SI! I! N°. 2742. Zaterdag 11 Augustus. 1906 III”. Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Eerste Blad. iS. s 2. e- “f I is 1906. VEN, I Wekkers V i 1906 ■tal Lek, kkerveer. TVREDESWENSCHEN BUITUHLAKD. Oversickt. B1BBESLABD. ESSEM, S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, UlTOEVE RS. geven, worden slechts 2-inaal in rekening gebracht. 8.15 8.80 Deze Ceurant beMtaat uit 3 Bladen. 8.50 0.15 0.80 I van t do lint, ion i de V» x.rU.,. I S’ 7 ovEM. e spoedig rUI uiten, r en van de lee- IfldMO idel van Zoonhoven. ngelegd. m. 7.45 F. enatregeling •■d van [iDKen ur (na afloop zgn aan. enig- tel.gr er Leede, eerstgemi •den - delen •atschi JVEN ten gd). INHOVEN i.m. 5.80 ebben. :otie. per circulaire rdbeidsCom- ]ue te Gorin- afdeeling aldaar idbouw op concours (voor landbouwpaarden); le afd.: n ingespannen stamboekmerriön; ponies; 4e afd.: concours :ulieren, handelaars e. a); irs tweespannen (voor particu lars e. a. zjjn af- >appy tot Iteerproducten opheffiog der RuW8the Volksvertegenwoor- g og en aan het eerherstel van den Held dilma.l u Londe., v,„ den ,r”d"b"d 8«no«g •Wilg geen belangen «Jn, .oor w„|ke het 16 -«r«d.n dan voor de «den au te mogeo W#,.D „,,rom w( ÏX d g*d“‘“« slechte drie dagen thane nog de aandacht verzoeken. -Mt« h”bbe" di« dat d««'“«m«" doen S‘>'8«"Uiti.tief,„nderdoor "■•"d«at te xjn g.bo„den. Maar bet •In allen leden van een lak der Volke- ’^“’«•■diging in bun land; M„ d„ .Ï!m" Mk'r ““dat «n de denkbeelden, die in de internationale S ,'°8 komen, ook .eer- "orden bfj de behandeling «én r7. l“l bi«'“ n.geenng d.e weel, dal een belangrijk ««UI na de Kamerleden op wie 1(j ,teu„e„ Ug"° 'IM«' derenme. “Mgaran. geneigd ie de Mheid.reeht.rljk. bMiechting ge,cWllen onrlogiuchtig. “«■gingen lichter weerstand bieden dan *t“hT>r k*. 10 d8“ ““>'bl ’eikeeron WeleeêLid M1«‘"»“ wetgevende verg.der.ng tijv.l ,inden. W“r' "1,t d« ,fS"«afdigden des volk., maar de diplomaten leiden de be- •prakingen, van welke dikwjls de vraag «’log ot vrede afhangt. D„e„ I(jn evenwal ni«t aonder verantwoordeljkheid, •n gaan m don regel met legen de netting der openbare meening in. Hebben xj achter wk.lêü °P b*“dd-mg van or’ern,««",l« «sn.pr.ken onver- «etteljko natie, haar elschen .tellende door den mond van do wetgevende macht, dan „“LT'g ’°°ri"«‘ Wegging van het «-oh l minder kan. van ,l.gen tobben, vnnraJ wanneer daar nog bjkomt het m.ehUbowu.laJn, t of d„ op goede gronden. Mk de gestadige grMi deMr d« '•■“‘voorgaande had pluis in de Vereenigde Staten, te Si. Louis, tjdena de wereldtentoonstelling van I9M - vubllde.dverubj.ul. Dilmul »„en “W minder du il parlementen verlegen, woordigd, door S70 leden; alleen uit Neder- “nd waren er 411, „I «m be.j, d.l onder ooxo voornaamste mannen de propaganda voor den wereldvrede, die ran bel reld- Whinen van bet arbltrage-begmui hot nood- “keljk uitvloeisel ral worden, goonsrins OM onxinnig streven wordt beschouwd. Al kunnen de besluiten der conferentie niet ’""'‘•«o «olssoord dan sis de uit- ornKtang vu wenschen, toch geven de namen en de positie vso ben, die te uitsproken, en do omstandigheden onder welke dit geschiedt r*' b"M,0P vervulling in een toe' komM, die niet d te veraf moge liggen t Vu beteekenis ie ook goweeot het optreden Ko«elschen President-Minister Campbell Bannerman, die, zjn hoog, positie in umnerkmg genomen, al .00 ver mogeUjk gegau is bj xjn welkomstgroet un de vreemd, gasten, inaonderheid un de Doem., leden, die terwjl xj te Londen waren, bc richt hadden ontvugen van de ontbinding, en nu naar huis toe meeaten om niet af. weug te xjn bj hetgeen misschien in hun lud goboaren zou. N.luurljk kon een woord vu bolde au den Ruaaiecbeo Keizer, •Is unlagger vu de eerste vredes conferentie vu Den Hug, niet achterwege bijeen, maar daarnuet klonk een zoo harteljk Woord van .Jmpalhie voor de mannen uit Rualud, dat heel de vergadering opstond en op luiden toon vu baar instemming deed bijkom Den tegenwoordige, leider der Britacbe staatkunde wordt weleen. een e groots openhartigheid verwetenzou .