Een Boarenarheidar, Ecu Woöiihonwliflis met ERF, BOOMGAARD, BOUW-, HOOI- en WEILAND, onder TYPHUS!! WEI-en HOOILAND, gelegen alsvoren, in den Oostpolder, groot 6 Hectaren, 61 Aren, 85 Centiaren. Te aanvaarden: het Heerenhuis c. a. by de toewyzing en de Lnnderyen 1 Novem ber 1906. Boonivrucliten. TiiurHn praagi W. ROUS Wzn., Eerste BOOMVRUCHTEN Bouw- en Weiland, met de te veld staande Gewassen, dicht by vaart en trein. Pr. f 400,— per H.A. Direct te aanvaarden. H.H. Timmerlieden A. DE HAAN, Groote Zomeropruiming, wegens gevorderd seizwenvan een groote partij linnen Schoenwerk, Kinderwerk en eenige Restanten, tegen zeer lage piUzen, gedurende 14 dagen. Gorincbem j Eene Dienstbode, Woordeloos, te zamen groot 7.69.08 H.A in 8 perceelen en combinatiën. Een Heerenhuis, Boomvruchten. Extra-Reis der Salonboot „Johan III”. Meerkerk, Het Heerenhuis, Moordrecht, WOONHUIS Bovenhuis, Een splinter-1 Grasverpachting. Kewas j Huishoudster N°. 274 TE KOOP: s 2. - En het RIETGEWAS te ALBLASSERDAM, is van 30 J«li-3B Aug. AFWEZIG. I by A. G. VAN GENT te >k. i S) co VREDESW A. C. ELI KELEN BOOM, Openbare Vrijwillige Verknoping. De Notaris J. H. HUILER DE FRUITGEWASSEN Molenstraat bij den WalSCHOONHOVEN, VERKOOPT ALLE SOORTEN Good en Zilver, Heeren- en Dames-Horloges, Klokken, Wekkers publiek verkoopeu, Melkzaak. EXTRAREIS. Ammerstol op 8 Augustus 1906. Reederjj op de Lek, Directie Slikkerveer. In de Gemeente Nieuwpoort: Een HUIS, Hooi- en Bouwland Eenige perceelen HOOILAND met KADE en WATERING, onder LANGERAK, de Middelwetering en binnen- ykkche Wetering, CTAREN,81Ar idt in 10 perceelen en verschillende massa’s. STREEFKERK, Het FRUITGEWAS N. V. STOOMBOOTDIENST OP OE LEK. en RIETGEWAS. Het FRUITGEWAS PUBLIEK VERKOOPEN: Een perceel HOOILAND op den Polder Middelbroek onder A. N. VAN ZESSEN, Openbare Vrijwillige Verkooping, bU veiling en afrlag, UIT DE HAND TE KOOP: Ean goed onderhouden nieuw HANDNAAIMACHINB nieuwste model, met vliegwiel, dus geen laagwiel of kamrad, zeldzaam mooi, met alle apparaten en 8 jaar schriftelyke ga rantie, te koop voor f 33,—. Gratis te bezichtigen by AFBRAAK!!! SCHOOLGEBOUW, Waal-, IJsel- en Rjjnsteen, een groote party SCHUIF- en DEUR KOZIJNEN, DEUREN en KAPHOUT, 25 000 roode en blauwe DAKPANNEN, De 2e snede van het Gras-1 sc 8.15 8.80 Deze Courant bea 8.50 0.15 0.80 go- den sndei dalt d. en G. Stalenburg G. en Cornelia, en Lock, out I c© G. P. te ramen Aren De bljjven Eenige H.A. Br. fr., No. 26, Bureau van dit Blad. kunnen vöor geruimen t jjd werk bekomen. Adres J. RIETVELD Kzn. Mr. Timmerman te Hoenkoop by Oudewater. o- E 52» by W. REELING te Baakaap. 43 ■xa S o 43 S3 by J. A. VAN DER PERK, Mr. Timmerman, Alblasserdam, Stek. Deze Cour morqens uitgegev ƒ0,75. Franco pei abonneeren bij al Gebo. en T. A. vai O v< MLULILIX r. d. VUU11.HULM, Ij. DUUILr, J. SPEK Je., van het Diaconie-Armbestuur van Langerak en van de Gemeente Nieuwpoort. van het Diaconie-Armbestuur van Lan( en van de Gemeente en het Burgeriyk bestuur van Nieuwpoort. Med -Doet8 Arts, De omwonende doctoren zyn bereid de praktyk waar te nemen. gratis amden a g e n s t u s s moreens ten in het Koffiehuis BRABER te )ht, ten over- DER LEEDEN ingerak jk Arm- (terwyi 's nachts op 11.30 uur ook te Aanbevelend Korte Dan, b(j de Viscbbrug, SCHOONHOVEN. INRICHTING .nor MAATWERK en REPARATIËN, welke «poedig zeer net en billijk gedaan worden. 