GYMNASIUM fielzi£8T io Naaimatliloas Schildersknechts Twee Honderd vijftig gulden belooning! Vereeniging voor Werkverschaffing, te Gouda. Lekkerkerk. makke HIT Waarschuwing! Gemeenteraad van Schoonhoven. Advertentiën. „DEN HOEK EN SCHUAGT" ds SCHOUW Sioger-Haatschappij, Utrecht. halfwas Zilversmid, Een nieuwe Toonbank, vierwielig RIJTUIG, TE KOOP; ZAKJES-BESCHUIT. Haastrecht. V. J. van DAM. A. v. d. HOVEN, ,„Z OP een voudige, doch hnotrst l 7ü" Vc8d«it.u,id.Ug op het kerkhof tcWcstkapBlle its drie slacht' otters van I jongste onweer, tor aarde b steld. fcr was alge ineeue deelneming. Om twaalf' aar werd do 23 jarige dieuatbodo uit de oudorJfoko woning grafwaarts gedragen eu een uur later volgden grootradc^eu klein- dochtertje. Dien ge(roff«n, door smart ovormand, 2a? ?e vader 1.van het kind de laatste rustplaats van zyn, op zoo droevige wtfze omgekomen, dierbaren. y Ook de menig'e keerde huiswaarts, wee moedig gestemd on met tranen indooogdn. Alleen aan do geopende groeve vau de eers bsgraveno werd een kort woord ge sproken door den beer Empel, predikant te Biggukerke, die de Igkbü&r volgde. In den tweeden stoet bevond xich Ds. D. J. Latonder, predikant te Zoutelando. BH hot hevige on weder van Dins- dag-avou'l werd een paard van den land umTiu rPÖ^r'inde t« Birendrecbt, dat tfodeiyk te Ouderkerk a/d IJsel was, aldaar m de weide gedood. Doordat zjj vlak vóór de in gang z«nde stoomtram den Haag-Delft der Haag- sche Tramwegmaatachappg nog de rails wilde oversteken, word Vrgdag ochtend op het Huygenspark Ie 's Gravenhage, ter hoogte vau de bocht, een 16jirig meisje door do machine gegrepeD. Deerlik verminkt werd z8 opgenomen; de dood trad nageaóog on middellijk in. Zaterdag-morgen sloeg door eenrukwind eau jacht van den heer S. in de Ma»s b;j duo Zaagpolder, tegenover Slik kerveer om. Do vier opvarenden klommen in het want. Spoedig ksvatn er hulp opdagen en alle vier werden gered. Ia de zoogenaamde heide ouder Urogeliam sloni een fliuke arbeiders- woning, bewoond door Epke v. d. Berg, zgne vrouw en hunne drie kinderen, alle jongens, waarvan do oudste 5 jaar, een van 3 en een van IV» jaar. Do man was j I. Woensdag naar Duitschland gegaan om te werkeu ea er wat geld te verdienen, wat noodig was, daar z(jn huis door geldelijke hulp van anderen voor een paar jaar was gebouwd. IJy en de zijnen stonden uls nijvere menschen oekend. Zaterdag j.l., des namiddags ongeveer twee uur, zou de vrouw intik hal-n van eender buren, die op korten afstand woonde, en liet hare drie boveugenoemde jongetjes achter in de woring. Na <enig-;n tüd afwezig te zijn gewrest, bereikte haar de mare, dat haar huis in brund stondzg spoedde zich derwaaris, doch kon niet verhinderen, da door de he vige vMuai.' n, dit' ret de toea woedden, bare drie kinderen verbrandden. Water om te blusschen was er niet, zoa dat eenigen tgd daarna de gedeeltelijk ver koolde igkjös van onder de nog gloeiende puinhoopen werden weggehaald, door do politie zorgvuldig voorloopig ia een korf neergelegd en by de huren gebracht. Een houd en een vei ken zgu mede ver brand, terwijl ééa varken zichzelf wist te reddeu. Overigens is dan ook alles een prooi der vlammen gewordeD, huiemt-ubeli?, een partytje rogge enz. Hoe diep de onzinnige wan- begrippen omtrent zieken en hel genezen er van !>q oüü volk nog in zitten, blgkt uit het volgende, dat een geneesheer te Rotter dam in de «N. R. Ct." meedeelt: «Een myner pitiëntjes, een 5 jarig mei'je met een klierachtig gestel, moest hiervoor verleden jaar verscheiden weken thuis blqven, en nu sinds een paar weken op nieuw. Z|j is uit een gezin, dat uitblinkt door zindeiykheid en voor welks waarheids liefde ik insta. Enkele dagen geleden ver telde m|j de moeder, dat zg den vorigeo dag de hoofdjuffrouw dor ecbool van haar dochtertje had gesproken cn dat deze haar het volgende had gezegd: «Juffrouw, uw kiudjs zit vol met binnen- klieren, en deze zullen moeten doorbreken, anders ztl zg niet genezen. U moest eens maken, dat zo Hink becsljes op baar hoofd kreeg, dan zouden de klieren wel naar buiten openbrek-n. Het is wel niet keele- maal zeker, dat r.e daardoor zal genezen, maar u kuut het toch allicht eens probeeren." «Hoewel hel die moeder alleen al bg de gedachte aan die kruipende dieren walgde, wilde ze den raad vau die geleerde hoofd juffrouw lóch opvolgen, daar ze niets on beproefd wilde laleo om haar dochtertje te doen genezen. Ze wilde echter eerst nog mijn instemming afwachten. Een dankbare glans gleed over haar gelaat, toen ik haar meedeelde, dat er niet net annate heil was te verwachteu van die aanbevolen genees wgze, daar ik deze alleen vies en hot tegen deel vau geneeskrachtig vond, «Let wél: deze z g. «geneeswyze" ia aan een moeder van eou klierachtig kind aan bevolen door hut hoofd eener Hcbooi; door iemand derhalve, die de leiding heeft in de wgze, waarop alJe onderwijzeressen barer school aan de jeugd wetenschap en kennis moeten iogietou, en veredelend op dat jonge volkje moeten werken." Te Nieuweudgk hebben Zondag morgen kermisreizigers, dio met hun woou- wagens passeerden, aardig huisgt houden. Eveu buiten 't dorp hebben ze aardappelen gerooid, groenten gestolen, klaver gemaaid voor üuj paarden, terwgl twee huDner honden achter schapen hebben g'jaagd, zoo dat deze al spoedig in 't water terecht kwamen, waaruit ze evenwel door die kerels werden gered; een echaap er van werd gehavend en dood bg een sloot aar getroffen, terwgl oen ander verwoud en bebloed verscholen in het staand koren werd teruggevonden. De wagons zyu in de richting Gonncbem verder gegaan. Zondagochtend weer een relletje bjj den lol van Watergraafsmeer. Een fietser, die door den tolgaarder werd tegen gehouden, omdat hg weigerachtig was tol te betalen, ging na lang protesteren de hulp der Watergraafmeereche politie inroepen. Een veldwachter, die met hem meeging, ried hem aan, maar liever tol te betalen. De fletser bad echter geen lust dezen raad te volgen. Hg nam de nood scherpt het vernuft de fi^ts op den nek en stapte zoo den tolgaarder voorbg. Totn deze t em met geweld dea doortocht wilde beletten, wees de politieagent den tilgaardor er op, dat zu k optreden ongeoorloofd was. De man gmg dus ongestoord door en vond dadelgk navolgers. De tolgaarder keek op zgn neus; de fietsers lachten in hun vuistje. Een vader. Het gebeurde ver leden week op een nacht op de üriehoven- plaats aan den Achterweg te Groningen. Moeder zat bg bet btdje van haar doodziek kindje, dat daar hggeod neerlag. Dokter had geen hoop meer gegeven. Het zou wel spoedig afljopen. Ea vader? Vader was niet thuis. Hg trok kroeg in, kroeg uit. Ea loen bg 's nachts zwaar beschonken de kamer binnenstrompelde, waar moeder nog steeds zat bg het beojs vau baar en ook zgn zieltogend kindje, toen wees zgu schoon moeder hem op zgn ellendig gedrag. Ea toen vernielde bg, onder een BtortvJoed van de gemeenste sctieldwooiden, de tafel, die stond bg het bedje van zgn stervend kindje. Twee uur daarna was de kleine dood. De vader leeft nog en loopt kroeg in kroeg uit. Een treurige scheepsramp wordt Oil Spanje bericht Het stoomschip «Sirio", van Rirctlona, met 800 landverhuizers (voor een groot ge deelte Italianen) aan boord, die op reis waren naar Brazilië, is bg Kaap Palos, niet ver van Cartagene, op een klip gestooten en binnen korten t(jd gezonken, met een groot aantal menechen. Volgens de jongste h«- richten worden er 385 vermist, maar ver- moe;l<i!gk zal het aantal slachtoffers minder zgn, want daar zgn schipbreukelingen aan boord genomen door een Fransch en door een Duitsch schip, die beide daarna hunne reis vervolgden. Onder de telegrammen vinden onze lezers aangrijpende bijzonderheden medegedeeld omtrent dezen noodlottigen schipbreuk, waarby jammerende moeders hare kinderen voor haar oogen door de golven zagen ver zwelgen en een bisschop en een monnik, bid dend en de storvenden zegenend, wegzonken in de diepte. Het outbrak ook hier niet aaq edelmoedig hulpbetoon. Alle scbepen in de nabybeid beg verden zich, de schipbreukelingen te helpen. Een oude kreupele visscher redde geheel alleen met ztfn boot 11 menschen