1906. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. N». 2737. Woensdag 25 Juli. BUITBHLAHD. Overnfckt* Verkoop op afbetaling. BIHIERLAID. Uitgave van S. W. N. VAN NOOTEN n Schoonhoven. wegens in sluitingstgd MQs. H. J. i, ue den 10 5.3 aan 'oik, De het 1 het Re- jdoeit een Prof. Kara* ver duur Lublii men I ge vi er u vier-' tn van van ioon- exami alhier m van COURANT. hoven den C P. M Both de aai Wej aange.c Raad i ongeval qverkomei ■oep gelei ins de q het ;^iing i het smeente f3000 kapitaal der undering van -r 1905 noezeniershuis. rd om aan de gem Van het bedrgfski ming, wegens vermi. iver 1 de ag van 13 Juli te Alphen werden o. a. geleden heeft en dus voor oud verkocht zal moeten worden, en is schadeloosstelling alleszins gerechtvaardigd, maar algeheele verbeurte gaat te ver. Tegen het willekeurige in de toepassing van het recht tot ontbinding der overeen- 1 komst bestaat geen middel; althans een, waarvan men zeggen kan dat het afdoend is, beweert geen der heeren praeadviseurs gevonden te hebben. Alleen doen zg eenige voorstellen, uit welke gekozen zou kunnen worden, met dit eadrakkelgk voorbehoud, dat over de zaak nog te weinig licht is verspreid om tot een dtfiaitieve beslissing te komen. Dat, licht zal mogelgk wat helderder gaan worden, nu ook de handeldrijvende middenstand, die opkomt voor de belangen van den contanthandel, het onderwerp binnen den kring van zjjn actie heeft getrokken. De misbruiken, over welke geklaagd wordt, zgn gemakkeljjk te brengen tot drie groepen: 1. Hooge prjjzen en slechte waar van het gekochte. 2. Verkoop aan min vermogenden van nuttelooze voorwerpen. 3. Hardvochtige bedingen en practgken ten nadeele van de koopers. En vraagt men nu, wat de wetgever zou kunnen doen, om deze misbruiken te bé- perken of op te h( ff endan moet reeds dadeljjk ten aanzien van 1 en 1 zgn onmacht worden erkend. Hoe zou h(j zich kunnen mengen in koopovereenkomsten, van welken aard ook? Maar ook omtrent het derde punt zgn beide praeadviseurs het eens, dat niet ver kan gegaan worden. Indien een ’jretteigke regeling van de bedingen waaronder de afbetalings-overeenkomsten worden gesloten, mogelgk is, dan zal zg toch niet in veel bijzonderheden kunnen afdalen. „Wij gaan gelukkig langzamer hand beseffenschrijft Mr. Scholten „dat met een tot in de kleinste kleinigheden minutieuse regeling van den wetgever, met een beperking van de vrijheid van beweging van den rechter, weinig gewonnen wordt.” En Mr. Struycken: „Wanneer de wetgever, om dringende redenen op de contractsvrijheid meent inbreuk te moeten maken, beijvere hg zich niet een regeling te treffan, die voor alle gevallen tot in de kleinste bijzon derheden zijn oordeel of dat des rechters omtrent hetgeen billijk is in de plaats zal stellen van hetgeen partijen zgn overeen gekomen, maar hg toone zich tevreden, wanneer hij aan de ergste misbruiken een einde kan maken.” Nog moet dit in aanmerking genomen worden, dat die hardheid, gelegen in de verzekering van het eigendomsrecht ..door den verkooper, zoolang deze niet in het bezit van het bedongene is getreden, in de practjjk vaak verzacht wordt. Bg het uit blijven van een betalingstermijn gaat hg niet dadelgk tot naasting over; wat moet hjj ook, in vele gevallen, met die gebruikte goederen doen Als er eenige kans bestaat, met wat geduld te oefenen, aan zgn geld te komen, dan zal hg die niet ongebruikt laten. Doch het kan gebeuren, dat de aard van het verkochte voorwerp voor hem de toe passing van zijn eigendomsrecht voordeelig doet zijn, en dan is de kooper het slachtoffer. Voor zulk geval, dat ook nog vaak genoeg voorkomt, hebben de heeren juristen een oplossing gezocht. De meest overeen komende met het bestaande recht schijnt ons deze toe, door Mr. Struycken aanbevolen: Publieke verkooping en verrekening van de opbrengst met de contante betaling der nog te betalen termijnen, met dien verstande dat als de verkooper van dat recht gebruik wil maken, hg den kooper een termgn beeft te gunnen, om