MMtflitiün ii alle CoratBi lste Klas Lijkwagen WOONHUIS A. LOKKER, Rotterdam, Gemeenteraad van Schoonhoven. K«rt. GabctenteK Stadhuis te Schoonhoven. Een teeken van goede gezondheid. Advertentiën. m Dankbetuiging. Leesgezelschap „Vooruitgang" TWEE bekwame SCHILOERSKNECHTS. Groote Tariefverlagiog TE KOOP: HET HOOI en ZILVERSMIDSWERKPLAATS. binnen Schoonhoven, Oe Uitgevers S. 4 V. N. VAN NOOTEN te Schooohoren NIEUWE SOORTEN Hoofddepót C. J. SCHEER, ATTEST KWALSTERPOEDER. Kantoor: Plantageweg 54, Interc Telefoon-no. 4495, EffectenCoupons, Credieten, Hypotheken en Assurantiën. Jürj4'*,[,itld> 11 ,oii-t.dM Kehoudon ra.diverg.dering werd den heer e '.0l' ,ertotlk eervol ontslag ver- me?MVtme k°"r d™ rt-,4 Op het viertal ter aanbiediug aan den Commissaris der Koningin voor de benoe ming yan een 2 tal leden Tan het college ▼gn setters worden door den Raad geplaatst de hoeren J v. d. Plas* J. A. Swels, C. Versteeg en H. den Breejen. Voor gemeente secretaris hadden rich 41 sollicitanten aangemeld, waaruit door B. en W. werden aanbeyolen de h.h. J. Ph Vis dê?Tankrmere0d 60 J" Pötün*a v,n Wil- Da heer J. Ph. Vis wordt met algemeene stemmen benoemd. Hel bedrag der oninbare posten Hoofd. Omslag bedraagt f 111,991/, door vertrek en abusieve. aanslag. Een poslje dient nog nader onderaocht te worden. De rekening dienst 1905 sluit met een be- fjLoa'i? f 30»W0'/l ssn inkomsten, Ildnfv'.nf*"6SiÏ!"er' ee° b'"g "ld° Kinderdijk, 13 Juli. De Vereenigiog voor tentoonstellingsbelangen hield Zjterdsg- middag, onder leiding van den heer J. E. Scholten, hd der Eerste Kamer, inhettotel des P« ya-Bas te Utrecht een vergadering ter verkiezing van do overige leden van het algemeen bestuur, tot dusver bestaande uit de heeren J. E. Schollen, Groningen; C. j. Begeer, Utrecht; Mr. A. J. E. A. Bik, Den Haag; H. Tan den Bosch, Den Haag; JV. M. Boutv, DordrechtJos. Cu|jperg, Amsterdam Dobbelman, Nfimegen; M. E. Jonker, Am- sterdam; E. H. Krelage, Haarlem; W. B. G. Molken boer, Amsterdam; Joau Scbmitz (hrma Wgnand Fockinak). Amsterdam. Benoemd werd o. a. yoor: Scheepvaart: de heeren G. P. Bakker, Groningen; P. Goedkoop Dm., Haarlem; Dr. H. F. R Hubrecht, Amsterdam; A. G. Kr alter, Den Haag en L. J. Smit alhier. 'Krimpen n/d Lek, 24 Juli. De dienst bode van den landbouwer C. de Jong Albz., die Miandag-morgen werd gewekt om te gaan melken, viel door het zolderluik. Ia bewusteloozeu toestand werd zij opgenomen. De inmiddels geroepen Dr. W. Mirs con stateerde hersenechudding. In onze gemeente is wéér een geval van Febria Typhollea voorgekomen, in het gezin van den heer A. van Wijoen Az. ü|j dalhier gehouden aanbesteding der benoodigde steenkolen voor het stoom gemaal „Heodricus de Jong" zijn twee in» schrüvingsbiljetlen ingekomen, n.l. van de heeren Ft J. Mjjolifff voor f 0,8» per H L. en J. C. v. d. Wolf, van Rotterdam, voor f 0 82 per H L. 'Lekkerkerk, 24 Juli. Sinds eenige weken gaf een der pijpen van het kerkorgel geen goeden toon en wat de heer Oskam, de organist, er ook aan deed, niets hielp. Ten laatste werd de pijp er uit gehaald en men vond een doodo vleermuis. -*•» Vrijdag l.i. hebben de schoolkinderen, onder begunstiging van heerlik wéér, de reis naar Zeist afgelegd. Door de goede zorgen van het hoofd der school vodr M. U. L. O. te Zeist, waren de kinderen in de gelegenheid de twte schoonste buitenplaat sen te bezoeken. Dat de kinderen oqgeu te kort kwaraon is te begrijpen. Op de eerste buitenplaats werden de kinderen door de eigenaresse op een stuk chocolade ont haald; op de tweede kreeg elk kind een bloem. Dat deze verrassing in den geest viel, is te begrijpen. Vroolijk en wel kwamen ze te half 8 met de „Lekboot" alhier aan, opgewacht door honderden nieuwsgierigen, allen verblijd de kinderen opgeruimd en in goeden welstand te zien terugkceren. Voor het onderwijzend personeel was het een zorgvolle dag gewee-ri. Heden-morgen is men op het terrein van den heer C. v. d. Wouden Dz. begon nen met het leggen der buizen voor de acetyleenverlichting, welke gfï'iatalleerd wordt door de heeren v. d. Starre en v. d. Plas. "Meerkerk, 23 Juli. Verleden week geraakte het ruim 2 jarig zoontje van den heer Alting alhier in «en sloot achter diens woning. Op het broertje, dat er toesnellen, wien het hulpgeroep van een ouder b(j was, k wam de vader lOcht gelukken den kleine uit ziju benarde positie te verlossen. Door W. U. Teeuwen, molenaar alhier, is een verzoekschrift gericht om eén zuiggas- instaHatie to mogen hebbeu tot hpt «traven van z(jn tot nu toe met petroleum gedreven motor, om granen te malen in het pand wijk B no. 87 in de Kerkstraat. Bfl de alhier gehouden aanbesteding van een wponwinkelbuis, te bouwen voor rekening van den heer W. Frederikze alhier, waren de volgende biljetten ingekomen: LoodgieterswerkG. Wouter, Ameide, f f28 Smidswerk: P. Borsjé', alhier,- 24 SchilderwerkJ. B. de Zwart, 2X5 A. v. d.,Heider, - 243 P. "C. v. d. Dooi, n 249 Metselwerk: T. van Dalen, -1384 'Timmerwerk: A. Eikelenatam, -1445 Aan de laagste inschrijvers gegund. $Niemr-I.ekker]ai>d, S3 Juli. De oudste inwoner dezer gemeente, I. K. Leegst ra, verpleegde in de „L. en N. Smitatichtiog", is in dep ouderdom van ruim 91 jaar over leden. Tuans is de oudste inwoner mej. de weduwe L. Boers, die 6 Juli j.l. 90 jaar is geworden. Reeds 72 jaar heeft zg in deze gemeente gewoond. Het kraase oudje ia nog flink en vlug ter been en in het volte bezit van al haar zintuigen; wie haar langs den weg ziet gaan of baar bet huis werk ziet verrichten, sou haar zeker minstens 10 jaar jonger geven. De nieuwe toreu begint zfju voltooiing te naderen. De leidekkers zjjn druk bezig hem met leien te bedekken; van morgen heeft men het kruis op de spits gezet en daarpa den opnieuw vergulden haan er op geplaatst. Deze blonk en glinsterde en schitterde vandaag in het helle zonlicht, alsof bh aan een ieder wilde te kennen geven, uat bjj bet thans op zjjn verbeven standpunt, dat 6 Meter booger is dan vroeger, veel beter naar z(jn zin heeft, dan toen by op de oude spits stond. Nu nog een fraai hik werk om den trans en een 11 nk uurwerk in den toren, dan kan onze gemeente trotsch z(jn op het nieuwe bouwwerk. Oadewater, 23 Juli. Donderdag 1.1. werd een begin gemaakt met de proefritten met de paardentram, om te zien of men tydig en in den bepaalden tgd van de stad Daar het station en terug rjjtlen kan, en of alles aan de gestelde eiscbeu voldoet. De offlcieele openiog zal plaata hebben op 31 Juli a. s., Om met 1 Augustus de exploitatie te beginnen. -— In de vorige week had de smidsknecht A. van Zuilen, werkzaam by den heer H. D. alhier, het ongeluk met z(jn rechtervoet in een spijker te trkppen, welks in een op den grond liggende plank zat, en zich zóódanig te verwonden, dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen en de man genoodzaakt was enkele dagen rust te nemen. fijj gelegenheid der landbouwtentoon stelling en het feest der vereeniging tot jaariyksche viering van den verjaardag van H. M. de Koningin, welke samen gevierd worden op 4 September e. a, zal een lucht ballon opgelaten worden. gemengd nieuw*. -— Te Zwammerdam hebben zich enkele gevallen voorgedaan van de zoo be smettelijke 'yphus (febris typhi Idea). Ook te Sliedrtcht heeft zich in wgk B een geval van febria 'yphcfdea voorgedaan. Dit ia het eerste geval in 1906. Wegens het heerschen van (yphus op het eiland Urk en gebrek 'aan hulp aldaar,-is de officier van gezondheid Dr. J. A. Smits, te Amersfoort, met spoed ter assistentie daarheen vertrokken. Vóór eenige weken brak aldaar de typhus uit in een talrjjk gezin. De vader, reeds lang lijdende, kon de ziekte niet weerstaan en overleed. Thans zjjn daar 9 typhualgders, voor het meerendeel herstellende. De ziekte bleef eerst tot dat éé.iu gezin beperk*, maar een nieuw geval van febris typbeïlea komt nu ook voor in oen andere woning bjj een meisje, een zuster van de vrouw van een onlangs gehuwden zoon uit het eerste gezin. De heerechende typhus eisebte geen hulp van buiten, doch de dokter werd in het begiq der vorige week ernstig on gesteld. Medische hulp was daardoor toen hoogst noodzakelijk en op telegnfische aanvrage is toen zoo spoedig mogelgk een officier van gezondheid naar het eiland Urk overgekomen, die bg deu eenigen dokter op bet eiland, Dr. Van der Wielen, ook typhus moest coustateeren. Alle middelen tegen verdere verspreiding der besmettelijke en gevreesde ziekte worden zooveel mogelijk aaDgewend. Een ingezetene van Peursum, zich per rijwiel naar Gorinchem begerende, geraèkte, doordat eeu hem passeereud paard eeu zgsproig maakte, met rjjwiel en al Ie water en was genoodzaakt, alvorens z(ju reis te vervolgen, zich van droge kleederen te voorzien. Jammer dat zgn bagage, be- Btaande in eeu verschooning voor een zieke, ook geheel te water geraakte. Te Lekkerkerk trapte een man, die aan het hooien war, met zijn voet in een verroesten spijker door zgn schoen heen. Na zich lorgerukt te hebbeD, kon hg geen schoen meer aan velen en bleef op zgn kous aan het werk, den ganschen dag in het warme hooi. 