Agentn pmui. umdMlJesteDiiil. RIJWIELEN. itol en GiWirant INBOEDEL, TYPHUS!! Tvee ScéMiés uoo.Gom feJiC. ÏEBMST, qfu i E.Br^ndsnq iren, H. DE VAAL, TELEFQONAANLEG pui*l de SCHOUW R. K. Kosthuis. Boerenknecht, Boerendienstbode, Dienstbode, f 1000 ter leen, P. A. GOEDHART, B0UTVUUR B0UTVUUR, «J.l DOESBURG, Groot Zangersfeest en Concours A. WAN IPEREN. Aanbesteding. Van 2 tot 4 gulden per dag te verdienen. BAROUCHET, DMXARRGN, D. SCHAKEL, 10 procent korting toegestaan. Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij, euriseerde MELK in flèsschen. Gebrs. OOMS, Schoonhoven. D. DE JONG Cz.. Ammerstol. A. I. v»n ZBSSilf KfcZUUr*' Redding van een Znster. Het KOFFIEHUIS Waddinxveen, Gorinchem, WEI-, HOOI- en BOUWLAND, Schoonhoven. EeneSteenglooting Langerah, Streefkerk, Grasgewas, Winkelvoorraad, Waterstoker^, onde grove Pain De Tr&m Schoonhoven-Gonda. Advertentiên. GEREFORMEERDE KERK "iBOWpAoiSUKB '*r - Protestantenbond te Ameide. Tandarts verhoogen. TE HUUR; Zit- en Slaapkamer. Betrekkingzoekenden tttf'AimrikriBrgel te koop H.H. Veehouders H.H. Goudsmeden! Honig-, Ontbijt- nn Gemberkoek en (Lmejerdiungche Korstjes te AMIHIERSTOL, OP WOENSDAG 8 AUGUSTUS 1906, TE KOOP: B. BOEBE te Moordrecht. Rjjtuig- en Wagenmaker, DOELEN, SCHOONHOVEN. Rjjvielhandel „De Concurrent". 2 gebruikte BRIKKEN Muur Te koop aangeboden: WERKSTAKINGEN. C. PLOMP Az., J. BREIJ, Nieuwpoort a/d Lek, Lange Weistraat A 185, Schoonhoven. Verder alle soorten voorhanden vanaf 35 Gulden. GEDURENDE DE MAAND JULI J. CORBIJN v. WILLENSWAARD, Lopikerstraat, hoek Weistraat, SCHOONHOVEN. Handel in fijne VLEESCHWAREN, machinaal gesneden. inQ Gepastenriseerde Melk mag in geen enkele huishouding ontbreken. lfoor f 4,00 NAAIMACHINES tegen spotprijzen. ID1IBLBI vmf f 32,50,. met I jwf gmntfe; LIKL)Otl«*hn<5»ltItuSCïSC ABDIJSIROOP Centraal-Depöt L. I. AKKER, Van Alkemadestr. 11, Rotterdam. FST.Vf P. GOUDlSiBrS^ Wn IJBBL i G. ELSENAAR, Drogist te Suedrbcht; W. J. VAN DAM, to HAAmacirr; G. DEN HOED to Berkbnwoüde, Mr. I. MOLENAAR Notaris Mr. V. G. A. BOLL Ruim 37 Hektaren Hotel en Café-Restaurant Openbare Vrijwillige Verkooping te ALBLASSERDAM. De Boomvruchten- en Naweideverpachling AMEIDE Vrjjdag 10 Augustus 1906, De Jaarlijksche Verkooping te Bergambacht, Openbare Verpachting STEI N, HAVER, Openbare Verkooping. te Bleskensgraaf Openbare Verkooping. Nieuwerkerk a/d JJssel, A. N. VAN ZESSEN. i;/»mllies 0. en ,.d. W. rich iond« namiddag per rjjtuig van Gorinchem iïï J J Ammers beg»™, schrikte het K™ °|0?"?'? *,?n eBkol<' pas-eerende ficla. hK p l r«lu'g v»n Jen wrs rabkte en' u„„ l"™r het "a,er '«recht kerm. ■Lk iï' ward bewusteloos uit het water genaaid en het duurde geruimen t(jd voor H "ef,r eemgstins va» den hekemdn eehHk Hersteld was. Na eenig oponthoud kond© reis vervolgd Hh1kD' j?0 ft,tBr#<l®rs hadden de onheb- nel jj It beid door te rjjden en van het ernstig ongeval geen notitie te nemeD. -De 17-jarige toon van Jhr. v. B. e Heerenveen, is b{j het visscben in de ler Kapler poelen verdronken. De boot sloeg door een rakwind om; ztfn twee kameraden tfln door visschers gered. IIADIII1UW». Nchaanhoren, 80 Jali. t In de op 18 Juli j.l, gehouden raadsvergadering werd: I" Mededeeliog gedaan van het proces* verbaal van kasopneming bij den gemeente nat vangWi-^——..^ 4. Vastgesteld de staat ~van oninbare en nog te verbalen posten, dienst 1905. Omtrent het voorstel Kooiman om een ge* machtigde te zenden naar de vergadering J*n Ged. Staten, waarin zal worden be handeld het beroep der Gezondheidscom missie, tegen het beslnit van den Raad cmtrent de niet onbewoonbaar vei klaring van eenige woningen, staakten de stemmen. t De heer J. J. Hogendoorn, onderwijzer aan do openbare lagere school alhier, is in de heden middag te Gouda ge houden Raadsvergadering benoemd tct hoofd der school voor gewoon lager onderwijs No. 3 aldaar. t Ds heer B. J. Tejjinck alhier heeft heden met gunsligen uitslag het 2de gedeelte van het Notarieel examen afgelegd. f BQ de te Tiel gehouden eind examens Uoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus is o. a. geslaagd onze vroegere stad genoot G. van Duyl. t Waterstand van II tot en met 18 Juli: Zondag v.m. 616 hoog, D.m. 3.17 laag. Maandag 7.03 3.44 Dinsdag 7 39 4.*) Woensdag 8.17 4.68 Donderdag 8.63 684 Vrijdag 9.36 6.17 Zaterdag 10.14 7.06 fDoor den Burgemeebter, vergezeld van de Gezondheids Commissie, is in de ge meente eeu uiigebrtid onderzoek ingesteld, met het oog op de alhier heen?chende ziekte febris lyphtTdet. fSedert Woensdag jl. is het aantal !{jders aan febris fyphi tdea met 6 ver meerderd en wel in ae perceelen Oranjestraat A 142, Molenstraat A 78, Uavenstraatscbe Wal B 396J, Koestraat B 261, Ravenstraat B 315, Appelstraat B 214, Havenstraat B824 en Kerkstraat B 419. Tweo personen zgn weder aan de ziekte overleden. Het aantal Ijjders bedraagt nu 36. f Tegen drie werkgevers alhier is Donderdag-11. door de politie procesjvt rbaal opgemaakt, omdat tjj aan den burgemeester, volgens artikel 12 der veiligheidswet, geen kennis hadden gegeven van ongelukken, hun personeel overkomen. fDonderdag had een motorberjjder het ongeluk zoodanig op de Raveo in aan raking te komen met een boom, dat bjj bijna in bet water terecht kwam. Daar het rijwiel zwaar beschadigd en de berijder zelf beladen was met een geweer en eenige eende- bouten, Was hjj genoodzaakt zijn rijwiel per boot naar zijn bestemming te zenden, en zelf per rijtuig naar Gouda te gaan. fDoor de politie werd Donderdag avond in de Koestraat gevonden een persoon, die in kenneljjken staat van dronkenschap verkeerde en aldaar zjjn roes wilde uit slapen. Aan het bureau vau politie gebracht, bleek