*J*‘ «'"«"•<■‘11 xjn dat xjn voorbeeld navolging vond? In dosen Minister begroeten wj in elk «•vol m beslisten vriend ven den vrede, n bat «bint dat in het Britsch Kabinet «n gevoelen het heerscbende is. .Reeds ’••1 te lang is d, wwe)d in LIL**} d® ern8,i«,te w°Ddeplek h V ?;edend“*»‘h -UahleTen. Uaine opmerkiot z« ons hiw rergund. Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer ƒ0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco uiterlijk tot Dinsdags- en tot Vrijdags-namiddags uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, voor 3-maal plaatsing opge- nog medegedeeld had, d bet hoofdbestuur is imer uit te geven, werd de bjj- 3t de gebruikelijke plichtplegin- SCHOOfflöVEKGHE COURABT. Wanneer bittere klachten rtyzen over den ondragelfjken druk der oorlogsuitgaven in vredestijd, dan komen deze tegenwoordig hoofdzakeljjk voort uit de begrootingen voor de Marine. De wedjjver om de heerschappij ter zee is tot een schrikbarende hoogte ge stegen, en in de staten, die tot de zeemogend heden gerekend worden, volgt de eene uit vinding op de andere, waardoor telkens nieuwe dingen moeten aangeschaft worden ten einde niet achter le bljjven. Het onder- zeesche schip Ijjkt wel het nieuwste op dat gebied, en men zou haast gaan denken aan zeeslagen, die gevoerd worden win den schoot der golven”, waarvan de buitenwereld niets zou vernemen dan zeker gerommel in de diepte, eenigszins aan een aardbeving gelfjk. Maar nu wordt er weer gesproken van de uitvinding van een toestel, dat torpedo's schiet naar beneden, op grootere diepte dan die schepen onder water bereiken kunnen. Bevestigd zich dat bericht, dan gaat alweer een prachtige vinding voor de menschheid verloren. Doch er is meer. De Eogelsche regeering wil vermindering van militaire uitgaven, en de premier heeft dat zelfs in het Parlement gezegd. Daarbij scheen hoofdzakeljjk aan ver laging van het c|jfer van het landleger gedacht te zgn, dat in Engeland eerst in de tweede plaats in aanmerking komt, ter zee wil bet sterk genoeg trachten te bljjven om zoo noodig aan de gecidiiseerde scheeps machten van twee mogendheden het hoofd te kunnen bieden. Lange jaren reeds is dat het Britsch ideaal geweest Maar men begrijpt zonder moeite, dat de anderen, het sterk concurreerende en wellicht om goede redenen wantrouwige Duitschland even min als het voor ’t oogenblik zwaar bevriende Frankrijk, zich hierbjj kunnen nederleggen: en zoo ontstaat er een bardlooperg in den scheepsbouw, die onvermjjdelgk tot nood lottige gevolgen moet leiden. De boog, dien men steeds sterker wil spannen, springt eindelijk aan stukken. Een eigenaardig contrast met vredelievende gezindheid maken de bluff.rigs namen, die het Eogelscb Marinebestuur aan zgn reuzen van pantserschepen geeft. De .Dreadnought" dat beteekent „bang voor-niks" is thans klaar: buiten bewapening en ammunitie heeft dat schuitje ruim 20 millioen gulden gekost. Nog van drie zulke „vaartuigen” kan de aanbouw begonnen en over een paar jaar voltooid zjjn; zjj kosten een kleinigheid elk maar één millioen meer, en heeten: „De Onoverwinnelijke, de Onbuigbare, de Ontembare!” Nu is evenwel ook op dit gebied, bg de behandeling der Marine-begrooting, door de Regeering een concessie gedaan, die wel niet zeer hoog moet worden