Thee fed 1906 N°. 2741. FEN -W L m ITALEN Woensdag 8 Augustus. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Johan III”. Officies Wspriioi. S f IEBIET. l A.^ DE LEK. eisen en Omstreken. r stak 50 Cent GOUDA. SOLIDITEIT .Gewaarborgd. per LOT 50 Cent 1OOO Gulden. 8 Augustus 1906 r van Ammeratol urden, Rijtuigen, lereeniging te ilden. Aangifte leerlingen. sIeroam. [Sper LOT si) Cent BUITENLAND, f ®»w Met de benoeming ■ieche Ministers u.’ te willed vlottenl BIIIRILAID. in. ges de 1 er nevr 6 Auf im, idem, f 1 of Id. B., Sliedrecht, idem, by 6 pak f4,W, jmaker. de kau, dus ook 100NHOVEN, LEMBORG, er voorkoming van der kaas. geeft dé besluie langen geneteerd en it«*. Op I oud*] mei del» neemt I over ;ant F. C. Frank r G. Verdonk (no. Staten meeote, Da. Th. G. C. id. Herv. Gem., is te lakte. >r Ouderkerk a/d Use), of 2 d. tid U| Molenaarsgraaf. Woordeloos. Goudriaan. Bleskensgraaf. Stolwijk. Lekkerkerk. VUST LK1WEG E 88. ieder kaasmaker. SCHOONHOVENSGHE COURANT. als le hypotheek op REUMER, Oorlncheaa. welks be- i maakte. ~e forten irgeven. Kroon* van de de Crabethstraat, c Kleiweg en de in mede- logdmk «.o te nem< tieuwO toeft. i somr i slagei mderwgs 1 3 avonds r voornoemde gemeente houden met net doel, iet a PAARDEK. H 1 PAABp. - e“ G. F. Iredze (no. Gulden. aarde circa 1100 G14. 700 ngang ;leeraar oikunde Uitgave van S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. nnen met 1 PAARD. HD. naar’ SCHOONHOVEN ten I worden aangelegd), uur van SCHOONHOVEN 0.45 uur en n.m. 5.3O gewoon plaats hebben. DE DIRECTIE, Rotterdam, overtr. (ster Rotterdam, overtr. 4 d. schipper Made, overtr. ig. Evenals vorige ng .Trouw aan Orarje” Koningin weer feeste- moet toen rd hebben: de eenige verlangd. Het ben.” Merfkan Jtecbe pers i afkeuring uit in^r Tageblatt” sr de Duitsche itvaardig, misleidend. "ïha'ndaal in Duilsch* .der bekend geworden. i En gel ache kb Ion ie üvróden mei het vóoruit- ik zelfbestuur te krggen. grondwet voör Transvaal iesrecht. De Eogelsche 1 uitgesloten. Van ’fving van Ctrineesche nber tal worden gestaakt, i Transvaal meavalt, zal ook Iran je Verslaaft (nu Trans- eetf/ igrondwet 'worden Gemeente Schoonhoven. -en WKjH0UDEliST.il i bekend, dat in deze “'en, en bepaal* kus, gelegenheid bestaat kan leerlinge*, om ftoegelaten met lo. Sep* pel le «eert, 1 '''Dfl Secret» ilia, VEENSjRfr. rdMB» )og maarniet >u het', widen zgn, 'dat er iland was, om werkzaamheden van deze bekend zgn, zgn er van over zij ook dit jaar wtêr iets moois j is bét nog niet tot een jstaking gekomen. Er sebflot lisatie nog al heel wat te haperen. nam uitgebreide voorzorgs* Banken-, post* en telegraaf- le openbare gebouwen worden waakt door een aanzienlijk "zégelde pakjes verkrjjg* ioven by E. C. V.D ENDE; Gffv. o. BEST. Ir wordt de aandacht iCHON f IJ» bet oproer over naar In Kroonstadt werd (commandant aange- de infanterie de tuitende matrozen en de b(j hen i burgers uit een te drjjven. Toen nar het r-‘ m echter i Utrecht, secretaris it nut van vereeniging beantwoordde eenige vragen, ling der afdeeling (streken” werd be- *srd gekozen de heer ivengaarder alhier, tot L. Roth te Nieuwpoort J. Teeuw, k r, doch steeds ge- leveren. BURGEMEESTER Schoonhoven maken maand, en uiterlijk tot den 25ei deljjk op 20 Augustus, gelegenheid be voor de iMUgiftc Inn leerlinge* te Apnplëo wordenir tember aan de 8ch<, Schoonhoven,/« Ai huldigen R,toestand i v een voltallig Minister!. 1 zoo moge1|jk dé rust tl regelen tó nemen en i die de nieuwe Rrem) gedaan tthe:" Volgens i niet best i schikt» ren Sv„. tefeuille aai door een uitvoeren Dit werd omdat z|j Regeering beschouwen lutionnairen. „Gy wilt niet aan oi houdt gjj 't met de revoldtionnairen”, Stolypin gezegd hebben, waarop de Svof woedend antwoordde„Wjj zullen 't nooit met de revolntionnairen houden, maar ook nooit met de tegenwoordige Regeering.” Intusschen is er ook een ander bericht, waaruit bljjkt dat Stolypin reeds den laten Augustus de voordracht omtrent de samen stelling van het nieuwe Kabinet naar Pafer- hof heeft gezonden. De goedkeuring blgft echter nog uit. Waaruit valt op te maken, dat de Ctaar nog aarzelt de nieuw voorge- stigen. lalmen, i ontevredenheid in Rusland hand besluit is, met in? >er, benoemd tot hoogk icbe en pbysisebe schei) 3 Hoogeschool te Delft, lector in technische ‘Igke Udiversiteit de gasfabriek te Aan de raadsleden is an stuk toeaezonden: Gouda. 