1 C. Baan. m P. Timmer. kUg. i Harten - van G. Muilwyk. Johannes, 3 M. Brandwyk. van der Wiel, oud 37 j. z. 29 j. z. Ihouwer, oud 70 j., Wyngaarden. J. te Van van het Spoorboekjee en Reisgidsen verkrflizbaar in den Boekhandel van S. A W. N. VAN NOOTEN, Schoonhoven. en te iren, Tusschen de hoogs nissen, die het laats Juli heeft opgeleverd opheffing der Hussiet diging en aan het ee van het Duivelseilai samenkomst, ditmaal interparlementairen i opgemerkt. In onzi stellig geen belangei waardiger zou zyn I zegepraal van den reden aan te mogen die vergadering van nog de aandacht ver Een officiéél ka ra renties nietwie e dat try willig op eig< eenig mandaat te zy zyn allen leden vai vertegenwoordiging karakter ontleenen aan de denkbeelden, vergadering ter spr klank zal gegeven w der openbare zaken Een Regeering die v aantal van de Kame moet, gekant zyn uitgaven, geneigd ii beslechting van ges te bevorderen, u neigingen lichter wanneer z| in den dat het botvieren wetgevende vergadt 'l Ia waar, niet volks, maar de di sprekingen, van w van oorlog of vre< evenwel niet zond en gaan in den regf der openbare meeni zich den drang et werkeiyke of verm zetteiyke natie, hai den mond van de zal eenig voorstel geschil minder k vooral wanneer machtsbewustzyn, op goede gronden. En dan is ook conferenties, plaats in de Veree tydens de wereldti een verbiydend vei niet minder dan woordigd, door 671 land waren er 40, onze voornaamste voor den wereld v winnen van het ai zakeiyk uitvloeisf ais een onzinnig i Al kunnen de besl hooger worden g drukking van wens en de positie van de omstandigheden wel eenige kans komst, die niet al Van beteekenisi van den Engel Campbell Banners in aanmerking ge gegaan is by zj vreemde gasten, i leden, die terwyi richt hadden onti en nu naar huis wezig te zyn by land gebeuren i woord van holde als aanlegger van van Den Haag, r maar daarnaast woord van sym] Rusland, dat he en op luiden to deed biyken. I der Britsche staa te groote openh het niet gewens navolging vond? In dezen Mini geval een beslis en het schynt c zyn gevoelen hi veel te lang is kamp geweest*', juist uit, wat in het hedendas Een kleine op over - - over de Buitendykl zamen groot 8 HECf 79 Centiaren. De veiling geschiet- by den afslag in Te aanvaarden, breeder is omschreven. Betaling der kooppenningen op den 12. September 1906. Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris A. CASTELEIJN, by wien mede veiling- boekjes gratis virkrygbaar zgn. De Notaris A. CASTELEIJN te Streef kerk is voor"""” Donderda 16 August telkens ’s voon 10 ure, bg i Terstond gevraagd by een Weduwnaar met 3 kinderen een nette Gevraagd, zoo spoedig mogeiyk, een Rijknecht. Die eenigszins bekend zyn met het Maalvak genieten dc voorkeur. Adres JAC DE VREUGT, Stoomgraan- malery te Stolwijk. die verL Notaris, werkdag gadigden