•DONNAYiC0., Opening der Kermisweek. 10 Ct. I Eenurn9 25 Ct. I "nin9 48 Ct. 10 Ct.l" Artikelen ZO UI. Artikelen Opruiming van Rijwielen en Onderdeelen. Eet ffapiatersMit It H«Èis Dr. 1 MoiiïtB Biatt-Pi D. SCHAKEL, Schoonhoven. nar- Let wel! "401 KAPITALEN CYMNASIUM C. VAN DER HEK, H. DE VAAL, WIJNEN en LIKEUREN, J. R. H.VAN WILLENSWAARD, Faillissement. te Qorincliem. Steenzetter. Dienstbode, Dienstbode, Dienstbode, Baggernetten HEDEN (ZATERDAG) II AUGUSTUS: Verder ruim 20 gebruikte Rijwielen, JLV.LS."-mjwU>len KINDER- en SPORTWAGENS LEVERING BILLARDS Lekkerkerk, Aardbeiplanten, Haven B 61, Schoonhoven. Zie verder het Tweede Blad. Advertentiên. Dankbetuiging. Remonstr. Geref. Genuseate geene Godsdienstoefening. Protestantenbond te Aneide. GEREFORMEERDE KERK N.V. Stoamboitdienst ap deLek. ASSURANTIEKANTOOR, van C. PLOMP Az., EED BAKKERSLEERLING VERLOREN: Een Graden DAMES-HORLOGE BERICHT VM UIZET. Het Heerenhuis LANDERIJEN Te lames op f 12850,-. NIEUW POORT. AFSLAG. te MOORDRECHT WEI- EN HOOILAND Samen f 14300,-. b« Firma G. SOOS, NIEUW V0EDINGS- ARTIKEL RUNDVEE EN PAARDEN. DANIËL BARON te Hieuwpoort, Rattendood li. vau uaii,{sc=r ROTTERDAM, Korte Hoogstr. 1. Buitengewone rjjke keme KERMISGADEAUX in fijnste en mooiste soorten, als LUXE-AHT1KELEN BYOÜTERIEËN LEDERWAREN en SPEELGOEDEREN. Buitendien hebben wjj tot beter overzicht 3 speciale afdeelingen ingericht voor GELEGENHEIDS-ARTIKELEN. Artikelen r Bezienswaardige Feestelijke Decoratie onzer Magazijnen. Een groote partij lste klas Rijwielen en Onderdeelen, waaronder de merken: „Brennabor", „Simplex", „Condor", „Livingstone ^„Ra pid" enz. enz., worden tegen ongekend lage prijzen opgeruimd. Tlnnlnn- t per Buitenband f 5,50. Continental- lBanden' met 12 maandeD garaD per Binnenband f 2,75. Repareeren, Vernikkelen en Emailleeren tegen lage prijzen doch solide afwerking. Eerste Schoonhovensche RijwielhandelLange Weistraat A 185, Schoonhovensche Speciale Rijwielhandel A. VAN IPEREN. Haven, bjj 't Stadhuis, Schoonhoven. Lovikerstraathoek Weistraat, SCHOONHOVEN. Rund-, Kalfs- en Varkensvleesch. IT OOK ZATERDAGS VERSCH RUNDVLEESCH. Cheese Fama (wettig gedeponeerd), Verkrijgbaar: Te Schoonhoven bij P. SAN1MAN. HOND met KAR. S& SCHOONHOVEN Openbare Vrijwillige Verkooping. Bouw-, Vei- en Hooiland, A. v. d. HOVEN Wz., Fabrikant J. P. KAETELEUN Dz., Polzbroekerdam. Port a Port, Madeira en Cherry, a 80 Cent J. P. KASTELEIJN Dz., Polsbroekerdam. Koek- eu Banketbakkerij, Vraag de 0UDT SCHOONHQQFSCHE Honigplaatkoeken 'Alblasaerdain, 7 Aug. Op de scheept werf .voorbeen J. Smit Ct." alhier ia een geschil tusschen de klinkers en bun baas gerezen. Maandag j.L werd den klinkers aangezegd, dat zjj bet schip, wat nu op stapel zit, moesten aannemen. Over de som van het a&nnemingBWerk konden de klinkers met hun baas het niet eens worden, waarop de baas zei, indien ze bet voor die som niet deden, ze ontslagen waren. De klinkers verklaarden nogmaals, dat zjj het voor de som niet doen konden, daar zjj dan minder zouden verdienen als nu hun daggeld is. Hierop werd hen aangezegd, dat ze out- slagon waren en ze hun tegoed hebbend loon konden ontvangen. Deze uitsluiting omvat alle klinkerploegen der scheepswerf. Heden zjjn allen op andere scheeps- en machinewerven in den omtrek aan het werk gegaan, zoodat van toenadering der arbeiders geen sprake schijnt te zjjn. 'Arkel, 9 Aug. Heden werden wederom aardappelen geloverd. Men besteedt f 1,90 Ser HL. De kwaliteit is uitstekend, docb e uitkomst laat over 't algemeen te wen- schen over. 'Benachap, 9 Aug. Onze vroegere dorpsgenoot de heer J. K. Post, thans onderwjjzer te Zeist, slaagde bp het dezer dagen gehouden examen voor hoofdakte. Zondag herdacht de Hoogeerwaarde heer A. A. J. van Rossum. R. K. Deken en Kanunnik alhier, onder vele blaken van belangstelling den dag waarop hjj vóór 40 jaren het ambt van priester aanvaardde. Voor deze gelegenheid was de kerk iuwen- f dig met groen, bloemen enz. versierd, terwjjl ook rondom de pastorie en den tuin geljjke versiering was aangebracht. De jubilaris deed aan de behoeftigen van alle kerkelijke gezindten, die zich daarvoor aanmeldden, j.l. Zaterdag-avond ten krenten brood uitreiken. 'Jaarsveld, 8 Aug. Heden werd onze gemeente bezocht door den Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht. Na in het raadhuis audiëntie te hebben verleend, wer den door Z.H E.G. de Ned. Herv. kerk en de openbare school bezichtigd. Te ruim 5 uren werd de terugreis naar Utrecht aan vaard. Uit de woningen van vele ingezete nen wapperde de vaderlandsche driekleur. 