uiiëele Uou. Groots MsM 21 meel mier, Een BatterMiq iDslbiÉ praaji. Typhus. Api praat! m TYPHUS!! der GROOTE JAARLIJKSCHE OPRUIMING in 't Magazijn „DE FAAM", Schoonhoven. C0HN-00NNAY&C°.i 25- 1MTIMILI1 4g RIJWIELEN. „A.V.LS." -Rijwielen WHI- en HOOILAND, te ee oen Hyvumtaniei o. schakel, Bekendmaking. Polder VLIST. de SCHOUW gesloten zyn. ir, gevestigd te HAARLEM. Cheese Fdma (vettig gedeponeerd), extra-reis. KAPITALEN Rloedmiddel. Mr WAARSCHUWING. Vereeniging voor Werkverschaffing, Gemeente-Tram Bouw- en Weiland, 11- Gorlncbem, Het Heerenhuis, Moordrecht, Schildersknecht Dienstbode, Van 2 tot 4 gulden per dag te verdienen. Dr. RÜBARDT'S Nerven Elixer. Zie verder het Tveede Blad. Advertentièn. Dankbetuiging. ATTEST. Gebr. OOMS te Schoonhoven, Tandarts G. BROEKEN A Tandarts CHARLES COHEN, P. A. GOEDHART, B0UTVUUR ENTINGEN H. ANKER, GEREFORMEERDE KERK Remonstr. Geref. Gemeente Betrekkingzoekenden WAARSCHUWING! KNECHT. TWEE bekwame SCHILDERSKNECHTS, gepasteuriseerde MELK. Gebr. OOIS, Schoonhoven. Credietvereeniging TE AMSTERDAM TE KOOP: HET HOOI Instructie-Compagnie. ONDERWIJZER gevraagd. Th. J. SCHOEMAKER. HELPRIG KLEIN, Montfoort. Speciale inrichting voor compL Bede tellen, Veerenbedden met Overtrekken, Matrassen, Vollen-, Gestikte- en Moltondekens. Verkrijgbaar: Te Schoonhoven bij P. SANTMAN. Fabrikant J. F. KASTHLEUI Dz., Polsbroekerdaa Ammerstol op 8 Beederg op de Lek, RIJWIELEN-MOTOREN. Honig-, Ontbijt- en Gemberkoek en Amsterd&msche Korstjes ™V. H. DOESBURG. WERKSTAKINGEN. A. N. VAN ZESSEN, J. BREI J 9 Nieuwpoort a/d Lek HooM-Agent J. ZON, Woerden VAN ALLE SOORTEN KLEEDING bU W. v. BEUZEKOM, te Langerak b/z Lek. NATIONAAL SCHEEPSVERBAND. Int. Tel. 5395. A1STEBDAH. Heerengracht 136. Rytuig- en Wagenmaker, DOELEN, SCHOONHOVEN. den Heer Mr. P. A. GREUP te Schoonhoven. Rijwielhandel „Da Goncnrrent". Société Anonyme des Grands Magasins ROTTERDAM, Korte Hoogslr. 1. bkr vin Buitengewone Prijsvermindering. ZATERDAG, MAANDAG, DINSDAG, 28, 30 en 31 JULI. 25cl- 25 25et 25ct 25 25°'- 25" 25°': 25°': 25"- 25" 25" 25" 25". 25" 25" 25" 25". 25". 25"- 48" 48" 48" 48" 48 48" 48" 48" 48"- 48"- 48" 48 48"- 48". 48" 48"- 48" 48"- 48"- 48"- 48"- 48" 48" 48". 48" 48"' 48". 48" 48" 48". 48" 48" 48". 48"- 48"- 48" Lange Weistraal A 189, Schoonhoven. Verder alle soorten voorhanden vanaf 35 Gulden. A. VAN IPEREN. f 35,-. RIJWIELEN 135,-. PER FLACON 60 CENT. Dr. MIBMOT'S Hnfldigól tur UtrU, h WOERDEN. Ondewater-Station SL WACHTKAMER Wed. H. DE KUITER SIGARENMAKER fG SOESBERG, Groot-Ammers. Te koop aangeboden: DOGKARREN, 2 gebruikte BRIKKEN, TE KOOP: BERICHT VAN INZET. Openbare Vrijwillige Verkugiq, 6 Hectaren, 61 Aren,85 Centiaren. WOONHUIS en ZILVtRSMIDSWERKPLAATS. binnen Schoonhoven, Medeburgers Nu de besmetitiyke ziekte typhus iu onze stad heerBcht, acbton wy bet ouzen plicht u te wgion op het grootegevaar.dat er schuilt iu het gebruik,van alcoholica. Dr. Lancereaux zegt terecht niet betrekking tot de teriug: Een strijd tegen de bacillen is een dwaasheid. Maar het eenige middel is: het lichaam te sterken, zoodat het in staat is om den strgd tegen de bacillen en bacteriën met goed gevolg te voeren. En nu is onomstooteiyk bewezen, dat de alcohol ons lichaam ontvankelijk maakt ▼oor besmetting. Daarom in uw welbegrepen belang en in dat der gansche burgerij: Drinkt geen -alcoholische dranken. Namens de Geheelonih.-ver. De Secretaris, C. L. VINCK. itadiiiiowh. ^hssaksren, 97 Juli. t De 2de luit. der artillerie I. M. P. A. Quadckker, van de Instructie Compag nie alhier, die met 1 October a. s. wordt overgeplaatst hy bet 3a reg. veid artillerie, komt te Bergen op Zoom in garnizoen. t Naar wjj vernemen worden alhier pogingen aaug-wend om eene Cbriste/gke muziekvercenigmg op te richten. Reeds zjjo eenige jmgelingen aangezocht om een voorloopig bestuur te vormen. t „Half vgf je bed uit." Met die boodschap gingen de kinderen van de openb. school jubel-blij de vaders en moeders schrik aarjtgen. Want een schrik is niet uitge sloten als je kroost met echt kiuder-dr spoot je- spelen vroeg opstaan gelaat. liet half vijf van de school wordt tot minstens vier uur uitgebreid. Ze stonden er al om half vjjf met slaap kmpperige oogen elkaar de loef af te steken met de groote broodzakken en de centenschatten in voor deze gelegenheid opgedane portemocuaies. Eo vóór de weer zoo gul afgestane boot „Johan III" aanstalten tot vertrekken maakte, krioelde het van kindei en eu grooten. Grooten, die met eenige vertrouwelijkheid tegen den morgen- hemel stonden te knipoogen, zoo van .dat had je ook niet gedacht, hé lo rjj en gelid marcheert het in groepjes da boot op, het getuf getuf van de wegdraaiende boot raeagt zich met een ieuk-vrooiyko kinderdeun, een krachtig hoera en do reis vaugt aan. Een beetje wolkbevangen de hemel, halfweg e«>u weinig regengepfaag, maar triestige morgen, bljjde dag: het weer was echt schoolreisjes-weer, den ganachen langoo genotdag. En al gauw knabbelden de knauwgrage mondjes den inhoud van zuurtjes- en pepermuntjes- en chocolade- en studentenhaver- en allerlei- meer zakjes naar do grage magen over. Een heerl|jk glas melk, gratis door de firma Gebr. Ooms gepasteuriseerd, ging er maar bekt in, zoo goed als de lekkere krenten koeken en de Btevige reep koek, die mot de meegebrachte boterhammen den honger van de kleintjes moest weghouden. Ei het ooggeschitter en het bl|je telkens weer op laaiende kindergezang en het hoerageroep aan de tallooze voorbijvarende schepen: het kwam al van het genieten. Ea dan moest het glanspunt nog komen. Wat een drukte iu Rotterdam, waar de boot zoo vlug iu even twee uur het jolige gezelschap heenbracht. Maar zonder eenig ongeval kwam het behoorlijk op t|jd aan de Delftscbe Poort aan. En daar in den trein! L°uke jongens en meisjes dan, die kleine lastposten uit de klasse. Overal rake opmerking! voor, alles ia de gaten, vol verwondering z|j, die nog nooit .tusschen de wielen" zaten. Direct in de train ging het en de jongens bovenop, de meisjes binnen, naar Scheve- □ingen. Scheveningen! De zee, duinen, klauteren, pootje baden, noem dat maareecs op, wat heerlijkheid dat Scheveningen de kinderen aan te bieden heeft. Eo zjj hebben geprofiteerd. Het zilte water heeft bun om de voeten gespoeld en de hoofden bespaTi als in dolle, heerlijke jeugdbl|jheid één als uitgelaten heen en weer sprong; het duinzand zat in de haren en in de schoenen, als zwarte warklompen; tegen het blanke duin rolden meester en leerlingen op- en over- en door elkaar naar beneden. De limonade en de melk en de broodjes smaakten! En wat ze als echte toeristen Btapels ansicht- karten posttenLangs den Oud-Scbevening- schen Weg ging het wandelen terug naar het Haagje; de kaartjes voor de tram deden geen dienat. En in Don Haag was ook nog zoovoel te kijken: de standbeelden,, Jvat Vorstelijk Paleis, de Gevangenpoort, Binnen hof, Passage, ent. enz. Moe, maar opgetogen van heerl|jke blijheid, viel de j >lige troep weer aan boord van de vlugge .Johan". Taartjes, kaakjes, limonade, koekeu, het volgde maar het een na 't andor. En lustig op klonken de liederen by do aankomst. In twee uur tyds waren zg uit het drukke Rotterdam weer in de armen gevoerd van allen, die zoo verlangend wachtten. .Want niet waar, je kan maar nooit eens weteu, een ongeluk ligt in een klein hoekje." Gelukkijv, niets van oDgelukkea. Een biyde kinder schaar, vol inuig genot. Eo niemand bad er te klagen, dat 's nachts door die kleintjes niet geslapen werd. t Donderdag-avond gaf de .Schoon- hovenscbe Toonee) vereeniging," naar aan leiding van haar éénjarig bestaan, in het Heeren Logement eene feesteiyke bijeenkomst aan leden, donateurs en geïotroduceerdt n. De voorzitter, by monde van den heer L. Verdoom, gaf in zyn openingsrede een klein verslag van het werken dier rereenigiog ia het afgeloopen jaar en toonde aan als bewjjs van bloei, dat er reeds vyf uitvoeringen zyn gegeven met ruim 1100 entróe's. Eon vaandel aangeboden door het bestuur, en vervaardigd door de 14-jarige JanHo Hoef nagel werd by die gelegenheid onder kinderzang onthuld en met een harteiyk woord van den beer L. Verdoorn den leden overhandigd. Het verdere gedeelte van het programma liep over '1 algemeen goed van stapel, zoodat die avond weder met recht als goed geslaagd kan beochouwd worden. t Waterstand van 2» Juli tot en met 4 Aug.: Zondag v.m. 8.11 laag, v.m. 11.80 hoog. Maandag 9.31 n.m. 12.61 Dinsdag 11.02 1.67 Woensdag 11— 3.J4 Donderdag n.m. 1.12 4.81 Vr(jdag .100. 