Floala Mooi A. J. van der KOP, ■.ffiS.f, isimeem Tentoonstelling &JAC. yan SWÜLRTSENBURG's LOTENDEBIET. Altanaarsdie Paarflmlniaii. PRIJS per stuk 50 Geut Een pole partij Hoot, KAASPOEDER Melkzaak. Noordeloos, Waddioxveen, Aanbesteding Rijtuighandel, LANDBOUWLOTEN -wc OlMerSÉ LlllMOti. PRIJS LOT SO Cent Bloedmiddel. WESSANEN A LAAN, Wormerveer. nationaal scheepsverband. N°. 3742. Zaterdag 11 Augustus. 1006a Nieuws- en Advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Tweede Blad WOONHUIS Het KOFFIEHUIS Boomvruchten. Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente Grasverpachting. CONCOURS voor Springpaarden, C. ROMEIJN, Waterpoort, Gorinchem. J. ZIELSTRA, Gouda. A. LOKKER, Rotterdam, publiek verkoopen, BOUW-, HOOI- en WEILAND, te zamen groot 7.69.08 H.A., MOLENAAR School en Notaris TREURNIET. J. MEIJERS, 1 JL. DUBBEL BASISCH PHOSPHORZURE KALK, HollandscheMaatschuvan Landbouw, Afd. „Woerden en Omstreken"- vierwielig RIJTUIG, SMEDERIJ en WAGENMAKERIJ. Rijtuig- en DOELEN, SCHOONHOVEN. Rijwielhandel „De Concorrent". Gewaarborgd. IEPEBOOMEN, te NIEUWPOORT, De 2e snede van het Gras- gevas. AFBRAAK1H SCHOOLGEBOUW, Waal-, Usel- en Rjjnsteen, WOERDENSCHE LOTEN, prijs per lot 50 cent. HOOFDPRIJZEN: WW LOTEN Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Afd. Velsen en Omstreken. Prijs per Eot f 1, Sê p'rü".; WEBKrVk PAt"ü 18'"' Groote Jaarlyksche Verloting van Paarden, Rijtuigen, Tuigen, Fietsen, enz, der Harddraverjj-Vereeniging te Groningen. Prjjs per Lot 1 Golden. S Si i—"'n PAARD. Se Pr(|i. Een KAAN HUIK, bespannen met 1 PAARD. Paarden,Vee, Pluimgedierte, Zuivelbereiding, enz., Wedstrijd van het schoonst in 't tuig loopende Paarden EN VUURWERK, te honden te WOERDEN, op Woensdag den 22. Augustus 1906. FILIAAL SLIEDRECHT. Rover, Raleigh, Osmond, Hudson, Wanderer, Brennabor, Westfalen, Burgers, Eenhoorn Keuze nit meer dan 80 stuks in Heeren-, Dames- en Kinderrijwielen TE KOOP AANGEBODEN: Gewaarborgd. Een nieuwe Toonbank TE KOOP: KLEEDING bu W. v. BEDZEKOI, te Langerak b/z Lek. J. BREM, Nieuwpoort a/d Lek. Hoofd-Agent J. ZON, Woerden BOL KORT, SCHEUREN, KANKER EN BLAUW mSSBa MELKZUUR, BEPROEF UW GELUK! HELPRIG KLEIN, Montfoort. Speciale inrichting voor compL Bedstellen, Veerenbedden mot Overtrekken, Matrassen, Wollen-, Gestikte- en loltendekens. SWARTSENBUBG's LQTENOEBIET, GOUDA. Kantoor: Plantageweg 54, Interc. Telefoon-no. 4495, Effecten, CouponsMeten, Hypotheken en Assurantiën. LIJNZAADKOEKEN, Int M 5395. ilSIIBDil. Bnrengrioht 139. den Heer Mr. P. A. GREUP te Schoonhoven. Soueenteraad ran Schoonhoren. BIHHBSLAKD. bfi A. J. DRIESEN, NcUrtonhtven. Door omstandigheden l«r overtmiue aaugebodea een goed beklante MELK- n ia "L eeü der voornaamste steden van Gelderland. Kooper kan zich acht dagen overtuigen. Huishuur billjjkprachtige staud. Brieven franco, onder No. 28, aan het Bureau van dit Blad. UIT DE HAND TE KOOP: Een goed onderhouden met SCHUUR en EHF en eenig 1ste kwaliteits «•■w- en Boalland, te zamen groot ngeveer 3 Hektaren, bfizooder geschikt voor kleine Boerdetjj. Te bevragen b|j A. G. VAN GENT te Ameide a/d Lek. Do Notaris P. SICHTERMAN te Meerkerk zal lot den inzet op Donderdag 23 Augus tus 1906, ten Koffiehuize van f- KRAS te N'oordelooa, tot den toeslag op Donderdag 30 Au- ?«flJ «A?®®* in het Raadhuis bij Mej.de Wed. VAN DER KOLK aldaar, beide dogen des voormiddags 10 uur, voor de Erven de Echtelieden G. DE JONG Gz. en J. DEN BRAVEN: met ERF, BOOMGAARD, onder in 8 perceelen en combinatiëo. Breeder omschreven bg nolitiën, gratis verkrijgbaar ten kantore van voornoemden De Notaris te Waddlnxveen zal aldaar, m na te melden Koffiehuis, op Woens dagen 5 en 12 Septem ber 1906, 's morgens ten 11 ure, publiek verkoopeu (wegens slerfgeva'): (met verlof), genaamd het „Wapen van Illeemen- daal", met POORT, SCHUUR, ERF of TUIN. Zeer gunstig gesitueerd, nabfi do Waddluxveeusclie brug, binnen aan de Rjj of Bruggeweg. Aanvaarden eo betalen op 1 Octob r 1906. Na split-. Hlug en herinetlng zal do ni(uwe kad. kaart ter inzage zgn ten kautore van ge noemden Notaris en aldaar nadere informa- tiën kunnen worden verkregen. TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: De Boomvruchten (winterappelen) van den polder Bozendaal, nabfi Oude- water. Aanbiedingen worden ingewacht vóór of op WocuMdag den 29Hten Augustan 1996 bg dm Heer A. A. SPRUIT, Polder- schout, bfi wien nadere inlichtingen zgn te bekomen. op Donderdag 23 Aug. 1906, voormid dags 11 uur, in „DE 3 SNOEKEN" te Lexmond, alwaar bestek en tcekening ter inzage liggen. Ioscbrijvingsbiljetten in ie zenden aan A. DE JONG, Gemeente-Opzichter te Lex> mond, bg wien dagelfiks inlichtingen te bekomen zfin. Bestek met twee teekeniogen verkrijgbaar bg den Boekhandelaar L. VAN DIJK te Vianen vauaf Maandag 13 Aug., tegen f 1,— per stel. van alle voorradige artikelen, wegens verplaatsing m(|ner Zaak naar het huis van Zadelmaker en Rfituighandel Moordrecht. gevaatiffd te AMSTERDAM, Damrak 74. Goedgekeurd bij Koninklijk Bealnit ran 1 November 1880,No. 38. D1BXCTK1TRKN Dr.S. R. J. r. Schevichaven, E. W. Scott ei J. P. L. Blankenberg. Secretaris der Directie: Mr J. ScheTichtVCn. Volteekend Maatachappeliik Kapitaal l.OOO.OOO.