'Krimpen a/d Lek, 10 Aug. De heer J. J. Burg te Dordrecht, heeft de benoeming tot hoofd van de .School met den Bgbel" alhier aangenomen en hoopt 1 October in functie te treden. De zangvereeniging „Krimpen a/d Lek" alhier, directeur de heer J. H. Drees, behaalde op het concours te Ammerstol den tweeden Ergs in de eerste afdeeling. In betrekkelijk orten tjjd heeft deze vereeniging groote vorderingen gemaakt. Na een bestaan van vele ju-en behaalde ze, nu twee jiren gu- leden, baar eersten prjjs op het concours te Meerkerk, den tweeden in de 3e afdee- ling. Het volgend jaar meezingend in de tweede afdeeliog op het concours te Krimpen a/d IJsei, behaalde ze den eersten en tevens deu eereprjjp, terwjjl ze nu met een tweeden prjjs naar huis kon keeren. "haplk, 9 Aug. Heden-morgen omstreeks 10 uur arriveerde de Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht in deze gemeente. Na de openbare gebouwen bezichtigd te hebben en aan eenige heeren audiëntie te hebben verleend, vertrok Z.E. naar Willige- Langerak, om van daar over den L'kdjjk naar Jaarsveld te gaan. 'Meerkerk, 9 Aug. De faooihandel be gint weer levendiger te worden. Men besteedt tot f 12 voor de 1000 b. K.G. De hoogste prjjs der kaas, eerste kwali teit, bedraagt in deze week f31 per 100 b. K.G. Zware soort werd niet verhandeld. De handel is minder vlug. Moordrecht, 9 Aug. la de gisteren avond gehouden vergadering van den ge meenteraad deelde de voorzitter, de heer A. Chr. Snel, mede, dat hjj ontslag had ge vraagd als burgemeester dezer gemeente. Nleuw-Lekkerlaud, 7 Aug. Gisteren had alhier de aanbesteding plaats van het bouwen van eene boerenhofstede, voor rekening van den heer A. van der Beek. Ingekomen waren de volgende biljetten: voor het timmerwerk: A. J. Brosre f 1815; L. Boele f 1815; J. Stam f 1800; J. L. de Vries f 1498; As. den Boer f 1495. Voor het verfwerk D. du Hen f 345; C. v. d. Haspel f 340; C. Mes f 292,50; H. Verzijl f 275 48; J. Sprujjtenburg f 245. Votfr het smidswerk: W. T. Schrejj f 233,45. Het metselwerk is zonder inschrijving gegund aan den heer A. B. Herlaar voor f 1305. Io de gehouden j aars vergadering van de muziek vereeniging .Apollo" deed de penningmeester rekening en verantwoording over het ufgeloopen jaar. Als bestuursleden werden herkozen de heeren F. L. Schrejj, H. Verhaar, L. Hoek en A Hoek, terwjjl in de plaats van den heer Joh. Prins, die niet meer in aanmerking wenuchte te komen, gekozen werd de heer G. B. Lujjten. "Nleuwpaort, 9 Ang. Sedert eenigen t^jd bestaat er een product, dat voor de landbouwers niet nieuw is, doch wel nieuw is de productie er van, nameljjk de ge droogde toestand. Aan de Beetwortel Suikerfabriek A. Mark te Oudenbosch wordt vóór den a. s. bieten campagne een installatie gebouwd tot bet drogen van de diffusie-pulp volgons bet systeem Sperber. Dit is de eerste fabriek in Nederland welke daartoe het initiatief nam. Het systeem waarborgt een uitstekend product. Ia tegenstelling met andere methoden van drogen, waarbij het weken van de pulp veel tijd vereiscbt, zwelt de pulp, volgens het systeem Sperber gedroogd, met water ge drenkt onmiddeljjk op, herkrijgt de geur van zuivere versche pulp en is direct voor de voedering van het vee geschikt. De fabriek zal haar product leveren in twee toestanden: enkel gedroogd en gedroogd met melasse vermengd. De veehouders tot nog toe gewend aan de voedering met natte pulp zullen even wel spoedig hun belang inzien en tot de gedroogde pulp overgaan, daar er voor hen voordeelen aan verbonden zijn welke niet te onderschatten zijn. In de eerste plaats mogen daaronder gerekend worden: Dat hun in te koopen voorraad in ver gelijking met natte pulp haast geen ruimte inneemt. Dat het pulpkuilen vervalt, dus de daar aan verbonden kosten van vletten en in kuilen en van uit den kuil brengen naar stal, het verbazende verlies gedurende den kuilt jjd van zachte pulp, ook door bederf, welke echter reeds vooraf gegaan is door verlies onderweg en bij de lossiDg der schepen, terwijl gedroogde pulp in baaltjes van 50 kilo totaal geen verlies geeft en 8 jaar bewaard kan blijven, zonder waarde vermindering. Een verbruiker van 100.000 kilo natte pulp, welke hij per schip ontvangt en dat ge woonlijk nog moet leegvletten, ontvangt een gelijkstaande hoeveelheid pulp in ge droogde toestand in ongeveer 180 baal'jes van 50 kilo ieder, welke bij in een beperkte ruimte onmiddellijk bij den stal gelegen onder dak kan briogen. Voor verdere in lichtingen verwijzen wjj naar de advertentie in ditblad, 'Ouderkerk a/d IJnel, 9 Aug. Naar wjj vernemen zal het op 6 September a. s. 25 jaren geleden zön, dat de wethouder C. de Jong Mz. als raadslid werd beëedigd en dat bjj als zoodanig zitting nam. Aan blijken van belangstelling zal het dit zéér gewaar deerd lid van het gemeentebesluur op zijn zilveren jubilè zeker niet ontbreken. 'Paliibreek, 9 Aug. Em zoon van den veehouder A. v. d. V. alhier, die uit een sloot in 't weiland wilde drinken, kwam te vallen en raakte daarbg met zijn eene been in een zeis, waarmee de wallen worden af- gekant. De jongen kreeg boven den enkel een diepe wond, die door den geneesheer werd gehecht. 