31 Juli 1906. «.leger, ingenieur J - Haad, bij hierb|j 1 en 2 bjjlagen voor het Markt, in de de Gouwe, de de Noodgod Ovemdckt. benoeming van de nieuwt inisters schroot bet m EïS toch act zop noodig eriéj in Rus! ■‘‘'IherpteÜen door makt* leloftën te vervuild», Ir, de heer Stolypin, Jgenl sommjke bwrichten kan SloIVpm best slagen’raeti het vinden vaii dm ite mannen, i' Gra^f Heyden en de Ih0h SvoF en GutscbhM willen wel een wj anvaarden, qjijs de Regeering efrm kennisgeving zich verplicht itAfi Van de verengde hervQrmingmiJ evenwel door Stolj pin gsweigeMU >mdat z|jnH inziens het respect voor !dè er onder zou’ lijden; men zouter als een toegeven aan de retp* in onze z|jde staan, dus revolntionnairen”, moet m, waarop de heer rddewW(j 't van W., koopman Giesendam, idem, ld. Arie Dirk B. en Cornells E., Giesen* Oudekerk, idem, ieder f 1 of 1 d. Marinus Eliza L., Sliedrecht, idem, f 8 of 1 d. Johannis Adrianus W., Sliedrecht, idem, f f of 1 d. Willem GSliedrecht, overtr. drankwet, 1 m. f 2 of 2 m. 1 d. Joseph G. en Hendrik Jan V., zonder bek. woon- of verblijfplaats, overtr. politieverord. Brandwijk, ieder f 3 of 2 d. Reinier V., Rotterdam. Jan de K., Hoofd plaat, Johannes de S, Hoofdplaat, Borjimin de W., zonder bek. woon- of verblijfplaats, Tjjs V., Rotterdam en Salomon K., Hoogeveen, allen schippers, overtr. anker-reglement, ieder f 3 of 2 d. Cornelia Pieter de H., Bleskensgraaf, Albert S., Giesendam, Egbertus H, Sliedrecht, Leendert V.. Giesendam, Antonie Willem B., Hardingsveld, Arie de R, Langerak, Willem den IIMeerkerk, Cornells Johannes H., jr bek. woon- Johaïtnes V., r(jwiel wet, ug. De Raad _irhaalde malen mderwjjzeres, verlenging o ziekte te hebben toege staan, deze eervol uit hare betrekking ont slagen. M*j. Bausch werd verpleegd in het gesticht voor zenuwlijders te Zeist, doch is als onherstelbaar naar hare familie terug- gekeerd. j **Jflea«r|»**rt, 6 Aug. Een der wallen bÖ al te f te bevt sch(jnl|jk sterk door kramp tot aan het Zgne kameradei duiken, vermist, hem ook na eenig zt geneeskundige hulp verleende deze het eerst. Met behulp van een toeschouwer en later neg van Dr. Van Enthoven en eenige politie dienaren werd langer dan een uur al het mogelgke in het werk gesteld de levens geesten weder op te wekken. Echter tever geefs. De dood was reeds ingetreden. Per brancard werd hg naar het lijkenhuis vervoerd. Een jongentje van ongeveer 6 jiar, zoontje van den arbeider H, in het Stienzer Oudland, is Vrgdag-morgeu ongeveer 8 uur door den bliksem getroffen en gedood. Uiterlgke kenteekenen zgn niet aanwezig. De hoogst zwangere moeder zag het kind, dat op weg was naar school, zich omkeeren, waarsclijjnlgk om wegens het vreeselgke onweer naar huis terug te gaan, en toen vallenom niet meer op te staan. Prof. Eiselsberg, hoogleeraar in de heelkunde, vroeger te Utrecht en thans te Weenen, heeft een operatie aan den blinden darm ondergaan. Hoewel hg wist, wat hem scheelde, sprak hg er met niemand over en verrichtte zelfs op debr dag, dien hjj voor zgn eigen operatie bestemd had, nog twee operaties op anderen. Toen die afge- Joopen waren beval de hoogleeraar tot ver bazing der aanwezige doctoren en assistenten, de operatietafel voor een derden patiönt in orde te brengen en wel voor hem zelf. HQ liet zich toeu nog eens door z|jn beide assis tenten onderzoeken, die een gelijke diagnose vaststelden, waarna in dezelfde zaal en op dezelfde tafei, waarop de professor drie uren lang twee moeilgke operaties verricht had, de kunstbewerking op hem gedaan werd. Wel een bewgs van koelbloedigheid. De operatie liep goed af. Over het tijdstip, dat voor deze operaties het geschiktst is, heerscht nog strgd onder de geleerden. Volgens Eiselberg moet men eerst den acuten aanval afwachten en wan* neer de aanval voorb|j ia opereeren. dus de voordracht om van het nieuwe Kal "t gezonden. De goe< “5 uit. Waaruit valt Jtaar nog aarzelt de stelden in hun functie te bevesti Terw|jl Regeering en Ctaar U. hand toe. Het oproer te Sveaberg, waarvan in het vorig overzicht gemeld werd dat het reeds bedwongen zou z|jn, is integendeel nog uitgebreid. De oorlogsschepen, die nu ge- sebntvuur openden op de forten der mui ters, z|jn zoo spoedig er niet in geslaagd deze te bemachtigen. Er waren zelfs zeeofficieren die naar de muiters overliepen. Vier