— Verxckerd Kapitaal 130.Ï04.147.271 Verzekerde Bentc 2.941.775.62 Ontvangsten In 1905 11.2S4.598.04J Reeerven op SI December 1905 44.121.926.00 Tot 31 Decemb. 1906 aan voraekerden betaald. 28.486^48^0 Ouderdom. JXAULIJK8CHB premie voor 1000.— Ouderdom. Dadelijk Ingaande JaarlIJkarhe lijfrente voor f 100 geatart kapitaal. bij orerlljden uit te keereu. of dadelijk uit te na 15 Jaren Ij overlijden tee ren. voor mannen. voor vrouwen. 25 18 I 64 41 68 f 58 34 45 1 6 87 6 00 I 30 21 1 27 42 27 58 78 ÖO 6 98 6 35 24 62 43 18 59 46 55 1 79 7 40 28 97 44 61 60 52 60 8 88 45 34 62 46 85 62 19 66 io H7 50 42 03 50 86 64 82 10 12 40 11 II M. VEEH9IIÜEB8! Verxuiuit niet In bet rantsoen van uw VABKI1V8 op te neueii VERHEUL, met hoogste garantie voor geheel verteerbaar, phosphorsnur en zuiverheid, verkrijgbaar b|j M Kracht voor handelBOTTERDAM, en z()n wederverkoopers. SCHOONHOVEN PBUNOOITBAWT OP AANVRAGE. VAN TE EEN IN KOOP GEVRAAGD: GOEDEN TOESTAND ZIJND geschikt voor een Bakker. Mr. Bakker, Hoornaar. Adres A. ZORN, L. VAN ZEVENHOVEN, Kattensinge), Gouda. De Notaris A. CASTELEIJN te Streefkerk is voornemens op Donderdag den 16. Augus tus 1906, 's voormiddags ten lU/2 ure, by de Wed. J. BARON te Jftleawpoort, voor de Erven van M<-j. JOHa Ma. VAN DER STOK, in het open baar, om kontant geld, te vprkoopen: S buitengewoon zware staande aan de West buitenhaven vóór het alsdan bg aislag te verkoopen Heerenhuis. Het BESTUUR van de WaterHctiappen Beneden-Haastrecht, Hoog- en Lamg-BllwUte orengt ter kennis van be langhebbenden, dat op Donderdag 16 Augustus a. s.des namiddags ten O ure, ten huize van Mej. de Wed. BLANKEN zal worden verpacht: HET BESTUUR. Haaatrecht, 3 Aug. 1906. TE KOOP de afbraak van een zoo goed als nieuw staande en gelegen aan den Kralmgscbeo Lagendgk, nabfi net Krallngeche Weer. Tevens die van eenige MUIZEN met een Kapel, iu gebruik geweest zjjode bg het Nederl. Zendelinggenootschap, slaande en gelegen aan de Rechter-Rottekade No. 65, te Botterdam, bestaande in: Circa 409.000 beste, harde een groote partjj SCHUIF- en DEUR KOZIJNEN, DEUREN en KAPHOUT, 26.000 roode en blauwe DAKPANNEN, 200 zware grenen BINTEN, (jzeren BINTEN, enz. enz. Alles te zien en te bevragen aan bovengenoemde werken en b(j C. J. OOSTERWIJK en c. s., Herlaer- straat 10,nabgdeuNoordsingel. Bergplaatsen: Bldderztraat Ne. 38, nab(J het Weena- plein, Betterdam, alwaar dagelfiks allee ia te zien en te koop tegen zeer billijke prUzen. gW Aan hetzelfde adres tek..p DE INVENTARIS van een luxen Paardenstal met jjz6ren Ruiven en hardateenen Paardenkribben. VERKRIJGBAAR IN TREKKING 29 AUGUSTUS: le UTRECHTëtJH WAGENTJE, bcNpanuen met 8 PilBDEI. 8e KiASBKIK, bespannen mei 1 PAARD. 1'A4KO- TREKKING 3 SEPTEMBER Ie Pr|Js: 8 KOEIEN, ter waarde van circa 3000 Gnlden. H Vil TREKKING 6 SEPTEMBER: TREKKING 10 SEPTEMBER: TREKKING 14 SEPTEMBER: A,Jf <*er Koopers wordea op verlangen genoteerd dea Pr(|swinners onmlddeliyk kennis gegeven. WEDSTRIJD VOOR TREKHONDEN, PROGRAMMA'» en inlichtingen verkrijgbaar b(j den Secretaris der Afdeeling. Namens bet B stuur der Afd. voornoemd, CL J. WAM EIJK, Secretaris. Eerste en eenige speciale Rfiwiel- en Motorenbandel. Oudst en bekendst adres voor beslist eerste klasse Rijwielen. Levert met steeds stijgend succes de bekende en verder alle bekende merken. met of zonder Vrgwiel en Velgremmen. Met twee en drie verznelllngen tegen blliytee prjjuverheegtng, en voor belanghebbenden gratis ter beproeving. BONDSRIJWIELHERSTELLER I' KLASSE. ren BAKKERSTROG (zeer geschikt voor pekelbak), ren BAKKERS HANDWAGEN ten KARHOK aan den Dfik, een VARKENS- SCHUUR en een drachtige ZEUG. Te bevragen bg C A. VERMEULEN Mr. Broodbakker, l.ekkerkerk. bestaande in PALEN, PLANKEN, BATTENS JUFFERS, VLOTDELEN, SCHROOTEN 2 A 3, eoz. enz., alles afkomstig van loodsen, door lOoop van werk gesloopt, zoo goed als' nieuw. Te bevragen b(j P. BLANKEN, Aannemer, Bergambacht. Die zich goed en goedkoop wil kleedenkoope zgn Mr. Kleedermaker Braad auaras tie Levens verzekering Lijfrenten; Ongein kkea verzekering; Verzekering volgens do Onge vallenwet van 1301{ Artsen-Polls (Fatem); Paarden- en Veeverzekerlngf Verzekering tegen Hagelslag. Tarieven en inlichtingen bg Belangrijk nienws voor Varktoe- houders is hetgeen de He«r L. LINSCHOTEN te BegvoM mg achreei: Mynh«er! Oadergeb ekende verklaart dat 't Bloed middel, als middel tegen de Varkensziekte, uitstekende diensten doet. Zeven varkens, die de Varkensziekte hadden, zijn door dit middel genezen. L. LINSCHOTEN. Zegveld. Ptr fiac. «S Ct.f 6 fl. SO OC Verkrijgbaar bQ den en bö dn bekend" Dc|»Olhoo«l«ro. Is een voortreffelijkafdoend en onschadelijk voorbehoedmiddel om het wordea der