6.26 Zaterdag 2.68 6 69 fOp verzoek van den Burgemeester zal de Zwem- en Radinrichting voorloopig gesloten zyn, met het oog op de hier beer- schende bosmetteiyke ziekte. Hoeweler by iustroomend water niet veel kans is op gevaar van besmetting, acht het bestuur ook met het oog op boven genoemd verzoek het raadzaam, althans voorloopig, de inrichting gesloten te houden. f Op Jsst van den B u rgemeeeler zyn van gemeentewege eeDige vuilnisbelten achter woningen opgeruimd en ontsmet. fündanks verschillende waar schuwingen van Burg. en Weth. alhier wordt toch voortgegaan met gebruik van water uit da Siogeigracht en andere gemeentewa- teran; thans is dat water door het gemeeute- .bestuur onbruikbaar gemaakt door er een Vloeistof op te werpen, welke een vetlaag vcroorrnkt. t Sedert de vorige opgave la één persoon aangegeven als Igd-mlc a»n febris 'yphoidea, wonende wyk B 47. Ia dno percoelen is de besmetting geweken verklaard. Het aantal Igders bedraagt nu 34. f Door de gemeente politie werd Dinsdag aangehouden A. N. S., wonende te Gouda, die gcsignalieerd stond in het alge meen politieblad voor 6 dagen hechtenis. Door de rijkspolitie werd hg naar Rotterdam overgebracht. CORRESPONDENTIE. W. v. d. V. te L Blykbaar is door u over 't hoofd gezien, dat een ingezonden sl uk met bet opschrift de ramp in het kamp by Zeist reeds voorkomt in 't num mer van Woensdag j.J. Redactie. VISSCHER1J-BER1CUTEN. De pachters van de zegenzalm- visscheryen .Oraoje-Nassau" ou Prins Hen drik" hebben gebruik gemaakt van het hun by de verpachting verleende recht om aan het Ryk na drie jaar de pacht op te zeggen. 'Ammerstal, 27 Jnli. Van Zaterdag 21 tot en met Vrgdag 27 dezer zgn alhier ter markt aangevoerd 70 zomerz&lmon; prijs per i/a kilo van f 0,00 tot f 1,1590 St. Jakobs- zalmen, pry» per 1/» kilo van f 0,90 tot f 1,30. •KrulIngen, 27 Juli. Deze werk werden ter markt aangevoerd 1613 zalmen, prys wintorzahnen f 1,— i f 1,40, zomerznlmen f 0,85 f 1,30, Jacobszalroen prijs 089 k f 1,25 per 5 odb. BEURSBERICHTEN. 26 Juli. Gert. Nederl. Werkl. Schuld. 2V» 77V» Dito dito 8 927/8 Hong. Oblig. zilver 1892/1904 4 Dito goud 1881/1893 4 95 Oostenrijk, Obl. pap. Mei-Nov. 4 Dito a zilver Jan.-Juli. 4 100 Rusl. Obl. Binnenland 1894 .4 68^/4 Dito 89/90 le en fe ui tg. ,4 6»V, Dito 1880 4 691/4 Dito Nicolal Spoorw. 4 74 Dito Gr.Russ. Spw.-my.'98 4 68 Am8t. Hyp. Waarb. Maatscb. Obl. 4 98»/* Hong. Hyp.-Bank pandbrieven. 4 977,/. Zuid-ItaL Spoorw.-mjj. Obiig. 3 68'iSf Wladikawkaa Spoorw.-my. 1894 4 73Va Loten Antwerpenfi/, l038/$ Loten Theiss Reg. Ges. 4 Loten Madrid 8 681/» Loten Turkye 1870 8 86 MARKTBERICHTEN. Bwdegraven, 24 Jnli. Kaas. Aangevoerd 191 wagens, te z&men 9461 stuks, wegende fl. m. 55 064 kilo; le soort Goudsche f29,— 30,50. zwaardere f 81,—, te soort f 27,— k 27,50. Derby-kaas, le soort f29 50, 2de soort f Edammer-kaas, le soort f 28,—, te soort f 25,—» Handel vlug. 26 Juli. Kaas, Ie qaal. f 30,-a f31, 2e qual. f 27,a 29,zwaardere f 81,—. Aangev. 104 partyen. Handel vlug. Boter. Aangevoerd 1451 stukken van V» kilo, haudel vlug, prys der goe- f 1 35 1,40 en weiboter f 1,25 k 1,80. Bstlerdaaa24 vuli. Aangevoerd 19 paarden, 1015 magere en 641 vette runderen, 305 vette en 137 nuchtere kalveren, 259 biggea. Koeien en ossen 25 tot 38 ct., kalveren 36 tot 50 c. per V» kilo. Melkkoeien f 115 A f 270, kalf koeien f190 k f310, stieren f 70 k f 190, pinken f 45 k f 110, vaarzen f 60 k f 90, alles mager vee biggen f 8,50 k f 16 paarden f 60 4 f95. Nuchtere kalveren: fok- f 12,— 4 f slacht- f 8,— a f 13,—. Mchemnhwrcu, 26 Juli. Boter, le qual. 65 ct„ te qual. 60 ct. per half kilo. Kaaa f 26 a f 29 per 50 kilo. Vette kalveren 23 a 26 ct. per kilo. Biggen t 8 a f 11 per stuk. Aardappelen f 8,60 per HL. Poten f f,— a Kieren f 3,75 per 100 stuks. Wwerdcn, 16 Juli. Kaas. Do aanvoer ter markt op heden bedroeg 227 partyen, prys van Goudsche le soort f 29,— 4 f32,—, le soort f 26 50 a f 28, zwaardere f 80,— a f Edammer le soort f Se soort f a f per 50 kilo. Handel vlug. BURGERUJHB 8TAMD. Hob««nIi*veu. Van 24 -27 Jnli. Geboren: Neeltje Cornelia, d. van F. A. Iloogendyk en N. van Schayck. Nleuwerkerk a/d IJ. Van 13-27 Juni. Geboren: Johannes, z. van C. van der Ham en A. A. Bos. Getrouwd: I. Doornhein, oud 24 j. en G. Vis, oud 25 j. Gemeente Nchssnhsven. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Semeente Schoonboven maken bekend, dat e Tersrd«nlo| op de heffing van een recht wegens diensten ran de UemeenlerelnlgiafV' vastgesteld den 14. Juli 1906, door den RAAD met ingang van 19 JuJ, J»oö tU<lel«k bulten wer' fclug ls gesteld. Schoonhoven, 27 Juli 1906. Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN SLOTEN. De Secretaris. A. R. VEENSTRA. Ondertrouwd: BERN. BOOGAERDT en ADA VAN OU DG AARDES. K r i m,p e t/d I.ek, I Ju|| Krimpen Bridle, Getrouwd: J. J. CRAMER, Tandarts, en KLASINA RIJKAART, die, ook namens wederzydsche Familie', nartelyk dank zeggen voor de bewyzen vao belavgateliwg, vóór en tydens hun Huwelijk onMrvonden. ®uda, 27 Juli 1906. Voor de vele 'tbéwjjzen van deelneming, ondervonden by het ovrriyden van onzen gelirfdeu Oom, betuig ik, ook namens'de Familie, mgn barteiyken dank. WILLEM BOON Jz. Lekkerkerk, 28 Juli 1906. Mejuffrouw N. KOOIMAN betuigt haren harteiyken dank voor de belangstelling op 25 dezer ondervonden. Schoonho ven. Aan den Wel.Ed Zeergeleerden Heer Dr. N. W. BOUMAN, Arts te Bergambacht, breng ik my'n' dank in zake de ziekte en bevalÜDg mgner Vrouw, voor zyn zorgvul dige eu moeieiy ke behandeling eo voor zg a bereidwillige geneeskundige hulp. WILLEM BROERE, Hoeksche Sluis, Bergambacht. ROTTERDAM, 27 Juli 1906. De Ondergeteekenden, Directeuren van het Bacteriologisch Hygiënisch en Scheikuudig Laboratorium en Instituut te Rotterdam, verklaren hiermede, dat de Dcpaateurl- Beerde Melk der Zuivelinrichling van do onder hunne geregelde contróle gesteld is en na onderzoek er ran op 19, 20 en 23 Juli 1.1. gekkykA^is, zo zoodanig gepasteuri seerd wordt, ér geen levensvatbare kiemen van Typhus, Tuberculose etc. meer in aan wezig kunnenzyn. Dr. H. J. VAN 'T HOFF en L. WEEDA. Uet BESTUUR van de Polders VI lat- Weitsyde, Vllit-OeitaUde en Bm> repni* maakt bekend, dat op Zaterdag; 4 Augustus 1006 zal gevoerd wórden: lo. Over de Weteringen en Vlieten, lo. Over de Kanten, Wallen en Bermen. Vllst, 19 Juli 1906. A. W. LAZOMDEB, Voorzitter. WtÊÊ^ Het BESTUUR der Hclasau- havensche Zwem- en Bad inrichting maakt bekeud, dat de inrich ting tot nader order zal ^.Heden overleed, zacht en kalm, in den ouderdom van 81 jaren, onze ge liefde Vader, Behuwd- en Grootvader, Je Heer W. DEM H4BTOU. Uit aller naam, Zyn hem nog steeds dankbare Klein Eoon en gewezen Pleegkind, CORN. KOOIJMAN. Noordeloos, 21 Juli 1906 DORDRECHT, is met 1 Augustus VERHUISD van Groenmarkt 6 naar OastaseedUk 374, BOTTERDAM, is geregeld lederen Woensdag van 9-12 uren té Schoonhoven te spreken in het Heeren Lpoxment. Ryksveearls ite MEERKERKbericht H H. Veehouders, «lat de jaarHjksche ENTINUEN tegen der, Kalveren een aanvang hebben genomen en verzoekt opgave van het aantal Kalveren. Ook ENTINGEN tegen Vlekziekte der Varkens, tevens als geneesmiddel, worden door hem veiticht en opgave verzocht. (voorbehoed- en geneestegen vleknlekte, worden verricht door Veearts te Oudewater. Ouderkerk a/d IJssel. Zendag 30 Juli, vm. 98/4 uur en 'd avonds 6V» uur: Ds. H. J. DIJK, van Bozum. te Scheomheven. GODSDIENST-OEFENING op Zondag 30 Juli I0OA, 's morgens lOVg uur, onder leiding van Da*L. R. OLDEMAN, Predikant te Rotterdam. Herdenking van het 25 jarig bcataan van het tegenwoordig Kerkgebouw. en zy die een andere werkkring wenschen zenden 50 ceut aan postwissel of postzegels aan D. BROUWER, Oppert 6, Rotter dam en ontvangen daarvoor gedurende 8 weken 3 maal per week de „Beirek- klnggids", waarin de meeste vacante betrekkingen voorkomen, zoowel voor vrou wen als mannen. Ondergeteekende maakt aan de boeren bekend, dat MART. STAM beslist geen kaas meer voor mg koopt. Zoo noodig voor kaaakooper8 inlichtingen by my (e bekomen. ARN. DE KOGEL, Kaashandel, GraaUAuuen, Aan hetzelfde adres tegen 1 September gevraagd een Zy, die met het vak bekend zyn en met paard en wagen kunnen omgaan, genieten de voorkeur. gevraagd door Am. VAN HEININGEN, JBuskoep. Zoo spoedig mogelijk gevraagd: •f HALFWAS, voor geruimen tyd werk. Adres D. A. BUITELAAR, ReeuwUk (Platte weg). TERSTOND ^EVRAAGD: zelfstandig kuunende werken, door K. VAN REEUWIJK, Schilder, Ouderkerk a/d IJssel. Gevraagd, voor geruimen tyd werk, een by A. ROMEIJN te StolwUk. TERSTOND GEVRAAGD: Adres C. P. A. DUIJM, Mesrdclees. ER WORDT GEVRAAGD: GEVRAAGD: goed kunuetde melken; Woning beschikbaar. Adres Wed. C. HOOGENDIJKCJapelle a/d IJssel. Zoo spoedig mogeiyk gevraagd: •t HALFWAS. Adres A. SETON, Mr. Bakker te Nieuw Lekker land. Met Augustus een flinke P. G., gevraagd by R. DE JONG te Guuderak. P. G., terstond of zoo spoedig mogeiyk of 1 November. Loon f 8,— per week, bene vens Woning en Bouwakker. by M. DE JONG Cc. te Ouderkerk a/d IJssel. Begin September een zirdeiyke Adres PHILIP BERKLEIJ, Laag» raksche weg. Schoonhoven. Wil men gevrijwaard zjjn tegen TyphwsbesiueUittg door ongekookte melk, gebruike men onze Ze beeft geen kooksmaak, dus is veel aangenamer dan gekookte melk. IC Zie attest in dit Blad. verstrekt credieten tegen eerste hypotheek, «der borgtocht en in blanco, tegen zeer ijjke rente. Voor aanvragen zich te wenden tot' Mr. P. A. GBEITP le SekeeihevM. van 81/* Morgen rchraal land, droog aan den hoop staande, zeer gunstig gelegen. Te bevragen by J. H. MULLER, Haastrecht. Gemakkelijk werk aan hula hei geheel* Jaar door zonder ondervinding. De «(etend do., io.d.;_«.d. .....p-ry, «ffjïXïft "L<l ,fuoHE u.'d.r.cs:i.'d."a, -„T,f.