oederen, LPE 1906. N°. 2738. Zaterdag 28 Juli. aan. Waterleiding Officieolo Kmispyinpii. Gemeente Scheenheven. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-ïïolland en Utrecht. uilen,” Ridderkerk. /AARD, [OVEN, en, Wekkers otterdam. BÜITEBLAHD. E aanwezig, het voor- der jonge RESULTAAT Vervoer van faecaliën. B1HHBHLAHD. SGHOONHOVENSCHE COURANT geeft vai net reder □tig minu- 'czen. De «g üd als dril Met ter secre- zegt ledingswaarde dan i halve Gulden .taat van mede da ug blgft op eea der gemeente Scheenheven. ER. e kerting. a/d Uskl; «r; Boveneinde; dxloos )krak; nd; JIKXRM A/D IJ.; Lu; iordrkcht; nd; SSgRDAM; ssirdxm; RX lang ook voor de Sto< ing wi. in hoven 6.30 vm., rege- rd by t a/d IJskl; Sukdrxcht •richt; JUDK. genoemd comité een j bijeengebracht voor en cursus 1905—1906 van den raad beide betrek- gaan. 1 dat b« ruiken reisje, biedt Uituavi van S. 8c W. N. VAN NOOTEN tk Schoonhovin. Overwicht. Rusland beeft de Doema !- u~‘ *-9 nieuws, waar* >ote Rijk I "t vqrig Doema, 1 ie voqgh I ■t^KT Doema. imiog zich en wie eens een neus r« en kenL En we ons gral op stuk vergade- lente op is i eenhu.. schil' waarvo zoo no regeling Alvorens een en ander in 't licht te stellen wensclieiykheid van tijdseenheid te willen wij er intusscben op wg- reeds vroeger herhaalde malen in het werk zijn gesteld om het wettelijken vorm voorgestelde doel EtN DZR VKLK LiKLANGHEBBKNDKN, Schoonhoven. verouderde en keelziekten snza en alle 16 Juli. Openbare v< raad dezer gemet nam. 7 uur. 11. Hogervorjt en iture. >ent de vergadering en irna de notulen der vorige onveranderd worden Reeds r* ipeuren d. makkelijke' Islroop an mijn borst- irustheid ieder owp Klooster jne verklaring Rustenburger- i geleden heb heb ik een O, ik had het usschenpoozen ezigheden niet ren ging zeer 1. Ik gaf met ging met veel noemt levens* AbdUaireep laten halen b( Reeds na be dat ik eer los door ze handelsrelatiën met Duif sch- meer beteekenis zjju, verliest >r België alle grond. t: mrdeelen in het De gasrekening zal lisscbien nog een aan- nstander te be* t petroleum ge- des huizes ’t op kunnen zien en in den Haag een EENHEID VAN TIJD. Nu door deze regeerimr bij Koninklijke Boodschap van 22 Mei 1906 een wetsontwerp is ingediend dat de strekking heeft om tot “°nheid van tyd te komen, wordt van ver- Dvdillende zijden soms de vraag gesteld, "’■■--voor die eenheid van tijd eigenlijk wel ioodig is, dat hot zelfs een wettelijke jg behoeft, een en voor kaï bedroeg De hi niet geleverd. Oudewater, gadenng van den Maandag 23 Juli, des nan Afwezig de beeren D. K. Sille. Eéue vacatu— De voorzitter opi leest het gebed, daai vergadering, welke goedgekeurd. Daarna waa aan de orde: 1. Mededeelingen. De voorzitter doet mede- dealing der volgende ingekomen stukken: Missive ven den heer G. N. J, van de blikbaar reeds ist, want de be- i over den *n Midden-Europee- Gouda, zouden er zeer •*-*“• V0(Jr> du 1-»J» rden: ^en van het Bacteriologisch onderzoek van het drinkwater op 28 Juli 1906. Oorsprong Watertoren. Aantal teldagen bij 21° C. 3 kiemen per C.C. 6 soorten 2 vervloeiend t ziektekiemen ge ene Oordeel: uitstekend (w. g.) Dr. H. J. van ’t HOFF en L. WEEDA. De Directeur, MAK. Schoonhoven, 27 Juli 1906. zijn zgu om l Al de t breyfus, di gemaakt. lu plaats tan 14 dagen, vraagd had, heeft de Minister verlof verleend. subsidiair lot van den verde- I de preventieve waarom hg ge- hem 3 maanden 27 Juli. De heer A. L. 3 onlangs bedankte ala 1 fanfarecorps „Euphonia" alhier, heeft zich eeue herbenoeming als zoodanig laten welgevallen. De hoogste prgs, die in deze week tas, eerste kwaliteit, besteed werd, f 31 de 100 b. K.G. iandel is vlug. Zware