LPE uediugswaarde dan 1906. N°. 2740 Zaterdag 4 Augustus. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Ridderkerk Schoonhoven. m. flea. aar ulreriaaUM inderrjj vielen e n. SE. OP. gr««te, fee HIT goede looper. iven. in, Wanderer, ra, Eenhoorn BINNENLAND. Maatschappij DIA”, te ZWOLLE, van Verzekeringen ter- en Hemel- incnrrreerende pre- ifdagent »M1’ Az. Mingel, (tekda. LGENTEN gevraagd, rinchem. BUITENLAND. Overaiclat. ■OP: IOOI SCHOONHOVENSCHE COURAHT erschafllag, du de cal in September worden tot het te Nt—akaa»(. al dat het an gebeurt ale volgt. „uei 11810, looru. ider rerl IJs m, wel op on- Ont ij de Uitgave van S. <fc W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. rena mo. n kinde de wei rU«verh—glag, r* ang r van srstol, r der nog id is voot optreden I een. o u w i n g jfdbestuur SN. Boom kweek er, gepleegd, tot 6 maanden r. d. Z., 40 jaar, boeren in, wegens diefstal tot 4 maanden ge- gedaan om een ber ate oefening plaats lissen te voorkoma? iaudsche stemmen ngeprexen middelen een le Rotter- .is; een im; 1 Juli 1905 .epartemeuten, 187 eereleden Igena de laatst het aantal t opj Albl werd ven lidiair 11 Iste ailteliag gen, opdat een ••tere prezen, in mijn "^waardiger, b( vender redt liet voorstel va aangenomen mei Het bericht den Paus in zal wet, is geblekt Zg maaklei sonderigke op fe v.-“ vielen, bezettinf nieën i 500 mr- In een vloc het de stad vunrkanonnen wei de muiters zich en *s middags meester van dt linj - halve tialdea otorenhandel. te klasse RQwielen. le bekende s, met ingt tot directeur >or te Ammet i mies-titulair Ds. D. J. E. id. Herv. Ge- itvangen -zwemn W. A. v. D., is opgehaald zgn kost vrouw in e bracht. uneenteo ■8 en leden van den is majoor Fischer, hoofd en uitrusting voor de hechtenis genomen, van knoeierijen bg verleenen van ledegedeeld. een volksverlegen- steld, bestaande uit >zen door blanke Kaffers genieten als de blanken. Ook f Eerste Kamer zjjo, den, welke de eerste iring worden benoemd, brozen worden. ligers zullen naar Hollandsch mogen dat men bet den •ijjk mogelgk moet ntspanningslokalen, abeel niet eens zgn. t, dat de landweer ger en als zoodanig takt van het leger i vervullen. :oodra hg onder de ivengoed alstbdens meer gevorderde jn huisvaderschap, i aanspraak op een ,arom niet? Omdat ok niet zal hebben ogen zal zjjn bloot- silitair. ilitair tjjdens den n gemakken en ge- men misschien be- Ijjd zjjo dienst met maar in oorlogstad n niet bestand tegen i den modernen i en lieden te t WERKVER- den Directeur |jft naar aanleiding inningslokalen met egen de vermoeie- an krjjg te maken iL In de ons blad wingen werd aan- an een goede tuch t, goede verzorging Zóó zou bereikt goede geest. Die is zoo gemak- der beste middelen i doorgestane ver- t- en on tspannings- Dat wekt op en lorstaan van de nog >n ontbering. De overschreeuwen lige waarheid en it de in vredestijd ijk beden” gewende tegen de noodige zal blfjken. Met tweeken van een «leger zal zich in i stelling zegt natuurlijk tot zelf- Regeering betreffende het zelfbestuur aan Transvaal m< Er zal in Transvaal eni woordiging worden ingeste 69 bezoldigde leden, gekoi mannelgku ingezetenen. De dus niet dezelfde rechten i zal er een Hoogerbuis of beslaande uit 15 lede" maal door de Regeering maar later ook zullen gekt De Volksvertegenwoordigers verkiezing Eogelsch of Hollan spreken. Heftig bestreed de oud Minister Balfour dit wetsvoorstel. Hjj noemde dit een roeke- loote proefneming, zooals nog nooit in de koloniale politiek in Engeland is voorgekomen en die een vijandig optreden tegenover Engeland zal veroorzakr Bannermann de Premier stond vertoornd op en antwoordde zgu voorganger: „Ik heb nooit in mjjn parlementaire loopbaan een onwaardiger, boosaardiger en onvaderlands lievender redevoering geboord!'