-r7: Da rechtbank (a TopmnnH. h..R kil U...u -n De rechtbank Xe Termond* heeft bij vonnis van 29 Maart J.l. beslist, dat da hr*U machlae „La Ruche» In alle opzichten aan elke elsch voldoet, dat daarop ledarZ maai kan worden gebreid en dat hetgeen de (Irma In hare brochure beweert, volkomen ma* de waarheid sirookt. - Vele Hollandschs getuigschriften ter Inzage. Bokroond Gouden Medaille International* Tentoonstelling te Antwerpen 10 Mei 1906. Tegen Octsber m. wordt, ter ver vanging van den Uter HOGENDOORN, elders bsnoemd, een Reflèctapten geheven zich schrifteiyk, vóór I Augustus, te wenden, onder mede- deeling van hunne akten enz., tot den COMMANDANT der Compagnie, Hoofdvertegenwoordiger van iste Maat- schappyen vraagt voor de afdeelmgen DrundBssuruutie, Levens-, Onge- Hugel- en Veeversekerlag NETTE PERSONEN, die geschikt en genegen zyn om als Ageut op te treden, tegen genot van flinke provisie. Br. fr., onder No. 12, Bureau vu dit Bied. Meedgduwd by KnnlnfclUk Besluit van 30 Maart 1870 Ne, 13. Uet BESTUUR vu bovenstaande Vereeniging verzoekt een ieder «ebt te slaan op de lasterende advertenties van zekeren W. JANSSEN, whi deze alleen geplaatst worden uit overgrooten haat en afgunstwat trouwens een ieder die nadenkt kan begapen. W. JANSSEN was 4 jaar geleden Barbier en Agent onzer Vereeniging, begon toen voor zichzelf en wetend dat wy overal gunstig bekend waren, liet bg alles zooveel mogeiyk van ons nadrukken en gaf zUoe zoo genaamde Vereeniging eveneens denzelfden naam. Welk ander doel heeft hü biermede gehad dan het publiek op een dwaalspoor te brengen? Toen evenwel de Loterywet in werking kwam en het na onderzoek der Justitie bleek dat de Ver eeniging voor Werkverschaffing te Haarlem mocht blyven verlsteu omdat tfl de Koninkiyke goedkeuring heeft, was het met de naflpery van JANSSEN gedaan, en tracht b|j thans door afkenrenswaardigen laster en hef adverteeren vu onwaar heden ODze Vereeniging schade toe te brengen en zichzelf te verryken. Het 27-jarig bestaan onzer Vereeniging is voor onze Leden een voldoende waar- BiaT.tn gedurende onze jarenlange uitlotingen te Schaunhawea eo openlgke tentoonstellingen heeft ieder zich'kunnen overtuigen, dat door ons wel degel yk aanzieniyke prflzen worden gezonden. Wie twijfelt of -8 mogen verloten, informeere bjj de Justitie of k«n lelf bij eene verloting tegenwoordig zyn. We vertrouwen een ieder voldoende te hebben ingelicht en niemand zicb zal laten misleiden door laster van een afgunstige, maar zich zal houden aan de b«- vrUzen, welke de Vereeniging voor Werkverschaffing te Haarlem reeds zoovele jtren heeft gegeven en zal blyven gevent H ODieiFF0HV«EMTii-«or en Om»*'®*®"» de Heer p' UEFHEBBKB AGENT voor Hchaanhevea de Heer De Directeur, P.S, Op Terder geadrerteer ran Januen i acht gealagen. f *»,- 35,-, 40,—, 50,—fr. n. sUL; id. kapok f 34,-, 37,00, 33,50, 40,-. geudlug rembearm. VrQ nicht. Tegen gebreken in kaas gebruike men uitsluitend het van ouds bekende en gunstig werkende middel in orarjekleurige verpakking. w Te Gouda by C. C. KROM en WOLFF Se Co. A. BÜIJS. T. P. v. d. BERGH en J. C. WOORTMAN. P. PLOMP. A. v. d. HEIJDEN. A. R. v. d. BERGH. J. van DAM. Ouderkerk a/d IJ. by C. van DAM. Reeuwyk by Mej. VERSTOEP. Bodegraven J. HOOGENDOORN. i/d Meye büG. PIJN ACKER. Hazerswoude by A. GILLE. A. BLOOS. S. VERBOOM. M. de HEER. T. KASTELEIJN. S. OSKAM. J. v GEELEN. A. LANS. P. C. BONGERS. Vlist by de Wed. D. VER WOERD. flyoaaterwoudeby Gebet. VELTHUIS ZEN. n Oudewater Utrecht Woerden Waddingsveen stoiwyk Gouderak Zegveld Harmeien Polsbroek Benschop Lopik IJselstein Zwammerdam n Moordrecht Te Leerbroek by G. v. MEETEREN Meerkerk a W. BROUWER. Schooorewoerd D. v. MER KERK. A. J. T. SEBUS. G. A. VERDUIN. G. M. VERDUIN. H. VERWOERD. J. DEKKER. W. SMIT. A. BROUWER. - - P. VERSLUIS. Langerak h/z de Lek by P. DAMSTEEG. Goudriaan bQ de Erven TRAPMAN Hoorn-" J.ZONNEVELD—Ping' Gieeen-Nieuwk. i. v.» DIJL. E. UILGEMAN. C. OOSTROM. G. va. DAM. M. BLONK. J. v. n. HEUVEL P. MOURIK. M. v. d. HEIDEN. Vtanen Nituwland Hei- en Boei cop i Giesendam Ottoland AlbUsserdam Molenaarsgraaf Brandwijk Streefkerk Langerak Wiiieskop Waarder Bergambacht i Groot-Ammera Nieuwpoort Nieuw Lekkerland by C. dzÏT OUDEN, 184c jasrleeit van den Band vai flevengde Zamgrerecnlglmgcn Op «11® ilhtlMi wordt aaagelegd. Van Rotterdom v.m. 7.45 Kralingsche Veer. Bolnes8.15 Slikkerveer. Krimpen a/d Lok 8.30 Elahout. Middelweg, i Lekkerkerk 8.50 Nieuw-Lekkerland. Opperduit. Streefkerk0*15 Nieuweveer. Bergamhackt 