oorlogsschepen in de haven sloten zich ook bü hen aan Eerst toen in de forten de schietvoorraad opraakte en een kruitmagazijn, dat in het bezit der muiters was, dooreen bom de lucht in vloog, gaven de muiters zich over, uitgenomen een bende, „Roode Garde” genaamd, die zich blijft verzetten en tot allerlei gewelddadig heden o vergaat. Van Sveaberg sloeg Kroonstad en Re val. het huis van den haven» vallen. Hier slaagde menigte nu'—'. aangesloten burgers uit een ti trok men naar het arsenaal. Z(j werden echter door infanterie met snelvuur kanonnen teruggedreven en daarna bezetten z|j bet fort Constantin, i manning gemeene zaak met hen Dat fort werd daarop van de andere uit beschoten en moest zich weldra ovei Ontzettend ruw z(jn de muiters te stadt te werk gegaan. Zoo is de 90 jarige moeder van kapitein Vrotschinsky met een bajonet doorstoken, terwfjl zfj den oproerigen matrozen genade smeekte voor haren toon, en de vrouw van Kolonel Alexandre ff werd met een geweerkolf en een revolverschot doodel(jk gewond, terwijl z|j trachtte haren echtgenoot te verdedigen. De strijd is voor ’t oogenblik in de drie genoemde plaatsen geëindigd. Grootvorst Alexander Michafilowitsz is met een aantal oorlogsschepen aangekomen en men ver wacht dat nu al de muiters spoedig tot onderwerping zullen komen en de rust terugkeeren zal. In Petersburg algemeens werks aandeorganis De overheid maatregelen. kantoren en alle openbare gebouwen worden met zorg bewaakt door een aanzienlijk aantal soldaten. Op de bewegingen van oud-Doemaleden wordt nog scherp gelet. Trepof’s z. g. n. „twarte bende” doet daarbij goede diensten. een badplaats werd dezer dagen een ■Doemalid doodgeschoten, terwijl hij "let vrouw en dochter aan het strand wan- -wide. Men vermoedt dat dit ook bet werk van genoemde bende is. Van Buitenlandsche inmenging in Rusland s toestand boort men niets meer. Het gerucht van een bezoek van Keizer Wilhelm aan de Fmsche wateren, waar bij een samenkomst met den Czaar zou hebben, schijnt uit de beeft tich bü zyn aankomst te Bergen, waar Z. M. een ontmoeting had met den grooten Franschen fabrikant Meuier, op minder vriendeiyke w(jze over de Pers uitgelaten. Het gesprek kwam op da al haast vergeten Maroakaanscbe quaestie. De Keizer beweerde dat men zyn woorden, in die zaak gesproken, verdraaid had of verkeerd weergegeven en weet dit aan de Pers, den 11 UI*3Ct BOl H, V.U1 UCUB V Langerak, Jan van R., zondei of verblijfplaats en Teunis J Papendrecht, overtr. motor- en ieder f 3 of 2 d. Jan de G., Giesendai Hendrik Johannes J f 1 of 1 d. Koen van ’t H., Giesendam, wagen onbeh. laten staan, f 3 of 2 d. Aart de K., Sliedrecht, leerplicht, (herh.), f of 8 d. Cornelia de C u*.,i Jan Arie K., Sliedrecht, idem. Jasper f 5 of 8 Maria biyfplaats, Mivumw Gerrit de B., Si» gevaar opleveren, Cornelia de J., schap, f 1 of 1 d. f 2 of 1 d. Giesendam, idem, f 5 of 2 d. Sliedrecht, ordeverstoring bg ir der gemeente uvuv.i «e Rottend»11/ heeft met ingang van 1 Augustus gaande in de tot schrijver by de1 politie benoemd den beer inljuli 1906, j H* P. Smits, te Gorinchem. ingüti:- —Uit Sliedrecht meldt men, dat de hder Van Houten, te Harmelen, voor- nemers is tegenphalf Augustus weder een automobieldienst hangs den Sliedrecbtschen dgk te openen m$t dezelfde auto, waarmede den vprigen winter proefdienst gedaan weÉd. •-HlIn de ve/ifgadering van de Ge zondheidscommissie, zetel Bodegraven, van de vorige week jwaren ingekomen o. a. de doot MoordrechtJi'Nieuwveen en Zevenhoven goedgekeurde relfebirg over 1905, woning- formulieren art. 9 van Rjjnzaterswoude, Oude- water en Woerden, een schryven van den heer Inspecteür Van Ledden Hulseborch om trent i het gebjmk van looden buizen by drinkwaterleidingen, een missive van den- zelfden Inspecteur over een geval van vleesch- vergiftiging Te lTer-Aar, met verzoek om maatregelén le/jwillen nemen ten einde tot keuring van vle^ch te geraken. Door WaPddiojgsveen is ingezonden een be sluit, waarby WBchillende perceelen Voor verbetering women voorgedragen. Van Oudewater is bericht ontvangen, dat de Raad het besluit tot onbewoonbaarver- klaring van dn perceelen A, laen 8a - d, heêft opgehevqn. Wordt besloten hierin niet te berusten. Door1 Zwammerdam is ingezonden om ad vies e^n plan tot (Vernieuwing van een ten deele afgebrand'l perceel. Wordt besloten hieromtrent te