's Avonds was dö voet dermate opgezwol len, dat de man naar huis moest varen. Thuis gekomtn, wist zijn buurman echter goeden raad. Deze zocht spoedig een leven den kikvorsch en bond dien onder den voet. Toen de kikvorsch z ch aan het vuile bloed had doodgezogen werd er weer een versche onder gebondeu. Na dit enkele maten herhaald te hebben werd een kik vorsch opengesneden en op de wond gelegd. Na 4 dagen was de min geheet genezuu. De kermis te Utrecht is meteen treurig feit besloten. Ia den nacht van Zaterdag op Zondag om twee uur ontmoetten twee politieagenten op den Leitlschen Straatweg, uabg de brug over het Merwede-kanaal, eeu veld artillerist, ge wapend met een stok; even te vorën had hg een paai burgers geducht geslagen. Eun dier agenten ontving met dieu stok een slag in 'l aangezicht en, voor meerdere mishan deling bevreesd, dreigde de agent van zgn revolvér gebruik to zulten maken. De mili tair sloeg die bedreiging in den wind en wilde den agent opnieuw te igf. De agent maakte toen van zjjn revolver gebruik en loste bet eerste schot in de lucht. Toen de militair hem niettemin wt;er dreigde te slaan, Bchoot de agent voor de tweede maal, waarbg het schot ter hoogte van den rechterschouder pi het lichaam drong. De militair viel neer en gaf nog eenige bigken van teven. Naar bet politiebureau in de J. Pzn. Coenstraat overgebracht, overleed hg kort daarna. De inmiddels ontboden politie geneesheer, Dr. v. d. K»»y, koa slechts don dood vaststellen. De coniqiissaris van politie, de heer Wyn- m&lon, stelde onmiddeligk een onderzoek in door het verhoor vau verschillende ge tuigen, die verklaarden dat de man zich als een woesteling had aangesteld. De soldaat P. B., 21 jaar oud, diende als milicien atukrjjder bg hot late regiment veld artillerie, hier in garnizoen en was afkomstig uit Rotterdam. Omstreeks half twee Maandag nacht heeft een surveilleerend agent van politie te Rotterdam, nietver van het Zuidooatetgk stoomgemaal, op het trottoir ia de Pretprialaap, gevondeu het lijk van eeu man,, dat later bleek Je ago dat van dia bootwerker E. van Dgk, 3U jaar oud, een gehuwd mam en vader van vier kin deren, wonende aan den Langen Hilleweg uo. 152. Zoudag-voormiddag omstreeks 11 uren had Van Dgk de echteigke woning verlaten om ziekengeld uit te betalen, en sedert is hg door zgn vrouw en kinderen niet weder gezien. Het Igk van Van Dgk is voorloopig naar bet hulpziekeuhuis aan de Nassaukade ge bracht om geschouwd te worden, ür. Brgan heeft den dood geconstateerd. De man is big k baar geworgd. Hond de keel ver- toooen zich blauwe plekken van vinger afdrukken, bovendien heeft hg een ver wonding boven bet rechteroog, een bloed uitstorting in dat oog, een verwonding boven den neus en een in den rug; al deze verwondiugen zgn niet van ernstigen aard en kuonen den dood niet veroorzaakt hebben, die aan worging wordt toegeschreven. Op de plaats waar de polRie het Igk aautrof r.gu ook een aantal afgestreken lucifers gevonden, die de politie in beslag genomen beeft. Van den dader of daders is tot dusverre geen spoor gevonden. Uit Meppol en omstreken wordt nog steeds geklaagd over den handel in bedorven vleeach. Van allerlei zijden eu op de meest bedekte wgze wordt dit te Meppel binnengesmokkeld. Eea enkele maal gelukte het gan de politie die gevaarigke smokkelaars aan te honden. Zoo kreeg bg voorbeeld de politie agent Top aldaar eeu partg vleeach in handen, welke in verregaanden staat van ontbinding verkeerde en waar de ouden in en uit kropeu. Het werd vervoerd door zekeren H. J. Scholte, die dit, volgens zgn zeggen, deed op last van Jacob Frank Az., te MeppeJ. Het vleesch word op last van den keurmeester Mast vernietigd. Te Egrnond aan Zee is de 20- jarige zoon van den heer Kolimer, manufac- tuner te Alkmaar, Zoudag bg het baden verdronken. Ondanks herhaalde seinen van den badman, keerde hg bg het zwemmen met terug; tot dat bg eensklaps in de diepte wegzonk. Zgo Igk dreef eenigen tgd later aan het strand. - Eon 17-jarigejongeling, die niet kon zwemmen, is Zoudag middag te Deven ter, bg het'baden m deu IJsel, voor do oogdn van zgn makkers, die geen hulp konden hitden, in den feilen stroom geraakt en yeMronken. Naar if O- Itflc wordt gedregd. A. W„ ee*.j#ng muitje te Den Bosch, dat Donderdag zou gaan trouwen, if Maandag morgen, terwgi zg bezig was haar aanstaande woning te ordenen, bg het waterscheppen m de Zuidwillsmavaart gevallen en verdronken. Een motorrijder te Hssrlsm, die in de Homotenstraat aldaar voor sen sportkar met kinderen wilde uitwgken, reed tegen een paal op, werd over het stuur heengealingerd en brak drie ribben en een been. Door het verke,erd uitwgken van een wielrgder geraakte de heer J. M. van Limborgb, uit Krimpen i/d Lek. met zgn driewieler motpi fiets, waarin de heér' ttóógiên- dyk Uit Kriiapèd a/d IJsel zit, in Uklstgef- •oemde -plaata van éen bodged firiefdfk." Beide heeren werden ernstig gekwetst en de motor was zwaar beschadigd. Zaterdag-ochtend heeft te Utrecht een diep treurig ongeluk plaatsgehad. De 16 jarige zoon van bet gemeenteraadslid, den beer P. J. U., leerling van het christeigk gymnasium, bad zich op het dak van zgns vaders woning, in de Nobelstraat, begeven, met het doel daar te gaan lezen. Vermoe- deigk is de knaap, bevangen door de gloeien de zonnehitte, slaperig geworden, in welken toestand bg op een gegfsven oogenblik omlaag stortte, door eenigo glazen lantaarns been, om terecht te komen bg de buren. Mot een gebroken rib en twee gebroken armen werd de arme jongen opgenomen. De doktoren v. d. Kaay en Idenburg verleenden genees kundige hulp. Deze vreesden al direct voor beieediging der hersenen, zoodat de grootst rnogeigke rust werd voorgeschreven. Den- zelfden avond ongeveer half negen is de koaap, na eenige uren buiten kennis te zgo geweest, gestorven. De diep beklagenswaardige ouders zgn rade loos van verdriet. -G, Zat-rdag avond om ca. kwartier na achten had op den weg tusscheu Moor drecht en Nieuwerkerk een ongeval plaats, dat gelukkig goed is afgeloopen. Van de zgde van Moordrecht kwamen aangereden de heeren B. en D. uit Rotterdam, eerst genoemde met zgn achtjarig zoontje achter zich op een stoom ttets N. S. U., de heer D. op een gewone safety. In dezen weg is op circa 10 minuten gaans vaa Nieuwerkork een booge hol (oprei), waar het onmogetgk is elkander te zieu, wanneer men van tegenovergestelde richting aaokomt. Het gebruik van signaalhoorn of schel is dus aangewezen voor een automobiel, die zoo'n groot gedeelte vau de wegsbreedte noodig beeft. Uit de richting Rotterdam kwam een groote automobiel aan, waarvan de bestuur der verzuimde den signaalhoorn te gebruiken, zoodat plotseling de bergders van tuf-tuf en fiets in groot gevaar verkeerden. De heer D. gaf eerst gelegenheid aan den heer B. om zich met zgu zoontje in veilig heid te stelten, doch had daardoor zelf geen gelegenheid meer weg te komen, waardoor een botsing met