'Beeswijk, 9 Aug. Woensdag namid dag had de knecht vau den beer J. Kaptejju, graanhandelaar alhier, het ongeluk van zjjn in tamelijk snellen vaart rijdenden wagen te vallen, waardoor hjj een ernstig bloedende hoofdwond opliep en zich eeugszins aan schouder en been bezeerde. Het paard, dat doorgeloopen was. werd even later tot stil staan gebracht. Het ongeval, dat midden op het dorp ia de afdeeling Sluipwijk plaats greep, deed eeu ieder verschrikt het huis uitloopen. Gelukkig was de weg, wonder boven wonder, geheel vrij van kinderen, wat in dezen vacantietjjd dikwijls niet het geval placht t« zjjn. Waarder, 9 Aug. Ds. A. Voogel, prtd kant bij de Geref. Gem. alhier, die het beroep naar Pultershoek aanuam, hoopt Zondag 26 Aug. a. s. zjjn afscheidsrede te houden, en op Zondag 2 Sept. d. a. v. aldaar zjjn intrede te doen. 'Willige-Langerak, 9Aug. Gisteren middag heeft de Commissaris der ^ouingin in de provincie Utrecht deze gemeente bezocht. Bezocht werden de beide openbare scholen en de kerken, en in het rechthuis werd Zjjn Excellentie ontvaDgen door den burgemeester en den gemeenteraad. Ook gaf hjj daar een paar ingezetenen uit da „Halve Maan" gelegenheid, om hun beklag in te dienen over een sloot, die verontreinigd wordt door faecaliëa en geen afvoer heeft; die dus zeer nadeelig is voor de gezondheid. Van de openbare gebouwen, zoowel als van de woningen der ingezetenen, wapperde algemeen de nationale driekleur. Op de fruitverpachtiug alhier is bet fruit zeer duur verpacht. Een boomgaard bracht f 300 op, en een andere, die op 30 A 35 H L. fruit geschat wordt, f 130, die dus ruim f 4 nar H L. op den boom. De kwaliteit, Hloowel als de kwantiteit, laat dit jaar veel te wenschen over. Dat steekt zeer ongunstig af bjj verleden j tar. Steenvruchten zjjn er weinig of geene. Wijngaarden, 9 Aug. Ooze predikant Ds. O. J. Qieré CLz sedert 27 Oct. 1901 in onze gemeente werkzaam, zal tegen 1 Oc tober a. s. emeritaat aanvragen en zich voorloopig als privaat-docent te Utrecht vestigen. Het 13de Jaarfeest van den Bend van Gemengde Zangvereenlglu- gen „Eendracht maakt Macht" ep 8 Augustus 1006, gehouden te Ammerstel. 't Is 's morgens vroeg. Het is nog stil in •t dorp. Uit huis aan huis heeft men reeds de driekleur gestoken. Een aardig versierde eerepoort staat op den djjk. Ammerstol wil den zangers een vrooljjk aanzicht toonen, wil ze doen zien boe zeer het ingenomen is met hun bezoek, 't Luchtje is wel wat drei gend. Het 13de jaarfeest. Dat 13de voor spelt niet veel goeds. Zou het in 't water vallen? Er komt meer leveu op deu djjk. Zaken-menschen baasten zich zooveel ze kunnen. Om de aanlegplaats der booten wordt de drukte grooter. Leden der feest commissie en het fanfarekorps zjjn reeds op bun post. Dan komt de eerste boot, de „Mercurius", vrooljjk vlaggende, voor den steiger en zet de Giesendainsche zangers aan wal. Nu volgen de booten elkaftr vlug op en begeleid door een lid der feestcommissie gaau alle vereenigingen naar de verzamelplaats, het Kerkplein. Ze kennen elkcar nog wel van andere feesten en vrooljjk en gul roept men elkaar het welkom toe. Om kwart over negen gaat de eerste stoet, bestaande uit 10 vereenigingen en voorafgegaan door de marschmuziek van de Ammerstolsche Fan fare naar het feeslterreia. Nog tweemaal moest dit muziekkorps de reis vau bet dorp naar het feestterrein maken ter begeleiding van de overige groepen deelnemers. Eindeljjk om ruim 10 uur zjjn allen aan wezig en onder een vrooljjk zonnetje houdt de eere-voorzitter der feestcommissie, de Edelachtb. heer J. A. A. Uilkens, zjjn wel komstrede. Vooreerst heet ZgnEdelachtb. het Bondsbestuur harteljjk welkom. Verle den jaar speet bet ons dat door de voor- deelige aanbiedingen van Krimpen a/d IJsel ons dorp de zangers niet mocht ontvangen, maar nu is Ammerstol bljj, dat het die eer thans te beurt valt. Het is immers een eer een vereeniging te mogen ontvangen met een zoo schoon doel als het uwe: „veredeling van ons volk door den zang". We hopen dat het feest gotd mag slagen. Dau brengt spreker een wel komstgroet aan de bestuurders der deel nemende vereenigingen en vraagt hun aan de leden de verzekering over te brengen hoe zeer gewaardeerd wordt huo streven om iets te beteekenen op 't gebied van den zang. Niet allen kunnen den palm der overwinning wegdragen, maar dat ge hier aanwezig zjjt getuigt dat er onder u geen Jan Saliegeest heerscht, dat ge uw mede dingers onder 't oog durft zien. En ook de overwonnene kan achting afdwingen. Veel kunt ge ons leeren. Ge kuot onzen blik verruimen, onzen smaak veredelen, onze men- schenkennis vermeerderen. In de derde plaats een welkom aan de Jury. Op u rust de zwaarste taak. Zeker het is eervol recht te spreken in hoogste instantie, maar het is de moeiljjkste taak voor den mensch met zjjn subjectieven aanleg. Toch wil ik hier een weinig paradoxaal zjjn en hoop dat uw taak zeer zwaar mag zjjn, dat ge in alle vereenigingen zooveel goeds zult vinden dat de keuze moeiijjk is. Ten slotte een woord van dank aan bet hoofd der gemeente Bergambacht, op wiens grondgebied we heden feestvieren. Voor de welwillendheid, waarmtê ons dat werd toe gestaan. En nu, ik hoop dat het niemand berouwen zal, dat hjj opgekomen is ter feestviering. Ik verzoek u allen met mjj een driewerf hoera! uit te brengen op dezen wensch: „Groeie en bloeie de Bond van Gemengde Zangvereenigingen