KflflW Met MR. P. A. GREUP, Kassier en Commissionnair in Effecten, SCHOONHOVEN, eemt galden k depaaito: ▼Mt KAPITALEN aangebeden als le hypatheek ep LanderUen. MMrsclio LandbBDWlolBD. PRIJS per LOT 50 Cent, le Prya: VIKR VETTE KOEIEN, ter waarde van 1000 «nlden. 8e PrU«: Een UTHECHT8CH WAGENTJE, bespannen met 1 PAARD. 8e Pr||s: Een KAA8BRIK, bespannen saet 1 PAABD. Atarta PaartrtM BOOMVRUCHTEN Mow van Navoiio onder A. J» van der KOP, “J* Tentoonstelling W-fHOMD, gelegen alsvoren, in den Oostpolder, groot 6Hectaren,61Aren,85 Centiaren. Hoi m Cafêteianrani MWThee KAASPOEDER iz een v«urir<fl'eiyk,afdaendei>anschadelUk vaarbehaedmiddel am bet SWARTSENlÉJRG’s LOTENDERIET. De Appalan on Peren Whom vaa Doom, i PRESERVER. A. LOKKER, Rotterdam, Groote Zomeropruiming, wegens geverderd seizaen, van een greote party Extra-Reis der Salonboot „Johan lil”. WESSANEN LAAN, Wormerveer. OPGERICHT 1705. KONINKLIJKE FABRIEKEN. Groot Zangersfeest en Concours te AMMERSTOL, Moordrecht) in het dorp, strekkende van de dorpstraat Schoonhoven. WOERDENSCHE LOTEN, raus t« loraii tat HOOFDPRIJZEN: Het Heerenhuis, plaatseljjk geteekend No. 159, waarin vele Beneden- en Bo’ Keuken en Bergplaatsen, Jtwlao TUIN1 metKo£’Pe,« BOOMVRUCHTEN Leerdam, iu het openbaar verkoopen: Een Heerenhuis, get. No. 179, met ERF en grootenTUIN, waarin veel Vruchtboomenaan de West- buitenhaven, groot 8 Aren, 84 Centiaren. RIJTUIGEN. CONCOURS voor Springpaarden, J. ZIELSTRA, Gouda. Officiële Kooi PF- LANDBÖÜWLOtEN -« Boomvruchten. WOONHUIS Fruitverkooping. EcBdmdsm^ AMSTERDAM. SOLIDITEIT PRIJS per stuk 50 Gent Kantoor: Plantageweg 54, Interc. Telefoon-no, 4495, Kaasst roTsel fabrikant J XOyOjr NATIONAAL SCHEEPSVERBAND. lot. Tel. 5395. AHSTERDAM. Heereugracht 136. den Heer Mr. P. A. GREUP te Schoonhoven. linnen Schoenwerk, Kinderwerk en eenige Restanten, s* tn N. V. STOOMBOOTOIENST OP DE LEK. SWARTSENfiüRG’s LOÏÏNDEBIET, GOUDA. ■NT LOTEN Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Aid. Velsen en Omstreken. Prijs per Lot f I, 18de Groote Ja&rljjksche Verloting van Paarden, Rijtuigen, Tuigen, Fietsen, enz, der Harddraverjj-Vereenigiog te Groningen. Prjjs per Lot 1 Gulden. TREKKING 10 SEPTEMBER Belangrijke publieke Verknnping van AMEIDE. LIJNZAADKOEKEN, HELPRIG KLEINMontfoort. Speciale inrichting voor compL Bedstellen, Veerenbedden met Overtrekken, Matrassen, Wollen-, Gestikte- en Moltondekens. L. VAN ZEVENHOVEN, Rijtuigmakerjj en Smederjj, OP WOENSDAG 8 AUGUSTUS 1906, aanvang 10 uur morgens. Hollandsche Maatschu van Landbouw, Afd. „Woerden en Omstreken”. Paarden,Vee, Pluimgedierte, Zuivelbereiding, enz., Wedstrijd van het schoonst in ’t tuig loopende Paarden EN VUURWERK te houden te VVOERDEN, op Woensdag den 22. Augustus 1906. Zangersfeest te AMMERSTOL op Voensd&g 8 Augustus 1906 zul de Salonboot „JOHAN III” avond* O uur van Ammeratol naar Krimpen a/d Lek vertrekken, aJ “lOITfïi j Overpk Met de' benoeming jrai ■izche Ministers te willed vlotten! F„ huidigen /.toestand zoo i een voltdlig Ministerie