Bondsfeesten te Dordrecht M'l „DE FAAM”, Schoonhoven. W’s Stflffwascltö, VOORTZETTING der groote Jaarl. OPRUIMING Tentoonstelling Kwalstewoeder, onfeilbaar middel tegen kwade en bloederige melk. TI van der KOP,»»1'1 KAPITALEN nang.bnden ala le kypeiheek Landerijen. KAASPOEDER ZOMERMANTELS, HEEREN- en KIND ER-CONFECTIE, «r MANUFACTUREN PRESERVER. MR. P. A. GREUP, Kassier en Coininissionnair in Effecten SCHOONHOVEN, neemt gelden A depealle: Veer één maand vaat MODE-ARTIKELEN. "W EXT RA-REIS Schoonhoven-Dordrechi v.v. N». 278 en Fantasie-Katoenen A. LOKKER, Rotterdam, IJSKAST te koop, Re heel nieuw, teer solide, onmisbaar voor Spekslagers of Vleeschhouwers. Spotprijs. LAPPEN, JAPONSTOFFEN KINDERPAKJES, voer leeftijd van 4 tot IO Jaren, MELKZUUR, middel tegen het opdrogen der kaaa. J. ZIELSTRA, Gouda. Ws X&uSZ Belangrijke Prijsvermindering van Stoffen, Katoentjes, Witte Goederen, Sportflanellen, Karpetten, Vloer- en Tafel zeilen, Vitrages,, afgepaste Gordijnen, Dames-BlousesZomer-, Witte- en Costiunn-Kokkenenz. enz. ------- A. N. VAN ZESSEN, j en verder bjj: RIJTUIGEN. Credietvereeniging ENTINGEN Bloedmiddel, Avondfeest op de rivier Zaterdag 21 Jnli. CONCOURS voor Springpaarden, Wedstrijd van het schoonst in ’t tuig loopende Paarden EN VUURWERK, Wat is PRESERVER??? PRESERVER is de behoeder tegen alle gebrtken der kaaa. PRESERVER voorkomt steeds het rijzen der kaas. f 2,50 en meer verdienste per dag. WËSSANEN LAAN, Wonnerveer. OPGERICHT 1745. KONINKLIJKE FABRIEKEN. LIJNZA ADKOEKEN, Merk „STEB” en „W L”, Aardbeiplanten. EN Aanbevelend A. N. W. B. Toeristenbond voor Nederland. VOOR BLOUSES EN JAPONNEN zullen voor spotprijzen worden uitverkocht. Kantoor: Plantageweg 54, Intern. Telefoon-no. 4495, Wegens te grooten voorraad: de SINGER MAATSCHAPPIJ. BOL, KORT, SCHEUREN, KANKER EN BLAUW IIKaasstrei \J. ZIELSTRA/ VAN Een enorme partij L. VAN ZEVENHOVEN, KattensiDgelGouda. TE AMSTERDAM verstrekt credieten tegen eerste hypotheek, onder borgtocht en in blanco, tegen zeer billjjke rente. H. ANKER, Veearts te Oudewater. REEDEBIJ op de LEK, Slikkerveer. Hollands che Maalsel?’ van Landbonv, Afd. „Woerden en Omstreken”. te honden te WOERDEN, op Woensdag den 22. Augustus 1906. HRT PROGRAMMA’S en inliohtingen verkrijgbaar bq den Secretaris der Afdeeling. Hoofd-Agent J. ZOU, Woerden en by de bekende Depóthoudera. Hoofddepdt C. J. SCHMH, BODEGRAVEN. ATTEST KWALSTERPOEDER. SCHOONHOVEN, CULEMBORG, Voor werkzame personen nit den netten stand. Effecten, Coupons, Credieten, Hypotheken en Assurantiën. Verkoop op afbetaling. I 35,-. RIJWIELEN 35,-. I. v. d. HOVEN Vz., SC IS ÈL| alléén verkrijgbaar by de loon r./d. een i tot •ven. Gaedkaepat Rywielen v. Buitenbanden V. af f 0,95. onderst Verkrjj en bjj w M. A. van Bezkum. a/d IJ. bfi K. Stole. btj B. v. Wijngaarden. K. Sluus. Adres f Adres: WOUDESTEIN te Slikkerveer. Lakgerax. Ottoland., Brandwijk. Gieskn Oudkkerk Nieuwerkerk a/d IJ. HOFLAND, Bergambacht. Vliet Waddingsveen A. Weerden IJaelatein Zevenhuizen VOOR DE helft van den prljS. ztyn Adreaaen te ROTTERDAM: Hoogstraat 846 (Telefoon 15941. OMtaeedUk 883. Jonkerfran—traat 44. Ir een voortre fleltfkafdeend en onaehadelUk voorbehoedmiddel om het worden der ka«a te voorkomen. Tevens verkrijgbaar: Depóts te: Ouderkerk a/d IJ. bij C. Rademaker. ReeuwUk Schoon hoven btolwUk waa van groeien dacht ik mij uw Rloedmi 't gebruik van tien komen genezen, beat. Ik betuig heid over uw i bij J. V. d. Knijff. van Wijngaarden. Verwaal. Dit zal zooals men in opgetogenheid bn Wannet Fcbitterendc vlamt d( rivier in een oevers, zal opl bombardement schuin tegen/c! Merwede vlar" rivier doer FABRIKANT uit