te bepalen of hg dit dan wel teruggave van het voorwerp zonder nadere vergoeding wenscht. Er is evenwel onzes inziens tegen aan te voeren, dat de verkooper in ongunstige con ditie geraakt als de kooper reeds bij de eerste staking van betaling, en nadat misschien nog maar één termgn is afgelost, op publieken verkoop aandriogt. Het verlies, door eerst genoemde te lijden, wordt door hem natuur lijk weer gedisconteerd in een verzwaring van de gewone voorwaarden. Het middel, door Mr. Scholten aanbe volen, bestaat in het verschuiven van de termijnen door den rechter, indien deze van oordeel is dat de omstandigheden zulks rechtvaardigen; stemt de verkooper hierin niet toe, dan heeft bij bet recht het voor werp terug te nemen, met wedergave van hetgeen er op is betaald, na aftrek van een verbruikspercentage. Het zal nog wel eenigen tgd duren, eer de wetgever dit gebiedt betreedt. Inmiddels moge bet een algemeen streven worden om dezen uitwas van den gewonen handel terug te brengen tot de grenzen, binnen welke hij tot eenig nut kan strekken. SCHOMHOVENSCHE ter, 8 dage den B. t De RaMiBClie Regeering heeft, gelijk men weet, een voorstel tot oplossing van de „landquaeatie” bjj de Doema «gediend. En de Doema van haar kant droeg aan eene commissie op over dit voorstal een rapport op te stollen, dat op ’t oogenblik in de zit- eerherstel aangeplakt. jrname Ftansche geeste- den Paus naar Rome ont- lichtingen te geven, omtrent in Frankrijk met betrekking •"swet. v..ing van Spanje laten de t met rust. Koning heeft ii [brievei jifde de firma Jonker Stans ■Ido Ambacht is opgedragen bet gashouder van 1000 kub. M. ip voor de gasfabriek te Zooals bekend is, beeft de Nederlandsche Juristenvereeniging de voortreffelijke ge woonte, in elke harer jaarvergaderingen een onderwerp uit het burgerlijk recht te behan- delen, zich daarbg aansluitende aan maat schappelijke toestanden. Over het aan de orde gestelde vraagstuk worden te voren leden der vereeniging uitgenoodigd praead- viezen samen te stellen, die openbaar en door de dagbladen in overzicht bekend ge maakt worden, eenigen tijd vóór de samen komst plaats beeft, waarin de aan hun rap port toegevoegde stellingen worden besproken en in stemming gebracht. Voor dit. jaar is gekozen en dezer dagen door de vergadering behandeld het zooge naamde afbetalingscontract, ook wel „huur koop” genoemd. In ons land is daar nog weinig over geschreven, met uitzondering van artikelen/in de couranten, waarvan in den regel niet veel als blijvend kan worden aangemerkt, die dus geen bouwstof vormen tot de litteratuur over het onderwerp. De beide praeadviseurs, Mr. Scholten uit Amster dam en Mr. Struycken uit Den Haag, hebben dus slechts enkele bronnen- gehad, om er hun gegevens aan te ontleenen, hebben meer te rade moeten gaan met eigen waarnemingen van het maatschappelijk leven. Ons aansluitende bg hun mededeelingen, wenschen wjj over de zaak ook iets te wggen. Er zjjn breede maatschappelijke kringen, waarin de huurkoop geheel onbekend is, en hierop afgaande, zou men zich een verkeerd denkbeeld vormen van den omvang. Zelfs al houden wg buiten beschouwing de vaak voorkomende methode van coöperatieve bouwvereenigingen, die zich ten doelstellen minder gefortuneerden het bezit van een woning te doen verkrijgen, hetgeen geschiedt door het betalen van een huurprijs, hooger dan den gewonen, omdat daarin begrepen is een aflossingssom en een rentebedrag, beiden berekend voor de jaren gedurende welke de overeenkomst loopt, en ook de levering van premieloten op afbetaling, dan nog zgn, zooals uit een onderzoek op beperkte schaal aan Mr. Scholten gebleken is, de gevallen van huurkoop veelvuldig. Het zgn in de eerste plaats naaimachines, verder piano's en orgels, dan rijwielen, meubelen, kleeren en gereed schappen, die op deze manier gekocht worden. Van de 25 duizend der eerste, die jaarlijks in ons land worden omgezet, gaan er 15 duizend op huurkoop weg. Vele magazijnen van muziekinstrumenten maken van