hfl to zjjn J. W., zonder vaste woon plaats. Tegen hem werd proces-verbaal opgemaakt. Sedert langer dan een halve eeuw heeft Schoonhoven en omstreken geleefd in de verwachting van te zuUea krjjven een ver- aneld 'middel van vervOer, helfjj een spoor- •f tramverbinding. Verscheidene malen zjjn de voorgenomen richtingen afgebakend en de voorbereidende maatregelen zoover gevorderd geweest, dat niemand aan de tot standkoming eener spoor lijn twijfelde en meermalen op verschillende wijzen uiting werd gegeven aan de blijd schap met die verwachtingen. Het is echter steeds gebleken dat het een jjdele hoop was. De oude Rjjospoor, de verbinding via Gorinchem, Rotterdam- Manster, Amsterdam—Dordrecht enz., al deze plannen hebben bostaan, waarbij Schoon hoven en omstreken souden gebaat zjjn geweest. Eindelijk kwamen de plannen voor tram- en locaalspoor. Boekdoelen zjjn te vallen met de lijdensgeschiedenissen aan al die Elannen verbonden geweest, maar ten slotte wam er uitkomst en hoewel met onverdeeld werd toch hot tramplan van de Maatschappij tot Exploitatie van Tramwegen door velen met blijdschap tegemoet gezien. De ge vraagde subsidie van het Rjjk, de Provincie en betrokken Gemeenten werd tot een be drag van een half milliotn verleend. De aanbestedingen volgden. Met aandacht wer den de werkzaamheden nagegaan, de dag van oplevering 18 Juli 1906 vastgesteld en ▼ol bljjdo verwachting ging men de toe komst tegemoet. Eindelijk zou Schoonhoven verbonden worden aan bet spoorwegnet, al was het met bescheiden middel eener stoomtram. Hoeveel plannen door handelaren, fabri kanten en particulieren gemaakt zijn in bet belang van handel, industrie of particuliere zaken is onbekend, maar ieder in z(jn kring Weet zeer goed dat er plannen werden be sproken, en thansal die plannen liggen weer in duigen, alle verwachtingen z|)n in rook opgegaan. Teleurstelling en uug eens teleurstelling is er weder voor in de plaats getreden. 18 Juli 1906, de dag van oplevering van de tram is voorbijgegaan, en sedert dien dag kan men zich overt u<gen dat de gemaakte tandbaan zachtjes aan weder verdwfjot, en dat de bruggen en gebouwen, zonder doel, hier en daar de gevolgen van een doelloos bestaan ondervinden. Waarom de tramlijn niet wordt opgeleverd Ziedaar de vraag die op aller lippen ligt En het antwoord dat men kan vernemen ia nog eenvoudiger: Er is geen geld om de Itin te voleindigen. Aan wip de schuld van dat alles gegeven moet worden Ook de beantwoording van die vraag ligt In bet duister. -ijtm Veel is er sedert 18 juli1?Q5 gedaas, door de betrokken besturen van gemeenten en kndere corporation, ten einde eenig liebt in deze duistere zaak te verkrijgen. Maar Weinig ücht is onstoken. Het eenige wat tnen weet is: .Er is geldgebrek" en de hoe grootheid van dit bedrag is bepaald in een rapport fin deskundigen tot een ongeloof lijke som van bijna vier ton gouds. Wie moet hier helpeu en op welke wjjzt dat is de eeoige vraag en gezocht is er Daar ant woord, gelet op de adressen van de gemeente raden. corporatiëu en particulieren in de betrokken gemeenten, behalve de audiëatien bjj verschillende autoriteiten, die ter bespre king der naak zijn gehouden. En vat hqt antwoord op het adres kan de 2e Kamér'déf $taten-Generaaf, ttfcn ffe Regeering, 'aan den betrokken Minister, aan de Provinciale Staten enz. enz.?? Wie het weet moet het zeggen. Da courant van heden geeft dit licht: De Provicciale Staten van Zuid Holland zijn heden vergaderd te 'eGravenhage en na de verschillende punten van behandtliog vraagt de heer Vingerling, lid van de Staten, wonende te Gonda, aan Gedeputeerde Staten, bg de Regeericg aan te dringen op spoed bij den tramaanleg Gouda—Schoonhoven en het antwoord van den voor zitter luidt: „Iazake den weg Gouda—Schoonhoven is steeds door het Prov. bestuur spoed betracht. In den tegenwoordigen stand van zaken moet worden afgewacht wat de Regeering zal doen. En nu de vraag?? Belanghebbenden en belangstellenden bjj de totstandkoming der tramlijn Schoon hoven—Gouda, is het, nu het bekend is, dat de verschillende besturen van de betrokken gemeenten en andere corporaties, ja zelfs Gedeputeerde Staten gedaan hebben wat zjj konden in het belaDg der zaak, geen plicht, dat uit den boezem der bevolking van Schoonhoven en omstreken een krachtige' en ernstige poging wordt gedaan om bjj de Regeering op hulp aan te dringen, opdat zoo spoedig mogelijk de tramljjo tot stand kome, die, zoo wjj hopeo, de welvaart en den bloei van Schoonhoven en omstreken zal bevorderen. Wie tot eene bjjeenkomst ter bespreking van deze zaak wenscht mede te werken, wordt beleefd verzocht zijn naamkaartje aan een der ondergeteekecden te zenden. H. G. GEELHOED. H. T. v. o. BRAAK. JAC. G. J. NIEKERK. L. AKKERHUIJS JE<. Schoonhoven, 18 Juli 1906. Haaolavergaderlug Alblasserdam gehouden Woensiag 18 Juli, v.m. 11 uur. Voorzitter Jbr. V. de Villencuve, burgemeester. Afwezig de heeren A. Pijl, ,1ste weth., Joh. Jonker Sr., 2de weth., W. Goedhart, J. U. Smit en P. Leis. De voorzitter opent de vergadering en verzoekt den secretaris de notulen der vorige vergadering voor te lezen, waaraan deze voldoet. Ze worden onveranderd goedgekeurd. Ingekomen stukken: lo. Goedkeuring van Ged. Staten van de onderbnn&che aanbesteding van het bjjhoogen* der begraafplaats aan den boer J. Pijl., 2o. Mededeeling van Ged. Stiften, dit d« bjjdragen van het Rjjk, over 1906, voor de ambachts teekenschool f 416 zulleu bedragen. 4o. Schrijven van den heer Scbouwenaar om afschrijving van den hoofdeljjken omslag over 6 maanden wegens vertrek naar elders. Een gelijkluidend schrijven van den heer De Oudste over 10 maanden. Reide zonder hoofdelijke stemmii g verleend. 