adjvipeeren, zoodra door Zwam merdam een afdruk der bouwverordening zal z(jn ingezonden. Ingekomen zy* enkele klachten, o. a. over het houden van) varkens te Nieuwerbrtig, over een mestvaalt buiten Bodegraven, over eeu sloot te Wfaddingsveen en te Boskoop en ovei- een wöniog in Waddingsveen. Een onderzoek zal worden ingesteld naar de verschillende klachten. Medegedeeld i wordt dat in Juni zgn voor- gekomen te Woerden, Waddingsveen, Reeu- wjjk en Waarder, ieder 1 geval van febris lyphoïdea; le Oudewater en Bodegraven ieder 2 gevallen van febris fyphtïlea en te Boskoop 2 gevallen van febris fyphiïlea en 2 van diphtheritis. Tevens wordt medege deeld! dat te Zwammerdam thans eenige ge vallen van febris lyphcïlea voorkomen en te Nieuwkoop van roodvonk, waarmede de Hoofdinspecteur is in kennis gesteld. De politie-verordeningen, door Oudewater en* Waddiogsveen ingezonden om advies, worden behandeld. Een voorstel van den heer Le Coultre om behalve het advies over de artikelen, die betrekking hebben op de volksgezondheid, tevens een wenk te geven omtrent de overige artikelen, voor zoover daarop aanmerking te maken is, wordt ver worpen met 6 tegen 3 stemmen. De rapporten omtrent het plaatsbezoek te Nieuwkoop, Nieuwveen en Ter-Aar worden gelezen en de conclnsiön vastgesteld. De voorzitter deelt een en ander mede omtrent zuivering van water door middel van kopersulfaat, waarmede door den heer Douwes Dekker proeven zjjn genomen, die worden overgelegd. Wordt besloten hier- omtrêht nader advies van den Hoofdinspec teur te vragen. Ten slotte wordt mededeeliog gedaan van een middel tot stofvrg maken van de wegen, met het oog op de hinderlgke stofversprei ding door automobielen. Nadat de weg goed schoongeveegd is, wordt met een 5 oplos sing besproeid; dit moet na eenige dagon herhaald worden en daarna eenmaal per week of zoo dikwgla men noodig oordeelt, in ver band met de geaardheid van den weg. Bg de Bodegraafsche gasfabriek is 100 Meter straat weg besproeid met 10 Kilogram anti-stof. Niets meer aan de orde zgnde, wordt de vergadering gesloten. De slag, die reeds eenigen t(jd dreigde,, is gevallen. Mevrouw Koopmans de We$, de nobele vrouw, wier onvermoeid werken tot verzachting van het Ijjden der Afrikaansche vrouwen in den laatsten oorlog in onvergefelijke herinnering zal blijven, is, naar uit Kaapstad geseind wordt, overleden na een langdurige ongesteldheid. Tfjdens en na den oorlog heeft deze dap pere hoogbejaarde vrouw alles in het werk gesteld om de Afrikaner natie te steunen in haar bitteren strijd tegen honger en gebrek. Zy was ook, als lid en voorzitster van ver- seneidene hulpcommissies, in voortdurende briefwisseling met Holland. Het overlijden van mevrouw Koopmans— De Wet, de moeder van hot Afrikaansche volk, zooals z(| genoemd werd, zal ook hier te lande, maar vooral in geheel Zuid Afrika, met ontroering en innig leedwezen worden vernomen. Eindexamens der H. B. S. met 5 j. c. Zesde groep. Zuid Holland. ’s-Gra- venhage, 4 Augustus. Noordelijke commissie. Gefixamineerd 23 candidaten. Geslaagd: L. M. van den Berg, A. A. Brouwers, L de Bruyn, Willemiena Draayer, M. G. A. Klinkenberg, J. M. de Lange, G. D. W. Nieuwenbuys, H. van Wely, F. Florscbuetz, G. J. Kioezeman, J. van Maaren, Elisabeth Sara iMauson, Estella Johanna Manson, Agathe Petronella Olivier, Johanna Petro- nella Emilia van der Weide. Niet gtslaagd 7 candidaten. Rotterdam, 4 Augustus. Zuidelijke com missie. Geslaagd: P. Vorster, A. Icke, J. en, B. B. Lauterbach, D. van Meelereu, lenboom, Elisabeth de Vries, J. C. mg, Elisabeth K. Poortman, E J. Koore- A. W. Poortman, W. E. Boerman, M. H. J. M. Hoogeveen en W. E. Malhon. Blijkens uit Indië ontvangen teiegrapbische berichten zijn sedert de jongste mededeeliog dienaange Nederlandsche Staatscourant van no. 153 bg de krijgsverrichtingen a. in Aljeh en onderhoorigheqen zwaar gewond de fuselier W. H. Versteegli (no. 56891); licht gewond de ser^ea; (no. 60333) en de i fuselier 56665); b. op Celebes: |e gesneuveld de adjudanten-onderofficier Sailer (no. 41031) en H. Amperse (no. 41671 de sergeant J. F. Sarooy (no. 35022) de fuseliers P.1 M. Loef (no. 59534), Renalfd (oo. 53155,4119) en A. Bredz 58405/2010); levensgevaarlijk I gewond de fuseliers S. Holman (no. 56428) en J. A. van Hove (no. 53164); fl I i zwaar gewoqd de onderluitenant J. B. Elders (no. 