deze wjjze van levering hoofdzaak. In tal van steden heeft men groote winkels, die zoo goed als uitsluitend bestaan van den verkoop van allerlei voorwerpen op afbetaling. Is er reden, om dezen weg naar bezits- verkrjjging af te keuren Een algemeen antwoord kan op deze vraag niet gegeven worden; wel mogen wij het toenemen van den huurkoop als een ernstig maatschappelijk verschijnsel beschouwen. Er zgn personen zonder middelen, die ter voorziening in eigen onderhoud behoefte hebben hetzij aan een naaimachine, hetzij aan een piano; boe moeten zjj daar dan aan komen? Voortdurend huren gaat niet, dat kost te veel, en eigendom is toch noodig. Voor die menschen biedt de huurkoop een uitkomst. Wel gelooven wg, gelet op het groot aantal gevallen, dat er veel meer gebruik van gemaakt wordt dan noodig is, en dat is zeer te betreuren, want de voorwaarden, onder welke het begeerde verkregen wordt, zgn nadeelig. Men kan daarover weinig onderhandelen, is gebonden aan hetgeen de verkooper vraagt, en deze stelt zijn eischen hoog genoeg om tegen alle risico, die in zijn handel natuurlijk op veel schadeposten loopt, gedekt te zijn. Er is een ander nadeel, namelgk dat menschen met geringe koopkracht lichtelijk in de verleiding komen, zich voorwerpen aan te scha ff an waaraan zg geen behoefte hebben-r voor ben weelde-artikelen. Reeds Franklin gaf de eenvoudige leering, dat wie koopt wat b|j niet noodig heeft gevaar loopt later bet onmisbare niet te kunnen betalen, en dat ia hier niet minder van toepassing, wanneer de verbintenissen van huurkoop op een groot deel van de inkomsten beslag leggen. De verkregen voorwerpen verliezen spoedig hun waarde; had men het geld er voor op doelmatige wjjze gespaard, dan ware een fondeje gevormd waarvan de waarde dagelijks toeneemt. De voorwaarden, onder welke de afbe- talingshMdel levert, zijn niet gemakkelijk. De verkooper blijft eigenaar, zoolang tot de geheele betaling is geschied; reeds b{| het in gebreke blijven over één termijn vervalt de overeenkomst van rechtswege, en in dat geval keert het gekochte voorwerp terug aan den verkooper, die het betaalde behoudt, als huur. Dat is de gewone vorm, en er ligt o^ zichzelf niets oneerlijks in, als maar de bedragen, die betaald moeten worden, binnen de grenzen der billijkheid blijven, en dat laat gewoonlijk te wenschen over, Bjj niet-betaling krflgt wel d» verkooper een voorwerpnterug, dat door bet gebruik die bg het lossen van dwarslig^ voet had verwond, ook na den 1 de toegekende rente werd toegewezen. De voorzitter der Plaatselgke Commissie bedoeld bg art. 86 der Ongevallenwet 1901 te Dordrecht vorderde voor Jan Snoep, letterzetter aldaar, wegens een ongeval in het drukkersbedrjjf overkómen, een rente van 171/» cent per werkdag; de Raad oor deelde echter dat de ongeschiktheid tot werken m het algemeen op 20 pCt. diende te worden gesteld eu kende den getroffene toe een rente van 14 cent per werkdag, ingaande den 19Jen Februari 1906. Ane Verkerk te Ammerstoi is in Sep tember 1903 door een ongeval getroffen, waarvan de gevolgen zich in November van dat jaar hebben geopenbaard, ambtshalve werd hem door het Bestuur der Rgksver- zekeringsbank geen schadeloosstelling toe gekend en verzuimde bg binnen het jaar van deze beslissing in Deroep te kómen, dientengevolge werd hem zgn vordering ontzegd. Voorts werden behandeld de volgende zaken Eerste Rotterdamsche Miatschappg i - ongevallen, pang Dogterom te Sch< Verzekering tegen rechtswege Klazina hoven; Jan Berghuis, firma Van Schaik en Berg huis, te Waddingsveen; P. Maat te Dordrecht, voor zgn minder jarigen zoon Ane Maat aldaar. In deze zaken zal 6| Augustus a. s. uit spraak worden gedaan. Door de arr. rechtbank te Dord- reebt werden Woensdag oju de volgende straffen gtèischt: B|aagd C. de R. te Hardingsveld, mishandeling, ifTVsMrHlil, b*lMdi«ü4 r|k>T*U. steeds zeer een tunnel Zal zeer de Een ge- I zgn villa te Racconigi. Zg heeft echter de samenzweerders nog niet kunnen vatten. De commissie