soort werd lieden viel een Boer in den ;ang van den eeft met de i open en de j in den 11 25 c.M. wijden koker h“ram by in de Gou- en bad dus e n gevaar- die de Heer eneest en is ming van den is namaak it, dat men hem t bet naar voor maar hij is nu gt hg, recht is en van den ge- al verlegen met z’a hals onder i koppigen kop Dagelijks be* om hem den i een hemel op 't is alles boter De ambtenaren e's hebben de op de kantoer en eens aan gas boog tjjd, want de beeren it. Dat laatste ariïscbe corns- De Fransche azige man ter jsch Ministerie arrast geweest ningen, etsen, Hinde gangen, ren te zien is. uilakken, wan- jn vrijen tyd uur ’s avonds) an kunstvoer- e mededingers an tjjd tot tyd ad Van wie ivellen en ge lid de pres eken de woord -gen het meest 'an postzegels, aardige voor- chts één blik >m u te over* rkatelier het vordt geplakt, daar worden t geschilderd. Waar zijn de iden En is its, waar zich en whistspel 'en zijn ijverig t Clémenceau laken, betreft s de kantoor- ir ophingen: irboden.” In tjd verlengd tig gecontro* Ie beschaving aangei Beelae uoifori zakeiyi middel bruikeiyke manier een de Regeering uitgeoefeo was gegeven lijk achtte. de Regeering inderdaad verlangen der K'amer ii zetten. In de maand j»ar kwam de Regeérir- wetsontwerp' voor echter niet tot brengen kon en voorschijn was gek. Toch hielden de ling de zaak warm. van zijn besluit tot Doema-ontbinding en den invloed daarvan op de beurs. Z. M. zou, om het wat goed Ie maken, aan den ex voorzitter der Doema de portefeuille van onderwbe hebben aangeboden. Erg waar schijnlijk klinkt dit bericht niet. Niet alleen in Rusland zelf, maar bijna in geheel Europa heeft de gevaarlijke daad van den Czaar ontroering teweeggebracht. Bij de opening van de Interparlementaire Conferentie, welke, gelijk men weet, in Londen gehouden wordt, heette de Engelache Eerste Minister in ’t bijzonder de Russische Doema leden welkom. Hg verklaarde zich overtuigd, dat de Doema niet ophouden zal te bestaan. „De Doema is dood. Leve de Doema 1” riep hg uit, waarop alle aanwezigen van hun zetels opstonden en de toejuichingen twee minuten duurden. Het Engelse be blad „The Standard" be tuigt zgn instemming met de woorden van den Premier, maar keurt bet ten sterkste af dat hg deze woorden sprak bg een olfi- ciëele gelegenheid ten aanhoore van de verschillende parlements-vertegenwoordigers der beschaafde wereld. Het was hoogst ongepast bg de Internationale beleefdheids- uitingen te spreken van die binnenlandsche twisten. „Hoe kunnen onze diplomaten hunne kiesche en moeitevolle taak volbren gen." vraagt het blad, „wanneer het hoofd der Britsche Regeeriug te werk gaat als een stier in een porseleinwinkel?" Te Dundee in Schotland beeft een ont zaglijke brand gewoed in de groote whisky- pakhuizen en aangrenzende gebouwen van de firma Watson ic Co. Het was de grootste brand die sinds meuschenheugeuis in Schot land gezien is. De brand duurde den ge- heelen nacht en verwoestte voor ongeveer 400 000 pond sterling. Bg hel springen van den grooten alcoholketel werden een paar brandweermannen zwaar gekwetst. Veel menschen zgu tgdelgk dakloos. Overigens kan als bewijs voor de grootte van het be drijf dienen, dat de firma Watson adverteert alle orders zonder uitstel te kunnen uit voeren. Er worden uit I raukrUk nog treffende bijzonderheden bericht over de plechtigheid van Majoor Dreyfus’ ridderslag. Ij tegenwoordigheid van zgu vrouw en kinderen en vele bekende figuren uit zgn Igdenstjid, zooals Procureur-Generaal Baudouio, Generaal Picquart (die dus met hem verzoend is), en van vele anderen had op de binnenplaats der krijgsschool te Parijs 'de pkchtigbeid