* ran de Regeering werd daarop ït 316 legen 83 stemmen. it over het gevoelen van Z. II. zake de Frauiche scheidings- >«<en voorbarig" te zjjn geweest. log heeft plaats gedurende iber, Januari en Febiuari. lelde ons nog mede, dat vereeniging af én toe giften ;edaan aan instellingen van lief- of aan behoeftige personen. i op hetgeen ir ambacbts- gevaar van id van deze werd, tgdens deze bezighi marechaussee opgepikt. I* de Portugees in R< weggeloopen is. In de Schie, ter hoogte van het Galgenveld te Rotterdam is met het zwemmen verdronken de 30jarige W. A. v. D., te Waddings veen. Zgn lijk is opgehaald en naar de woning van zgn kost vrouw in de v. Spegkstraat daar gebracht. De verstandhouding tusschen den burgemeester der gemeente Rozenburg met de heeren wethouders en leden van den Raad laat zoo af en toe nog al eens wat te wenschen over. Zoo weigerde wethouder Dirkzwager j.L Donderdag de notulen van een vorige ver* zich de grondstoffen aan te schaffen voor hetgeen hjj gaat vervaardigen, dan helpt de directie hem hierbjj voort. Al het gemaakte kan aan de vereeniging worden afgeleverd. Heeft de directie de grondstoffen verschaft, dan^pordt natuurlijk slechts het maakloon uitbeiaald. Deze goederen worden dan, zooals gezegd, met andere die moeiljjker met de hand te vervaardigen zjjn en daar om aangekocht worden aan verschillende fabrieken, onder de leden die langer dan een jaar contribrueeren, verloot. De werkverschaffing h< a maanden üeceint_.,- De directeur deelde ons nog Ortdoor de vereeniging af worden gedaan aan instellio) dadigheid of aan behoeftige pen Het schijnt ons toe, afgaande ons werd verteld, dat het vooi lieden die bloot staan aan het werkloosheid, van veel nut is li< vereeniging te zjjn. j.l. had te Gorincbem iirgd plaats van den bond, larmonie- en Fanfarekorpsen. i prachtig, zoodat het terrein, nn, geheel bezet was met belang- De uitslag is als volgt: larmonie: le een le ÖEMEfGD NIEUWS. 24. Juli j.l. is in de rivier ongeveer 470 meter beneden tai CXXI, op ongeveer 115 meter inkeroever, onder de gemeente namiddags ongeveer 4 van het vaartuig 4, groot 117 scheeps- ide door R. Njjen- Bij Kon. besluit ii van 16 Augustus, benoemd het post- en telegraafk.mtoc C. Boswinkel, thans comi posterijen 4>n telegraphie. Na de laatste verkiezing bestaat thans het bestuur der Vereeniging voor evenredige vertegenwoordiging uit de heeren: Mr. S. J. L. vau Aalten te Rotterdam; Mr. W. K. F. P. graaf van Kylaftd te Den Haag Mr. J. A. van Galse te Arnhem (voorzitter); C. E. van Koetsveld te Rgseuburg (secre taris-penningmeester); Dr. W. H. Nolens te Rolduc; Mr. J. J. Tiianus te Tiel; J. Vester te 's Hertogeubosch. De Staatse, no. 176 bevat o. a. de statuten van de Naamlooze Vennootschap Riet veld's Kaashandel te Gouda. Doel: de handel in kaas en in de artikelen tot het bereiden daarvan in den ruimsten zin. Duur: tot 1 Mei 1931 Kapitaal f 25 000, in 25 aandeelen, alle geplaatst en volgestort. Het bestuur der maatschap opgedragen aan een directeur, onder toezicht van ten hoogste 3 commissarissen. Voor de eerste maal bj- noemd tot directeur de heer A. Rietveld en tot commissaris de heer B. A. Saatager. Het gerechtshof te 's-Gravenhage heeft bevestigd een vonnis der rechtbank le Dordrecnt, waarbg J. v. H., houthandelaar te Meerkerk, was veroordeeld tot f 25 of 25 dagen wegens diefstal van een bos teenhout. Het gerechtshof le's-Graven- hage bevestigde Woensdag j 1. de vonnissen van de rechtbank te Rotterdam, veroor- deelende: lo. C. H, bikkerskoecht aldaar, tot 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf wegens dn fetal van 5 eenden en 124 eieren