Hier J. te Gorincbem A zal op Vrydag den 17. Angus- *us 1906. des midd. 2 uur, in .DE DOELEN” te in het openbaar werkoopen: uit de Boomgaarden onder Hooghloklandbehoorende aan de Heeren J. KUYPEftS, C. DE JONG Tz en G. DE JONG onder Arkel, behoorende aan de Heeren H. J. VAN EETEN. H. B BOOTE, H. J. F. MULLER. J. G. SLENTERS. J. W. VAN GENT, I J. VAN KRUGTEN A. RIETVELD, C VER- PLOEGH. D. VERPLOEGH, J. VERVOORN, I. G. VERVOORN, J. C. VAN EETEN en Mej. de Wed. J. VERVOORN Gz.; onder Gorincbem, behoorende aan Mej. Wed. en Erven Tu J. VAN GAMEREN, de R. K. KERK en den Heer D. J. DU CROO Sr., en onder SpUk. behoorende aan de Kinderen G. VAN KOOTEN. De perceelen zyn breeder omschreven by biljetter, welke gratis verkrygbaar zyn. Onbekenden worden ais koopers of borgen niet tu« gelaten, tenrjj -roortien nu een bewijs van gegoedheid, afgegeven door een Notaris of Burgemeester. Gondrlaan. Geboren: r Vuuren en E. G. den Oudvu Overleden: weduwe van J. Grool-Ammen. Van 1 Juli—1 Aug. Ge'boren: Gysbertus, z. van J. Vuyk Noorlandt en D Slob. Jannigje, d. van G. J. Bonter en T. Bot. Overleden: A. de Lange, oud 1 j. en 6 m. D. Prins, oud 3 m. Hel- en Boeicop. Van 1—31 Juli. Geboren: Maarten, z. van C. Brouwer en G. van der Neut. Paulus, z. van B. van Dyk en A. de Jong. Hendrika. d. van C. Broere en T. de Jong. Maaike Elizabeth, d. van G. de Wildt en M. Kool. Hekendorp. Van 1—31 Juli. Geboren: Jan Pieter, z. van A. Manschot en L. C. van Zelderen. Sophia Francina, d. van E. Verwey en J. Hol. Overleden: J. Dullemond, Van 1 Juli— a - GEVRAAGD: P. G.liefst tusschen 35 of 40 jaar, in een huisgezin zonder kinderenvan goede tuigen voorzien. Brieven franco, onder No. aan het Bureau van dit Blad. EN PARAPLUIES. Geeft hooge prijzen veer end GOUD en ZILVER. IW Blaakt alle Reparatie en geeft kooplieden flinke korting. van Get v. 1 eo N. oud 28 j i D. v. Geldt O verU D. Brouwt aangegevei van F. Groeneweg, oud 62 j.. L. Stout, oud 3 Ameide. Geboren J. van der Vuurens L. Both K. den_ Leendert Cornelis, z. van G. W. de Vries J. den Hoed. Marrigje, d. van A. van en N. van Meyeren. Aartje, d. van Jong en A. Zanen. Vincent, z. van en M. Nieuwpoort. iwd: H. Looren de Jong, oud 24 j. verleden: E. de oud 20 m. srgam baeht. Van 1 Juli—1 Aug. boren: Michiel, -z. van C. van dei en J. H. Borgardyn. Anna, d. van Vreugt en M.- Koot. Adriaan, z. van Maria A. M. [eerkerk ER WORDT GEVRAAGD: P. G.terstond of zoo spoedig mogeiyk of 16 1 November. Loon f 8,— per week, be- nevens Woning en Bouwakker, by M. DE I JONG Ct. te Ouderkerk B/d IJ Mei. a. Van 1-31 Juli. Teunis, z. van M. J. van Versteeg. Annigje, d. van iden en E. Smits. M. Terlouw, oud 84 j., Vonk. De Notaris P. SICHTERMAN te Meerkerk zal tot den inzet op Donderdag 23 Augus tus 1906, ten Koffiehuize van P. KRAS te NBordelBB», tot den toeslag op Donderdag 30 Au gustus 1906. in het Raadhuis by Mej.de Wed. VAN DER KOLK aldaar, beide dagen des voormiddag» 10 uur, voor de Erven de Echtelieden G. DE JONG Gz. en J. DEN BRAVEN: Breeder omschreven by notiliön, p verkrygbaar ten kantore vau voornoei Notaris. Door omstandigheden ter