de manschappen van de vloot is nog bedenkelijker. Te SL-Petersburg staken de politie agenten. Zg willen alleen lotsverbetering. *t Is een bedenkelljke staking in deze tjjden. Te Moskou wordt nu volstrekt geen brood meer gebakken. De bakkerijen, waar nog onder bescherming der politie gebakken werd, zgn nu door de stakers ook gesloten. Te Baku zgn anarchistische proclamaties aangeplakt, waarin de arbeiders worden aangespoord „de taal van kogels en bommen te spreken”. De stad verkeert in groote onrust. De politie weigert dienst te doen en vraagt militaire hulp. Te Nicolajef is een bediende van een suikerfabriek op weg naar de bank door een troep gewapende mannen aangevallen en beroofd van een som van 80000 roebel, welke hij bij zich had. Een der roovers werd gevat; een ander werd door soldaten doodgeschoten. De overigen ontkwamen. Omtrent den in eer herstelden Majoor Dreyfus wordt uit Frankrijk gemeld.dat de Minister van Oorlog hem geplaatst heeft hjj het 12e regiment artillerie, in garnizoen te Vincennes. De commandeerende officier aldaar beeft verklaard, dat Dnyfus door zijn officieren zal ontvangen worden als een goed kameraad, die wegens al hetgeen hij heeft geleden, bijzondere opmerkzaamheid verdient. Bij de weder indienslstelling van Majoor Dreyfus wordt een groote parade voor hem gehouden, welke het tegenovergestelde van het vreeseigk tooneel der degradatie voor hem zal zjjo. Eerst gaat Dreyfus echter nog wat ontspanning zoeken na de emoties der laatste dagen. Hg kreeg een verlof van 14 dagen, welke hjj in Zwitserland gaat doorbrengen. Generaal Picquart is benoemd tot bevel hebber der 10e divisie infanterie te Parijs. De namen Dreyfus en Picquart worden wel in één adem genoemd; maar men ziet deze twee slachtoffers van haat, vooroordeel en lage kuiperijen niet hand in hand op den dag hunner rechtvaardiging. Picquart is sinds geruimen tijd in onmin met Dreyfus, en men heeft in deze dagen nagenoeg niets van hem gehoord. Volgens een gerucht zou hjj niet weder in dienst willen treden bg het leger, vóór Generaal Mercier'zijn ontslag heeft gekregen. Bij de groote parade te Longchamp, welke elk jaar ter eere van den natiooalen feestdag in Frankrijk gevierd wordt, zaten FrankrQks drie voorname gasten: Koning Sisowath en de heer en mevrouw Long- worth—Roosevelt. Koning Sisowath is nu wi vertrokken. Bij z|ja vertn den prefect van de Seir- 1 de armen van Parijs. 1 Parijs besteedde hij om te In de groote magazijnen ko< aantal souveniers aan i" sieraden van allerlei aar snoeren, armbanden, ringen en een herinnerings-medaille plaren voor hofdr De Brltache dringen van verschi naar r - kerk is de stoker-machi- imgemaal, M. Bos, bjj het choorsteen, van een hoogte van 14 meter naar beneden gestort. Het kan als een wonder worden beschouwd, dat de man behalve enkele onbeduidende ontvel- 'ingen aan zijn handen, er overigens geen ladeel van schijnt ondervonden té hebben. Te Assen is Maandagavond de arbeider Koker, werkzaam bij den brand- stoffjuhandelaar Gobel, aan de Vaart, waar bg van een wagen sprong, gevallen en daar- 1 geraakt. De wagen reed over hem Hij was onmiddellijk een Ijjk. Nadat de door den rechter-com- missaris benoemde deskundigen tot onder zoek van de verstandelijke vermogens van Frans Rosier, de hoogleeraren Dr. G. Jel- gersma en Dr. C. Winkler, een rapport hadden uitgebracht, waarin zfj verklaarden tot het besluit te z(jn gekomen, dat dexe beklaagde is een misdadig geborene, die krankzinnig is geworden, en dat hjj thans is lijdende aan insania epileptics, heeft de rechtbank te Rotterdam op daartoe strekkend re .uisitoir van den officier van justitie den man buiten vervolging gesteld. Vermits daarmede de tegen Rosier wegens den in den nacht van 2 op 8 Maart 1.1. te Gouda ge* pleegden diefstal aanhangidg gemaakte straf zaak, in. verband waarmede hjj den 7. Maart U. in