te Capelle a/d IJsel; en io. P. J. G. K., koop man te Gouda, tot 1 jaar wegens verduis tering van twee rjjwielen. De gevangenisstraf van twee maanden, door de rechtbank te Dordrecht opgelegd aan A. de H., zonder beroep te Alblasaerdam, wegens diefstal van eenden, werd veranderd in eene boete van f 60, subsidiair 11 dagen hechtenis. In de op Dinsdag j.l. gehouden zitting der arr. rechtbank te Rotterdam is o. a. veroordeeld: J. B. J.K., 30 jaar, reiziger le Gouda, wegens verduistering van zilveren en doublé kettingen in persoonlijke dienst betrekking, driemaal gepleegd, tot 6 maanden gevangenisstraf; J. v. arbeider te Waddingsveei van melk (bjj reciuive), vangenisslraf. Woensdag j de 6e muziekwedst van Chr. Hi Het weder wgs de Doelentui stellenden. le afd. Harmonie: le prfjs „La Harpe” te Gorincbem en een le prgs Fanfarecorps der Chr. Jongl. Ver. „Obadja”, beide ver- eenigingen met 72 punten. De le eereprjjs werd door de jury toegekend aan beide genoemde ver«.eoigiugen; bjj loting werd bjj echter het eigendom van „La Harpe” te Gorincbem. 1de afd. Harmonie: 2de prgs, „Sursum Corda", te Vlaardiogen, benevens een II 2e prjjs voor lecture a vue. le afd. Fanfare: le prjjs en 4e eereprjjs „Crescendo”, A ui ei de. ie afd. Harmonie: le prgs „Sursum Corda", Vlaardiogen. le afd. Fanfare: le prjjs en ie eereprjjs: Chr. Faof. „IJsselmonde 2e prjjs „Cres cendo”, Cbarlois; ie prgs b. „Soli Deo Gloria”, van Alblasaerdam. 3e afd. Harmonie: le pr. en 3e eereprjjs: „Concordia”, Perms; 2e prjjs „Wilhelmina”, Buurmalsen; ie pr. b. „Soli Deo Gloria”, Buren; 3e prjjs: Chr. Harm. Apeldoorn. 3e afd. Fanfare: le pr. niet toegekend; le prjjs „Reiigioso”, Barendrecht; 3s pr. „Concordia”, Rgsoord. In de afd. lecture A vue werd prjjs toegekend aan „Obadja”, van dam; en aan „Concordia”, van Pernis; een ie prjjs aan „Sursum Corda”, van dingen en aan „Le Harpe", van Gorinchei een 3e prjjs aan „IJsselmonde en de prjjs aan „Crescendo”, van Cbarlois, No. Ivan deMededeelingen der Maatschappij „Tot Nut van *t Algemeen” bevat o. m. bet jaarverslag van het hoofd bestuur over 19u5—1906. Daaraan is het volgende ontleend „Het ledental der Mjj. was op 11810, verdeeld over 285 depa behalve 5 vereeniging-leden, en 16 algemeene leden. Vol| ontvangen opgaven bedroeg het aantal ge wone leden en begunstigers met 1 April 1906 12,928, tegen in April 1905 12,816, ter- Den de Lek kilometerraa uit den linkeroever, oud Streefkerk, des namiddi uren, gezonken de lading genaamd„Z D. M no.24, ton en gevoerd wordenu» huis te Amsterdam. Krachtens art. 1 en 2 der wet van 23 Juli 1885 (Stbl. no. 151) zal tot onverwijlde opruiming van deze lading van Rjjkswege worden overgegaan, wjjl zjj gevaar voor de scheepvaart oplevert. Te Heinenoord (Z.-H.) is de bliksem geslagen in de vlasstelling aan den Blaakschen djjk van den heer A. van Proojjen. De stelling brandde tot den grond af. Zekere v. d. Waal, die juist overliep, werd door den bliksem gedood, Te Westkapelle sloeg de bliksem in eene boerenwoning van A. L. Minderhoud. Gedood werden de grootvader, de kleindochter en eene dienstbode, terwjjl drie andere personen werden gewond. Ook sloeg het hemelvuur in den molen op den djjk, zonder echter brand te veroorzaken. Te Breskens, nabjj de Nieuwe Sluis, sloeg de bliksem in de landbouwersschuur van den beer A. Salome, welke een prooi der vlammen werd. Ook wordt gemeld dat de koewachter door het onweder zou gedood zjjo. Nadere bijzonderheden ontbreken nog. De bliksem is te Krimpen a/d I.’ in het huis van den timmerman kap van het huis en de inboedel het ware aan „prak” geslagen, stond er niet. Uit Moerdjjk wordt „Dagbl. v. Nbr.” gemeld: Hg stond te Willemsdorp voor het Hol- landsche Diep en