0-3O Groot-Ammers. te Ammerstol0.40 Van Ammerstol n.m. 10 uur (naafloop van het Vuurwerk). GEWOON TARIEF. De diensten volgens Zomerdienstregeling blyven dien dag onveranderd. Directie Nllkkerveer. aaagebodea als le hypotheek op LaaderU®»* Adres Notaris REUUEll, «erlachem. Ruime voorraad eerste en tweede soort ■leawe ea gebr alk tc HEEREN- ca DAMES-RIJWIELEN. Eenige tweedehands MOTORFIETSEN in uitmuntenden staat. Schtrp concurreerende prijzen. P. J. HAZEBROEK, Smederij en Rijwielhandel te PB1EBR1J QQE. Vraagt dc prima sulvers LopikerstraatSchoenhoven. AannemenJan I breng me nu spoedig Biefstuk, aardappelen en sla, Maar toch eisch ik boven alles Een lekk're pudding vah THOMSON na. Prijsvraag 23 Dec. 1906. Wie uit bovenstaand woord de meeste HolL woorden maakt van niet meer dan 5 letters, b. v. kat, sterk, ring, enz. en deze vóór Din "da* 7 Augustus a.s. inzendt met 25 Ct. p. postw. of aan postzegels ontvangt een RUwlel of f 50,— naar keuze; tde ecu gouden Herlege eu 10 volgenden ieder een prachtig cadeau ter waarde van 5 gulden. De eerste 100 inzenders van meer dan 40 woorden krygen elk éen kistje van 50 sigaren. Ieder inzender ontvangt den nitslag Zater dag 18 Augustus franco' aan huis. J. FOLKEBTSMA, Drukker*! Drugten (Fr.) Neem voorzorgsmaatregelen. Kook uw melk en drinkwater. Neem in acht de wecken, per circulaire bek®*4 gemaakt door de Gezondbeida Com misrio. Voorzie U tydig van Ontsmettings- en Deaintectie-middelen tot onderstaande prezen Oreeltnc, prima, per liter-kruik f 0,35. Carhelauur, ruw, 60 per fl. 0,30. ±60%.tt. .0,11. (Jarbelzuur, gezuiverd, 8 per fl. 0,18. V*o,io. LyNOl, per fleach f 0,85, per fl. 0,45. Nauktaline-blukkcn met lint, per stuk 0,05. per 5 blokken 0,30. m knikker* per Vt Ko. 0,15. poeder V* Ko. 0,15. Uit de Centrale Drogiater|J van Asfl.-Apoikekcr, Schoonhoven-Culcmborg. N.B. o. Flesschen en kruiken worden be rekend 4 5 Cts. en tot denzelfden prys terug genomen. b. De Ontsmettingsmiddelen zyn af komstig van de maatschappij tot bereiding van Koolteerproducten te Krimpen a/d Usel. Braudumur autle Levensverzekering L(j fr en ten Ou gein k U en verzekering j Verzekering volgens de Oage- vollenwet van 1001; Artsen-Polls {Fatum); Jee ver se kering; Verzekering tegen Hagelslag. Tarieven en inlichtingen by |tI||| Bclangrgk nieuws voor Varken»- MnBHr houders ia betgeen de Heer J. VAN DAM C.Jz.t te Weer- ■RPBK den my schreef: Mijnheer I Door gebruik van uw Bloedmlddel zyn myn Varkens radicaal genezen. Vóór het gebruik van uw middel werd bun ge- zondbeid en groei door twaren brand ondarmynd. Gegroet, J. VAN DAM OJz. Wotrdeo. Par flac. 05 Ct., 6 fl. 4 CO Ct. Verkrygbaar by den bf t. Maila *5" De laatste Week! Die zich goed en goedkoop W wil kierden, koopozyn Mr. Kleedermaker De Vennootrcbap verstrekt tield onder Schcepaverbaud met en ronder combinatie van Levensverz»kering en geeft Pandbrieven nlt, rentende 4Vt in stukken van f 1OO0,—f 500,— en f ÏOO,—welke verkrygbaar zyn by Bosscherband, per stuk van 40 Et Veterband, per 30 stuks Brillantine*garen, per kar ton van 20 kluwen Heeren dassen, alle modellen en kleuren, Hecrenbretels, practische soorten en modellen, Lavalières voor Dames, nieuwste soorten, fraaie desa., Hccrenstroohoedcn met lint, nieuwe modellen, Jongensstroohoeden met zyden lint Parasols, diverse kleuren, zyden Monettcn voor On derrokken, nieuwste kleu ren, per El Gestikt Galon, mooiste nu ances, voor garneertn$, Ceintuurs, wasdoek met voor- en acbtersluiting Valencienne Kantstof, mooiste patrouen, per El ZU<l®*g*as, breedte 106 cM., alle kleuren, per Ei Breed Bordaarsol, mooiste opengew. patronen, per El Fantasie-Bekorten, met galon of tres, waschechte garn., Kassensloopengraslinnen, met overslag en knoopjes, Theetafelkleed)es, met ge- kleurden rand, waschecht, Siofdoekzakjes, congtéi be werkt, alle kleuren, Badhanddoeken, mooi en sterk soort, Coupons Fantasiekatoen voor Blouses, mooiste patr., Dameskousen, zwart, zonder naad, byzonder sterk, 25 c. 25 ct. Heerensokken, zwart en macco, byzonder sterk, met ct. dubbele hiel en teen, Dameshoeden, chapelierie en 6>C ct. ongegarneerd, nieuwste vormen, Meisjes Hinderhoeden, cha Qg ct. pellerij en ongegarneerd, Armbanden, met similie stee nt n, pritna verguld met aan- ct. hanger, Broches, grootste keuze, si QCZ ct. milie, Horlogekettingen, voor Dj- oc ct. mts, prachtig verguld met schuif, 8-8noerpaarlen, mooiste uit- Ofa ct. voering, Uontbrandarbeidmodel Keukengereedschap, model Spin- rtC ct. wiel of model Kruiwagen, Zakmesje In «tal, mooiste ct. uitvoering, Meeraeknluien Nlgaron- en hlgarettenpUpeu, met barn- ct. steen, in étui, TabakspUp®» €«lci«é met GK ct. imit. barnsteen, 8 B*| witte Dameshals- ct. ketting Heerentresors, prachtig leder, .)