de automobiel het nood- zakeigk gevolg was. Gelukkig had de heer D. genoeg tegenwoordigheid van geest om zich van zgn ftets te laten vallen, waardoor hg behalve lichte kneuzingen aan hand, arm en dg, met den schrik vrg kwam. Ue fiets was deerigk gehavend en vermoedeigk met te repareeren. Zooals in de meeste van dergeigke gevallen ging dp automobilist e"r vandoor, niettegenstaande ihot zakdoeken en handen werd gewuifd om te stoppeu. Goede raad was duur! Daarom de stoom- fiets gekeerd en een drgfjaebt op de auto mobiel geopend. Een groote stofwolk, niemand vau de achterblgvenden die iets van de jacht zag, daar ook de automobiel er dauig de sokken inzette. Binnen tien minuten was de heer B. evenwel terug en wist aan den inmiddels verschenen rgksveldwachter te Nieuwerkerk het rgnummer van deu automobilist mede te deelen, die er nu wel spoedig meer van hooren zal. Te Meppel ontstond Vrg*ag- voormiddag, door onvoorzichtigheid vaal kinderen, plotseling een hevige brand ia de stoom oliefdbriek van de firma Jan Blom, Btaande aan het Meppelerdiep, even buiten de bebouwde kom der gemeente. Aange wakkerd door een stevigen Westenwind, was het terrein weldrk' een vuurzee, waartegen de inmiddels toegesnelde brandweer niets vermocht. Oek bet aangelegen pakhuis met de arbeideruwonitgen, waarin veel Igazaad waa opgt stagen, lagen spoedig neer. Door het spelen der kinderen met lucifers Ootalond er Vrijdag avond brand bg Dr. Koek te Zevenbergen. De buren, die rook, mt „«ten, schuurlia i zagen opstggeji^ sprongen ovef een MWUibg. en vonden in hs| eoteiMjfl M Aj>rjg rfdfihtertje ïrf vlammen staan. Met behulp van een deken had men het vuur epoedig gebluscbt; het meisje had echter zulke ernstige brand wonden bekomen, dat men voor het leven vreest. klilIHflllVWI. Nchaanheven, 31 Juli, t Bg Kon. besluit is benoemd met ingaDg van 22 dezer tot eerste luitenantbg het wapen der artillerie, bg de Instructie- Compagnie, de tweede-luitenant P. Visser, van het korps. t Bg Kon. besluit zgn, met ingang van 1 Augustus, bg den waarborg en de belasting der gouden en zilveren werken benoemd: tot commies-stempelaar te Arnhem, J. Cats, commies-stempelaar te Schoonhoven; tot commies-stempelaar te Schoonhoven, C. G. van Aaken van Schaardenburg, com- mies-stempelaar tgdelgk aldaar werkzaam. t Met ingang van 1 Ootobera.s. wordt de le luitenant H. K. Koster van den Staf der artillerie overgeplaatst bjj delaatrnc- tit -Compagnie. t Gedurende deze maand wer den 4 volontairs bg de Instructie-Compagnie in dienst gesteld. t De Minister van Binnenlandache Ziken heeft benoemd tot onderwgzeres in de Nuttige Handwerken bg de Rijksnormaal lessen te Schoonhoven mevr. J, J. Mak Smith alhier. t Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland behandelden Maandag 1.1. de voor ziening van de Gezondheidscommissie, zete lende te Schoonhoven, tegen het besluit vau den raad dier gemeente, d.d. 25. Mei 1.1., waarbg is beslist, dat er geen termen zga tot onbewoonbaarverkliriag van een vgftal perceeien aan de Nes, aldaar. Rapporteur over deze zaak was de heer J. Krap. Uit diens rapport bleek het volgende: Ue gezondheidscommissie deed op 22 Febr. een voorstel tot onbewoonbaar verklaring van een 9-tal woningen, waarna door Burg. en Weth. op 22 Mei, dus geruimen tgd na het verstrijken van den termf/n van l maand, gerekend van den datum vau het voorBtel der commissie, een voorstel aan den raad werd ingediend. Dit voorstel strekte om van de door de gezondheidscommissie ter on bewoonbaar-verklaring voorgedragen wo ningen er drie wè<, doch twee niet onbe- woon te verklaren, terwgt omtrent de overige vier geeg voorstel door Burg. en Weth. werd gedaaa. Drte vier teettan reedt/ voldoépdo* verbeterd te zgn. *1 Het bleek lutusschéa uit andere gegevens' dat verbeteringen waren aaogebracht aan drie dezer vier en dat de vierde geheel was afgebroken. De gemeenteraad bealiste daarna (wederom niet binnen den geatelden termgn van t' maanden) overeenkomstig het voorstel van Bnrg. en Weth., en daarna vroeg de gezondbeidscommiaeie voorziening bg Ge deputeerde Staten tegen hst niet onbewoon baar verklaren van vgf perceeien, twee, waarvan de raad onbewoonbaarverklaring had geweigerd, en drie waaromtrent door Burg. en Weth. geen voorstel was gedaan, omdsk' za voldoend* zondes zfin verbeterd. Met betrekking tot dese drie bfeek neg. dat *dfeze Inmiddels doer den e'iggbikr wand verkocht en dat vernieuwingen 'daaraan waren aangebracht, zonder dat daarvoor, overeenkomstig de voorschriften der Bouw verordening, vergunning van Bnrg. en Weth. «ras gevraagd of verkregen. De inspecteur van de volksgezondheid, over de voorziening der gezondheidscommissie gehoord, adviseerde tot onbewoonbaar ver klaring alsnog van de twee door den raad niet onbewoonbaar verklaarde perceeien, met welk advies de rapporteur, de heer Krap, zich vereenigde Tt'-n aanzien van de drie woningen die inmiddels verbeteringen hadden ondergaan kon door den inspecteur moeiigk worden geconstateerd hoe de toestand dier woningen was tgdeus het onderzoek der gezondheidscommissie, dus vóór bet aan brengen der verbeteringen of vernieuwingen. Wat deze woningen nu betreft, meende de inspecteur dat zg niet absoluut ongeschikt ter bewoning waren te verklaren, maar dat evenwel nog meer verbeteringen moesten aangebracht en dat het dus gewenscht was Rurg. en Weth. in overweging te geven den eigenaar aan te schrgven tot het aanbrengen van de noodige verbeteringen. Na het uitbrengen van het rapport door den heer Krap. werd de voorziening der gezondheidscommissie door haren spcretaris, P. A. Gceup, toegelicht en gaf ook de inspecteur, de heer Van Boven, nog ver schillende inlichtingen. De heer Group, wgzende op de overtreding van verschillende voorschriften in deze, be treurde het vooral, dat hier hangende het onderzoek omtrent de al of niet bewoon baarheid van verschillende woningen, deze door den eigenaar werden verkocht en er vernieuwingen aan werden aangebracht. Spreker stelde de vraag of dit zoo maar mocht geschieden. Ook vroeg spr. of de termgn vau drie maanden na het voorstel van de gezondheidscommissie tot onbewoon baarverklaring van woningen, binnen welken termgn de gemeenteraad omtrent zoodanig voorstel moet beslissen, niet is te beschouwen als een fatale termijn, m. a w. of de raad na dien termgn nog wel een beslissing mag nemen en of dus zoodanige beslissing wel van kracht is. De uitspraak van Ged. Staten volgt later. t De Vereeniging voor Werkver schaffing, gevestigd te Haarlem, heeft weder haar jaarl(jksche verloting gehouden van de door baar gemaakte en aangekochte artike len. De heer H. Liefhebber. Hoofdagent van genoemde Vereeniging voor Schoonhoven, beeft de alhier gevallen prgzen Zondag j.l. tentoongesteld bg den heer A. Okbugzen in de Verlengde Lopikerstraat. Dat bet aanta4 prgzen grootec ea de waafde dier prgüen booger is dwau verleden, jkar, mag zeker wel als bewgs gelden van den bloei der Vereeniging. De contributie per week is zoodanig, dat het voor weinigen een be zwaar zal zgn om als lid dier Vereeniging toe te treden. Velen mankten gebruik van de gelegenheid om de fraaie collectie uitgestalde prgzen te bezichtigen. t Op voorstel van heeren doktoren alhier werden door den Burgemeester bg vier gezinnen goederen onteigend en ver nietigd, die in aanraking waren geweest met ïgders aan de besmetteigke ziekte febris ty phoïdea. t Sedert de laatste opgave is het aantal ïgders aan febris typbeïlea met 2 vermeerderd en is in 5 perceeien de ziekte voor geweken verklaard. Het aantal ïgders bedraagt na 35. t Zondag-middag ging een stier, toebehoorende aan K. Koutstaal, met zgn geleider langs den Singel. Eensklaps maakte bet dier een zg waart sche beweging en ge raakte de geleider te water, den stier echter steeds vasthoudende. Door eenige hulp vaardige menscbeu werd de man op het droge gebracht, doch door een onvoorzien toeval kreeg bet beest bet weder te kwaad, ^4 wMfdèok d® getèider kwam te^tlteh en de stier