moest verder naar het Zuiden. Maar de spoorbrug mocht hjj niet over. Dan maar de kleeren uitgetrokken en ge zwommen. Zoo redeneerde een Portugee Zaterdagmiddag; bjj bond kleeren en seboe nen op den rug, stak zjjn pas en anden papieren tusschn de tanden en sprong te water. Het was afgaand tjj en er ging een felle stroom. De Portugees zwom van pjjler tot pjjler, telkens 100 meter verder dus, en kwam eindeljjk, na den afstand van 1400 meter afgelegd te hebben, behouden aan dezen kant. Daar droogde bjj z'n kleeren in de zon en --■**“* L gheid.... door de Men vermoedt, dat totterdam van een schip 'Alblaftserdam, 2 Augustus. Op de scheepswerf, „voorheen J. Smit Cs.” alhier is in aanbouw, voor een Noorweegsche maat schappij, een zeestoomboot Haakon VII”. Machine en ketels zullen vervaardigd wor den op de Koninklijke fabriek „De Schelde”. Aan d. -u- u: - fabriek alhier minder dan vier booten bestemi voor e«: ook heen „Joban L Het Hasalache Ministerie moet door den nieuwen eersten Minister Stolypin wor den aangevuld en gedeeltelijk vernieuwd. Maar hjj is tot óog toe daarmee niet zeer gelukkig. Verschillende personen, door hem aangezocht, hebben geweigerd een portefeuille te aaltaarden, omdat een Ministerie uit bureaucraten samengesteld hun niet kan voldoen. Ook Graaf Hejden, die geljjk men weet in de Doema een zeer gematigd tegen stander der vorige Regeering was, heeft eerst geweigerd deel van bet Kabinet uit te maken, maar heeft er toch later in toege stemd. Met hem zouden ar nog een paar niet-bureaucraten benoemd worden en voorts zou de Opper-procurator der Sjnode voortaan geen deel van bet Kabinet meer uitmaken. Eerst als het Ministerie voltallig is, zal Minister Stolypin beginnen aan de uitvoering van zjjn aangekondigde „liberale” plannen. Waaruit die zullen bestaan weet nog nie mand. Men verzekert dat bjj eerlang den Czaar een amnestie voor politieke misdrjj ven wil voorstellen. Maar ondertusschen laat bjj voortdurend politieke „verdachten” in hech tenis nemen. Vooral op oud-Doema-leden schjjnt bet gemunt te zgn. De Regeering schgnt bang te zjjn voor de boeren-afge- vaardigden, die veel invloed op de land bouwende bevolking hebben. Reeds een aantal van genoemde afgevaardigden bevindt zich in hechtenis. Voorts hebben 46 oud Doemaleden bevel gekregen onmiddelljjk uit Petersburg te ver trekken, en scbnfteigk moeten beloven, dat zjj geen propaganda zullen maken. Volgens een te Berijjn uit Petersburg ont vangen bericht zou du Regeering last ge geven hebben tot gevangenneming van al de oud Doema-leden, die bet manifest, waarin leger en vloot wordt aaugespoord niet tegen het volk te strjjden, bebbep onderteekend. Overal laat de overheid door spionnen de oud-afgevaardigden zorgvuldig bewaken. Het is slechts schijnbaar rustig onder hot volk. Het socialistisch comité moet zelf gewaarschuwd hebben niet door afzonderijjke stakingen de krachten te versnipperen en moet besloten hebben niet vóór den 23 Aug. het volk tot „actief optreden” op te roepen. Tot dusver wordt slechts Ijjdeljjk verzet geboden. In verschillende plaatsen heeft de bevolking reeds geweigerd belas ting te betalen. De boeren-onlusten nemen toe in de gouvernementen Moskou, Kaluga, Tula, Orel, Rjuan en andere. Overal beersebt een geest van oproer, lu Palodifl is gevochten tusschen boeren en dragonders. Na het vallen van verscheiden dooden, hielden de boeren de overhand. Te Valtawa brak een ernstig militair oproer uit in bet Sewsky regiment, naar aanleiding van de gevangenneming van enkele soldaten, die op een samenkomst van revoiuüonnairen waren aangetroffdn. Mot kanonnen trokken de muiters naar de gevangenis om hun kameraden te bevrjjden. Het geheele garnizoen moest tegen ben i te wapen worden geroepen en na een lang en hevig gevecht werd de rust hersteld. Ook in Finland brak een militair oproer uit in de vesting van Sveaberg onder artillerie en genie. 