Daarna is het woord aan den heer Baak, den 2den voorzitter van het hoofdbestuur. Deze dankt den heer Uilkens voor zjjn welkomstgroet en voor zjjn voor den Bond waardeerende woorden. Spreker heet de dames en heeren welkom en roept hun medewerking in om het feest goed te doen slagen. Hjj dankt het feestcomité voor haar jjverige en goed geslaagde be moeiingen. We bevinden ons in eene bij zondere positie, de eene gemeente ontvangt ons, maar het feestterrein ligt op het grond gebied van een andere gemeente. Hjj dankt daarom de magistraten der beide gemeenten, inzonderheid echter den EdelAcbtb. heer burgemeester vsn Ammerstol, die een eere- prjjs beschikbaar stelde- De juryleden zullen wal bemerken, dat fe nog geen geschoolde zangers moet beoordeeien, maar toch gelooft spreker, dat, waar ze reeds meerdere malen die eervolle taak waarnam, ze zal bemerken de veredelende invloed van het Bondsleven. Spreker verheugt zich 4at dit ISdejnarf est samenvalt met een tjjdperk van grooten bloei voor den Bond, die nu ruim 800 leden telt, verdeeld over 21 afdeelingen en hoopt dat deze feestdag een profetie zjj van nog schooner toekomst. Onder leiding van den heer J. H. Drees werden nu de zes Bonds nummers gezonden. Het lied der Geuzen werd gedirigeerd door den componist zeiven, den heer Hazenbosch uit Dordrecht. Het is een bekend feit, dat dit gedeelte vau het programma meestal niet schitterend verloopt, maar terecht kon de heer Drees ditmaal bjj 't slot zeggenDames en heerenik heb alljjd gezegd, dat de Bondsnummers zoo slecht worden ingestudeerd, maar bjj deze neem ik die woorden terug en dank u allen voor de goede uitvoering. Toen begon de wedstrjjd. 't Was intusschen warm geworden op 't veld, maar toch bleef er voortdurend een dichte drom luisteraars om de muziektent. Na elke afdeeling volgde de uitspraak der jury en aardig was dan het gejuich en gejubel der overwinnende vereenigingen en de huldi ging van hun directeur. De uitslag was: Afd. I Ooltgensplaat lste prjjs; Krimpen a/d Lek 2de pijjs; Am merstol 3de prjjs; Zwjjndrecht 4ae prjjs. Afd. II. Krimpen a/d IJsel lste prjjs; Moordrecht tde prfls; Berkenwoude 31e prjjs. Afd. III. Stolwjjk lste prjjs; Giesendam 21e prjjs; Papendrecbt 3de prjjs; Capelle a/i IJsel 4de prjjs. De eereprjjs werijMoegekend aan Ooit- gensplaat, directeur fa heer Joh. Bol. Esre aan deze wakkere Vereeuigit g. Om ongeveer zes uur was het otficiëele gedeelte van bet feest afgeloopen en begon de pret. En het moet ons van bet hart, dit slot is een waardig slot geweest van dit zangersfeest. Geen wanklank is gehoord, overal heerechte dezelfde verbroederende geest, een opge wekte, gezellige toon, er werd gezonde jool gemaakt. Het concert van „Oefening kweekt kuust" slaagde uitnemend en het schitterend vuur werk, nu ji vuurwerk ia altjjd schitterend werd er al van to voren gespot, bet schitterend vuurwerk was heel aardig, vooral het slotstuk „Bloeiende Bond". Nog lang daarna bleef de feestdrukte heerschen, maar telkens riepen fluitsignalen zangeressen en zangers aan boord om de terugreis te aanvaarden. Het 13e jaarfeest is voorbjj. üagetwjjfeld zal het bjj de meesten eeu hoogst aangename herinnering achterlaten. Hulde aan degenen, die meewerkten tot het slagen van dezen dag. Lang leve de Bond van Gemengde Zang vereenigingen l GEMENGD NIEUWS. Mej. J. l'ieters te Surhuisterveen (Fr.) zal op 15 dezer hareu 100sten veij iar- dag kunnen herdenken. Er heeft zich eene feestcommissie gevormd, om dien dag voor de oude vrouw zoo aangenaam mogeljjk te makeu. Dinsdag-namiddag brak er brand uit in de hooiberg bjj den landbouwer D. Straver te Linscboten. Daar alles zoo droog was stond spoedig de geheele berg met zjjn voorraad in brand- Een varkensscbuur en wagenschuur zjjn mede een prooi der vlammen geworden. Assurantie dekt ge- deeiteljjk de schade. Te Gorincbem is de behoefte aan goed drinkwater, door de groote droogte der laatste dagen, Djjpend geworden. Ten einde nü de bewoners*van den Banne van zuiver drinkwater ie voorzien, worden door ons gemeentebestuur groote sproeiwagens met water daarheen gezonden en dit tegen den prgs van een hal ven cent per emmer aan den man gebracht Dat de bewonerA dier streek dit zeer op prjjs stellen, bljjkt hieruit, dat terstond na deu eersten wateraanvoer eene igst met bandteekeningen aan heeren best uurderen van Gorinchem als dankbetuiging werd gezonden. Met het oog op de voorspelling, dat op 15 Augustus e.k. vreeselgke dingen zullen plaats hebben oftewel de wereld zal vergaan, hebben eenige ingezetenen van Geldrop bg Eindhoven reeds getracht hun huisraad en kleederen aan den man te bren gen, in de overtuiging, die na gemelden datum niet meer noodig te hebben. HI11III1KDW0. ScbaonüoveuIO lag. t De heer P. J. Jonker, waarne mend directeur van het post- en telegraaf kantoor alhier wordt met mgang van 16 dezer eervol van die waarneming ontheven en met ingang van 17 Augustus a.s. wederom beroemd tot waarnemend directeur van het post- en telegraafkantoor te Vianen. t Naar aanleiding