o?er„Uem hees den Siugpttengsfeilde, waar eenige menschen, uit ahgst vobr zelf behoud, in de hoornen klommen. Toen bet hek van het Hofland was opengezet, liep het beest daar in, na nog een gierkar iu de sloot te hebben geduwd. Door de noodige hulp werd hg echter ten slotte in een schuur geplaatst. Een en ander liep verdor gelukkig zonder ongevallen af. PMtkantowr Schoonhoven. LIJST van BRIEVEN en BRIEFKAARTEN, geadresseerd aan onbekenden, over de lste helft der maand Juli 1906: H. Kramer, Amsterdam. Mej. J. Kot KaptQn, Emmerik. Vergadering op Woersdag 18 Juli 1906, n. m. 2 uur. Tegenwoordig de leden P. Greup, H. M. den Ugi, J. G. Doesburg, C. L. van Willens- waard, P. van Sonsbeek, G. J. Niekerk, A. van Lom wel, A. Kuilenburg, A. A. Graves Kooiman en J. W. Valk. Afwezig het lid H. A. Schreuder. Voorzitter de heer P. K. P. J. van Sloten, burgemeester; secretaris de heer A. R. Veenstra. Na opening der vergadering zegt de voor zitter: Er is een schrgven ingekomen van den heer Schreuder, waarbg hg bericht ver hinderd te zgu de vergadering bg te wonen, wegens afwezigheid. Alsnu worden de notulen door den secre taris voorgelezen. De voorzitter: Zfln er ook bemerkingen op de notulen? De heer J. W. Valk: Ja mynheer de voorzitter, eu wel over dat hevelen. Ik heb niet gezegd, dat er nooit geheveld is. maar ik heb gezegd, dat ik my dikwyis de moeite getroost heb om een onderzoek in te stelten en daarby heb ik gezien, dat er wel degtdyk' geheveld is. Dat beeft men ook wel kunnen weten zonder dat onder zoek, want het is wel gebeurd, dat als er 's avonds geen water in was, dat er den volgenden morgen veel in was, dus dajF was het er 's nachts ingekomen terwyi de motor stil stond. Zóó heb ik my de laatste maal uitge sproken tegen den beer Van Sonsbeek. De heer P. van Sonsbeek: Ik wil even constateereu, dat dat niet juist is. U hebt wel gezegd, dat u or een vuil pakje aan gewaagd hebt om het te onderzoeken en dat u gezien hebt, dat het wgter door den bevel glfif. Ik kafl daar Bidt anders uk hegrypea, dan dit de Keer Valk hier geconstateerd hééft, dat er hfét tfj» hitAdrtgké maaier ge heveld is Dat is dus anders. De voorzitter: Verlangt niemand meer het woord? Dan zgo de nptulen gearresteerd. Ingekomen ijja 7 bezwaarschriften tegen den zanclai in den hoofdeigken omaUf. Gesteld in handen van de commissie van ficancien. De heer A. A. Graves Kooiman: Mynheer de voorzitter, ik wenschte aan het eind van de vergadering een voorstel te doen tot wy* ziging van de verordening op bet weghalen van de faecalifio, ia verband met de tbyphus. ;t straks het woord De voorzitter: U krigt stri I airvoor. .orvoör. Hef bestuit 1ot «f- e» overtcbi*Bvind op den dieifst 1906 f ISO' ia goedgekeurd dwr Gedeputeerde Staten. Ingekomen is pen adres van D. Bors*, betreffende het heffen van f i recognitie voor een stoep. Adressant heeft abuis. De Raad heeft don 27sten December 1890 besloten zfln verzoek toe te staan, tegen betaling van 2 X f 0.50 recognitie, n. I. voor de stoep en den oprit. Dat is dus geheel correct eu hg betaalt dus niet te veel. De heer J. W. Valk: We dienen recht- vaardigheid te betrachten. Zjjn adres is voortgevloeid hieruithg woont in de Acht- zalighedenwaar hg misschien twee oprit ten heeft. Nu spreekt hg er van, dat Verroen maar f0,50 betaalt en die heeft toch ook meer dan ééa oprit. Neem verder die huisjes van Vermeg, wat zgn daar niet een uitpaden. Dat is alteB in aanmerking genomen, betaalt hg te veel. Wanneer hier nu afwgzend op wordt beschikt, dan is de Raad verplicht, die anderen in dezelfde rechten te doen deelen en ook f 0,50 voor een uitpad te laten betalen. De voorzitterAls het biykt, dat anderen te weinig betalen, dan moet die onrecht vaardigheid worden hersteld dan zgn zg onrecht vaardig belast in vergejykiug met Borst. Borst is juist, dus zgn dan de anderen niet goed aangeslagen. Dat doet echter niets af op het adres van Borst, waarop dus afwgzend moet worden beschikt. Kunnen de leden zich daarmede vereenigen Dan is dat aangenomen. Vervolgens is ingekomen een adres van B. H. Driesen, om een uitpad te mogen hebben van zgn eigendom. Gesteld in handen van de commissie van fabricage voor advies. De heer J. W. Valk: Daarmede kan ik mg goed vereenigen, maar ik wil er nog dit aan toevoegen. Ikkjeb dat bezien, maar het kan niet anders din over onzen grond, n.l. aan de achterzyde door den tuin van den beer Ten Hagen. De voorzitter: Ingekomen is een adres van M. B. Schram, waarbg hg verzoekt om verleDgiog van verlof tot na den winter, b. v. April. Gesteld in handen va^i Burg. en Weth. om advies. t Nog is iDgekomen een adres van J. Ouds hoorn over het pachten van de waard. Ik zal dat aanhouden tot straks. Aan de orde is het proces-verbaal van kasopnemiDg bg den gemeente ontvanger van 10 Juli, waarbg bleek, dat in kas was f 2372,55. Voor kenpisReving aangenomen. Aan de órde ie een beatidteté nemen be- trt ffjnde de oninbsre posien dienst 190$, waarover de ontvanger een voordracht beeft gedaan. De commissie van financiën heeft daarover gerapporteerd en Btelt voor, die posten oninbaar te verklaren, behoudens dat 3 posten alsnog invorderbaar worden verklaard. Kunnen de leden zich daarmede vereenigen De heer J. W. Valk: Het is in handen geweest van de commissie van financifin en moeten we ons er bg ntêrleggeu, maar er komen er op dien staat voor, die nog best te innen waren. Zou het daarom niet goed zgo, daarover straks in besloten vergadering nog even te Bpreken De voorzitter Dus men wil straks daar over nog van gedachte wisselen Dan zulten we dat nog aanhouden. Aan de orde is het beroep inzake de onbewoonbaarverklaring van woningen. Gedeputeerde Staten bebben den volgenden brief gericht aan den Raad: Ingevolgd art. 6 onzer instructie hebbeu wg de eer u te berichten, dat in de open bare vergadering, wsike zal gehouden worden op Maandag 23 Juli a. s. des namiddags ten 1V« uur, in het gebouw van het Prov. bestuur Korte Voorbout alhier, verslag zal worden uitgebracht inzake de voorziening van de Gezondheids commissie zetelende te Schoon- nwtt.. tvjF t er geene termen zen 'A Nó. «t, 68,161/16® 103 aldaar onbewoonbaar te verklaren. Memoriên en bewysstukken kunnen des- verlangd aan ons worden ingezonden toten met 20 Juli a. s. In deze openbare vergadering, die door u hetzy in persoon hetzy by gemachtigde kan worden bygewoond, wordt aan belang hebbenden gelegenheid gegeven hunne even tueels bezwaren of belangen nader monde ling toe te lichten. Gedeputeerde Staten vragen dus in de eerste plaats om tot en met 20 Juli de ge legenheid te openen om memorie en bewys- atukken in te zenden. Is de Raad van oordeel, dat men bewysalukken heeft, die kunnen worden overgelegd? De heer H. M. den Uyi: Toen dat be handeld is in den Raad kon ik niet tegen woordig zgo; maar nu heb ik gisteren eeoa gekeken op welken grond die huizen zgn afgekeurd eu dan zie ik, dat de grond daar voor ongeveer geiyk is als met de huizen in de Uitdragersstraat. Nu begryp ik niet, waarom die andere dan ook niet, en waarom zgn die huizen in de Nes niet afgekeurd? Ik zie niet in, dat de Raad bewysstukken zou kunnen aanvoeren, dat zg wel goed zgn. Ik denk zelfs, dat we ons zeer belachetgk zuilen maken ^anneer we probeerou z» wei goedgekeurd te krygen. De heer G. j. Niekerk: Ik zou willen voorstellen om een uittreksel te zenden uit de notulen, waarin staat, dat ze alleen goed gekeurd zgn omdat er iemand voor niets in woont. De voorzitterSecretaris, wil u die notulen nog eens even voorlezen. Het extract uit de notulen is reeds ver zonden bg de opvraag door de Staten. Maar de secretaris zal bet nog eens voorlezen. (Hieraan wordt voldaan.) De voorzitter: Aizoo de Raad heeft be sloten den 25aten Mei, dat er geen termen zgn om die perceeien 67, 68, 101, 101 en 103 onbewoonbaar te verklaren. Dus de Raad zou als motief nog kunnen zeggen, dat, wat perceeien 102—103 betreft, Burg. en Weth. adviseeren deze niet onbe- wooubaar te verklareu, op grond dat zg voor verbetering