'rlen zich meester van drie af- forten en openden een kanonvuur de vesting, waarbjj dooden en gewonden Het beschieten hield op, nadat de ]g van de vesting met twee compag- was versterkt en niet minder dan nan waren gedood of gewond. de haven Skatuden brak Woensdag oproer uit onder de bemanning dër rloot. Maar spoedig ontboden troepen sneden .«t fort, dat de muiters bezet hadden, van af. Door drie kruisers en met snel- ..erden de gebouwen, waarin verschanst hadden, beschoten 5 uur waren de troepen le haven, waar zjj de oproer lingen ontwapenden. In Daltacfclaad der afdeeling kleeding koloniale troepen, in onder beschuldiging leveranties. Da majoor moet een iirma, met wie bjj bevriend was, onrechtmatig hebben bevoor deeld. Het hoofd dier firma Tippelskirch had aan den majoor groote sommen geleend, zonder dat er kans bestond dat Fischer deze ooit uit eigen middelen kon teruggeven. Niettegenstaande nu aan het rjjk slecht goed geleverd werd, waarover stormen van klach ten kwamen, bleef de majoor de firma in den Rjjksdag verdedigen en gaf bjj telkens nieuwe orders. Het mooiste van het geval is dat de vrouw van Tippelskirch de knoeierjjen aan *t licht bracht. Zjj was bezig vau haar man te scheiden en nu wilde zjj zich op hem wreken. Waarschjjnljjk zal de grjjze Keizer Frans Jozef van UMteBrUk, die indertgd eerste peet van den Duitscben Kroonprins was, ook eerste peet van diens zoontje, Keizer Wilhelms eerste kleinkind, zjjn. In België, niet ver van Charleroi, is een spoorwegoDgluk gebeurd, dat aan misdadig opzet wordt toegeschreven. Het gebeurde Zondagnacht met den expres- trein van Pargs. Eensklaps voelde de ma chinist, dat hg buiten de sporen reed. Alleen aan zgn tegenwoordigheid van geest is het te danken, dat het ongeluk geen vreeseigker gevolgen heeft gehad. Hg remde met kracht en stoomde terug en voorkwam daardoor dat de geheele trein van den spoordgk stortte. Alleen de locomotief en kolenwagen vielen om en raakten van den dgk. De stoker werd later verkoold onder de machine uit gehaald. De machinist kon er nog afepnngen en bekwam ernstige verwondingen, waaraan hg later is overleden. De passagiers, die meest sliepen, kwamen dus met den schrik vrg. De justitie heeft op de plek van het ongeluk een soort hefboom gevonden, waarmee bigkbaar de rail werd opgelicbt. Het sterkste is, dat dit werktuig behoort buitengewone leden bfl het gewone ledental, dan bigkt dit, samen genomen, 13.183, 178 hooger te zgn dan op 1 April 1905. Tot leden der Nutscommissie voor onderwgs zgn benoemd de heeren: Th. Nolen, Herman Sngders, Dr. D. Bos (leden van hut hoofdbestuur), voorts: prof. Dr. A. G. Van Hamel, te Groningen, Jhr. Mr. R. D. De Marees van Swiuderen, te Gronin gen. Mr. A. J. J. baron Van S'yrum,-te ’s-Hertogenbosch, L. C. T. Bigot, te Arnhem. Klaas De Vries, te Amsterdam en mej. J. W. A. Naber, te Amsterdam. In de plaats van Mr. Van Swinderen en Mr. Van Slyrum, die, wegens drukke bezig heden, bedanlrten,*zjn aangewezen dr. Hu- brecht, lid der Tweede Kamer, te Amster dam, en Mr. M. Tydeman, lid der Tweede Kamer, te Breda. De commissie geïnstalleerd. De heer M r. J. F. H heeft bedankt als lid van bet hooi vah Het Nut. [je volgende motiénwerdon met algemeene stemmen door H. H. kaas handelaren van Bodegraven aangenomen. De ondergeteekönden (volgen de namen van vgftig personen) alle kaashandelaren te Bodegraven vergaderd den 31 Juli 1906 in Hotel Van Haaften, besluiten niet in te gaan op de circulaire der vereeniging „Veehou- dersbelang”; evenwel