van de door de Gezondheidscommissie te Schoonhoven ge vraagde voorziening, omdat de Raad dier gemeente binnen drie maanden na dag- teekeniog van haai' advies tot onbewoon- baarverklaring van een vjjftal perceelen aldaar, daaraan geen gevolg heeft gegeven, hebben Gedep. Staten van Zuid Holland twee der bedoelde perceelen alsnog onbewoonbaar verklaard, terwj]l ten aanzien van de drie overige perceelen is verklaard, dat tot onbe woonbaarverklaring daarvan geen aanleiding beslaat, nu gebleken is dat door de daaraan aangebrachte verbeteringen aan de meeste bezwaren der Gezondheidscommissie is tegemoet gekomen en deze perceelen thans met meer ongcschjg ter bewoningzjjn. t Door Burg. en Weth. dezer ge meente zjjn de volgende perceelen met het kenmerk „Onbewoonverklaring" bevestigd: Uitdragersstraat B nos. 94, 95, 96, 97, Appelstraat finos. 148,209, Koestraat B no. 173. t Bjj de op Woensdag8Aug. j.l. ten overstaan van notaris D. Tejjinck alhier gehouden openbare verkooping zjjn toe gewezen Het hótel en café-restaurant „Rivierzicbt" (voorheen Van Zessen) aan de Nationale Hypotheekbank te Amsterdam, voor f 8000. Het woonhuis, zilversmidswerkplaats en erf, get. B 17, op de Voorhaven, aan den WelEd. Gestr. Heer Mr. C. D. Salomonson te Amsterdam, voor f 2470. t Onze gewezen stadgenoot, de heer G. Koning, thans onderwjjzar te 's-Gra- venhage, staagde heden voor deakteteekenen, lager onderwjjs. t Naar wjj vernemen tracht men alhier op te richten eene afdeeling van den Gereformeerden Bond tot vrjjmaking der Ned. Herv. Kerk. t De omstandigheid dat er in het personeel der Instructie-Compagnie en dientengevolge in de leden van het muziek korps steeds een groote mutatie plaats heeft, was oorzaak dat tot heden concerten door genoemd korpe moeeten achterwege bljj ven. Om toch eemg teeken van leven te geven werd de zustervereemging uit Groot-Ammers aan gezocht tot medewerking. Belangeloos ver klaarde zjj zich bereid en dientengevolge werd er Donderdagavond 0p de Steenenbrug een concert gegeven, dat onder leiding van den directeur den haer E. van Wageningen uitstekend van stapel liep. Begunstigd door prachtig weder, was het den gcheelen avond stampvol op do beide Havens, wel een bewjjs dat in dergelijke concerten zeer veel belang wordt gesteld. Na afloop te ruim lOVs uren ging men met muziek naar het Hi oreulogeuienL alwaar een groote schare bijeenkwam om met elkander nog eenige gezellige oogenblikkon te vertoeven. Dat het muziekkorps in staat worde gesteld nog meer dergelijke avonden te verschaffen in dit seizoen is zeker veler wenscb! De vereeniging voor werkver- schaffl.ig, gevestigd te Alkmaar, heeft weder hare uitkeering gehouden van de door haar gemaakte en aangekochte artikelen, welke zoowel in aantal als in waarde wederom zeer waren toegenomen dan bjj vorige jaren. De bezichtiging der goedereu bjj haren agent den heer H. P. van der At werd door velen bjjgewoond, en de leden waren hoogst te vreden, zoodat het niemand zal berouwen lid te zjjn van die nuttige vereeniging. t Sedert de laatste opgave is het aantal lnders aan febris lypholdea met een vermeerderd, nl. in het perceel Haveostraat- sche wal B 396b. In de perceelen Haven straat B 285, Appelstraat B 335 en Uitdra gerstraat B 92 is de ziekte geweken verklaard. Het aantal Ijjders bedraagt nu 30. t Woensdag-morgen had in de Lopikers'raat een aaurjjding plaats van een wooawagen en een tentwagen. De woon wagen bekwam nog al schade. Door tus- schenkomst der politie werd de schade be taald door den eigenaar vau den tentwagen, den heer v. d. Pfll van Willige-Langerak. t Woensdag-middag werddoor de gemeente-politie bekeurd A. de VH huisvrouw vau A. B., wonende alhier, die bezig was vloermatten uit te slaan, niettegenstaande hiertegen meermalen is gewaarschuwd. VERVOLG DER NIEUWSTIJOINGEN. Bjj Kon. besluit zjjn bsnoeind in de provinciën Noord- en Zuid Holland tot hoogheemraden van het hoogheemraadschap Rjjnland Mr. J. van de Kasteele te 'sGra- venhage en M. C. J. van der WeyJen te Nieuwkoop. Door het prov. bestuur van Noord-Holland werd Donderdag j 1. bjj enkele inschrijving aanbesteed: I. Het verruimen en verdiepen van het Noord zeekan aal en het maken van boord- voorzieningen en bjjkomende werken tusschen de spoorbrug in de Ijjn Amsterdam Zaan dam (Hembrug) en de grens van het vaar- water in onderhoud bjj de gemeente Amster dam. Raming 277 000. Minste ioschrjjver was de beer G. A. van Hattem te Sliedrecht, voor f 234 950. II. Het maken en leveren van beton blokken voor de golfbrekers aan de haven hoofden te IJ muiden. Raming f8000. Minste inschrijvers waren de heeren A Volker en W. A. Bos te Gorinchem, voor f 7300. Bergambacht, 9 Aug. Een zoon vin den koopman H. aan de Fransche kade was verleden week een slager behulpzaam bjj 't ophangen van een koe, toen kort daarop zjjn vinger, waaraan een klein wondje waB, zoo onrustbarend opzwol, dat de hulp van den dokter moest worden ingeroepen. Verdere gevolgen van de ontstane bloedvergiftiging konden nu gelukkig nog worden voorkomen. Bergambacht, 10 Aug. Atn bet ge zin van den milicien D. C Schenkel alhier, die voor herhalingsoefeningen onder de wapenen is geweest, is een vergoeding toe gekend ad f 0,80 per dag. In de Uatst gehouden raadsvergadering werd aangeboden de begrooting dezer ge meente, dienstjaar 1907, bedragende in ge wone ontvangsten en uitgaven f 21550,24. Graat-Amaer*, 10 Aug. Door de kaashandelaars werd deze week de kaas hier en io de omstreken gekocht van f 29 tot f 30,50; zwaardere soorten tot f33 de f 50 K G. De handel ia over het algemeen minder vlug. 