i zoo mogAwk dè rust l^h regelen 1 - BOL KORT, SCHEUREN, KANKER EN BLAUW warden der kaan te vaarkamen. Aangifte le SOLIDITEIT Cewaarborgd.lYUHlHh.llJK UUÜ^pHUUl 0. Gewaarborgd. Hotel en Café-Restaurant „KiVlEBZiCHl”, Openbare Vrijwillige Verknoping, 1»U veiling en afslag, STREEFKERK, te verkoopen: Het FRUITGEWAS A. N. VAN ZESSEN, en uu- en RIETGEWAS. Het FHDITGEWAS En het RIETGEWAS Effecten, Coupons, Credieten, Hypotheken en Assurantiën. WOONHUIS en ZILVERSMIDSWERKPLAATS. UIT DE HAND TE KOOP: Een goed onderhouden IEPEBOOMEN, staande aan de Westbuitenbaven te NIEUWPOORT, vóór het alsdan bjj afslag te verkoopen Heerenhuis. Openbare Vrijwillige Verknoping. ‘o- In de Gemeente Nieuwpoort: Een HUIS, I get. No. 134, aan de West-Hoogstraat, groot 59 Centiaren. Hooi- en Bouwland 3e. Eenige perceelen HOOILAND met KADE en WATERING, onder PRESERVER is de behaeder tegen alle gebreken der kaas. PRESERVER voorkomt steeds het rijzen der kaas. PRESERVER is het onmisbaar middel voor den kaasmaker. en b. 4 >TEIN en Kin- doch steeds ge- aant O| lied» Nienwpaert Ondewater ra o tot 18 Alk baart N< op ust 3Vt 7. Vaar één maand drie maanden ze* één laar onder Lee Heer B. DE J Aanwijzing Da koopers moe kende borgen stelh \J.ZI ELSTRA./ 5D geef! genoemde Notaris bjj wien mede veiling- ingerak jk Arm- van beh( r gebouwde "houd ver- (lerwjjl 's nachts op 11.80 uur ook te Hat gesprek k. Marokkaanscbe dat men zjjn v- verdraaid had of verl weet dit aan de Per». 3 aanvaar- mningen, vóór De Vennootschap verstrekt Geld onder Ncheepaverband met en ronder combinatie van Leveusverzhkcring en geeft Pandbrieven uit, rentende 41/» in stukken van f 1OOO,—f 500,— en f 1OO,—welke verkrijgbaar zjjn bjj Ouderkerk a/d IJ. bjj C. Rademakkr. Heeuwijk Bcbaan haven htolwUk verder b jj Meerkerk. Lanoerak. Ottoland. Brandwijk. Gieskn-Oudekerk. Nieuwerkkhk a/d IJ. HOFLAND, Bergambacht. Viiat Wadding* veen A. Weerden IJeeJetetn Zevenhuizen ES cd g CD_ Goudriaan. Bleskknsghaaf. BERG, Stolwijk. 2C11G, Lekkerkerk. Vlist ingeving de verlii •nWel door inziens h< onder zou als een lm 1AA3, mOLENAAKSGI STEENISN ooRDELOos. ‘\0UW, REES, v. d. BERl L1MB0RI Adres Notaris REUMER, Garinchean. Directie te Bpheenbeven. De Nolar D. TEIJINCK t< a hoven zal a 8 Au ’s avon< 1EMENT” TREKKING 14 SEPTEMBER: Alle namen der Keepers werden ep verlangen genoteerd en den PrU* winner* onmlddeliyk kennis gegeven. - BEPROEF UW GELUK! - KLEIWEG E 85. KLEIWEG E 85. voornem* 'dagen u a t u E i voormiddags ten bjj de Weduwe j TREKKING 3 SEPTEMBER: le Prijs: 8 KOEIEN, ter waarde van circa 3000 Gulden. 