het huis van bewaring werd ingesloten en sedert verbleef, was geëindigd, is bQ Woensdag naar het krankzinnigengesticht te Medemblik, waaruit hg op 10 Februari ontvluchtte, teruggebracht. Gedurende zjjn verbljjf in bet huis van bewaring heeft hjj van den aanvang tot het einde volhard b(j ztjne reeds elders betoonde weigering om gestichtsvoedsel tot zich te nemen, zoodat dit hem tweemaal daags kunstmatig door den geneesheer werd toe gediend. Nopens het door Rosier voor die voedselweigeriug aangegeven motief, vrees voor vergiftiging door het in elke, hem door anderen voorgezette spjjs zich bevindend kopergroen, kwamen de deskundigen tot het resultaat, dat die vrees niet ie gostomloerdf maar ie uitvloeieel van oen bepaald waar sjstoem, Het Russische telegraafagent- schap meldt, dat de Keizer baron Sweerts de Landas, den nieuwen gevolmachtigd Minister en buitengewoon gezant der Neder landen, in gehoor heeft ontvangen. De Provinciale Staten van Zuid- Holland zetten Woensdag hunne werkzaam heden voort met behandeling o. a. van: Wijziging verordeningen: a. op do stoom vaart in de boezemwateren; b. op de Gouwekaden. Ged. Staten nemen bjjna alle wijzigingen der commissie over eu be loven voortaan de noodige eenvormigheid in de reglementen te zullen' betrachten, nadat de heer Versteeg, lid van Ged. Staten, aan den heer Vingerling, die bezwaar bad, dat niet werd verboden het zeilen met ge- heseben zeilen door de Turfsingelgracht te Gouda en bet steepen met sleeptrossen, had geantwoord, dat Ged. Staten zeker bereid zullen z(jn hierbg rekening te houden met de plaatseljjke omstandigheden. Subsidie f 500 stoomboot veerdienst Nieuw- Lekkerland—Krimpen a/d Lek—Ridderkerk. Verleend. Subsidie f 170 voor een jaar aan ambachts- teekenschool te Alblasserdam. Na verklaring door den heei dat hjj en andere leden bezwaar zouden maken als ging is gestichtwordt het s Verhooging tot f 150 subsidie teekenschool te Bodegraven. na verwerping van een voorstel—1 om *t tot f 140 terug te brengen. Subsidie f 150 jaarljjka plus f 50 i eens aan de te Oudewater op te ricl ambachtsteekenschool. Verleend. Subsidie f 50 aan de Koopmansvereeniging te Gorcum. Verleend z. h. s. Wjjzigiog van polderreglementen van Prins Alexander, Agterbroek, Giesen Nieuw- kerk, waterschap Hoenkoop. Goedgekeurd. In de vergadering van de Provin ciale Staten van Zuid Holland op Donder dag 11. was o a. aan de orde de afwjjzing van het verzoek om het jaagpad langs de Gouwe onder Waddingsveen ook als rjjweg te mogen gebruiken. De heer Dolk betreurt deze afwjjzende beschikking van Ged. Staten. Het geldt hier een levensquaestie voor de aanwonenden. Ged. Staten willen alleen voertuigen toe laten minder dan 1.30 M breed, maar dit komt feiteljjk neer op algeheele afsluiting. Spreker stelt voor, den aanwonenden een voorloopige voorwaardeljjke vergunning te verleenen om het jaagpad als rjjweg te ge bruiken. De heeren Van Galen, Vingerling en Patjjn ondersteunen dit voorstel, betoogende dat de afsluiting met palen de aanwonenden onnoodig benadeelt in hun handel, waar het jaagpad het eenige middel is om de producten naar den publieken weg te brengen. De heer Krap verdedigt de afwjjzende beschikking. Van afsluiting is geen sprake. Lichte wagens worden toegelaten. Maar een jaagpad van 8 M. breedte is ongeschikt voor zware vrachten. Bjj repliek verklaart de beer Dolk, dat zjjn voorstel inhoudt wegneming van de paaltjes op last van Gedeputeerden ge plaatst, waarna de heer Krap toezegt, dat Ged. Staten zullen overwegen of de paaltjes niet zoodanig geplaatst kunnen worden, dat het vervoer met lichte wagens gemakkeljjk kan plaats hebben. Het is toch niet de bedor- ling om de aanwonenden in hun bedrjjf te be lemmeren, doch alleen om zware vrachten te weren op dit jaagpad dat geen rjjweg is. Inmiddels stelt de heer Jongkindt voor een motie, Ged. Staten