4o. Schrjjven van mej. Obreeo, om ontslag als onderwijzeres aan school III tegen 1 Sipterïfber e. k. De voorzitter stelt den raad voor dit eervol te verleenen en geen nieuwe oproe ping voor onderwijzeres aan die echoot meer te doen, daar die behoefte zich niet doet gevoelen wegens het zeer geringe aantal leerlingen. Daartoe wordt zonder hoofdelijke stem ming besloten. De voorzitter biedt namens Burg. en Weth. den raad de gemeente-rekening over 1905 aan, welke sluit met ecu batig slot van f 3455,23'Burg. en Weth. hebben hier bjj niets toe te voegen. De rekening zal voor belangstel enden 14 dagen ter visie liggen. De voorzitter deelt mede, dat is ingekomen de rekening van het Burgerlijk Armbestuur, welke sluit met een nadeelig slot van f 124,55. Deze cal bjj de ledeq circuloeren, e? de voorzitter «telt voor, Jmt Inkort' ,uii het talig mldo Va» UMM té nedieK^ Ingékoitfért is de' begrootiog 1906 van het Kurgerljjk Armbestuur. Dese wordt in ontvangst en uitgaaf voor- loopig vastgesteld op f 4971,20. Ook deee zal bjj de leden circuleeren. Na rondvraag sluit de voorzitter de ver gadering. Hudaver|«derla( Oadewater, op Dinsdag 17 Juli,'s avonds 7 uur. Voorzitter de heer A. L. Wichers burge meester. Afwezig de heeren U. Schep en K. Sille. Na oponing door den voirzitter en lezing van 't gebed en de notulen der vorige ver gadering, die worden goedgekeurd, was 't volgende aan de orde: Verzoek van A. Veenendaal om vermin dering in den hooldeljjken omslag. De voorzitter stelt voor dit te revoyeeren aan Burg. en Weth. wegens te laat inge komen. Aangenomen. Burg. en Weth. stellen voor 't besluit van 8 Juni in te trekken aangaande verhooging begroo'ing onbewoonbaarverklaring van ge bouwen. Aangenomen. Burg. en Weth. bieden aan saUrisregeling van den ambtenaar ter secretarie; aanvangs salaris f 4'M, na 6 jaar f 475, na 10 jaar f 660. De tegenwoordige ambtenaar zal 1 Januari 1907 f 476 genieten. Aangenomen. Verzoek van D. Boer Az. om opbetfiog van onbi woonbaarverklaring zjjner perceelen. Offchoon de gezondheidscommissie adviseert dat versoek niet toe te staan, sdviseeren Burg. en Wetb. daaromtrent gunstiger cn besluit de Raad de onbewoonbaarverklaring op te bi ffen. Verzoek van de maatrchappjj „U.udor" de haar verleende concessie voor den aanleg van een Ozoi. waterleiding over te mogen dragen san de naamlooze vennootschap „Oudewateracbe O/on- Waterleiding-Maat schappij". Toegestaan. Burg. en Weth. bieden aan het 2de kwartaal schoolgeld f 211,16. Aangenomen. Burg. en Weth. stellen voor de begrootirg van 't Burgerlijk Armbestuur 1907 gotd te keuren en in verbaDd daarmede een subsidie van f 860 te verleenen. Aangenomen. Burg. en Weth. stellen voor, daar de werkzaamheden ,van den gemeente-architect in don laatsten tjjd belangrjjk zijn ver meerderd, dii ns tractement met f 26 te verhoogen en te brengen op f 275 'sjaars, ingaande 1 Januari 1907. Atngenomer. Na afhandeling der agenda vraagt de heer J. C. Verheul, in hoeverre de provicciale tageniMftdeo Papekopperdjjthe.flnfarkruriL, De voorzit tqnaftwooriü# datfieffjlateu besloten langs de radv«*é!Wy gtraakrl tefèn aan te brengen. Burg. en Weth. waren aan dat besluit gebonden. De provinciale ingenieur Eift echter in overweging de rjj keien door qkar-bestrating te vervangen, wat echter niet verhindert de tram mat 1 Augustus in exploitatie tc brengen. Burg. en Weth. zjjn tot de slotsom ge* komt-u den provincialen ingenieur ter wille te zjjn en hebben bjj Ged. Staten aangevraagd met 1 Augus'us te rxploiteereu. De heer 'J. C. Verheul dankt den voor zitter voor zjjn inlichting, doch betreurt het ten zeerste, met het oog op de onkosten, dal. genoemde "ïngeüeur dat niet eender heelt ingezien. t Hierna wordt de Vergadering gesloten. VERVOLG DER NIEUWSTIJDINGEN. Bjj Kon. besluit is Dr. M. J. de Goejp, hoogleeraar aan de Rjjks Universiteit te Leiden, bevorderd tot commandeur in de orde van den Nederiandschen Leeuw. Bjj Kon. besluit is met ingang van 1 Aug. 1906 benoemd tot schoolopziener in het arrondissement Dordrecht K. F. A. van de Wall, te 's-Gravenhage. Aan de n rijksveldwachter P. Maarsman te Sliedrecht is toegekend de rang van brigadier-titulair. De begrooting der ontvangsten en uitgaven der Gezondheidscommissie, ge zeteld te Schoonhoven, voor het kalenderjaar 1907 bpdraagt in ontvaDg en in uilgaaf f 1463,911/». De bjjdrage der gemeenteD, waarvoor de commissie is ingesteld, bedraagt 2 cent per hoofd van bevolking, zjjnde een halve cent per hoofd meer dan voor 1906. Te Arnhem heeft Donderdag morgen op de rivier een op waterstaats gebied belangrijke gebeurtenis plaats gehad. Nadat de hoofdingenieur C. A. Jollessen de ingenieur Mareokelle, belast met het rivierbeheer, de werken betreffende de door snijding van den Rgn bfi Malburgen had«n bezocht, gaven zij den aannemer A. Prins Tnz. uit Sliedrecht last den doorsteek tot stand te brengen, wat dan ook onder toezicht van den met de leiding beiasten ingenieur A. E. Kempees met goed gevolg is gebeuld. Met deze doorsnijding komt een lang ge- wecschte verbetering zoowel vcor de scheep vaart als voor nfvoer van water, tot stand. Men stelt zich voor bij guustigen water stand alle werkzaamheden betreffende deze doorsnijding dit j tar gereed te krijgen. 