kaas te voorkomen. TeveDS verkrijgbaar: J| ZI LLSTRA,/ middel tegen het opdrogen der kaas. asstremsfi fabrikant D e p 6 Bcnthntzcn bij J. v. d Knijff. Bergambacht Berkenwoade Bodegraven Boskoop Haastrecht Haserswonde Meerkerk ftlenwerkerk a/d IJ. bfi K. Stolk. Nlenwposrt by B. v. Wijngaarden. Oudewater K. Sluijs. G. van Wijngaarden. W. Verwaal. C. J. Scheer. T. Oskamp. Joh. Scheer. A. A. Matze. M. A. van Bekkum. t s te: Ouderkerk u/d IJ. b(j C. Rammaker. Reen wijk bij C Plomp. Schoonhoven MolwUk root-A mme ra VI 1st Waddingsveen Woerden IJselatetn Zevenhnlaen P. DE JONO. A. Natzijl. B. Brand. W. Verwaal. A.' v. d. Heijden. F. Pape W. A. Paps. H. L. Bos. *o,~ f 50,—fr. n. stat.id. kapok f 24,-, 37,50, 83,SO, 40,- Eondlng rembours. VrU zicht. KLEIWEG 85. KLEIWEG E 89. IN lïelist ach met deo auu- en Terkaap y.n kflectcn, Terulreten Tan Caixu, bet sluiten van Beleeningen enz. Neemt gelden in deposito, op voordeelige voorwaarden. j Geet" Vr™C,1#lte" tiD »»«dryfskapltaal aan Landbouwers, Veehouders, Koop lieden, Winkeliers en anderen. Verstrekt geld op Hypotheek, met particulier kapitaal, tegen lage rente, zeer aannemelijke voorwaarden eu desverlangd zonder verplichte jaariijkscbe «flossiDg. Verleent zijne bemiddeling om geld voor derden in solide Byphotheken te beleggen. Sluit Verzekeringen op het leven, tegen Ongelakken en Invaliditeit en tegen Brandschade. OPGERICHT 1785. KONINKLIJKE FABRIEKEN. Voedert uw Vee met de Zalvere Murwe Merk „STEB" en „W L", uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. Eere-Dlploma PurUs 1900. - Negen Genden Medailles. De Vennootschap verstrekt Geld onder Scheepsverbnnd met en zonder combinatie van Levensverzikering en geeft Pandbrieven nlt, rentende 4V« ia stukken van f 1000,-, f 500,- en f 100,-, welke verkrflgbasr zijn bij uit één stuk onderscheiden en ik vervaardigd, is prai n en goedkooper dan het te Schoonhoven l./h. 1 Verkrijgbaar en by C. KONING, Mazagjjn „DE STER". ctisch, elegant, van echt linnen nist te waschloon voor linnengoed. Mag. v./d. Maatschappij „DE FAAM** HMD (MANT. Uitgave TAÏ S. Ic W. N. VAN NOOTEN ra Schooabotu. Vergadering op Vrijdag 3 Augustus 1906, n. m. 1 uur. (Vervolg eu slot van No. 1741.) Aan de orde is een adres van het R. K. Kerkbestuur om een „sticht" te mogen leg gen als toegaDg tot het terrein waarop de R. K. school zal worden gebouwd, alsmede de aloot, véór het te bouwen zuster-geeticht gelegen, te mogen dempen. Over dit adres is bet volgende rapport uitgebracht door de Commissie voor de Fabricage „De Commissie voor Fsbricsge, in wier handen bjj missive van Burg. en Weth., d.d. 26 Juli 1906. no. 539, ter fine van rap port, is gesteld een adres en teekening van het R. K. Kerkbestuur, daarin verzoekende i. Een sticht of pad te mogen leggen •ls toegang tot het terrein, eigendom der R K. Gemeente te Schoonhoven, waarop te bouwen een R. K. Schooi voor lager onderwQa. I De sloot voor het te bouwen Zuster- gestiebt te mogen dempen, terwjjl het bo vengenoemd bestuur zal doen leggen voor •froer van water eoz. een dniker ter wijdte van 35 cM. 3. Het onder sub. f aangewonnen en met den publieken weg even hoog gemaakte terrein te mogen afsluiten, door een te plaatsen ijzeren hek, niet op 't bestaande wandelpad komende. Heeft de eer den Raad voor te stellen bet verzoek toe te staan onder de volgende voorwaarden lo. Dat adressante in de te maken slicht of uitpsd nsar hunne school en eveneens door het dempen van een gedeelte sloot vóór bet te bozwez Znstsrgesücht, de te maken duikers of riolen vsn minstens U c.M. diameter moet voorzien van flioke, mime, af te nemen roosters tot doorlating van water. lo. Dat voor het in gebruik nemen van gemeentegrond voor de,, te leggen stoep 10 M: en voor het gedeelte vóór het Zuster- geatiebt 31 M' jaarljlka aan de gemeente moet worden betaald volgens de verordening. Het onderhoud voor het bedoelde pad ■sar de school wenscht de commissie dus voor rekening van adressante." Na eenige discussie wordt besloten dit adres niet direct af te doen, op grond dat da teekening en toelichting aan duidelijkheid te wenaehen overlaat. Ingekomen is een adres van J. J. Hogen- doom, om eervol ontslag als onderwijzer, ■et ingang van 15 Sept. a. s., in verband ■et zijne benoeming tot hoofd der school Is Gouda. Burg. en Weth. hebben voorgesteld het Mtslag te verleenen, overeenkomstig de vorordening, ingaande 24 Sept. a. De heer H. M. den Uyi zegt, dat als de beer Hogendoorn weggaat bet onderwijs aan ••hooi 3e soort geheel in de war zal geraken. Hat eenige middel omdat te voorkomen zal zjjn teratond een onderwijzer met akte wiskunde en Fransch op te roepen. De kwestie Schram kan dan afzonderlijk worden behandeld. De voorzitter is van oordeel, dat het adres Hogendoorn eerst moet worden afgedaan, waarna het ontslag met ingang van 24 Sept., •f zooveel vroeger als de onderwijs belangen het zullen toelaten, eervol wordt verleend, met dankbetuiging voor