verklaren zg niet on genegen te zgn om door eene commissie, eenerzgds bestaande uit veehouders, ander- zgds bestaande uit kaashandelaren mogeigke wederzgdsche misstanden te bespreken, om alzoo tot wegneming daarvan te geraken. De kaashandelaren van Bodegraven ver gaderd den 31 Juli 1906 in Hötel Van Haaf- teu besluiten in beginsel tot oprichting eener vakorganisatie en gaan over tot de benoe ming van eene voorloopige commissie. De voorloopige commissie bestaat uit de navolgende heeren: L. Pn. Sfchwerzel, A. Okkerse JrA. Breekland, Andr. vanWgn- gaarden* W. vau der Giesen, P. J.M. Veldt en B. Batelaan. Vereeniging voor Werkver- schaffiag, gevestigd te Alkmaar. De „Alk- maarsche Courant”, Dagblad voor Alkmaap/ en Omstreken, van 19 Mei j.l. scbrgft o. k. hieromtrent hit volgende: Werkloosheid dat is geen woord, dat zelden gebruikt wordt in onzen tgd, erger: het is oen woord dat men dikwgls moet bezigen als men over den huidigen toestand van de maatgc'aappg spreekt. Er is veel werkloosheid in ouze steden. Wie in de wintermaanden de arbeiderswgken doorkruist, die men gewooulgk de wgkeu der minderen noemt wg noemen deze liever de wgken der slecht-btdeelden en verder is geweest dan den drempel der arbeiderswoningen, hg weet dat daar dikwgls een vader is te vinden, bg wiun de lust tot arbeiden voor vrouw en kind niet ontbreekt, maar die gedoemd is tot lediggang omdat er geen werk is te vinden. En gebrek aan geregeldeh dagelgk- schen arbeid doet den wil tot werken maar al te dikwgls verslappen de arbeider zonder werk wordt in vele gevallen een oogeluk-brenger in zgn gezin. Hg gaat zich vervelen, zoekt vermaak bg anderen, die in eenzelfde geval verkeeren als bg en het behoort niet tot de uitzonderingen dat dezulken kroegloopers worden kroeg- loopers, dat woord zegt genoeg voor wie nadachten over de oorzaken van ellende bg arbeiders. Toen wg dezer dagen door de Koorstraat liepen werd onze aandacht getrokken door het huis, tegen den voorkant waarvan is aangebracht een bord, waarop geschilderd is Vereeniging voor Werkverschaffing. De administratie dier vereeniging is reeds sinds eenigen tgd in dat perceel gevestigd, de vereeniging is ook niet geheel onbekend hier ter stede, maar wg meenden toch velen van nut te kunnen zgn door eens te informeeren aan wie en op welke wgze dit bureau werk verschaft. De directeur, de heer W. Janssen, gaf ons de gewenschte inlichtingen, zoodat wg de volgende bgzonderheden kunnen mededeelen. De vereeniging beoogt speciaal het ver schaffen van handenarbeid. Het doel is om het handwerk van den ambachtsman in de eerste plaats te doen strekken tot nut en ten behoeve van den ambachtsman zelven, hem in staat te stellen zich op goedkoope wgze te vestigen en zgn stoffeigken welstand te verboogen. Om van de vereeniging steun te genieten, moet men er lid van worden; niet ieder die werkloos is wordt dus geholpen. Het leden werven geschiedt door agenten, in verschillende plaatsen van Nederland gevestigd. Wil iemand agent worden, dan stelt hg zich met de directie aan de Koor straat alhier in verbinding. Hg moet dan eerst een aantal leden geworven hebben (munimum 10, maximum onbepaald) eer de directie zgn plaats van inwoning als een agentschap erkent. Men wordt als lid aan genomen tegen een contributie van 6 ct. per week. Aan die leden wordt dan werk ver schaft, welke in staat zgn artikelen te maken, die voor de vereeniging wenschelgk en doel matig zgn, die een vol jaar lid zgn geweest en minstens twee jaar in de gemeente, waar het agentschap gevestigd is, gewoond hebben. Het doel der vereeniging nu is tweeledig: zg tracht ten eerste haar leden werk te verschaffen en poogt hen voorts op een gemakkeigke en eenvoudige