'Alblaaaerwuard en Vi|ibeeren> landen, 20 Juli. De handel in kaas is, bjj minder aanbod door afnemende pro ductie, willig, prijs oploopend; boter, bij redelijke vraag, vast in prijs. Men besteedt thanst, in deze streken voor: kaas f 25 k f 29 50; zware partijen tot f 32,50 per 50 kilo; gcêboter f 0,65; weiboter f 0,55 per V» kilo. De hooibouw, eerste snede, is in deze streken zoo, goed als afgeloopen en ging in alle opzichten voorspoedig; de opbreDgst is ruim eu uitstekend van kwaliteit; de gras- voorraad is infusschen, zooals altQd bjf voorspoedig hooiweder, zeer ingekrompen; ook op de naweiden is tot beden weinig gegroeidna de (linke regenvlaag van gisteren kafl daarin echter spoledig verbetering komeo. *tf«rgiiubaelit, 20 Juli. j De miliciens der lichting |U9U, die detffen A.gndonVs- naar de landweer overgaan, zjjn: Huig de Brujjn en Willem Schouten, beiden beboo- rende tot do veBiiog-artillerie. "litdegraten, 19 Juli. Ds. J. Breu kelaar, predikant bjj de Ger. gemeente alhier, die bet beroep heeft aangenomen naar de Ger. gemeente te Utrecht, hoopt Zondag 26 Aug. e. k. afscheid van zjjn gemeente te nemen en, na op Zondag 2 September a. s door Ds. P. J. W. Klaarhamer te zjjn be vestigd, Donderdag 6 September d. a. v des avonds te halfacbt, rjjne intrede te Utrécht te doen. Dftpell* ft/d IJael,fO Juli. en Wetb. van 's Gravenhage is de vol_ voordracht opgemaakt voor onderwjjzer, 2e klasse, aan do openbare school voor gewoon lager onderwijs, der 2Je klasse, aandeRjjs- wjjkscbestraat no. 157. 1. J. A. van der Horst, onderwjjzer te Breda 2. G. W. Krjjgsman, onderwjjzer te Capelte »/d IJsel; 8 A. Wildschut, onderwjjzer te Wage- niogen. 'Groat-immers, 20 Juli. Doof de kaashandelaars werd deze week de kaas hier en in de environs gekocht van 27 gld. tot 80 gld.; kazen van 18 KG. fot 20 K.G. 'Haastrecht, td JdÜ.' Reeds sinds*ge- ruimen tjjd werden er klachten geuit, dat onze patroleum-verlichting in 't minst niet meer aan de eiechen voldeed, die menschen uit de twintigste eeuw daaraan stellen kun nen. Ook in onzen gemeeuteraad begreep men dat en door d«-n heer burgemeester Mr. A. E. Schouten en enkele gemeente raadsleden werden jjverige pogingen in het werk gesteld om tot een oplossing van het .meer-lichtvraagstuk" te kunnen komen. Na bjj vele fabrikanten van verschillende lichtsoorten als daar tjjn: electriBch, aero- geengas en ace'yleengas (welke systemen het beste voor een kleine gemeente toege- rist kunnen worden), g< loformeerd te hebben, wam men tot de conclusie, dat acetyleen- gas, èn wat bedrijfskosten, èi wat licht sterkte aangaat, voor onze gemeente de meest gewenschte verlichting zou zjjo. Men ging aan het onderhandelen met de firma Heringa en Wüttnlch te Haarlem, die onteen gemeenteraad uitnoodigde een kj|bje te gaan nemen te Hoogeveen, alwaar die firma een installatie voor de gemeente ge leverd had. Burgemeester en Wethouders togen erop af en konden met genoegen aan den Raad meéieeien, dat de lichtsterkte van bet-gas vèr hun verwachtingen overtrof. j. Toen ging men over tot het henoeoMn van een commissie van voorbereiding, waarin drie gemeenteraadsleden en vjjf inwoners zitting hadden. Deze commissie nam de taak op zich een onderzoek te doeu of de voorgenomen gas verlichting wel voor onze gemeente rendabel was. Tevens werd vastgesteld dat, om de inwoners tot aansluiten aan te sporen, de fabriek gedeeltelijk de leiding gratis in de woningen zou brengen, t. w, voor 1 licht 10 M., voor 2 lichten 20 M., voor 3 lichten 25 M. en verder voor meerdere 1/3 tegemoetkoming in de koeten van aanleg. Dit was alleen geldig voor aanfbluitingen Ijjdens de instal latie. Daarop gingen de commissieleden met een Ijjst rond om vast te kunnen stellen op hoeveel aacsluilingen men zou kunnen rekenen. Dit getal viel niet tegen. Na lang wikken en wegefi bcfeloot de commissie in de vergaderiog van Woensdag avond 1.1. den gemeenteraad gunstfg te adviseeren. Deze liet er geen gras ©ver groeien en reeds gisterenavond werd het voor onze ge meente zoo gewichtige beslnit met 4 tegen 8 ■temmen genomen, dat men zou overgaan tot bet oprichten van een acetyleengasfabriek. In dezelfde vergaderiog werd tot gemeente ontvanger benoemd de heer G. W. Baron £«Ms gam Afltfrouep to 's Gravenhage. MWjp J lfr juli. Door burgé» mlestdr en wfetbmiderf; is in Jyinoe op IV dezer gehouden vergaderiog van den olll- vanger overgenomen de rekening dezer ge meente over het dienstjaar 1905. De ont* vangsten bedreigen f 2548.85Vi, de uitgaven f 2834 58V», zoodat gemeld dieaaljaer eon ba'ig slot oplevert ven f 114,32. •Krluipeo a/4 Lek, 20 Juli. lo de plaats van den heer A. teh Have, die be dankt heeft ala hoofd der school met den bijbel alhier, is als zoodanig benoemd de heer P. de Jong te Rotterdam. •JLekkerkerk, 20 Juli. Maandag avond vergaderde in „Het bonte Paard" alhier de ondBrwjjttrs-Vm-eenlgiCk „JÜffltoiJtel* e» omstreken*'. Als spreker trad op de keer A. Kars, van Gondrlaan; die in eeft boeiende rede de voordeelen opsomde, verbonden aan het lidmaatschap van het N. O. G. en vooral den jongen onderwijzers op het hart bond lid dier vereenigiog te worden. In debat kwam de heer Pels, van Alblasserdam, die als lid van den bond den beer Kars be streed. Met aandacht werd bet debat ge volgd en allen stemden met den voorzitter in, toen bjj spreker en debatier een woord van dank bracht voor lezing en wjjze van debatteeren. Woensdag morgen kwam een landbou wer van Ouderkerk a/d IJsel, de heer H., met een brik raar deze gemeente rjjden. Bjj de in verbouw zjjnde woning vah den heer S. schrikte het paard, waardoor het rjjtuig tegen een aan den weg staanden wagen reed, met het gevolg, dat 3 van de 4 veeren stuk sprongen en het paard met het voorste gedeelte van den wagen er vandoor giDg. Gelukkig werd bet bjj den Tiendeweg gegrepen. De opzittenden kwa men met den schrik vrjj. Het rjjtuig werd zeer beschadigd. Een treurig ongeluk heeft alhier plaats gehad. De negenjarige Paulus Mudde, een aardige jongen, werd Dinsdag-avond, terwjjl hjj vrooljjk zingende liep