1906. Woensdag 1 Augustus. N°. 2739. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Gemeenteraad van Schoonhoven. BINNENLAND. BDITB8LASD. Overstek t. i ala vergoeding den stormvloed Sill te gedt satvt tot regent worden genu»! gencm"' in den ive een hi hi de lieke en C. de van zetti opgei jrdei steeds van loet het len door dan mag Uitgavï van S. <fc W. N. VAN NOOTEN rt Schoomhovkn. jke Ned. im. vond t be- van i het ioore- ioen ontken, i de 1 Laait i de jggen, n ide hoo£ iltsprekea. 1 izondheid daai iie open bakt opgi ter college treding Op SGHOONHOVEÏISCHE COURAlfT. len Staf. P besluit van 26 J u 1 i met ingang vao 15 Augustus, rangen Batig zaak J. 1 Maf n wo j Gorinchei Voor irdt f8 i f 12 per H.L. gebouw va te 's-Gravenhaf 1 een. van 31 zjjn vrijgesteld tot irde van f 1,25. Wanneer we en maatregel, eens verboogei Die dan nog hooger zjjn, bij i dag te sen om zetei opzichte van al betaald v dus de epi< tober, dus het wi de tep gri waren vele Dr. Kuyper node eens. «deu; mar De beer Valk gelijk g scheid tusscL bij den een maken V" De hei van het ges] heeren, wens van de toni op den ‘"2 is wel wat vroi niet, die zich wat’ daarovt dat als hij ais lijders t dat dus de besmetting van hi aan geen twijfel onderhevig is. 1 Burg, en Weth. reeds de banal zitting o. a. de bet t” is rdag j.l. Wegens iren C. de van het >ordracht *sonen, C. de om. i de 1907 ir deze is wenscht te behmdelen, 8 dagen wachten, meeniog daaruit voi had wenschen te geen tjjd voor. Ik had vanmorgen een onderhoud met den Inspecteur van de volksgezondheid en die heeft mjj uitdrukkelijk op het gemoed gedrukt, om, als ik kon, den Raad een der- gelijk voorstel te doen. Ik was zoo geluk kig, dat ik juist vanmiddag Raad baden ik te komen. r Ia ten der school werd spontaan j zullen het niet hebben'* Polsbroekerdam, 30 Juli. *t Wemelt -rdig weer van hengelaars. Ze inde en ver, van Amsterdam, _._.l„-dam, Utrecht, Dordt, in dschappen van heeren en dames ziet er onder, die al verscheidene gewoon waren een of meer dagen te brengen in *t van ouds bekende van den heer Schouten, „’t Wapen van Benschop”. Zoo kwam pas weer de beugelclub „De gebakken Baars’’ uit Utrecht, die al verscheidene jaren haar pot verteerde. *t Is hier in den zomer een recht gezellig plekje voor vreemdelingen. De landelijke rust aan den eenen kant, 't drukke verkeer per rijtuig en liets, de prachtige gelegen heid voor watertochtjes, de vischrjjkdom van 't water geven aan ons plaatsje een toenemende bekendheid. 30 Juli. Door Ider de „Blok weert* 1 de ingelanden om t jachtrecht van dien polder aan dat ituur af te staan, ten einde het ten bate van genoemden polder te verpachten en alzoo de strooperQ te weren. De kermis is dit j aar weer achter den rug. Evenals vorige jaren is hfj weer goed afgeloopen. Een wanklank heeft er Woens- dagsavond plaatsgehad. Eenige metselaars uit Woudrichem, die met het concours j.l. ook al bezig waren geweest, zouden Vergadering op Woensdag 18 Juli 1906, n. in. 2 uur. (Vervolg en slot van No. 2738) De voorzitter: Zjjn er nog leden, die het woord daarover verlangen? Dan zuilen we de discussies maar sluiten. Het spijt me, dat ik uit den mond van den wethouder moet hooren, dat hij het voorstel van den voorzitter liever nog niet maar daarmede nog Misschien vloeit die iort, dat hg bet eerst nog bespreken. Daar was bericht, dat de Paus nu een besluit heeft genomen betreffende de kerkeljjke zaken in Frankrijk, welk besluit weldra open baar gemaakt zal worden. Men beschouwt bet als zeker, dat de Paus in overeenstem ming met den wenecb van de groote meer derheid der Fransche geestelijkheid besloten heeft tot berusten in de wet betreffende scheiding van Kerk en Staat. (teuda, 30 Juli. Mej. I* J. C. C. Romanesko, geboren alhier, is te Amsterdam geslaagd voor het examen apothekersbediende. De heer M. Boogaerdt alhier is te *s-Gravenbage geslaagd voor het examen Engelsch, lager onderwijs. Aan het in Juni vanwege de Neder- landsche Academie van Accountants te Utrecht gehouden examen Boekhouden is o. a. voldaan door den heer J. Sanders alhier. Glar te ekens, 80 Juli. Door den ge meenteraad z(jn benoemd tot leeraar in de wiskunde aan de H. B. S., tevens directeur der burgeravondschool, de heer Pannekoek alhier, tot lid van de commissie bg het M. O. de heer E. R. de Vries, ‘:t van het Oude-Vrouwenbuis de heer