overname aangeboden een goed beklante MELK ZAAK in een der voornaamste steden van Gelderland. Kooper kan zich acht dagen overtuigen. Huishuur billyk prachtige stand. Brieven franco, onder No. 28, aan het Bureau van dit Blad. 18de Jaarfeeat van den Bond van Gemengde Zangvereenigingen te Op alle ■tationa wordt aangelegd. Van Rotterdam v.m. 7.45 Kralingscbe Veer. Bolnes Slikkerveer. Krimpen a/d Lek Elshout. Middelweg. Lekkerkerk Nieuw Lekkerland. Opperduit. Streefkerk Nieuweveer. Bergambacht Groot-Ammers. Ammeratol 9.40 Ammerstol n.m. 10 uurfnaofloop Vuurwerk). GEWOON TARIEF. diensten volgens Zomerdienstregeling dien dag onveranderd. en Vliet C. de J. de Vos Getrou en A. van Vliet, oud 24 - - Bei Geboren: Michiel, -z. van C. van Dool en J. H. Borgardyn. Anna, d. J. de Vreugt en M.- Koot. Adriaan, z. P. van Vliet en B. Gelderblom. - Hendrika, d. van K. Hogendoorn en Verhey. Jan Pieter, z. van H. Mn en P. van der Wal. Getrouwd: P. Stalenburg. Overleden: J. Verschoor, oud Ij. S. Verschoor, oud 1 j. Berkenwoade. Van 1 Juli—1 Aug. boren: Maarten, z. van K. Markus Slingerland. Pieter Cornelis, z. van in Leeuwen en M. Nugteren. er led en: Een levenloos aangegeven kind van J. Slingerland en J. de Jong. M. Koot, oud 3 j. Bleskensgraaf en Helwegen. 1-31 Juli. Geboren: Justus, z. van A. van Wyk en J. Labee. Maria Cornelia, d. van J. W. Coustandse en A. M. de Gruyter. Teentje, d. van J. Koetsier en Teunis, z. van D. M. Korporaal ei Giesendam. Van 21 Juli—4 Ai Geboren: Teunlje, d. van C. van en H. van den Heuvel. Fyje, d. den Dunnen en J. C. 1 z. van A. Goedhart en Getrouwd: A. J. v en A. de Ruiter, oud 29 j. Overleden: P. Boelho i weduwnaar van G. ran V,’ Lock, oud 5 m. irnemens op i g e n 9 en tus 1906, rmiddags ten de Weduwe J. BARON te Nleuwpaart, by inzet en afslagte veilen en te verkoopen Voor de Erven van Mej. JOHa Ma. VAN DER «STOK: get. No. 179, met ERF en grootenTUIN, waarin veel Vruchthoomenaan de Westj buitenhavengroot 8 Aren84 Centiaren. get. No. 134, aan de West-Hoogstraat, groot 59 Centiaren. Eenige perceelen met DIJK en WATERING, onder GROOT-AMMERS, in Gelkenes, aan den Lekdyk, aan de Haagsteeg en in het Achterland aan den Nieuwpoortschen Weg. te zamen groot 8 HECTAREN, 76 Aren, 34 Centiaren. zooals by veilingboekjes BURGERLIJKE STAND. AlblaMerdam. Van 18—31 Juli. Geboren: Willem, z. van J. ’t Hoen en Verstraate. Catharina, d. van A. Breed veld en A. Overwyk. Hendrik Pieter, z. van A. Vastenhoud en E. Twigt. Willem, z. van C. Roodnat en E. Burgstede. Willem, z. van L. de Kloe en£.den Boef. Jacob, z. van W. de M- Gelder blom. Arie, z. van W. H. de Vroom. Antje Adriana, d. 'viya^J.^. Herk en H. A Verkouteren. Klaas, z. van A. Baan en H. de Wit. Frederik, z. van H. Roels en E. C. Belet. Adriaan Arie, z. van J. Ruiter en S. Roodnat. Helena, d. van A. Beenhakker en A. A. Kloot. Adrianus, i C. Blom en M. Otto. trouwd: A. Bquman, oud 41 j. en Vliet, oud 36 j. P. Zinen,’ oud 22j. den Boef, oud 20 j. J. v. Mensen, eu M. A. Vogelesang, oud 21 j. leren, oud 27 j. en G. de Jong,oud 23j. eden: N. de Graaf, oud 4 m. rer, oud 48 j. Een levenloos m kind van het manneiyk geslaqbt C. Voogt en A. v. d. Engel. L. oud 5 m. J. P. Cleton, j., echtgenoot van M. Hollander. 