wgze in het bezit te doen geraken van meubelen en allerlei huishoudeigke en nuttige artikelen. Na een vol jaar gecontribueerd te hebben, heeft ieder lid n.l. aanspraak op goederen, welke in de eerste week van iedere maand in het openbaar worden verloot. De werkverschaffing gebeurt als volgt. Tegen den winter (vóór 15 November) worden door de directie de agenten in alle plaatsen aangeschreven, om opgave te doen welke onder hun leden reeds zonder werk zgn of in de komende dagen waarschgnigk werkloos zullen worden. Tevens moet worden opge geven of die leden kinderen hebben en hoeveel, welk artikel de werkloozen kunnen ■I landdroog aan ;unstig gelegen. H- MULLER, de Alblasserdamsche Machine- zgn verleden week niet nieuwe machines in stoom- geplaatst. Twee dezer booten zyn id voor eene firma te Antwerpen, één eene firma in Spanje, alwaar de boot m gaat en een voor den sleepdienst Knipscbeer”. Tot veler genoegen kunnen wg hieraan toevoegen, dat er nog vele machines onder handen en besteld zgn. Voor de aansluiting bg het Intercomm. Telepboonntt zgn 17 contracten gesloten. Bles ken agraaf, 2 Aug. Ook door den Raad dezer gemeente is besloten pogingen in bet werk te stellen tot het verkrggen van een Rgksfelefoonkantoor alhier. Door den Generaal-Majoor Inspecteur der Infanterie is kennis gegeven, dat de jongelui uit deze gemeente, die wenschen deel te nemen aan het voorbereidend mili tair onderncht, zich tot dat einde kunnen begeven naar Brandwgk, waar dit onderwgs woidt verstrekt. Krimpen a/d IJsel, 3 Aug. zettend was het weder op Dinsdag-avond helle bliksemflitsen wisselden voortdurend af met knetterende donderslagen. Een dezer slagen deed zulk een eigenaardig geweld booren, dat een ieder van meenirgwas.dat de bliksem was ingeslagen. Eenige seconden later werd dan ook het geroep, brand I brand vernomen, terwgi al spoedig daarop het brand fluitje zich liet hooren, en de toren klok mede tgdiog gaf van wat was voor gevallen. Oogenblikkeljjk maakten velen zich op, naar het terrein van den brand te gaan, 't was bg Slappendel, den timmerman. „Dat kan een brand worden met al dat bout", boorden wg uit veler mond. Gelukkig is het zoover niet gekomen was het onweer ingeslagen en had o) geloofeigke wgze een geheele kamer met meubilair vernield, doch brand was niet ontstaan. De schoorsteen was van ’t dak gerukt en midden op den dgk terecht gekomen; de ruiten uit een raam alle stuk geslagen, alle pannen van het dak, een balk binnenshuis geheel af, de spiegel en sebildergen van den wand enz. enz. Wonder boven wonder zgn twee kinderen, die achter deze kamer in een alcoof lagen ongedeerd gebleven. "Lekkerkerk, 1 Aug. De heer A. Rgkee onderwgzer aan de 1ste openbare lagere school alhier, heeft, wegens zgne be noeming als eerste onderwgzer aan eenzelfde school te Jutfaas tegen 1 October a. s. eer vol ontslag aangevraagd. *Meerkerk, 3 Aug. De prgs der kaas, eerste kwaliteit, is gestegen tot f 31,50 de 100 h. K.G. Zware soort gold f 33,50. De handel is vlug. "A'ieuwerkerk a/d IJsel,2 Aug. Den 31sten Juli j.l. werd door den beer C. H. Pinkee alhier aanbesteed twee woningen, waarvan de uitslag was als volgt: Timmerwerk: C. van der Kug, Moordrecht, f 1420, C. van Hemert, idem, 1411,— C. v. Leeuwen, Nieuwerkerk a/d IJ., 1330,— C. Bugs, Capelle a/d IJsel, 1310, A. Visser, idem, 1292 86 W. van Verre, idtm, 1264,— G. v. d. Sterre, Nieuwerkerk a/d IJ., 1186,— G. Bos, Ouderkerk a/d IJsel, 1069,— H. C. de Wit, Nieuwerkerk a/d IJ., 1102,— J. Kersbergen, Gouderak, 1098,— P. de Wit, Nieuwerkerk a/d IJsel, 1075,— A. Looge, idem, 1050,— G. Koolmees, Moordrecht, 1020,— J. Looge, Capello a/d IJsel, 1018,— T. van Vliet, Nieuwerkerk ad IJsel, 991,— C. Pols, Ouderkerk