G. Ravenswaag, tot onderwijzeres bjj de tus- schenschool voor meisjes mej. J. Kuipers en tot onderwijzeres bg de kostelooze school mej. Van Popta. Ter voorziening in de vacature van een lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier is met groote meerder heid van stemmen gekozen de heer M. C. de Kor ver. De heer F. L. Steenwinkel alhier heeft met gunstig gevolg afgelegd het examen ter verkrijging van het Rgksdiploma voor mlpkeurmeester van vee en vleescb, ge- louden te Nijmegen. Alblaaaerdam bestuur van den poldi een schrijven gericht aan het jachtrecht van dien best :ittor van heer W. de instructie vau den gemeenteontvanger behandeld en goedgekeurd. Niets meer te behandelen ztynde sluit de voorzitter de vergadering. H. M. de Koningin schonk aan den arbeider J. v. B. alhier f 70, als vergoeding voor geleden schade bjj den stormvloed van 12 Maart jl. 'JTleuwerkerk ad I Joel, 30 Juli. Tot ambtenaar van den burgerlijken stand is in de laatst gehouden vergadering van den gemeenteraad benoemd de heer W. v. Waas bergen, wethouder, en tot lid van het burger- i<h armbestuur de heer A. Dijksman Phzo. Woensdagavond passeerde een heer uit Rotterdam Kortenoord per motorfiets. Doordat hjj het ongeluk had een hond te overrgden, sloeg hij van de fiets. Bewusteloos werd hjj bg den bakker K in huis gedragen, en terstond geneeskundige hulp ingeroepen. Per rijtuig is hg nog dienzelfden avond naar Rotterdam gebracht. ‘Mleawerkerk a/d IJsel, 30 Juli, 't Was gisteren wel een dag vau onge lukken. Des morgens geraakte het zesjarig zoontje van den bierbottelaar v. R. met zijn beenen tusschen de wielen van een in beweging zjjud rgtuig. Op het vreeselgk gegil van den knaap stond het rijtuig oogen- bhkkeljjk stil. Ea gelukkig ook. Vlak voor het wiel lag de jongen met zgn hoofd. Zoo spoedig mogeljjk werd hg uit zjjn benarden stand geholpen en hoewel bleek dat er niets gebroken was, kon het knaapje niet loopen en klaagde hij maar van pijn. Des namiddags zou mej. d. R. iemand in den Zuidplaspolder een bezoek brengen en wel per fiets. Juist over de brug gaat de weg vrij spoedig de laagte in, en vindt men daar een gevaarlijke bocht. Hoe, dat weet de dame zelf niet, maar zjj raakte haar stuur kwijt en welke moeite zg ook deed om niet te vallen, het bleek te vergeefsch. Ia vollen gang kwam zjj op den muilen en stoffigen Zandweg terecht. Gelukkig waren er terstond vrieudeljjke banden, die baar hulp verleenden. Ook dit ongeluk liep beter af dan bet zich eerst liet aan zien. Maar de dame had geen'trek meer om de reis voort te zetten. Mienwpaort, 30 Juli. Ia de Donder dagavond gehouden vergadering van den ge meenteraad, waarin alle leden tegenwoordig waren, werd na goedkeuring der notulen, gemaakt een voordracht van vier personen benoeming van twee leden van het 3 van zetters, wegens periodieke af- ig van de heeren H. de Groot en D. Baron, deze voordracht werden geplaatst: 1. H. de Groot, 2. D. Baron, 3. J. van Vliet, 4. D. van Harten. Betreffende de begrooting der Gezondheids commissie van 1907 werd besloten het van de gemeente gevraagd aandeel te zijner tijd beschikbaar te stellen. Ouderkerk a/d IJsel, 30 Juli. Op de Steenfabriek van den heer Van Elk alhier is een jongetje van den heer Spek te water geraakt en verdronken. Papendrecht, 30 Juli. In de Zaterdag j.L gehouden zitting van den gemeenteraad was o.a. een verzoek ingekomen van de heeren W. van der Esch, particulier te Papendrecht, Hors Visser, bouwkundige te Zwjjndrecht, en A. van Rossum, werktuigkundige te Dor drecht, om hun gedurende 25 jaren de uit voering der straatverlichting door middel van acetileeugas op te dragen voor 2 cents per uur per lantaarn ep verder de inrichting der bestaande lantaarns tot gaslantaarns door de ondernemers te doen plaats hebben op kosten van de gemeente. Op voorstel van den voorzitter wordt besloten het adres in handen te stellen van Burg, en Weth. om praeadvies. De gemeenterekening werd tot onderzoek in handen gesteld niet van een commissie van drie leden, zooals gebruikelijk was, maar van alle raadsleden op de beide wethouders na. Ds. F. F. J. van de Plasscbe, pre dikant bjj de Ned. Herv. Gem. te Jaarsveld, heeft voor het beroep naar deze gemeemte bedankt. hier tegenwoordig komen van heinde Den Haag, Rotten groote gezel soms; men jaren door café uur 22 werd, nadat ten huize van