plaats. Generaal Gillam, die de plechtigheid leidde, sprak tot Dreyfus: „Uit naam van den President der llepu bliek en krachtens 0a m(j verleende bevoegd heid, majoor Drryfus maak ik u tot Ridder van het Legioen van Eer.” Met den degen sloeg de generaal hem tot ridder, omhelsde hem en kuste hem op beide wangen. Dreyfus was zoo ontroerd, dat men een oogeutiiik vreesde hem te zien ineenzinken. Maar dat was spoedig voorbij. De trompet ten schalden weer en de aanwezigen nepen ontroerd en met geestdrift: „Leve de repu bliek! Lsve het leger! Leve Dreyfus! Leve Picquart I” Dreyfus trachtte met kracht •M"i ontroering te bedwingen, Maar toen i jonge zoon door de rijen drong en hem den bals viel, zag men den Majoor schreien. emoties der laatste dagen hebben lie aan een hartziekte lijdt, ongesteld De Czaar van 1 ontbonden. Dat is het groote mede zich in en buiten het groc velen bezighouden. Gelijk in het v«' overzicht reeds werd gemeld, ging de Doeu bjj de behandeling van de agrarische voi stellen der Regeering, bgna zoover, manifest tot het volk te richten, f door de waarschuwing van de constitutie democraten is het er niet toe gekomen. De Czaar en zgn raadslieden hielden het er echter voor, dat de Doema een ongrond wettige daad had gepleegd en nam dit als voorwendsel om de Doema te ontbinden. Tegelijk ontsloeg de Czaar den len Minister, den beer Goremykin uit zgn ambt ens'elde in zijn plaats aan den beer Stolypin, keizerlijk manifest, waarbij dè ont der Doema werd bevolen, zegt dt de Doema niet aan de verw“-k men van haar had, heeft beai z(j baar bevoegdheid heeft Voorts, dat hij vast voornemen! boeren te ver bel eren. Ook onwrikbare wil, dat i. in stand blijft. De nieuwe voorwaardeu voor de daartoe te houden verkiezingen zullen nader bekend gemaakt worden. De nieuwe Doema zal den 5den Maart 1907 worden saamgeroepen. De thans naar huis gestuurde Doemaleden hebben reeds in Wiborg, niet ver van St. Petersburg, in Finland gelegen, een ver gadering belegd, waar twee derden van de leden aanwezig waren. Ia deze vergadering werd besloten tot het uitvaardigen van een manifest, om te betoogen, dat het ontbindingsbesluit een poging der Regeering is om Rusland gerui- men t(jd van zgn Volksvertegenwoordiging te berooven en den burgers te beduiden, dat het, bij deze grondwetschennis, bun plicht is, geen belastingen te betalen en geen sol daten te leveren. De Regeering beeft geen recht tot hef fing van belastingen of oproepen van recru- ten zonder toestemming van de Ook zijn leeningen, zonder die toestemi gesleten, ongeldig. Het volk moet laten geiden, zoo besluit het stuk. „Geen macht ter wereld kan den onverzettelgken wil des volks weerstaan.” Tegelijk met het ontbindingsbesluit werd voor Petersburg (stad en gouvernement Moskou en Kief de kleine staat van beleg afgekondigd en het is zeker mede daaraan te danken, dat bet nog rustig blijft onder het volk. Het Igkt echter op een stilte, die een storm voorafgaat. Zoolang de Regeering het leger en de politie tot haar beschikking heeft, kan zfj met ijzeren vuist eiken opstand den kop inkntfpen. Maar als het leger, waarin zooveel gist en kookt, de gehoorzaamheid opzegt, wat dan? Ook heeft de Regeering een strenge censuur toegepast, w richten omtrent bijzonderheden toestand zijn zeer schaarsch. De nieuwe Eerste Minister Stolypin heeft telegrafisch aan alle autoriteiten gelast om snel en zeker overal, waar ’t noodig is, de orde te herstellen, zonder misbruik van macht. Stolypin heeft den naam een wel denkend, rechtvaardig man te z(jn. H(j is echter een vriend en leerling van Trepof! Wanneer bij dus even hardhandig optreedt, is er van den buidigen