5312ÈB do sergeant-majoor W. C. H. Engelbert van 7 Bevervoorde (no. 43388) en de geniesoldaat-'P. Broeren (no. 49132); i licht gewond de 2de-luit§nant J. Engel Jbert van Beyqrvoorde, de onderluitenant ij.M. Schouten j(oo. 54130), <je sergeanten F. F. flDreckmeier jtao- 56738), J. J. de Haas (oo. ?48!p3) eu J J A. Boraboom (no. 54726, de fathers R. jM. Ver(stjegh <(no, 54504), B. horst (no; 47217^ rJP. J. M. Khypers (öo. M761), K. W. Kaiser (oM46066), E. Ouwendgk 'lab. 59471), W. de Jong (oo. 58947) en de Igjpniftsoldftcn B. van der Meer (no. 56338) H. del Clercq (oo. 57457; I Maan bekomen wouden overlöden desergeant* Tujkenopzic^ter J. de Vries (no. 50493). 'aBg Kop. besluit zgn.benoemd in de, Orde Tvan Oranje-Nassaü: tot officier C'A- Zeltfelder, voorzitter vpti „Volksonder wijs”, ver'eenigiug tot bevonjeripg van het Vblkgondefwgs en het schoolbezoek in Neder land; en, tot ridder KI. de Vries Sin., alge- meeh penningmeester, tevdiis waarnemend algemeen secretaris dier vereeniging. -T- BglKon. besluit id benoemd tot recht»,r io de arrondissemönts-rechtbank te ’s-Hertogenbosch Mr. K. M<ger Wiersms, thans kantonrechter te Dordrecl^; Bg Kon. besluit is benoemd tot lid van den voogdijraad te Leiden Mr. J. Tn. C. Viruly, oud burgemeester van Haastrechten Vliet, te Leiden. By Kon. 1 van 1 Septembei in de anorgaoisc. aan de Technische Dr. A. Smits, thans chemie aan de Gemeente) en eerste scheikundige aan Amsterdam. By Kon. besluit is, met ingang van 1 September 1906, benoemd tot directeur van het post- en telegraafkantoor te Katwgk- aan-Zee L. M Baaie, thans in geigke be trekking te Sliedrecht. De Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht, gelet op art. 11 der wet van 13 Juai 1857 (Staatsblad öo. 81); brengt ter kennis van de belanghebbenden: lo. dat de opening der jacht op klein wild, vermeld in de 2de zinsnede van art. 17 der wet van den 13. Juni 1857 (Staatsblad no. 87), voor dit jaar in de provincie Utrecht is vastgesteld op Zaterdag 25 Augustus a. s. met zonsopgang, met uitzondering van de jacht op bazen en fazanten, waarvan de opening op Zaterdag 29 September a. S; met zonsopgang is bepaald. 2). dat de lange jacht alleen des Dinsdags en des Vrgdags van iedere week zal mogen worden uitgeoefend, en het jagen in onge* maaid te veld staand koren, peulvruchten en klaverzaad, welke nog in 1906 moeten geoogst worden, verboden is, evenals het jagen in tabakslanden, zoolang het zooge naamd best goed niet ia geoogst 3x dat de jacht op reebokken slechts gedurende de maanden October en November, en de jacht op reegeiten uitsluitend van 15 November tot 1 December zal zyn toe gelaten. Naar aanleiding van de groote inkrimping van bet blgvend gedeelte, met de lichting van dit jaar voor 't eerst in practyk gebracht, worden voorschriften ver wacht boe te handelen met betrekking tot het verrichten van den garnizoensdienst. Esn feit is het, dat deze, gelgk tot nu toe plaats hebbende, niet kan big ven voertgaan en vele kazernes zullen moeten worden gesloten. In htft gebouw van hel hoofd bestuur der postergen en telegrafie te 's-Gravenhage werd Woensdag jl. aanbesteed: dien en verbeteren van eene Ijjn spoorweg van Zwolle tot Frank- gs den gewonen weg van Frank- «"artsluis en het byspannen van -J:" Innen. Minste tyg, te Wad- om deze gemeente wordt telkeojare gebruikt tot het opzetten van een aantal booibergei De boeren toch, die niet altgd al het ge wonnen hooi in hunne schuren kunnen bergen, hebben permissie het overige op dezen wal aan schelven te zetten, waarvan ruim gebruik wordt gemaakt. Dit terrein lag gewoonljjk open, doch om alle eventueele ongevallen te voorkomen is besloten het af te heinen; flinke palen, waar langs prikkeldraad gespannen, omringen thans het veld met hooibergen, terwfll een hek aan de vóór- on een aan de achterzyde de eigenaars in de gelegenheid stellen hun hooi weg te halen. Papendrecht, 6 Aug. Mej. J. C. van Nieuwenhuizen is te ’s Gravenhage geslaagd voor het examen Eogelsch, lager onderwijs. •PelHbroek, 6 Aug. In deze gemeente doet zich een geval voor van febris lyphoïdea. «Ridderkerk, G Aug. De leerlingen der vier hoogste klussen, 150 in getal, die niet meegeweest waren naar ’s Gravenhage en Scheveningen, werden Vrjjdagj.l. onthaald op eenige versnaperingen. Bovendien kregen zij elk een fraai prentenboek. Dit was mogelijk door