8e Prils: RIJTUIG met PAABD aangespannen, waarde circa 1100 Gld. 3e Pr||s: WEHKBB1K 700 TREKKING 6 SEPTEMBER: uit Boomgaarden onder Amelde, Tien- hoven, Laugerak, Lexmond, Meer kerk, Nieuw land enz. en Ameide, Meerkerk en Lexmond, ten overstaan tans SICHTEi Meerkerkop dag 1O Augui 1006,*s namiddag 5 ure precier 1 Zaal van C V PRIJSCOURANT OP AANVRAGE. DIEPENHüRSl te loformaliêi en bo. Ij s verkrjgb.., bjj de Heeren SICHTEHMAN roornoemd en VAN STAVEREN te Ameide. Voedert uw Vee met de Zuivere Murwe Merk „8TEH” en „W L”, uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. Eere-Diploma Parijs 1900. Negen Gouden Medailles. f 30,—, 85,—, 40,-, 50,—, fr. n. slat id. kapok f 84,-, 37,50, 83,50, 40,—. Zending rembours. VrU zicht. Steeds voorhanden: Nieuwe of gebruikte UTRECHT- SCHE WAGENTJES, TILBURY’S, KAASBRIKKEN, enz-, bjj Kattensingel, Gouda. Benthuizen Berga Berk» Bodegraven Boskoop Haastrecht Haserswoude A. A. Mai Meerkerk M. A. i Nleuwerkerk a/d IJ. 1 bjj B. v. 1 K. Slui A. Zingen van 6 ensemblenummers door 875 Zangeressen en Zan gers, onder leiding van den Feest-directeur J. H. DBEE8. B. (Jonconrs in drie afdeellngen met 81 Vereenlgingen. (J. ’s Avonds Concert, Vuurwerk en Kermesse d’ Êlé. Op het Feestterrein staat een Caronssel, Psfl'artjeskraamSlag- machine, enz. enz. Toegangskaarten voor den geheelen dag f 0,60. Tekstboekjes f 0,13i/>. VAN WEDSTRIJD VOOR TREKHONDEN, ■4T* PROGRAMMA’S en inlichtingen verkrijgbaar bjj den Secretaris der Afdeeling. Namens het Bestuur der Afd. voornoemd, C. J. VAN EIJK, Secretaris. bjj C. Plomp. P. dk Jong. A. Natzijl. Groot-Ammers B Brand. W. Verwaai. v. d. Heijdkn. w F. Papk W. A. Papk. H. L Bos. I van No- 1RMAN te Vr||- ■wtsts igs ten :ies, in de Gebroeders vele en Ben —Tote TUIN «taande en gelegen te Centiaren1- 1JS8el’ gr°Ot 8 Aren» benevens eenige perccelen best Te aanvaardenhet Heerenhuis c. a. bjj de toewijzing en de Landerijen 1 Novem ber 1906. Breeder omschreven in veilingboekjes, “,e ^rkrjjgbaar zijn ten kantore van den Notanq, terwjjl het Hoerenhuis iederen werkdag te bezichtigen is, waartoe ge gadigden zich kunnen aanmelden bjj den Hier J. C. KETEL te Moordrecht. „RIVIERZICHT” (verbeen VAN ZEBBEJ») te .jSSvX De Notaris urjjLH-üjiT D. TEIJINCK le Schoon- n hoven zal op Woensdag H 8 Augustus 1906, w ’s avonds 7 uur, in hel in ééne voordeelige voorwaarden. --f aan Landbouwers, Veehouders, Koop- TER GELEGENHEID VAN HET p de terugreis van KRIMPEN a/d LEK naar SCHOONHOVEN ten te AMMERSTOL en te GROOT-AMMERS zal worden aangelegd). rxr- T> I f R| O T C* KI v m. 7 uur en n.m. 18.80 uar van SCHOONHOVEN ME. MIE.IMOlE.ni naar ROTTERDAM en v.m. 0.45 uur cn n.m. 5.80 uur van ROTTERDAM naar SCHOONHOVEN zullen dien dag gewoon plaats hebben. DE DIRECTIE. en jaken bel Ijjk tot |w, yao Ho.gi r Au v die de gedaan I Volgei niet beu o schikte dianoen. 1 Graaf ren Svof en GatschhM tefeuille aanvaarden, jpij door een kennisgeving uitvoeren van .~..v Dit werd evet omdat zjjns Regeering er beschouwen lutionnairen. „Gjj wilt niet aan o houdt gjj ’t met de revo Stolypin gezegd hebben Svof woedend antwoord nooit met de revolution! ook nooit met de tegen w Intusecben is er ook waaruit bljjkt dat Slolyj Augustus de voordracht stelling van het nieuwe hof heeft gezonden. D is voor den 11. trmiddaga Tevens verkrijgbaar: MELKZUUR, middel tegen het apdragen der kaas. Depóts te: bjj J. v. d. Knijff. (ambacht G. van Wijngaarden. lenwaude W. Verwaal. C J. Scheer. B T. Oskamp. Joh. Scheer. lTZE. van Bkekum. bjj K. Stolk. Wijngaarden. rus. Gemeente 8ch< BURGEMEESTER Schoonhoven m!.