toestand niet veel goeds te verwachten. Sommigen voorspellen, dat er geen samenzwering zal gemaakt worden, maar een spontane uiting van groote ontevredenheid onder het volk zal komen, gepaard met algemeene werkstaking en oproer. In Baku is reeds de algemeene staking uitgebroken. De spoorweg directies zjju niet bevreesd dat er een staking onder het per soneel komen zal. In Petersburg braken ook reeds stakingen uit. Men nam strenge militaire maatregelen. De wacht b(j de waterleiding is, versterkt. Voorts wordt verteld, dat de Keizerin- Weduwe een groote villa in Denemarken heeft gekocht, om voor den Czaar en zl|n gezin te dienen als hfl gedwongen wordt uit Rusland te vluchten. De Czaar moet, volgens een gerucht, ver- ichrikt z(jn over do algemeene afkeuring De BURGEMEESTER van Schoonhoven maakt bekend, dat het Gemeentebestuur van Vlist het vervoeren van faecaliën, afkomstig van Schoonhoven, binnen die gemeente heeft verboden. Schoonhoven, 26 Juli 1906. VAN SLOTEN. De officier van gezondheid 2e k). H. S. van der Stempel, van het militair hospitaal te Gorincbem, wordt als chef van den militairen geneeskundigen dienst gedetacheerd te Zaandam. De paardenarts 2e kl. R. H. J. Gallandat Huel, van het 3e reg. veld-art. te Breda, wordt 8 Aug. gedetacheerd bg het 4e reg. huzaren te Deventer. Tot leden der commissie, belast met het in September a. s. af te nemen examen voor het politie-diploma, zgn be noemd: Jac. van Waning, burgemeester van Ouderkerk a/d IJsel en hoofdredacteur van de Politiegids, voorzitter; W. L. H. Köster Henke, commissaris van pol. te Amsterdam, secretaris; B. H. A. Lenderink, D. Beunder, P. Stapel, J. J. A. de Kouing, E. F. van der Lugt, A. Njjhoff en J. de Fouw, commissarissen van politie, respec- tieveigk te Zutpben, Enschedé, Hellevoet- sluis, Harderwijk. Hoorn, Amersfoort en Nömegen; J. W. Felix en E. H. Grefe, inspecteurs van politie, respectievelgk te Delft en te Groningen. Tot plaatsverv. leden zgn benoemd de beeren: W. N. van Garderqn, comm, van pol. te Gouda en L. H. Soentjes, hoofdinsp. v. pol. te Tilburg. Voor het examen b'ébben zich 287 adspi- ranten aaagemeld, tegen 130 in 't vorige j aar. Maandagavond overleed te Urk de geneesheer, Dr. J. van der Wielen. De typhus heeft hem in enkele dagen ten grave gesleept. De overledene was om zgn nauwgezette plichtsbetrachting in een 3>/a- jarige praktgk en om zgn humaniteit onder de bewoners zeer geacht. Zgo dood wekt algemeene deelneming. Door het Gerechtshof te *s-Gra- venbage zgn o. a. behandeld de volgende zaken: A. d. H.35 jaar, zonder beroep te Aiblas- serdam, door de rechtbank te Dordrecht veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf wegens diefstal van eenden, welke h(j zou hebben geschoten, varende in een schuitje. Bekl. las een verdedigingsrede voor, hierop neerkomende, dat het overtuigend bewfls van den diefstal niet was geleverd, doch slechts van Jachtwetovertreding. Mr. Reitsma vorderde bevestiging. Tegen den groentenhandelaar P. J. G. K. te Gouda, dbor de rechtbank te Rotterdam veroordeeld tot I j aar gevangenisstraf wegens verduistering vau twee rijwielen, welke hij bad gehuurd doch ten eigen bate beleend, vorderde adv.-gen. Mr. Reitsma bevestiging. Mr. Van der Jagt, advocaat te 's Graven- hage, betwistte beklaagde’s opzet tot weder rechtelijke toeöigening en concludeerde tot maanden gevangenisstraf, iger, Mr. J. R. van der Pot, lat in beklaagde geen misdadige heeft bestaan. Hg toch is 30 jaar i vóór hg tot de door hem bekende gekomen. Daar dit dus zgn eerste is, verzocht pleiter hem daarvoor zware straf op te leggen als door 'lt. Bekl. werd in de rechtbank aanbevolen. 