ratbsar zgn. Dat btgkt met uit de notulen. De heer J. W. Valk: Mynheer de voor zitter 1 Het is u bekend, dat wy er even goed voor zjjn als de beer Niekerk, die gezegd heeft in de vergadering, dat de arbeiders een goede woning moeten hebbenmaar wy, die de kaart van Schoonhoven ook goed kennen, we^eo dat hpt loon van dieft, aard ia, ^t -M uWiMta l.lWw tw#t«4mt su voldoen, komen Voor arbeiders te hoog iq pry* en die woningen, waarover het loopt, worden bewoond door menschen op hoogen leeftyd, waarvan de eeoe byna niets, de ander heelemaal niets verwoont. Kn dan geloof ik ook, dat de Gemeenteraad van uezonaneias commissie howm tegöti uw /lijkte Schoonhoven met eenige zeggingskracht kan wyzen op de gevolgen. Er ia al gezegd „waar moeten die menschen big ven?" De heer Greup en ik hebben er drie be- zocht, maar door veranderen zgn ze al voor een groot gedeelte opgeknapt en was het, dat de Gezondheidscommissie ze na die ver- andering zag, dan zou zg er nog voor gestaan hebben; en to«h is die gjgenaar van plan er nog- meer.Aan teudeen#.., Ea- watf vonw®*» ae? Ken gutden, waar ze nergens anders voor terecht komen. Dat voor oogen houdende, heeft bg ons voorgezeten zachtjes aan te doen. We kunnen wel gaan bouwen qua ge- meente, maar wat krygt men dan voor huurders? Die het niet kunnen betalen. Wapt wonen ze dan in huizen van de ge meente, dau kunnen re zeggen „de gemeente heeft ons er in gezet, maar we hebben geen geld om te betalen." De voorzitter: Alles wat de heer Valk aanvoert kan waar zgo, maar we hebben het niet over phüanthropische begrippen, maar dat de Raad een besluit genomen heeft en of de Raad nu nog iets ter verdediging kan aanvoeren. Ik vermeen dat er moeiigk iets bg te voegen ia. Alteen zouden we dat kunnen doen met betrekking tot de perceeien 101, 102 en 103, maar dat is ai bg brief mede- Do heer P. Greup: We kunnen herhalen en met kracht herbalen, dat bg den Raad voorgezeten beeft, dat volgens het voorstel van Burg. en Wetb. die buizen nog tameljjk goed te verbeteren waren, zoodat zg aan de eiachen zouden voldoen. Maar als er niet mede geschipperd wordt, ja, dan moeten we royale buizen gaan bouwen. Het zou mg niet verwonderen of de Ge zondheidscommissie, die eenmaal a gezegd heeft, zal na ook wel b zeggen en doorgaan. Had zg dat niet gedaan en zag zg du nog die drie, dan zou zg niet tot onbewoonbaar adviseeren. Ze kunnen nog veel beter ge maakt worden, dus dat is ons motief. De heer G. J. Niekerk: Die huizen zynnu afgekeurd; maar dat belet toch niemand om een teekening in te dienen, die zoo is, dat ze weer goed zyn, en dan kunnen ze toch weer bewoonbaar verklaard worden, als ze maar aan de eischen voldoen? De voorzitter: Neen, mynheer Niekerk. Nu eenmaal de Gezondheidscommissie en de Raad besloten hebben, moet bet eerst den wetteiyken loop bebben. De heer Greup stelt voor om de argu menten, die toen besproken zgn, nog eens te herhalen betreffmde de perceeien 101, 102 en 103. Is het ook nog uwe bedoeling voor andere? De heer P.Greup: Omdattx-collegaLazon- der bereid is nog verbeteringen aan te brengen. De oppervlakte is goed. De heer H. M. den Uyt: Ik heb natuur- igk niet gehoord, dat Burg. en Weth. die huizen bezocht hadden en ik wist ook niet, dat ze onder banden genomen waren. Mocht het blfikpn- dat VotöRimide te verbeteren Mte, &n, ?je ik pffit dat ze afgekeurd zouden moeten worden en kan ik mg er dan wel mede vereenigen. De voorzitter: Ik zal het voorstel van den heer Greup iu rondvraag brengen, om in dien zin Gedeputeerde Staten bewgs aan te voeren. Wordt aangenomen met 8 tegen 2 stem men; tegen de heeren G. J. Niekerk en A. A. Graves Kooiman. De voorzitter: Ea dan vragen de Staten om een gemachtigde te zenden, om die zaak te verdedigen. Wenscht de Raad een gemachtigde te sturen, of meent de Raad het te kunnen zonder gemachtigde? De beer A. A. Graves Kooiman Het dient baast nu wel dat er een gemachtigde gaat, want anders beteekent het heelemaal niets. De voorzitterDe heer Kooiman steit das voor wel een gemachtigde te zenden. De beer G. J. Niekerk: Ik Btel voor om het niet te doen, op grond dat tot niets in heeft. Het kan even goed geschreven wor den en daarby, de personen zelf zulten er toch ook wel naar toe gaan. Het is zonde van het reisgeld. Do voorzitterIk zal bet voorstel van den heer Kooiman in rondvraag brengen. De heer J. W. Valk:Er moet natnnriyk •en eiwte «an die zaak komen. ,fA*n 4*u /.eenen kast. zeg ik ook, dat bet niet tmsdig. saL t^a mm iemand te sturen, maar aan dea anderen kant heeft het toch weer zgn nnt. Wanneer eenmaal de Gezondheids-commis sie begonnen is met woningen af te keuren, waarvan wy meenen, als Raad, dat zjj wei bewoond kunnen blijven, daar geloof ik dat het beter is dat zg van hunnentwege een afgevaardigde zenden om te zien wie er geiyk heeft. Ik heb dat gezien in Lekkerkerk; daar zeiden de Staten we keuren er geen af, die jullie hebt afgekeurd. Wat de Staten nu zullen zeggen, de uitkomst heeft het nog Diet geleerd. Verschillende stemmen: In Lekkerkerk was het juist anders I De voorzitter: De zaak te Lekkerkerk is juist andersom en het besluit van de Staten is 'aan de gemeentebesturen toegezonden, zoodat wy daar leering uit kunnen putten. De heer P. Greup: Die huizen zgn daar heel anders dan hier. De voorzitter: Ik breng het voorstel van den heer Kooiman, om een gemachtigde te zenden, in rondvraag. Bp stemming staken de stemmentegen de heeren H. M. den Unl, C. L. van Willens- waard, P. van Sonsbeek, G. J. Niekerk en •A. van JLomwel. De voorzitter: Hoe is 't na mogeiyk! Daarvoor moet ik nu weer expres een ver gadering beleggen I De heer f. W. Valk: Ik heb er wat anders op. De voorzitter: Neen, het besluit staat vast. De heer J. W. Valk: De toer Lazonder gaat er been; geeft de gemeenteraad nay nu de vryheid om het te gaan verdedigen, dan wil ik het wel doen. De heer P. Greup: Neen, het kan wel in een brief. De voorzitter: De agenda zou biermede afgeloopen zgn, als ik nog niet een ander punt te bespreken had, n.l. met het oog op de heers chende epidemie. (Wordt vervolgd.) IN8EZONOKL Builen verantwoordelijkheid der Redactie, D® ramp la Izel kamp bg Zeist. Hel zal de meesten uwer lezers en lezeressen nog verach in het geheugen liggen, de treurige gebeurtenissen van den 22»tenJuai, in het Militair Tentenkamp bg Zeist. Ieder weet hoe daar door het hemelvuur twee mannen direct gedood en vete zwaar es Jbia4d£ swaaso gewond werden. -•u Nwt'. ieder wqct 4®b€te meeste deter per- aanea vaders vxn gasianen zgn. Ook weet lang niet ieder dat de nabe staanden van de overleden nog geen offlcieele kennisgeving ontvingen van ona legerbestuur, meldende het treurig verliet hunner bloed verwanten. Ook weet lang niet teder dat op dit oogenblik uit 's Rijks kas nog «een cent is uitbetaald geworden (uUe niet too- gekend) een -ergoeding TOOr de gewonden "f wedowengeld voor de nebeeteenden. Ook weet baast niemand dat er gewonden zgn, welke zoo goed als geheel blind of lftOok" weet haast niemand dat de financiöele toestand dezer hun plicht doende landweer mannen van dien aard is, dat er armoede door banna gezinnen wordt geleden. En toch, ai weet haast niemand deze dingen, i||n m ta opricbtoo.jatet. w.t DBS is gwtaeken b| een door om Hoofd bestuur ingesteld en nog loopend onder roek naar een en ander, waarvan binnenkort een gedrukt rapport zal verschijnen. Waar er nu vanwege de regeering nog geen geld is uitgekeerd volgens bepaling der wet, welke zgn aangevraagden waar het schoot dat onze regeering zeer weinig spoed in dit bgzonder geval maakt, waar wy tot de overtuiging zgn gekomen tydens one loopend onderzoek, dat directe hulp (finan ciöele) zeer geweDScht is, heeft ons Hoofd bestuur doen besluiten, nu reeds een begin te maken met ondersteuning, door uit haar midden een Comité te benoemen ter inza meling van geldeu, welke geheel ten goede rallen komen aan bedoelde gezinnen. Wy doen dan ook bg deze een ernstig beroep op alle landgenooten, onverschillig tot welken stand