de zeer ruime bijdragen van de voornaamste werkgevers voor de „Haagsche” reis. Het batig saldo werd aldus goed besteed. Een woord van dank mag niet onthouden worden aan die milde gevers! De raad dezer gemeente verleende aan het Burgerlijk Armbestuur eene subsidie van f 8000. In aanmerking nemende, dat overvloed van werk is en geen gebrek heerscht, is dat bedrag vrg hoog te noemen. Ridderkerk, 6 Aug. Gedeputeerde Staten hebben hun goedkeuring onthouden aan het raadsbesluit van 16 Mei j.l., waarby bepaald werd, dat de kinderen op de open- bare scholen konden toegelaten worden op denzelfden leeftgd als voor de christeiyke scholen geldig is. De raad heeft op voorstel van den heer K. Pas besloten, in hooger beroep te gaan bg den Raad van State. «Zevenhuizen, 4 Aug. Ter eere van den verjaardag van H. M. de Koningin- Moeder nad op 2 Aug. j I. een concert plaats in de kom der gemeente, welk concert werd gegeven door de fan fare* vereeniging „De Kleine Trompetter” alhier. Ged. Staten van Zuid-Holland hebben aan adressanten bericht, dat de verkiezing van de heemraden van den Eendrachtspolder, de heeren L C. Paul en F. Paul, is goed gekeurd; die van den eersten omdat zgne moeder eigenares is en die van den tweeden omdat hij huurder van land in dien polder is. G., Sliedrecht, idem, f 2 of 2 d. Sliedrecht, idem, f 0,50 of 1 d. van A., Groot-Ammers, idem (herh d. van D., zonder bek. woon* of ver- s, dronkenschap bg herb.. 3 d. 2., Sleeuwgk, in dronkenschap “3, f 5 of 2 d. j., Molenaarsgraaf, dronken* r,rid. Jan V., Giesendam, idem, Pieter B., Giesendam, idei Kryn B, herh., 4 d. Pieter B., Sliedrecht, dronkenschap (bg ^Marinus Êlisa LSliedrecht, idem, f3 of 2 d. Dirk van W., Papendrecht, idem, f 3 of 2 d. Mees de R., Langerak, idem, f 5 of 2 d. Arie van D., Sliedrecht, idem, 2de herh 10 d. Hmbert Adriaan P., Sliedrecht, ordever storing, f 3 of 1 d. Jan H., Hardingsveld, dronkensch., f8 of ld. Dingeman den U., Giesendam, idem, f8 of 1 d. Adriaan SGiesendam, idem, f 1 of 1 d. Teunis L„ Sliedrecht, idem, 2de herh., 6 d. het herstel langs den buis en langs huis tot Zwi- - - draden aan de palen van die inschrgver de heer P. v. d. dingsveen, voor f 4558, Men schryft aan dn „Asser Ct.” dat de vier hoofdmannen der atoti-revolution- naire party, n. 1. de heeren Dr. A. Kuyper, oud-Minister, Jhr. Mr. A. F. de Sivornin Lohman, lid der Tweede Kamer, Mr. .E. Baron Mackay, oud President der Tweede Kamer, en J. E. N. Baron Schimmelpenninck van der Oge, voorzitter der Eerste Kamer, bgna geiyken ouderdom hebben. Alle vier staats lieden loopen naar de 70 jaren, terwgl drie hunner op „een 29aten” jarig zgn. Op 12 Augustus a. s. viert Baron Schimmelpenmnck van der Oge zgn 70sten verjaardagop 29 Mei 1907 de heer Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lobman; op 29 October 1907 Dr. A. Kuyper, terwijl op 29 November 1907 Baron Mackay zyn 70sten verjaardag hoopt te bereiken. Onder algemeene vlaggentooi deed de nieuwbenoemde burgemeester 1 van IJselstein, de heer H. J. Kronenburg, Donderdag j.l. zyne intrede in die gemeente. Des namiddags werd Z.E.A. in openbare vergadering van den raad geïnstalleerd en door den heer Schilte met eenige hartelgke woorden toegesprohen. De burgemeester aiiearecDi *uciu —o w dankte voor die woorden en riep de mede* Sliedrecbt'. idem; f of 8 d. wotU«« do „otboudero, roodoledoo, B., SIMrwM, ld«n, t 8 of i d. don oooMtono en de gebeele beTolkin,. werken en streven van het L«ger des Heils meer bekend te maken. Het kerkbestuur met alle vrijmoedigheid toestemming daartoe, omdat zg bewust is vau het groote praktische nut, dat door het Leger des Heils wordt gesticht op het gebied der liefdadig heid in de laagste kringen onzer maatschappij. Voor zoover bekend, is dit de eerste kerke- Ijjke gemeente in ons land, die aan het Leger des Heils op deze wjjze de broederhand reikt. Ó*nda, 6 Aug. het volgend ingekomei Guuua, i Door den heer A. J. Krii, te Amersfoort, wordt den R«l_, overlegd adres van 26 Juni j I. e1 voorfoopige concessie gevraagd leggen van spoorstaven op de Mi Wgdstraat, dn Hooge Gouwe, Keizerstraat, de Kuiperstraat, steeg, de Oosthaven en op den Kattensiugel in de nabgheid van de Kleiwegsbrug, alles ten behoeve van den aanleg en de exploita tie van een paardentram van het station n^ar het postkantoor, voor welke tram voorts de spoorstaven van