van den dood en de Oostenrgksche Consul in Brazilië stond zgu reddingsboei af aan een moeder en haar kind, waardoor bg beiden redde, maar zelf bgoa om het leven kwam. Palos is ia de wereldgeschiedenis ver maard als Columbus' uitgangspunt voor de reis waarop bg Amerika ontdekte. Een grap uit een buitenlandsch blad. Twee geleerden, een Egyptoloog en een Assyrioloog, twisten met elkaar. De Egyptoloog: Io Egypte heeft men de overblijfselen van telegraafdraden gevonden. Daaruit blgkt, dat de oude Egyptenaren electriciteit kenden. De Asryrioloog: O, de Assyriërs stonden veel booger. Bg hen heeft uien geen tele graafdraden gevoDdpD, en daaruit kan men met zekerheid besluiten, dat zg de draad- looze telegrafie kenden. HTAB8HIKOWH. ficUoeuhoven, 7 Aug. i Het verzoek van B. K. Bruines om verlof voor dea verkoop van alcohol houdende dranken, andere dan sterke dranken, is door Burg. cn Weth. geweigerd, op grond dat du lokaliteit niet voldoet aan de eiBChon, vastgespeld bg Kon. besluit. t De heeren H. J. P. Krias, G. Mop man en P. J. de Groot, door de Ngver- heids-Vereeniging voor Goud- en Zilver smeden ia bare vergadering van 27 Juli j.l. benoemd tot leden der commissie van beheer vau de instelling «Tot Hulp in Lgden", hebben hunne benoeming aangenomen. t Naar men verneemt zal a. s. Donderdag avond een volksconcert worden gegeven op de Steenenbrug vóór het Stad huis door de Militaire Muzn kvereemgiog der loBlructie-Compagnie, met medewerking van het fanfarekorps te Groot Ammers. t Gedurende de maand Juli 1906 zgn alhier voor de consumptie geslacht en goedgekeurd23 koeien, 45 varkens en 7 kalveren. Ingevoerd werd 48 KG. vleesch en 110 K G. spek. Afgekeurd zgn hammen, en van iu^oer koe. 3 Munsters melk werden ouderzoebt, welke aan de biligke eischen voldeden. f Sedert de laatste opgave is het aantal lyiors aan febris typhoïdea met 3 ver meerderd en wel in de perceelen OuJe Haven B 70, Lapikerweg A 398 en Haven straat 359. In vier perceeleu Haven B 47 en 56, Koe straat B 202 en Appelstraat B 214 is de be smetting geweken verklaard. Het aantal iyders bedraagt nu 33. f Zaterdag.morgen omstreeks 9 uur geraakte het 4jarig zoontje van den heer J. v. V. in den Ouden Singel te waler; de moeder, het ongeval bemerkende, had de tegenwoordigheid van gêest zich te water te begeven om haar zoontje te redden, doch dat. bleek niet te gaan. Gelukkig kwam hulp opdageD. De heer G. J. v. d. Bergh het gevaar ziende, waarin moeder en kind verkeerden, aarzelde niet, sprong onmiddeligk te water eu mocht hut genoegen smaken beiden na veel moeite van een wissen dood te redden. Het is niet de eerste maal dat genoemde beer v. d. B. in dergeigke gevallen de behulpzame hand heeft geboden. t Dinsdag njjniddug omstreeks 4 uur werd door eenige voorbggangers ten begin van brand opgemerkt in de bovenkamer van het huis bewoond door den heer A. Bonter, Oude Haven alhier. Door het tl .uk optreden der inmiddels gewaarschuwde bewoners werd het vuur, dat reeds een kozgn en een gordgn had aangetast en een ruit had doen springen, met eecige emmers water gebluscbt. De oorzaak ia onbekend, f Dinsdag-middag werd de hulp der politie ingeroepen by D. Z., wonendein de Havenstraat, die bg een Uuiselgken twist welke -'aar dagetgks voorkomt zgn vrouw en kinderen mishaudelde. Ter voor koming van mogelgke ougeiukkeu, achtte de politie bet noodig hem voorloopig in hel arrestantenlokaal op (e sluiten. Ook bier speelde de drank weder een groote rol. Vergadering op Vrgdag 3 Augustus 1906, n. m. 1 uur. Tegenwoordig de heeren P. van Sonsbeek, A. van Lomwei, J. W. Valk, A. A. Graves Kooiman, U. A. Schreudor, J. G. Doesburg, P. Greup, A. Kugiauburg, C. L vau Willens- waard Cz. en H. M. den Ugl. Afwezig de heer G. J. NVkerk. Voorzitter de heer P. K. P. J. van Sloten, burg. Secretaris de heer A. R. Veenstra. Bg de opening van do vergadering deelt de voorzitter mede, dat deze vergadering is belegd togen één uur, dat voor velen onge legen is, wat hem niet bekend was. Ia 't vervolg hoopt hg hier rekening mede te houden. Daarna worden de notulen van de twee voorgaande vergaderingen door den secretaris gelezen en onveranderd goedgekeurd. De vooizit'er deelt mede, dat zgn inge komen 2 bezwaarschriften tegen aanslagen ia den hoofdelgken omslag, die worden ge steld in handen van de fiaanciëeie com missie. Voorlezing wordt gedaan van bet volgende bes uit van Ged. Staten: «De Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Holland Gezien een schrgven van de Gezondheids commissie te Scboouboven, dd. 18 Juni j.J., no. 114, daarbg voorziening vragende, omdat de Raad dier gemeente binnen 8 maanden na dagteekeuiug van haar advies, dd. 22 Februari j.l., no. 18, tot onbewoonbaarver- kJsring o. a. van de perceeltin Nes nos. 67, 68, 101, 102 en 103 aldaar, daaraan geen gevolg heeïi gegeven, alsmede het advies van den Inspecteur, belast met het toezicht op de handhaving van de wettelgke be palingen betreffende de volkshuisvesting, dd. 7 Juli j.l., no. 1253 Gelet op het verhandelde ter openbare vergadering van heden; Overwegende dat de Gezondheidscommissie te Schoonhoven bg advies van 12 Februari j.l., ovsroenkomsfig art. 11 der Woningwet, 0. a. de bovenbedoelde 5 woningen aan het gemeentebestuur vau Schoonhoven als onge schikt ter bewoning heeft aangewezen, wat aangaat de perceelen Nes uos. 67 en 68 op grond van te groote vochtigheid, onvoldoend raamoppervlak, onvoldoende verdieping- hoogto en ontbreken van een privaat, en wat aanguat de porcemen Nts nos. 101, 102 en 103 op grond van onvoldoende oppervlakte, onvoldoende verdiepinghoogte, te groote vochtigheid en algeheele bouw valligheid; dat de Raad niet binnen drie maanden hieromtrent beslist heeft, doch op den 23^len Mei j I. in overeenstemming met het desbetreffend voorstel van Burg. en Wetb., dd. 22 Mei j 1., no. 361, heeft beslist, dat er geene aanleiding bestond om de perceelen Nes no'. 67 en 68 onbewoonbaar te ver klaren, omdat deze woningen door het aan brengen van verbeteringen in bewoonbaren staat kunDea worden gebracht; en dat omtrent de perceeleu Nes nos. 101, 102 en 103 door Burg. eu Wetb. geen voorstel aan den. Raad is gedaan, aangezien deze woningen, welke op don 9den Maart j.l. in bet openbaar verkocht waren, sedert dien door den nieuwen eigenaar beduidend verbeterd w^reu door de verdiepinghoogte van het woonvertrek met 40 'cM. te ver- hoogen, in den achtergevel nieuwe licht ramen van voldoende grootte te plaatsen en zolderbalken en vloer te vernieuwen Overwegende wat aangaat de perceelen Nes no. 67 en 68, dat uit de desoelreffjnde stukken en uit het verhandelde ter openbare vergadering gebleken is dat deze woningen werkeiyk verkeeren iu den toestand als omschreven in het voormelde advies van de Gutocdbeids- commissie, dd. 12 Februari j.l,, no. 18; dat dit dan ook noch door Burg. en Weth., nocb io de vergadering van den Raad dd. 25 Mei j.lbfgkens het extract uit de notulen, is ontkend, docb dat de on bewoon baat ver klaring niet is uitgesproken, aangezien deze woningen door hot aanbrengen van verbete ringen alsnog in bewoonbaren staat zouden kuuuen worden gebracht; dat echter uit het voormeld advies vau den Inspecteur blgkt, en ter openbare ver gadering nader is toegelicht, dat het aan brengen van verbeteringen niet wel doeutyk zal zgn. aangezien de woningen ia een zeer bouwvalligen toestand verkeeren, terwgl bovendien aan een gebrek als het geheel ontbreken van open ruimte achter de woningen niet door verbeteringen is tege moet te kown; dat dan ook het perceel no. 68 reeds ge- ruimen tgd onbewoond is en ook niet meer verhuurd zal worden; dat dus ten aanzien van deze beide woningen geheel en al de toestand bestaat, die ingevolge art. 18 der Woningwet leiden moet tot onbewoonbaarverklaring; Overwegende wat aangaat de perceelen Nes nosi 101, 102 en 103, dat, welke ook die toestand moge geweest zgn waarin deze woningen ten tgde van het advies van de Gezondheidscommissie, dd. 12 Februari j.l., do. 18, verkeerden, het zoowei uit net meergenoemd advies vau den Inspecteur ala uit het verhandelde ter openbare vergade ring gebleken is dat tengevolge