a/d IJsel, 874,— Verfwerk: G. Bouwman, Moordrecht, 275,40 Jongkindt, Capelle a/d IJsel, 195,— L. van Reeuwgk, Nieuwerk a/d IJ., 175,— Smidswerk: Kt J. van Immerzeil, idem, 35,65 Gisteren deed de knapenvereenigmg „Johannes”, onder de leiding van den heer A. Doornheio, een uitstapje naar Den Haag. Daar aangekomen, ging men eerst naar de Spuistraat oin krentenbroodjes en melk te gebruiken, waarna bezichtigd werden de Gevangenpoort, het Mauritshuis en de Ver gaderzaal der Staten-Generaal. Na nogmaals iets genuttigd te hebben, werd per electrische tram de reis voortgezet naar Scheveniogen. Bg zulk warm weder langs het strand te kunnen wandelen was zeer zeker een groot genot voor groot en klein, en de tgd scheen te kort, dat men er vertoeven kon. Met de stoomtram werd de terugtocht naar Den Haag weer ondernomen. Het spreekt van zelf, dat de Spuistraat niet vergeten werd. genot, dat de knapen hadden gesmaakt, was er niet minder om. 'ReeuwUk, 3 Aug. Sedert geruimen tgd vertoeven alhier twee kunstschilders, die, zoo de weersgesteldheid 't toelaat, vol gvêr bezig zgn deze streek te vereeuwigen door bier en daar datgene in kleuren te brengen, wat zg als deskundigen „frappant” vinden, maar wat een leek wel eens „niet mooi” placht te noemen. Oude huizen bg voorbeeld, waar zg mee dwepen vanwege de vele kleurscbakeeringen, turfstapels gedekt met riet, waar een gewoon mensch niets anders in ziet dan een hoop vuil riet, brengen hun in verrukking. Zg roemen dan ook als om strgd eigenaardige schoonheden van het dorp. Een oude plank over een sloot, waarlangs den kant het hoogopgaande bladriet zich verheft en waar de waterlelie zich weer spiegelt in 't stilstaand slootwater, geeft, door ben op schilderg gebracht, zulk een effect, dat ook de aandachtige toeschouwer, geen kenner, uitroept „dat is mooi!" De landschappen, vooral als die met Jansje, Pietje of een andere Sluipwgkscbe grootheid gestoffeerd zgn, trekken natuurigk de aan dacht in booge mate. Deze beide kunstschilders verdienen dan ook het eerelidmaatsebap van de Reeuwgk- sche vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer, zoo die vereenigi nog ooit eens alhier mocht worden opgeric want door 't op het doek brengen van 't schilderacbtige dat de gemeente Reeuwgk, en voornameigk de afdeeiing Sluipwgk, bet geoefend oog te aanschouwen geeft, zullen niet alleen inlandsche kunstbroeders, maar ook zeer zeker tal van Engelsche en Ameri- kaansche schilders zich gedrongen gevoelen op deze landschappen en water part gen af te komen. Eere dus wien eere toekomt. 'Streefkerk, 2 Aug. Door de Oranje vereniging „Nederland en Oranje,” alhier is besloten, bg genoegzamen financiëelen steun, evenals vorige jaren, den verjaardag onzer geëerbiedigde Koningin feesteigk te her denken. Het Suppletoir Kohier no. I van den boofdeigken omslag dienst 1906, bevat twee aangeslagenen, met een belastbaar inkomen van f 706. Aan den vader van den milicien- verlofganger H. Jongkind is ingevolge art. 113 bis der Militie wet eene vergoeding van f 0,80 per dag toegtkend. Op een verzoek van den heer Cs. van den Berg alhier om overname van eene koe igdende aan tuberculose, door bet Rgk, is atwgzend beschikt, omdat het beest niet Igdende was aan clinische tuberculose. Waddingaveen, 2 Aug, Hupkes, predikant j>g de Nei meente alhier, heeft een beroep onl naar IJselmuiden. i prooi ield dal zou uitbreken IJsel geslagen S. S. De werden als Brand ont- wgi net aantal vereemging-ieuen is o, uai der eereleden 193 en dat der algemeene leden 16. Het aantal bg het hoofdbestuur bekende buitengewone leden bedraagt 255, d. i 66 meer dan in April 1905, Telt men deze I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1