er Prins een verfrissching was ge bruikt, de terugreis aanvaard. Uit de omliggende plaatsen wan belangstellenden gekomen om Dr. te zien en te hooren. Den 24sten Maart 1907 zal het 800 jaar geleden zjjn, dat Michiel Adriaansz. De Ruyter werd geboren. Naar men ver neemt, heeft het bestuur der Vereeniging Het Nederlandsche Zeewezen de eerste stap pen gedaan, dien dag op voor Nederland waardige wijze to herdenken. De oude werf te Slikkerveer der firm* A. F. Smulders, thans te Schiedam, >r kennif iren de 1 3 met den Armbestuur v ring gekomen om rel rding te doen van hui jaar IC'" Het was en slot f U Door ingediend voor 1907, vangst en uitgaaf f een subsidie vragen is voor 1906 f 800, goedvinden wordt toeges._ bedankt het armbestuur v beheer, waarna de heeren de vergadering verlaten. Nu wordt de gemeenterekening over 1905 aangeboden; deze bedraagt ia ontvangsten f 11153,079s en in uitgaven f 10160,81. Batig slot f 991,269». Deze rekening ligt volgens de wet voor een ieder 14 dagen ter inzage. Eindelijk worden eenige veranderingen in is aangekocht door de Koninklgl Scheepsb.-Maatschappjj te Amsterdai De vroege peren worden in de omstreken van Dalem bjj Gorinchem tegen hooge prjjzen opgekocht. Voor de zooge naamde „Janbazen” wordt f8 A f9 en voor da „Oomakindqren" f 12 per H.L. besteed. Aan het gebouw van het provinciaal bestuur te 's-Gravenhage werd Maandag jl aanbesteed: lo. het uitdiepen van een gedeelte van den Hollandscben IJsel onder de gemeenten Moordrecht en Gouderak. Minste inschrijver J. C. de Groot te Gieeendam, voor f 1950; 2o. het maken en in hangen van een paar sluisdeuren in de groote sluis te Vianen en van een paar deuren in de sluis bjj de al gemeen begraafplaats te Gorinchem, be- hoorende tot de werken van het Merwede- kanaal in de prov. Zuid-Holland. Minste inschrijver G. van Dijk te Hardingsveld, voor f 13.960, voor de massa; 3o. het weder op hoogte brengen eenige gedeelten van de dijken van Merwedekanaal. Minste inschrijver A. K< vaar te Hardingsveld, voor f 5578. In de op Vrijdag j 1. gehouden zitting der arr.-rechtbank te Dordrecht zjjn o. a. de volgende vonnissen uitgesproken A. v. V., oud 13 jaar, te Gorinchem, dief stal, ter beschikking der Regeering gesteld zonder toepassing van straf. C. K., J. F. en J. T. te Slikkerveer, weder- spannigheid, ieder 1 maand. C. de R. te Hai dings veld, mishand 6 dagen. T. L. te Sliedrecht, eeuv. beleed., 8 dagen. D. B. te Papendrecht, mish. ambtenaar, 6 w. Eindexamens H. B. S. met 5 j. c. (Vierde groep.) Zuid-Holland. Rotterdam, 28 Juli. Zuidelijke commissie. Geslaagd: C. Bubberman, D. A van Rijn, J. S. Hoogstra, G. F. van der Want, J. Kl(jo, O. Verhagen, P. M. Tjebbes, H. Kuntze, P. H. Buisman, F. M. Kok, P. W. te Winkel, C. A. van der Velden, G. F. Nyenhuis, L. A. van der Velden, B. van Drimmelen en E. Mok. *8 Gravenhage, 28 Juli. Noordelijke com missie. GeslaagdJ. M. A. M. van den Bergh, Ch. F. J. Chaulan, L. J. M. Dirikx, N. H. Hanemaaijer, M. Hamerster, P. A. J. Koot, H. A. Kruytbosch, F. J. Ninck Blok, P. W. Palte, W. B. van der Wilde, H. M. van den Berg, P. M. de Boer, L. Knoppien, A. Ch. de Brujjn, H. W. van der Lee, Elisabeth Mees, A. J. F. Oudendal, A. A. H. Oudsboorn, H. P. van Welderen Rengers, J. G. Wiebenga en H. C. de Wit. Niet geslaagd 8 candidateu. Het hoofdbestuur van de ver- eenigmg Christelijk Volksonderwijs, die be sloten heeft, te beginnen met 1 September a. s., een inspectie over de bjj haar aange sloten 125 scholen in het leven te roepen, deelt in „de Nederlander” mee, dat de volgende heeren zich hebben bereid verklaard, dit werk als provinciale inspecteurs voor de vereeniging te doen; voor de prov. Gronin gen, Prof. Dr. C. H. van Rh(jn, hoogleeraar te Groningen; voor de provincie Friesland, Ds. H. van Eyk van Heslinga, predikant te Berlikum; voor de provincie Drente, J. Knoppers, voorzitter van de gezondheids commissie te Meppel; voor de provincie Overijsel, Mr. H. de Bie, advocaat en pro cureur th Zwolle; voor de provincie Gel derland, Jhr. Mr. L. M. Rutgers van Rozen burg te Zeist; voor de provincie Utrecht, Mr. H. J(. H. baron van Boetzelaer, arrondisseifcents-schooiopziener te Utrecht; voor de provincie Noord Holland, Jhr. Mr. F. K. van Lennep, advocaat en procureur te Amsterdam; voor de provincie Zuid- Holland, Mr. Al. baron Mackty, advocaat en procureur te *s