3 w. J. J. Groenendijk, oud 8 j. Van 1-31 Juli. AtiIje, d. vau J. de Groot en Lede. Teunlje, d. van H. en A. van Dyk. Jannipje, d. van en M. Pesselse. Pieterlje, d. van Boer en A Streefkerk. Gerrit, van D. Versluis en G. Versluis. Overleden: J. Stigter, oud 32 j., echt- genoote van J. van der Vliet Jr. A. Lakerveld, oud 2 j. Ammeretol. Van 1—31 Juli. Geboren: Hendrika, d. van C. Visser en H. de Bruyn. Magcbellja Willemina, d. B. P. Rietveld en W, de Vries, De Notaris A. CASTELEIJN te Jy Streefkerk is voornemens op Zaterdag den 11. Augustos 1906, ’s voormiddags ten 10 ure, by A. SCHALK te te verkoopen: van Mevrouw de Wed. N. J. VONCK by de Kerk te Streefkerk en vanjden Heer A. DE GROOT Jr. onder Nieuw-Lerkerland. Dlrecll. te Boh..nh.»en. TER GELEGENHEID VAN ^ET Zangersfeest te AMEHSTOL op Woensdag 8 Augustus 1906 >al de Salenboel „JOHAN III” .vend. Ammev.1.1 KRAMPEN LEK n.»r’ SCHOONHOVEN ten ie AMMERSTOL en te GROOT-AMMERS Ml worden eengelegd). m t m. 7 ■■r en n.m. 13.80 uur van SCHOONHOVEN DE DIENSTEN naar ROTTERDAM en v.m. 9.45 uur en n.m. 5.80 uur van ROTTERDAM naar SCHOONHOVEN zullen dien dag gewoon plaats hebben. DE DIRECTIE. De Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk is voornemens op Vrydag den 10. Augustus 1906, ’s voormiddags ten 9Va ure, by H. VAN ES te Langerak, te verkoopen: van de Heeren L. VAN ZESSEN Hz., T. I DEMPER, A. DE GRAAF, J. BENSCHOP, H. VAN NOORT, D. R< 1ZENDAAL, H. RUNE- VELD, L. AANEN, ARIE ZWIJNEN BURG, C. DE HAAN, A. GOEDHART, W. S. COK, C. VAN DER STOK, P. MAAT Jz.. W. ROZEN- DAAL Te. W. BOTH, D. DE RUITER, H.VERHEUVEL.A.T.TERLOUW,J.ROZEN- DAAL Mz, D. VAN HARTEN, JOHs. VER- Nadere informalién zyn te bekomen ten MEULEN, P. J. VOORMOLEN, L. SCHEP, kantore van genoemden Notaris MULLER. De Notaris P. SICHTERMAN te Meerkerk zal tot den inzet Vrydag 10 Augustus 1906, in het'Koffiehuis wHET HOF VAN HOLLAND" te Meerkerk, tot den toeslag op Vrydag 17 Augustus 1906, in het 1 Hótel .BRUGHUIS" aldaar, beide dagen des vQprmiddags 11 uur, Voor D1KK OOSTEHOM le Arkel ten westen van en aan het Slyvensvlietja; kadastraal aldaar bekend Sectie A, No. «8, groot 1.71.70 H.A. Betaling der kooppenningen 28 Sept. 1906. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris voornoemd. Ne»m voorzorgsmaatregelen. Kook uw melk en drinkwater. Neem in acht de wenken, per circulaire bekend gemaakt door de Gczordheids-Com- missie. Voorzie U tydig van Ontsmetting»- en Desinfeclie-middelen tot onderstaande pryzen Crewllne, prima», per liter-kruik f 0,35. Carbulsuur, ruw, 60 %,per fl. 0,30. w ±60%, .Vi. .9,11. CarbelKUur, ge»ul»erd, 3 per fl. 0,18. w w '/l w w 9,10. Lye*I, per fl -ach f 0,85, per !