."v ct. extra Bterk en dun, Sport-Portemonnales,groot- OK ct. ste sorteering, extra sterk, Briefpapier, luxe doos, met (YCI ct. enveloppen en vellen, Kastranden, gekleurd on wit, ct. per 15 el Reclame - Vnlpenhouders wjX ct. met reservoir, ia étui, Poésle- Albums, ia fraaien om- ct. slag met relief, Florida water, per kleine 6JG1 ct. flicon Calodont, Tandwater, voor i)^ ct. mond en tanden Kosmln, bekend tandwater, 6JK ct. beeriyk frisch, 0 stuks Vetzeep, prima kw« ct. liteit, goed schuimend, 78 ztnks A.B.€.*Haarten ct. met prachtige voorstellingen Haargarnituren, 2 Zykam itiz ct. men, 1 Acbterkam, 48 ct- 48 ct. Victoria Haakgarcn iu Kar tons van 10 kluwen Naance Haakgarea in Kar tons van 10 kluwen KnoopsgatensUde per 12 pukjes van 1 dozyu UeereadasHcunieuwste mo- dellen en kleuren Hecrenbretels, nieuwste soor ten, yzersterk, Lavalières vosr Dames, mooiste kleuren, Hccrenstroohoedcn met zy- den lint, nieuwste modellen, JengeaMtroeboeden met zy den lint, alle maten, I'akasols, grootste sorteericg, mooie kleuren, Lonlslne Taffetas, Batlu Lion voor Blouses, per El Atlasllnt, br. 4, per El Hakyllnt voor doorryg lingerie en jurij s Oeintnurs, leder met 3 knoopjes, puntmodel, Festonband, in wit en wit met blauw, per stuk van 100 M. Zakdoeken, mooiste kwaliteit, onopgemaakt, per do*yn Fantasie Hchortêa, mooi «te soorten, met galon Theetafel kieedj es, met 4 jour rand Damesbleuses, mooiste kien ren zefl', Badhanddoekenextra groot en zwaar, Japonstoffcu, Schot.sch en ge streept, voor Blouses, per El Foupons Fanfaslekatoen vcor Blouses, wasctiecht, per El Party Japonstolfen, genre tailleur, mooiste kwalit.per El Daineskoasenbruin, zwait en grys, 4 jjur cn tffeo, Jaeger Pantalona, voor Hee ren heeriyke Zomerdracht, Jaeger Borstrokken, voor Heeren, solied soort, Damesheedenchapelierie chicste soorten, ongegarneerd, Meisjes- en Hinderhoeden, chapelierie, oogflgarneerd, Horlogekettingen, v. Dames, oxyde met vergulden schuif, Collier voor Dames, 5 snoe ren paarien met 7 aimiliesteenen en grooten paarl, 3 BU witte Dameshals- ketting Damesportemonnaietas- schen met ketting Heerentresorsprima ieder, practische modellen, 8pertpertem#nnaies, prima kwaliteit AanDchtkaartenalbhius, in fraaien omslag, v. lOtFIUrttQ, Floridawater, per fltcor, voor hoofdbewasschiDg Kau de qslnine, uitmuntend voor uet hooft, welriekend Fan Vegetal, heeriyk verfris schond voor hoofdbewasscbing, 100 tfluks Postkaarten met gekleurde Stadsgezichten GEVESTIGD TE ALKMAAR. In aansluiting met onze vorige advertentie, doet het BEbTUUR de volgende mede- deelins «*n de Leden te Schoonhoven en Omstheker. welke beden een artikel ten deel viel van de Vereeniging veor Werkverschaffing, gevestigd te Haarlem, Jansweg 87. Bij bet onderzoek, wat wy dezer dagen deden inzake de uitdeeling van goederen van bedoelde Vereeniging, kwamen wy tot de ontdekkAg.dat zy ook hier, zooals op vele andere plaatsen, vele Leden op een schandejyke entkaghartige wyze heeft be nadeeld, door ben in plaats vay, het hen toekomende af te ga#eU, zulks zelf te behouden 1 en in plaats daarvoor een minderwaardig artikel liet afgevdii! {Iet zy echterbekend.dat de meeete misdadigers totfhet uiterste bun onschuld volhouden, en zyn wy het van zulk een Bestuur ook zekerjyk te wachten door valeche voorgevens en hare overgroote brutaliteit 1 Dientengevolge raden wy haren Agent te Schu«nh«veu in zyn eigen belang aan de prtjsiysten aan ons ter inzage te zendenen zulleb alsdan onmiddeliyk na ontvangst openlÓk per advertentie bekend doen maken welke nlamen met polisuummers door deze laaghartige daad de dupe zyn geworden, met geiyktydige vermelding voor welk een bedrag ongeveer aan waarde door bedoelde Vereemgmg van fien verduisterd is. Ter bevestiging diene, dat, bijaldien onze mededeeling in stryd ia met de waarheid, wy onmiddeliyk disponibel stellen voor den Agent f 50,— en voor de Algemeene Armen te Bchssnhsven f ÏOO,-. De Directeur, W. JANSSEN. Ozze Agenten zyn de Heeren H. P. V. d. AA» Dyk8ck*snh0V«*; J. VERSLUIS, Wllllfe-L»»ffcr»k en G. B, PEEBBOLTE, Ammersitl. Ecmlg AUEHT TU de „F0NGER8"- „BRENNABOfi"- „8IMPLEX"- „CONDER"- „CONCORDIA" ■9" Prilscasrut op usvraie. Odk >H eealf* lebraiye, mmlir «ee (eed ata «leaw. ziet men overial; worden overal gunatig beoordeeld. SCHOONHOVENSCHE SPECIALE RIJWIELHANDEL Reparatie-Inrichting voor elk