Gravenhage, en G. L. Hagedoorn, gepens. majoor te 's Graven hage; voor Zeeland en Noord-Brabant, J. H. Blütn, oud-districtsschoolopziener te Vlissingen. De hee-r J. Boer, geb. te Snelrc- waard, is na gehouden examen aan ’s Rgks Veeartsenijschool te Utrecht, bevorderd tot veearts. De heeren T. Blom te Bolnes, J. H. Emck te Ridderkerk en A. den Dikken te Bodegraven zijn te ’s-Gravenhage geslaagd voor de Hoofdakte. De heer K. Janssen te Woerden is te 's-Gravenhage geslaagd voor het examen Engelsch, lager onderwijs. het gratis iederen dag te doen weghalen. De kwestie is alleen om nu in de hand te werken, dat de ingezetenen weer niet de hand daarmedp zullen lichten. Ik heb wel een buitengewonen politie dienst ingesteld, maar dat is ook niet vol te houden. De Oude Singel b. v. heeft een aardige lengte. Wanneer het toezicht nu aan ’t eene eind is, dan gooien ze aan ’t andere eind er weer alles in. Ik zou dat alles willen voorkomenen nu is het dijj wel bekend, dat die belasting van f 5 niet drukt op bewoners vau alle huizen, maar als men een belastingverordening heeft, dan gaat het niet aan om maar bg een deel te heffan en een ander niet, wanneer het tenminste niet in de verordening is aange wezen en de koninklijke goedkeuring daarop niet is verkregen. Daarom stel ik voor, om die verordening buiten werking te stellen. Het is evenzeer goed mogelgk, dat de kiemen ook b(j meer gegoeden aanwezig z(ju. Laten we ons niet laten leiden door de zucht van het beter te willen weten, waardoor we latór de weden moeten ondervinden. Ik ftieb het voorstel nu toegelicht en we kuunen de zaak dus beëindigen. DeFheer J. W. Valk: Er is toch nog verschil in. Mag ik dat even toelichten? Bg hen, die betalen en die diensten van de gemeente vragen, worden de faecaliön opgehaald, de plaats, waar de ton staat, schoongemaakt en de ton gezet waar ze hoort. Dat is dienst, waarvoor men f 5 per jaar betaalt. Wat Burg, en Weth. nu voorgesteld hebben, ziet op die menschen, die hun faecaliön buiten zetten, waar ze om 10 uur vandaan gehaald worden; bg de laatsten zgn ze dan om 2 uur ’s nachts. Dat er nu door de eersten f.5 betaald wordt, die het voor hun gemak bg zich weg laten halen en weer neerzetten endoor die andere menschen niets, daar ben ik het mede eens. Daarom wilde ik de verordering laten; maar wilt u haar herzien, mjj best, r P. Greup: Ik moet den heer a geven. Het is een groot onder- ^chen het ophalen van de tonnen z:n en het weghalen en schoon- van de tonnen voor f 5 bg den ander, aer P. van SonsbeekNaar aanleiding isprokene van de verschillende isch ik te zeggen, dat het ophalen men in verschillenden vorm, gelet t(jd van ophalen te vroeg is, 10 uur leg. Hoeveel lieden zjjn er na tienen nog moeten bewegen gemeente; en dan kan ik niet beoordeelen de inspecteur van de volksgezondheid rer wel zou zeggen, maar ik meen wel, s bjj er van op de hoogte was, hjj zjjn af keuring er over zou uitspreken. Ik kan ook niet vinden, dat de gezondheid daarmede gediend wordt, wanneer die open bakken daar maar op straat staandaarom geef ik in overweging, dat Burg, en Weth. daar eens hun attentie op vestigen. Het komt dan ook onwétie- keurig ten voordeele van de beweging i® straten. Tien uur is ook een bespoth vroeg uur. Wanneer men langs de LMaT&y straat gaat en men ziet daar een serik W7 open staande bakken, daar kan ik het gvftdh niet van inzien. De heer H. M. den Ujjl: Ik zou het aan Burg, en Weth. willen overlaten. Da heer A. A. Graves Kooiman: Ik heb niet gezegd, dat ze om 10 uur al beginnen op te halen, maar dat men dan dien boel al buiten heeft staan, die menschen gaan dan naar bed en halen bet ’s morgens weer binnen. Zjj bljjven niet tc dwaas is er geen De heer C. L. i meen, dat enkel huurwaar als tjjdeljjkei f 3 vrjj? I betalen. De voorzitter lastingverordenini mogen doen. De heid om de werking schien is maanden, in jaar, nadat al betaal De heer P. Greup: verordening ook niet 1 De voorzitti heid om hi De heer ogst in West- _3D tuinfeest in hef park van het Paleis van Windsor. Ook in het Kristallen Paleis werd een feestmaal gegeven. In 300 automobielen kwamen de leden met hunne dames daar aan, in *t geheel ongeveer 1000 personen. Zeer belangrijke redevoeringen worden bjj al deze gelegenheden gehouden, redevoe ringen die getuigen van de begeerte om den wereldvrede te handhaven. Durft