'Lchkerkcrk, 10 Aug. De heer P. M. zou. om zjjn Weg te bekorten, over een moddersloot springen. Het ongeluk wilde echter, dat zjjn polsstok brak en bjj achter over in de modder viel. Voorzeker ware het slecht met bem afgeloopen zoo niet twee hooiers op zjjn geroep kwamen toesnellen, die hem met vereende krachten oit zjjn benarde positie verlosten. Oamogeljjk kon bjj dit zeil, daar hjj bjj zjjn pogingen om er nil te komen, steeds dieper wegzonk. „Hel nienwe licht" is tegenwoordig bet onderwerp dat aan de orde van den dag is. De heeren Van der Starre en Van der Plas hebben concessie aangevraagd en ver kregen tot het plaatsen van een inrichting om acetyleen-gas te bereiden. De inrichting staat, de buiten tjjn of worden gelegd en vele aansluitingen hebben reeds plaats gehad. De eerste maal, dat het brandde, zjjn vele belanghebbenden het wezen bezichtigen, en allen waren boogst voldaan. Het licht is sterk, wit en brand zeer rustig. Het staat te bezien, dat binnen een niet te lang I jjds- verloop het aantal aansluitingen zeer groot zal zjjo en ook de straatverlichting beter zal worden. Eenige berichten wachten op plaatsruimte. VitlATDBKBKIJBTEll op Zondag 12 Aug 1906. Blag Hlledreckt. BLESKENSGKAAF. 's Nam. lVi uur Ds. Bronsveld, van Brandwjjk. PAPENDRECHT. 's Nam. 2 uur Ds. Van Willenswaard, van Goudriaan. PROTESTANTENBOND t« AMEIDE. 's Voorm. 10 uur Mej. Buisman, Godsdienst- ouderwijzere» te 0ud-8etférland. VlSbCULKlJ-BEttlCHTEN. 'Auueritsl, 10 Aug. Van Zaterdag 4 tot en met Vrjjdag 10 dezer zjjn alhier ter markt aangevoerd 35 zomerzalmen; prjjs per fe kilo van f 1,10 tot f 1,40; 47 St. Jakobs- zalmen, prjjs per kilo van f 1,10 tot f 1,50. 'Krallngen, 10 Aug. Deze week werden ter markt aangevoerd 997 zalmen, prjjs zomerzalmen f 1,— Af 1,50, St. Jacobs- zalmeD, prjjs f 0,95 A f 1,40, per 5 ons. MARKTBERICHTEN. jB*4®graïen, 7 Aug. Kaas. Aangevoerd 327 wagens, te zamen 17.171 stuks, wegende pl. m. 100.834 kilo; le soort Goudsche f19,— A f32,—, zwaardere f38,—, 2e soort f27 50 A 28,—, Derby-kaas, le soort f 30.—, 1de soort f 28.—Edammer-kaas, le soort f 29,—, 2e soort f 25,50. Handel matig. Ueada, 9 Aug. Kaas, le qual. f 30,— a f80,60, 2e qual. f26,— a 29,— zwaardere f31,50. Aangev. 125 partjjen. Handel matig. Boter. Aangevoerd stukken van i/i kilo, handel vlug, prjjs der goe- f 1,40 A 1,45 en weiboter f 1,30 A 1,35. Bstterdaa7 Aug. Aangevoerd 40 paarden, 1087 magere en 581 vette runderen, 160 vette en 118 nuchtere kalveren, 231 graskalveren en 267 biggen. Koeien en ossen 25 tct 39 et, kalveren 34 tot 50 c. per Vi kilo. Melkkoeien f 115 A f 275, kalf koeien f125 A f285, stieren f 70 4 f 190, pinken f 45 4 f 115, vaarzen f 45 4 f 85, alles mager vee biggen f 7,50 4 f 14,-, paarden f55 4 f 115. Nuchtere kalveren t fok- f 14,— f 15,—, slacht- f 9,- 4 f 12,60. fkihasühsvfB, 8 Aug. Boter, le qual 65 et.. 2e qoal. 60 ct. per half kilo. Kaas f 26 a f 29 per 50 kilo. Biggen f 8 a f 11 per stuk. Aardappelen (geelen) f 3,— per HL. (blauwen) f 2,25 (poters) f 1,50 Eieren f 3.50 per 100 stuks. ÜÜÜBLUli STAND. Nchsanbavea. Van 7—10 Aug. Overleden: W. A. de Lange, oud 1 j. Onder trou wd: KLAAS VERBURG en MACHTELTJE BOOGAERDT. Stolwjjk, 3 Aug. 1906. Getrouwd: BERN. BOOGAERDT en ADA VAN OUOGAARDEN, die, ook namens wederzjjdscbe Familie, bun harteljjken dank betuigen voor de bjj bun Huweljjk ondervonden belangstelling. Krimpe,, ./d Lek. j Aug Heden overleedna eenig Ijjdenbe trekkelijk onverwacht, mjjn innig ge liefde Echtgenoote MIJNTJE TUKKER, in den ouderdom vau 02 jaar en 9 maanden. G. TUKKER Pz, Giessen-Oudekerk, 8 Augustus I960. Strekkende tot algemeene kennisgeving. Oadergeteekenden P. OOMS en J. VAAS, Veerlieden aan den Oppers tok, brengen bun dark aan de Zangvereeniging te Groot-Ammers en te Molenaars graaf, dat zjj bun gelegenheid gaven hun brood te verdienen en tevens bun dank aan bet vele publiek op 8 Aug. P. OOMS. J. VAAS. Streefkerk (Opperstok), 8 Aug. 1906. Bjj vonnis van de Arrondissements Recht bank le RsUerdaia, van den buten Augus tus 1906, is GIJS8ERT VISSER, Koopman, wonende te Owderkerk ad IJacl, verklaard in staat van Faillissement, met benoeming van den EdelAchtbaren Heer Mr. L. OFFERHAUS tot Rechter commissaris en van den Ondergeteekende tot Curator. De Curator, Mr. M. M. SCHIM VAN DER LOEFF. Gouda, 10 Augustus 1906. Het twee Je Toelatingsexamen zal plaats hebben Dlueüag 4 en Weeaedag B September, des morgens 8 uur. Aargifte vóór 31 Augustus bjj den Ondergeteekende Dr. O. TAN HELBKB6SI, Gym. Rector. te Scbeenkevea. Zeidag 19 Aagaataa 1066 GODSDIENSTOEFENING op Kaadac 19 Aagaataa I960, 's morgens 10 ure, ouder leiding van M j. BUISMANGods dienstonder wgzeres te Oud Bejjerland. Oaderkerk a/d llaaal. Zendag 19 Aagaataa, 9*/« uur vm. en 6i/i uur nam.: Ds. J. S1JUERMA, van Hattem. Directie te kekeenkevea. In de gehouden ALGEMEENE VERGADE RING der N. V. Stoombootdienst o/d Lek is het dividend ever 1905 vastgesteld op Y1EU PKOCENT. COUPONS zjjn van af 10 Angaatna 1966 inwisselbaar ten kantore vaa de Di rectie te Schoonhoven.