uit het Britache Hooger- huis, die, geigk onlangs werd gemeld, belast met het oriderzotk betreffende het rookeu van knapen, heeft een rapport uilgebracbt, waarin zg aanbeveelt strenge maatregelen te nemen tegen v^inkeliers, die sigaretten of tabak verkoopun aAn jongens beneden löjaar. De commissie hoopt dat de regeering een wetsontwerp zal indienen. Uit Pietermaritzburg wordt bericht, dat de Natalsche regeering de beweerde gruwelen tegen oproerige Kaffers ten sterkste ontkent. De oorlog, zegt zfl, is op buitengewoon humane wgze gevoerd. De Frawache Regeering heeft tbar rehabilitatie van den „gevangene van Duivelseiland” bekroond door de benoeming van Majoor Dreyfus tot Ridder van Legioen van Eer. Op het graf van Emile Zola, den edel- moedigen verdediger van Dreyfus, werd door den „Bond vau Menschenrechten” een krans gelegd. Majoor Dreyfus kwam zelf de plechtig heid bgwonen en ook van hem was er een bloemenhulde. In alle gemeenten van Frankrgk wordt het vonnis van Dreyfus eerherstel aangeplakt. Verscheidene voor- Igken zgn door dei boden, om Z. H. iniLL den toestand tot de scheidingst Ook den Konii anarchisten niet i De jonge Koning heeft in den laatsten tgd weder vele dreigbrieven ontvangen en dezer dagen een van dezelfde hand als die waarin hem de aanslag te Madrid werd aangekon- digd, met de verzekering: „wg vergeten u niet.” De Koninf groote zorg en zg doeni bun best aai ,ag en de Koningin worden met bewaakt; maar zg zgn niet bang i op hunne talrgke uitstapjes steeds in hunne beschermers te ontkomen. H. M. de Koningin heeft bg be sluit van 7 dezer gratie verleend aan den heer 11. A., notaris te Gorinchem, die door de arr.-rechtbank te Dordrecht en het Hof te ’s-Gravenhage was veroordeeld tot 7 dagen gevangenisstraf. De verleening van grafie ging, naar men verneemt, gepaard met een verandering van genoemde straf in f 560 boete. In de Donderdag gehouden ge meenteraadszitting te Vianen is door den Raad in beginsel aangenomen, dat aldaar een waterleiding komen Kal, waartoe 'sjaars800 gulden door de gemeente zal betaald worden en deze daarvoor de beschikking krggt over 6000 Kub. Meter water, een en ander onder beding, dat de nadere voorwaarden, plannen enz. door den Gemeenteraad zullen worden goedgekeurd. Bg gelegenheid dat de Edel achtbare heer P. F. van Sigpe zgn MV»- jarige ambtsbediening als Burgemeester der gemeente IJselmonde herdacht, heeft hg den leden van den Gemeenteraad, den Gemeen- te-ont vanger en het personeel der Secretarie een diner aangeboden. Des avonds werd hem door IJselmonde’s Harmouiekapei een serenade gebracht, van welke vereeniging de jubilaris Bescherm heer is. Aan i te Hendrik maken van een ga met geslagen kui] Loosduinen. Raad van Beroep (Ongevallen- verzekering) te Dordrecht. Zitting van 23 Juli 1906. Uitspraak werd gedaan in de volgende zaken J. C. Huizer te Ridderkerk is als kolen drager gevallen en hei ft daarbg een zak kolen op het linkerbeen gekregen; hiervoor ontving hg eene voorloopige rente van f 0,70 per werkdag, terwgi hg het dubbele bedrag vorderde. Deze vordering werd hem door den Raad ontzegd. Evenzoo Herbert Baars, wien wegens de onbruikbaarheid van zgn linkerhand door het Bestuur der Rgksverzekeringsoank een rente werd toegekeod van f 1,05 per werk dag, welke beslissing door den Raad werd bevestigd. Terwgl de vordering van Jacobus Ardon, ;gers den 9Jen Mei ina, 23 Juli. Zaterdagmiddag, terwgi de landbouwer J. Beuzekom bezig was hooi uit het iand te rgden, brak de as van den wagen, waardoor de geheele last onderst boven rolde; persoonlgke ongeluk ken kwamen hierbg gelukkig niet voor. Uleaen-Nieawkerk, 23Juli, netbe stuur der Rgksverzekeriogsbank heeft appèl aangeteekend tegen de beslissing van den van Beroep te Dordrecht, inzake het il den werkman C. van Dgk alhier jJien, zoodat de Centrale Raad van Beroep zal hebben uit te maken of de hem toegelegde rente van 16 cent per werkdag hem zal worden uitbetaald. Dat de hooibouw, behalve verbazende drukte, ook gevaren