aangeslagen, want ook met deze bljjft Engeland ten aanzien van de zeemacht„aan de voorhand zitten”, maar toch beteekenis heeft als een uiting van gezindheid. Zg bestaat hierin, dat op de loopende begrooting voor den bouw van slechts twee dezer schepen een klein bedrag is uitgetrokken, in afwachting of de tweede Haagsche conferentie een voorstel (ot be perking van krijgstoerustingen zal aanne men, waarover nog een enkel woord. Elke Mogendheid, die baar weermiddelen vermeerdert, beroept zich op de noodzakelijk heid tegenover de versterkte oorlogstoebe- reidselen van anderen. Als daaraan geen perken worden gesteld is de vrede voor de algemeens welvaart verderfelijker dan de bloedigste oorlog ooit geweest is. Nu heeft de Londensche conferentie op den laatsten van haar drie vergaderdagen een besluit aangenomen, waarin zg den wensch uitspreekt, dat het aanstaand Haagsche vredescongres het vraagstuk van beperking van wapening ter hand zal nemen. Men ziethet is nog maar een zeer beseheiden stap, bovendien een, waarvan het hoogst twjjfelachtig is of hg wel een enkele schrede nader tot het doei zal leiden. Toch verheugt het ons, dat bjj gedaan is; in den strjjd der geesten hebben ook de kleine dingen hun waarde. Nog twee vraagstukken zgn in deze con ferentie behandeld: in de eerste plaats werd een nieuw ontwerp voor een algemeen tractaat van scheidsgerecht in geschillen aangenomen; bjj de bespreking van deze zaak heeft de vroegere candidaat naar het presidentschap in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, de heer Bryan, bjj de aanstaande verkiezingen zal hg weer op bet platform komen, en dat geeft aan zgu op treden te Londen een bijzondere kleur, een belangrijk amendement doen aannemen, waarin gezegd wordt dat geschillen, die volgens de bestaande regeling met aan het Haagsche arbitrage-hof onderworpen kunnen worden omdat de eer en de levensbelangen eener natie er bjj betrokken z|jn, toch oog, vóór den aan mg van vijandelijkheden, door partjjen moeten worden voorgelegd aan het onderzoek van een internationale commissie of van bevriende Mogeadhedeneen on derzoek, zei de heer Bryan, waarbjj de feiten worden vastgesteld, hetgeen in negen ennegentig van de honderd gevallen tot een vreedzame oplossing der quaestie zou leiden. Ja, had men dat met Rusland en Japan kunnen doen, het land van den Czaar zou er op dit oogenblik niet zoo ellendig aan toe zgn! Dan heeft de conferentie zich nog uitge sproken over hetgeen naar alle waarschijn lijkheid op den voorgrond zal staan op het aanstaande Congres van Den Haag, nameltyk een nadere regeling van de bepalingen om trent oorlogscontrabande en de bescherming van particulieren eigendom. De laatste oorlog, mocht bjj voor eeuwig de laatste zjjn geweest! heeft de noodzakelijkheid eener herziening van de bestaande gewoonten aangetoond. Verzocht zal worden, alleen wapenen, munitie en ontplofbare stoffdn tot oorlogscontrabande te verklaren; in be ginsel vast te stellen, dat geen schip, het welk contrabande vervoert, noch de andere goederen, die bet aan boord beeft, vernield mogen wordenen te bepalendat ook tusschen de oorlogvoerende partjjen de particuliere eigendom zoowel te land als ter zee onschendbaar is. Beginselen, die uitgesproken en wenschen die geuit worden, al geschiedt zulks door velen, zjjn vaak nog verre van de verwezen lijking. Maar het doen hooren is het begin. Dadelijke vruchten van de Londensche con ferentie zal men niet zien, en men kan zelfs zeggen dat de beloften van oogst niet mild zjjn. Toch gelooven wjj te mogen zeggen, dat van zulke bijeenkomsten kracht uit gaat, een kracht die groeien zal tot een onweerstaanbare