bewezen diensten. De heer A. van Lomwei is ook van oor deel, dat zoo spoedig mogelijk een onderwij zer aan school 3 de soort moet worden aangesteld. De heer A. A. Graves Kooiman zegt, dat, boe de kweatie Schram ook wordt opgelost, 5 leerkrachten dringend noodig zijn, in ver band met het aantal leerlingen. De school verkeert thans in bloeienden staat, die zoo mogelijk moet worden gehandhaafd. Er zijn veel leerlingen, die den kostenden prijs van het onderwjjs betalen, zoodat er ook geen fioanciöele bezwaren kunnen bestaan. Spreker zal daarom voor het voorstel—Den Uyi stemmen. De heer J. W. Valk deelt mede, dat, als hfi de zaak goed beziet, wel met den heer Den Ugl mede kan gaan. Maar als een oproeping wordt gedaan, komt er toch geen sollicitant zich aanmelden. Bovendien is er straks gesproken over de komst van de R. K. school en als deze 1 Jan. in werking wordt gesteld, komt er personeel aan de school van den heer Ten Hagen over, die op wachtgeld zullen moeten worden gesteld. Als de heer Schram er dan nog niet is, kan een dier ouderwijzers onderwijs geven aan de school 3de soort. Spreker kan niet alles zeggen wat hij weet, maar bij eene ovenlueele op roeping komen toch geen sollicitanten. De heer P. van Sonsbeek zegt, dat dit punt niet op de agenda voorkomt en hoe gaarne hfi ook met eene ruime opvatting die zaak wil behandelen, beter bestudeeren tcht by gewe'nscht. Daarom acht bQ uitstel van behandeling noodig. De heer H. M. den Uyi wijzigt r\|n voorstel in dier voege, dat de behandeling tot eene volgende vergadering wordt uitges'eld. De heer H. A. Schreuder meent te hebben ge hoord, dat een vijfde leerkracht noodig is. Dat begrijpt hjj niet: met 4 leerkrachten is de school steeds goed gedreven. De heer A. A. Graves Kooiman neemt het voorstel—Den U|I, directe behandeling, over, welk voorstel wordt verworpen met 6 tegen 4 stemmen. Vóór stemden de heeren Van Lomwei, Kooiman, Schreuder en Den Ujl. De heer Van SoDsbeek bleef buiten stemming. Van Burg. en Weth. is bet volgende schrijven ingekomen inzake het Armbestuur: „Reeds in de vergadering van 24 October 1905 werd mededeeling gedaan van een in gekomen suppletoire b"grootiDg van het Burg. Armbestuur voor den dienst 1905. Nadat daarop het advies van de Commissie voor de Financiën was ingewonnen, werd in de vergadering van 6 December besloten een bedrag van f 100 toe te staan en het Armbestuur uit te noodigen zoo spoedig mogelijk ua 1 Januari rekening en verant woording te doen met overlegging van de nog onbetaalde rekeningen. Hieraan is voldaan en werd op 22 Jan. andermaal besloten de rekening te stellen in handen van de Financiëele Commissie. Wederom bracht deze rapport uit, terw|l in de vergadering van 5 April i.l. werd be sloten de ingeleverde bescheiden terug te zenden en het Armbestuur te verzoeken spoedig de rekening te willen indienen. Aan dit laatste verzoek is tot heden geen gevolg gegeven, omdat naar de meenipg van genoemd Armbestuur de rekening met kan worden ingeleverd zoolang niet alle scbuldeischers zjjn betaald. Het zal derhalve noodig zijn voorziening te treffen omtrent het nadeelig saldo 1906, groot f 591. Wederom de weg in te slaan, die verleden jaar is bewandeld en waartoe de Commissie voor de Financiën in haar laatste rap port meende te moeten adviseeren, schijnt ons niet wenschelflk. De feiten verschillen in niets van die verleden j»ar voor 's Raads meening aangevoerd en indien dus niet lot dekking wordt besloten, is het te verwachten, dat weder een voor de gemeente ongunstige beslissing zal worden genomen. Daarom nemen wfj de vrgbeid u voor te stellen het subsidie van 1906 te verhoogen met f 591. om daarmede het tekort van den dienst 1905 te dekken." De heer H. A. Schreuder zegt, dat het licht begrjjpelgk is, dat hQ zich met dit voorstel niet kan vereenigen. Waar spreker verleden jaar zooveel over die zaak heeft gezegd, meent hg thans daarnaar te mogen verwijzen. HU acht daarmede hetzelfde te hebben gezegd all ten vorigen jare en meent dat het tekort moet worden gedekt door het bestuur en stelt daarom voor denzelfden weg te volgen als verleden jaar. De heer A. A. Graves Kooiman zegt, dat het nu de spuigaten uitloopt. Mot welk recht toch wil de heer Schreuder het Armbestuur het tekort laten betalen. Wie zjjo scbuid is het, vraagt hfi, dat dit tekort moet worden gedekt? Het Armbestuur heeft vroeg genoeg aangeklopt, maar kreeg geen antwoord. De heer H. A. Schreuder merkt op, dat wel eene extra subsidie is gevraagd, maar niet toe gestaan, en of de rekeningen nu wel of niet zfin betaald, doet Diets terzake. Het tekort moet wordea betaald door diegene, die last beeft gegeven tot de levering. De heer A. A. Graves Kooiman antwoordt, dal het Burgerlijk Armbestuur in de eerste plaats handelt met Burg. en Weth. en dat daarmede de zaak voldoende is besproken. De suppletoire begrooting is hier nooit behandeld, evenmin het rapport van de Commissie voor de Financiën Spreker