te hoepelen, door een fi-dsrjjder zoodanig aangereden, dat hjj met een gapende hoofdwond en een gekwetst been werd opgenomen. Hjj is dienzelfden nacht reeds, zonder bjj kennis te zjjn ge weest, overleden. De deelneming in dit droevig geval is groot. Oadewater, 19 Juli. Aan den rjjksveld- wachter N Emmer alhier is toegekend de rarg van brigadier titulair. •Oadewater, 20 Juli. Door den kerke- raad der Ned Herv. Gem. alhier is tot predikant, vacature Ds. J. W. Margadant, beroepenj.Ds. Batelaar te Waarder. ••Pelnbreek, 19 Juli. De rekening dezer gemeente over het dienstjaar 1905 bedraagt aan ontvangsten f 6810,961/» en aan uitgaven f 5866,23V», zoodat zjj een batig saldo aanwjjst van f 944,73. •BeeawUk, 20 Juli. Bjj de j.l. gehouden verkiezing van vier leden van bet bestuur der Ned. Herv. Gem. van Sluipwjjk zjjn de aftredende heerenJ. van Bodegraven, W. Kok, A. Graafland en C. Djjksman wedtrom als zoodanig herkozen. •Waarder, 19 Juli. Ia de buurtschap „Korte Waarder" ia door de rijkspolitie een persoon aangehouden, die er zjjn werk van maakte alleen thuis zjjnde vrouwen en jonge meisjes te dwingen zoogenaamde loten van hem te koopen voir 50 centen per stuk. Ook voor den tnwendigen mensch stelde hjj zjjn eischen, wtlkb niet bescheiden Willlge-Laogerak, 19 Juli. De heer Jakob Vermeulen alhier, die op 22 Juli a. s. bet zeer zeldzame voorrecht zil mogen ge nieten, dat hjj 60 jaren aan één stuk lid van het gemeentebestuur geweest is, heeft onafgebroken het vertrouwen der meerder heid van de kiesgerechtigde ingezetenen mogen genieten. Zeker zal men dan ook dien dag niet onopgemerkt voorbjj laten gaan. De nog krachtige nestor onder de gemeente raadsleden in den lande zal binnen kort zjjo Sisten geboortedag vieren. vavatubkbkvrteii op Zondag 22 Juli 1906. Geen opgaven. PROTESTANTENBOND te AMEIDE. 's Voorm. 10 uur Da. K«r^ predikant der Ned. Herv. Gem. te Ouwerkeik, bjj Zierikzee. Vaerdes, 18 Jali Kaas De aanvoer ter markt op heden bedroeg 260 partijen, prjjs van Goudsche le soort f 29.k f32.—, 2e soort f 27,— a f 28, zwaardere f 30,— a f 31,50, Edammer le soort f ie soort f 27,— a f per 50 kilo. Handel vlug. Door 'onvoorziene ómHtkifdlgheden *kfan '4e aaaleg der rechtstreeksche telefoon-aan sluitingen niet onmiddellijk worden voort gezet; zoo spoedig doenlijk zal echter met het reeds aangevangen werk worden voortgegaan. De waarn. Directeur Post- en Telegraafkantoor, JONKER. Schoonhoven, 18 Juli 1906. BDBtiUILUKK STAND, fiebsauhaven. Van 17—20 Juli. Geboren: Johanna Maria Elisabeth, d. van J. P. Leening en A. M. E. Dgkstal. Marinus Cornelis, z. van E. J. J. van Geelen en M. Snel. Overleden: P. Lafeber, oud 10 j. D. Borst, oud 88 j., echtgenoot van A. Sterk. Heden overleed plotseling, tot onze diepe droefheid, door een noodlottig ongeval, mjjn innig geliefde Echtgenoot en der Kinderen zorgdragende Vader, Behuwd en Grootvader, de Heer OOBJIELI8 BOÏB, in den ouderdom van 65jaar en 7 maanden. Dat de He^re ors sterken moge met deze zware beproeving. Uit aller naam, Wed. C. BOER - Bos Hekendorp, 19 Juli 1906. Voor de vele bewjjzen van deelneming, ondervonden bjj het overijlden van onza geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Over grootmoeder MAAIKE TERLOUW, Wed. J. Vork Pz., betuigen wjj onzen harte- Ijjken dank. Uit aller naim, A. VONK. Gondriaan, 19 Juli 1906. Voor de talrjjke bewjjzen van deejpeming zoo van hier als elders ondervonden bjj het overljjden van onzen geliefden Echtgenoot Vader, Behuwd- en Grootvader, betuigen wjj onzen harteljjken dank. Uit aller naam, Wed. C. DE JONG Jut.— VAN KeSTEREN. Ameide, 21 Juli 19C6. Het BESTUUR van de Polders Vllat- Weatzjjde, Vllit-Oaitzjjde en Baa> repHH maakt btkend, dat op Zaterdag 4 Aafaitaz 1906 zal gevoerd worden: lo. Over de Weteringen en Vlieten. 2o. Over de Kanten, Wallen en Bermen. Vllnt, 19 Juli 1906. A. W. LAZONDEB, t Voorzitter. VlSSCÜERiJ-IiKKICHTEN. •Arameratol20 Juli. Van Zaterdag 14 tot en met Vr jjdag 20' dezer zjjn alhier ter markt aangevoerd 94 zomerzalmen; prjjs per V» kilo van f 085 tot f 1,25;47 St. <J*kobs- Ouderkerk a,d Uaael. Mlmflo, pr»a per V, kilo t«q f 0,85totT 1,15. Jali, (m, e„ "r.jlngen.mjjji T)p!b weitwerta /j-Muula 6V, unt: .Ut, Heer W. VEDEK, wnffamiméil T 0,10 F 1 35, zomerzalmen f 070 A f 1,20, Jacobszalmen prjjs f 0,7(1 I f 1,25 per 5 ons. BEURSBERICHTEN. 19 Juli. Cert. Neder 1. Werkl. Schold. IV» 77% Dito dito 8 98 V» Hong. Oblig. zUver 1892/1904 4 96 Dito goud 1881/1893 4 95 Ooetenrjjk, Obl. pap. Mei-Nov. 4 100V» Dito zilver Jan.-Juli. 4 100% Portugal, Oblig. le Serie. 8 70% Dito 2e 8 67V» Dito 8e 8 67>/« Rusl. Obl. Binnenland 1894 4 70% Dito 89/90 le en le uitg. 4 79 Dito 1880 4 72% Dito Nicolal Spoorw. 4 76% Dito Gr. Ruee. Spw.-mjj. '96 4 70 Dito „Orel-Griasi.&OOklOOOM. 4 70% Spanje Oblig. Buiteul. Perp. 4 89% Egypte 18764 105% Uaarl. Hyp.-Bank pandbrieven. 4 100 Amst.Hyp. Waarb.Maatsch.Obl. 4 98% Hong. Hyp.-Bank pandbrieven. 4 97% Zuid-IUL bpoorw.-mjj. Oblig 8 68% Wladikawkas Spoorw.-mjj. 1894 4 77 Loten Amsterdam f 100.3 110% Loten Rotterdam. Gem. Cred. 3 1097% Loten Antwerpen.2% 104% Loten Hong. Hyp.-Bank 4 127% loten dito fl. 100 .8 110% MARKTBERICHTEN. Bwd«graven, 17 Juli. Kaas. Aangevoerd 245 wagens, te zamen 12.796 stuks, wegende pl. m. 74 364 kilo; 1e soort Goudsche f29.— f 80.60, zwaardere f 82,—, te soort f 17,— 17,50, Derby-kaas, le soort f 29,—, 2de soort f 26,60, Edammer-kaas, le soort f 28,—fe soort f 25,—. Handel vlug. U«adia, 19 Juli. Kaas, le qua), f 80,— a f 81,2e qual. f 17,a 29,zwaardere f 31 £0 Aangev. 