of men behoort, of welk standpaal men op staatkundig of godsdienstig gebied mag innemen, om het voorbeeld van een landweerofficier te volgen, welke reeds tweemaal tien gutden zond aan een der ge wonden, en een flinke bydrage op te zenden aan het onder deze circulaire voorkomend adres van onzen penningmeester. Bedenkt, Landgenooten, wat het zeggen wil 'a Maandags gezond weg te gaan in de gedachte Zaterdag weder gezond lerue te zgn en men komt dan blind, lam of dood terug. Bedenkt dat deze menschen vroeger ruimschoots in 't onderhoud der bunnen konden voorzien. En wanneer u dit bedenkt, dan zgn wy overtuigd dat binnen zeer korten tgd een voorloopig bedrag aan de zoo zwaar getroffenen door ons kaD worden uitgekeerd. Laat elk overwegen dat spoedige hulp dubbele hulp is en dat deze noodig is, en zende zgn geld aan C. Kroon, Jan Pieter Hegestraat 137, Amsterdam. Namens het Hoofdbestuur: De Commissie, C. MEINHARDT, Voorzitter, Haeebroekstraat 33, huis. C. KROON, Penningmeester, J. P. Hegestraat 137". D. CHR. LEVENDIG, Kinkerstraat 246'. „Op den 7 April 1452 leg de Heer Gerrit „van Poelgeest den eersten Bteen van het „Stadbuys. Het is een oud cieriyk gebouw vau „grysagtige gehouwen steenen opgebouwd." Alzoo staat dit te lezen in de beschaving van Schoonhoven, uitgegeven in 1762 en de plkat vah het Stadhuis, by die beschaving gevoegd, geeft heel wat anders te zien dau het Stkühüia van 1606, met zqa verknoeiden voorgevel, afgebroken sieraden en smaakloos bedorven dak. Maar men is aan het opknappen, wellicht in overleg met hoogere autoriteiten en zeker gebruik makeude van de vrygevigheid der Regeerirg om oude gebouwen te bewaren, op te knappen en weder te brengen in den oorapronkeiyken toestand. Toegejuicht zal dit plan zeker worden (ten minste als het een plan is) en onder een deskundige leiding wordt de restauratie van one Stadhuis dan ook tegemoet gezien. De cementen korst van. den gevel moet verwfiderd en de gehouwen steenen moeten weder te voorschyn komen, het dak, ge zuiverd van de wansmakeiyke schoorsteenen, moet weder voorzien worden van statige dakramen met puntvormige ornamenten. Het steenen hekwerk wat den gevei dekt, met de verschillende ornamenten moet her steld worden en boogramen met in lood gezette ruiten moeten in de plaats komen van de thans bestaande vierkante kozyoen. Alles moet weder komen zooals het vroegor was, en dan zal de gevel van het Stadhuis weder overeenkomstig de bedoeling van het oorspronkeiyk bouwplan zgn. Men ia begonnen, dus afgewacht. - Ver- rasssingen zgn de wereld niet uit, wie weet wMki eea veraassis® zitachter gat afkrabben -. vsto da cementteag, want datar meer actoer meet zitten begrppt eea kind wel, daar tot alleen afkrabben van de cementlaag, waar door men een gele doorschyneude kleur ver krygt, zeker de bedoeling niet is, want de bestaande gryte cementlaag (wat schoon gemaakt van mos en vnil) was veel meer in overeenstemming met het gebouw. „Ia afwachting", Een lid van den Oudheidkundigen Bond. VERV0L.6 OER NIEUW8TIJDIN6EN. Uit Batavia seint men: De Doeri-colonne heeft de sterko berg- beatings Pondok en Kadok den 18en dezer de een na de ander genomen. De aanval werd door scheepsgeschut ondersteund. De vy®nd bood hevigeu tegenstand. Wy kregen 20 dooden en gewondenonderolflcieten en soldaten. Den 19en werd Bontoe Asoe genomen. Thans ligt Pengala, de hoofdplaats van het Poeang-Tikoe-gebied, voor ons open. Bg Kon. besluit is san den beer Mr. J. U' Veegens, Minister van Landbouw, Ny verheid en Handel, Harer Mcjesteits dank betuigd voor de waarneming van het beheer van het departement vau Waterstaat, gedurende het verlof van den heer J. Kraus, cu voor de door hem in die hoedanigheid aan Hare Majesteit en aan den lande be wezen diensten. De Minister van Landbouw, Ny verheid en Handel brengt ter kennis van belanghebbenden, dat met ingang van 1 Augustus, de ingenieur der 2de klasse voor het stoomwezen F. H. C. M. Hoek werkzaam wórdt geeteld te Dordrecht als hoofd van het 1de district voor den dienst van tot stoomwezen, omvattende de provincie Utrecht en dat gedeelte der provincie Zuid Holland, dat gelegen is bezuiden den linkeroever van den Hollandschen IJseel, de Nieuwe Maas, tot Scheur en den Nieuwen Waterweg, be halve het daarin gelegen gedeelte der ge meente Rotterdam. De Minister van financifin maak) bekend, dat ten behoeve van 's Rflka schatkist van een onbekende uit Rotterdam is ontvangen f 2600 aan bankbiljetten, ter voldoeniog van naar zyne meenmg te weinig betaalde bedryfsbelasting. Een man te Neuzen, die wegens ziekte door werken niet meer in zgn onder houd k*u voortien, heeft van H. M. de Koningin een bedrag van f 40 ontvangen voor bet aanschaffen van een breimachine. -fcöoarwgtéail. A. M. H. Hoffmtn- Boaéowiius ts aan het sanatorium reor onfterwjters te Lantaren «étf bedrag van f 10.000 gelegateerd. In de zalen en gangen van tot Huta van Afgevaardigden te Bariyn wordt eea internationals photograflsche tentoon- ■t®Uiag gehouden, in ten bepaald gedeelte s|n daar te ilea de proeven van vorsteiyke amateurs en daaronder zgn een 9-tal, door Prins Hen drik der Nederlanden ingezonden, vervaar digd door KoniDgin Wilbelmioa. De Beriynscbe correspondent van de O. H. Ct. schryft hierover Het zgn kgkjes in en om Het Loo, ten minste van Nederlandsche landschappen, en zg behooren tot het beste wat op deze ten^ toonstelling te zien ia. Er is een k'gbje op <te monding van een vliet in blauwen llnf, dat wondermooi de wazige sfeer van een Hollandsch waterlandachap weergeeft Dan is er een photographic van boomen in den nacht ('s nachts gemaakt), die ook een waar meesterstukje van photographeerkunst vormt. Al de negen landschappen toouen aan, dat onze KoniDgin niet alleen een geoefend pho- tograaf is, maar ook, dat zg de schoonheden van ons vaderland met het oog van een schilder weet te vinden en te waardeeren. De andere Vorsten, die hier tentoonstelten, hebben hun onderwerpen op ander gebied gezocht, do Prins Von Hohenzoliern in China, de Kroonprins in 't Oosten en 't Zuiden, de Kroonprinses brengt eenige lieve sport kiekjes. Doch in de uitvoering staan zfj bjj Koningin Wilbelmiua ten aebter en het zuivere, eenvoudig schoone van de onder werpen der Koningin maakt de inzending van Prins Hendrik tot de fraaiste. Hier geen aardige of interessante kiekjes, maar afbeeldingen, die het photographeeren tot een kunst verheten, een kunst op zich zelf, die niet de schilderkunst nadoet en nabootst, doch uit zichzelf iets is. De Hooge Raad verwierp Maan dag 1.1. het cassatieberoep van A. v. d. B., landbouwer te Hei- en Boeikop, door het Gerechtshof te Arnhem veroordeeld tot 10 j^ar gevangenisstraf wegens doodslag met een zeis. De Hooge Raad was o. m. van oordeel, dat de wet niet eischt de vermelding in het vonnis, op welke wgze de gehoorde des kundigen hun verklaring pfleggen, aangezien deskundige verklaringen geen bewgsmiddelen zgn, doch slechts tot 's rechters voorlich ting strekken. Voorts besliste de Hooge Raad dat de f:etuigeverklaring, dat men iemand den aatsten adem heeft zien uitblazen geen ongeoorloofde meeDing of gissiog inhoudt, aangezien zulks niet slechts door een des kundige maar ook door een niet-deskundige kan worden waargenomen. De procureur-generaal by den Hoogen Raad Mr. Polis concludeerde tot verwerping van het cassatieberoep van een ingezetene van Woudrichem tegen een vonnis van den kantonrechter te Heusden, waarbg oDge- grond was verklaard zgn verzet tegen een beslissing van Burg. en Weth. van Wou drichem, die afwgzend hadden beschikt op zgn verzoek om Pieter Verhagen (burge meester van Woudrichem) van de kiezers- Igst voor den gemeenteraad te Woudrichem af te voeren. De requirant meende, dat de heer Verhagen ciet te Woudrichem doch te Hardingsveld woonde. Doch proc.