blfift gelooven, dat de heer Schreuder niet op de hoogte is. anders had hfi zoo'n voorstel zeker niet gedaan De heer J. W. Valk zegt te staan aan de zjjde van den heer Schreuder, omdat hfi steeds heeft afgekeurd, dat boven de be- grootingsposten wordt uitgegeven. De heer A. Kugleoburg interumpeert en zegt, dat de heer Valk niet die leer was toegedaan, toen hfi lid van het Armbestuur was en f 800 meer uitgaf. De heer J. W. Valk ontkent dit en zegt verder, dat men eenmaal voor dat tekort staat, waar moet het nu vandaan komen Gelukkig, zegt spreker, is, doordat ik als opzichter heb gefungeerd, uitgespwrd en bet verheugt hem dat door dien arbeid het tekort van het Armbestuur kan worden gedekt. Daarna komt bet voorstel Schreuder in stemming en wordt verworpen met 8 tegen 2 stemmen, die van de heeren Schreuder eu Den Ufil. Het voorstel tot «rfiziging der begrooting, door de aanneming noodig, wordt goed gevon- deD, terwfil met dezelfde stemmen-verhou ding, bedoeld bfi art. 60 der Armenwet, de verklaring wordt afgelegd. Daarna vestigt de heer Van Lomwei de aandacht op de sluiting van het zwembad. Nuttig zal het zfin dat over te brengen tusschen de kribben, wat, volgens de verklaring vnn den badmeester, f 100 kan kosten en in 6 dagen gereed kan zfin. De voorzitter zegt, dat de Raad zoo maar niet kan beslissen. De bedoeling zal dan ook wel zfin, de wenachelfikheid uit te spre ken Burg. en Weth. uit te noodigen het in die richting te sturen. Daarna wordt overgegaan in besloten ver- g Na iferopening worden vastgesteld het suppl. kohier van den hoofdelfiken omslag, het kohier schoolgeld school le soort en het kohier schoolgeld bewaarschool. Daarna sluit de voorzitter de vergadering. LekHinond, 7 Aug. Gisteren-morgen had alhier de teraardebestelling plaats van bet stoffelfik overschot van den heer Willem Nicolaas Johannes van Slfipe, oud Burge meester van Leksmond en Hei- en Boeicop, lid van de Proviuciale Staten van Zuid- Holland, Dfikgraaf van het hoogheemraad schap „De Vfifboerenlanden", Ridder in de orde van Orapje-Nassau enz. Omstreeks half twaalf verliet de droeve stoet het sterfhuis, waarbfi, op weg naar de begraafplaats, zich verschillende deputa- tiën aansloten. Op en in de nabijheid van den dooden- akker hadden velen tich opgesteld, om een laatsten groet en eene laatste buide te brengen aan den m.D, die Ifidens eö» werk zaam leven zoovelen aan zich verplicht naa. Nadat de kist in de groeve was orerge- l&teD, hield de heer J. Vink, hoofd der school alhier, eene rede, waarin hfi den overledene herdacht als burgemeester eu in korte trekken schetste al hetgeen in het belang der gemeente door den heer Van blfipe was tot stand gebracht. Bijzonder treffend wis het gedeelte waar 1 de heer Vink sprak hoe bfi achtereenvolgens I had gestaan aan de geopende groeve van l eene dochter, eene kleindochter en de echt- genoote van den overledene en hoe bg thans stond aan de groeve van hem, die eenmaal al dat leed met Btiile berusting had gedragen. De heer Ds. J. Magendans F.Cz., predikant alhier, herdacht den overledene «Is een warm eu zeer getrouw vriend der Ned. uerv. kerk; hoe hfi in velerlei omstandigheden getoond heeft die belangen voor te staan en, waar noodig, te verdedigen. ZfioEerwaarde eindigde met het leven en werken van den heer Van SIfipe als voor beeld ter navolging te stellen. De Dfikgraaf van de Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe, de heer C. van der Stok uit Nieuwpoort, gaf de verzekering van de innige deelneming, die het bericht van het overlfiden van den heer Van SIfipe bfi zfin medeleden van de Commissie voor Gemeene Belangen gewekt had en bracht, als tolk van dat bestuur, hulde aan de groote verdiensten op administratief en ander gebied door den heer Van SIfipe aan ver schillende waterschappen bewezen. Persoonlijk, aldus ging spreker voort, was het hem eene behoefte, aan de geopende groeve dank uit de spreken voor den vriendschappelfiken omgang en de voorlich ting, die hfi met en van den overledene had gehad. ZEA. eindigde met de verzekering, dat de nagedachtenis van den heer Van SIfipe bfi hem in eerbiedige herinnering zou blfiven voortleven. Een neef van den overledene, Ds. J. J. van Noort uit Amsterdam, bedankte, namens de familie, de deputatiën, de sprekers en de overige aanwezigen voor hunne tegenwoor digheid, voor de woorden van lof gesproken en voor de eerbiedige hulde zwfigend gebracht. Vianen, 8 Aug. Uitslag der stemming op Dinsdag 7 Augustus, ter vervulling van één plaats ia den gemeenteraad, wegens bedanken van den beer H. Baggerman Aantal uitgebrachte stemmen 134. Van onwaarde 5 stemmen. Uitgebracht werden op de heeren N. H. Paul 63 stemmen, A. C. de Vries Broekman 66 stemmen, zoodat gekozen is de heer A. C- de Vries Broekman. De heer P. W. Frederik alhier is te 's-Gravenhage geslaagd voor het akte-extmen hand teekenen, lager onderwfis 2e gedeelte. GEMENGD NIEUWS. Heel New-York puft van