fabrikaat, In den rnimsten zin. eo eelledet edree veer HIJ WIELEN e- UHUEHDEELEK. HyWielen v. af f 36,— tot f bö,— met 1 jaar garantie. Bianenbandeu v. af f 1,50. BOitenbandeii v. af f 3,50. Voel pompen v. af f 0,75. Pedalen v. af f 1,60. Kettingen v. «f f 0,95. Verder alles tegen Bcherp concurreerende prhzen by Gfibr KFKNKI AAR 1 r—rh- veroudf.v co., treur. DuiOllliAAa, Bierbaren SO, ROTTERDAM. Vraagt gratlz PrUzconrant. Haadel korting. Zennvar.htiirhpifl die l'ch in verschillende vormen openbaart, t.a.: pi Vkelbaar- iiUUUW5UUbigUC1Uheidoverspanning, slapeloosheid, hoofdetn, enz., *omt in onzen t(jd veel voor. Het haasten eu dryven op elk gebied vermoeit in de eerste plaats de zrenwen. Het pyniykat zyn de met den naam „tfcearalgiè" bestempelde ziekten der gevoelszonuwen waarvan hoofd- en aongeztctitopya wel de voornaamsten zyn. Torgevofge hiervan wordt men prikkelbaar, waardoor men niet alleen voor zichzelf onaangenaam is, maar ook voor de huisgenooten. Een andere vorm ran zenuwiyden is de moedeloosheideen ongesteldheid die* zeer ernstige' gevolgen kan hebben. Dr Rnhardt'g Nftrvp.n Rlirpr is 8*n®««®idilel, dat met euccis tegen de Dl. UUUOJ U6Ö flUfVClI DIJACf b0¥e0 gmschre^n zenuw ongesteldheden aange- wend wordt. Iu tegenatelling met andere geneesmiddelen heeft deze Elixer de eigenschap teer goedkoop te zgn, zoodat zy onder ieders bereik valt, terwyi het gebruik getnakkeiyk is, daar men slecüts driemaal per dag een halve eteriepei, of twee gram, mot een weinig water heeft te nemen. VerkrjjgbMT Ia La««erak M T. VEHMLULE-i te Leelk btj G. CÜUt; te leawpeerl bij C. EEELTte War---— - - - - - AMEHUNGEft. aerdea bg J. ZU.N; te IJaelalebe bg U. VAN Aanvragen om wederverkoop te richten aan Door nienwe onderneming houdt onderge- tef kende haar KOFFIEHUIS steeds aan. bevolen a la der Gemeente-Paardentram. Markt C Me. 63. Ondergeteekende geeft kennis aan rNNF bet geachte publiek van Graat* A na ia era est Omstreken, dat hy zich met I A agaat as a, s, als zal vestigen en beveelt zich beleefd aan voor de levering van puike Sigaren, die zoo wel ia 't klein als in 't groot verkrijgbaar zullen zyn. Hopende door nette bemening en concurreerende pryzen het vertrouwen waardig te worden. Beleefd aanbevelend, 3 gebrul Mc Mr. Wogenmaker, door H BOUTER Groot-Ammers. in de olie, 1 Tilbury, 1 Bakkerskar en een Tentwagen, by W. VAN STAM, Bergambacht. Eenige H.l. met de te veld staande Gewassen, dicht by vaart en trein. Pr. f 400,— per H.A. Direct te supvaarden. Br. fr., No. 26, Bureau van dit Blad. De 37 HEKTAKEM onder Arkel, Uaaruzar, Peursnm, Glessen-Mlenw- kerk, Glessen-Ondekerk, MoordelossMeerkerk f .eerbroek en Schaaarewaerdden 23 Juli 1996 ten overstaan van Notaris Mr. V. G. A BOLL te Gorinchem geveild, zyu in bod gebracht als volgt: Perceel I op 1850 3850 5100 2650 1715 1525 1175 1400 900 3900 3000 Afslag Maandai middags om 12 uur, f 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Perceel 12 op f 1600 860 1160 3500 1226 1600 28 IS 1660 1625 1600 13 14 15 10 17 18 19 20 21 21 30 Juli 1906, des in de DOELEN, ten overstaan van Notaris Mr. BOLL voornoemd. t»U velllag en afslag, op Vrydagen 10 en 17 Augustus 1906, telkens des morgens ten 11 ure, in het Koffiehuis van DEN BHABER te Maardrecht, ten over staan van deu Notaris J. VAN DER LEEDEN te Ouderkerk a/d IJssel, van: plaatseiyk geteekend No. 159, waarin vele Beneden- cn Bovenkamers, Keuken en Bergplaatsen, en daarachter groote TUIN met Koepel, zeer gunstig staande en gelegen te in het dorp, strekkende van de dorpstraat tot aan de rivier de IJssel, groot 5 Aran, 18 €«ntlar«n, benevens eenige perceelen best gelegen alsvoren, in den Oostpolder, groot Te aanvaarden: het Heerenhnis c. a. by de loewyzing en de Landeryen 1 Novem ber 1906. Breeder omschreven in reiliogboekjes, die verkrygbaar zyn ten kantore van den Notaris, terwyi het Heerenhuis iederea werkdag te bezichtigen is, waartoe ge gadigden zich kunnen aanmelden by den the* J. C. KETEL te Mwardra®kL De Notaris D. TEIJINCK te Schoon hoven zal op Woensdag 8 An gus tus 1906, 's avonds 7 nar, is bet HEEREN LOGEMENT aldaar, in het openbaar, naar plaatselijk gebruik, ver- koopen: Het WOOMHUIS, get B 17, met KilveramldswerkplMUa,ErfenTwüa, aan de noordzijde der Voorhave*. Uitko mende aan de Havenstraat Kad. Sectie G, no. 298, groot 318 CeatUrea. Eigendom van W. LOBEN'STEIN en JKis- deren. Aanvaarding by de betaling der kceppss1 stagen op ïl September 1906. Nader onderricht ten kastor» vss 01 Netaria,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2