van de bovengenoemde verbetering! u aan deze woningen aangebracht aan de meeste be zwaren dor Gezondbtidscommissie ia tege moet gekomen, zoodat, al zouden wellicht nog meerdere verbeteringen aangebracht kunneo wordeo, deze perceelen op het oogeablik niet meer ongeschikt ter be woning zgn; dat dus zelfs op het oogenblik van het advies van de Gezondheidscommissie d«ze woningen niet verkeerden in den toestand, welke ingevolge art. 18 der Woningwet kan leiden tol onbewooubaarverklariug, waar d»k artikel niet mkel eisebt ongeschiktheid Ier bewoning, docb ook dat de perceelen niet door het aanbrengen van verbeteringen in bewoonbaren -staat kunnen worden gebracht, welk laatste vereischte in het onderhavige geval door het feit der aangebrachte ver- beteringen zdfs gejieken is niet aanwezig te zgn geweest dat dus ook, indien in booger beroep de toestand, zooals die was ten tgde van het eerslo advies van de Gezondheidscommissie tot feiteigke grondslag moest genomen worden, dan nog eene oubewooubaarver- klaring nibt zou kunneu uitgesproken worden. Besluiten: lo. de perceelen Nes no. 67 en 68 te Schoonhoven onbewoonbaar te verklaren, met last lot ontruiming binoen 3 maanden na dagteskening van dit besluit; 2o. te verklaren dat er geene aanleiding bestaat om de percielen Nes nos. 101, 102 en 103 te Schoonhoven onbewoonbaar le verklaren. Dit besluit te zenden aan de Gezond heidscommissie te Schoonhoven, naar aanleiding van de gevraagde voorziening; aan oen Raad der gemeente Schoonhoven; aan den Inspecteur der Volksgezondheid W. van Boven te 's Gravenhage; aaa den heer A. W. Lazonder te Schoonhovenaan de erven wed. Praat, adre3 deu heer S. P. Ngdani aldaar, en aan de b wooers van het perceel Nes no. 67 te bchoonhoveu, ter kennisneming." Deze beslissing wordt voor kennisgeving aangenomeu, nadat de voorzitter heeft mede gedeeld, dat later verlenging van den termyn van drie maanden door den Raad bg Ged. Staten kan worden aangevraagd. Van P. Santman en 18 anderen is het navolgende adres ingekomen: «Geven met den meesten eerbied te kennen, onderg!-■■toekenden, belangstellenden en be langhebbenden bg het ooderwgs van <|e school voor M. U. L. O. te uwer gemeente; a. dat genoemd onderwgs bestemd js voor leerlingen van den U-j. tot den 16jarigen leeftijd; b. dat genoemde inrichting ?yf jaarcur sussen telt; c. dat ze voorzien moet in een groote behoefte, die overtuigend blgkt uit het groot aantal leerlingen der laatste jaren d. dat het onderwgs aan geaoemde school volgens den leeftijd der leerlingen en het leerplan is voortgezet ooderwgs en wel zoo danig dat het iu de drie hoogste klassen in hoofdzaken parallel loopt met dat in de drie eerste klassen van M. onderwgs; e. dat deze school daarom èa wat per soneel én wat leermiddelen betreft geheel andere eischen heeft dan een schooi voor gewoon lager onderwgs; f. dat bel onder e genoemde dan ook door alle der zakekundigon in Nederland wordt ingezien en erkend; g. dat dergeigke inrichtingen door de wet op het lager ooderwgs stiefmoederigk zgn bedeeld, waarom dan ook nageuoeg alle vereenigingen ter bevordering van het onder wgs iu Nederland, o. a. de Bond van Ned. ooderwgzers, het N. O. G., Votksonderwgs, de verscQillende vereenigingen van Chr. en Kath. Onderwgzers en andere krachtig aan dringen op betere regeling van het M. U. L.O.; h. dat evenwel reeds de tegenwoordige voor het U. L. O. lang niet milde wet, subsidie verleent voor vjjf onderwgzers aan dergeigke scholen met meer dan 90 leer lingen 1. dat uit bovenstaande zonneklaar volgt dat het onderwga aau genoemde school minstens 5 leerkrachten eischt; j. dat er met inbegrip van den beer Schram slechts vier aaowizig zgn; k. dat bggevolg in dezen toestand de op voeding en het onderwgs veei te wenschen moeten overlaten 1. dat bet een van de eerste plichten is van den Gemeenteraad om te zorgen dat de opvoeding en het onderwgs aan genoemde school aan behoorigke en biligke eischen big ven voldoen; m. dat alle ouders van die school bezoe kende kinderen en de belangstellenden in goede opvoeding en degeigk onderwgs het recht hebben bet onder letter 1 genoemde te eischen, vooral daar onder die ouders verscheidene zgn, die den kostenden prgs, ja, misschien veel meer, voor het onderwgs betaleu. Redenen waarom ondergeteekenden beleefd maar dringend verzoeken zoo spoedig moge- lgk een vaste vgfde leerkracht aan genoemde school te verbinden." Dat na voorlezing wordt gesteld in banden van Burg. en Wetb. om prae advies. Het voorstel tot afschaffing van de laagste klasse van den hoofdelgken omslag, in verband waarmede de desbetreffende verorde ning is gewgzigd, heeft bg Ged. Staten be zwaren ontmoet. Genoemd college is van meening, dat dan in strfld zal worden ge- hnndeld met art. 243 III, 2e alinea der Gemeentewet. Burg. -en Weth. achten de kwestie van te geringen aard om daarover de Kon. beslissing in te roepen en stellen den Raad voor alleen bot maximum te verhoogen. Bg de eerst volgende opmaking van bet kohier van den hoofdelgken omslag kan dan met den wensch van den Raad rekening worden gt-houdeu, door zoo weinig mogeigk in die klasse aau te slaan. De beer H. A. Schreuder kan zich met dit advies niet vereenigen. Bg opvolging daarvan wordt een leugen gebracht in de administratie, men doet iets, wat men niet nidg doen. Verstaudiger zal spreker het vin den als de Kon. beslissing wordt ingeroepen. Maar wat is de kwestie. Art. 243 III 2e alinea luidt aldus: «Het percentage van heffiagis vooralle in komens gelgk. Met afwgking van dezen regel is het ge oorloofd het tarief der belasting op zoo- dar igen voet in te richten, dat een stggend percentage wordt geheven van toenemingen van het belastbaar inkomen op dat tarief, mits geene toeneming, ala hierboven bedoeld, zwaarder wordt belast dan met tweemaal het percentage, geheven van een belastbaar inkomen gelgk aan anderhalf maal de kleinste som welke voor noodzakeigk levens onderhoud wordt afgetrokken, en het percen tage hetwelk van toenemingen wordt ge heven bg geen enkele opklimming in het tarief daalt." Nu ia het moeiiyk te zeggen wat onder een gering bedrag moet worden verstaan. De heer P. Greup zegt dat de bedoeling was veel werk te bespareu en te bandelen iu den geest van de voorstellen. De Raad kan mild zg» bg den aanslag. De heer U. A. Schreuder zegt, dat als de verordening aangeeft dat inkomens van 400— 450 moeten worden belast en men doet bet niet, dan voert men de verordening niet uit. De beer J. W. Valk zegt het eens te zgn met den heer Greup; spreker ziet niet in, dat dan onwaar wordt gehandeld. De to oei- lgkheid van het inkomen te schatten, biyft toch bestaan. De heer H. A. Schreuder stelt voor de Kon. beslissing uit te lokken. Dit voorstel wordt verworpen mei 5 legen 4 stemmen. Vóór stemden de heeren Kooi man, Schreuder, Doesburg en Den Uyi, zoodat het voorstel van Burg. en Weth. is aangenomen. De voorzitter merkt nog op, dat hfj blijft bg zyne meeniDg, dat verder was gekomen als bet bedrag van het noodzakeigk levensonderhoud tot f 450 was verhoogd. Da laagste ktas«e kon dan verdwguen en de druk was op meer gegoeden overgebracht. Ged. Staten nebben gewezen op een klein abuis, dat is ingeslopen ui de verordening op de hetfiug van begra fenisrechten, nl. dat in art. 9 in de eerste alinea art. 5 wordt aangehaald, terwgl dit in de Se alinea thuis behoort. Deze wgziging wordt goedgevonden. Ook omtrent de verordening op de sluis-, haven en kudegelden vragen Ged. Staten nadere inlichtingen. Iu art. 4 wordt gezegd «bg meer dan tienmaal per jaar gebruik vaa de bavecs en kaden tegen 50 pC». van het tarief', (bedoeld worden hier de sche pen van meer dan 4 ton, die drie cent be talen.) Ged Staten wgzen erop, dat volgens deze be paling, ietterlgk opgevat, ook restitutie moet worden verleend van (Ie eerste 10 keeren dat vau de t-nven eu kaden is gebruik ge maakt. Verdmdelgking zal dus wenscbe- igk zgn. Burg. eu Wetb. zeggen in bun voorstel, dat bet de bedoeling is, dat ais een schip per 10 maal tegclgk betaald bg 50 pCt. reductie kiggt. De voprzitter zegt, dat van conti óle weinig is gebleken en het hem niet