uitnoodigende een onderzoek naar de mogeljjkheid om een rjjweg te maken. De beer Krap neemt naméns Gedeputeerden deze motie over, tegen welke de heeren Patjjn en Van Namen geen bezwaar ver klaren te hebben, wanneer hangende het onderzoek de paaltjes worden weggenomen. De motie wordt zonder stemming aangen. Het amendement-Dolk wordt aangenomen met 24/23 stemmen, zoodat de afwjjzende beschikking van Ged. Staten is verworpen. De heer Vingerling vraagt Ged. Staten bjj de regeering aau te dringen op spoed bq den tramaanleg Gouda—Schoonhoven. De voorzitter antwoordt, uvzake den weg Gouda—Schoonhoven steeds,^oor het prov. bestuur spoed is betracht. In den tegen- woordigen stand van zaken moet worden afgewacht wat de regeering zal doen. De directeur-generaal der pos ter jjen en telegraphie maakt bekend, dat, met ingang van 1 Augustus 1906 o. a. het hulpteiepboonkantoor Zevenhuizen, alsmede de aan dit kantoor rechtstreeks aangesloten of nog aan te sluiten perceelen en openbare spreekcellen, worden opgenomen in het telephoonverkeer met de Belgische plaatsen, welke tot de telephoongemeenschap met Monnikendam zjjn toegelaten. Met St.-Ct. no. 166 zjjn o.a. ver zonden afdrukken der ^statuten van de vol gende vereenigingen: Werkliedenvereeniging „Helpt Elkander”, te Hardingsveld Cabauwsche Spaarkas, te Cabauw. Na het bedanken van den heer N. F. Cambier van Nooten als voorzitter en secretaris-penningmeester van het Water schap Cabauw en Zuid-Zevender heeft een nieuwe verkiezing plaats gehad. Tot voorzitter is gekozen de heer Jan Overbeek Bz. te Cabauw, tot secretaris penningmeester de heer N Strien te Lopik, terwyl tot lid van het bestuur is gekozen de heer C. van Vliet Jz. te Zevenden Bjj de Dinsdag 1 terie van Waterstaat dingen hadden het minst lo. het maken van i der verbetering van dt de gemeenten Appel*.. Megen: de heer P. voor f 14.810; 2o. het uitroeren van baggerwerk in de rivier de Boven Merwede: de heer T. den Breejen v. d. Bout te Njfmegen, voor f 18.990. Aan het g vinciaal Bestuur vi is aanbesteed: lo, hot afdammo 'Alblagserdam, i» ouu. mil_ morgen werd door den slager T. Deele*1 het stoombootenveer van den heer V., een stier afgemaakt. Het beest was wild, dat hjj met vereende krachten meer te houden was. Het dier, toebehoorende aan J. d. B., was afkomstig van Oud Aiblas. De bankwerker M. i. 't V., werk zaam op de Alblaserdamsche Machinefabriek, had Dindsdag n.m. het ongeluk, met zjjn hand tusschen een schroef en een spant, op een in aanbouw zjjnd bootje op de scheeps werf van de firma Jonken eu Stans te □endrik-Ido-Ambacht, te geraken. Na voorloopig door den heer Stans ver bonden te zjjn, werd daarna een verband gelegd door Dr. De Haan alhier. Alblaewerdaui, 19 Juli. De heer J. Jonker, caud. alhier, heeft het beroep naar de Ned. Herv. Gemeente te Dyer- en Neder- Asselt aangenomen. "Ammcrotol, 20 Juli. De heer S. van der Wejjde heeft zjjn benoeming als directeur van de Zondagsschool weder aangenomen. Bodegraveu, 19 Juli, De heer J. van Audel, hoofd der Cnr. school alhier, hoopt 3 Aug. e. k. den dag te herdenken, dat hjj 25 jaar werkzaam is als hoofd eener schooi. De leerlinge der openb. school A, Mane Hoogendgk alhier, heeft met gunstigen uit slag het toelatingsexamen afgelegd voor de Hoogere Burgerschool te Leiden. Bolneu, 19 Juli. De heer G. B. Pas deed met gunstig gevolg het eindeximen der Handeisklasse verbonden aan de Hoogei Burgerschool te Rotterdam. Mej. A. M. 1 Kalkman verkreeg het einddiploma der Hoo gere Burgerschool voor j ingens te Rotterdam, en haar broeder W. M A Kalkman werd bevorderd van de 4e naar de 5e klasse vau het Chr. pymnassium te Utrecht. T- J.l. Zondag-middag reed de heer De L. uit West-IJselmonde over den djjk alhier. Hjj wilde voor eenige dames uitwjjken en had 't ongeluk van de fiets te vallen, en wel zoodanig, dat hg zich zeer ernstig ver wondde, vooral inwendig. Van de reis te vervolgen was in 't ge heel geen sprake; per rjjtuig moest hjj thuis gebracht worden, alwaar Dr. Bgilaardt de eerste geneeskundige hulp verleende. 