één stuk vervaardigd, is practisch, elegant, van echt linnen niet te onderscheiden en goedkooper dan het waschloon voor linnengoed. ugbaar te Schoonhoven l./h. Mag. v./d. Maatschappij „DE FAAM” <J. KONING. Mazag(jó .DE STER". T. van der HEIJDEN, Meerkerk. R. VERMEULEN, J. de KLU1JVER, T. CONJONGH, C. van ZESSEN, P. C PESSELSE, J. den OUTER, D. CASTELEIJN, TE KOOP een nieuw UTRECHTSCH WAGENTJE met zakkende glazen, een nieuwe TILBURY en twee gebruikte kaasbrikken, by Voor aanvragen zich te wenden Mr. P. A. GREEP te Schoonhui (voorbehoed- en genees-) tegen vlekziekte, worden verricht door by C. Plomp. P. de Jong. A. Natzijl. Greet-Ammera B Brand. W. Verwaal. v. d. Heijden. F. Paps W. A. Pape. H. L Bos. Belangrijk nieuws voor Varkens houders is hetgeen de Heer J. LEKKERKERKER te Har- melen mij schreef: Mijnheer! Ik had een koppel Varkens van 14 stuks, naronder erge brand beerschte. Reeds n de geboorte af wilden ze maar niet en toen ze vier weken oud waren ze maar op te ruimen. Toen werd Bloedmiddel aangeraden. Na lien flesschen waren ze vol- Zs eten goed en groeien ig U dus myn volle tevreden- middel. Gegroet J. LEKKERKERKER. X/ KZ VZ X w»—- r'1* I een onvergefelijk fantastisch Waterfeest worden. Een vuurwerk, deze streken nog tooit zal hebben aanschouwd, zal de feestgangers in «"eer de booten van wal gestoken zijn, wordt het vuurwerk ingeleid met de ,oJe verlichting van de ruïne van het Huis de Merwede. Oogenblikkeiyk daarna le verlichting van het Veerhuis te Papendrechl op, waarna plols de gansche i een feilen witten gloed van magnesium vuren, ontstoken op de kribben aan beide »-■ oplaaitn. Maar bq het rondzwaaien «!er bootenvangt dan opeens een ontzagiyk t lanas de geheele rivier aan. Bq honderden tegelijk zullen vuurpijlen, -'elkander inomhoog fbtseu. Een koepel van veelkleurig vuur zal boven de .lammen. Een bombardement met donderende ontploffingen zal de stad en de rivier doen daveren alsof een snelvuur van kustbalteryon losgebarsten ware. Aan boord van de salonbooten, die langzaam tusschen de verlichte gondrls en motorbooten zullen door varen, zal men het best van dit vuurwerk kunnen genieten.” (Overgenomen uit „De Kampioen”, fol. 551.) Zaterdag-aveud (11 Juli) 5.80 uur van Schoenhoven langs Slikkerveer. (Op alle Stations wordt aangelegd.) Van Derdt naar het VUURWERK 8.80 uur. Van Derdt langs Slikkerveer naar Schoonhoven 10.80 uur (in alle geval na afloop van bet Vuurwerk.) UNIFOBM-TABIEF 50 C’ts. (Retour.) De Directie der VAN Paarden,Vee, Pluimgedierte, Zuivelbereiding, enz., WEDSTRIJD VOOR TREKHONDEN, Namens het B stuur der Afd. voornoemd, j J. VA 14 EIJK, S cretaria. Harinelen. Per flac. 05 CL, 6 fl. i fl# CL Verkrijgbaar bjj den Verder verkrygbaar by de bekende Weder* verkoopers. Ondergetekende verklaart by dew, dat eene Koe, welke ladende was aan Kwalster, door bet gebruik van slechts één pak KWALSTERPOEDER radicaal ia genezen, zoodat by het iedereen met vertrouwen durft aanbevelen. J. HONKOOP, Landbouwer, Belernche, gem. StolwijM.” W* Voor GrooUAmmeru en om- •ilen. ~r den Hoofd-Agent Notaris REUMER, Gorlnckem. BBANP. Prachtig middel, ongeëvenaard. Ou min baar voor ieder kaasmaker. PDCCCHVEQ is hel miJ,,el bÖ uitnemendheid ter voorkoming vato I II CO Lil I Uil scheuren, blauw en bol worden der kaas. DDCCCDUCD gebruikt by de bereiding der kaas, geeft de besliste I fl CO Lil V verzekering dat men maakt: lo. Beter kaas dan vroeger; lo. Meer UELB voor zijn kaas. POCCCDUCD moe^ mün "Heen bq warm weer, doch steeds ge- I nCOCnVCIl bruiken, om altqd de beste kaas te leveren. PRESERVER is het onmisbaar middel voor den kaasmaker. Daarom voorkomt PBE8FUVJEB