‘ maand, en uiterlj deljjk op SO August voor de aaagifte J te itnnneD wordend temtier aan de 8cW Schoonhoven, tegen zeer lage prijzen, gedurende 14 dagen. AanbevelendA. C. EU KELEN BOOM, Korte »am, bU de VUflibrou, BOnoONHOVE.V. - WBICHTIKG Fm>r MAATWERK en BEFaHATliW, welke spoedig zeer net en billijk gedaan worden. VERKRIJGBAAR IN TREKKING 29 AUGUSTUS: le UTRECHTSCH WAGENTJE, beapannen met 3 PAARDEN. 3e h 1 PAARD. 8e KAA8BRIK, beapannen met 1 PAARD. 8 A u g u w&fci rji.Xm ’s avonds 7 uur, „HEEREN LOGEMENT aldaar, i zitting, veilen en verkoopen: Het welbekende, hecht en sterk en in goeden staat van onderl keerende prachtig gelegen aan de Rivier de Lek, nabjj de aanlegplaats der Stoombooten, be vattende ruim WOONHUIS met SOUS- - TERRAIN, afzonderlijke BENEDENWONING, CAFE, cn SOCiËTEITSZALEN, UITSPAN- NING en KEGELBAAN; aau de rivierzjjde ruim TERREIN met schaduwrijke Boomen en langs de geheele lengte doorioopende VERANDA, alles voorzien van Gas- en Waterleiding. Voor zooverre niet verhuurd te den bjj de betaling der kooppenninj of op 12 September 1906. Nader onderricht te verkrjjren ten kan tore van den Notaris TEIJINCK te Schoon hoven. JirakirT inifl op Vrjjdagen August u dlin^Ifcinji telkens Ibm!liïwTïn ure’ 'n Det Kottiehuis DEN KRABER te - - b - - 10 en^ gustus 1906, des moreens ten In bet Koffiehuis Do Notaris A. C ASTEL EI JN te Streefkerk is voornemens op Zaterdag den 11. Augustus 1906, 'a voormiddaga ten 10 ure, bjj A. SCHALK te van Mevrouw de Wed. N. J. VONCK bjj de Kerk te Streefkerk en van den Heer A. DE GROOT Jr. onder Nieuw-Ldckerland. I •venkamers, en daarachter zeer gunstig en T. van Dra HEIJDEN, R. VERMEULEN, J. dï KLUIJVER, T. CONJONGH, C. van ZESSEN, P. C. PESSELSE, J. dkn OUTER, D. CASTELEIJN, Nofaria A- CASTELEIJN to Streefkerk is voornemers op Vrjjdug den 10. Augustus 1906, 's voormiddags ten 9>/> ure, bjj H. VAN ES te Laugerak, te verkoopen van de Heeren L. VAN ZESSEN Hz., T. DEMPER. A. DE GRAAF, J. BENSCHOP, H. VAN NOORT, D. RuZENDAAL, £L RUNE- VELD, 1. AANEN, ARIE ZWIJNENbURG, C. DE HAAN, A. GOEDHART, W. S. COK, C. VAN DER STOK, P MAAT Jz., W. ROZEN- DAAL Tz W. BOTH. D. DE RUITER, II VERHEUVEL, A. T.TERLOUW, J. ROZEN- DAAL MzD. VAN HARTEN. JOHs. VER- MEULEN, P. J. VOORMOLEN, L. SCHEP, J. SPEK Jz., van hit Diaconie Armbestuur van Laugerak en van de Gemeente Nieuwpoort. van het Diaconie-Armbestuur van Lanj en van de Gemeente en het Burgerljjk bestuur van Nieuwpoort. IN Belast zich met den aan- en vertaoep van Effecten, verzilveren van <J«ap*n«, het sluiten van BeleenIngen enz. Neemt gelden in depwalto, op voordeelige Geeft veeracholtcn en bedrijfskapitaal len, Winkeliers en anderen. Verstrekt geld op Bypetheek, met particulier kapitaal, tegen lage rente, zeer aannemelijke voorwaarden en des verlangd zonder verplichte jaarijjksebe aflossing. Verleent zjjne bemiddeling om geld voor derden in solide Hyphotheken