-gen. was van oordeel dat zgn grieven, als vui fei- telgken aard,niet tot cassatie konden leiden. Uitspraak 30 Juli. De collecten, gehouden ten behoeve van de Theol. Faculteit der Vrye Universiteit te Amsterdam, hebben o. a. opgebracht in de Ger. Kerk teBerg ambacht f 2,31; Bodegraven f 10,76; Bolnes f 6,21; Giesendam A f 12 88; id. B f3,66'/s; Giesen-Oud- en Git-sen-Nieuwkerk f 13,45; Gouda A f 12,35Vaid. B f 14.42VSGorin chem f 11,81; Haastrecht f 4,90; Hardings veld f 1,64V»; IJselstein f 3,85; Krimpen a/d Lek f 3,11 VaLangerak f 3,54; Leerdam f9,671/! Lekkerkerk f 4,15 iL^ksmond f5,161/* Linschoten f 3,18; Lopik f 2,60; Meerkerk f 3,65Molenaarsgraaf f 10,66Mout foor t 2,70 Moordrecht f 7,611^ Nieuwerkerk a/d IJsel f 4.961/*Otlolapd f 2,75; Ouderkerk a/d IJsel f 8,20; Heeuwyk en Siuipwyk f 3,65; Sliedrecht f 14,9iV*Vianen f312'/*; Vrees- wgk f 1L881/*; Waarder f 6 061/* Waddings- veen f 10,Woerden f 6,33; Zegwaard f 6,54; Zevenhuizen f 2,14. Q®ada, 24 Juli. Bg de heden te Rotter dam, op Woudensteyn, gehouden weg- kampioeu8chappen uitgeschreven door den Nederlandschen Wielerbond, behaalde de heer G. C. van. Vliet alhier, over korten af stand, den 2e prgs. Bg, het wegksmpioenschep over langen afstand, 30 kifometer <36 rondto) zonder gangmakiug, werd bg' winnes van da le, 2e, 3a, 4e en 5e premie, uitgeloofd voor den etrstaankomende in 5 K. M., 10 K. M., 15 K. M., 20 K. M. en 25 K. M. terwgl ook de le pr^js, bondsdistinctief, door hem werd behaald in 56 min. 53) sec. De olficier van gezondheid der lste klasse Dr. S. de Jong, chef van het mili tair hospitaal alhier, is bg beschikking Van den minister van oorlog bestemd om up te treden als chef van het militair hospitaal tc Ngmegen. De Staatscourant no. 170 bevat o. a, wgzigingtm in de statuten van de naain- looze vennootschap plateelbakkerg „Zuid- Holland" alhier. In de huishoudeigke vergadering van Zaterdag 21 Juli van den Bond van Neder landsche Ouderwyzers, afdeeling „Gouda en Omstreken", waren aanwezig 19 leden en twee gasten. Een lid moest wegens ver trek, overgeschreven worden naar de Haag- sche fiondsafdeelingtwee nieuwe leden zgn Bedert de vorige bgeenkomst toegetreden. Ingekomen waa een dankbetuiging van de Commissie van Toezicht op bet Lager Onder wys te Gouda voor het ingezonden rapport over de wenscheigkheid van schoolbibliothe ken aan de i. g. burgerscholen; verder af- wgzende beschikkingen van de gemeente raden van Gouderak en Stolwgk op de af- deelingsadfessen, vragende geldeigke tege moetkoming voor ouders te Stolwjjkersluis, die hun kinderen naar een gemeenteschool te Gouda wenschen te sturen, óf het treffen van een overeenkomst met de gemeente Gouda, opdat de ouders voortaan niet de f 15 boven het gewone schoolgeld behoeven te betalen. Een lid stelde voor zich nu tot den Goud se hen gemeenteraad te wenden. Eerst zal het antwoord van den raad der gemeente Haastrecht worden afgewacht. Te Mbordrecht is, kort nadat het Afdee- liDgsbestuur op het gebrek aan personeel aan de openbare lagere school de aandacht vestigde, een tgdelgk onderwgzer aangesteld. Van het Provinciaal Comité voor alge meen kiesrecht waa een uitnoodiging inge komen tot deelname aan de meeting te Rot terdam. Met 7 stemmen voor en li tegen werd besloten hieraan niet te voldoen. Een voorstel voor de algemeene Verga dering om ook hoofden van schoten tot het lidmaatschap toe te laten, kon geen meer derheid verkrygen en wordt niet door ds afdeeling ingediénd. De meerderheid vond, dat eerstde thans bestaande wetteiyk® verhouding tuaschen hoofd eb onderwgters gewgugd dient te worden. Daarna wetdén pog eenige wanken ge geten voof de adresbeweging sm saiam- verbetering. De afdeeling adreseeert aan alle gemeentebesturen in bet reaaort op één na (Hekendorp, bier heeft de bond geen leden). Alle raadsleden en collega a byiagen. De leden worden opgewekt nu eens flink voor een betere financieele positie te yveren. 'Ameld®, 23 Juli. De verlofgangers in deze gemeente T. de Krnyk en C. Anker, lichting 1898, gaan 1 Augustus* a. s. over bg de Lindweer. Aiumeratel, 23 Juli. De kermis, die alhier im>4* laatste dagen dér vorije^week gehouden werd, kenmerkte zich; dit j/igr kalm verloop. Me vreugde wëtd door geen wanklank verstoord. Heden is een schip met materialen aangekomen ten einde het feestterrein voor het concours op 8 Augustus van de noodige gebouwen te voorzien. Ook de gemeente naren zullen do zangers op waardige wgze ontvangen en hunne ingenomenheid met bet feest te kennen geven door bet uit steken der vlag en het aanbrengen van versieringen. 'Bergambacht, 24 Juli. Bg de Maandag middag alhier gehouden tiendverpachting van het Kroondomein, was de opbrengst van de gemeenten Bergambacht, Lekkerkerk en Ouderkerk a/d IJsel. gezameniy* f 96,50, tegen f 158,50 invbet vorig jaar. De tiend van den Ambachtsheer van Berg ambacht bracht dit jaar op f 15.50 tegen f 29 ip het vorig jaar, terwgt het rietgewas opbracht f 285, tagen f322 in het vorig jaar. Den lsten Augustus zal bet 26 jaar geleden zgn, dat W. W. M. van Buren alhier als brievenbesteller voor deie gemeente werd aangesteld. De beer A. G. Bunschoten, onderwgzer aan de Bgzondere School alhier, is benoemd tot onderwgzer aan de Christetgke School te Haarlem. Jaarsveld, 23 Juli. Een aan tuberculose igdend rund van den veehoeder K. van der Vlist aan den Uitweg alhier is door het Ryk overgenomen. •Jaarsveld, 23 Juli. De manufacturier S. uit Vianen had Vrydag j.l. door het bre ken van tot haam het ongeluk met paard en wagen van den dgk te vallen. Gelukkig liep het ongeval goed af; S. en zgn knecht bekwamen geen letsel. Na door hulpvaar dige banden van een en ander te zgn voor zien kon S. zgn reis vervolgen. KloderdUbf 21 Juli. Woensdagavond j. gaf bet Fanfare-corps Apollo" van Nieuw-L'kkerland een coiicert op het plein voor de openbare school. Op verdiensteiyke wgze werden ondqr leiding van den heer E. van Wageningen uit Schoonhoven, een tiental nummers ten beste gegeven. De belangstelling in het concert was groot; door de opwekkende tonen van de muziek, alsmede door het praehtige zomerweder, was een ieder, ryk en arm, groot en klein naar buiten gelokt, en allen gaven op duideiyke wgze hun ingenomenheid met bet concert te kennen. „Apollo" kan te Kmderdyk steeds op een dankbaar publiek rekenen. Leerdam, 23 Juli. Ds. J. E. Regenga, predikant bg de Chr. Geref. gem. alhier, komt voor op een drietal te Hoek van Holland. Alhier wordt een nieuwe Chnsteigke school gebouwd. In tegenwoordigheid van v«te belangstellenden n dfarvan de eerste steen gelegd door den beer B. J. Deutz, lid van het Schoolbestuur. De heer Fiier, lid van den Gemeenteraad, voerde het woord. «Nieuwerkerk »/d IJnel, 24 Juli. Ds. M. M. den Hertog alkter is beroepen bg de Ned. Herv. Gemeente te Koudekerk a/d Rgn. Keerde lees, 23 Juli. Door den heer H. van Es secretaris-penningmeester van de polders Noordzg, Noordeloos en Botersloot, is als zoodanig ontslag gevraagd. «BeewwUk, 24 Jnti. l}y beschikking van den Minister van Landbouw, Nyverheid en Handel, dato 17 Juk^. 1906, is een aan A. de Wit alhier toebehoorend tuberculeus rund door het ryk overgenomen voor de som van f 140. «Zeveuliufaea, 24 Juli Bg de Zaterdag ten overstaan van den notaris W. J. Reynders gehouden verkooping van wei- en bouwland in den Eendrachtspolder, van mej. de wed. J. Paul, werden de perceeien niet verhoogd of afgemynd. Perceel 1, groot 8 57 60 H. A., kooper de heer H. den Toom alhier, voor f 15400; perceel 2, groot 9 8140 H A., kooper de beer A. van Langen te Waddings veen, voor f 11000. BEk XLLLOUAAI Mét! leedwezen vp^neemt men, dat heden bekend zal worden het teleur stellend feit dat de bigde hoop, waarin KoningiD, Vorstenhuis en volk verkeerden, niet verwezenigkt zal worden. Maandag-avond laat heeft de teleurstellende gebeurtenis plaats gehad. Dr. Pot heeft den geheelen nacht ten paleize doorgebracht. Heden-middag 2 uur arriveerde de Koningin-Moeder per automobiel. De Staatscourant bevat heden avond het volgende bulletin: „Eene lichte ongesteldheid van Hare Majesteit de Koningin gedurende eenige dagen heeft aanleiding gegeven tot veldeling der hoop, welke ge durende korten tgd werd gekoesterd. De toestand van Hare Majesteit geeft geen reden tot ongerustheid. (Get.) Dr. ROESSINGH. POT, Arts." Wladikawkas Spoorw.