gebrek in de kaas, dus ook gebrek lu de kas. Preserver wordt geleverd in pakken van f 0,80, by 6 pak f4,50, en is verkrijgbaar by L. de HAAS, Molenaarsgraaf. C. van STEEN IS, Noordeloos. T. TERLOUW, Goudriaan. W. van REES, Bleskensgraaf. A. R. v. d BERG, Stolwijk A. van LIMBORG, Lkkkerkkrk. •’OFLAND, Vlist. De Brelmaehlue«MaatschappU lot Be vordering van Huisarbeid THDN. H. WHITriUK«fc Co Keizersgracht 263, Amsterdam, verklaart hiermede openlijk, dat men, bq doelmatige opvolging barer aan wij ringenf 3,50 en meer per dag kan verdienen, en dat zq over een groot aantal dankbetuigingen beschikt van koopers harer „M1RAMAR BREIMACHINE, alsmede officiöelerap porten van experts, dio zonder onderscheid volkomen overeenstemmen in het beweren, dat hetgeen wq in ons prospectus beloven, met de waai heid over eenkomt, Wy koopen het werk. Men vrage pros pectussen aan bovenvermeld adres. IN Belast zich met den ann* en verkoop van Fflfecten, verzilveren van Uouponu, het sluiten van BeJeeolngen ddz. Neemt gelden in deposito, op voordeelige voor waarden. Geeft voorschotten en bedrijfskapitaal aan Landbouwers, Veehouders, Koop lieden, Winkeliers en anderen. Verstrekt geld op Hypotheek, met particulier kapitaal, tegen lage rente, zeer aannemelijke voorwaarden en desverlangd zonder verplichte jiarlqksche aflossing. Verleent r.yne bemiddeling om geld voor derden insolide Hyphothekon te beleggen. Sluit Verzekeringen op bet leven, tegen Ongelukken en Invaliditeit en tegf-D Brandschade» Zooals bekend is, heeft de Nederhndscbe Juristenvereeniging de voortrtffeiyke ge woonte, in elke barer jaarvergaderingen een onderwerp uit het burgerlijk recht te behan delen, zich daarbq aansluitende aan maat- schappeiyke toestanden. Over bet aan de orde gestelde vraagstuk worden te voren leden der vereeniging uitgenoodigd praead- viezen samen te stellen, die openbaar en door de dagbladen in overzicht bekend ge maakt worden, eenigen tyd vóór de samen komst plaats heeft, waarin de aan hun rap port toegevoegde stellingen worden besproken en in stemming gebracht. Voor dit jaar is gekozen en dezer dagen door de vergadering behandeld bet rooge- naamde afbetalingscontract, ook wel .huur koop” genoemd. In ons land is daar nog weinig over geschreven, met uitzondering van artikelen/in de couranten, waarvan in den regel niét veel als blijvend kan worden aangemerkt, die dus geen bouwstof vormen tot de litteratuur over het onderwerp. De beide praeadviseurs, Mr. Scholten uit Amster- i dam en Mr. Struycken uit Den Haag, hebben I dus slechts enkele bronne»- gehad, om er j hun gegevens aan te ontleenen, hebben meer te rade moeten gaan met eigen waarnemingen van het maatschappelijk leven. Ons aansluitende by hun mededeelingen, wenschen wy over de zaak ook iets te zeggen. Er zqn breede maatschappelijke kringen, waarin de huurkoop geheel onbekend is, en hierop afgaande, zou men zich een verkeerd denkbeeld vormen van den omvang. Zelfs al houden wq buiten beschouwing de vaak voorkomende methode van coöperatieve bouwverenigingen, die zich ten doelstellen minder gefortuneerden bet bezit van een woning te doen verkrijgen, hetgeen geschiedt door het betalen van een huurprys, hooger dan den gewonen, omdat daarin begrepen is een afloesingssom en een rentebedrag, beiden berekend voor de jaren gedurende welke de overeenkomst loopt, en ook de levering van premieloten op afbetaling, dan nog zqn, zooals uit een onderzoek op beperkte schaal aan Mr. Scholten gebleken is, de gevallen van huurkoop veelvuldig. Het zqn in de eerste plaats naaimachines, verder piano's en orgels, dan ry wielen, meubelen, kleeren en gereed schappen, die