70 partjjen. Handel zeer vlug. Boter. Aangevoerd 1310 stukken van kilo, handel vlug, prjjs der goe- f 1,35 A 1 40 en wi iboter f 1,20 A 1,25. B«tter«laaa17 Juli. Aangevoerd 21 naarden, 1065 magere en 583 vette runderen, 132 vette en 171 nuchtere kalveren, 155 biggen. Koeien en ossen 24 tot 38 et, kalveren 84 tot 49 c. per kilo. Melkkoeien f 110 k f 280, kalf koeien f 190 A f306, stieren f 70 A f 185, pinken f 45 A f 120, vaarzen f 45 A f 90, alles mager vee; biggen f 8,50 A f 14,-, paarden f45 A f 120, Nuchtere kalveren: fok- f 1*,— A f II,—, slacht- f 8,50 A f 18,—. fiebsfslifVAAi 18 Juli. Boter, 2e ^uai. W 'cLy'. R*«3xL CO; ct. per half kilo. fjjSVf Jl per 50 kilo. Vette kalveren 23 a 26 ct. per kilo. Vette varkens Si a 14 et. per kilo. Biggen i 7 a f 10 per stok. Aardappelen f 8,60 per HL Poters f Kieren f 8,75 per 100 stok*, GODSDIENST-OEFENING op Zondag BH Juli ltfutt, '8 morgens 10 uur, onder leiding van Ds. KARS, Predikant der Ned. Herv. Gemeente te Ouwerkerk, bjj Zierikzee. Hi 11.Ié He dJU''.1 i 'tflfiw OoatseeuUK 974, BUTTiüBUAl, is geregeld lederen Weenadag van 9-12 uren te Schoonhoven te Bpreken in het Hkeren-Logement. De verschillende Pstroooa ia 't Douw vak der Gemeente NIEUWERKERK A/0 USEL geven kennis aan de Iogezeteoen der Ge meente, dat zjj met begin An uurloon met *0 Op den eersten stand van Schoonhoven Een nette gemeubileerde Te bevragen onder no. 24, aan het Bureau vao dit Blad. Een Joagmeorch vraagt tegen 1 Augus tus a.s. te Scheenheven een net Br., ooder No. 28, Bureau van dit Blad. Hoofdvertegenwoordiger van lsto Maat- schappjjen vraagt voor de afdeeiiagsa Braudassurantie, Levens-, Onge lukken-, Hagel- en Yeeverzekering NETTE PERSONEN, die geschikt en genegen zjjn om als Agent op te treden, tegen genot van fliDke provisie. Br. fr., onder No. fl, Bureau van dit Biad. Zoo spoedig mogeljjk gevraagd: of HALFWAS, voor geruimen Jjjtf werk. Adres D. A. BUITELAAR, BeeawUk (Platte weg). Gevraagd met 1 Augustus een die goed kan melken, bjj WILLEM KOOLWIJK te Bergambacht, Zuidbroek. Gevraagd, terstond of met Kerstmis a. s.eene flinke goed kunnende melken Krimpen a/d Lek. bjj J. HUIZER, Mevrouw GUISE vraagt terstond een !t)ff H looS Tol, ScilOONHOVKN. Met Augustus een flinke P. G., gevraagd;bjj Genderak. R. DE JONG te en zjj die een andere werkkring wenschen zenden 50 ceat aan postwissel of postzegels aan D. BROUWER, Oppert 5, Better- dam en ontvangen daarvoor gedurende 8 weken 3 maal per week de „Betrek- klngglds", waarin de meeste vacante betrekkingen voprkomen, zoowel voor vrou wen ala mannen. Een net persoon vraagt op panden en met een goed bewjja, 4 rente, mei i flossingen. Brieven, onder No. 25, aan het Bureau van dit Blad. tT" Aan hetzelfde adrea een flink voer f 125,-. Rjjksveearts te MEEBKEBK, bericht H.H. Veehouders, 4at de jaarljjksche EMTINUEN tegen der, Kalveren een aanvaDg hebben genomen en verzoikt opgave van het aantal Kalveren. Ook ENTINGEN tegen Ylekalekte der Varkeos, tevens als geneesmiddel, worden door hem verricht en opgave verzocht. Vee wenschen te doen die bun jong ENTEN tegen worden verzocht spoedig fiet aantal op te geven aan den Heer H. ANKER, Veearts te OCDEWATEB. TE KOOP: E in party ia goedea staat zjjnde GEREEDSCHAPPEN. Xdret J. G. OKHÜI/SEN. IMftsch.Turt «9, over 't Haagscbe Veer, Betterdom. VANILLESUIKER, THOMSON'S PUDDING, 't Werd schering, inslag, overal; Een man van honderd jaar is sedert Een heel gewoon, normaal geval. Prjjavraag 23 Dee. 1905. VroAgt de prima xatvere Koekbakker, LopikerstraatScheenheven. ww-l 10 nr 'a a.rieua. A. Zingen r.n O eua.ml>l.„aMera daar 875 Zangercaaen Z> ger»ander lel «ting von den Feeet-dlrectenr J. H. DBEES. B. Lencenrs ln drie nfdeellngen met 81 Yereenlglngen. A vend» Cencert, Voerwerk en Kermeaae d* Été. °JÏ het Feestterrein staat een Oorenaael, Poffertjeskraam, Slag- machine, ene. eu. Toegangskaarten veer den gekeelen dag 16,60. Tekstboekjes fO,lS%. .- .0 .1 toJ ei 3L103 .0 U ttïmémt. «i iüüHIJ to. r„toh n ya-mn i«/onnftV' r het degoiUk, daar saam Btywlel,d*ige telkens entases* a..r .11. b.rUd.ra rui rmljarlge arrarUg gaarae aaabaralaa «ardb SCH00NH0VENSCHE SPECIALE RIJWIELHANDEL Heeg - Heemraadschap van den I^kdjjk Benedendams en van den IJ osei dam. DIJKGRAAF en JUW* Het leveren en sterten van 188 8. T. B AZ ALT8TOBT8TEEM van Ad—50 KG., aan den Lek dijk tnsscken het Klaphek en Seheenkoven. Op 1, 2 en 3 Augustus 1906 verstrekt de Kameraar van ,bet Hoogheemraadschap K W. BERREVOETS te Jaarsveld de verlangde aanwjjzing en inlichting, terwjjl aldaar ook het bestek ter inzage ligt. Gezegelde inscbrjiviDgsbiljetten worden ingewacht vóór of uiterlijk op 10 Augustus 1906 by genoemden Kameraar in het Djjkbuis te Jaarsveld. Dijkgraaf en Hoog-Heemraden voornoemd, GODIN DE BEAUFORT, Djjkgraaf. U. H. VAN NOTTENSecretaris. WIJ vrapen personen van beide geslachten om op onxe eenvoudige en snelwerkende breimachine te werken. Gemakkelijk werk aan huls het geheele jaar door ionder ondervinding. De afstand doet niets ter zake, wij koopen uw wark. Gouden Med. Exp. Parijs Febr. 1905. Schrijf aan de Maatschappij „LA RUCHE", Gslderschekade 8, Rottardam. Oudste firma In Nederland en Belglfc. M De rechtbank te Termondp heeft bij vonnis vaji 29 Maart i.l. besjist, dat da brei- Ü»éiapMa# „La Ruche* ln attb opdichten aan dike etsch Vefdoet, dat daarop Iedere maat kalJe/dZntgebreld en -dut hetgeen de IIHna In hare brochure beweert, volkomen met de waarheid strookt. Wel» Hollandsche Getuigschriften ter Inzage. - Bekroond Gouden Medaille lnternatlonal«*Tentoonsteillng te Antwerpen 19 Mel I906. aen prachtige, zoo goed als nieuwe le klas voor 4 personen. Te bevragen en te be- ■iebtigen bjj in de olie, 1 Tilbury, 1 Bakkerskar en een Tentwagen, bjj W. VAN STAM, Bergambacht. S gebrnlkte door H. BOUTE», Mr. AVfg«uAl6r, Greet- Am mera. TE KOOP: 4 solide gebruikte Tilbury's, in de olie, waaronder zoo goed als nieuw; 9 Kaasbrikken.waar- 1 van een op Coll.