oplevert, inzonderheid ais men met onbetrouwbaar materiaal moet omgaan, ondervond het personeel van den veehouder A. Boer alhier. Eerst brak, bg het over een brug rgden met een voer hooi, het schamel van den wagen en enkele dagen later, weder bg het rgden over een brug, braken twee brugleggers. Wonder boven wonder liepen beide ongevallen goed af, wat ieder, die met de constructie van een wagen en een slootbrug op de hoogte is, zal verbazen. lu de eerste helft van Augustus zal, een vergadering afdeeiing he Maal den heer -..aan zal Jen gehouden over „Land- Dat dergeigke vergal nutteloos zgn, blgkt v het plan tot bouwinj der thans in tiogen der Doema aan de orde is. matigd Doema-hd vond dit rapport zoo on gematigd, dat hg voorstelde bet debat oi de zaak uit te stellen. Daarvan wilde meerderheid, bestaande uit leden der arbei- 1 was derspartg en de socialisten, niets weten en I men ving met de behandeling van het rap port aan. In den loop van het debat wees j te de bovenbedoelde afgevaardigde Petrunke- witch er nogmaals op, dat het rapport enkel aan de Regeering moet gericht zgn en geen „oproeping” tot het volk, om zich met de Doema tegen de Regeering te stellen, voorzitter der commissie betoogde dat rapport alleen wederleggingen van geeringsvoorstel inhoudt en niet bee beroep op het volk te doen. vajeff echter pleitte juist voor zulk een „be roep op het volk”. „Het volk,” zeide bg, „erkent geen ander gezag dan dat der Doema en hg spoorde de Doema aan, nooit te ver geten welke zware verantwoordeigkheid op haar rust.” Ieder spreker in deze quaestie werd 5 min. toegestaan en verscheidene maakten daarvan gebruik om de noodzake- Igkheid te betuigen, zich rechtstreeks met het volk in gemeenschap te stellen, door b.v. een manifest tot het volk te richten. Ten slotte nam de Doema met 124 tegen f- stemmen de lezing van Petrunkewitch ai en wordt er dus geen manifest tot het vc. doch enkel tot de Regeering gericht. Een afgevaardigde, Graaf Heyden, verweet zgn medeleden hun gebrek aan politieken zin en dat zg liever in de afdeelingen moes ten werken dan naar het geschreeuw en de groote woorden in de Kamer te luisteren, waar tot vervelens toe beweerd wordt, dat het Kabinet moet aftreden omdat men het niet vertrouwt. *t Is nog de vraag, wat verdwgnen zal, Doema of Ministerie. Volgens de Petersburgsche berichtgever van de „Kolnische Zeitung” zou de Czaar besloten hebben de Doema te ontbinden en van plan zgn nieuwe verkiezingen uit te schrgven op den grondslag van algemeen rechtstreeksch stemrecht. De Czaar heeft, Wegens den toestand des lands, zgn plan van een buitenlandsche reis opgegeven en aan Keizer Wilhelm, met wien hg een samenkomst zou hebben, per- soonigk bericht daarvan gezonden. Ernstig blgft de toestand in Rusland. Op vele plaatsen breken weer stakingen uit; tot groot nadeel van den handel züa vooral de stakingen der dok- en havenarbeiders te Odessa. Te Warschau zgn niet minder dan 20 Staats brandewgn-depots geplunderd. Te 1 "►’'in en op vele andere plaatsen beeft het gemunt op de politie. Ook de om ving van den Ccaar is niet veilig; nu is weer een schot gelost op een keizerjgken leugeladjudant, gelukkig zonder doel te reffan. De moordenaar van Generaal Kozlof, zekere Lett, maakte deel uit van eene vereeniging met het doel Generaal Trepoff, Prins Putiatin en nog 13 anderen te vermoorden. Hg werd door het lot aangewezen. Te St. Petersburg zgn de bladen „Misl”, .Echo", „Golos", „Lwadzati Wjek", „Truda” en „Kreslianski Daputat” in beslag genomen. De drukkergen dier bladen worden gesloten en verzegeld. De redactie van het sociaal-revolutionnaire blad „Misl” is in hechtenis genomen, op den hoofdredacteur na, die lid der Doema is. Bg de sluiting van de drukkerg kwam het tot ongeregeldheden, waarbg echter niemand letsel bekwam. Het Peterburgsche blad „Nowja Wremla” weet te melden, dat het rapport van de militaire commissie van onderzoek betref fende de overgave van Port-Arthur zeer ongun stig voor de betrokken