op deze manier gekocht worden. Van’de 25 duizend der eerste, die jaarlqks in ons land worden omgezet, gaan er 15 duizend op huurkoop weg. Vele magazijnen van muziekinstrumenten maken van deze wijze van levering hoofdzaak. In tal van steden heeft men groote winkels, die zoo goed als uitsluitend bestaan van deu verkoop van allerlei voorwerpen op afbetaling. Is er reden, om dezen weg naar berits- verkrijging af te keuren Een algemeen antwoord kan op deze vraag niet gegeven worden; wel mogen wy het toenemen van den huurkoop als een ernstig maatschappeiyk verschijnsel beschouwen. Er zqn personen zonder middelen, die ter voorziening in eigen onderhoud behoefte hebben hetzij MD een naaimachine, hetzy aan een piano; boe moeten zy daar dan aan komen? Voortdurend huren gaat niet, dat kost te veel, en eigendom is toch noodig. Voor die menschen biedt de huurkoop een uitkomst. Wel gelooven wy, gelet op het groot aantal gevallen, dat er veel meer gebruik van gemaakt wordt dan noodig is, en dat is zeer te betreuren, want de voorwaarden, onder welke het begeerde verkregen wordt, zqo nadeelig. Men kan daarover weinig onderhandelen, is gebonden aan hetgeen de verkooper vraagt, en deze stelt zjjn eischen hoog genoeg om tegen alle risico, die in zqn handel natuuriyk of» veel schadeposten loopt, gedekt te zqn. Er is een ander nadeel, namelqk dat menschen met geringe koopkracht lichtelijk in de verleiding komen, ach voorwerpen aan te scha Hm waaraan zq geen behoefte hebbenvoor hen weelde-artikelen. Reeds Franklin gaf de eenvoudige leering, dat wie koopt wat hy niet noodig heeft gevaar loopt later het onmisbare niet te kunnen betalen, en dat ia hier niet minder van toepassing, wanneer de verbintenissen van huurkoop op een groot deel van de inkomsten beslag leggen. De verkregen voorwerpen verliezen spoedig hun waarde; had men het geld er voor op doelmatige wijze gespaard, dan ware een fondsje gevormd waarvan de waarde dagelijks toeneemt. De voorwaarden, onder welke de afbe- talingshapdel levert, zijn niet gemakkelqk. De verkooper blijft eigenaar, zoolang tot de geheele betaling ia geschied; reeds by bet in gebreke biyven over één termijn vervalt de nvereenkomst van rechtswege, en in dat geval keert het gekochte voorwerp terug aan den verkooper, die het betaalde behoudt, als huur. Dat ia de gewone vorm, en er ligt o# zichzelf niets oneerlijks in, als maar de bedragen, die betaald moeten worden, binnen de grenzen der billijkheid biyven, ea dat laat ge woon lijk te wenschen over. By niet-betaling krygt wel d» verkooper •en voorwerpóterug, dat door bot gebruik a drie maanden «ca w éém Jaar Voedert uw Vee met de Zuivere Murwe uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. Eere-Dlpleuaa Parlja 1300. Negèn Geudeu Medaille* - Ito- en .olledii ndrr. jeer R1JWIELKN en ONUKBUEELEM. af f 35 tot f 85.— met 1 jaar «arantie. Binnenbanden v. af f 1,50. v. af f 3,50. Voet pompen v. af f 0,75. Pedalen v. af f 1,50. Kettingen Verder alles tegen scherp corcurreerende prijzen by DDCQUI AAR 1 vwerh. Fa. VEROUDEN A Ca., llCDr. DBöOIlLAAn, Bier haven 80, BOTTERDAM. Vraagt gratis PrUaceuranL Handel kertlng. MT PBUtOOtJBANT OP AANVRAGE. Benthuizen Bergambacht n G. Berkenwonde, W. Bedegraven C. J. Scheer. Boakoep n T. Oskamp. Haafttrecht Joh Scheer. Haze rn won de A. A. Matzz. Meerkerk M. A. van Bi Nie uw er kerk N ie uw poort Oudewftter Nu Iqd om te planten; extra ver- apeende Planten per 100 f 8,—, 50 f 1,10; Jwnge Plantjes per 100 f 0,50. JUCUNDA (late) LAXTON NOBLE (zeer vroege) Aanbevelend, BoomkweekerU „Kweek laat”, GROOT-AMMERS.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3