-assen9 Tent wagentjes en een Engelscke Kar, tegen civielen prjjs, bjj D. GROENEVELD, Sckeea heven. II Wie uit bovenstaand woord de meeste Holl. woorden maakt van niet meer dan 5 letters, b. r. kat, sterk, ring, enz. en deze vóór Dinsdag 7 Augustus a.s. inzendt met 25 Ct. p. postw. of aan postzegels ontvangt een Bjj wiel ét f 50,— naar keuze; 2de een gouden Herlege en 10 volgenden ieder een prachtig cadeau ter waarde ven 5 gulden. De eerste 100 inzenders van meer dan 40 woorden kr jjgen elk een kistje van 50 sigaren. Ieder inzender ontvangt den uitslag Zater dag 18 Augustus franco aan huis. J. FOLKEBTSMA, DrnkkerjJ Dragten (Fr.) iSjT) „CONCORDIA", Opgericht 1880 te ZWOLLL Verzekert alle soorten van Verzekeringen tegen Brand-, Water- eo Hemel- vnnrschade tegen concnrrreerende pre- miin. Hoofdagent Bleehersslngel, Geudn. H.B. Op alle plaatsen AGENTEN gevraagd. Brnndasanrantle Levens verseker lag Ljjfrenten Ongelnkhenveraekering Yeraekering velgens de Onge vallenwet van 1901; Artsen-l'slla (Fatum); Paarden- en Yeeveraekerlng Veraekerlng tegen Hngelalng. Tarieven en inlichtingen bjj i riu-iui» AMSTERDAM. Alleen in verzegelde pakjes verkrjjg- baar te Schoonhovim bjj E. C. v. D. ENDË; Noordzloos J. G. v. d. BEST. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op SOUCHON THEE, k 11,30 per ons. Eenig AGENT van de „FONfiERS"- „BRENNABOR"- „SIMPLEX"- „C0NDER"- „C0NC0RDIA"- •MP Prjjscenrant op aanvrage. Oek neg eenige gebrnlkte, waarender see geed als nieuw. WORDT OP ALLE A CONTANT gekeebt, Aanbevelend Haven, SCHOONHOVEN. Dagelijks levering van prima kwaliteit. MP °*k ZATEBDAGS versch BÜNDVLEESCH verkrijgbaar. GEBRUIK NIET, ANDERS DAN Deze is vanaf Maandag a. s. dageljjks versch verkrjjgbaar bjj de Firma Prjjs per 1/1 ilesch 8 Cent. Prjjs per 1/9 Hesch O Cent. Statiegeld voor alle flosscben 10 Cent per stuk. Bovendien deelen wjj mede, dat onze KABNEMELK en AFGE- BOOMDE ef TAPTE-MELK eveneens gepasteuriseerd wordt. zend ik ieder een ZILVEREN DAMES HORLOGE met een koordje, voorzien van zilveren schuifje; voor f 19,50 een GOUDEN DAMESHORLOGE met koordje en gouden schuifje. Duurdere soorten steeds op aanvraag. WEKKERS f 1,95, f 1,50 en hoogere prjjzen; REGULATEURS tegen concurreerende prjjzen; alsmede BRONZEN- en MARMEREN PENDULES. Op alle artikelen garantie. Tevens beveel ik mjj beleefd aan voor levering van Voor f 43,50 mot rem en freewiel, 1 jatr garantie. Pra^bt-Bjjwlelen voor f 50, - met rem en freewiel. Duurdere soorten op aanvrage. Onderdeelen tegen cencnrreerende prjjzea. Aanbevelend GEEN L1KDOOBN8 MEEB1 Radicale genezing binnen 8 4 4 dagen zonder pjjn van Likdoorns, Wratten, UKDOOBNPLEISTERS p. doo» «T Mn WILLEK KRAAL J*. te Kaum» ijn de baat© middelen. Verkrjjgbaar bij de meeete Drogisten en bjj Een afgeweerd trenrspel. De volgende ware geschiedenis heeft plaats gehad te De Waver, gemeente Ouder-Amstel (N.-H), en ia een eenvoudige geschiedenis van de wjjze waarop een treurspel afgewend werd in een huisgezin. Mej. J. DROST te De Waver leed aan asthma (kortademigheid). Wat dit zeggen wil kunnen alleen zjj best ff m, die ook borstljjdend zjjn. Zjj verklaarde aan onzen verslaggever, dat zjj zoo hevig ljjdend was, dat het haar moeite kostte, om eens een voorbeeld te noemenom enkele passen met een melkemmer te loopeD. „Slechts de geringste krachtsinspanning vermoeide mjj zoodanig, dat ik in het geheel geen lacht kon krjjgen, zoodanig was de ademhaliig dan gestoord. Ik was bleek en mager en zag er zeer slecht uit; ln één woord, ik verkeerde in een beklagenswaardigen toestand. Ik werd waohopig over den slechten toestand waarin ik verkeerde, te meer daar ik reeds alle denkbare middelen gebruikt bad om weer gezond te worden. Mjjae zuster, die mjj zoo zag tobben, zeide: „mensch, waarom probeer je het toch niet eens met de ABDIJSIROOP, daan.hoor je zooveel merkwaardige genezingen van." Ik liet mjj bepraten en ging tot het gebruik daar van over, door een flesch te koopep bjj CLEBAN A Co., Heiligendag, Amsterdam. Ik ben door de Klooster Sancta Paulo volkomen genezen en kan uit ondervinding opreken, dat het een krachtig geneesmiddel is." Er zjjn nog zooveel menschen, die voor hoest, verkoudheid, bronchitis, aatbma of andere ontsteltenissen der borst of longen van alles geprobeerd hebbenen alles te vergeefs; aan deze lieden strekke bet bovenstaande tot naricht: zjj zullen door de uitstekende ABDIJSIROOP evengoed genezen worden als Mej. DROST. Prjjs f 1,—, f 9,— en f 9,50 per flacon. Verkrjjgbaar A. C. FIJN VAN DRAAT te Schoonhoven; A. N. van ZESSEN, Drogist te Schoonhoven G. van dek WOUDEN te Lekkerkere; G. S. ROSS te Oud-Alblas; J. L. VLOT te Oud-Alblas; W. van REES te Blescenso&aa/; J. SCHUTTE te Molenaarsgraat C. van ZESSEN te V uilend ah; T. TERLOUW te Goudriaa* M.v. HOU WELINGEN te Giesen-Nieuwk. J. ZONNEVELD—Piee te Hoornaar; C. BROUWER te Meerkkre; G. BOUWMEESTER te Tienhoven G. COLJ1 U Lorèi; v ,y G. v. d. HOEK ie Cabauw; 0l Jb. den OUDSTEN te Gnoot-Axmebs T. MOLENAAR to Lexmond; R. VERMEULEN te Lanoerae; K. VAN DAM te Benoaxbacbt; Wed. J. VUIJK te Krwfen a/d IJsel; C. VAN WIJK te Oudswater; Firma WOLFF 4e Co. te Gouda H. v. d. DOOL te Suedrecht, Boveneinde: C. VAN STEENIS te Noordsloos; FRANS VAN DAM te Goudera*; J. DE KLUIVER te Ottoland; A. VAN WALSUM Pz., Oudereere a/dIJ. W. DONKER, Kruipen a/d Lek; C. C. VAN GENNEP te Moordrecht; L. POT te Nibuw-Lekkkrland; Mej. KORTEWEG te Alblasserdam; Wed. F. AMSING te Alblasoendam; E. HILGEMAN te Stri De Notaris te WaMdlnxveen