/i fl. w 0,45. M»phtaline«blukken met lint, per stuk 0,05. per 6 blokken 0,30. knikkers per Vi Ko. 0,15. n poeder Ko. 0,15. Uit de Centrale Drogistery van Schoonhoven—Cn lent berg. N.B. a. Flesschen en kruiken worden be rekend a 5 Cts. en tot denzelfden prys terug genomen. b. Dp Ontsmettingsmiddelen zfln af komstig van de maatsebappy tot bereiding van Koolteerproducten te Krimpen a/d Use!. op V r y d a g e n 10 en 17 Augustus 1 906, telkens des 11 ure, in I van DEN I Moord red staan van den Notaris J. VAN 1 te Ouderkerk n/d IJssel, van: plaatselyk geteekend No. 159, waarin vele Beneden- en Bovenkamers, Keuken en Bergplaatsen, en daarachter groote TUIN met Koepel, zeer gunstig staande en gelegen te in het dorp, strekkende van de dorpstraat tot aan de rivier de IJssel, groot 8 Aren, 18 Centiaren, benevens eenige perceelen best Breeder omschreven in veilingboekjes, die verkrygbaar zyn ten kantore van den terwyi het Heerenhuis iederen le bezichtigen is, waartoe 1 zich kunnen aan melden by C. KETEL te Maordrecht. weduwnaar van H. Vonk. Oad-Alblaa. Van 1-31 Juli. Geboren: Marin us Arie, z. van M. Triet en A. van Breningen. Jenneke, d. van R. Höuweling en P. Eykelenboom. Getrouwd: A. van Dillen (won. te Al- blasserdam) oud 22 j. en P.Karreman,oud 19j. Papekap. Van 1-31 Juli. Geboren: Adriana Gysberta Antonia, van L. A. Verkley en G. Hazendonk. Overleden: Een levenloos aangegeven kind van bet mannelyk geslacht van W. de Heer en W. Leeman. Papendreoht. Van 1—31 Juli. Geboren: Janoigje, d. van T. Visser J. van Hemert. Gerrit Jan, z. van Rietveld en M. de Jong. Adriana, d. van G. Visser en P. Dekker. Theodoor, z. van A. van Gent en M. Slam. Jan, z. van G. Garsthagen en J. Vergeer. Eliza Dirk, z. van D. M Elemans en P. Lips. Dirksje, d. van T. v. d. Tak en K. Besemer. Arie, z. van J. van Valen en N. Kraai. Hendrik, van P. Punt en N. Kwakernaat. Cornelia, i P. Visser en ,N. Kraal. rouwd: J. Verhey, oud 26 j. en op. oud 22 j. .eden: D. Verdoom, oud 10 j. E. Schorer, oud 4 m. -j- J. Garsthagen, oud 2 w. Streefkerk. Vkn 1—81 Juli. Maria, d. van R. Ansink en ter. Pietertje, d. van B. van Alida, d. van B. Boel en J. de ;Jas, z. van M. van Es en B. Maria, d. van H. van Hees en mg. Baltus, z. van D. Bouter en izendaal. Cornelia Adriana, d. van i Bondt en J. van der Heyden. 'verleden: W. Rozendaal, oud 1 j.— Breyer, weduwe van C. den Boer, oud J. C. Mourik, echtgenoote van A. de Groot, oud 29 j. J. Snoek, echtgenoote van G. van den Berg, oud 59 j. HET BESTUUR. Haaatrecht, 3 Aug. 1906 L?.p 1 met SCHUUR en ERF en eenig late kwaliteits r.°J I Bouw- en Hooiland, Ie zamen groot slaK ongeveer 3 Hektaren, byzonder geschikt voor kleine Boerdery. Te bevragen t” Ameide a/d Lek. Op goeden staid te Schoou- hoven bestaat gelegenheid voor Gehuwde Lieden, zonder kinderen, tot gratis bewonen van een mits de vrouw zorge voor het schoonhouden van den winkel en geschiktheid heeft met publiek om te gaan. Aanbiedingen, onder letter A, aan J. DE GRUIJTER, Bo>*kh.Schoonhoven. W. VERMEULEN, Hoogstraat 78, Botterdam, Amsterdam, Gravenhage, Dord recht, Culemborg, Tiel eu Gouda. Overleden: A. bet Lam, oud 51 j., I echtgenoot van M. Bikker. Lopik. Van 1-81 Juli. Geboren: Teunlje Arigje, d. van D. Verhoef en N. de Bruin. Hendrik, z. van H. Molenaar en J. van der Vliet. Cornelis, z. van T. den Hartog en J. van Beuzekom. Dirk, z. van Ta. Borst en J. Vlok. Jacobus Heilius, z. van G. W. Stam en A. J. van