- A. J. VOORSPUU, Pree.-Comm. J. KORTLAND, Directeur. Sckeeakevea, Augustus 1906. ttleekersaingelUeada, voor Brand-, GlasInbraak-, Bedrj)fs-, Trans- Kit-, Scheeps-, Paarden- en Vee-ongelakken. vensverzekering en in Hypotheken. Verzekert het vee in de weide tegeu het hemelvuur, 4 f 1,— per duizend. Vraagt inlichtingen en tarieven. TERSTOND GEVRAAGD: of HALFWAS bjj P. BOUTER, Wagen-en Rjjtuigmakerj), Streefkerk. Bekwaam STEENZETTER gevraagd flink loon. Zich aan te meiden bjj den uitvoerder B. VAN IPEREN, Geestbrug, BUawUk. gevraagd door J. A. JONGKIND, Meerkerk. Mevrouw OUDEGEEST te ScHOoiiHovig ▼raagt tegen 1 November eene goed kunnende koken en werken- Door toevallige omstandigheden ge vraagd een nette een burgerpot kunnende koken. Zooder goede getuigen onnoodig zich aan te melden. Franco brieven, no. 30, Bureau van dit Blad. Mevrouw DE GEER VAN JUTPHAAS te I*kkerkerk vraagt zoo spoedig moge ljjk eene voor aeedkalp of voor vaat. Loon naar bekwaamheid. met dito KETTING tusschen Ammeratel ea ket Feestterreinop 8 Augustus. Voor terugbezorging wordt f 6,— be- leealag gegeven door G. VERKAIK te Bergambackt. Het 6e perc. op f 1600 1200 1400 1300 1300 - 900 6e 7e 8e 9e 10a aan de Westbuitenhaven en het HUIS aan de West Hoogstraat, te Nleawpeert, met onder Greet-Ammera en Langerak, van de Erven van M^j- JOHa. Ma. VAN DER STOK, ter grootte van 11 Hectaren, •7 Area, 46 Oeattarea, geveild ten overstaan van den Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk den 9. Augustus j.l., zjjn in gezet en verhoogd als volgt Het le perc. (Heerenhuis) op f 1000 Het te perc. (Huis) 600 3« perc. 1200 4e 350 De teealag bljjft bepaald op Donder dag den 16. Augustus 1906, 's voor- middags ten 10 ure, bjj de Weduwe J. BARON te Nadere inlichtingen geeft genoemde No- tar is A. CASTELEIJN. en 6.61.85 Hectaren aldaar, den 10. Augustus 1906 door den Notaris J. VAN DER LEEDEN te Ouderkerk a/d IJseel geveild, zjjo in bod gebracht: Pare. 5 op f 1800,— 6 1800,- 7 1000,- Perc. 1 op 3500,— 2 2300.— 8 2100,- y 4 1800,- De afslag bljjft bepaald op Vrjjdag 27 August us a. a., 's morgens ten 11 ure, ia bet Koffiehuis van DEN BRABER te laardrecht, terwjjl inmiddels verhoo- gingen worden aangenomen, tegen genot van 10 percent premie, ten kantore van den Notaris. M'n brood kan men m' ontstelen, Al baart mjj dat verdriet, Mfin geld zelfs wil ik deelen Maar een THOMSON'S PUDDING met. Prjjsvraag 13 Dec. 1905. van Htlluaactm Hennep met nauwe mazen op vierkanten lap gebreid, die tol het laatst bljj ven krimpen. Tnete prUaen. Winkelier» rnbnt, F«brik.Dt io G.rem, Touw eo Viactiw.nt, u eocDl, M.gujo si«i«imi1*. tegenover de Uitspanning van den Heer UAM. VOOR nl „f ««Mier Meluwe ,enen,d. ANALYSEN: Kakel gedr.egd. W»Ur Vet EiwitTJl Suiker3.95 Verteerbaar. Zetmeel 57.87 Onverteerb. Vezelatof 16.73 Aach- m 100 Met Meina» genengd. 7.82 61 5.81 23.75 44.56 11.60 6.44 100 Voedingaeeoheid 82.17 83.03 De verkoop geschiedt bjj minstens 100 Kilo te geljjk. Monsters en verkoopvoorwaarden te bevragen bjj den Heer Agent der Beetwortelsuiker fabriek „DE MARK" te Ondenbeach. van WlllemKraal Jr. te Knaapcn verdelgt alle ratten. Onschadeljjk voor kinderen, huisdieren U Cent per carlon verkrjjgbaar bjj an bjj de meeste Drogisten. «ar.ider met VrUwlel ea Terugtraprem, tegeu elfce« „•nuemelUfcen prU«. JOE FY LEEN LAMP „SOLAR" met L\mpenb»ak met groote reflector nieuw model „SUNLIGHT" met 100 inM. groote reflector „ELLA" met leusglas Yeetpenapen, enverelkkelé, 55 Cis. vernikkeld, 85 RIJWIELSTANDAARDS 65 Cts. per stuk. FOLUTION per REPARATIE-DOOSJES per stuk 15 Cts. ZADELS vanaf f STUREN, vernikkeldvanaf f 1,75. VELGREM en BANDREMp.sluk 1,75. VRIJ WIEL met Pallêtjes»"af 2.20. Kogelsw 3 60. tuba 1,50. f 6,50. CARBID in bus, 1 K G., 30 Cts. O „1 Eng. Pond, 20 Cts. a'.5Ó, OLIEKANNETJES 10 en 15 Cts. 4.75. BROEKVEEREN 2, 10 eo 15 Cts. per paar. "4—. BROEKMANCHETTEN vanaf 35 Cts. 9^75. DUNLOP HANDPOMP per stuk 75 Cts. apkleiamen, verlakt per paar 19 Cta. b »atta>Percha - 10, 15 en 20 Cis. EMAILLE per busje 20 eu 25 Cts. ZADELDEKJES, zeldzaam mooi, 85 Cts. HANDVATSELS vanaf 15 Cts. per paar. SPATSCHERMEN op het Rjjwiel geplaatst vanaf f 1,15 per paar. SCHROEVENDRAAIERS van 10 en 15 Cts. per stuk. Verdere ONDERDEELEN tegen scherp concurreerende prjjten. Jkogeia00. v eruere wni/cmi/ui»*»» »«»k 09** De eaveraiyibare, aeer llcbt leepentle, ilorljjko geven een engekend genet en de greetate veldeenlng. Wegeau lergerwderd »luu „urdeu de neg veorhuudeo tegen vermli Beleefd aanbevelend, Dageljjka levering van prima kwaliteit Verder yereolullende WORSTSOORTEN, .uifere bereiding, Sjo ».u em.