te beleggen. Sluit Versekerimgea op het leven, tegen Ongelukken en Invaliditeit en tqgen Brandachadie. van het ift gezonden. D echter nog uit. Waarui dat de Ctaar nog aarze stelden in hun functie t Terwjjl Regeering en de ontevredenheid io J hand toe. Het oproer te Sveabi vorig overzicht gemeld bedwongen zou zjjn, uitgebreid. De oorlogs schutvuur openden op tors, zjjn zoo spoedig deze te bemachtigen. Er waren zelfs zeeol muiters overliepen. Vi< de haven sloten zich o< toen in de forten de sch en een kruitmagazijn, muiters was, door een b< gaven de muiters zich bende, „Roode Garde” bljjft verzetten en tot 1 heden overgaat. Van Sveaberg sloeg t Kroonstad en Re val. het huis van den havei vallen. Hier slaagde menigte muitende ma aangesloten burgers uit trok men naar bet ars< Zjj werden echter snelvuur kanonnen teru bezetten zjj het fort manning gemeene zaa Dat fort werd daarop v uit beschoten en moest zi Ontzettend ruw zjjn etadt te werk gegaan, moeder van kapitein V bajonet doorstoken, ten matrozen genade smeei en de vrouw van Koloi met een geweerkolf e doodeljjk gewond, terw echtgenoot te verdedigt De strjjd is voor ’t c genoemde plaatsen ge Alexander Michafilowitz oorlogsschepen aangeki wacht dat nu al de onderwerping zullen terugkearen zal. In Petersburg is b< algemeene werkstaking aan de organisatie nog al De overheid nam ui maatregelen. Banken-, kantoren en alle openbi met zorg bewaakt d aantal soldaten. Op de bewegingen wordt nog scherp gel „zwarte bende” doet di Op een badplaats we oud-Doemalid doodges met vrouw en dochter deide. Men vermoedt van genoemde bende 1 Van Buitenlandsche ii toestand boort men ni< van een bezoek van K* Fmsche wateren, waai met den Czaar zou I lucht gegrepen te zjjn. Keizer Wilhelm van tich bjj zjjn aankomst een ontmoeting ha< Franschen fabrikant vriendeljjke wjjze ovt Het gesprek kwam op je quaesti woorden, TE KOOP: 4 solide gebruikt» Tilbury’*, in do olie, waaronder zoo goed als nieuw; 3 Kaasbrikken, waar van een op Coil.-assenS Teat- w agent je* en een Engelsche Kar, legen civiolen prjjs, bjj D. GROENEVELD, Schennbnven. De Notaiis D. TEIJINCK te Schoon- wïiW hoven zal op Woensdag 8 A u- Rv'H gustus 199 6, 's avonds 7 uur, in “B het HEEREN LOGEMENT aldaar, in het openbaar, naar plaatseljjk gebruik, ver koopen Het WOONHUIS, get. B 17, met Zilvernmlduwerkpiaats, Erf en T nin, binnen Schoonhoven, aan de noordzijde der Voorhaven. Uitko mende aan de Havenstraat. Kad. Sectie C, no. 298, groot 318 Centiaren. Eigendom van W. LOBENSTEIN en Kin deren. Aanvaarding bjj de betaling der kooppen ningen op 12 September 1966. Nader onderricht ten kantore van den Notaris. mei SCHUUR en ERF n eonig Isle kwaliteits Bouw- eu Hooiland, te zamen groot ongeveer 3 Hektareu, bijzonder geschikt voor kleine Boerdeijj. Te bevragen bjj A. G. VAN GENT te Ameide a/d Lek. De Nutaria A. G. DE KHUIJFF te Leerdam zal op Woensdag 8 Augustus 1906, des voor middags om 11 uur, jd t Fobtujn” bjj Mej. de Wed. KEMP te in do boomgaarden, gelegen: In