de IJsselstooomltam- Maatschappij in de Cröbethstraat, op den Kkttensingel, in den Kleiweg en de Hoog straat en op de Markt in mede-gebruik zou den moeten dienen. Bg de Commissie van bijstand in het be heer der gemeentewerken, in wier handen dit adres is gesteld, bestaat hljjkens haar rapport van 5 Juli j I. No. 23 tegen de ge vraagde vergunning in beginsel geen be zwaar; alleen acht zy de Kuiperstraat eene nauwe straat, welke ingevolge artikel 61 der Algemeene Politife*verordening slechts stapvoets mag worden bereden voor het tramverkeer ongeschikt en zou zy er de voorkeur aan geven de tram de Oosthave.n te doen volgen tot aan de Punt. Wij kunnen ons met dit denkbeeld wel vereenigen. De bespreking van de aan eene dtfiaitieve concessie te verbinden voorwaarden, even als van die met betrekking tot het mede gebruik van beslaande rails te stellen, kan dunkt ons vooralsnog achterwege blijven. Wjj hebben mitsdien de eer den Raad in overweging te geven den heer A. J. Krieger voorloopig concessie te verleenen voor den aanleg en de exploitatie van een paarden tram van het Staatsspoorwegstation naar het einde van de Oosthaven, onder bepaling dat deze voorloopige vergunning zal zyn vervallen, wanneer niet binnen een jaar na het verleenen daarvan het verzoek tot eene defnitieve concessie, toegelicht met de noodige bescheiden en teekeningen, zal zyn ingediend. De heer P. Glavimans alhier i 's-Gravenhage geslaagd voor de Hoofdi De heeren L. Janssen en W F. Coumou alhier zgn te 's Gravenhage geslaagd voor het examen Franscb, lager onderwys. Mej. S. van èer Vegt, geboren alhier, is te Amsterdam geslaag»! voor het examen Apothekersbediende. Aan C. Stein te Gouda is vergunning verleend om gedurende de maanden Augustus en September om de 14 dagen desVrydags en 's Zaterdags langs de straat met z(jn strgkmuziekorkest uitvoeringen te geven. Reeds vroeger liet dat orkest zich te Rotterdam hooren en maakte, hoewel niet sterk, toch vrg goede en aangename muziek. Uit de gracht achter de Groote Kerk alhier is Zaterdag middag door de politie het lyk opgehaald van zekeren K., van beroep pflpmaker, 40 jaar oud en ongehuwd. «Benschop, 6 Aug. De jaarwedde van den postbode J. Benschop alhier is met in gang van 1 Juni 1906 met 30 gulden verhoogd. Zondag 29 Juli jl. had in het café van den heer J. Schouten te Polsbroekerdam eene bijeenkomst plaats van pos’nmbtenaren uit Benschop en omstreken, ten einde te geraken tot de oprichting van eene afdeeling van den bond „de Post”. De heer Kolsté van van den bond, zette het uiteen en waarna tot de oprichtini „Polsbroekerdam en pmsl. sloten. Tot voorzitter C. P. Begen, bri secretaris de beer en tot penningmees'er de heer brievengaarder te Polsbroek. Bergambacht, 6 Aug. Rappard, predikant bij de Net. he»ft een beroep ontvangen te K-steren. «Heines, 4 Aug. Heden-namiddag is van de werf der rma Gebr. Pot met goed ge volg te water gelaten het. stalen lichterschip „Hemixem", groot 450 last. Genoemd schip is gebouwd voor rekening van eene Belgische firma. «Geadriaan6 Aug. De door Ged. goedgekeurde rekening dezer ge- dienst 1905, bedraagt in ontvangst f 549O.271/», in uitgaaf f 5150,56 en sluit dus met een batig slot van f 339,7101. Onze dorpsgenoot, de heer W. C. Eiken dal, is aan de rgksinrichting tot opleiding voor machinisten te Hellevoetsluis bevorderd tot het laatste studiejaar. Groot-Ammers, 6 Aug. Een knechtje van den heer B. Minkema, kuiper alhier, zekere F., had in de kuiperg het ongeluk met zgn hand zóóianig met een zaag in aanraking te komen, dat hg genoodzaakt was zieti onder geneeskundige behandeling te stellen en gedurende eenigen tyd z(jn werk niet kan verrichten. Klnderdyk, 6 Au| jaren zal de vereeniging den verjaardag onzer F Igk herdenken. Zg, die met du vereeniging tuigd, dat zullen zien. Molenaarsgraaf, 6 Au; dezer gemeente heeft na her aan mej. Bausch, oi j van verlof wegens staan, deze eervol i i de wel- I GEMEMGD KIEUW». De commissaris van .politie te Roermon! waarschuwt tegen handelingen van zekeren G. Vreydenberger, te Sittard woonachtig, die tracht loten in den handel te brengi u, o. m. eener 3 pet. premieleening, waarvoor niet de minste waarborg bestaat. Hy tracht ook te handelen onder den uaam van Srma Meeuwissen en Co. De door Vreydenberger aangeboden loten ver melden o. a. dat de premiën, renten en aflossingen