-my. 1894 4 Loten Amsterdam f 100. Loten Rotterdam. Gem. Cred. Loten Antwerpen Loten Hong. Hyp.-Bank Loten dito fl. 100 Loten Tbeiss Beg. Ges. Loten Servië, fr. 100 Lot(,-n Madrid 75 108 108% 102'/. 129'/* 1101/* 1581/* 97 68',» MttfkTRKKICHTBM. UMamrlali, S3 Juli- Ter iMSWrtt waren heden aangevoerd 11 partgen (4a5 stuks), wegende 2215 K.G. Prgs 26 a 80'/i ct. tteriuckem, 23 Juli. Aangevoerd 183 runderen, 3 nuchtere kalveren, 25 vette varkens en 711 biggen. Prgzen: kalfkoeien f 180 a 260. kalfvaarzen f 140 a 200, melkkoeien f 160 a 210, l1/*-jarige ossen f 90 a 130, guiste vaarzen f 110 a 140, pinken f 60 a 90, graskalveren f 25 a 40, nuchtere kalveren f 7 a 14. Vette varkens 20 a 24 ct. per V» kilo, biggen f 8 a f 14. Rotterdam, 23 Juli. Tarwe f tot f Per 100 kilo f 8,25 tot f 9,25. Rogge f 5,25 tot f 5,75. Ketterdam23 Juli. Aangevoerd 210 vette runderen, 0 magere dito, 305 vette en graBkalveren, 0 nuchtere kalveren, 1273 schapen of lammeren, 600 varkens. Runderen 26 a 38 ct.; kalveren 32 a 48 ct.; varkens 22 a 25 ct. en lichte varkens, voor export, 21 a 23 ct. per V» kilo. R E U L A M E. Vele bleeke personen, die er slech) uit zien, weten niet dat zg in de advertenties van deze courant het middel zullen vinden om gezonde kleuren te bekomen, een tetken van volmaakte gezondheid. Dat zg dit lezen. Dit is overtuigend. V De goede kleuren. De Pink Pillen geven goede kleuren. De schoone kleuren op de wangen en de roode lippen zgn een teeken dat niet be driegt. De persoon, die schoone kleuren heeft, bezit eene goede gezondheid. De Pink Pillen geven schoooe kleuren, dat wil zeggen, zg geven de gezondheid. Ia dit opzicht geven wy onder duizenden het voorbeeld van Juffr. Geertruida Christiaans, Zwaanstraat, Kuik aan de Mssb, die schryft Juffr. GEERTRUjIDA CHRISTIAANS. (Portret Brainich Leusink.) „Met groot genoegen deel ik u mede, dat de Pink Pillen mg geheel en al genezen hebben. Thans beb ik een frissche kleur, voorheen was ik bleek, ik had geen eetlust en ik was vermoeid bg de geriogBte krachts inspanning. Thans vermoeit een zwaar werk mg niet." Waarom hebben zekere personen schoone kleuren op de wangen en lippen? omdat een rfik, overvloedig, rood en zuiver bloed in de kleinste aderen onder de huid stroomt. Anderen zgn bleek en vaal van kleur, omdat zg juist dit roode, overvloedige, rjjke en zuivere bloed niet bezitten, dat aan de anderen deze schoone kleuren geeft. De behandeling met de Pink Pillen zal op snelle wtyze u schoone kleuren bezorgen. De Pink Pillen geven ryk, zuiver en overvloedig bloed. Zy bevorderen ook den eetlust en de spysvertering en versterken het zenuwgestel. De geneesheeren schrgven ze voor san de ïgders aan bloedarmoede, aan de jonge, bleekzuchtige meisjes, aan de rheumaliek- Ifiders, aan ben die aan de maag lyden, die slecht de sptyzen verteren, aan de kinderen wier vorming moeietyk in an aan ton dié deu St.-Vitusdan8 tobben. Prgs f 1,75 de doos, f 9,— per 6 doozen. Verkrygbaar bg Snabilié, Steiger 27, Rot terdam, hoofd-deoOthouder voor Nederland en Apotheken. Franco toezending tegen postwissel. Ook echt verkrygbaar voor Schoonhoven on omstreken bfl A. N. vas Zjcsskh, Drogist. VISSCHEKlJ-BËRlUliTEN. •—De uitkomsten! der zalmvis- scheryen cp de Waal en ^e Merwede waren in de laatste 8 dagen z®ar; gunstig. la het traject van Tie^ tot Woudrichem werden 93 zalmen gevangen, bg Gorinchem 90 en te Hardingsveld STltuks. Bovendien bemachtigden de visscbers II steuren, die van f 38 tot f 101 per stuk opbrachten. De besomming aan andere rivier- en polder- viscb was insgetyks vrg loonend. Winter- zalm deed f 1,16 f 1,40, zomer- f 0,80 4 f 1,25, St. Jacot jf 0,90 k f 1,20 per V* K G. «rienheven, 23 Juli. Groot en klein zbn boden op de zalmzegenvisscherg alhier 28 zalmen gevabgen. BEURSBERICHTEN. Cert. Neder 1. Werkl. Schuld. 21/* Dito dito *3 Hong. Oblig. zilver 1892/1904 4 Dito goud 1881/1893 4 Uoatooryk, Oi>l pap. Mei-Noy. 4 Dito zilver Jan.-JulL 4 Portugal, Oblig. 1e Serie. 3 Dito 2e 8 Dito Se 8 RuaL ÜbL Binnenland 1894 4 Dito 89/90 le en 2e uitg. Dito 1880 4 Dito Nicolal Spoorw. 4 DUo Gr. Rus®- ï>pw.-mü.'98 4 Dito Qfel-Griaai. 50042000 M. 4 Spanje Oblig. BuiteuL Perp. 4 Egypte 187®. 4 HoarL Hfp.-Bank pandbrieven. 4 Amst.Uyp.Waarb.MaaUch.ObL 4 7%» 23 JulL kiUien een .(druk ,iu 't «drM m«t du Uonj. .Uyp. Buuk puadbrluTun. t uitvoerige memorie rut toelichting en de Znid-itaL Spoorw,-mg- QWif. 1 77% 91'% 95 95 100 99% 70»/* 67'/* 67 a/4 69'/* 65s) 4 72% 72 WH» 104 100 98V* 977/1 MV« BOBflEBLUKE STAND. Nelaeeabeven. Van 20—24 Juli. Geen aangiften. Oudewater. Van 5—19 Juli. Geboren: Johanuis Petrus, z. van C. Janmaat en S. Boef. Wilhelmina Cornelia, van C. v. d. Wei ff en A. M. de Waal. Getrouwd: A. Jonkers, oud 23 j. en J. Bode, oud 17 j. Overleden; C. de Heer, oud 71 j. Eeu levenloos aangegeven kind van het manneiyk geslacht van J. Kraan en P. M. Wildenburg. C. v. Eek, oud 69 j., echt genoot van A. v.d. Vlist. W. Stuivenherg, oud 76 j., weduwe van J. v. Es. - H. A. Steenkamer, oud 16 w. Heden overleed, na eene ongrsteldbeid van enkele weken, onze geliefde Oom, de Heer GO BIB NEVEN Cz., in den ouderdom van byna 90 jaar. Namens de Familie, WILLEM BOON Jz. Lekkerkerk. 22 Juli 1906. Voor de overstelpende en harteiyke be- wgten van belangstelling en deelnemiug, ondervonden f>ö tot treurige ongeval ons Zoontje PAULUS den 181en dezer over- komen, betuigen Oadergeteekenden hun oprechten dank. T. MUD DE Br. K. MUDDE Lanceiuk. Lekkerkerk, 24 Juli 1906. te SCHOONHOVEN. Da portefeuilles zullen verwisseld worden op a. m. Zaterdag 318 JuliWeenadag 8 Augustus, Dluwdag 14 Aoguatua en voorts weerals gewoonop Haandag. HET BESTUUR. TERSTOND GEVRAAGD: zelf-Oandig kunnende werken, door K. VAN REEUWIJK, Schilder, Ouderkerk a/d IJaael. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Agenten van bet Nieuw® r. d. Dag, bevelen zich beleefd aan voor het plaatsen van Vanaf heden (2 Paarden) voor OUOEffATEB en Omatreken f 4,—. Naar buiten gemeenten kleine verhoogiug. Aanbevelend, D. BOER Pi. van SVs Morgen schraal landdroog .aan den hoop staande, zeer gunstig gelegen. Te bevragen by J. H. MULLER, Haastrecht. De Notaris D. TEIJINCK te Schoon hoven zal op Woensdag 8 Au gustus 1996, 's avonds 7 uur, in het HEEREN LOGEMENT aldaar, in het' openbaar, naar plaatsetyk gebruikver- koopen Het WOONHUIS, get. B 17, met Zllveramidawerkplaats, Erf en Taln, aan de noordzyde der Voorhaven. Uitko mende aan de Havenstraat. Kad. Sectie C, no. 298, groot 3118 Ceutlareu. Eigendom van W. LOBENSTEIN en Kin deren. Aanvaarding bg de betaling der kooppen ningen op 12 September 1906. Nader onderricht ten kantore van den Notaris. HEBBEN WEDEROM ik dek hakdel gebracht Prgs der Anaichtskarten Per atak f 0,0b1/* 18 ataka0.89. eufetlbaar middel legen kwade en bloederige melk. BODEGRAVEN. Verder verkrygbaar by de bekende Weder- verkoopers. Ondergeteekende verklaart L-y deze, dat eene Koe, welke lydende was aan Kwalster, door het gebruik van slechts één pak KWALSTERPOEDER radicaal is genezen, zoodat hg het iedereen met vertrouwen durft aanbevelen. J. BOSKOOP, Landbouwer, Beleracke, gem. Stolwijk." Pf Voor Greet- lamen en •na- streken verkrygbaar by den Hoofd-Agent B. BKAND. Belast zich met den aan- en verkoel» van Effecten, verzilveren van Ceupeun, bet sluiten van Beleen logen enz. Neemt gelden in depealte, op voordeelige voorwaarden. Geeft veerechetten en bedrUfekupltoal aan Landbouwers, Veehouders, Koop lieden, Winkeliers en anderen. Versteekt geld op Hypeibeek, met particulier kapitaal, tegen lage rente, zeer aannemeiyke voorwaarden en disverlangd zonder verplichte j*artyksche aflossing. Verleent zyne bemiddeling om geld voor derden in solide Hyphotheken te beleggen. Sluit Veraekerlngèn op het leventegen Ongelukken en Invaliditeit en tegen Drnndackade.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2