macht. Het is zelfs denk baar dat de afschuweljjke overdrijving in aanvals- en weermiddelen de menschen tot het inzicht zal brengen, dat de oorlog moet worden uitgeroeid, dat het recht bet geweld moet verdringen, omdat niet elke zaak goed is die door bet zwaard des overwinnaars wordt gestempeld. Juli. van M. Triet enneke, d. van •oom. •n (won. te Al- reman.oud 19 j. ill. »erta Antonia, Hazendonk. is aangegeven cht van W.de 31 Juli. n T. Viseer en Jan, z. van G. idriana, d. van 'heodoor, z. van Jan, z. van G. - Eliza Dirk, Jps. Dirksje, •semer. Arie, ia). Hendrik, tat. Cornelia, oud lö j. en iemand minder dan de Trepotl Minister van rorden, nu de onder- natigde mannen voor i, is weer tegenge- igewitcb, een oude itjjd, wordt genoemd .MM«r van het geheele Hem zou worden opge- Deze Courant wordt des Woensdags- en des Zaterdags- morgens uitgegeven. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden i ƒ0,75. Franco per post door het geheele rijk ƒ0,1x). Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Agenten en Brievengaarders. Het is aan de revolutiounairen in Bua- luud nog nergens gelukt een algemeens werkstaking er door te krggen. Zells in Petersburg niet, waar er heel wat moeite voor gedaan werd. Dit neemt niet weg d de toestand er erg genoeg is. Ia bet groott gedeelte der stad is geen electnsch de meeste trams rjjden niet en rivier-stoom booten staakten dei 15.000 arbeiders uit de groo hebben het werk nedergeltgd spoorweg-beambtei dreigende stemmir tendrukkerjjen hi king aangesloten, het werk hervat, de bladen in 1 la Moskoi bladen in 't staking op is in Moski breiding dtr want daar vertrouwen De regeering werkstakingen al met opsluiting nissen zouden J Men heelt reedi al de oud-Doemah land, waar de i kan leggen, won Uit Moskou i Doemaafgevaardigde, grond der vesting van vonden, ter werkstakin” 's nachts ui» Zoolang rekenen kaï •tand te soldaten tot steunen van het opioerige volk in den thans beginnenden strjjd voor land en vrjjheid, een manifest dat, in zjjn heftige bewoordingen, een oorlogsverklaring aan de Regeering van den Czaar is. Het Russische blad de „Militaire Stem” richt een waarschuwing tot de regeering naar aanleiding van de pas onderdrukte muiterijen. „Onze generaals en Ministers, scbrjjft het blad, begr jjpen niet, dat het leger een deel van bet volk is. Zg bljjven het als een soort van huurwacht beschouwen. In verschillende Daitache bladen werd, naar aanleiding van het Koloniale schandaal, aan gedrongen op een of andere Regeerings verklaring in deze zaak. Men vertelde, dat ook de Minister van Landbouw, de heer Von Podbielsky, aandeel had in de zaak Tippelskirch. De Minister trok zich in 't eerst niets van al het courantengeschrijf aan, maar men heelt het hem toch zoo warm weten te maken, dat hjj, zjj het dan ook niet rechtstreeks, zich heeft moeten verklaren. Aan de ofticieuse „Lokal-Anzeiger” wordt van „bjjzondere” zjjde uit bad Neuendorf bericht, dat de Minister bjj zjjn indienst- treden de aandeelen in de firma Tippelskirch op zgn vrouw liet o verschrijven en dat bjj nooit met de zaken gemoeid was. Noch hjj, noch zgoe vrouw wisten iets van fiaanciêele hulp aan Majoor Von Fischer en van de contracten was hjj in 't geheel niet op de hoogte. Op een andere plaats in hetzelfde no. van de „Lokal-Anzeiger” staat te lezen dat de heer Von Podbielsky thans vertoeft in Neuendorf. Maar *t zal de vraag zjjn of men met deze ougeteekeude verklaring ge noegen neemt. Men voorspelt reeds Ministers aftreden. Er is in Duitschland een storm opgestoken tegen de nu ingevoerde nieuwe bierbelasting. De brouwers hebben den prjjs verhoogd wegens die belasting en nu worden