bekend is, dat iemand, na voor 10 maal te hebben betaald, nog eens betaalde voor de volgende malen. De heer J. W. Valk zegt, dat het hem apgt, dat de heeren de zaak niet begrgpen. D» schippers, die voor een heel jaar zich willen afkoopen, betalen 35 cent per ton. Een audere categorie, als zand-, kolen- en turf schipper, komen te weinig om aftekoopen, maar toch te veel om het gewone tarief te betalen. Deze krggen du 50 pCt. reductie #1 ze 10 briefjes tegelijk koopen. Telkens als zo gebruik maken van de haven, geven ze een briefje af totdat de 10 keeren ge bruikt zgn en dan koopen ze weer 10 briefj 'f. Hoe kan nu worden verondersteld, dat met wordt betaald; de conti óle is gsmakkeigk. De verordening geeft de bedoeling niet goed weer; de bepaling bad op eene andere plaats moeten staan. De heer C. L. van Willenswaard Cz. komt ter vergadering. De heer J. W. Valk wenscht geen voorstel in te dienen, want de Ged. Staten begrgpen het toch niet. Ook de heeren bier begrgpen het niet, omdat ze geen verstaud hebben van de schippery. Verder wgst spreker er op, dat het ook niet goed is dat de schippers rnoeteu betalen voor het gaan door de buitensiuis. Het zgn geen schutsluizen daar, maar dienen tot waterkeenng. De heer P. van Sonsbeek kan dit laatste niet toegeven, want als de sluizen dicht zitten moet er werk worden verricht. De voorzitter zegt: als de meening van den heer Valk door den Raad wordt gedeeld, de verordening moet worden gewgzigd. Het spgt spreker dat de heer Valk geen voor stellen doet. Het is evenwel vreemd, dat alles wat nu is besproken in de oude ver ordening was opgenomen en wgzigingen juist zgn aangebracht op verzoek van den neer Valk. De heer J. W. Valk zegt, da,t de ver ordening hier wel wat is gewgzigd, maar omdat bg vreesde, dat hg niet was begrepen, vroeg bg het concept ter inzage. Dat is hem niet verleend en vandaar de begane fout, want de secretaris begreep het ook niet i De voorzitter vraagt of de beer Valk de verordening dan zou willen wyzigen buiten J dan Raad om? De heer P, Greup zegt, dat do heer Valk dan zdn beklag had moeten indienen bg den Raad. Dit voorstel klinkt spreker troiArens nieuw in de ooren eu is toen niet te berde gebrncht. De heer H. A. Schreuder zegt gaarne toe te geven dat bg geen verstand heeft van de scbipperg, maar dit voorstel goed begrijpt en 1h daar sterk tegen. Als de hefflog Van dat recht wordt opgeheven, komen alle schippers binnen en zal geen voldoende lig plaats aanwezig zgn. De kaden en straten worden meer gebruikt en zullen meer onderhoud vereischen. De heer A. A. Graves Kooiman zegt met dit punt niet in to stemmen met don heer Valk, maar wel wat betreft de eerst be groete reductie. Spreker meent zich ook te herinneren, dat destijds is gezegd, dat bg 10-maal tegeigk betalen Va reductie zou worden verleend en als de 10 coupons op zgn, weer 10 moeten worden genomen en anders vol tarief. De be$r J. W. Valk kan zich niet ver eenigen UW den heer Schreuder. Lang niet alle scbep*" kunnen binnen komen. Spreker bigft volhouden dat niet in de verordening is weergegeven wat de bedoeling was en stelt daarom voor de behandeling aan te houden, dan zal spreker een voorstel indienen. Dit voorste I wprdt aar genomen niet 8 tegen 2 stemmen. Tegen stemden de heeren Greup tn Kugienburg. De voorzitter deelt mede, dat Ged. Staten zich willen vereenigen met de besluiten a en w der geldieeniog, maar bezwaar heb ben ti gen besluit c (f 15000 voor loopende schuld). Het college meent, dat deze niet noodig zgn. Do heeren sebgoen te «gn vergeten, dat daarover vroeger mondeling is g-'sproken. Daar de rekening over 1905 nog niet i9 ingekomen, kunnen Burg. en Weth. nog met geen voorstellen komen. Spoed is evenwei noodig, omdat deze plannen met andere zaken verband houden. Over de leening zelf worden onderhandelingen gevoerd. De bper H. A. Schreuder heeft de modedee- ling met belangstelling geboord en heeft gelezen wat da kwestie is. Toch acht hg het wenscheigk de zaak te laten rusten. Spreker gelooft niet onbescheiden te zgn met mede te deelen, dat de aanneemster over 4 k 5 weken een groot bedrag moet ontvangen en waar er nu zooveel is gepas seerd en gezegd over die aanneemster, zou spreker het betreuren, dat de gemeente moest zeggen, gy moet wachten; wy hebben u wpI niet altfid vertrouwd, maar vertrouw ons nu maar. Spreker gelooft, dat het van wys beleid zou getuigen waar werd zorg gedragen, dat dit niet noodig was. Daarom zou hg wenschen dat eene commissie met den secretaris Daar Ged. Staten zou gaan zoodra de rekening is ingekomen en te trachten het plaD goedgekeurd te krggen. De heer J W. Valk is het hiermede eens, maar meent, dat niemand beter dan de voorzitter de zaak kan verdedigen. De voorzitter is tegen eene commissie ad hoe. Zoodra de rekening in den Raad komt, is daarbg de verantwoording aan Burg. en Wetb. Wil de Raad dan eene commissie benoemen, dat is mogeiyk, maar misschien niet gewenscht. Spreker meent, dat het nu meer een zaak is van Burg. en Weth. en wrl van den voorzitter in de eerste plaats. Reeds eerder zou e§n onderhoud met Ged. StaR&'hebben plaats gehad, als niet andere omstandigheden dit hadden belet, 't Is mogeigk, dat een bedrag van f 16000 noodig is, ofschoon spreker bet nooit beeft geloofd. Zoodra de rekening is inge komen, kan worden aangetoond wat noodig is en zullen Ged. Staten wel bereid worden gevonden tr helpen. Wat de betaling vap de gasfabriek hetrrft, zal bet niet gemakkeigi zgn do f 11000 te vinden. In geen geval mogen we de aanneemster vragen uitstel van betaling tegen rente, onverschillig boe over de aanneemster is gesproken. Het contract moet streng worden gehandhaafd en daaraan zullen Burg. en Weth. doen wat in hun vermogen is. Mocht de medewerking van den Raad noodig zgn, dan zal die worden ingeroepen. De beer H. A. Schreuder daokt voor de ontvangen inlichtingen. Aan de orde is het adres van J. Ouds hoorn om verlenging van huur van de waard. «Geeft met gepaste bescheidenheid te ken nen Jacobus Oudshoorn: dat hg pachter is van de waard, vanouds de Steenoven, voor f 78 pei jaar, welke buur eiodigt in liet najaar van 1907; d .t bg op het oogenblik in eene bijzondere gelegenheid is deze waard goed te bemesteu redenen waarom hg beleefd verzoekt, dat bet den Raad mag behagen mei het eindigen der huur deze met 6 jaren te verleugen." Zonder boofdeiyke stemming wordt aldus besloten. Ia behandeling komt bet adres van B- H. Driesen om een uitpad, met praeadvies van de Commissie voor de Fabricage en van Burg. en Wetb. «4an de Commissie van Fabricage is bg schrgven van den Burgemeester, d.d. 19 Juli 1906, no. 509, ter flue van rapport, in banden gesteld een adres van B. H. Driesen, wonende in de Lopikerstraat, wgk A no. 438, ver zoekende aan adressant een uitpad te verleenen achter zya in aankoop verkregen pand in de Verlengde Lopikerstraat, wgk A no 365. De Commissie stelt voor aan voornoemden adressant daarvoor te verkoopen een stukje gemeentegrond, groot 2Vi vierk. M., thans in gebruik en behoorende aan de hoofd- oaderwijreriiwoaing en daaraan grenzende. Dd gekochte grond zal dan door adressant moéten worden afgezet met eene schutting vaa minstens 1.5 M. boog, met eene deur voor uitgang, terwgl door hem een grond- trapje moet worden aangebracht op de wgze als bg den heer G. Brand wgk. De Commissie wenscht dus een nitgang breed 0.90 M. aan de onderwyzerswoning te behouden." «Naar aanleiding van het adres van B. H. Driesen, houdende verzoek van een uitpad over gemeentegrond, ten behoeve van het pand, Lopikerstraat no. 433, heeft de Com missie voor de Fabricage rapport uitgebracht. Daarin wordt voorgesteld, aan adressant een stukje grond te verkoopsn ter grootte van 2.5 M3, onder de in bet rapport ge- no«mde voorwaarden. Ofschoon ons College zich zeer wel kan vereenigen met de wgze, waarop door de Commissie het uitpad is gedacht, meeDen wg dat de uitgifte van de benoodigde grond tegen eene recognitie de voorkeur verdient boven verkoop. De Gemeente is eenmaal eigenares van de strook grond, loopende van kf den Wal tot aan bet pad laDgs de Beerrgracht en daar niet vooruit is te zeggen of in de toekomst die grond niet van nut kan z(jn, adviseeren wg liever den grond te behouden en een uitpad te verleenen tegen eene recognitie vao vgftig cents per jzar en verder onder de voorwaar den, zoaais die door de Commissie voor de Fabricige zgn aangegeven." De heer P. van Sinsbeek, voorzitter van de Commissie voor de Fabricage, zegt, dat bg zich wel kan vereenigen met het voor stel van Burg. en Wetb., ofschoon op het behoud van een uitpad vu gerekend. De heer P. Greup zegt, dat het idee van de commissie zeer goed was, maar dat mis- nchidn niet ia gedacht aan den grond daar. achter gelegen, die ook van de gemeente ia. Wordt de grond behouden, dan kan een flinke doorgang worden gemaakt als die een maal noodig mocht zgn. Het voorstel van Burg. en Weth. wordt aangenomen met algemeene stemmen, nadat is goedgevonden, dat Burg. en Weth, de uitvoering zullen regelen. (Wordt vervolgd.) INUEZOIIDEII. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie, Mug eens: Ue KEBMI8 te belieonheven. Met bevreemding verneem ik nog niet, dat de Kermis te Schoonhoven dit jaar vervalt. Waar de militairen hun garnizoen niet mogen verlaten, omgekeerd dat militairen uit andere garnizoenen zich niet in deze gemeente mogen ophouden, daar zal men kramers van buiten laten komen! Dat de epidemie, blgkens bet aantal aangiften, nog niet tot staan is gekomen, benevens bet feit dat hier ter stede veel mazelen heerscht, is het, dunkt mg, plicht, de kermis dit jaar niet te doen doorgaan. Dat in de laatst gehouden -raadsvergade ring niet één stem der leden tegen de kermis is opgegaan, zal zeer zeker door velen met leedwezen worden vernomen. Laat men toch allts in 't werk stellen om grooter onheilen te voorkomen. EkN VOOTISTANDER DKR KïRMlS, DOCH NIKT IN TIJDEN VAN EpiDKMIK, VERVOLG DER NIEUWSTIJDINGEN. De Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht heeft bepaalt dat de verlofgangers van do Landweer in die provincie voor zooverre zg daartoe verplicht zgn en met uitzondering van hen, die ingevolge de Landweer-instructie II het onderzoek niet behoeven by te wonen, zoomede vau hen, die bg de bun verleende toestemming tot verbiyf buitenslands van de verplichting tot het bywonen van het onderzoek zya vrygesfeld, - voor de navolgende gemeen ten zullen worden onderzocht op de hier onder vermelde plaatsen én tydstippen: Op Donderdag den 15. November a.s. te Vreeswyk, des voormiddags te 10Vi uur, de verlofgangers uit de gemeenten Vreeswyk, Schalkwyk, Jutfaas en Tuil en 't Waal; Op Zaterdag den 17, November a.s. te Kamerik, des voormiddags te ll1/» uur, de verlofgangers uit de gemeenten Kamerik so Zegveld Op Miandag-den 26. November a.s. ta Montfoort, des voormiddags te -IO1/» uur, de verlofgangers uit de gemeenten Montfoort, Willeskop, Snelrewaard, Linschoten en Hord koop, ea Op Dinsdag den 27. November a.s. te IJsalstein, des voormiddags te 10 uur, de verlofgai gers uit de gemeenten IJselstein, Benschop, Lopik, Jaarsveld, Polsbroek en Will ige-Langer» k. Raad van Beroep (Ongevallen verzekering) te Dordrecht. Zitting van Maan dag 6 Augustus 1906. Uitspraak werd ge daan iu de volgende zaken: Aria Maat te Dordrecht mist door een hem overkomen ongeval eenige leden van de vingers der rechterband, bet Bestuur der Ryksverzeketingbank kende hem toe eene rente van negen en een halve cent per werkdag, berekend tegen eene arbeids- ongeschiktheid van 20%; welke schatting door den Raad te laag werd geoordeeld en bepaald op 30%, met toekenning eener rente van veertien cent per werkdag, ingaande deu 16Jen December 1905. Aan eene weduwe en hare minderjarige kinderen te Krimpen a/d Lek ia door het Bestunr der Rgksverzekeriugbank wegens het verdrinken van haren echtgenoot aan boord van een stoomboot, eene rente toe gekend de Risicodragende Maatschappy «de Eerste Rotterdamtche" kwam tegen deze beslissing in beroep, en vorderde aan de weduwe en kinderen elke uitkeenng te weigereu, op grond van vermoedens van op zet tot verdrinken; de Raad van Beroep oordeelde dat wanneer iemand varende op een boot plotseling ia het water ligt, zulks als een ongeval is te beschouwen tenzy men het opzet tot verdrinken kan bewyzen, en dat de vermoedens tot het opzet tot verdrinken niet als bewgs kuonen worden aangenomen, weshalve de bestreden beslis Hing werd bevestigd en bedoelde Maatschappy hare vordering ontzegd. De firma Van Scuaik en Berghuis te Wad- dingsveen vorderde voor hare onderneming (het tneubelmekersbedrijf met krachtweik- tuig) indeeliug in een lagere ge varen klasse; Op grond dat ter terechtzitting is gebleken dat het bedigf van meubelmaker zonder krachtwerktuig niet als aftonderiyk bedryf in hare onderneming wordt uitgeoefend, wordt appellante haar hare vordering ontzegd. Behandeld werden de volgende zaken: Ate Roelof Veenstra, als p. 1. v. v. voor zitter der Plaatselgke commissie bedoeld bg artikel 86 der Ongevallenwet 1901 te Schoon hoven, party van rechtswege Willem Rgnshof te Schoonhoven; Als boven; party van rechtswege, Teunis Jobanr is van Geelen, te Schoonhoven; Ge broeders Haisioga, houthandel te IJselxqpnde; Pieter Frederiks, te Moordrecht, ailen tegen het bestuur der Ryksverzekenngbank. In deze zaken zal den 20sten Augustus e.k. uitspraak worden gedaan. Bg den uitgever N. Samsom te Alfen a/d Ryn is ter perse de rede over «De Burgemeester ia algemeenen dienst", door den beer Jac. van Waning, Burgemeester van Ouderkerk a/d IJsel, uitgesproken op 28 Juti j.l. in de.Ploviuciale Vereenigiog van Burgemeesters eaSecretarissen te Rotterdam en daar met sAveel by val ontvangen en begroet. Het voorloopig comité tot op richting eener kweekschool tot opleiding van onderwyzers en onderwyzeressen op Gereformeerden grondslag te Rotterdam bestaat uit de heeren C. Bavinck, C. van den Briok, P. A. E. Sillevis Smitt, alten predikant albier, J. van Dyk, hoofd der sehool Dordrecht, J. P. Hebly, id. Zuid- Beierland, D. Kok, makelaar Schiedam, J. J- Miedtma, predikant Charlois, J. Pietersou Moens, hoofd der school Gouda, A. Prins, Maassluis, Pi Pruis, burgemeester Vlaar- dingen, T. Plantenga, notaris IJselmonde, K. te Slaa, fabrikant Schiedam, J. E. Von- kenberg, predikant Barendrecht. Namens dit voorloopig comité is door een com missie bestaande uit de heereo H. C, v. d. Brink voorzitter, D. Kok penningmeester, J. J. Miedema secretaris en D. Kok aan de besturen der scholen met den By bel en de hoofden dier scholen te Rotterdam en om streken eene circulaire verzonden, waarin in verband met de oprichting eenige vragen gesteld worden. De bedoeling is, dat de op te richten kweekschool zoo mogeiyk ook financiëel in verband moet staan met de schoolvereeni- gingen en schoolbonden. Ds. P. Segboer, Ger. predikant te Voonhuizen, hoopt Dinsdag 4 Sept. e.k. den dag te herdenken, waarop hy vóór 26 jaren de Evangeliebediening by de Ned, üerr. Gemeente te Hoogvliet aanvaardde. ZyoEerw. diende in deze 26 jaar, behalve de twee reeds genoemde gemeenten, de Ned. Herv. Kerk van Nieuw Lekkerland (van 16 Aag. 1885-V3 Jan. 1888); de Ger. Kerk te Nienw-Lekkerland (van 3 Jan. 1888-Juli 1890); do Ger. Kerk te Zwartsluis (van 27 Juli 1890-,Mei 1900) en sedert 20 Mei 1900 zgn tegenwoordige standplaats. De wyding van den'nieuw, ge- kozen Bisschop van Haarlem, Prof. Dr. J. J. van Thief der Opd-Bisschoppeiyke Cleresie zal plaata hebben op 22 dezer, des morgens 10 uur, in de Oud-Katb. Kerk op de Brouwers gracht te Amsterdam. AlblMMrdniu6 Aug. Donderdag morgen geraakte een 13 jarige jongen op den HoogfDdgk al spelende ouder een kipkar volgeladen met rand. Met moeite werd het ventje van onder den wagen vandaan ge haald. Het bloed gulste hem uit neus, mond en ooren. Op advies van Dr. Haastert werd by per ziekenwagen naar zyne ouder- ïyke woning te Papendrecht vervoerd. Zyn toestand is hoogst bedenkeiyk. Vrgdag morgen geraakte een jongentje van J. J. nabg de Geref. Kerk in eene moddersloot. De moeder, die bet ongeval zag, sprong hem onmiddeligk na. Nadat beiden door buren op het droge waren ge bracht, moesten op het ventje de voor schriften voor drenkelingen worden toegepast. Na ruim een uur daarmede bezig geweest te zyo, werden hunne pogingen met succes bekroond. 