officieren zal luiden. De overgave wordt zelfs een misdrgt ge noemd. Generaal Stoessel, de bekende en indertgd verheerigkte commandant, zou met den kogel, anderen met levenslangen dwan- arbeid eu degradatie gestraft worden. Goed komt er geen een af. Maar bet rapport is nog niet bg den Czaar ingediend. Keizer Wilhelm van DHitsctilaud, die Generaal Stoessel geridderd heeft, zal wel een goed woordje voor hem doen. Op 't oogenblik vertoeft de Keizer in Drontheim, Men is in Duitschland druk bezig proeven te nemen ter voorkoming van trein-onge- lukken of, jngeval van botsingen, den schok te verminderen. De proeven worden genomen met militaire treinen. Als ze slagen zal men er wel meer van hooren. Een merkwaardig plan op spoorweggebied is door den Amerikaanschen ingenieur Ad vo gemaakt. Hd wil n.l. Engeland en Frankrgk verbinden door een spoorwegtunnel onder het kanaal en zal zoo noodig al het daarvoor benoodigde kapitaal in Amerika saambren- gen. De afstand tusschen Londen en Pargs zou door dien tunnel in 5>/» uur kunnen worden afgelegd. Maar men is in Engeland nog bang voor de gevaïen die zulk in oorlogstgd zou opleveren, 't Zi vraag zfu of de verhouding tusschen beide landen, hoe gunstig ook, dit plan zal kunnen verdragen. In Engeland wil men een wet maken, waarbg aan directeuren van circussen en kermisgelegenbeden verboden wordt vrou wen gevaarigke toeren te laten doen. De dames echter willen van deze wetteigke bescherming niets weten en Vallen Minister Gladstone hard om zgn steun, dien hg aan dit wetsvoorstel van een der parlements leden geeft. De dames besloten een deputatie te zenden aan Minister Gladstone, indien zg geen gehoor kregen zouden zg de deur open ram meien en met geweld tot den Minister door dringen. Als aan voerde ter dezer deputatie werd gekozen juffrouw Vulcana, een onge- looligk sterke bokseres, die nog nooit verslagen is. De fl jtsende, koordansende en worstelende juffrouwen, de vermaarde vuistvechtsters, de onversaagde dames die uit een kanon door het circus worden geschoten, die boven van een vliegend rek vallen en nog vele andere beroemdheden meer, zg hebben eene on stuimige vergadering gehouden. De Itallaansche politie is nu weder, naar men verzekert, eene samenzwering op het spoor, welke ten dool zou hebben Koning Victor Emanuel te vermoorden op wachter, 8 dagen gev. D. den B. te Papendrecht, mishandeling rgksveldwachter, 2 maanden gev. Dezelfde rechtbank deed o.a. uitspraak in het volgende: A. B. te Hardingsveld, beleediging van de politie, 10 dagen gev. K. vau *t II. te Giessendam en zgu knecht J. B.. van Brandwgk, mishandeling van een paard, no. 1 vrggesproken, no. 2, f 30 subs. 15 dagen hechtenis. In de z i 11 i n van het kantongerecht te veroordeeld J. B. te Boskoop, tot f 15, subs 10 d., wegens overtreding der drankwet. C. v. d. B. te Boskoop tot f 3, subs. 2 d., wegens bet zgn gevaarlgken hond niet muilkorven. J. v. d. S. te Boskoop tot f 4, subs. 2 d wegens grondslagen van een schutting maken zonder acht ie geven op de rooJig. C. J. v. W. te Gouda tot f 1, subs. 2 d., S. J. Cz., te Reeuwgk, lot f 2, subs. 2 d., wegens visschergovertreding. A. v. O. te Reeuwgk tot 2 m. f 3, subs. 2. m. 3 d., wegens met een motor-rgtuig rgden zonder nummer en rgbewgs. G. T. te Moordrecht, tot f 1, subs. 1 d., wegeus over een kunstweg rgden meteen voertuig zonder licht. C. v. d. J. te Boskoop, en W. K. aldaar, ieder tot f 1, subs. 1 d., wegens fijtsen zonder licht. G. G. te Boskoop en P. L. B. aldaar, ieder tot f 3 subs. 3 d., wegens met een motor- rgtuig rgden zonder rgbewgs. Vrggesproken D. G. te Boskoop, wegens in sluitingstgd zgn tapperg open hebben. D. v. N. en Ch. L. W beiden te Boskoop, wegens in dien tgd als bezoekers in'een tapperg zgn. —Zaterdag overleed te Assen plotseling Dr. Kiptegn, rector van het christeigk gymnasium te Kampen. Hg werd bg het nemen van een bad in den Water toren door een beroerte getreffsn. In het Wilhelmiua-Gasthuis te Amsterdam is overleden de heer