iemand het tegendeel te bepleiten of zelfs door onvoorzichtige uitdrukkingen den schjjn daarvan op zich te laden, dan ontzien de leden zich niet hun afkeuring te kennen te geven. Zoo vond een gedeelte van een toespraak door den Hertog van Argyll gehouden, die het laatstgenoemde feest leidde, geen bgval. Toen de Hertog van Argyll zeide: „God gaf ons de geopende hand voor den handel, maar ook de gesloten vuist om dien te ver dedigen”, werden protesten gehoord. Ook was de spreker niet gelukkig, toen hjj zeide, dat de jongens reeds op school moesten worden opgeleid voor de landsverdediging. De Fransche leden herinnerden zich duide lijk dat de instelling der „bataillons scolaires een totale mislukking is gebleken en daarom r"15envolgende conferentie wordt in 1907 gehouden en wel te Berlijn op uitdrukkelijk verzoek van den D«lUchen Keizer. Keizer Wilhelm bracht een bezoek aan de Noordscbe stad Aelesund, waar hij 19i jaar geleden, bjj den grooten brand, zoo 'srïxaws groet, voor welke ontvangst Z. M. met nn hartemke toespraak dankte. Uit Rome wordt aan de Je Petit Partaien Bjj Kon. besluit van 26 Juli 1966 zjjn benoemd bjj het wapen der artillerie, bjj den staf van het wapen, tot majoor, hoofd der COnstrUCtie-Werkplaatsen, de Kapitein J. E. Rauéeft, van het korps pantserfort- artillerie; bjj het late regiment vesting artillerie tot majoor de Kapitein W. Voemaer, van den Generali Bjj Kon. 1906 ia benoemd l tot burgemeester der gemeente Brummen, P. de Wjja. Bjj Kon. besluit van 27 dezer is: to. met ingang van 1 September, benoemd tot leeraar aan de Rjjka hoogere burgerschool te Gouda, J. Huges, thans leeraar aan de Rjjka hoogere burgerschool te Sappemeer, met toekenning van eervol ontslag uit laatst genoemde betrekking; en 2o. voor het tjjdvak van 1 September 1906 tot en met 31 Augustus 1907, benoemd tot leeraar aan de Rjjka hoogere burgerschool te Gouda, M. S. Both, onderwijzer aan eene openbare lagere school aldaar. Bjj Kon. besluit zjjn benoemd in de provincie Zuid-Holland, in bet bestuur van de polders Oud- en Nieuw Reyerwaard, tot djjkgraaf W. H. van Bilderbeek te Dordrecht, en tot heemraad L. A. Zwart Bz. te Ridderkerk tot hoogheemraad van bet hoogheemraad schap van de Zwjjndrechtsche Waard W. H. van Bilderbeek te Dordrecht; Bjj Kon. besluit van 27 dezer is, met ingang van 1 October, aan Dr. A. Narath, op zjjn verzoek, eervol ontslag verleend als hoogleeraar aan de rijksuniversiteit te Utrecht, met dankbetuiging voor de door hem in die betrekking bewezen diensten. Bjj Kon. besluit is verlof ver leend tot het aannemen der onderscheidings- teekenen, achter zjjnen naam vermeld, aan Dr. A. Kuyper, te 's-Gravenhage, oud- Minisftr van Binnenlandsche Zaken, de ver sierselen van het grootkruis der Koninklijke militaire orde van Jezus Christus, hem door Zjjne Majesteit den Koning van Portugal en der Algarven geschonken. De kolonel A. van Beters van bet 31 reg. vesting-art. te Gorinchem wordt overgepiaatst bjj het reg. veld art. te Breda. De bjj den staf der artillerie benoemde majoor J. E. Ranneft, komt als hoofd der constructie werkplaatsen te Delft in garnizoen. De te-luits. H. de Bloeme, J. C. van den Bent, J. W. de Koff, F. C. W. van Engelenburg en W. F. Grotendorst, allen benoemd bjj het 3e reg. vesting-art., komen te Gorinchem in garnizoen. De Minister van Oorlog heeft aan de autoriteiten, met het algemeen toe zicht op de oefeningen der landweer belast geweest, opgedragen, hem omtrent vermelde feiten, welke veelal een ongunstig licht wier pen op de krjjgstuchteljjke toestanden, soms ook op de leiding der oefeningen, zoo vol ledig mogeljjk in te lichten. H. M. de koningin heeft aa kerkeraad der Ned. Isr. Gem. te Grai gift van f 100 doen toekomen. Donderdag j.l. te 11 uur 3 5 kwam Dr. A. Kuyper met den trein te Maassluis aan, om daar het aangekondigd bezoek te brengen. Aan het station ver welkomd door een viertal heeren, werd per rjjtuig de tocht aanvaard naar het zooge naamd „domineeshuis”, op den Zuidvliet. Dr. Kuyper werd bier welkom geheeten door den beer Veltenaar en wel m de achter kamer, waar de gast geboren werd. Hier werd hem aangeboden zjjn officieele geboorte- acte en het doopboek der Ned. Herv. Ge meente, benevens twee platen, voorstellende de Ned. Herv. Kerk en de Schansbrug. De bewoners van het huis werden vervolgens door de dochter van