'Dalem, 19 Juli. De hooibouw, zoo goed als geëindigd, geeft ook hier algemeen stof tot tevredenheid, want buitengewoon veel en goed hooi is gewonnen. De aard appeloogst, thans aan de beurt, laat aan vankelijk mede niets te wenschen over. Kwaliteit en kwantiteit, althans van de vroege soorten, zjjn zeer bevredigend, en van ziekte is tot heden niets te bespeuren. De handel, tenminste aan de beurzen, staat nog stil. Aan particulieren wordt met kleine maat tegen f 2,50 a f 3,50 per H.L. verkocht. Hemmaar, 19 Juli. Naar men ver neemt wordt door de bewoners uit de bulenwjjk „Lage Giessen”, behoorende onder deze gemeente, getracht eeu hulpbrieven- bus le verkrjjgen. 'Krimpen a/4 Lek, 18 Juli. In de gehouden vergadering van de afdeeling „Krimpen a/d Lek” der Ned. Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholische Dranken werd benoemd tot afgevaardigde naar de algemeens vergadering te Hserenveen de heer E. G. Borgers en tot diens plaatsver vanger de heer Joh. Oostlander. De vrouw van G. v. d. Dool geraakte, door een duizeling bevangen, te water. Op het hulpgeroep der kinderen kwam de vrouw van P. Kooi aansnellen en mocht het genoegen smaken, met nog een paar toege schoten buren de drenkelinge op het droge te brengen. *«Krlmipen a/d IJsel, 19 Juli. Door de alhier bestaande afdeeliug van de Ned. Ver. tot Afsch. van Alc. Dranken zjjn benoemd tot afgevaardigde en plaatsvervanger naar de algemeene vergadering te Heerenveen, de heeren Z. de Joog eu J. G. Kerger. De afdeeliug telt op dit oogenbhk 13 leden. Leerdam, 19 Juli. Op het verzoek van den heer J. de Bie, bouwkundige te Gorin chem, om een straat te mogen aanleggen ter breedte van 6 meter, op het terrein tusschen de Lombokstraat en de Glasblazers- laan, om aldaar ten rg huizen te bouwen, is in de Maandag gehouden raadsvergadering gunstig beschikt. Door Burg, en Weth. werd den raad aan geboden een plattegrond voor een straat langs den zuidelgken oever vau den Meent- vliet ter breedte van 6 meter met P/g meter talud. In principe besloot men tot aanleg van die straat. In de vacaturen van twee leden der com missie tot wering van schoolverzuim, wegens vertrek van deu heer S. C. Bruins en het overlgden van den heer J. Driessen, werd voorzien door de benoeming van de heeren G. de Boer eu H. G. Scherrer. Wegens periodieke aftreding O. H. L. Nieuwenhuyzen en J. van het college van zetters, werdeu de vol gende twee tweetallen opgemaakt ter aanbie ding aan den Commissaris der Koninginvac. O. H. L. Nieuwenhuyzen: de heeren O. H. L. Nieuwenhuyzen en J. Veen; vac J. Dik: de heeren J. Dik en A. D. v. Gelder. 'Meerkerk, 19 Juli. De hoogste prjjs der kaas, eerste kwaliteit, bedraagt m deze week f 31 per 100 h. KG. Du handel is vlug. Zware soort werd niet geleverd. 'Aieuwerkerk a/d IJsel, 19 Juli. Ruim een dertigtal persouen hadden aan het verzoek van de voorloopige commissie gehoor gegeven, om in een vergadering de organisatie van een feest op den verjaardag van onze Koningiu te bespreken. De waar nemende voorzitter, de heer A. C. Koolmees, wees in zjjn openingswoord er op, boe alom in den lande de 31ste Augustus leestelgk herdacht wordt, waarom zouden dan de inwoners van Nieuwerkerk a/d IJsel achter blijven? Aangezien alle aanwezigen zich voor een feestdag verklaarden, werd besloten over te gaan tot het benoemen van een regelingscommissie van twaalf prsonen, zooveel mogelgk Git aiie wjjkuu uur ge- j meente, opdat het te bereiden feest zoo algemeen mogeljjk zjj. Mogen de pogingen vrees aan dier commissie met den besten uitslag be- gelost. Hg. B.UWU.BU. kr00nri.Ta„r?n^i«n4 s 4 i.. —J.l. Zaterdag-nacht overleed te ...u k d, ‘T Helmond hot Und m