A. van Emmenes, de bekende anarchistische agitator. De heer P. A. de Jong te Slie- drecht is bg het te Arnhem gehouden ex imens boofdacte geslaagd. De heer H Koops te Hendrik- Ido Ambacht is geslaagd bg bet te Arnhem gehouden examen hoofdakte. Eindexamen H. B. S. met 5-j. c. Zuid-Holland. Zuideigke commissie, Rotter dam, 21 Juli. 21e groep. Geslaagd: J. Wgsman, A. Gabel, J. Witkamp, I. Har togs, W. Landsman, A. J. Barto, P. C. Rjjkens, P. Leeuwenburgh, J. van der Schugt, A. A. van Hoboken, C. P. Boonzaa|er, van Haersolte, A. Cats, W. A. Froger, S. Tymstra, S. C. van Dorsser, E. Dusterbeck en J. Spoon. Noordeigke commissie. *s Gravenhage, 21 Juli. Geslaagd: G. A. Calkoen, J. Duiker, J. D. D. van Drumpt, H. Ferguson, G. E. V. L. Lu'jens, Jacoba Alida Isbiücker, Cornelia van Leeuwen, WrJ. E. Vathon, C. G. Riem, Th. L. Slinkens, E. J. van Thiel, C. L. G. de Bosch Kemper, J. M. Eogelbregt, S. Figee, J. J. de la Fontaine Schluiter, J. van Gennep, A. C. van der Sande Lacoste, J. M. van Nieukerken, Ch. W. van Scheers, F. A. Swart, J. M. A. van,. Voorthuysen, A. de Waart, K- H. ter Winkel. Niet geslaagd ééo. Op Zondag 12 Aug., des voorm. ten 10 ure, hoopt Ds. A. H. de Klerck te Ridderkerk den dag te herdenken, waarop hg voor 40 jaren in de bediening des Woords werd bevestigd. Ueuda, 23 Juli. In de Vrgdag-middag gehouden ziting van den gemeenteraad, welke bg uitstedigheld van den burgemeester werd gepresideerd door den wethouder C. Witte van de Velde, waren ingekomen de geloofs brieven van het nieuwgekozeh raadslid, deu beer H. Knuttel, welke werden goedgekeurd en tot toelating besloten. Benoemd werden tot lid der commissie tot wering van schoolverzuim de heer J. Gouda; tot lid der Commissie van Toezicht op bel lager onderwgs de heer Dr. S. S. Hoogstra; tot hoofd der school voor g. 1. o. no. 3 de heer J. J. Hogendoorn te Schoon- n; tot leeraar in het Nederlandsch aan Gemeenteigken Handelscursus de heer en tot idem in het rekenen en irdrgkskunde de beer M. S. Both, jgens afwezigheid van twee wethouders, werd tot tgdeigk wethouder benoemd de heer J. H. van der Torren. Goedgekeurd werden de rekening en antwoording van het voormalig armbesl van Stein over 1904 alsmede de suppletoirs begrooting voor 1905 van het vereenigd Wees- en Aalmoi Besloten were af te lossen bank van leei den omzet. Daarna werd behandeld het afwgzend prae-advies van Burg, en Weth. op het verzoek de Koninkigke fabriek De Stearine- kaarsenfabriek Gouda tot het mogen plaatsen van een gzeren afsluithek aan den Turfsingel. Door de Commissie van Fabricage was ge adviseerd deze vergunning onder zekere voorwaarden te verleenen. Op een dezer voorwaarden diende de heer J. Vergeer een amendement in tot schrap ping der bepaling dat binnen bet afgesloten terrein niet anders dan gedurende de wer king der hgschkranen materialen mogen worden geplaatst. Hierover staakten de stemmen, waardoor het nemen van een be sluit tot een volgende vergadering moest worden uitgesteld. Ingekomen een verzoek van heeren onder- wgzers tot verhooging hunner jaarwedden. De heer G. H. van Zgit Langhout, onderwgzer aan de school voor C. N. O. in de Lange Groenendaal alhier, is benoemd tot onderwgzer aan een Chr. school te Rot terdam en heeft die benoeming aangenomen. De heer C. Minderboud alhier ia ge- )g de te 'a-Gravenhage gehouden voor de boofdakte. (•nagraaf, 19 Juli. Binnenkort ons alhier drie verkiMingen, t,w, voor een lid van den gemeenteraad, voor een boofdingeland en voor een heemraad. Verder zien we met belangstelling uit, wat de Raad ral beslissen, aangaande onze aansluiting bg het „wereldverkeer”, te meer daar deze zaak in de naburige gemeenten Oud-Alblas en Molenaarsgraaf reeds ge regeld is. Hwlnea, 23 Juli. Het was Donderdag een feestdag voor de kinderen der hoogste klassen der openbare school alhier De voor naamste werkgevers van hier en van Slik* kerveer hadden ruime bgdragen gegeven; zoodoende konden die leerlingen, zeventig in aantal, met hun onderwgzers, een