de warmte. Aan de vaak ondragelijke hitte zfia er zeven menschen, misschien meer, bezweken. De warmte in de stad geeft aanleiding tot de zonderlingste tooneelen. Menschen, die het in hunne huizen niet konden uit houden, omdat zfi er door de warmte „meuk" zouden worden gestoofd, zfin verblfif gaan nemen in de openbare tuinen, of, zelfs, bfi gebrek aan beter, op de voetpaden, waar zfi den nacht slfiten, en zich zoo goed en kwaad als het kan, voor een verkwikkende l?) nachtrust inrichten. De fistrusts hebben de prfizen verhoogd. Men legt zich daar niet bfi noer, maar stelt gerechtelijke vervolging in. Aan de naburige badplaatsen van New- York heerscht door de warmte een waar natuurleven, een langzame teruggang tot den eersten tfid na Adam eo Eva. De zomergasten loopen en wandelen er den geheelen dag in badkostuum,brengen elkander in deze luchtige kleodfi bezoek, en wachten er tegenbezoek in af. De „étiquette" omsluiert bfi dezen toestand het kuiscbe gelaat. Zfi, die in New-York moeten blfiven, zfin tot Ifiden gedoemd en vreezen weldra ge roosterd te zullen worden. Zalig de kinderer Zfi mogen baden in de vfivers der openbare tuinen en in de waterbekkens der fonteinen op de markten. De sproeiwagens worden bestormd door jongens in iets meer dan badkleedfi, die hun lichaam door de waterdruppels willen verkoelen. Da scholen zfin, almede om de warmte, gesloten. Slechts 's avonds wordt school ge houden, en dan nogop de daken, die door een IJzerdraad zfin afgesloten, om het vallen der kindereu te voorkomen. Een schip me» landverhuizers, dat 6 Augus tus voor New-York kwam, is den geheelen dag in de haven moeten blfiven, om het sanitaire onderzoek af te wachten. De on gelukkige passagiers hebben er onzetteDd geleden van de warmte. Drie zfin er aan bezweken en verscheidene zfin er ernstig ziek door geworden. Op 6 Augustus stond de thermometer te New-York te middernacht op 26 graden Celcius, spoedig steeg zfi, in de schaduw, 's morgens te 10 uur tot 30 gr., en 's middags om 1 uur tot 33 gr., en om 4 uur tot 36 gr. (kfioa 97 gradon Fahrenheit). Bfi de overgrootte hitte te Berlfin is het geblekeD, dat strooien hoeden op den kop der paarden een afdoend beschermings middel zfin tegen de felste -zonnestralen. Onder de vele paarden, die aan de hitte zfin bezweken, was er geen, dat voorzien was geweest vaa een strooien hoed. Om bfi de paarden het knabbelen aan den strooien hoed tegen te gaan, bestrfikt meu den rand met Fransche olie. Geheel ondoelmatig is het bfi groote hitte natto doeken op den kop der paarden te leggen. He» water verdampt snel en de<- doek maakt het dier nog warmer dan het is. Het hnwelfik loopt op een faillissement uit: 1. Wanneer man noch vrouw gehuwd zfin uit ware liefde jegenB elkander, doch alleen om geldeljjke of andere airdsche be- weegredenen. 2. Wanneer de maaltfiden met goed be reid of slecht opgediend worden. 3. Wanneer de inkomsten, ofschoon goed beheerd, de uilgaven niet kuonen dekken. 4 Wanneer twee jongelui zich in den huwelijken staat begeven en op zich nemen al de zorgen van het eenmaal gesloten huwelfiks contract, niettegenstaande zfi te jong zfio, om die groote verantwoordelijk heid te begrfipen. 5. Wanneer de man meesteres wil zga zoowel als meester, en de vrouw meester zoowel als meesteres van het huis, 6. Als, wanneer de donkere dagen komen, man en vrouw vergeten, dat zfi zich in den echt .erbonden, loowel .oor betere .ls slechtere, roowel .oor r(kere .ls armere dagen. 7. Wanneer de vrouw een chique dame is, geheel onbekend zelfs met de eerste be ginselen van huiselfike spaarzaamheid en meer denkt aan hare kleedfi, dan aan het welzfin van haren echtgenoot. Bezint, eer gfi begint'. INGEZONDEN. Buiten verantwoordelijkheid, der Redactie. Geachte Redactie! Het berichtje, dat ik door onzen correspon dent in uw nommer vau den 4. Augustus in uw blad liet opnemen, was door mg véél uitgebreider opgegeven dan het blfikt opge zonden te zfin. Nu wordt het opgevat alsof ik alléén de behoeftigen (dusgenaamde min dere stand) op het oog had. Wie eemgszins met mjjo denlr«ijre en doen en l.ten op de hoogte rijn, weten wel beter. Ik heb daarbjj en in .erb.nd d.armede .erschillende loe- standen opgegeven, die om geleidelfike ver betering vragen. Ik deed dit in uw veelgelezen blad, om van het begin af dat de winkeliers gereed staan zich daartoe aaneen te sluiten, de medewerking van het publiek op de hand te krjjgen. Zonder de medewerking van het publiek toch zouden onze samenspre- kingen weiuig kunnen uitwerken. Wat het eerste punt betreft, dat u zoo goed waart op te nemen, had ik de minst gefortuneerden op het oog: dat euvel schuilt over 't algemeen onder die menschen die het beter zouden kunnen hebben. Waar ik persoonlijk werkelfik overtuigd ben, dat men door rampen of onvoldoend loon tekort moet komen zal men mfi niet van hard heid beschuldigen. Om de medewerking van bet publiek geleidelfik zich te verwerven had ik in