M-, onder rerduhta larie de eeiil>Mtadia< ,luti na het «ader- enMlaadijhedea, nrmoedelUk door rerfU- tiging tengevolge van het eten van gekleurd suikergoed. Dinsdag werd het Ijjkje gerechteljjk ge schouwd. Donderdag-morgen ongeveer half tien heeft voorbjj de Waaiersluis, een 100 M. op het Jaagpad, een treurig ongeluk plaats gehad met de tram, die van Gouda naar Oudewater vertrok. De omstreeks 60 jarige C. Boere, landbouwer onder Heken dorp, stond op het voorbalcon en wilde een dubbeltje oprapen dat hjj had laten vallen. Door zjjn bukken lichtte bjj den haak, be vestigd aan het voorbalcon, op, daardoor sloeg hjj achterover en viel tusschen de locomotief en den tramwagen in, waardoor hjj, aangezien de tram in volle vaart was, het geheele rjjtuig over het lichaam kreeg en totaal verpletterd w^rd. Door den schok derailleerde de tram. De ongelukkige werd later door de politie met de brancard naar het gasthuis vervoerd. Van het instructieachip „Beh onder den Texalschen wal schietoefe- i houdende, is Dinsdag door het los- au van een takel een sloep uit de i gevallen, juist op een bemande vlet Je kanonneerboot „Heffing”, die er lag. De vlet werd gedeeltelik ver- J, terwjjl van de zes inzittenden de 55 eerste klasse Resseler werd gedood en de matroos eerste klasse Leemans zwaar gekwetst werd. De overigen konden uit het water worden gered. De matroos Resseler, van Hr. Ms. stoqm- kanonneerboot „Hefring” was een als flink gero-md 22jarig matroos. Hjj was onge huwd en van Amsterdam herkomstig. De matroos Leemans, eveneens ongetrouwd, is wel ernstig gekwetst, maar verondersteld wordt, dat zjjne verwondingen niet levens gevaarlijk- zjjn. Hjj wordt in het marine- hospitaal te Nienwediep verpleegd. Ook in de gemeente Ter Aar zjjn thins gevallen van vleeschvergiftiging voorgekomen. Door den inspecteur,, met het toezicht op de levensmiddelen belast, is een onderzoek ingesteld.) - Te Tilburg is het 1 Mu-jarig kind van Swonende aan den Nieuwen GoirleMchen weg, in een onbewaakt oogenblik in een ketel water gevallen en verdronken. Woensdag is gevankelijk van Rotterdam naar Gouda overgebracht de isgezel A. K. Hjj was wegens dronken- naar den politiepost aan de Beurs :ht en bleek, bjj ontnuchtering, in het leen Politieblad gesignaleerd te staan als verdacht van verduistering van een rjjwiel, te Gouda gepleegd. Ma and ag-a vond heeft het 3- jarig dochtertje van S. v. d. Giessen te Hendrik Ido-Ambacht, al spelende met andere kindertjes op de boerenhofstede daartegen over, uit een kruik ruwe carbolzuur ge dronken. De kleine liep hierop naar huis en viel voor de deur bewusteloos neer. De spoedig ter plaatse aanwezige geneesheer Dr. Kamberg pompte de maag leeg. Er is nog een kleine hoop, dat het meiqje in het leven zal bljjven. De eerstgelooede urine was lila zwart Woensdag-middag kwart voor vjjvenis de 14jarige zoon van den heer H^ uit Middelburg, even voorbjj het badhuis te Vlissingen, bjj bet baden verdronken. Terwjjl de 18-jarige G. den Hoet, kweekeling bjj het openbaar onderwjjs te Wjjk bjj Heusden, Woensdag-namiddagbezig was met zwemmen, zonk bjj plotseling naar de diepte zonder weder boven te komen. Onmiddelljjk aangewende hulp om hem te vinden was vruchteloos. Eerst na verscheidene aren is het Ijjk gedregd. Onder de gemeente Haren, op het Winschoterdiep, had Maandag-morgen een ongeluk met doodeljjken afloop plaats. De 15-jarige schippersknecht J. Sch., van Appingedam, werd tengevolge van een ruk wind door het zeil van het vaartuig, waarop hjj zich bevond, overboord geslagen en verdronk, ondanks de hulp, die onmiddelljjk aanwezig was. - Te Alm^ nist van het stoor werken aan den scL. 14 meter naar als .9 man lingen i nadeel Regeerings-commissie, die i werd gezonden om een i voor 1 te bereiden, js De leden bestormd, „Zoolang is ove: hun

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1