'ilblaHerwaarii ea VUfheeren- laadea, 7 Aug. De fruitboomeu hebben dit jaar wel met legpnspoeden te kampen: in den bloeityd strenge nachtvorsten, bg de ontwikkeling dar vruchten rupsen of „vre- terg", thans laDgduiig scherpe droogte, waar onder vooral de schrale boomgaarden hevig lyden. Met enkele gunstige uitzonderingen zal de fruitoogst in de meeste streken van ona land schraal zyo, evenzoo iu Engeland eo Zuid Duitschiand. Voor boomgaarden met wat «goed" er in kan men dan ook een Hinken prgs bedingen. Bergambacht, 7 Aug. Den 2. Au gustus II. werd door den heer C. v. Zeideren, thans wonende te Haastrecht, aanbesteed het bouwen van een heerenhuis alhier, waarvoor werd ingeschreven als volgt: Timmerwerk: H. Paul, Haastrecht, voor f 2735 C. de Jong, Bergambacht, 2690 S. d. Oever, id., 2675 C v. d. Straaten, id., 2590 W. F. v. d. Wal, id., 1495 Metselwerk J. vaa Delft, Haastrecht. 2250 P. f. d. Oever, Bergambacht, 2070 C. v. d. Oever, id„ 2010 C. Hoogendoorn, Polsbroek, 1499 Varfwerk: G. Korea, Bergambacht, 378 a Veer, id., 349,50 A. van Steenis, id., 310 Loodgieterswerk J. Ponsioen, Schoonhoven, 299,75 A. Seton, Bergambacht, 280 De gunning werd alsnog aangehouden. By de op 3 Augustus 11. gehouden verkiezing van een Gecommitteerd ingeland van den polder .Bergambacht", in plaats van wyien den heer K. den Besten, werd ais zoodanig gekozen de beer A. Benschop Cz. De kinderen der twee boogBte klas sen der beide openbare scholen, te tarnen 121, maakten onder geleide hunner onder wyzers Vrgdag j.l. een uitstapje naar Baarn. Het weder, dal er eerst dreigend uitzag, bleef gelukkig uitstekend. Per rytuig giug het naar Gouda, vandaar per trein naar Baarn. Daar werd een be zoek gebr»cht aan 't prachtige Baarnsche bosch en het paleis te Soestdgk, vervolgens trsk men door het Overbosch. Ten slotte brachten de kinderen een paar uur door in een weliogerictnen speeltuin. Natuuriyk werd er voor 't noodige gezorgd, waarmede men den inwendigen meunen kan veraterken. Dankbaar eo voldaaD, maar veimoeid kwam de juichende kinderschaar te half 10 uur op het dorp terug. BlenMeanfraaf, 6 Aug. Voor de ver kiezing van een lid van den gemeenteraad zgn ten Raadhuiza candidatenljjaten inge leverd met de namen van de heeren A. van der Laan Hz. en A. Slingerland Jr. De stemming heeft plaats Woensdag 15 dezer. fBadegravea, 6 Aug. Aau de met 1 Jan. 1907 te openen Chr. schooi alhier, staande in de Mtie, is tol hoofd beuoeiud de beer A. deu Dicken, thans onder wgzer aan de scuool voor L. en M. U. L. ouder wys (hoofd de heer J. vao Audel Jt.) alhier. •UoaruMr, 6 Aug. In den iaat sten tgd wordeu iu deze geiuceute baldadigheden gepleegd; thans heeft uien de leuuiog en de wauden van een brug vermeld eu in 't water gegooid, 'l la te hopen, dat de politie, die een streng onderzoek luateit, er in slagen inuge, de daders op te sporen. 'Jsariteid, 6 Aug. De dochter van den tauunouwer B. zou in het laatst der vorige week eenige werkzaamheden ver- riemen op den zolder. Deze moet wel slee al zyn geweest, waut plotseling zakte zg er door en kwam zg terecht op den vloer. Bewusteloos door schrik eu pgn werd zg opgenomen, terwgl terstond geneeskundige huip werd ingeroepen. Het bleek toen, dat het sleutelbeen gekueuaa was, zoodat het meisje eenigen tgd rust zal moeten nemen. $9tUa«ler4U*» 0 Aug. Door den heer L. J. Sunt is «aubesteed net inakeb van den onderbouw van een keleilooüs, smederg eu electnscne centrale, aan de Punt albier. Minste uiscdrgver was de heer Wteno te 's-Gravenbage voor f 54 325. 'B.ri«a|M9a a/«l Lek, 7 Aug. Zater dag j.L was voor de tangvereenigmg «Krim pen a/d Lek," alhier eea gewichtige dag. Eenige heeren hadden het ,«*>over weten te brengen, dal aan genoemde vereemgiug een uieuw vaandel kon worden aangeboden. Met een toepasseigke rede werd bet over handigd door het eerelid, den heer F. Myu- Ut ff, waarna de heer J. H. Drets, uil naam der zaugers, dankte, de hoop uitsprtkeude, dat zg gescüaard om hun nieuwe uanier op hel aausiaande Woensdag te Amuiersiot te houden concours uteuwe lauwereu inocnien vei garen. Het vaandel, een pracaug stuk werk, werd vervaardigd door deu heer C. M. vau Uiameu le Dordrecht. D. Brand, koperslager bg den heer A. Kup, brandde zich bg het kopergieleu zoo geweldig, dat geneeskundigs hulp moest woraeu lugeroepen. Dokter W. Mais was spoedig ter plaatse en legde het eerst® ver baad. 'jLeerbraeM, 7 Aug. De heer J. Kraai, Candidaat tot den H. D. ie Nieuw-Lekkeriaud, die het beroep aauuam naar de Neü. Herv. Gemeente aloier, hoopt Zuudag 28 Augustus a. s. zgu lu neer ede te houden. 'Lekkigkerk, 7 Aug. Geduiende de maand Juil ia aau net posikauioor aimer in de KgkspOHlspaarOank ingelegd I 4J40.Ui»en ter aguelauld t 4527,89. jLekuimwuü, 6 Aug. Eeu ia deze gemeente en daar buuen booggeaent ingezetene werd haar Donderdag j.l. door den dood ontnomen. Op 71 jarigen Jeeiigd overleed de heer Willem Nicoiaac Johannes van SlQpe, tot het jaar 1990 burgcioeeaier dezer gemeente eu vaa Hei- en Boeicop, welk ambt hy gedurende bijna 40 jaren met de meeste toewijding bekleedde en waarin hy zich door zyn helder inzicht en welwillend en hulpvaardig optreden de achting en genegenheid zgner gemeen tenaren in hooge mate mocht verwerven. Ook in ruirgeren kring was de heer Van Slype gedurende lal ven jaren nuttig werk zaam. In 1888 gekozen tot lid der Provin ciale Staten van Zuid Holland, werd hem bg periodieke aftredingen telkens het vertrou wen der kiezers geschonkeu, Zjjoè grondige adviezen in dit college werden steeds hoogeiyk gewaardeerd en het kiesdistrict Gorinchem zal in hem een vertegenwoordiger verliezen, die zyn mandaat steeds met yver en be kwaamheid vervulde. Ook als dgkgraat van het hoogheemraad- rchap De Vyfht-erenlandeD, tot welk eervol ambt de thans overledene by Konioklyk be sluit van 19 Juni 1885 werd beooemd, zoo mede ais lid van du Commissie voor Ge- meene belangen van de hoogheemraadschap pen De Alblasserwaard met Arkel beneden de Zou we eu De Vyf heeren lan'den was de heer Van Siype op hoogst Verdienatciyke wgze werkzaam. Onafgebroken arbeidende aan de hem toe vertrouwde belangeD, vervulde de beer Van Siype al deze betrek kingen met ernst en toewyding. Zjfne verdiensten werden door allen, die met Hem iu aanraking kwamen, hooge- Igk gewaardeerd ea werden ook door de Regeering erkeud door zyne benoeming tot Ridder io de Orde van Oraije Nassau. Véél zal aau den bekwamen en yverigen mau worden verloren en zyue nagedachtenis zal voorzeker h„ allen dis hem keudea ia dankbare berinuering blijven voortleven. JCoerMap«lle7 Aug. In deze ge meente is opgericht een zangvereeniging, onder den naam van «Zing en Vriendschap", met aauvankeiyk 35 leden. Tot bestuurs leden werden gekozen de heeren G. vau der Pyi, voorzittpr; W, Verschoor, secretaris; A. P. Bril, penningmeester, terwyi als directeur zal optreden de heer P. A. Versloot. *Nleawerk«rk a/d IJsel, 6 Aug. Den 23sten November van 6ft jaar zal bet 25 jiar geleden zyn dat de afdeeliog «Nieu wei kerk a/d IJsel, Capelle a/d IJsel en omstreken" der «Uollandsche Maatschappy van Landbouw" is opgericht. In de eerst volgende afdeelingsvergadering zal dat feit ter sprake wordeu gebracht. Io de laatstgehouden byeenkomst van de feestcommissie is besloten deu verjaar dag van onze geëerbiedigde Koningin op Woensdag den 5den September door het geven tan volksspelen eu het houden van riügrydergen op de fiets en met paartjes feesteigk te herdenken. Den ingezetenen zal een ïyst gepresenteerd worden, waarop kan wordeu ingeteekend. Voor d e gelden zal de commissie de verschillende pry zen koopen, die zy noodig oordeelt. 