«k, welke tegen dezelfde prijzen .erkrjjgbn.r zjjn bjj D. I. DE JONG te Imuenlel. Tegen gebreken in kaas gebruike gunstig werkende middel men uitsluitend bet van ouds bekende en zeer in oranjekleurige .erpikking. xr bjj C. C. KROM en WOLFF Co. Oudewater A. BUIJS. Utrecht T. P- v BERGH «n J. C. WOORTMAN. Woerden P- PLOMP. Waddingsveen A. v. d. HEIJDEN Stolwjjk A. R. v. d. BERGH. Gouderak J- van DAM. Ouderkerk a/d IJ. bjj C. van DAM. Reeuwtlk bjj Mei. VERSTOEP. Bodegraven J- ÉIOOGENDOORN. i/d Mejje bjj G. PIJN ACKER. Hazerswoude bjj A. GILLE. Hazerswoude bjj Zegveld Harmeien Polsbroek Benschop Lopik IJselitein Zwammerdam Moordrecht Te Leerbroek Meerkerk Scboonrewoerd Vianen Nieuwland Hei- en Boeicop Giesendam Ottoland Alblasserdam Molenaarsgraaf bjj G. v. MEETEREN. W. BROUWER. D. v. MERKERK. A. J. T. SEBUS. G. A. VERDUIN. G. M. VERDUIN. H. VERWOERD. J. DEKKER. W. SMIT. A. BROUWER. P. VERSLUIS Door den GARNIZOLNS-COMMANDANT te SohBonhBvea zal op den 24. Augus tus e.k., dts middags te 12 uur, ten zjjuen Bureele in de Kazerne, onder nadere goed keuring van den Munster van Oorlog, worden aanbesteed de levering van ongeveer: 900 HL. Hteeukolen; 456 HL Cokes; 9300 stuks L»«ge larven; 566 Morte Turven; 9506 V aarmaker», of voor zooveel meer of minder als zal bljjken noodig te zjjn, ten behoeve van de Militaire gebouwen en inrichtingen in het Garnizoen te «ckaonbeven, gedurende het tjjdvak van 1 October 1906 tot en met den 30. S.-ptember 1907. De voorwaarden van levering van 7 Juli 1876, Vie Afdeeling, No. 71, mei de wjjtigmg van 26 Juli 1897, \le Afdeeliug, No. 69, tu van 9 Juli 1906, Vle Afdeeliog, DO. 310, zjjn tegeu den prgs van Vjjfuen Ceuls, f 0,15, per exemplaar verkrjjgDaar bg de Firma Gebroeders VAN CLELF te 'a-tora- venkage. Nadere inlichtingen nopens de leveriog kunnen bjj den GARN1ZOENS-COMMAN DANT worden ingewonnen. De Kapitein, Garnizoens-Commandant JAMES. Wegens omstandigheden 1© kaap aangeboden een beste Te bevragen Krimpen a/d Lak, Wyk B 124. De Notaris D. TEIJINCK te zal op Woensdag 29 Augustus 1906, 's morgens 11 uur, io het pand laatst be- woooü door den Heer LEENING, ia het openbaar, am cautani geld, verkoopen: 9 in uitstekenden staat verkeerende met toebfeboorenwaarvan één eerst twee jaren in gebruik, ongeveer 45 Ausarl- kaanache- eu een groot auutnlgewane Hafilebataalaelen. Ongeveer 100 jjzeren KLAPSTOELEN met 15 jjzeren TAFELTJES, TOONBANKEN, TOONEEL eu toebehoorendiverse SALON LEES SPEEL en DIENTAFELS, SALON-en andere SPIEGELS, PENbULE en HANG KLOK, gekleurde VAZEN, KACHELS en FORNUIS, GASKRONEN, JALOUZliN, OVERGORDIJNEN, eene partjj «las- en Aardewerk cn hetgeeu alsdan verder ten verkoop zal worden aangeboden. Alles daags te voren en 's morgens vóór den verkoop te bezichtigen. Inmiddels ln ma»«t» alt de hand te kaap. Nader onderricht ten kantore van den Notaris. Dd Notaris D. TEJllNCK te JttJfjkL. Schoonhoven zal bg inzet op Jjnijyjfc Vrgdag 31 Augustus eu "fchg °P Vrgdag 7 Sep- tember 1906, telkeus voor- middags 11 uur, in bet Koffiehuis van H. ROEST te Lekkerkerk, in het openbaar verkoopen Ten verzoeke van A. NEVEN Hz. met SCHUUR en verdere Betimmering, mits gaders onderscheidene perceelen ERF, TUIN, WEG en WATER, alles onder de gemeente in öpperdiiit, ter grootte van I Hec tare, 56 Aren, 74 Ueutlaren. Ia zoodanige perceelen en combinatiën als óór den inzet zal worden bepaald. Betaling kooppenningen 1 October 1906. Aanvaarding der Laudergeu 1 November a. b. en van de Woning 1 Mei 1907. Nader onderricht ten kantore van den Notaris. aangebeden al» Ie by patbeek op Landerijen. Alios Notaris REUMER, Uortncheni. die nu geplant worden, geven 't volgend jaar ruimschoots vruchten. LAXTON-NOBLE, vroege, I Verspeende JUNCUNDA, late, planten, per 100 f 1,00, per 60 f J,-. Aanbevelend, Boomkweekerg „KWEEKLUSl'", ubuot-am heus. Brandwjjk - Langerak b/z dè Lek bjj P. DAMSTEEG. LU fTIJ 4 DU A V A. BLOOS. S. VERBOOM. M. de HEER. T. KASTELEIJN. S. OSKAM. J. v GEELEN. A. LANS. P. C. BONGERS. Vlhübjj de Wed. D. VER WOERD. Rjjnsaterwoude bjj Gebrs.VELTHUIJZEN. Goudriaan Hoornaar Giesen-Nieuwk. Streefkerk Langeiak Willeskop Waarder Bergambacht Groot-Ammers Nieuw poort bjj de Erven TRAPMAN. J. ZONNEVELD-Piek. J. VAN DIJL. E. HILGEMAN. C. OOSTROM. G. van DAM. M. BLONK. J. v. d. HEUVEL. P. MOURIK. M. v. D. HEIDEN. Nieuw-Lekkerland bjj C. den OUDEN. waaronder: Zoete WITTE WIJN (Bergerac) 90 Cent, BORDEAUX 55 Cent, alles per tl.sch. Bg boeveelheden lager. |0- Year partjjeu levering met teruguame van reatanten. Hteed» verkrijgbaar: SNIPPER SUCaDE KLUNiJEs-, GEüuER-, FONTEIN-, ONTBIJTKOEK enz. Hagelt]k» vencht GROOT en KLEIN GEBAK, CREKE DE BEURRE en MOKKA GEBAKJE^, prima KLEINGOED- en BANKbToOoKTEN. Ugzuuder aanoevolen. ZANUSPHITS, BUTERBATONS eu BOTER WAFELTJES. A 9 Lent per «tak, «eer gesand aten vaar graat en nteia.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 2