groote vergaderingen gehouden om te besluiten geen bier meer te drinken, dan van die brouwerjjen die den prjjs niet verhoogden. België. De plaatsvervanger van den beminden burgemeester van Antwerpen, Jan van Rgswjjck, heeft zgn houge positie in genomen. Burgemeester Hertogs, zoo heet de opvolger van „onze Jan," heeft zjjn ambt aanvaard met een rede, die bjj velen in goede aarde viel. Zjjn voornaamste werk zal zjjn, zeide hjj, „de groote deursteek” der Schelde, om Amfwerpen te maken tot „de eerste haven van Europa." In Frankrijk hebben weer eens twee generaals, de beeren Nigrier en André, die elkaar bjj de laatste behandeling der Dreyfus- zaak beleedigd hadden, geduelleerd. Er vlogen twee kogels in de lucht en de men schen vlogen van schrik weg. Na bet duel scheiden de heeren zonder elkaar de hand te hebben gegeven. Spanje. Nader bericht men van de verschrikkelijke schipbreuk van de „Sirio” (zie gemengd bericht in ons vorig no.), dat de kapitein tot zjjne verontschuldiging aan voert, dat de klip, waarop zjjn schip gestooten is, niet op de kaarten aangegeven stond. Doch deze verontschuldiging scbjjnt geen steek te houden. De Fransche gezagvoerder van een schip, dat veel drenkelingen heeft opgevischt, schildert de tooneelen, nadat de ketel met verschrikkeljjken knal gesprongen was, als ontzettend. De menschen gedroegen zich letterltik als wilde beesten. Reeds zjjn 100 Ijjken aangespoeld. Men schat de omgekomenen op 250. Te Loosduinen is aanbesteed het verleggen van den tramweg tusschen Monster en ’s-Gravenzande en het verbeteren van eenige baanvakken tusschen Poeldjjk en Monster. Minste inschrijver de heer G. Kamsteeg, te Bolnes, voor f 33.380. Burg, en Weth. van Rotterdam hebben aan den op te richten automobiel- bussendienst tusschen Krahngen en Delfs- baven, via Beursplein, toegestaan te rjjden met eene snelheid van 11 K.M. per uur. Commissarissen zjjn de heeren J. P. Schalk- w(| k, A. O. Horstman, Jacq. Musby en B. Altona. Het concours-hippiq chem, uitgeschreven door de al van de Holl. Maatschappij van Lint 31 dezer, zal omvatten: le afd. eenspannen - concours van ingespanm 3e afd.: concours ponie eenspannen (partici 5e afd.: concoui lierenhandelaars e. a. Des morgens zal tot opening een ring- rjjderjj voor paren in tweewielige rjjtuigen worden gehouden. Vrgdag-avond werd te Leeuwar den de algemeene vergadering van de ver- -jgeopen(j met eene heer C. A. Zei- was een feestgroet ter n bet 40 jarig bestaan der ver- ie te Leeuwarden werd opge- doel: handhaving der wet van j legen onverdiende aan- ing van bet volksonderwijs. trekken schetste spr. de vereeniging, van wat in reeds werd tot stand ge in wat dat verleden ons toekomst te lezen geeft, ideeling gedaan van het ,.u Minister P. Rink. w w -- £0 jarig be staan vereeniging •Volksonderwijs” bied ik haar mjjn geiukwenschen aan nog lange jaren in het belang onderwijs moge werkzaam zjjn. Het ia mjj aangenaam hieraan te kunnen toevoegen, dat bet Hare Majesteit beeft behaagd den 1, oud 10 j. hagen, oud I w. Juli. i R. Anaink en d. van B. van Boel en J. de van Ei en B. I. van Hees en i D. Bouter Adriana, d. i Sefjden. aal, oud 1 j.