't Was prachtig weer, daarom werd besloten door vader en dochter een fiets tochtje te maken, men zou niet hard ryden, daarvoor was er te veel wind. Ia den Zuutplas gekomen moest men een hooge brug passeeren. Dat was voor den vader geen bezwaar, maar voor de dochter zoo veel te meer. Ze kon er niet tegeu op komen, maar kwam iu een sloot terecht, waar ze een geheele onderdompeling out- ving, want beur hareu zateu vol met kroos. Het spreekt van zelf, dat de Vader zyn dochter ter hulp snelde en haftr spoedig op het droge bracht. Maar wat hu te doen? O, daar in ds verte, op een zywepje, zien ze een huisje. Na baar japon uitgetrokken en de jas van haar vader aaDgetrok! te hebben, begeven zy zich daarheen. Daar aangekomen wordeu oeideu de behulpzame band geboden. De haren worden gereinigd, de kleuren uitgewrougen enz. enz. Toen dat alles gebeurd was, zouden ze maar weer opstygen, doch xe zouden eeu eenzaam wegje kiezen om niet opgemerkt te wordeo. Oage merkt hoopten ze weer bn moeder de vrouw le komen, want dat ze hun reis niet ver- volgdeu, laat zich denken. 'Ouderkerk a/d IJsel, 6 Aug. Ia de Zaterdag-morgen gehouden Raadsvergadering, waarin alleen de heer J. Kykaart ontbrak op 't appèl, kwam onder de ingezonden stukken voor de goedkeuring der verorde ning, regelende de jaarwedden der hoofden en onderwyzers vau de o. 1. scholen, die van het besluit tot verboogiug van het geldwaardig genot van vrye woning en tuin, ten bate van het pensioen der beide schoolhoofden, alsmede die der verordening tot heffing en invordeoing van begrafenis- rechten. Aan mej. N. van Deursen werd, overeenkomstig baar vei zoek, eervol ont slag verleend uit hare betrekking vau ge meente-vroedvrouw, met ingang van 1 dezer, wegens vertrek naar elders. De gemeente rekening over 19U5 werd aangeboden met een voordeelig saldo van f 676,741/». Aan het Burg. Armbestuur werd voor 1906 eene buitengewone subsid.e toegestaan van f 120, wegens verschillende byzondere uitgaven. Besloten werd de woning-veroideniDg uader eene gewensehte aanvulling te doen onder gaan. Op de voordracht ter benoeming van twee zetters werden op nieuw geplaatst de heeren Joh. de Jong en J. Hoogendgk, die aan de beurt vau aftreding, maar her kiesbaar zyo. De schoolieerlingen, die zich door trouw schoolbezoek onderscheiden hebben, zullen op Koninginnedag wederom feesteiyk outfaaald worden in de vier scholen, terwgl de hoogste klassen dier scholen een reisje zuilen maken naar Den Haag en Scbeveuingen. Nog deelde de burgemeester mede, dat hem een verlof is toegestaan van 11 tot en met 26 dezer, alsmede van 10 September tot en met 22 September, dit laatste ten eiude als voorzitter op te treden der exameu-commissie voor het politie-diploma, welke examen» dan geboudm xuJJenwoiden achtereenvolgens te 's Gravenhage, Amster dam en te Zwolle en waaraau 287 aüspiran- ten zullen deelnemen. Ouderkerk a/d IJnel, 7 Aug. De heer P. T. Maaskant, hoofd der tweede Chr. school alhier, die zonder er naar ge solliciteerd te hebben benoemd werd tot hoofd van de Chr. scuool te Ouddorp, heeft voor die benoeming bedankt. "Oudewater, 6 Aug. Heden morgen ten 10 ure bad dé feestelyke opening der paardentram plaats met 3 tramwagens, welke versierd waren, voorop gegaan door een met muziek, waatia Burgemeester en Wethouder van üudewater en de Raadslede», de Burgemeester en Wethouders vau Pape- kop, de stationchef, ingenieur, aannemers enz. De feestcommissie maakte de tocht uaar 't station eu terug mede. Verder hadden er muziekuitvoeringen plaats in de tent op de Markt. Aan de gewezen Bioekerpoort was een eerepoort opgesteld, waar de tram onder doorging. Vele nieuws gierigen waren opgekomen om ooggetuigen te zgu. 's Avonds werd op de Lange Gracht het vuurwerk ontstoken door den leverancier, den heer Vau Baaren uit Utrecht, hetgeen uituemeud slaagde en zeer werd geroemd. Ue talrgke toeschouwers verlieten hoogst voldaan het terrein. De fotograaf de heer A. Bos Jr. alhier had van de tram op het Armmiusplein een kiekje genomen, dat des avonds vergroot en verlicht tentoon gesteld werd. *StalwUk, Aug. In de vergadering van den Gemeenteraad van Vrgdag 3 Aug. werd in de eerste plaats door den voorzitter medegedeeld, dat waren ingekomen: lo. Bericht van eene ministeriëele be schikking, waarby aan onze gemeente eene extra-subsidie van f 122,36 werd verleend, als zgnde dat te weitig ontvangen by de verrekening der Subsidie ten behoeve vau de verbouwing der 2e openbare school. 2o. Eene missive Vap de Gezondheids commissie te Schoonhoven betreffende de kosten over 1907 en de verdeeling daarvan over de verschillende gemeenten; het aan- deePvoor Sfolwyk was bepaald op f 45,56. 3o. De goedkeuring door Ged. Staten van het le suppletoire kohier van den hoofde lgken omslag over 190(5. 4o. Van mevr. de wed. J. van der Wielen te Urk bet bericht vaa bet overlijden baars eebtgeuoots, indertyd gemeentegeneesheer albier. 5o. Een adres van het bestuur der &fd. Gouda en omstreken van den Bond van Ned. O/jderwyzers, waarin verzocht werd verhooging van de jaarwedden der oeder- wijzers in opze gemeente; #p dit verzoek wordt afwyzend beschikt. Daarna werd vastgesteld de gemeente- rekening over 1905 en aangeboden de be grooting over 1907. Nadat nog besloten was de restauratie van het torenuurwerk dit jaar nog te doen plaats hebben, sluit de voorz. de vergadering. Aan de landweerplichtigen K. Koolwgk en A. Koolwgk is door het Rgk een toelage verstrekt voor deu tjjd waarin zy in worke- Igken dienst waren opgeroepen, en wel: aan den eersten van f 1, aan den tweeden van f 0,80 per dag. jj-, Uit de ter visie liggende rekening der Nsd. Herv.'Gem..albier over 1905 blykt, dat de ontvangsten hebben bedragen f2310,451/» r daartegenover staat eene uitgave vau f 1786.7&1/», zoodat het batig saldo bedraagt f 523,70. Van den landbouwer L. Anker alhier is door het rgk overgenomen voor de som van f 100 eene koe, die by onderzoek ge bleken is lydende te zyn aan cliniscbe tuberculose. Verleden week had onze slager D. Z. het ongeluk, doordat zyn bakbgl uitgleed, de toppen van twee viDgers zgner linker hand zoo gaed als af te bakken. Ia het zie kenhuis te Gouda beeft bg zich zoo spoedig mogelgk onder geneeskundige behandeling rnoeteu stellen, en onder die behandeling echQnt bg ontzettend veel pgn geleden te hebben. Als 't resultaat nu maar gunstig mag zy». Streefkerk, 7 Aug. Naar wy ver nemen zal de Vereeniging het Fanfarekorps «de Oranjevaau" alhier, evenals het vorige jaar, ter gelegenheid van den jaardag van tl. M. de Koomgin, een pleiziertocht per Btoomboot maken, waaraan zoowel inwoners van Streefkerk als van audere plaatsen kunnen deelnemen. VISSCHERIJ-BEjRICHTEN, De uitkomsten der Zalmvis- scherfjen op do Waal on de Merwede waren iu de laatste 8 dagen zeer bevredigend. Ia het tr*ject van Tiel tot Woudrichem werden 86 zalmen gevaDgen, bg Gormcbem 96 en te Hardingsveld 68 stuks. Bovendien bembchtigden da visschtra 4 steuren, die van f 49 tot f164 per stuk opbrachtenook op de Maas werd eeu steur gevangen, die 150 pond woog. De besomming aan andere rivier- en polder- visch daarentegen was slecht loonend. Winterzalm deed f 1,05 f 1,30, Zomerzalm 85 ct. 4 f 1,25, St.-Jacolj es 80 ct. k f 1,10 per Jy» K.G. llenhoven 6 Au£. Van gisteren-avond tot b( deu-unddug zgn ,pp de zegenvisscherg alhier 9 kleine Jacobstyimen gevangen. BEURSBERICHTEN. Cert. Nederi. Werfcl. Schuld. V/t Dito dito 3 üostenrflkObi. pap. Mei-Nov. 4 Dito Feb.-Aug. 5 Dito zilver Jan.-Juii. 4 Cortugai, Obiig. le Serie. 3 Dito 2e 3 Rusl. übi. Binnenland 1894 4 Dito 89/90 le en 2e uitg. 4 Dito 1880 4 Amst. Hyp. Waarb. Maatsch. Obi. 4 Hong. ilyp.-Bank pandbrieven. 4 ZuiQ-ltal bpoorw.-my. Oblig. 3 Wladikawkas Spoorw.-my. 1894 4 Loten Amsterdam f 100.8 Loten Hong. Hyp.-Bank 4 Loten dito fl. 100 .3 Loten Madrid.3 7 Aug. 77" s 918/4 1008/4 100 665.s 67V4 66" s 98 V» 968 4 68'/ia 73 1088/ia 110 581/» MARKTBERICHTEN. Albtoaaerdaia, 6 Aug. Ter kaasmarkt waren heden aangevoerd 24 partgen (855 Btuks), wegende 4334 K.G. J'rys 26 a 191/» ct. fatarUkcheoa6 Aug. Aangevoerd 101 runderen, 6 nuchtere kalveren, 38 vette varkens en 672 biggen. Prijzen: zware kalt koeien f 180 a 260, kali vaarzen f 130 a 200, melkkoeien f 160 a 210, l1/»-jarige ossen f 90 a 120, guiste vaarzen f 110 a 14U, pinken f 60 a 90, graskalveren f 30 a 60, nuchtere kalveren t 8 a 14. Vette varkens 20 a 14 ct. per V» kilo, biggen f 8 a f 13. Uauerdau, 6 Aug. larwe f tot f Per 100 kilo t 8,60 tot f 9,15. Rogge f 5,25 tot f 5,75. Ealterdaw, 6 Aug. Aangevoerd 156 vette runderen, 0 magere dito, 285 vette en graakaiveren, 0 nuchtere kalveren, 1983 Bchapen ot lammeren. 