invorderbaar zgn ten kantore van G. Vreydenberger te Roermond. Tot dusver bestaat dat kantoor te Roermond niet. Vrgdag-middag^omstreeks half vyf ontstond er brand in een nabg Gouda gelegen boerderij, iu eigendom behoorende aan de provincie Zuid Holland en in huur by een groep polderwerkers, die daar ter plaatse vertoeven voor de verbreeding en rechtmaking van de Gouwe. Dd boerderg verbr&udde nagenoeg geheeL De oorzaak moet aan onvoorzichtigheid zyn te wyten. Vr(jdag-avond omstreeks half negen verspreidde zich door het dorp Katwyk aau Zee het treurig bericht, dat eeu soldaat bg het 4de reg. mf., te Leiden in garnizoen en herkomstig uit Amsterdam, het baden in zee was verdronken. Maar spoedig bleek het gerucht waarheid ratten. Genoemde soldaat was waar- verhit te water gegaan en overvallen, terwgl hy nog niet middel in het water stond. len, die hem hadden zien iten hem spoedig en vonden toeken. Terstond werd hulp gehaald en Dr. Van Elk lam, Sesla van Aalei J. Eikelb Dessie man, Polak, De heer J. van der Staag, hoofd der K.-Kath. j mgenssctiool te vVoerden, heeft onder vele oewgzen van belangstel ling herdacht, dat bg 59 jaren geleden bg het onderwgs kwam. Des avonds werd hem eene serenade gebracht. Het kerkbestuur der Ned. Her vormde gemeente te Boskoop heeft aan afdeeling Gouda van het Leger des Heils v willend toegestaan om op Zondag j.l. in het kerkgebouw der voornoemde gemeente een 1 byeenkomst te houden met net doel, het Db raadzaal was keurig ‘met gréan en I blosmen versierd. i Pe burgemeeste heeft met ingt ('pol irinc „De Pers'1', zeide de Keizer, „draagt van 1 veel slechts de schuld. De onverantwoorde- lykheid, die in de Pers heerscht, is zeer i zonderling." Vervolgend keurde de Keizer af, I dat de persmannen geen examen moeten doen, zooals b.v. doctoren, advocaten en anderen. I Daaraan achtte de Keizer het te wijten dat l de schavers in dagbladen dikwyis over dingen schaven waarvan zy niets afweten. I „Deze mannen zgn leiders van de openbare meening en zgn daarvoor dikwg'ls het minst geschikt.” Een rapporteur van „Le Matin” vrij scherp den Keizer geantwoon Journalisten zyn. helaas, niet van wie geen examen wordt i is precies eender bij Monarchen." begrijpen, dal. de geheele Duit ontslicht is over deze krasse Keizerlijken mond. Ilet'.Berlit noemt zulk een oordeel ovei pers onbiliyk, onrecht Over het koloniale scl land is nog niets verder De Boeren in de 1m> Transvaal zijn best tevredei zicht in 1907 eindelijk Volgens de nieuwe gr_„ komt er algemeen kif troepen in Transvaal z| belang is ook dat1 de wei koelies nA Novel Als de proef iii in den oudeoz G Oranje I gehelen) eed1/ igrondijiet 'worden ingevoerd en zelfbesluu^ worden verleend. Op wereldtentoonstelling le Milaan (11.116) hïefll,een fell^brandlJgewoed, die voor 4 millioen scbadm aanriebtte in de afdeeling voor decoratiew kunst. Aan het krachtig optreden van de op''het terrein aangebrachte brandbluechiniddelen is het te danken, dat geen ergipr; gevolgen te be) treuren z(jn. i 'I Koning Haakon en Kpningiqt Maud van M«*rvregen zyn thans in hunne hoofdstad Christiania terug, na éen «fwarjgbfid van ongeveer zes weken. Z|j hebben,w na hun verHgf te Drontheim, vèrscheinene steden pan de kust bezocht en zyn vervolgens over zee naar Christiania teruggekeerd. Kantongerecht te Sliedrecht. Zitting van 2 Augustus f906. Jan Reiqder B., timqmifman Streefkerk, overtr. woningwet, f 5 oftf d. Johannes Cornelia K 1 *- spoorwegregl., f 2 of 2 d. Pieter J., hofmeest drankwet bjj herh., 4 Franciscus BszL. - - verord. op de rivieren etiz., f 5 en f 2 of 2 d. en 1 d. Bastiaan B., schipper overtr. baggerwet, f 5 Dirk S., schipper Alblasserdam, idem, f 3 of 2 d. Jacobus R-, visecher Groot-Ammers, vis- schery-overtr., f 3 of 2 d., met verbeurd verkl. visch, bevel tot uitlevering of daarvoor te betalen f 0,50, subs. 1 d. Huibert V., boerenknecht Bleskensgraaf, idem, 2 ra. f 2 of 2 m. 1 d., met verbeurd verkl. fuik. Huibert van D., visscher Sliedrecht, idem, f 8 of 1 d. Gerrit en Jan Z.. visschersStreefkerk, jacht- overtr., no. 1 f 3 of 2 d., no. 2 f2 of 1 week tucht school. met verbeurd verkl. der 28 eieren. Dirk V, kastelein Sliedrecht, overtr. prov. regl. op de wegen en voetp., 28 m. f 3 of 28 m. 1 d. Jacob P., bouwman Sliedrecht, idem, f 1 of 1 d. Jan r f 8 of 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1