N°. f BUITIILAID. I i fl ft ■O ft 1 if 4* Overstek t. De pasbenoemde Basaische Eersti Minister Stolypin heeft een onderhond toe gestaan aan een buitenlandsch journalist Hy verklaarde nogmaals dat de Czaar voor nemens is een krachtdadige hervorming» politiek te volgen. Geen reactie wil de Czaar, maar ook geen lijdtaara laten begaan van de revolutionnaire bewegingen. Integen deel, eerst moeten de Czaar en zQn Eerste Minister de revolutionnairen in bedwang hebben, voor zjj iets kunnen doen. „De gevangennemingen, verbanningen en dergaiy ke maatregelen z(jn onvermtydeiyk in de tegenwoordige omstandigheden", zeide Stolypin. „De dagbladen, welke verboden werden, voerden een taal welke in geen enkel land zou gedoogd worden.” Inzake y de landquaestie zeide de heer Stolypin, dal de Czaar en zQu naaste omgeving de gegrond heid erkennen van vele eischen der boeren men zal al het mogeiyko doen om deze quaestie op te lossen ia grootmoedigen geest. Het manifest van de oud Doemaleden, vond M „een klucht, welke niet eens het be spreken waard is." Door deze opmerkingen schynt de Russische regeering Europa te willen geruststellen Want voor eventueel noodige leoningen ie het slecht, als men in het buitenland eer slechte gedachte heeft over de Russischi toestanden. Zorgvuldig wordt vermeden dal er iets zou uitlekken. De censuur laat nieti door. Berichten zQn uiterst zeldzaam. Ei ook zorgt de regeering dat buitenlandsch) bladen met artikelen welke het volk zoude: kunnen opruien, worden geweerd. Al te heftige Doemaleden worden toolan; in de doos gestopt. De leider van di Ar beider spar tty durft niet in Petersburg t< komen, uit vrees gevangen te worden. Hj vertoeft in Finland. De constituoneel-demo craten loopen minder gevaar. De constitutioneel democratische party ii voornemens, eerlang een congres te boudei te Petersburg of te Moskou. Het boudei van vergaderingen is daar wel verboden maar zulk een verbod is wel in meer ge vallen geen beletsel geweest. Zes gekozen leden van den Ryksraad, oode wie vier mannen der wetétaschap, hebbel hun mandaat nedergelegd, als protest tegei de ontbinding van de Doema. Al hoort men er weiuig van, toch schynl de outbidding van de Volksvertegenwoot diging niet zoo kalm te worden opgenomen De leden van de arbeidersparty werken hart onder het volk om het, volgens besluit ii bet bekende manifest, te bewegen geei recruten te leveren en geen belasting ti betalen. Zy richtten een oproeping tot d soldaten, waarin zy zeggen, dat de soldatei vóór en niet tegen het volk moeten zyo hetwelk door de Regeering wordt verdrukt, ei dat <y nooit hunne broeders moeten dooden De oproepingen worden thans onder he leger verspreid. De officieren, die zich op buitenlandsch badplaatsen bevinden, hebben per telegran bevel ontvangen, onmiddeliyk naar Ruslam terug te keeren. Uit enkele plaatsen komen reeds berichtei van grooter of kleiner onlusten. In Peters burg is een werkstaking in de bouwvakkei uitgebroken. De politie overviel een ver gadering van acht oud-Doemaleden, vij professoren, verscheiden advocaten en dok ters. Allen werden in hechtenis genomen Te Dalni zyn 11 vergaderingen dooi Kozakken uiteengedreven. Te Shuka en t< Tagawrog kwam het tot botsingen tusschei militairen en burgers en vielen reeds dooden De berichten uit de Oostzee-provincidi niet minder onrustbarend. In Koerlam met name heerscht een regeeringloosheid die even erg is als een volslagen omwenteling Alle boeschen zitten vol gespuis, plundt ring en sluipmoord en brandstichting zQi aan de orde van den dag. In het Brltncbe Lagerhuis vroeg een de leden aan den laten Minister, of Engeland’ Regeering niet aan Rusland haar goedr diensten zou aanbieden by het vormen vai t. 1 nieuwe Doema. Sir Henry vroeg of deze vraag in erns bedoeld was en toen dit werd bevestigd antwoordde hy ontkennend. De leden van de Interparlementaire coo ferentie, die gelyk men weet in Londen ge houden wordt, zyn in bet Buckinghampaleii door Koning Edward ontvangen op de mees officifiele wyze. Schitterend was de ontvangst in West minster Hall, gevolgd door een tuinfeest ii het park van het Paleis van Windsor. Ook in het Kristallen Paleis werd eei feestmaal gegeven. In 300 automobieler amen de leden met hunne dames daai I, in ’t geheel ongeveer 1000 personen. belangryke redevoeringen worder deze gelegenheden gehouden, redevoe die getuigen van de begeerte om der laven. endeel te bepleiter ktige uitdrukkingen zich te laden, dan t hun afkeuring ren. den 31 01 kwame aan, Zeer belangry by al deze gelegenheden ringen die getuigen v wereldvrede te handbi Durft iemand het tegei of zelfs door onvoorzichti den schyn daarvan op zich ontzien de leden zich niet te kennen te geven. Zoo vond een gedeelte van een toespraak door den Hertog van Argyll gehouden, di< het laatstgenoemde feest leidde, geen by val Toen de Hertog van Argyll zeide: „Goc gaf ons de geopende hand voor den handel maar ook de gesloten vuist om dien te ver dedigen”, werden protesten gehoord. Ooi was de spreker niet gelukkig, toen hy zeide dat de jongens reeds op school moestei worden opgeleid voor de landsverdediging De Fransche leden herinnerden zich duide iyk dat de instelling der „bataillons scolaires een totale mislukking is gebleken en daaron "ISe*1 volgende conferentie wordt in 1M gehouden en wel te Beriyn op nitdrukkeiy verzoek van den Dwitacken Keizer. Keizer Wilhelm bracht een bezoek ai de Noordsche stad Aelesund, waar hy 1 jaar geleden, by den grooten brand, v spoedig hulp heeft gezonden en waar hy i door de Inwoners met geestdrift werd 1 groet, voor welke ontvangst Z. M. m een harteiyke toespraak dankte. Uit Rome wordt aan de „le Petit ParWe

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 4