501 varkens. Runderen 25 a 38 ctkalveren 35 a 50 ct varkens 20 a 25 ct en lichte varkens, voor export, 10 a 21 ct per t/t kilo. Utrecht, 6 Aug. Op de heden alhier gehouJeu paardenmarkt waren 650 paarden eu veulens aangevoerd. De prgzen beliepen voor weeide-paarden f a werkpaar den f 160 a 500, oude paarden f 70 a 95, 1-jarige veuleus f 120 a f200, 2-jange dito f 200 a 2 '5, jonge dito f 50 a 99. R E 0 L A M K. WAT IS HET GOEDE MIDDEL? Hetfélk hem genezen heeft... «le l>luk KMIIen. Ondervraag den heer Alphonse Antboine, van Lt Louv/ére, wiens portret wij pier geven. Vraag hem of hy een goed n\iddel weet tegen hoofdpyo,'Oorsuizingen, moeielgke spgbvertering, slapeloosheid en zwakte. Hg zai u antwoorden: de Pink Pillen. Zy z(jn het, die -hem van tl die kwalen verlost en genezen hebben. r7TTT?T7T7TTT^ De Heer Alphonse Antuoink, «Sedert 7 jaren schrgft bfj had ik dik- wgis hoofdpgn en hoorde in mgn ooren aan houdende en vinnige suizingenik had geen eetlust en mgn spysvertering was slech'. Dikwyis overkwam het my des mofgeDS bg mgn opstaan meer vermoeid te zgn dan des avonds by mtin naar-bed gaan. Ikéliepheel slecht, was altgd vermoeid en pgnigkdat alles maakte mg zwaarmoedig. Ik heb vele middelen ingenomen, die mg wel een korten tgd een weinig verlicht hebbe»„ maar zy hebben mg niet voorgoed van al die kwalen verlost. Na eenige dagen kwamen xg met dezelfde hevigheid terug. Toen wilde ik eens zien of de Pink Pillen, waarvan iedereen te La Louvière zooveel goeds zegt, beter waren dan al die andere middelen. Ik heb ze gebruikt en inderdaad hebben zg mg machtig veel goeds gedaan. Gedurende twee maanden ben ik met de be handeling voorlgegaan, en ik ben er goed en wel door genezeD. Reeds voor eenige maan den heb ik met het gebruik opgehouden, en ik verklaar dat myne kwalen voor goed zgu verdwenen." De heer Alphonse Antboine oefent het be roep van plateelbakker uit en woont in de rue Basse te La Louvière. De Pink Pillen zgn het ware middel dat u van de volgende ziekten geneest en waarop hunne uitwerking merkwaardig is: bloed armoede, bleekzucht, zenuwlgden, algemeene zwaktp, maagpynen, schele hoofdpgn, nevral- gie, rheumatiek, zenuwverslapping, onregel matigheden by vrouwen en St. Vitusdans. Prgs f 1,76 de doos, f 9,— per 6 doozen. Verkrijgbaar by Snabilié, Steiger 27, Rot terdam, hoofd-depóthouder voor Nederland en Apotheken. Franco toez»nding tegen postwissel. Ook echt verkrijgbaar voor Schoonhoven en omstreken b(j A. N. van Zessen. Drogist. On deilrottwdi KLAAS VERBURG en MACHTELTJE BOOGAERDT. Stolwyk, 3 Aug. 1906. BUBUhHJiUlilll H1AAD. bebeoabaveu. Van 3—7 Aug. Geboren: Alexandrine Frédénque Igaace d. van I. M. P. A. Quadekker en V. A. A. Smets. Leendert, z. van J. W. Frenay en J. van Kleef, Overleden: H. J. J. van Roogen de Hoog, oud 89 j. A. E. Klip, oud 8 m. Oadewater. Van 19 Juli—2 Aug. Geboren: Goziwina Maria Cornelia, d. van F. A. Moerel en P. van den Berg. Alida, d. van J. Verweg en K. Kranendonk. Hendrika Johanna Jozina, d. van J. Ver waal. Petrus Adrianus, z. van K. B. Boeren en A. v. d. Leemkolk. Lona, d. van M. v. Dgk en M. Hagoort. Teunis, z. van J. Dgkman en D. J. van Herk. Agatha Elisabeth, d. van A. v. Zuglen en A. Stelling. Getrouwd: J. C. L. Buxmeyer, oud 23j (won. te Amsterdam) en P. Fntacby, oud 25 j. Overleden: G. Klein, oud 4 m. NUlwIjk. Van 16—81 Juli. Geboren: Willem, x^van W. Loeve en P. Houkoop. Overleden: Te Rotterdam: C. C. de Jong, oud 8 m. Heden overleed, na een langoung» ziekte, onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader HENDRIK JACOBUS JOHANNES DE HOOG, in den ouderdom van ruim 89 jaren. Uit aller naam, Wed. H. J. J. DE HOOG- VAN DEN BERG. Schoonhoven, 4 Aug. 1906. Heden overleed, iu den ouderdom vau by»a 79jiren, P1ETEBTJE ROEST, Weduwe van Lammert v. Zessen Bzn. Namens Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen, N. v. ZESSEN Lzn. L&ngerak b/z. Lek, 5 Aug. 1906. Heden overleed, na een langdurig doch geduldig lgden, mgue innig ge liefde Echtgenoote en der Kinderen zorgdragende Moeder NEËLTJE GR4VELAND, in den ouderdom van 48 jaren. Namens Kinderen en Behuwdzoon M. v. DORP Pz. Gouderak, 6 Augustus 1906, Het 2o TOELATINGS-EXAMEN zal pl*»t« hebben op Maandag R September o. ■- Aanmelding vóór 20 Augustus e, k. b$ den Rector Dr. A. VAN Yb'ENDIJK. Het BESTUUR yen den" Polder onder Lekkerkerk maakt bekend, dat op Woensdag dea 15. Augustus a. zal wordep gedreven over hét schoeven en schoonmaken vau alle in de Keur genoemde Wateringen en Vlieten. - Namens het Bestuur: De Voorzitter, C. DEN OUDSTEN. Eehkerberk, Aug. 1906. in., de betrekking van BIJ- KNECHT (zie pag. 4 van dit Biudi bg J AC. DE VREUGT, Stoommalety td NtoIwRk, is reeds voarzleu. JAC. DE VREUGT. GEVRAAGD: v voor Oadewater. en Oaantreben tegen vast salaris en provisie. Goede getui gen en borgstelling vereischte. Zoo Bpoedig mogeiyk gevraagd een bekend met Draadwerk, en een JONDEN, bg B. KRI NS, Lange Weiatraat Schoonhoven. gevraagd by A. HOLLANDER, Boele- kade, Cauda. tg A. J. DRIESENNchooaliaven. TE KOOP AANGEBODEN: een BAKKERSTROG (zeer geschikt voor pekel bak)een BAKKERS-HANDWAGEN, een KARHOK aan den Dgk, een VARKENS' SCHUUR en een drachtige ZEUG. Te bevragen by C. A. VERMEULEN Mr. Broodbakker, Éekkerkerk. TE KOOP GEVRAAGD: EEN IN GOEHE.V TOESTAND ZIJND geschikt voor oen Bikker. Adres A. ZORN, Mr. Bakker, Hoornaar. 1 groate, (vos Diet), woidt 6 j-.ar, goedé looper. Adres A. v, d. HOVEN, Boomkweeker, Uroot-lmiucrM. VEHKADE'H Dertieu «luk» voor 10 Ceolen. Bg degenen waar VruclUboouien of ander gewon nog niet flink aan den groei is, wordt beleefd verzocht er stroomest of sloot vuil om te leggen en flink nat te houden; alsmede de wilde uitloopers onder den gnff-d van de geënte hoornen geheel weg te sDgdeusterk gegroeide enten mogen tot op de helft worden ingesneden. Aanbevelend, Boomkweekerg «KWEEKLUST", Ur«ot-Awiuer». GEVESTIGD TE ALKMAAR. Toen v»y dezer dagen de vermelde aanklucht lazen, hadden wg de verzekering, dat zy geenszins daartoe overging, doch hare laatste uitvlucht was om niet geheel ver jaagd te wordeu, temeer omdat reeds enkele barer Agenten ons om een aanstelling verzochten. En ziedaar! Terecht schreven wg: „kis 't maar waar 1b?" Zy hadden de voldoening, als zy zich by ZynEdelAchtbaren gewaagd hadden, inzage genomen werd van art. 9 van hare Statuten eu dan vanzelf geknipt waren, docb zg mogen in de waan zgn, dat hare Inge taktiek en vuile uitwerpselen sterk genoeg zgn om de ver- eenlgde oplichter* aaa den Jausweg 37 te Haarlem staande te houden, wy zgn overtuigd dat bet einde nabg ia! Tnans stellen zg zict weer aan of zg van al de verduisterde geiden, gepleegd te Schoonhoven en Omatreken, eenige weer teu goede wil komen door het verdeden van eenige artikelen met begin December (mits zg dan nog bestond!), maar.... eerst deer geld van dezulken vóór die uitdeeling kan plaats hebben!! Zgn er nu nog enkele ingezetenen teficheonhoveneuOutatreken, die zich door hare lage taktiek in het gevaar stellen, verzot ken wg hen, onverschillig wie, daarvoor zich eerst met een politiebeambte naar Haarlem te begeven en hen aldaar dwingen inzage te geven van art. 9 van de Statuten, zoomede gelgk van de pigsiysten van Nchoonhoven eu Omstreken. Dezulken zullea ook dan eerst de bewgzen in bauden krggeu, zooals reeds op vele plaatsen het geval is, dat in art. 9 van de Statuten vermeld staat dat de goederen vertieeld worden, alzoo niet verloot! en daarbg de Leden te Mchoonhoven en Omstreken dit Jaar voor een aansien- l(jk bedrag bestolen a(Jn. Is onze mededeehng iu stryd met de waarheid, daa kuuuen dezulken onmiddeligk ten onze kantore dispoueeren over Twee honderd ea vyftig galden! Zooals bekend zyn onze goederen heden te Schoonhoven aangekomen en belasten de onderstaande Agenten zich weder met het inschrgven van mtuwe Leden voor het Vereenigingsjaar Augustus 1906 tot 1907. De Directeur, W. JANSSEN. H, P. y. D. AA' D«k, Sck.Mih.veai J. VERSLUIS, WUUge-Xaaierak w G. H. PEERBOLTE, Aauuentel.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2