— den Boer, oud lote van A. de sk. echtgenoot! j' jgen. waar er heel w Dit neemt niet weg dat wtste licht de meeste jn dienst. uit de groote fabrieken nedergelegd en onder de i en arbeiders moet een iog heerseben. De couran- ladden zich ook bg de sta- maar hebben siuds weer rat. Slechts eenmaal behoefden kleiner formaat te verschgnen. >u verschjjnen daarentegen de 't geheel niet, want daar is de de drukkerjjen algemeen. Men rou zeer bang voor verdere uit- der staking en mogeljjke botsingen, «ar zjjn de troepen veel minder te en dan in Petersburg. moet van plan zjjn alle ils misdrijf te verbieden en te straffjn. De gevange- dan zeker te klein worden. Is zooveel ruimte noodig voor leden, die, overal in het regeering maar de hand op rden gevangen genomen. wordt bericht, dat een oud- digde, bjj wien een platte- vesting van Kroonatadt werd ge- w dood is gebracht. Leiders van ingen werden op sommige plaatsen uit hun bed gelicht en gevangen gezet, de Regeering maar op het leger in, is zjj nog wel bjj machte den opstand te bedwingen en zjj doet dat door strenge maatregelen. Van de oproerlingen te Sreaborg b.v. zgn er 300 ter dood gebracht. Maar op vele plaatsen is, geljjk men weet, het leger niet te vertrouwen. In Odessa werden daardoor reeds strenge maatregelen genomen. Het gerucht, dat ni< gevreesde Generaal Oorlog zou gemaakt w< handelingen met de gemati goed zjjn afgesprongen, sproken. Generaal Linj, bekende uit den oorlogstijd, als nieuwe opperbevelhebber Russische leger. HeL. --- dragen den goeden geest onder de troepen te herstellen. Een zware taak! Te Kroonstadt werd een officier door de oproerige matrozen gevangen genomen en voor hun krijgsraad gebracut. Hjj werd ter dood veroordeeld, doch op het oogenblik dat men het vonnis zou voltrekken werd er geroepen: «Daar komen de Kozakken!' en m de ontstane verwarring kon de kapitein ontkomen. De socialistische groepen van de „Duma" vaardigden met de arbeidersgroep, de Poolsche en de Israfilietische comités een nieuw manifest uit, waarin zjj het volk opwekken tot steunen van de oproerige soldaten en de voorzitter Zulvelder tut officier en den pen ningmeester, waarnemend secretaris KI. de Vries Szn. tot ridder Oranje-Nassau te be noemen.” Dit telegram werd met uitbundig gejuich ontvangen. Tegenwoordig waren 81 afdeelingen. Uit het jaarverslag bleek, dat de vereeni ging op 1 Juni 1906 telde 130 afdeelingen met 10 583 ledeu, 15 correspondentschappen met 127 leden en 126 algemeene leden. Een vermeerdering in vergelijking met het vorige jaar met 13 afdeelingen en 1322 leden. De i nanciöele commissie stelde voor, rekening over 1905, sluitende met een nad< lig saldo van f 650, goed te keuren. Aan de orde was vervolgens een voorstel van het hoofdbestuur om de bjjdrage voor ieder lid eener afdeeling, te voldoen aan de algemeene kas, voor bet dienstjiar 1907 weder op f 0,40 te bepalen. Goedgekeurd. Na behandeling van verschillende punten werd hierna voorzien in twee vacutures in het hoofdbestuur, ontstaan door de periodieke aftreding van den heer KI. de Vries Szn. en doordat Dr. D. Bos de ten vorigen jare ge dane benoeming niet heeft aangenomen. In alpbabetische orde werden voor de vervul ling dezer vacature aanbevolen de heeren J. Schaljj te Schoonhoven, Mr. H Smeenge te Amsterdam, Dr. E. van do Stadt te Zaan dam en KI. de Vries Szu. te Amsterdam. Op den beer De Vries werden uitgebracht 181 van de 186 stemmen, op den heer Smeenge 113 stemmen. Beide heeren dus gekozen. Zjj namen de benoeming De heeren Schaljj en Van de Stadt vereenig- den resp. 60 en 11 stemmen op zich. Onder de ingekomen voorstellen behoorde o. a. dat van de afdeeling Schoonhoven, luidende: Het hoofdbestuur wende zich tot de Regee ring met bet verzoek een wetsvoorstel in te dienen, om de subsidie aan de bjjzondere scholen niet uit te keeren, tenzjj: 1. 't Leerplan goedgekeurd zjj door ’t Rjjksschooltoezicht. 2. De schoollokalen en gebouwen voldoen aan dezelfde voorwaarden, welke voor 't openbaar onderwya zjjn gesteld. 