zal aldaar, in na te melden Koffiehuis, op Woens dagen 5 eu 12 Septem- p» bar 1906, 's morgeis ten II are, publiek verkoopep (wegens Bt«gfgefai);_ (aaet verlef)» genaamd het „Wapen van Bleemen- daal", met POORT, SCHUUR, ERF of TUIN. Zeer gunstig gesitueerd, nabjj de Waddlaxveenache brug, binnen aan de Rjj- of Bruggeweg. Aanvaardep en betalen op t October 1906. Na split sing en herineting zal de nieuwe kad. kaart ter inzage zjjn ten kantore van ge noemden Notaris en aldaar nadere informa ties kunnen worden verkregen. te Gorinchem zal op Maandagen 23 en 30 Juli 1906, telkens des middags om 12 uur, te in „DE DOELEN", bjj inzetting en toewjjzing, in bet openbaar VEILEN EN VERKOOPEN: onder Arkel, Heernaar, Peursnae, Gleaaen-Nlenwherh, Glessen-Onde- kerk, Neerdeleea, Meerkerk, Leerbroek en 8cheev.reweerd in verschillende perceelen en combinatiën. In het breede omschreven bjj boekjes, welke, evenals nadere inlichtingen, gratis verkrjjgbaar zjjn ten kantore van Notaris Mr. BOLI, voornoemd, alwaar ook de kadas trale kaarten van het te veilene ter inzagè liggen. „RIVIERZICHT" "'V (roemeen YAM ZE88KN) te De Notaris D. TEIJINCK te Schoon hoven zal op Woensdag 8 Augustus 1906, 's avonds 7 uur, in het „HEERENLOGEMENT" aldaar, in ééne sitting, veilen en verkoopen: Het welbekende, hecht en sterk gebouwde en in goeden staat van onderhoud ver- keerende „BIYIEBZKOHT'% prachtig gelegen aan de Rivier de Lek, -nahjj de aanlegplaats der Stoombooten, be vattende ruim WOONHUIS met SOUS- TERRAIN, afzonderljjke BENEDENWONING, CAFÉ- en SOCIËTEITSZALENUITSPAN NING en KEGELBAAN; aan de rivierzjjde ruim TERREIN met schadnwrjjke Boomen en langs de geheele lengte doorloopende VERANDA, alles voorzien vau Gas- en Waterleiding. "Vó«ftb ÉOóvéfre tjSqt verhuurd te aanyaar dek by de Betaling der kooppenningen, vóór of óp 14 Septetfiber 1906. Nader onderricht te verkrygnn ten kan tore van den Notaris TEIJINCK te Schoon hoven. De Notarissen L. J. REIJN VAAN te Zwyndrecht en Mr. J. P. VAN DEN BRINK te Alblasserdam zullen by veiling en afslag op Woensda gen 1 en 8 Augustus 1906, telkens des avonds 7 uur, in bet Koffiehuis van B. A. VOGELEZANG te Alblasserdam, ten verzoeke van de Erven van den Heer A. NOORLANDER, verkoopen: Ne. 1. te Alblaanerdam aan den Kindèrdyk, gemerkt D, nos. 71, 72 en '73. Kad. Sectie A, nos. 4224 4225 en 4226, groot 1 Are, 35 Centiaren. Verhuurd voor f 4,50 per week. Ne. 9. te Alblaaaerdaaa aan de Noordhelend ten zuiden door C. J. Pjjl en ten noorden door den Staat. Kad. Sectie A, no. 4188, groot 1 Are, 46 Centiaren. Aanvaardiog en betaling 1 September 1906. Nadere inlichtingen te verkrygen by ge noemde Notarissen. zal in plaats van op 9 Augustas, gehouden worden op 'a nam. 5 nar. zal gehouden worden, te weten: Op Vrgdag 10 Augustus 1906, 's voormiddags ten 10 ure, te by H. VAN ES; en Op Zaterdag 11 Augustus 1906, 's voormiddags ten 10 ure, te by A. SCHALK. A. CASTELEIJN Notaris te Streefkerk. De JaarlUbn te benden OPENBARE voor den HoogWelG-'boren Heer Baron VAN HARDENBROEK van Bergambacht en voor den Polder Bergambacht, zal aldaar worden gehouden op Maandag 99 Jnll 1000. des namiddtgq 7 uur, in bet VOORMALIG RECHTHUIS, ten overstaan van den Notaris J. P. MAHLSTEDE Jr. van door het Bestuur van den Polder op Weenadag 95 Jnll a.a., 'b avonds zeven, uur, ten huize van A, MULDER bjj Haastrecht. 409 ree den beste te veld ataande ook by gedeelten. Te bevragen by F. VAN DER GRIJN te Tienheven, hg Amkidz. J. KUIJTERS, Deurwaarder te Sliedrecht, zal op Dinsdag 94 Jnll 1000 (en niet 25 Juli, zooals eerst opgegeven), 's morgens 10 ure, ten verzoeke van den Heer Mr. JOH. JONKER PHz., Advocaat en Procureur te Derdrechfals Curator io het Faillissement van C. MOUH1AAN te Bleskeaagraaf, aan de woning van dezenaan de Brug publiek verkoopen: Den gebeelen TABAK& e. SlGAHÏNPIfPEN, POItTE- BO.V!*Air4 MESSEN ph andere GALANTt- BIEf.N EAU DE COLOGNE, dl-erae MANU FACTUREN. frebreide ONDERGOEDEREN, GAREN en BAND, DASSEN, UANDSCUOE- NEN enz. enz. enz. Hapd, Hondenkar, Wlnkel- epalnnd, Qewlchten. Ter evernanae aange beden een goed beklante voor een groot gezin ruim brood. Er kan gemiddeld per week op f 30 verdienste ge rekend wordeD. Overnemingssom f 1300. Franco brieven, onder letter B. aan J. G. BOSCHGed. Slaak 7 te BeUerdam. f. Op Woensdag 25 Juli 1906, in a 1/ deB morgens ten 9% urezal door Deurwaarder B. U. VAN DE WERVE te Gouda, ten verzoeke van den Curator in het faillissement van E. HOOGENDIJK Azi».aan den 's Graven- weg te worden verkocht: DE GEHEELE bestaande inKASTENSTOELENTAFELS, SPIEGELS, LEDIKANTEN, KACHELS, GLAS- en AARDEWERK, alsmede tea OBGEL en een BBANDKAIT. Kjjkdtg Dinsdag 14 Jali, tsa 1—6 uur, TE KOOP AANGEBODEN: ,1.„. SOO M en ufr hetzelfde adres drege Kleigrond. Te bevragen by G. J. VAN NIEUWPOORT te Lange-Knlgewelde. Neem voorzorgsmaatregelen. Kook uw melk en drinkwater. Neem in acht de wenken, per circulaire bekend gemaakt door de Gezondheids-Com missie. Voorzie U tydig van Ontsmettinge- en Desinfectie-middelen tot onderstaande pryzen Creellne, prima, per liter-kruik f 0,95. Carbolzaur, raw, 60 per fl. 0,90. 60 o,n. Carbelxanr, geanlverd, 3 per fl. 0,18. 0,10. Lyael, per flesch f 0,85, per fl. 0,45. Naphtallne-blebken met lint, per stuk „O,05. per 5 blokken 0,90. knikkers per V» Ko. 0,15. peeder Ko. 0,15. Uit de Centrale Drogistery van >Asp.-Apetheker, ticheea heren—ilnleaa berg. W.B. a. Pléeschén en kruiken worden be rekend k 5 Ct». en tot denzelfden prys terug genomen. b. De Ontsmettingsmiddelen zyn af komstig van de maatachappy tot bereiding van Koolteerproducten te Krimpen a/d IJsel.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2