plezier reisje doen naar Den Haag en Scheveningen. Te ruim 7 ure vertrokken zg met de boot van Fop Smit Sc Co. naar, Rotterdam en verder per spoor naar Den Haag. Daar kwam men te 9 uur aan. Allereerst werd een wandeling gemaakt door die stad, de voornaamste gebouwen en standbeelden werden bezichtigd, ook de Ridderzaal en de zaal der Tweede Kamer. Verder ging de tocht door de Scheveningsche bosebjes naar wde Bataaf.” Ia dien speeltuin werd er ge- ruimen tgd vertoefd. Jammer, dat het toen regende. Te voet ging med naar Scheve* ningen. Daar genoot de jeugd zeer! Prach tig was de aanblik der zee! In de duinen werd heerigk gespeeld. Per electrische tram ging men van Scheveningen naar Den Haag, en verder per trein en per boot naar huis. Hoogst voldaan, en innig dankbaar kwam ieder gelukkig weer goed thuis. Het weer was weer veel beter geworden. Het behoeft zeker niet vermeld te worden, dat de kinde ren den geheelen dag ruim van eten en drinken voorzien werden. Een woord van dank past aan hen. die dit reisje mogelgk gemaakt hebben; zg kunnen verzekerd zgn aan de kinderen een onvergeteigken dag bezorgd te hebben. Aan mej. G. van Beek, die wegens opheffing van hare betrekking eervol is ontslagen als onderwgzeres, is een wachtgeld toegekend van f 500 'sjaars. llowkAop, 23 Juli. Dinsdag jl. werd alhier voor het gebruik opeugesteld de Rgkstelefoon, zoowel voor den localen als interlocalen dienst. Er zgu nu 56 recht streeks aangeslotenen. Dit getal zou voor* zeker reeds grooter zgn, wanneer de openings uren van dezen dienst uitgebreider waren. Zs zgn nu gelqk aan de openingsuren van het Post- en Telegraafkantoor. Voor een gemeente als deze, waar zooveel handel is, zou een uitbreiding van diensturen voorzeker zeer gewenscht zgn en den handel ten goede komen. aieMidai apen bei» met de c i slootbrug op In de eerste ten huize van C. Verheul, gehouden worden van leden der Alblasserwaard” der Hollandsch? schappg van Landbouw. Door A. Kars, laudbouwleeraar te Goudnai een voordracht worden gehouden over bou wersbeiangen”. Dat dergeigke vergade ringen niet altoos nutteloos zgn, blgkt wei uit het feit, dat het plan tol bouwing en in -exploitatie brengen der thans in aan bouw zgnde stoomzuivelfabriek is voortge- gekomen uit een dergeigke -vergadering, waar de zuivelconsulent van Zuid-Holland als spreker is opgetreden. GleMen-Oadekerk, 23 JulL Alhier werd het hooi gewogen van een hectare land, eigendom van den heer J. Kloek en gehuurd door den bouwman J. Kuiper, aangelegd als rgksproefveld onder toezicht van het bestuur der afdeeiing Alblasser dam" der Hollandscbe Maatschappg van Landbouw. Dit (and, bestaande uit laagveen, is ge legen in den polder Giesen-Oudebeneden- kerk, in het Broek, langs den Damschen weg. Het is verdeeld in 10 perceeien, ieder ter grootte van 10 Aren. Perceel 1 is oubemest en de overige per ceeien achtereenvolgens met 100 K.G. Tnomasphosphaat80 K.G. Algiersphos- phaat; 100 K.G. Tnomasph. en 60 K.G. Kuljiet; 80 K.G. Algierspn. en 60 K.G. Kul net; 100 K.G. Tnomasph. en 60 K.G. Kalniet en 10 K.G. Cnilisalpeter; 80 K.G. Algierspbosphaat en 60 K,G. Kaïaiet en 10 KG. Cnilisalpeter; de perceeien 8, 9 en 10 geigk perceel 4. De opbrengst van de perceeien is respec- tieveigk 350, 550, 660, 675, 650, 700, 600, 700, 650 en 830 K.G. In 1905 waren deze getallen bg dezelfde bemesting 275, 400, 550, 300, 300, 400.Ï375, 400, 350 en 375 K.G. Feuraniu, 23 Juli. Dinsdag 17 Juli heeft de candidaatatelling alhier plaats gehad, daar door het bedanken van de heeren J. G. Koog'man en D. Aanen twee zetels in den gemeenteraad zgn opengevallen. Voor de vacature J. G. Koogman werden candidaat gesteld de heeren A. Koogman Jx. en F. van Ijzeren en voor de vacature D. Aanen de hoeren J. C. Verhoef en A. van den Heuvel. Willeakep, 23 Juli. De door Burg, en Weth. aangeooden rekening over *t afge* ioopen dienstjaar bedraagt in ontvangst f 8455,01^, m uitgaaf t UM.7W. batte MM, t M*,M.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1