Dr. K. onthaald. Daarna werd een bezoek gebracht aan de Visecherjjschool, waar Dr. Kuyper werd ont vangen door den heer N. M. Dirkzwager, wien het aangenaam was den man te ont vangen, die als Minister een rjjkssubsidie aan de school verleende. Dr. Kuyper dankte met een enkel woord en zeide, dat Maassluis zjjn sympathie had, bovenal de Visscherjjschool. Voorts wees hjj op de Duitsche visacherjjscholen met haar degeljjk onderwjjs. Hg hoopte dat men ook hier flink zou aanpakken. Daarna werd de lunch gebruikt ten huize van den heer A. Prins, op den Zuiddjjk, ongeveer 1 uur. Te 1 uur werd de school aan de Boonestraat (de Kuyperschooi) be zocht, waarna op bet terreiu bjj de school door Dr. Kuyper een woord werd gesproken, die een aantal bijzonderheden uit zjjn leven en van zjjn jongste reis verhaalde. De toespraak werd met allerlei geestige zetten gekruid. Hier werden ook de loco-burgemeester en de beide wethouders aan Dr. Kuyper voor gesteld. Bjj het verlatez Da Costa’s „Zjj aangeheven. Te 5 i den heei De pasbenoemde Busalsche Eerste Minister Stolypin heeft een onderhoüd toe- gestaan aan een buitenlandse!) journalist Hjj verklaarde nogmaals dat de Czaar voor nemens is een krachtdadige hervormings politiek te volgen. Geen reactie wil de Czaar, maar ook geen Ijjduam laten begaan van de revolutionnaire bewegingen. Integen deel, eerst moeten de Czaar en zjjn Eerste Minister de revolutionnairen in bedwang hebben, voor zjj iets kunnen doen. „De gevangennemingen, verbanningen en dergeljjke maatregelen zjjn onvermjjdeljjk in de tegenwoordige omstandigheden”, zeide Stolypin. „De dagbladen, welke verboden werden, voerden een taal welke in geen enkel land zou gedoogd worden.” Inzake de landquaestie zeide de heer Stolypin, dat de Czaar en zjjn naaste omgeving de gegrond heid erkennen van vele eischen der boeren men zal al het mogeljjke doen om deze quaestie op te lossen in grootmoedigen geest. Het manifest van de oud Doemaleden, v hjj „een klucht, welke niet eens het spreken waard is.” Door deze opmerkingen schjjnt de Russische regeering Europa te willen geruststellen. Want voor eventueel noodige leeniogen is het slecht, als men in het buitenland een slechte gedachte heeft over de Russische toestanden. Zorgvuldig wordt vermeden dat er iets zou uitlekken. De censuur laat niets door. Berichten zjjn uiterst zeldzaam. En ook zorgt de regeering dat buitenlandsche bladen met artikelen welke het volk zouden kunnen opruien, worden geweerd. Al te heftige Doemaleden worden zoolang in de doos gestopt. De leider van de Arbeiderspartij durft niet in Petersburg te komen, uit vrees gevangen te worden. Hjj vertoeft in Finland. De constituoneel-demo- craten loopen minder gevaar. De constitutioneel democratische partij is voornemens, eerlang een congres te houden te Petersburg of te Moskou. Het houden van vergaderingen is daar wel verboden; maar zulk een verbod is wel in meer ge vallen geen beletsel geweest. Zes gekozen leden van den Rjjksraid, onder wie vier mannen der wetdbschap, hebben hun mandaat nedergelegd, als protest tegen de ontbinding van de Doema. Al hoort men er weiuig vau, toch schjjnt ie ontbinding van de Volksvertegenwoor diging niet zoo kalm te worden opgenomen. De leden van de arbeiderspartij werken hard onder het volk om bet, volgens besluit in bet bekende manifest, te bewegen geen recruten te leveren en geen belasting te betalen. Zjj richtten een oproeping tot de soldaten, waarin zjj zeggen, dat de soldaten vóór en niet tegen bet volk moeten zjjn, hetwelk door de Regeering wordt verdrukt, en dat xQ nooit hunne broeders moeten dooden. De oproepingen worden thans onder het leger verspreid. De officieren, die zich op buitenlandsche badplaatsen bevinden, hebben per telegram bevel ontvangen, onmiddell|jk naar Rusland terug te keeren. Uit enkele plaatsen komen reeds berichten van grooter of kleiner onlusten. Io Peters burg is een werkstaking in de bouwvakken uitgebroken. De politie overviel een ver gadering van acht oud-Doemaleden, vjjf professoren, verscheiden advocaten en dok ters. Allen werden in hechtenis genomen. Te Dalni z|jn 22 vergaderingen door Kozakken uiteengedreven. Te Shuka en te Tagawrog kwam het tot botsingen tusschen militairen en burgers en vielen reeds dooden. De berichten uit de Oostzee-provinciön z|n niet minder onrustbarend. In Koerland met name