het vorig bericht ook opgenomen: de levering van fabrikanten aan particulieren. Waar fabrikanten dit niet mogen nalaten om in bun onderhoud te voorzien, zou ik dit punt willen terugnemen. Maar waar de f*bri- kanten wederverkoopers hebben, die zich aan hun fabrikaat wfiden, komt mfi dit ongemotiveerd voor. Zie ik in deze ver keerd, zoo zal het mfi aangenaam zfin daarop gewezen te worden. De andere twee punten, die ik opgsf aan uw correspondent, betreffen geleidelfike ZondagsluitiDg en, zoo mogelfik, ook wat vervroegde winkelsluiting, om na een dag van inspanning, eens buiten onze verhitte hoofden, zoowel 's winters als 'b zomers, te verfrisschen. Wat er verder te verbeteren mag zfin, zal uit onze samensprekiogen wel blfiken, door die onder de aandacht van bet publiek Doorzie opname van dit stukje, Mfinheer de Redacteur, zal u heel dankbaar zfin Uw Dw., H. p' Nasproeien met gewoon water is aan te raden. Tevens is een veel voortkiemende en zeer gevreesde ziekte 't zoogenaamde „wit" De blaadjes worden als met meel bestoven en verschrompelen, evenals de bloemen, 't Beste middel hiertegen is bestuiven met bloem van zwavel. Nog beter is het, deze stof als voor- behoedmiddel te gebruiken, want 't is ook bier weerbeter ziekte te voorkomen, dan te genezen en dit laatste gaat met 't wit in de rozen al heel slecht. „Kweeteer**. Ned. Ter. let afacbnfllag v»m alcehellftche dranken. Te Heerenveen werd Maandag 6 Augustas te ruim 9 nur de algemeene vergadering door den heer P. v. d. Meulen te Tiel geopend, die een woord van waardeering sprak over den afgestorven strfider, wfilen den heer Postma xan Leeuwarden, en erop wees dat het jaar 1906 voor de organisatie al reeds goed was: er waren reeds 19 afdeelingen bijgekomen, zoodat de vereeniging thans 126 afdeelingen. met circa 5700 leden telt. Spreker waarschuwde tegen anarchistische sprekers, die de organisatie schade doen. (Applaus en gefluit) Bfi het punt „Jaarverslag" merkte Tiel op, dat de reizende correspondent zich niet geheel aan zfin taak kon wfiden en hoopte dat docr salarisverhooging alle werkkracht van dezen titularis voor de vereeniging zou worden verkregen. Het hoofdbestuur zegde in dezen een betere regeling toe. Rotterdam maakte aanmerking op de leiding van het hoofdbestuur, dat concessies gedaan had aan den „Volksbond" voor het congres voor de drankbestrijding, n.l. dat op dat congres niet mocht worden aan de orde gesteldmatigheid of geheelonthouding. Die voorwaardp, door den „Volksbond" gesteld, bad het hoofd beet uur niet mogen aannemen. Het hoofdbestuur ontkende dit, er was geen concessie gedaan, alleen mocht men elkanders standpunt niet bestrfiden. Rotter dam repliceerde, dat in het orgaan van den „Volksbond" de concessie vermeld was. Ter vergadering kwam nu de heer Bulten, afgevaardigde van den „Cbristelfiken Volks bond", die door den voorzitter welkom werd geheeten. Bfi de bespreking over de leiding der redactie van de „Blauwe Vaan" noemde Mr. Van Eek, lid van het hoofdbestuur, den inhoud niet voldoende, er werd te weinig aangedrongen op verbetering van economische toestanden, dat een middel is tot drsnkbestrfiding. Lemmer noemde den inbond dor en droog, waarmede Knfipe medeging. Sneek waarschuwde voor het doen aan politiek in 't orgaan. Schoonhoven daar entegen oordeelde, dat te groote angst bestond voor schending der neutraliteit en 't noodig was dat 't orgaan eens dnidelfik gaat maken hoever de zoogenaamde neutraliteit zich uitstrekt. Don, uit Rotterdam, antwoordde namens de redactie en toonde aan. dat in den laatsten jaargang de meeste artikelen waren gew fid aan sociale en economische onder werpen. Hjj klaagde verder over weinig medewerking en oordeelde dat de ontfaoo- diDgsbond tegenwoordig te veel kfikt naar de arbeidersbeweging. Bfi de behandeling der begrooting ver gastte Den Haag den penningmeester met een gift van f 25 van de Huydecopersstich- ting aldaar. Bfi 't punt verkiezing van leden van het hoofdbestuur kreeg men, ongeveer 2 uur lang, een zeer onverkwikkelijk debat te hooren over de quaestie Willemse, een der bestuursleden aan beurt van aftreding. Nadat de akte van beschuldiging van ontrouw, onstandvastigheid op 't gebied der arbeidersorganisatie was te berde gebracht van den heer Willemse en de aanklager, v. iJau Staveren te Utrecht, zich beklaagde over derd ze dienen nergens voor en putten f '|h behandeliog van hoofdbestuur en en.