het Hecht van Terleeden onder Leerdam, beboorend» aan de Heeien F. DE GROOT Fe. en G. DE WITH. Iu het Hoogeind onder Leerdam, behoorende aan den Heer W. VAN BUUREN. Aau den Hornd(Jk onder Leer dam eu deu AppeldUk onder Heukelum, behoorende aan den Heer G. \0S. Op Oud-£chaik ouder Leerdam, behoorende aan den Heer R. G. DE KOK le Aaperen. Onder Leerbroek en in Middel koop onder Leerbroek, behoorende aan de NEDERD. HERV. KERK van Leer broek en de Heeren J. VAN DIEREN, Gebr. DE GROOT, P. WIGGELINKHU1ZEN, JAC. DE GROOT, K. BUIJSERD Tz., T. KLOEK en J. DE JOiNG Fz. Aan den DlefdUk achter de Wiel terdam, behoorende aan den BRUIN. j te bekomen bjj de Eigenaren. *"06160 twee gegoede en be* len. De Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk is voornemens op wtaMil Donderdag den 16. Augus- tus 1906, 's voormiddags ten **rA™ai ip/g ure, bjj de Wed. J. BARON te Aleuwpoort, voor oe Erven van Mej. JOUa Ma. VAN DER STOK, in het open baar, om* koutani geld, te verkoopen: 8 buitengewoon aware Do Notaris A. CASTELEIJN te Streef kerk is voornemens op Donderdagen 9 en 16 Augustus 1906, telkens 's voormiddags ten 10 ure, i.^i v«v J. BARON te Nieuwpoort, bjj inzet en afslag, te veilen en te verkoopen: Voor de Erven van Mej. JOHa. Ma. VAN DER STOK: 2e. F'enige perceelen met DIJK en WATERING, onder GROOT-AMMERS, in Gelkeneu, aan den Lekdjjk, aan de Haagsteeg en in het Achterland aan den Nieuwpoortschen Weg, te zamen groot 3 HECTAREN, 76 Aren, 34 Centiaren. LANGERAK, over de Middelwetering en binnen- eu over de Builend jjksche Wetering, te zamen groot 8 HECTAREN 81 Aren, 79 Centiaren. De veiling geschiedt in 10 perceelen en bjj den afslag in verschillende massa's. Te aanvaarden, zooals bjj veilingboekjes breeder is omachreven. Betaling der kooppenningen op den 12. September 1906. Nadere inlichtinger A. CASTELEIJNby wien mi boekjes gratis verkrjjgbaar zjjn. Prachtigmirfdei, «ngeëvenaard. Onmiebaar voor ieder kaasmaker. Wat Is PRESERVER??? DDCCCDVCQ ‘8 ,iet middel bjj uitnemendheid ter voorkoming van I lUZwEnvCn scheuren, blauw en bal worden der kaas. PDCCCQUCD gebruikt bjj de bereiding der kaas, geeft dè besliste I IICOE.Il I Cll, verzekering dat men maakt: lo. Beter kaas dan wraeger; 2o. Meer HELD voor zjjn kaas. DDCCCDUCD moet meD D,et «Meen warm weer, nCvLIlv Cn bruiken, om altjjd de beate kaas te leveren. Daaram vaarkamt PRESERVER gebrek in de kaas, dus ook gebrek In de kas. Preserver wordt geleverd in pakken van f 0,80, bjj 6 pak f 4,50, ia verkrjjgbaar bjj SCHOONHOVEN, CULEMBORG, L. de HAAS, Molenaarsgraaf. C. van STT- T TERLOI W. VAN r A. R. 1 A. VAN Trademark Ij leen in ver’zetelde pakjes verkrjjg- te Schoonhoven bjj E. C. v. D. ENDS; I00RDEI.00S J. Gfjv. D. BEST. In het bdrondAr wordt de aandacht gevestigd op SOIICHON TH£E,ifl30 per 5 ons |'J benoeming irai inisters schjjpt l E}h t .lig Minister! “jjk dè rust I ie nemen en [le tieuwo RremMr. heft. t j I soinmjge bvri t slagen'f met! t annen. Grajif

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3