heerscht een regeeringloosheid, die even erg is als een volslagen omwenteling. AUe boaschen zitten vol gespuis, plunde ring en sluipmoord en brandstichting zjjn aan de orde van den dag. Ia het Britsche Lagerhuis vroeg een der leden aan den laten Minister, of Engeland’s Regeering niet aan Rusland haar goede diensten zou aanbieden b|j het vormen van i nieuwe Doema. Sir Henry vroeg of deze vraag in ernst bedoeld was en toen dit werd bevestigd, antwoordde hjj ontkennend. De leden van de Interparlementaire con ferentie, die geljjk men weet in Londen ge houden wordt, zgn in bet Bnckinghampaleis door Koning Edward ontvangen op de meeat officifiele wjjze. Schitterend was de ontvani minster Hall, gevolgd door eet park van het Paleis lok in het Kristallen ‘geven. In lede geheel belanr deze gek„ die getr’- Dat is wjjziging der be- ig, die wjj niet voetstoots Raad heeft wel de bevoegd- verordening tjjdeljjk buiten te stellen. Dat is het beste. Mis- het niet langer dan een maand, of Eu wat is nu 2/12 gedeelte vau ‘-ild is? Maar dan kan u de ook niet buiten werkingstellen! ...ter: De Raad heeft de bevoegd- laar te doen werken. - P. Greup: Dat kan niet. De heer J. W. Valk: Het loopt niet over diegenen die betalen, daar hebben we niet de minste moeite meê; die zullen dus ook niet die taak verzwaren, mai tweede gedeelte, wat om 10 ui mensetwn zjjn daarmede om 2 uur klaar. Dat kopit eiken avond terug en dat kan een gewhne werkman niet uithouden. De heer G. J. Niekerk: Hoe mc met menschen, die bet laten weghak een ander, b.v. voor f 1,50? Moet er gezegd worden, dat die man bet niet vervoeren? Ik zou het intrekken. De voorzitter: Aangezien toch de faeca liön van gemeentewege weggehaald worden, zoowel bjj hen die betalen als bjj hen die niet betalen, zou er, naar mjju bescheiden meaning, geen bezwaar tegen zgn om tjjdeljjk die verordening stil te doen staan. Wetteljjk bezwaar is daarvoor niet en in de gegeven omstandigheden acht ik het hoogst nuttig, dat er zelfs niet ééu door de mazen komt, die er de hand mtê kan lichten. Burg, en Weth. kunnen later een foorstel doen ten opzichte van de verordening. De helflog is ld voor een kwartaal. Zouden we ipidemie zoo lang houden tot 1 Oc- J dit kwartaal uit, dan zouden we weghalen zonder betaling^ die reeds in kas zit. Er is dus /bpegenaamd niets >gen om te zeggen, dat Vah If dit oogenblik ratis wordt weggehaald.UHtlt benadeelt de gemeente geen cent, terixjj'er iemand zich komt vestigen, die anders zou betalen. Mjju voorstel is, om tjjdeigk buiten wer* king te stellen de hel flag- verordening. Dat komt ook overeen met wat de heeren Den Ugl en Kooiman voordroegen. De heer A. A. Graves Kooiman: Neen, maar daar kan ik later meö komen. Het voorstel, alanu in rondvraag gebracht) wordt aangenomen met algemeene stemmen. De heer Doesburg verlaat de vergaderinf. De voorzitter: Ik heb een ander voorstel met het oog op de zwemplaats. Alblasserdam eens recht zetten, zooals ze beweerden. Za stelden zich in een café zeer hinderljjk aan. Op eene gedane waarschuwing trokken zjj de messen en een vecbtpartjj ontstond. Inmiddels schoten de beide politiebeambten toe. Deze trokken de sabels en een hunner gaf één der drie metselaars een slag, zoodat hjj met een hoofdwond neerviel. De twee helden gingen over een weide, door slooten enz. op de vlucht, ende kermispret begon opnieuw. Aiumorste 1,30 Juli. Onze burgemeester, de Ed.Acbtb. Heer J. A. A. Uiikens heeft voor het concours, te houden op 8 Aug. a.s., een verguld zilveren medaille beschikbaar gesteld. *DaleM, 30 Juli. Tot voorzil den polder Dalem is benoemd de van Dannis alhier. Als een bewjjs van buitengewone groei kracht kan gemeld worden, dat P. de G. alhier tusschen de Kralen een stoel blauwen, zoogenaamde Turken uitrooide, waaraan zich niet minder dan 50 stuks aardappelen groot en klein bevonden. *Gr««t*Aiumera, 30 Juli. Dat verloren geld altjjd nog niet weg is, bleek alhier deze week, toen men het pand van wjjlen den heer P. Ejjkelenboom. schoenmaker, afbrak. De heer A. C. de Kovel, metselaar, vond ia dit huis een gulden, die 44 jaar geleden verloren ging door J. J. Ouburg, die toen als schoenmakerskoecht bjj genoem den heer werkzaam was. Velen in de fam. Efjkelenboom weten nog vau den gulden, die nu aan O. werd ter hand gesteld, die bljjde was met zjjn geldstuk, in 1862 verloren. **K.luder*Hjk, 