|Uête- nero u- - ->regeld dit ^commissie, stelde Haarlem een motie voor het TUINBOUW. Temrglng van reaea in den >«naer. Hebben we met bovenbedoelde gewassen eenige zorg, hen den winter door te krfigen, dieDen ze in 't na- of voorjaar gesnoeid, ook in den zomer, dus nu, nu ze volop in blad staan en volop bloemen voortbrengen, moeten we de rozen niet vergeten en steeds ons oog er over laten gaan, om zooveel mogelfik een normalen, gezonden groei en ontwikkeling te bevorderen. Rozen vragen werkelfik meer verzorging gedurende dezen tfid van 'l J»ar» dan men gewoon is, haar te geven. Vooral in particuliere tuiDen, waar zelden of nooit een vakman komt, kan het met deze prachtige en tevens dankbare groeiers soms treurig gesteld zfin. Dit is met weinig zorg te voorkomen en met eenige moeite is een rozenvak op te knappen. Dat in den zomer de rozen, evenals alle ooft- en loofboomen gewas maken, dat ver wijderd dient te worden, kan ieder gemakke lijk begrfipen. Snoeien, hier meer speciaal uitdunnen is dus zaak. Er zullen zich n. 1. steeds Echeuten ontwikkelen, die nergens voor dienen, m. a. w. geen bestemming hebben. Het overige gewas wordt natuurlijk door deze indringers van de poppen beroofd ep zal zich nid naar behooren kunnen ontwikkelen. Scheuten, ontspruitende aan den voet van stamrozenboompjes, moeten direct verwg- dus de plant uit. Houdt men geregeld bfi. dan zullen zich tenslotte geen uitloopers meer vertoonen. Evenals we dit vroeger reeds bfi onze vruchtboomen hebben aangehaald, komen ook in rozestruiken zoogenaamde water- loten. Uit slapende oogen ontstaan Btevige, laDg gelede, met lichtgroen gekleurd blad bezette scheuten, welke kaarsrecht door de kroon groeien naar boven. Komen deze scheuten wat laat, dan moet men ze gewoon weg als zuigers (dilvaD), beschouwen, 't hout wordt dan niet meer rjjp en ze zullen zeer veel sappen tot zich trekken. Zulke scheuten worden geheel weg gesneden. Hebben we een voldoende kroon, m. a. w. zitten we genoeg in ons hout, dan worden dergelfike scheuten even boven den stam afgesneden. M.er ook ken het ge.el «,ch voordoen, dat we door een ongeluk bfiv. bfi barden wind of door sterfte een deel van de kroon hebben verloren. Dan kunnen we bovenbedoelde scheuten als gesteltakken gebruiken en ze zóó behandelen, dat ze later bloemen voortbrengen. Mos- en c e n t i f o 1 i a r o z e n, die op •t oude hout bloeien, worden na den bloei gesnoeid. De struiken vormen dan veel ge was voor 't volgend jaar, om dan weer bloemen voort te brengen. Door veel er mee om te gaan of door de struiken welke in ons bezit zfin, steeds na te gaan, krfigen we in 't behandelen van rozen vaardigheid en ook hier geldt de regel, leeren door ondervinding." Voor alle rozen geldt, dat ze na den bloei worden nagezien. 't Zwakke en overtollige bout wordt ver wijderd, terwfil uitgebloeide bloemen en die welke dreigen hare blaadjes te laten vallen, geregeld worden weggenomen. In en onder de boomen krfigt men zoodoende nooit een rommel. Voorts diene nog dat soorten als U France, Souvenir de la Malm al so n, Kaiserin, Augusta Victoria e a. na den bloei worden terug gesneden. Zser lastig is voor onze rozen de groene luie. Jonge scheuten en knoppen kunnen er als 't ware ouder bedolven worden, t Beste middel en dat onder ieders bereik is, is 't bespuiten of besproeien met tabakwater. voor het debat te sluiten. Deze motie werd verworpen de quaestie moest nu voorgoed nitgevochten worden. Schoonhoven, Arnhem, Hoogezand, St. Anna-Parocbie, Rotterdam oordeelden dat Willemse niet meer het vertrouwen had en Amsterdam vooral bestrfidt in scherpe be woordingen zfin candidatuur. Langezwaag zag in die bestrfiding een aanval van sociaal-democraten en nit zfin vrees, dat deze quaestie aanleiding zal geven tot scheuring in de organisatie. Ds. v. d. Heide antwoordt nu. dat de commissie van enquête rekent, dat Willemse ontactisch gehandeld heeft, maar dat zfin karakter onaangetast is gebleven. Het H. B. stelde daarop de volgende molie voor: De algemeene vergadering, geboord het rapport van het hoofdbestuur en de bespre king in de algemeene vergadering, is van meening dat daarbfi is gebleken, dat de tegen Willemse ingebrachte grieven hem niet on waardig maken om lid te zfin van het hoofd bestuur en gaat over tot de orde van den dap-. Deze motie wordt aangenomen met 136 stemmen, tegen 42, blanco 25. De nitslag der stemming voor het hoofd bestuur was als volgt: herkozen de heeren P. v. d. Meulen met 189, Willemse (bfi herstemming) met 102 stemmen. Gekozen in de buitengewone vacature mevr. Frank Noot te Zwolle, de heer Hillebrand te Dókkum. De vergadering was tfidens de bosprekiog der quaestie Willemse vrfi rumoerig, 't ont brak niet aan interruptie en van bet geduld van den voorzitter werd wel wat heel veel gevergd. Hfi dreigde ten slotte met sluiting der bijeenkomst en dat werkte, althans voor een oogenblik, kalmeerend. W|j waren nu arevorderd tot pant 11; de agenda bevatte 45 pnnten; 't was na drie uur en om 5 uur zon de vergadering gesloten worden voor 't gemeenschappelijk diner. Een principieele discussie volgde bfi het punt „Verzoek om de Ned. Vereeniging te doen aansluiten bfi het Ned. Comité voor Algemeen Kiesrecht". Het hoofdbestuur ontried aan neming om financiëele bezwaren, drie leden eveneens om tactische redenen. Het hoofdbestuur stelde naar aanleiding van het verzoek een uitvoerige motie voor,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1906 | | pagina 3