1 Juni waren er herhaaldelijk ■"‘gekomen b(j den burgemeester Jdingsveen, dat er koeien uitgemolken De veldwachter was dientengevolge irzotk uit gegaan en had in den nacht 10 Juni aangetrotfm den 40 jarigen o. v. u. boerenarbeider te Waddingsveen, terwijl hg bezig was een koe uit te melken van den landbouwer M. J. Scboonderwoerd. Door den veldwachter aangehouden om voor den burgemeester .gebracht te worden, had hg zich daartegen met geweld verzet. Een jaar te voren was beklaagd» voor een gelijk feit veroordeeld Etsch 6 maanden gevangenisstraf. De verdediger, Mr. J. G. Schürmann, wees er op, dat beklaagde is ten laste gelegd „diefstal van melk". Diar dit volgens pleiter geen feiteljjke omschrijving is van het feit, zooals het heeft plaats gehad, is z. i. niet voldaan aan de bepalingen van art. 143 Wetboek van Strafvordering en zal de dagvaarding behooren nietig verklaard te worden. Mocht de rechtbank pleiters gevoelen niet deelen, zoo werd, wat de op te leggen straf betreft, gerefereerd aan 's rechters oordeel. Uitspraak over 8 dagen. Pavoordt, waarbij hij bericht, dat hg de be noeming vau administrateur controleur van de paardentram aanueemt. Een idem van den ambtenaar tarie, waarin hjj den raad dank zegt voor de verhooging van salaris en het vaststellen van een salaris-regeling. Daarna doet de voorzitter mededeeling der opname van de boeken en kas vau den ge* meente-ontvanger. welke volgens tgne ver klaring in orde waren bevonden. 2. Aanbieding Gem.-rekeniog. Deze werd den raad aangeboden met een batig saldo van f 3489.23 Tot commissie van onderzoek derzelve werden aangewezen de beeren Schip, Verheul en Geuting. 3. Geheele herziening reglement Burger). Armbestuur. Zonder op- of aanmerkingen werden alle artikelen door den raad aangenomen en het reglement vast gesteld. 4 Restitutie vergunningsrecht A. Hunik en G. v. d. Horst. Aan beiden werd restitutie verleend tot een bedrag van f 18,75. Niets meer te verhandelen zgude en niemand meer het woord verlangende, sloot de voorzitter de vergadering. Door het aanvaarden der betrekking van administrateur controleur van de paarden tram, heeft de heer G. N. J. van de Pavoordt opgehouden wethouder en lid der gemeente te z(jn, zoodat kingen vacant zgn. Waddingaveeu, 27 Juli. Mej. Grendel, die te Velp is benoemd tot onderwijzeres, heeft tegen I Sept, a s. eervol ontslag uit haar tegenwoordige betrekking aangevraagd. ontslag van rechtsvervolging, lichter straf. Een verzoek i diger om bekl. te ontslaan uit hechtenis werd niet ingewilligd. Uitspraak 31 Juli. Het gerechtshof te 'sGravenhage heeft Woensdag j.l. bevestigd een vonnis der Dordrechtsche rechtbank, waarbg J. v. H., houthandelaar te Meerkerk, was veroordeeld tot f 25 boete of 25 dagen hechtenis, wegens diefstal van een bos teenhout. In de op Dinsdag jl. gehouden zitting der arr.-rechtbank te Rotterdam zijn o. a. behandeld de volgende zaken: Zoowel in de maand Mei als in de maand daarvoor was de 30jarige J. B. J. K. te Gouda als reiziger in dienst bg den grossier in byouterieén J. Thomassen alhier. In die betrekking was hg belast byouterieönwaar onder zilveren en doublé kettingen te ver- koopen en het daarvoor ontvangen geld aan zfju patroon af te dragen. Ook kreeg hg meê andere byouterieön, waaronder nik kelen kettingen, die hg als monsters moest vertoonen, ten einde daarop bestellingen aan te nemen. In de eerstgenoemde maand nu, op of omstreeks den 17en, behoefte aan geld hebbende, had hg van de zilveren kettingen er een aantal verkocht voor f 45, zijnde een pr(js ver beneden de waarde. Eenige dagen daarna had hg van de als monsters medegekregen kettingen, 18 van doublé en 36 van nikkel, voor