Ommen. Getrouwd: P. Vlok en C. van den Berg. Meerkerk. Van 1—31 Juli. Geboren: Gerjet Jurjen, z. van J. Notting en A. J. de Graaff. Maria Maaike, d. van J. Boogert en G. Versluis. Overleden: W. van Dyk, oud 3 w. van Genderen, oud 64 j., echtgenoot van J. Versteeg. Moordrecht. Van 1—31 Juli. Geboren: Johanna, d. van J. Bloot en C. Kruit. Adriana, d. van A. Berkouwer en D. van Meyeren. Johanna Gornelia, d. van A. N. Kool en J. C. den Hertog. Geertje, d. van H. van der Weyde en P. Stigter. Janna, d. van P. van Baren en A. Bergshoeff. Getrouwd: J. C. Veer, oud 27 j. (won. te Vryenban) en A. G. Versteeg, oud 23 j. Overleden: P. de Ruiter, oud 71 j. J. J. van der Bas, oud 2 j. J. Bloot, oud 9 d. J. Kandelaar, oud 27 j. Nieuwland. Van 1—81 Juli. Geboren: Marinus Johannes, z. van Joh. i Dykers en K Horden. Hendrik, z. yan H. Uittenbogerd en P. Verspui. Overleden: J. Rietveld, oud 48 j. Mieuwpoort. Van 1 Juli—1 Aug. Geboren: Johanna, d. van C. Buys T. Stigter. Ottsland. Van 1-31 Juli. Geboren: Jacoba, d. van J. Bos en IJ. ▼an Gib. Arie, z. van G. Aanen en H. Groen. Overleden: T. Verrips, oud 63 j, TE KOOP de afbraak van een zoo goed als nieuw staande en gelegen aan den Kralingscben Lagendyk, naby het Kraltogsche Veer. Tevens die ven eenige HUIZEN meteen Kapel, in gebruik geweest zyode by het Nederl. Zendelinggenootschap, staande en gelegen aan de Rechter-Rottekade No. 55, te Betterdam, bestaande in: Circa 460.000 beste, harde 800 zware grenen BINTEN, yzeren BINTEN, enz. enz. Alles te zien en te bevragen aan bovengenoemde werken en by C. J. OOSTERWIJK en c. Herlaer- straat 10, naby den Noordsingel. Bergplaatsen Bidderatraat No. 38, naby het Weena- pleio, Botterdam, alwaar dagelyks alles is te zien en te koop tegen secr billijke prijzen* W* Aan hetzelfde adres te koop DE INVENTARIS van een luxen Paardenstal met yzeren Ruiven en hardsteeneo Paardenkribben. Het BESTUUR van de Waterschappen Benedeu-HaaMtrechtHoog- en Laag-Bllwljk brengt ter kennis van be- langhebbenden, dat op Donderdag Augustus a. s.des namiddags ten 6i ten huize van Mej. de Wed. BLINKEN worden verpacht: P. G., voor buiten de stad. I Br. fr.onder No. 27 aan het Bureau van dit Blad. d. van Geti A P. Klo| O verle er, o ifkerk. Geboren: L H. C. Braankf der Wal. A.. Lange. Klar- Noorland. Mai P. de Joi S. Ro: Cs. de M.°_ 55 j. G. nn den Berg, T. de Jon( Wildt P- lan i Zelderei jrwey er. Overleden: J. Dullemond, oud 14 j. Langerak. Van 1 Juli—1 Aug. Geboren: Dirkje, d. van G. P. Maat en M. den Hartog. Langernigeweide. Van 1—31 Juli. Geboren: Hendrik, z. van J. Stouthart en H. Verwey. Leerbroek. Van 1—81 Juli. AGeboren: Styntje Elizabeth, d. van H. Bleyenberg en J. Verhey. Overleden: J. Bor, oud 85 jweduwe van A. Bakker. Lekamond. Van 1—81 Juli. Geboren: Nicolaas, t. van T. Blokland en A. Schryver. Teuntie, d. van A. J. van Mazyk en J. de Ruiter. Tymen, z. van P. de With en B. de Jong. Cornelis, van M. de Vaal en J. E. van Dam. Teunis, z. van T. Bikker en W. van Dieren. Maria Wilhelmina, d. van F., Laker veld en H. Verkerk. 3e.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3