3. De rechtspositie van de bjjzondere onderwgzers afdoende geregeld z|j. Schoonhoven lichtte haar voorstel toe. Het ministerie beeft zjjn ontstaan te danken aan de agitatie voor de volksschool, maar wat doet het ministerie voor die school en voor de onderwgzers? Niets. Daarom is aandrang tot bandelen noodig. Lintjes zjjn mooi, maar zjj verbeteren de slechte onder wijstoestanden niet. Het voorstel werd na eenige discussie ver worpen. De vergadering, hierna verdaagd wordende, weid Zaterdag bervat met een rede van Dr. D. Bos, lid van de Tweede Kamer der Staten- Generaal, over „de taak van Volksonderwijs in deze dagen”, welke rede luide werd toe- gejuicht, maar ook van andere zjjde bestrij ding vond. Debat hierop werd echter met toegestaan. Na behandeling van andere voorstellen werd thans o. a. het naar de commissie voor het samenstellen eener proeve van wet ge- renvoyeerde voorstel-Schoonhoven in zake voorwaarden van subsidie aan bjjzondere scholen verworpen. Ais plaats, waar in 1907 de algemeene vergadering zal worden gehouden, werd aan gewezen Amsterdam. Bg de rondvraag aan het einde der ver gadering constateerde o. a. de afgevaardigde van Schoonhoven, dat de rede van Dr. Bos niet mag beschouwd worden als de unanieme meening van Volksonderwijs, nu daarop geen debat is toegelaten. Nadat de voorzitter r dat bet voornemen van een feestnumi eenkomst mei gen gesloten. De heer E. de Vries te Slie- drecht is te 's-Gravenhage geslaagd voor de Hoofdakte. Ds. W. van Sloten, predikant bjj de Ned. Herv. Gem. te Kampen, heeft een beroep ontvangen te Hasselt (O.). Naar aanleiding van bet bericht in ons vorig nummer, dat Zondag in de Herv. Kerk te Boskoop een bijeenkomst zou plaats hebben vanwege de afdeeling Gouda van het Leger des Heils, met bet doel het werken en streven van dat leger meer bekend te maken, en de daarbjj geuite veronder stelling dat dit de eerste kerkelgke gemeente in ons land zou zjjn, die aan het Leger des Heils de broederband reikt, diene, dat een dergelgke bijeenkomst met hetzelfde doel in een der Herv. Kerken te Zierikzee op den tweeden Paaschdag van dit jear werd ge houden door de afdeeling Goes van het Leger des Heils. ’Alblamterwaard en VU f he eren- landen, 10 Aug. Da handel zoo in kaas als boter bljjft willig gestemd, prjjs van btide producten zeer vast; men besteedt thans in deze streken voor: kaas f 25,50 a f 29,50, zware soorten tot f 33 per 50 kilo; goeboter f 0,65, weiboter f 0,57V» per x/a kilo. *Aineide, 8 Aug. In 's raads-vergadering van heden is tot tgdeijjk wethouder dezer gemeente benoemd de heer F. J. van den Berg. Bidderkerk, 7 Aug. In eene buiten gewone godsdienstoefening op Zondag 11 Augustus, welke ten 10 ure zal aanvangen, hoopt Ds. A. H. de Klerck den dag zjjner 40jarige ambtsvervulling als predikant der Ned. Herv. Gem. te herdenken. *l'ienli«veu, 8 Aug. Bljjkens bjj de familie alhier van den Burgemeester van 's Gravendeel ontvangen telegrafische me« dedeeling is Pieter van der Leede, geboren te Aineide in 1868, in eerstgemelde ge meente plotseling overleden, vermoedeljjk verdronken. •meltings- ra ■ande prjjzen iruik fjto. er fl. l/i. .0,11. 3 er fl. 0,18. i/t fl. 0,45. lint, stuk .0,05. kken .9^9, li Ko. 0,15. /t Ko. 0,15. van Dnleaaborf. n worden be- tot denzelfden eeniging „Volksonderwijs” geopen rede van den voorzitter, den heei velder. Deze rede was een herdenking vau eeniging, welke richt met het 1857, bescherming vallen en verbeterir Ia enkele groote geschiedenis der dat tijdsverloop bracht, maar ook van met het oog op de ti Hierna werd medec. volgende telegram van Mini Ter gelegenheid herdenking 40 jarig -;w„B„ bie< a, hopende zjj van ons volks- Het is mjj ging- jlukwenschei lange jaren in het U lerwjjs moge werkt hierr -v. Jare j’

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 1