f30 verkocht. Door deze handelingen bleek beklaagde z(jn patroon voor een f 250 benadeeld te hebben. Een bedrag van f 18,50 had beklaagde later nog aan z(jn gewezen patroon doen toekomen. De feiten werden door beklaagde volledig bekend. Geëischt werd 9 De verdediger, wees er op, dr‘ aanleg L geworden feiten is f misstap i niet die zware straf op het O. M is geöischt. clementie der ru“ In de maand klachten iugi vau Wadding! worden. L op onder van 9 op J. v. d. Z„ steden later leeft dan in de plaatsen met kleiner zielental, de zoogenaamde provincie plaatsen. Bg algemeene invoering van den Greenwichtjjd zou dan ook de dag 20 minuten later worden. Daarom kan de regeering op grond van de gegevens indertijd verkregen zich<.nu ook verzekerd achten van den steun der groote gemeenten. En 't platteland, dat aan de sladsmen- schen toch al een voorbeeld geeft van „vroeg- ojistaan”? Daar zal men met reden vragen of men nu terwille van die laat levende en laug-slapende stadsmenachen nog vroeger uit de veeren moet komen. Waar men in de landbouwende kringen er toch al zoo aan gewend is, zal de nieuwe tgd piet al te bezwaarlijk wezen voor de samenleving en een wuinig-beduidende wij ziging in de arbeidsuren in den beginne wel eenige moeielgkheid geven, maar op den duur geen onoverkomelijke zwarigheid op leveren. De spoorwegmaatschappijen zullen even min overwegende bezwaren kunnen aan voeren, daar zg voor de tijdsbepaling de.r uren van vertrek en aankomst den nieuw in te voeren wettelijken tjjd zullen stellen in de plaats van hun thans geldende tijdregeling. Alleen zou er in verband met onze handelsrelatien met België, dat den West Europeeschen tjjd beeft, eenige bedenking kuunen worden aan gevoerd op groud vau onze buitenlandsche betrekkingen. Aangezien onzt land van veel n het bezwaar vooi w Groot zullen echter de vooi practische leven z(jn. P wat lager worden en misse.,.- leiding om een enkelen tegei keeren. Eu waar 't nog met daan wordt zal de moeder haar huishoudboekje wel zeggen dat de Minister goed ding gedaan heeft. Maar ook onze gezondheid zal er wel b(j varen. We weten maar al te goed dat 't groote stadsleven m meerdere of mindere mate den gezonde regel omkeert en van den nacht een dag maakt, 't Mooiste deel en ook 't beste deel van den dag verslapen wij 'c óól- ven enkelen keer bijzonder mail- was spreekt er over tot zgu vrienden nissen als ware et een wonder gebeurd, vergeten, dat *t kostelijke daglicht itis geleverd wordt. Dusis er van zaken al heel weinig grond om ons tegen de voorgestelde nieuwigheid te verzetten. Onze juristen, die de tjjdequaestie nog al eens als exceptie opwerpen, zullen ’t in procedure maar over een anderen boeg moeten gooien. Want dan is de midden- Europeosche tgd ook de wet telg k-geldende tijd voor alles, wat uit de bepalingen der wet zal voortspruiten. En op eeu goeien avond zal twintig minu ten over elven al twaalf uur wezen, heeren van de sociëteit zullen dan wel vroeger komen G. i en de verdedigen, zen dat rfl pogingen iu thans in r te bereiken. En dan zij er in de eerste plaats aan herinnerd dat door de Tweede Kamer der Staten Generaal in haar zitting van 11 Juni 1895 met groote meerderheid een motie werd anomen, voorgesteld door den heer terts van Blokland, motie waarin een *me tjjds-regeliug als dringend nooti jk werd verklaard. Met dit machts- was door ous Lagerhuis op de ge* jke manier een zachte aandrang op ind, een vingerwijzing voor wat zg wilde en wensche* En 't bleek al heel spoedig dat J 1 ooren had om bet imer in een daad om te tand Mei van 't volgend jgeéring dan ook met een den dag, ontwerp dat 't een openbare behandeling i bleef