28 Juli. Door de firma Gebr. Jonker aimer is deze week een zand- of baggerbak klaar gemaakt, die in drieöu naar Zuid-Amerika vervoerd moet worder. *Krlmjpea a/d Itek, 30 Juli. Aan de firma I. en K. Smit is opgedragen en zullen alhier worden gebouwd 4 elevatorklepbakken voor de havenwerken te Chili. Deze bakken i op stapel in elkaar gezet en pasklaar qemaakt om later weer uit elkaar te worden jnomen voor de gemakkelfjke verzending. Naar men uit goede bron verneemt is een gedeelte van den Zaagpolder onder deze gemeente aangekocht door de Kon. Nederl. Scheepsbouw-Maatschappjj te Am sterdam. De jongeheer T. Dekking, die met een schouw aan het varen was, tuimelde er uit en verdween in de zeer diepe vaarsloot. De dienstbode M. Boon, die het ongeval be merkte, spoedde er heen en mocht bet ge noegen smaken deu drenkeling te grjjpen en op den wal te halen, zoodat bjj er met een nat pak en den schrik af kwam. **L«nferak, 30 Juli. Donden kwam de gemeenteraad hjjeen. periodieke aftreding van de heei Vries en C. de Haan als leden college van zetters, moest een voi worden opgemaakt van vier pers waarop werden geplaatst de heeren C. i Vries, C. de Haan, A. Rietveld en A. F. Bloi Bjj de behandeling der begrooting van Gezondheids Commissie voor het j aar 11 werd besloten het aandeel, dat dooi gemeente aan de commissie verschuldigd te zjjner tjjd ter beschikking te stellen. Daar verder niets te verhandelen was, sloot de voorzitter de vergadering. LanKerHlgeweide, 30 Juli. De ver pachting van 4 perceelen grasgewas uit den boezem van den polder Ruigeweide heeft op gebracht f 211 tegen f 165 in ’t vorige jaar. Meerkerk, 30 Juli. In de 1. 1. Vrjjdag gehouden vergadering van het Nutsdeparte- ment alhier werd rekening en verantwoor ding gedaan door den penningmeester, waar uit bleek dat er f 20,37 meer was uitge geven dan ontvangen. Door den heer C. Oldemans werd verslag uitgebracht over het verhandelde in de algemeene vergadering. Namens de com missie van onderzoek voor het nazien der boeken en waarden van de spaarbank werd door den beer P. Sichterman meêgedeeld, dat alles in uitstekende orde was bevonden. Door afwezigheid van den heer A. W. G. van der Hardt Aberson te Ameide werd geen verslag uitgebracht over de volks bibliotheek aldaar. Uit het verslag van Meerkerk bleek, dat door het publiek nog steeds een dankbaar gebruik gemaakt wordt van deze nuttige instelling. De heeren H. van Eeten, P. A. de Rujjter en A. L. van Haaften werden als bestuurs leden herkozen, terwjjl als directeuren der spaarbank werden herbenoemd de heeren H. van Eeten en M. A. van Beekum. Naafliop der vergadering bleef men nog een poos zeer gezellig bjjeen. Meerkerk, 30 Juli. In de Vrjjdag j L gehouden raadsvergadering waren alle leden De burgemeester was afwezig, ap werd waargenomen rethouder, den heéE i de vergadering ge- deu secretaris trige vergadering te lerd werden goed- eken werden Inmiddels i A. Sterk, [aaften bet ter niet. hebben i zullen tar het is het mr begint. Die om 2 ug litho' ze om 10 r dat men tan, die menschen i i het ’s morgens weei tot 2 a 3 uur op er voor, zoo 'Willeuswaard Cz.: Ik •-* een dat, l tot (ven gget Wai tegenwoordig. De burgen., zoodat het voorzitterschap werd wai door den oudsten wethoi G. E. Klejjn, door wien de opend werd. ZEd. verzocht de notulen van de vorige verj lezen, welke onveranderd wer gekeurd. Eenige ingekomen stukl voor kennisgeving aangenomen, waren de heeren P. Kujjpers en die met den heer A. L. van Hi Burgerljjk Armbestuur vormen, ter ver gadering gekomen om rekening en verant woording te doen van hun beheer over het 1905. bleek, dat er f 2008,5092 ontvi 408 38 u,tEe8even- dezelfde heeren wordt de begrooting ind voor 1907, welke bedraagt io ont- en uitgaaf f 1774,30 en waarin zjj laidie,vragen vau f 750,—(dit bedrag 1X0 f 800,—), die met algemeen irdt toegestaan. De voorzitter __w. voor hua gehouden haastte mjj dus er mede te komen. n Kujjpers en Sterk Hjj heeft mjj verteld, dat behalve de be smettelijkheid van de uitwerpselen van de Ijjders, het zeer wel mogeljjk en waarschijn- lj|k was, dat ook de uitwerpselen in de grachten vau personen, die nog met officieel ah Ijjders bekend zjjn, besmetteljjk zjjn en het water wel - ---o Nu hebben Burg, en Weth. reeds de bepaling gemaakt

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1