rusten zooals 't te gekomen. voorstanders dezer i w Herhaaldelijk wen opvolgende regeeringen door adressen aan gedrongen om de tijd quaestie te regelen en vooral bg de begrootingsbcraadslagingen was 't alweer een van die zaken, welke jaar lijks op de gebruikelijke manier op 't ver* langens-lijstjs worden geplaatst. Gelijk w(j in den aanhef hebben gezegd heeft deze regeering nu een regeling voorgesteld, en 't is voor de eenheid van tjjd zelf te wenscheu dat dit wetsontwerp spaedig het staatsblad zal bereiken en er een einde aan de tijdsverwarring zal komen. Tijdsverwarring, zullen velen vragen? Eo wg antwoorden zonder de verbazing van den vragenden lezer te deelen: ja, tijds verwarring. Wanneer men ma<r even wil bedenken, dat men thans rekening heeft te houden én met den Greenwich!jjd en met den Amsterdamschen tijd, om dan van sommige speciaal-locale tjjdsregelingen nog te zwijgen, dan vertrouwen wjj dat men het woord tijdsverwarring tot aanduiding van den huldigen toestand denkelijk wel niet overdreven zal noemen. In rechtsaange- legenhedeu als exploten en failissementen heeft de tegenwoordige toestand welis waar tot geen verwarring of moeieljjk* heid aanleiding gegeven. Maar daarom is het niet minder een eisch van zeer gewenschte rechtszekerheid, dat de wetgever een alge meen bindende regeling in het leven roepe en iedere aanleiding tot mogelgke verwar ring uit den weg ruime. Eu alleen bij wetteiyke regeling kan men zich van den steun der plaatselijke besturen verzekerd achten. Medewerking waar het ten zeerste op aankomt, aangezien in vele gevallen ook de wet een tgdstip regelt en het verschil tusschen Midden-Europeeschen en Amster damschen tjjd noodwendig tot conflicten aan leiding zou moeten geven. Dat het met die medewerking van som mige gemeentebesturen, op dit punt soms treurig gesteld was, beeft indertijd Minister Tak van Poortvliet maar al te zeer onder vonden Door dezen Minister was aan alle gemeentebesturen een circulaire rondgezon den, waarin de Minister zgn voornemen uit sprak om op 1 Mei 1901 alle klokken gelgk te zetten met den Grt enwichtjjd. De Minis ter had echter met zjjn poging niet het minste succes en de gemeentebesturen wilden er niet van weten. De Mimsterieele circulaire werd voor ken nisgeving aangenomen en de tjjd bleef on veranderd. Sommige gemeenten waren echter wel zoo beleefd om hunne weigering in zekeren zin te motiveeren. Ei uit de gron den toenmaals aangevoerd bleek dat men over ’t algemeen aan den Mid'len-E_ seben tjjd boven den Groenwichttyd der* keur gaf. In dien geest verklaarc..^ Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Arnhem, Md del burg, Ndmegen, Leiden en Delft. De ---.- bezwaren welke tegen den Greenwiebtyd I directie in overweging gegeven, werden aangevoerd, kwamen over, ’t alge- v-- -- meen hierop neer, dat men in de groote Gieaen*Nleuwkerk, 27 Juli. Zondag viel de echtgenoote van den heer C. Ver- rips van een 18 treden boogen zolder. Bewusteloos en zwaar gekneusd aan hoofd en armen werd z(j opgenomen. Na behan deling door Dr. Rensen is baar toestaud vooruitgaande. *ti«adrlMHU, 26 Juli. E, jongen van 7 jaar van W. Boezem, juist vóór den ingt duiker die gemeenschap heel Goudriaan. De duiker stond jongen werd door de zuiging 'Meter langen en 12 getrokken. Gelukkig kw< driaau weer boven en Igken tocht gemaakt. Krimpen a/d IJsel, 27 Juli. Dins dag avond is alhier opgenebt de ^Vereeniging tot bevordering van getrouw schoolbezoek van de openbare schooi." Ia de oprichtings-bjjeenkomst welke leid werd door den heer B. Koker burgemeester, waren 23 personen terwfjl door de bemoeiingen van ioopig comité het aantal leden vereeniging 80 bedraagt. Ook was door het g vrjj aanzienlijk bedrag bet schoolfeest, dat dei zal sluiten. Bij het verlaten der school zal aan ijverige, flinke leerlingen vanwege de vereeniging een geschenk in den een of anderen vorm gegeven worden, terwjjl het tevens in het plan ligt de leerlingen bg gelegenheid van Sinterklaas te onthalen, en, waar dit noodig mocht geoordeeld worden, van kleding stukken of schoeisel te voorzien. Tot bestuursleden voor het eerste jaar werden gekozen de heeren B. Koker Jz., C. van der Giessen Jr., J. Olto, J. Maasdam, G. P. de Vries, W. van der Lugt en Z. de Jong. 'Meerkerk, 2’ van Haaften, die __w. voorzitter van het fanfarecoi ii«r, heeft zich e4eue her idanig laten welgevallen. prgs, d kwaliti INMEZONDKN. Buiten verantwoordelykheid der Redactie. Open brief aan de Directie der Nteembeetreederll ep de Lek. Nu de zomer weer in het land is, komt van zelf de lust op, om eens naar buiten te Niet ieder echter is zoo goed bjj kas, dagen of weken kan uitbl||ven; de stellen zich tevreden met een dag- Een heerlijke gelegenheid daartoe bieden de booten aan, n 1. wanneer men den dag wil doorbrengen in Rotterdam. Hoe- velen echter zouden liever die stadsdrukte willen mijden eu genieten van de heerlijke natuur en de bosschen, zooals men dat kan in de omstreken van Utrecht, te Zeist, Drie bergen, Baarn, enz. Maar ziet, de reisgelegenheid daarheen is maar gering. De eerste boot gaat om half tien naar Vreeswijk, waarna men pas ongi veer 1 uur in Utrecht is. Er kan dan va genieten te Utrecht of in de omstreken gee sprake zgn, daar de laatste boot uit Vreeswfj naar Schoonhoven reeds te 3.40 uit Vreeswgk vertrekt, zoodat men reeds om 2.30 uit Utrecht moet vertrekken. Waar nu de Stoombootreederjj o/d Lek haar diensten reeds zoo dikwerf heeft ver beterd in 't belang van bet publiek, daar zou ik haar gaarne ook den volgenden gew(jzig* den dienst voor de Stoomboot „Krimpen a/d Lek" in overweging willen geven: Vertrek uit Schoonhoven 6.30 vm., te Vreeswgk 8.20 Vreeswijk 8.30 v.m., te Scbnh.*10, te Rotterd. 1110om. Rotterdam 3.30 nm., te Schub. 5.40 nm., te Vreesw. 7.30 Vreeswjjk 8.— nm., te Schoonhoven 9.30 Daar de tjjd van 's morgens 6 30 tot'savooda 9 30 wel wat larg voor het personeel is, zou gevoeglijk die tgd in te krimpen zgn door b.v. op die eerste reis 's morgeus naar Vrees wgk slechts drie stations aan te doen: b.v. Ameide, Jaarsveld en L^ksmond, waardoor het vertrek uit Schoonhoven uur later kan plaats hebben. Ditzelfde kan *s avonds ook het geval zijn na het vertrek te 8 uur uit Vreeswtyk, zoodat men dan te 9 uur in Schoonhoven is, terwgl nog zéér veel in den tyd kan ingehaald worden, door op het traject Rotterdam, Schoonhoven een aantal stations in dien dienst te doen vervallen. Daarmede zou ook veel worden tegemoet gekomen aan bet verlangen van het publiek en de eischen des tyds, om in zoo kort mogeiyken tyd zich te kunnen verplaatsen. Nu moet men telkens van den eenen kant naar den anderen laveeren, b.v. van Ammerstol naar Groot-Ammers, van Nieuw Lekkerland naar Lpkkerkerk. van Elsbout naar Krimpen enz. We krijgen dan meer het idee van een snelboot. Ook zy, die anders hun weg namen over «Ho S»but,TMr.l er verluidt, dat de omuibusdienst van heer Both, die in den laatsten tyd reeds veel is ingekrompen, geheel zal ophouden. Met vrymoedigheid wordt dit punt der vo! iwinj, er niet idsliedei ima een or en nam i te ontl len len Minister 't en s'eldv 'n. In het I dè ontbinding 3* 4e Czaar, dat ■wachting, welke intwoord en dat t overschreden. :js is het lot der ren. Ook is bet zyn de instelling der Doema

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1